Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – אמצעי תשלום – כרטיסי חיוב

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר

תוכן ענינים

פרק א': כרטיסי חיוב

Go

2

סימן א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סימן ב': הוראות כלליות

Go

2

סעיף 2

חוזה כרטיס חיוב וחידושו

Go

2

סעיף 2א

כריתת חוזה לגבי כרטיס תשלום מיוחד

Go

2

סעיף 3

תוקף החיובים

Go

2

סעיף 4

סיום חוזה כרטיס חיוב

Go

2

סעיף 5

אחריות לשימוש לרעה

Go

2

סעיף 6

השבת סכומי חיוב

Go

3

סעיף 6א

שינוי ללא הרשאה

Go

3

סימן ג': כרטיס אשראי

Go

3

סעיף 7

חוזה כרטיס אשראי

Go

3

סעיף 8

המסמך בעסקה

Go

3

סעיף 9

עסקה במסמך חסר

Go

3

סעיף 10

הפסקת תשלום בשל אי הספקה

Go

4

סעיף 10א

הפסקת תשלום בשל חדלות פירעון

Go

4

סעיף 10ב

הפסקת תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס חיוב

Go

4

סעיף 11

הרחבת התחולה

Go

4

סימן ד': הוראות שונות

Go

4

סעיף 12

סיוע בהחזרת הכרטיס

Go

4

סעיף 13

מסירת הודעה

Go

4

סעיף 14

איסור התניה

Go

4

פרק ב': עונשין

Go

4

סעיף 15

הפצת כרטיס חיוב ללא חוזה

Go

4

סעיף 16

גניבת כרטיס חיוב

Go

5

סעיף 17

הונאה בכרטיס חיוב

Go

5

סעיף 18

החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב

Go

5

סעיף 19

שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי

Go

5

פרק ג': הוראות שונות

Go

5

סעיף 20א

שינוי סכומים

Go

5

סעיף 20ב

פטור

Go

5

סעיף 21

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 22

תחולה

Go

5

סעיף 23

תחילה

Go

6

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

6


חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986*

פרק א': כרטיסי חיוב

סימן א': הגדרות

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "כרטיס אשראי" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק ללא תשלום מיידי של התמורה;

           "כרטיס בנק" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או לרכישת נכסים בדרך של חיוב חשבונו של לקוח בתאגיד בנקאי וזיכוי אדם אחר על ידי שימוש בכרטיס במכשיר המיועד לכך במקום עסקו של הספק;

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           "כרטיס חיוב" – כרטיס אשראי, כרטיס בנק, כרטיס תשלום או לוחית או חפצים אחרים המיועדים לרכישת נכסים, כפי שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

"כרטיס חיוב" – כרטיס אשראי, כרטיס בנק כרטיס בנק, כרטיס תשלום או לוחית או חפצים אחרים המיועדים לרכישת נכסים, כפי שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים לרכישת נכסים מאת הספק, שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה חוזרת, למעט לוחית או חפץ כאמור הניתנים לטעינה בכסף מזומן בלבד כאשר לא ניתן באמצעותם לחייב את חשבון הלקוח;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

הוספת הגדרת "כרטיס תשