נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנון הכנסת

דיני חוקה  – כנסת

תוכן ענינים

חלק א': הגדרות ופרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות ופרשנות

Go

6

חלק ב': ארגון הכנסת

Go

6

פרק ראשון: יושב ראש הכנסת וסגניו

Go

6

סעיף 2

בחירת יושב ראש הכנסת וסגניו

Go

6

סעיף 3

סייגים לבחירת יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת

Go

7

סעיף 4

השעיה מכהונה מחמת עבירה לפי סעיף 7 לחוק הכנסת

Go

7

סעיף 5

התפטרות יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת

Go

7

סעיף 6

תפקידי יושב ראש הכנסת וסגן ליושב ראש הכנסת

Go

7

סעיף 7

פרסום ברשומות לעניין יושב ראש הכנסת וסגניו

Go

7

פרק שני: סיעות

Go

7

סעיף 8

הסיעות בכנסת, שמותיהן וסדרן

Go

7

סעיף 9

יושב ראש הסיעה

Go

8

סעיף 10

שינויים בסיעות

Go

8

סעיף 11

עבודת הסיעות בכנסת

Go

8

פרק שלישי: חברי הכנסת

Go

8

סעיף 12

מען והודעות

Go

8

סעיף 13

השתתפות בישיבות

Go

9

סעיף 14

חתימת חבר הכנסת

Go

9

סעיף 15

משלוח כתב התפטרות לפי סעיף 40 לחוק יסוד: הכנסת

Go

9

סעיף 16

הודעה על חילופים של חברי הכנסת

Go

9

סעיף 17

הצהרת אמונים

Go

9

חלק ג': עבודת הכנסת

Go

9

פרק ראשון: ישיבות

Go

9

סעיף 18

מועדי הכנסים

Go

9

סעיף 19

ישיבות הכנסת

Go

9

סעיף 20

פתיחת מושב הכנסת

Go

9

סעיף 21

כינוס הכנסת בתקופת הפגרה

Go

9

סעיף 22

נאומים במליאה

Go

10

סעיף 23

נאום בכורה ונאום פרידה

Go

10

פרק חמישי:

Go

10

סעיף 24

ציום זכרם של נפטרים

Go

10

פרק שני: סדר היום

Go

10

סעיף 25

סדר היום השבועי

Go

10

סעיף 26

הודעה על הנחה על שולחן הכנסת

Go

10

פרק שלישי: סדרי הדיון

Go

10

סעיף 27

צורת הדיון

Go

10

סעיף 28

הנוהל בדיון סיעתי ובדיון אישי

Go

10

סעיף 29

פתיחת הדיון וסיכומו

Go

11

סעיף 30

הצעה לסדר ניהול הישיבה או ההצבעה

Go

11

פרק שני:

Go

11

סעיף 31

רשות הדיבור של שר או סגן שר

Go

11

סעיף 32

הודעות הממשלה והבעת אמון בממשלה

Go

11

סעיף 33

הודעת סיעה בנושא שאינו הצעת חוק

Go

11

סעיף 34

הודעה אישית

Go

11

פרק רביעי: הצבעות במליאת הכנסת

Go

12

סעיף 35

סדר ההצבעה

Go

12

סעיף 36

אופן ההצבעה

Go

12

סעיף 37

תוצאות ההצבעה

Go

12

פרק חמישי: תיעוד ישיבות מליאת הכנסת

Go

12

סעיף 38

פרוטוקול

Go

12

סעיף 39

דברי הכנסת

Go

12

סעיף 40

צילום ישיבות הכנסת

Go

12

פרק שישי: התנהגות במליאת הכנסת

Go

12

סעיף 41

כללי התנהגות במליאת הכנסת

Go

12

סעיף 42

קריאה לסדר והוצאה מישיבה

Go

13

סעיף 43

ערעור על החלטת ועדת האתיקה

Go

13

חלק ד': כלים פרלמנטריים

Go

13

פרק ראשון: הבעת אי-אמון בממשלה

Go

13

סעיף 44

הבעת אי אמון בממשלה לפי סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה הוראת שעה לכנסת העשרים

Go

13

פרק שני: דיון בהשתתפות ראש הממשלה

Go

14

סעיף 45

הנוהל בדיון בהשתתפות ראש הממשלה לפי סעיף 42 לחוק יסוד: הממשלה

Go

14

פרק רביעי:

Go

15

סימן א':

Go

15

פרק שלישי: שאילתות

Go

15

סעיף 46

שאילתות   כללי

Go

15

סעיף 47

שאילתה פסולה וסירוב להשיב

Go

15

סעיף 48

שאילתה רגילה

Go

15

סעיף 49

שאילתה דחופה

Go

16

סעיף 50

שאילתה ישירה

Go

16

פרק רביעי: נאומים בני דקה

Go

16

סעיף 51

נאומים בני דקה

Go

16

פרק חמישי: הצעות לסדר היום ודיונים מהירים

Go

16

סעיף 52

הצעות לסדר היום   כללי

Go

16

סעיף 53

סדרי הדיון וההצבעה בהצעה לסדר היום

Go

17

סעיף 54

הצעה דחופה לסדר היום

Go

17

סעיף 55

הצעה לסדר היום מאת רוב חברי הכנסת

Go

17

סעיף 56

הדיון בנושא שהכנסת החליטה לכלול בסדר היום

Go

17

סעיף 57

קביעת ועדה לדיון בנושא ההצעה לסדר היום

Go

18

סעיף 58

הדיון בוועדה ומסקנות

Go

18

סימן ב':

Go

18

סעיף 59

חזרה מהצעה לסדר היום

Go

18

סעיף 60

דיונים מהירים בוועדה

Go

18

סעיף 61

דיון מהיר והצעה דחופה בנושא דומה

Go

19

חלק ה': בחירה ומינוי של נושאי משרה

Go

19

פרק ראשון: בחירת נציגים לוועדות מינויים בידי הכנסת

Go

20

סעיף 62

נציגים לוועדות מינויים לנושאי משרה שיפוטית

Go

20

סעיף 63

סייגים לכהונה, השעיה והעברה מכהונה לפי סעיף 6 לחוק הכנסת

Go

20

סעיף 64

נציגים לפי חוק הרבנות הראשית לישראל

Go

21

פרק שני: בחירת נציגים בידי ועדה של הכנסת

Go

21

סימן ג':

Go

21

סעיף 65

נציג לוועדה המציעה מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה

Go

21

סעיף 66

נציגים למועצת יד יצחק בן צבי

Go

21

פרק שלישי: קביעת מספר שופטי בית המשפט העליון

Go

21

סעיף 67

קביעת מספר שופטי בית המשפט העליון לפי סעיף 52 לחוק בתי המשפט

Go

21

חלק ו': מצב חירום

Go

22

פרק ראשון: הכרזת מצב חירום

Go

22

סעיף 68

הגדרות   חלק ו'

Go

22

סעיף 69

הכרזת מצב חירום לפי סעיף 38  לחוק יסוד: הממשלה

Go

22

סעיף 70

הכרזת הממשלה על מצב חירום

Go

22

סעיף 71

ביטול מצב חירום

Go

22

סעיף 72

סדרי הדיון

Go

22

פרק שני: תקנות שעת חירום

Go

23

סעיף 73

ביטול תקנות שעת חירום לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה

Go

23

סימן ד':

Go

23

פרק חמישי:

Go

23

חלק ז': הליך החקיקה

Go

23

פרק ראשון: הליך החקיקה – כללי

Go

23

סעיף 74

הליך החקיקה   כללי

Go

23

פרק שני: הצעות חוק פרטיות – הדיון המוקדם

Go

23

סימן א': כללי

Go

23

סעיף 75

הגשת הצעת חוק פרטית, אישורה והנחתה על שולחן הכנסת

Go

23

סימן ב': הדיון המוקדם

Go

24

סעיף 76

מועד הדיון המוקדם והצמדה

Go

24

סעיף 77

סדרי הדיון המוקדם

Go

24

סעיף 78

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק אחרי הדיון המוקדם

Go

25

פרק שלישי: הכנה לקריאה הראשונה

Go

25

סימן א': הכנת הצעת חוק פרטית לקריאה הראשונה

Go

25

סעיף 79

הכנת הצעת חוק פרטית לקריאה הראשונה, פיצול ומיזוג ופרסום ברשומות

Go

25

סימן ב': הכנת הצעת חוק מטעם ועדה לקריאה הראשונה

Go

25

סעיף 80

נושאי החקיקה מטעם ועדה

Go

25

פרק רביעי: הקריאה הראשונה

Go

25

סעיף 81

הנחה על שולחן הכנסת ומועד הקריאה הראשונה

Go

25

סעיף 82

סדרי הקריאה הראשונה

Go

25

סעיף 83

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק אחרי הקריאה ראשונה

Go

25

פרק חמישי: הכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

Go

25

סעיף 84

הכנת הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, פיצול ומיזוג

Go

25

סעיף 85

נושא חדש

Go

25

סעיף 86

הסתייגויות בוועדה

Go

25

סעיף 87

נוסח לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

Go

25

פרק שישי: הקריאה השנייה והקריאה השלישית

Go

25

סעיף 88

הנחה על שולחן הכנסת ומועד הקריאה השנייה

Go

25

סעיף 89

חידוש הדיון בוועדה לפני הקריאה השנייה

Go

25

סעיף 90

סדרי הדיון וההצבעה בקריאה השנייה

Go

25

סעיף 91

החזרת הצעת החוק לוועדה במהלך הקריאה השנייה

Go

25

סעיף 92

סדרי הקריאה השלישית

Go

25

פרק שביעי: הליך החקיקה – הוראות שונות

Go

25

סימן א': עלות תקציבית

Go

25

סעיף 93

חקיקה הצריכה תקציב

Go

25

סימן ב': הסרת הצעת חוק מסדר היום

Go

25

סעיף 94

הסרת הצעת חוק מסדר היום

Go

25

סימן ג': חזרה מהצעת חוק

Go

25

סעיף 95

חזרה מהצעת חוק ממשלתית

Go

25

סעיף 96

חזרה מהצעת חוק פרטית

Go

25

סימן ד': רציפות הדיון בהצעות חוק לפי חוק הרציפות

Go

25

סעיף 97

רציפות הדיון בהצעות חוק לפי חוק הרציפות

Go

25

סימן ה': סדרי דיון מיוחדים

Go

25

סעיף 98

סדרי דיון מיוחדים

Go

25

סימן ו': מכסת הצעות חוק והצעות לסדר היום

Go

25

סעיף 99

מכסת הצעות חוק והצעות לסדר היום

Go

25

פרק חמישי 1:

Go

25

פרק ששי:

Go

25

חלק ח': ועדות הכנסת

Go

25

פרק ראשון: ועדות קבועות, סמכויותיהן והרכבן

Go

25

סעיף 100

הוועדות הקבועות ועניניהן

Go

25

סעיף 101

סמכויות הוועדות הקבועות

Go

25

סעיף 102

הרכב הוועדות הקבועות

Go

25

סעיף 103

ממלא מקום קבוע

Go

25

סעיף 104

מילוי מקומו של חבר ועדה שנעדר באופן ארעי

Go

25

סעיף 105

הוראות מיוחדות לוועדת החוץ והביטחון ולוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

Go

25

פרק שני: יושב ראש ועדה קבועה

Go

25

סעיף 106

יושב ראש ועדה קבועה

Go

25

סעיף 107

סייגים לכהונה, השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש ועדה קבועה

Go

25

פרק שלישי: ועדות לעניין מסוים, ועדות משנה, ועדות משותפות

Go

25

סעיף 108

ועדה לעניין מסוים

Go

25

סעיף 109

ועדת משנה

Go

25

סעיף 110

ועדה משותפת

Go

25

פרק רביעי: ישיבות הוועדות

Go

25

סעיף 111

ישיבות הוועדות

Go

25

סעיף 112

ישיבות ועדות בתקופת הפגרה

Go

25

סעיף 113

ניהול הישיבות ואופן ההצבעה

Go

25

סעיף 114

התייעצות סיעתית

Go

25

סעיף 115

דיון מחדש

Go

25

סעיף 116

סדרי דיון מיוחדים בוועדת הכנסת

Go

25

סעיף 117

עיכוב בעבודת ועדה

Go

25

פרק חמישי: פומביות הישיבות והפרוטוקולים

Go

25

סעיף 118

פומביות ישיבות הוועדות

Go

25

סעיף 119

רישום פרוטוקול ותיקונו

Go

25

סעיף 120

פומביות פרוטוקולים ועיון בהם

Go

25

פרק שישי: התנהגות חברי הכנסת בישיבות הוועדות

Go

25

סעיף 121

כללי התנהגות בישיבת ועדה

Go

25

סעיף 122

קריאה לסדר והוצאה מישיבת ועדה

Go

25

פרק שביעי: מוזמנים לישיבות הוועדות ומסירת מידע לוועדות

Go

25

סעיף 123

זימון נושאי משרה וממלאי תפקיד ומסירת מידע

Go

25

סעיף 124

סייגים לזימון ולמסירת מידע

Go

25

סעיף 125

הזמנת משתתפים נוספים

Go

25

סעיף 126

ייחוד ההופעה

Go

25

סעיף 127

אי התייצבות או  אי מסירת מידע

Go

25

פרק שמיני: ועדת חקירה פרלמנטרית

Go

25

סעיף 128

הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפי סעיף 22 לחוק יסוד: הכנסת

Go

25

סעיף 129

הדיון בוועדת הכנסת בהצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית

Go

25

סעיף 130

חזרה מהצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית

Go

25

סעיף 131

הנחה על שולחן הכנסת וסדרי הדיון בהצעת ועדת הכנסת

Go

25

סעיף 132

חידוש הדיון בוועדת הכנסת לפני תחילת הדיון בכנסת

Go

25

סעיף 133

החזרה לוועדת הכנסת במהלך הדיון בכנסת

Go

25

סעיף 134

חילופי חבר ועדת חקירה פרלמנטרית ומילוי מקום

Go

25

סעיף 135

סמכויותיה של ועדת חקירה פרלמנטרית והנחת דוח על שולחן הכנסת

Go

25

סעיף 136

סיום הכהונה של ועדת חקירה פרלמנטרית והארכת כהונה

Go

25

פרק תשיעי: הוראות לעניין ועדת האתיקה

Go

25

סעיף 137

סייגים למינוי, השעיה והעברה מכהונה של חבר ועדת האתיקה לפי סעיף 13ד לחוק החסינות

Go

25

חלק ט': שדולות חברי הכנסת וקבוצות ידידות בין-פרלמנטריות

Go

25

סעיף 138

שדולות חברי הכנסת

Go

25

סעיף 139

קבוצות ידידות  בין פרלמנטריות

Go

25

סעיף 140

ארגונים בין לאומיים

Go

25

חלק י': תקנון הכנסת

Go

25

פרק ראשון: תקדימים ופירושים

Go

25

סעיף 141

קביעת תקדימים

Go

25

סעיף 142

סטייה מהתקנון והתקדימים

Go

25

סעיף 143

פירוש התקנון והתקדימים

Go

25

פרק שני: תיקון תקנון הכנסת

Go

25

סעיף 144

הדיון בוועדת הכנסת בתיקון התקנון

Go

25

סעיף 145

הדיון במליאה בתיקון התקנון

Go

25

סעיף 146

תחילת תוקף ופרסום

Go

25

פרק שביעי:

Go

25

פרק שביעי 1:

Go

25

פרק שביעי 2:

Go

25

פרק שמיני:

Go

25

חלק ג':

Go

25

חלק ד':

Go

25

חלק ה':

Go

25


תקנון הכנסת*

י"פ תש"ע-2010 י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

חלק א': הגדרות ופרשנות

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1926

החלפת חלק א'

לנוסח הפרק הראשון לחלק א' לפני החלפתו

מיום 30.5.2012

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6458 מיום 9.8.2012 עמ' 5730

חלק א': הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות י"פ תש"ע-2010 י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

1.    (א)  בתקנון זה –

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1926

הוספת סעיף 1

מיום 30.5.2012

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6458 מיום 9.8.2012 עמ' 5730

הגדרות ופרשנות

1. (א) בתקנון זה –

          "חוק הבחירות" – חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

י"פ (מס' 5) תשע"א-2011

          "חוק בתי המשפט" – חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984;

מיום 12.7.2011

י"פ (מס' 5) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6285 מיום 22.8.2011 עמ' 6142

הוספת הגדרת "חוק בתי המשפט"

          "חוק החסינות" – חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951;

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

          "חוק הכנסת" – חוק הכנסת, התשנ"ד-1994;

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

          "חוק מבקר המדינה" – חוק מבקר המדינה, [נוסח משולב], התשי"ח-1958;

מיום 30.5.2012

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6458 מיום 9.8.2012 עמ' 5730

הוספת הגדרת "חוק מבקר המדינה"

          "חוק מימון מפלגות" – חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

          "חוק הממשלה" – חוק הממשלה, התשס"א-2001;

          "חוק משכן הכנסת" – חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968;

י"פ (מס' 2)  תשע"ז-2017

          "חוק הקאדים" – חוק הקאדים, התשכ"א-1961;

מיום 24.7.2017

י"פ (מס' 2) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7562 מיום 7.8.2017 עמ' 8372

הוספת הגדרת "חוק הקאדים"

י"פ (מס' 5) תשע"א-2011

          "חוק הרציפות" – חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993;

מיום 12.7.2011

י"פ (מס' 5) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6285 מיום 22.8.2011 עמ' 6142

הוספת הגדרת "חוק הרציפות"

          "כנס החורף" – כנס הכנסת שנפתח לאחר חג הסוכות, כאמור בסעיף 9(א) לחוק הכנסת;

          "כנס הקיץ" – כנס הכנסת שנפתח לאחר יום העצמאות, כאמור בסעיף 9(א) לחוק הכנסת;

          "מושב", "מושב של הכנסת" – התקופה שמתחילת כנס החורף ועד תחילת כנס החורף שלאחריו, ובשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת – כפי שקבעה ועדת הכנסת כאמור בסעיף 9(א) לחוק הכנסת;

י"פ (מס' 2)  תשע"ז-2017

          "מפלגה" – כהגדרתה בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

מיום 24.7.2017

י"פ (מס' 2) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7562 מיום 7.8.2017 עמ' 8372

הוספת הגדרת "מפלגה"

          "נשיאות הכנסת" – כמשמעותה בסעיף 10 לחוק הכנסת;

          "סיעות האופוזיציה" – כהגדרתן בסעיף 11 לחוק הכנסת;

י"פ (מס' 5) תשע"א-2011

          "עלות תקציבית", "הצעת חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" – כהגדרתן בסעיף 3ג לחוק-יסוד: משק המדינה;

מיום 12.7.2011

י"פ (מס' 5) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6285 מיום 22.8.2011 עמ' 6142

הוספת הגדרת ""עלות תקציבית", "הצעת חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית""

          "פגרה", "פגרת הכנסת" – התקופה שמסוף כנס החורף ועד תחילת כנס הקיץ, והתקופה שמסוף כנס הקיץ ועד תחילת כנס החורף, ובשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת – כפי שקבעה ועדת הכנסת;

י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010

          "פקודת סדרי השלטון והמשפט" – פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

הוספת הגדרת "פקודת סדרי השלטון והמשפט"

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

          (ב)  ימי הפגרה יבואו במניין התקופות האמורות בתקנון זה, אלא אם כן נאמר אחרת.

מיום 30.5.2012

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6458 מיום 9.8.2012 עמ' 5730

הוספת סעיף קטן 1(ב)

י"פ תש"ע-2010

חלק ב': ארגון הכנסת

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1926

הוספת חלק ב'

י"פ תש"ע-2010

פרק ראשון: יושב ראש הכנסת וסגניו

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1926

הוספת פרק ראשון

בחירת יושב ראש הכנסת וסגניו י"פ תש"ע-2010

2.    (א)  הכנסת תבחר, בבחירות גלויות, את יושב ראש הכנסת ואת הסגנים ליושב ראש הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 10 לחוק הכנסת; הסגנים ייבחרו בהמלצת ועדת הכנסת, וכל עוד לא נבחרה – בהמלצת הוועדה המסדרת, בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות; בחירתם של כמה סגנים באותו מועד תיעשה בהצבעה אחת בלבד.

          (ב)  יושב ראש הכנסת ייבחר לא יאוחר מהמועד שבו כונסה הכנסת לצורך כינון הממשלה, כאמור בסעיף 13 לחוק-יסוד: הממשלה; נקבעה בחירת יושב ראש הכנסת לאותו מועד שבו נקבעה ישיבה לצורך כינון הממשלה, ייבחר תחילה יושב ראש הכנסת.

          (ג)   יושב ראש הכנסת והסגנים ייבחרו לכל תקופת כהונתה של הכנסת; ואולם רשאית הכנסת לבחור, לפי המלצה כאמור בסעיף קטן (א), סגנים ליושב ראש הכנסת לתקופות כהונה קצרות יותר, ולקבוע את תחילתן ואת סופן.

          (ד)  שר או סגן שר לא יהיה יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת.

          (ה)  (1)   נתפנתה משרתו של יושב ראש הכנסת, תבחר הכנסת, בתוך 21 ימים, יושב ראש חדש, בדרך הקבועה בסעיף קטן (א); נתפנתה משרה של סגן ליושב ראש הכנסת, רשאית הכנסת לבחור חבר כנסת אחר במקומו, בדרך האמורה;

(2)   הושעה סגן ליושב ראש הכנסת מכהונתו, רשאית הכנסת לבחור חבר כנסת אחר במקומו בדרך האמורה, ועל אף האמור ברישה של סעיף קטן (ג), הוא יכהן כסגן ליושב ראש בתקופת ההשעיה בלבד.

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1926

הוספת סעיף 2

סייגים לבחירת יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת י"פ תש"ע-2010

3.    (א)  ועדת הכנסת, וכל עוד לא נבחרה – הוועדה המסדרת, רשאית לקבוע, לפי הצעה של ועדת האתיקה, אם מונתה, כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד לתפקיד יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת בהתקיים אחד מאלה:

(1)   היועץ המשפטי לממשלה מסר עותק של כתב אישום נגדו כאמור בסעיף 4(א) לחוק החסינות, או שמתקיימים נגדו הליכים פליליים כהגדרתם בסעיף 7(א) לחוק הכנסת (להלן – הליכים פליליים), וזאת בין אם נקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי ובין אם לאו; החליטה ועדת הכנסת שחבר הכנסת לא יהיה מועמד לפי פסקה זו, תהיה החלטתה בתוקף כל עוד לא הסתיימו ההליכים הפליליים בעניינו, ואם נקבע שתהיה לו חסינות בפני דין פלילי – בכל תקופת כהונתה של אותה כנסת או לתקופה קצרה יותר שקבעה הוועדה;

(2)   חבר הכנסת הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, בין בהיותו חבר הכנסת ובין לפני כן, וטרם חלפו עשר שנים מיום שפסק הדין נעשה סופי או מיום שגמר לשאת את עונשו, לפי המאוחר.

          (ב)  ועדת הכנסת לא תקבע כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתנה לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע את דברו.

          (ג)   הליכי הדיון בוועדת הכנסת ובוועדת האתיקה יסתיימו, בכל אחת מהן, בתוך שבוע.

          (ד)  (1)   קבעה ועדת הכנסת כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד כאמור, רשאי חבר הכנסת, בתוך 48 שעות, לערער על ההחלטה לפני הכנסת;

י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010 י"פ (מס' 3) תשע"א-2011 י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

(2)   הדיון בכנסת ייערך בתוך 48 שעות ממועד הגשת הערעור או ביום הקרוב שבו ניתן לקיים ישיבת כנסת בהתאם להוראות סעיף 19(א), לפי המאוחר; המערער רשאי לנמק את ערעורו וכן הוא רשאי להניח מסמכים הנוגעים לערעור על שולחן הכנסת; יושב ראש ועדת הכנסת רשאי להשיב לערעור, כל אחד מהם במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

          (ה)  ההצבעות בוועדת הכנסת ובכנסת יהיו גלויות.

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1926

הוספת סעיף 3

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

(ד) (1) קבעה ועדת הכנסת כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד כאמור, רשאי חבר הכנסת, בתוך 48 שעות, לערער על ההחלטה לפני הכנסת;

(2) הדיון בכנסת ייערך בתוך 48 שעות ממועד הגשת הערעור או ביום הקרוב שבו ניתן לקיים ישיבת כנסת בהתאם להוראות סעיף 27 סעיף 19(א), לפי המאוחר; המערער רשאי לנמק את ערעורו וכן הוא רשאי להניח מסמכים הנוגעים לערעור על שולחן הכנסת; יושב ראש ועדת הכנסת או חבר הוועדה שהוא הסמיכו רשאי להשיב לערעור, כל אחד מהם במשך 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

מיום 2.2.2011

י"פ (מס' 3) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6209 מיום 7.3.2011 עמ' 2890

(ד) (1) קבעה ועדת הכנסת כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד כאמור, רשאי חבר הכנסת, בתוך 48 שעות, לערער על ההחלטה לפני הכנסת;

(2) הדיון בכנסת ייערך בתוך 48 שעות ממועד הגשת הערעור או ביום הקרוב שבו ניתן לקיים ישיבת כנסת בהתאם להוראות סעיף 19(א), לפי המאוחר; המערער רשאי לנמק את ערעורו וכן הוא רשאי להניח מסמכים הנוגעים לערעור על שולחן הכנסת; יושב ראש ועדת הכנסת או חבר הוועדה שהוא הסמיכו רשאי להשיב לערעור, כל אחד מהם במשך במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

מיום 30.5.2012

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6458 מיום 9.8.2012 עמ' 5730

(ד) (1) קבעה ועדת הכנסת כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד כאמור, רשאי חבר הכנסת, בתוך 48 שעות, לערער על ההחלטה לפני הכנסת;

(2) הדיון בכנסת ייערך בתוך 48 שעות ממועד הגשת הערעור או ביום הקרוב שבו ניתן לקיים ישיבת כנסת בהתאם להוראות סעיף 19(א), לפי המאוחר; המערער רשאי לנמק את ערעורו וכן הוא רשאי להניח מסמכים הנוגעים לערעור על שולחן הכנסת; יושב ראש ועדת הכנסת או חבר הוועדה שהוא הסמיכו רשאי להשיב לערעור, כל אחד מהם במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

השעיה מכהונה מחמת עבירה לפי סעיף 7 לחוק הכנסת י"פ תש"ע-2010 י"פ (מס' 3)  תשע"א-2011

4.    (א)  הושעה יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, או שנקבעו סייגים לכהונתו, לפי הוראות סעיף 7 לחוק הכנסת, תסתיים ההשעיה או יבוטלו הסייגים עם מתן פסק דין סופי, המזכה אותו או שאינו קובע שיש עם העבירה קלון, ואם נקבע שתהיה לו חסינות בפני דין פלילי – עם תום תקופת כהונתה של אותה כנסת, והכל אם לא קבעה הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תקופה קצרה יותר להשעיה או לסייגים.

י"פ (מס' 3) תשע"א-2011 י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

          (ב)  הציעה ועדת הכנסת לכנסת להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת או לקבוע סייגים לכהונתו, יציג יושב ראש ועדת הכנסת את הצעת ועדת הכנסת לפני הכנסת, חבר הכנסת שההצעה נוגעת אליו רשאי להשיב, כל אחד מהם במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1927

הוספת סעיף 4

מיום 2.2.2011

י"פ (מס' 3) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6209 מיום 7.3.2011 עמ' 2890

4. (א) הושעה יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, או שנקבעו סייגים לכהונתו, לפי הוראות סעיף 7 לחוק הכנסת, תסתיים ההשעיה או יבוטלו הסייגים עם מתן פסק דין סופי, המזכה אותו או שאינו קובע שיש עם העבירה קלון, ואם נקבע שתהיה לו חסינות בפני דין פלילי – עם תום תקופת כהונתה של אותה כנסת, והכל אם לא קבעה הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תקופה קצרה יותר להשעיה או לסייגים.

(ב) הציעה ועדת הכנסת לכנסת להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת או לקבוע סייגים לכהונתו, יציג יושב ראש ועדת הכנסת או חבר הוועדה שהוא הסמיכו לכך את הצעת ועדת הכנסת לפני הכנסת, חבר הכנסת שההצעה נוגעת אליו רשאי להשיב, כל אחד מהם במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

מיום 30.5.2012

י"פ (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6458 מיום 9.8.2012 עמ' 5730

(ב) הציעה ועדת הכנסת לכנסת להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת או לקבוע סייגים לכהונתו, יציג יושב ראש ועדת הכנסת או חבר הוועדה שהוא הסמיכו לכך את הצעת ועדת הכנסת לפני הכנסת, חבר הכנסת שההצעה נוגעת אליו רשאי להשיב, כל אחד מהם במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות, והכנסת תחליט בלא דיון.

התפטרות יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת י"פ תש"ע-2010

5.    (א)  (1)   יושב ראש הכנסת רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הנחת כתב התפטרות על שולחן הכנסת; ביקש היושב ראש להתפטר בפגרת הכנסת ולא התקיים כינוס מיוחד של הכנסת, ימסור את כתב התפטרותו למזכיר הכנסת שיביאו מיד לידיעת חברי הכנסת;

(2)   כהונתו של יושב ראש הכנסת שהתפטר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הונח על שולחן הכנסת או נמסר למזכיר הכנסת, לפי העניין, זולת אם חזר בו מהתפטרותו קודם לכן;

(3)   יושב ראש הכנסת שהניח או מסר כתב התפטרות, רשאי למסור לכנסת הודעה על הסיבות להתפטרותו.

          (ב)  (1)   סגן ליושב ראש הכנסת רשאי להתפטר מכהונתו במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הכנסת;

(2)   כהונתו של סגן ליושב ראש הכנסת שהתפטר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות נמסר ליושב ראש הכנסת, זולת אם חזר בו מהתפטרותו קודם לכן;

(3)   יושב ראש הכנסת ימסור הודעה לכנסת על התפטרותו של סגן ליושב ראש.

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1927

הוספת סעיף 5

תפקידי יושב ראש הכנסת וסגן ליושב ראש הכנסת י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

6.    (א)  יושב ראש הכנסת ינהל את ענייני הכנסת, ייצג אותה כלפי חוץ, ישמור על כבודה, על הסדר בישיבותיה ועל קיום תקנונה; הוא ישב ראש בישיבות הכנסת וינהלן, ובכלל זה יקבע את תוצאות ההצבעות וכן ימלא כל תפקיד המוטל עליו לפי דין.

          (ב)  יושב ראש הכנסת אחראי על הכנתו וביצועו של תקציב הכנסת; אושרה הצעת התקציב השנתי של הכנסת בקריאה הראשונה במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי, תועבר לדיון בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים האמורה בסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב; ההצעה תובא לקריאה השניה ולקריאה השלישית במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי.

          (ג)   יושב ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת ועל מזכירות הכנסת.

          (ד)  בכהונתו כנשיא המדינה בפועל כאמור בסעיף 23(א) לחוק-יסוד: נשיא המדינה, לא ינהל יושב ראש הכנסת את ישיבות הכנסת, אלא אם כן החליטה ועדת הכנסת אחרת.

י"פ תשע"ד-2014

          (ה)  יושב ראש הכנסת לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת, פרט לוועדת הפירושים, ואולם הוא רשאי להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת ובכלל זה ועדות משותפות וועדות משנה, אף אם הפרוטוקול שלהן חסוי.

          (ו)   יושב ראש הכנסת רשאי למסור, מזמן לזמן, את ניהול ישיבות הכנסת או כל תפקיד מתפקידיו שנקבעו בתקנון זה, לאחד הסגנים, למעט תפקידיו לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

          (ז)   לסגן יושב ראש הכנסת, הממלא את מקומו של יושב ראש הכנסת כאמור בסעיף 29 לחוק משכן הכנסת, או שיושב ראש הכנסת אצל לו מסמכויותיו כאמור בסעיף 30(א) לחוק האמור, או המנהל את ישיבת הכנסת או הממלא אחד מתפקידי יושב ראש הכנסת, יהיו, באותו מעמד, כל החובות והסמכויות הנתונות ליושב ראש הכנסת.

          (ח)  סגן ליושב ראש הכנסת לא יהיה יושב ראש ועדת הכנסת או ממלא מקומו.

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1927

הוספת סעיף 6

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

תפקידי יושב ראש הכנסת וסגן ליושב ראש הכנסת

6. (א) יושב ראש הכנסת ינהל את ענייני הכנסת, ייצג אותה כלפי חוץ, ישמור על כבודה, על הסדר בישיבותיה ועל קיום תקנונה; הוא ישב ראש בישיבות הכנסת וינהלן, ובכלל זה יקבע את תוצאות ההצבעות וכן ימלא כל תפקיד המוטל עליו לפי דין.

(ב) בכהונתו כנשיא המדינה בפועל כאמור בסעיף 23(א) לחוק-יסוד: נשיא המדינה, לא ינהל יושב ראש הכנסת את ישיבות הכנסת, אלא אם כן החליטה ועדת הכנסת אחרת.

(ג) יושב ראש הכנסת לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת, פרט לוועדת הפירושים, ואולם הוא רשאי להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת.

(ד) יושב ראש הכנסת רשאי למסור, מזמן לזמן, את ניהול ישיבת הכנסת או כל תפקיד מתפקידיו שנקבעו בתקנון זה, לאחד הסגנים.

(ה) לסגן יושב ראש הכנסת, הממלא את מקומו של יושב ראש הכנסת כאמור בסעיף 29 לחוק משכן הכנסת, או שיושב ראש הכנסת אצל לו מסמכויותיו כאמור בסעיף 30(א) לחוק האמור, או המנהל את ישיבת הכנסת או הממלא אחד מתפקידי יושב ראש הכנסת, יהיו, באותו מעמד, כל החובות והסמכויות הנתונות ליושב ראש הכנסת.

(ו) סגן ליושב ראש הכנסת לא יהיה יושב ראש ועדת הכנסת או ממלא מקומו.

מיום 24.12.2013

י"פ תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6726 מיום 2.1.2014 עמ' 2650

(ה) יושב ראש הכנסת לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת, פרט לוועדת הפירושים, ואולם הוא רשאי להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת ובכלל זה ועדות משותפות וועדות משנה, אף אם הפרוטוקול שלהן חסוי.

פרסום ברשומות לעניין יושב ראש הכנסת וסגניו י"פ תש"ע-2010

7.    לגבי יושב ראש הכנסת וסגניו תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת בעניינים אלה:

(1)  בחירה, השעיה או סיום כהונתו של יושב ראש הכנסת או של סגן ליושב ראש הכנסת;

(2)  כהונת סגן ליושב ראש הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל לפי סעיף 20א לחוק-יסוד: הכנסת.

מיום 12.1.2010

י"פ תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1927

הוספת סעיף 7

י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

פרק שני: סיעות

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1928

הוספת פרק שני

[סעיפי פרק שני: ועדות לחלק א' הישן הועברו לפרק השישי]

הסיעות בכנסת, שמותיהן וסדרן י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

8.       (א)  לעניין תקנון זה, סיעה בכנסת היא רשימת מועמדים שמתוכה נבחרו חברים לכנסת; מספר חברי הסיעה יהא כמספר המועמדים שנבחרו.

          (ב)  (1)   שמה של סיעה יהא ככינויה של רשימת המועמדים שמתוכה נבחרו חברי הסיעה לכנסת; ואולם הסיעה רשאית להודיע ליושב ראש הכנסת, בתוך 15 ימים מיום כינוס הכנסת, כי שם הסיעה יכלול חלק מהכינוי בלבד או את האות או האותיות שנשאה רשימת המועמדים בבחירות לאותה כנסת;

י"פ תשע"ד-2014

(2)   התפלגה סיעה לפי סעיף 59 לחוק הכנסת, תקבע ועדת הכנסת את שם הסיעות החדשות, לפי הצעתן; הסיעה החדשה שבה רוב חברי הסיעה שהתפלגה, רשאית להמשיך לשאת את שם הסיעה, ואם התפלגה לסיעות שוות בגודלן – תיחשב הסיעה החדשה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כסיעה שבה רוב החברים; חדל חבר הכנסת האמור לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם הסיעה שהתפלגה – יבוא במקומו לעניין זה הבא אחריו באותה רשימת מועמדים;

י"פ תשע"ד-2014

(3)   על אף הוראות פסקה (2), ועדת הכנסת לא תאשר לסיעה לשאת שם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו או שם הזהה, או שם הדומה עד כדי להטעות, לשם של סיעה אחרת או של מפלגה שמיוצגת בכנסת על ידי סיעה אחרת, לרבות המפלגה שהחלק שהתפלג נמנה ערב הפילוג עם הסיעה שייצגה אותה.

          (ג)   מזכיר הכנסת יערוך רשימה של סיעות הכנסת, בסדר יורד לפי מספר החברים בכל סיעה; סדרן של סיעות שבהן מספר שווה של חברים יהיה –

(1)   בין סיעות שהשתתפו בחלוקת המנדטים לאותה כנסת – לפי מספר הקולות שקיבלה כל סיעה בבחירות;

(2)   בין סיעות חדשות שנוצרו כתוצאה מהתפלגות סיעה אחת – תיחשב הסיעה החדשה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת כסיעה הגדולה, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם הסיעה שהתפלגה – הבא אחריו באותה רשימת מועמדים;

(3)   בין סיעות שאחת מהן לפחות הוקמה כסיעה חדשה באותה כנסת בשל התפלגות או מיזוג של סיעות – לפי מספר הקולות שקיבלה כל סיעה בבחירות כשהוא מחולק במספר המנדטים שקיבלה, ומוכפל במספר חברי הסיעה החדשה, ולעניין סיעה חדשה – לפי מספר הקולות שקיבלה הסיעה שהיו חברים בה חברי הסיעה החדשה לפני השינוי בהרכב הסיעתי.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1928

הוספת סעיף 8

מיום 24.12.2013

י"פ תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6726 מיום 2.1.2014 עמ' 2650

(ב) (1) שמה של סיעה יהא ככינויה של רשימת המועמדים שמתוכה נבחרו חברי הסיעה לכנסת; ואולם הסיעה רשאית להודיע ליושב ראש הכנסת, בתוך 15 ימים מיום כינוס הכנסת, כי שם הסיעה יכלול חלק מהכינוי בלבד או את האות או האותיות שנשאה רשימת המועמדים בבחירות לאותה כנסת;

(2) התפלגה סיעה לפי סעיף 59 לחוק הכנסת, תקבע ועדת הכנסת את שם הסיעות החדשות הסיעות החדשות, לפי הצעתן; הסיעה החדשה שבה רוב חברי הסיעה שהתפלגה, רשאית להמשיך לשאת את שם הסיעה, ואם התפלגה לסיעות שוות בגודלן – תיחשב הסיעה החדשה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כסיעה שבה רוב החברים; חדל חבר הכנסת האמור לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם הסיעה שהתפלגה – יבוא במקומו לעניין זה הבא אחריו באותה רשימת מועמדים;

(3) על אף הוראות פסקה (2), ועדת הכנסת לא תאשר לסיעה לשאת שם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו או שם הזהה, או שם הדומה עד כדי להטעות, לשם של סיעה אחרת או של מפלגה שמיוצגת בכנסת על ידי סיעה אחרת, לרבות המפלגה שהחלק שהתפלג נמנה ערב הפילוג עם הסיעה שייצגה אותה.

יושב ראש הסיעה י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010 י"פ תשע"ו-2015

9.    (א)  כל סיעה תבחר יושב ראש לסיעה מבין חבריה, ורשאית היא לבחור לו ממלא מקום מבין חבריה, ותודיע את שמם ליושב ראש הכנסת; הסיעה רשאית להחליף, בכל עת, את היושב ראש ואת ממלא מקומו.

          (ב)  כל עוד לא הודיעה הסיעה ליושב ראש הכנסת על שמו של יושב ראש הסיעה, יראו את חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת כיושב ראש הסיעה, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם אותה סיעה – הבא אחריו באותה רשימת מועמדים.

          (ג)   הודעות חתומות בידי יושב ראש הסיעה, ממלא מקומו או חבר הסיעה שהיושב ראש הסמיכו לכך, בסדר זה, ייחשבו הודעות מטעם הסיעה, אלא אם כן הודיעו רוב חברי הסיעה אחרת.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1928

הוספת סעיף 9

מיום 2.11.2015

י"פ תשע"ו-2015

י"פ תשע"ו מס' 7153 מיום 25.11.2015 עמ' 1352

(א) כל סיעה תבחר יושב ראש לסיעה מבין חבריה, ורשאית היא לבחור לו ממלא מקום מבין חבריה, ותודיע את שמם ליושב ראש הכנסת; הסיעה רשאית להחליף, בכל עת, את היושב ראש ואת ממלא מקומו.

שינויים בסיעות י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

10.  (א)  אלה טעונים את אישורה של ועדת הכנסת:

(1)   התפלגות סיעות, מיזוג סיעות או פרישה מסיעה לפי פרק י' לחוק הכנסת;

(2)   שינוי שם של סיעה או מתן שם לסיעה חדשה שנוצרה כתוצאה מהתפלגות או ממיזוג של סיעות;

(3)   שינוי במספר חבריה של סיעה;

י"פ (מס' 4)  תש"ע-2010

(4)   השתייכותו הסיעתית של חבר הסיעה שהחל לכהן בכנסת לאחר שהתפלגה הסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו אם התפלגה לפי הוראות פסקאות (1) או (3) של סעיף 59 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, אף אם התפלגה גם לפי הוראות פסקה (2) לסעיף האמור, בהתאם להוראות אלה:

(א)   חבר הכנסת ימסור לוועדת הכנסת הודעה אחת בלבד, בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, בדבר הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך, ובלבד שבין חבריה יש מי שנמנה עם רשימת המועמדים האמורה, והאישור יינתן בהתאם להודעתו;

(ב)   לא מסר חבר הכנסת הודעה כאמור בפסקת משנה (א), תקבע ועדת הכנסת כי הוא משתייך לסיעה שבה רוב החברים שנמנו עם רשימת המועמדים האמורה, ואם היו כמה סיעות שבהן מספר שווה של חברים שנמנו עם רשימת המועמדים – לסיעה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם אותה סיעה – הבא אחריו באותה רשימת מועמדים;

י"פ (מס' 4)  תש"ע-2010

(5)   השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן בכנסת לאחר שהתפלגה הסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו, אם התפלגה לפי הוראות פסקה (2) של סעיף 59 לחוק הכנסת, בהתאם להוראות אלה:

(א)   ועדת הכנסת תקבע כי חבר הכנסת משתייך לסיעה המייצגת את המפלגה שהשתייכותו אליה צוינה בהסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת;

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), מסר חבר הכנסת לוועדת הכנסת הודעה בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, כי הוא מבקש להשתייך לסיעה המייצגת מפלגה שהגישה את ההסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת ואינה הסיעה האמורה באותה פסקת משנה, יינתן האישור בהתאם להודעתו, ובלבד שהן הסיעה שאליה היה אמור להשתייך לפי פסקת משנה (א) והן הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך, מסרו לוועדת הכנסת, לפני שדנה בעניין, את הסכמתן לבקשתו.

          (ב)  יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת, ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולחשב הכנסת על אישור שניתן לפי סעיף קטן (א) ויפרסם עליו הודעה ברשומות.

          (ג)   לחבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מסיעתו כאמור בסעיף 61 לחוק הכנסת, יהיו כל הזכויות שתקנון זה מעניק לסיעה, למעט הזכות להציע הבעת אי-אמון בממשלה, לקבל חדר סיעה במשכן, ולהודיע הודעות בשל אי-השתתפות בדיון או בהצבעה.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1928

הוספת סעיף 10

מיום 9.3.2010

י"פ (מס' 4) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6079 מיום 25.4.2010 עמ' 2676

(4) השתייכותו הסיעתית של חבר הסיעה שהחל לכהן בכנסת לאחר שהתפלגה הסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו אם התפלגה לפי הוראות פסקאות (1) או (3) של סעיף 59 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, אף אם התפלגה גם לפי הוראות פסקה (2) לסעיף האמור, בהתאם להוראות אלה:

(א) חבר הכנסת ימסור לוועדת הכנסת הודעה אחת בלבד, בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, בדבר הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך, ובלבד שבין חבריה יש מי שנמנה עם רשימת המועמדים האמורה, והאישור יינתן בהתאם להודעתו;

(ב) לא מסר חבר הכנסת הודעה כאמור בפסקת משנה (א), תקבע ועדת הכנסת כי הוא משתייך לסיעה שבה רוב החברים שנמנו עם רשימת המועמדים האמורה, ואם היו כמה סיעות שבהן מספר שווה של חברים שנמנו עם רשימת המועמדים – לסיעה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם אותה סיעה – הבא אחריו באותה רשימת מועמדים;

(5) השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן בכנסת לאחר שהתפלגה הסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו, אם התפלגה לפי הוראות פסקה (2) של סעיף 59 לחוק הכנסת, בהתאם להוראות אלה:

(א) ועדת הכנסת תקבע כי חבר הכנסת משתייך לסיעה המייצגת את המפלגה שהשתייכותו אליה צוינה בהסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), מסר חבר הכנסת לוועדת הכנסת הודעה בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסתף כי הוא מבקש להשתייך לסיעה המייצגת מפלגה שהגישה את ההסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת ואינה הסיעה האמורה באותה פסקת משנה, יינתן האישור בהתאם להודעתו, ובלבד שהן הסיעה שאליה היה אמור להשתייך לפי פסקת משנה (א) והן הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך, מסרו לוועדת הכנסת, לפני שדנה בעניין, את הסכמתן לבקשתו.

עבודת הסיעות בכנסת י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

11.  (א)  כל סיעה רשאית לקבל חדר במשכן הכנסת לצורכי עבודתה, בהתחשב בגודלן של הסיעות ובאפשרויות העומדות לרשות הכנסת.

          (ב)  מענה של הסיעה יהיה חדרה במשכן הכנסת; כל סיעה תודיע למזכיר הכנסת, בכתב, על מענה וכתובת דואר אלקטרוני, לצורך מסירת הודעות לסיעה בימים שבהם מליאת הכנסת אינה מתכנסת; יראו הודעה שנמסרה לאחד המענים כאמור, כהודעה מספקת.

          (ג)   הצוות הפרלמנטרי של סיעה, כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, זכאי להיתרי כניסה למשכן הכנסת, בכפוף להוראות חוק משכן הכנסת, במספר שיקבע יושב ראש הכנסת בהתחשב בגודלה של הסיעה.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1928

הוספת סעיף 11

י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

פרק שלישי: חברי הכנסת

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת פרק שלישי

מען והודעות י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

12.  (א)  עם היבחרו, יודיע חבר הכנסת למזכיר הכנסת, בכתב, על מספר הטלפון שלו וכן על מען, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני, לצורך מסירת מסמכים מאת הכנסת, וכן יודיע על כל שינוי בפרטים אלה; יראו מסירת מסמכים או מתן הודעה בטלפון, כאמור, כהודעה מספקת, ואולם בימים שבהם מליאת הכנסת מתכנסת, יראו הנחת מסמך על שולחן הכנסת או מסירתו בחדרו של חבר הכנסת במשכן הכנסת, כהודעה מספקת.

          (ב)  חבר הכנסת הנוסע לחוץ לארץ חייב להודיע על כך ליושב ראש הכנסת, ולציין את זמן שהותו בחוץ לארץ, את מקום הימצאו ואת מספר הטלפון באותו מקום.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת סעיף 12

השתתפות בישיבות י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

13.  חבר הכנסת יתמיד כמיטב יכולתו בהשתתפות בישיבות הכנסת ובישיבות הוועדות שהוא חבר בהן.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת סעיף 13

חתימת חבר הכנסת י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

14.  מסמך שחבר הכנסת מגישו בכתב לפי תקנון זה, ייחתם בידי חבר הכנסת אישית; הוראה זו לא תחול על מסמך המוגש רק באמצעות המערכת הממוחשבת בכנסת.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת סעיף 14

משלוח כתב התפטרות לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הכנסת י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

15.  כתב התפטרות של חבר הכנסת שנבצר ממנו להגישו אישית ליושב ראש הכנסת, יישלח באחת מדרכים אלה, לפי העניין:

(1)  בארץ – באמצעות מי שיושב ראש הכנסת הסמיכו לכך בכתב, שיאשר על גבי כתב ההתפטרות כי חבר הכנסת מסרו אישית לידיו ויציין את מועד המסירה;

(2)  מחוץ לארץ – באחת מאלה:

(א)   בפקסימילה או בדואר אלקטרוני הכולל כתב התפטרות סרוק, ובלבד שחבר הכנסת המתפטר שוחח עם יושב ראש הכנסת בסמוך למשלוח כתב ההתפטרות ווידא את קבלתו;

(ב)   על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שיאשר על גבי כתב ההתפטרות כי חבר הכנסת מסרו אישית לידיו ויציין את מועד המסירה.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת סעיף 15

הודעה על חילופים של חברי הכנסת י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

16.  (א)  נתפנתה משרתו של חבר הכנסת, יודיע יושב ראש הכנסת בכתב לחבר הכנסת שבא במקומו, כאמור בסעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת, על תחילת כהונתו בכנסת.

י"פ תשע"ו-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת סעיף 16

מיום 2.11.2015

י"פ תשע"ו-2015

י"פ תשע"ו מס' 7153 מיום 25.11.2015 עמ' 1352

ביטול סעיף קטן 16(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הודעה מטעם הכנסת על חילופים של חברי הכנסת תפורסם ברשומות.

הצהרת אמונים י"פ (מס' 2)  תש"ע-2010

17.  קרא יושב ראש הישיבה לחבר הכנסת להצהיר אמונים והצהיר חבר הכנסת שלא כלשון החוק, יקבע היושב ראש שחבר הכנסת לא הצהיר אמונים ויחולו לגביו הוראות סעיף 16 לחוק-יסוד: הכנסת, כאילו לא הצהיר אמונים.

מיום 26.1.2010

י"פ (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1929

הוספת סעיף 17

י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010

חלק ג': עבודת הכנסת

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

הוספת חלק ג'

לנוסח פרקים שלישי ורביעי לחלק א' הישן

י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010

פרק ראשון: ישיבות

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

הוספת פרק ראשון

מועדי הכנסים י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010

18.  יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם סגניו ובאישור ועדת הכנסת, יקבע את המועדים שבהם ייפתחו ויסתיימו כנסי הכנסת, בכפוף לאמור בסעיף 9 לחוק הכנסת.

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

הוספת סעיף 18

ישיבות הכנסת י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010

19.  (א)  (1)   הכנסת תקיים ישיבות בימים ב' ו-ג' החל בשעה 16:00, וביום ד' החל בשעה 11:00; יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, רשאי לשנות את זמניה של ישיבה, לבטל ישיבה ולקבוע ישיבה נוספת ואת זמניה – בין באחד הימים האמורים ובין ביום אחר שאינו מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט;

(2)   יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע הפסקה במהלכה של ישיבת הכנסת.

          (ב)  ראה יושב ראש הכנסת כי התרחש אירוע בעל חשיבות יוצאת דופן המחייב את כינוס הכנסת לישיבה דחופה החורגת מסדר היום השבועי, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם יושב ראש ועדת הכנסת, לכנס את הכנסת לדיון באירוע כאמור, והוא יקבע את סדרי הדיון בישיבה.

          (ג)   יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע ישיבה לציון מאורע, והוא יקבע את סדרי הדיון בה.

          (ד)  בכל ישיבה של הכנסת ובמשך כל הישיבה, יהיה נוכח לפחות אחד משרי הממשלה.

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

הוספת סעיף 19

פתיחת מושב הכנסת י"פ (מס' 3)  תש"ע-2010

20.  (א)  נשיא המדינה רשאי לפתוח את ישיבת הכנסת הראשונה בכל מושב של הכנסת, ויישא דברים מיד אחרי יושב ראש הכנסת.

י"פ תשע"א-2010

          (ב)  פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת כאמור בסעיף קטן (א), ימסור ראש הממשלה, מיד אחריו, הודעה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב; לא פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת, יפתח ראש הממשלה את הישיבה בהודעה כאמור; על הודעת ראש הממשלה יתקיים דיון סיעתי והכנסת תצביע עליה.

י"פ (מס' 2) תשע"ב-2012

          (ג)   דנה הכנסת בהצעה להביע אי-אמון בממשלה ביום פתיחת מושב הכנסת, תנומק ההצעה אחרי הודעת ראש הממשלה, יתקיים דיון סיעתי משולב בשני הנושאים ובסופו תצביע הכנסת על הודעת ראש הממשלה ולאחר מכן על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה.

מיום 9.2.2010

י"פ (מס' 3) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6070 מיום 14.3.2010 עמ' 2272

הוספת סעיף 20

מיום 1.12.2010

י"פ תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6179 מיום 26.12.2010 עמ' 1798

(ב) פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת כאמור בסעיף קטן (א), ימסור ראש הממשלה, מיד אחריו, הודעה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב; לא פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת, יפתח ראש הממשלה את הישיבה בהודעה כאמור; על ההודעה יתקיים דיון סיעתי על הודעת ראש הממשלה יתקיים דיון סיעתי והכנסת תצביע עליה.

מיום 14.2.2012

י"פ (מס' 2) תשע"ב-2012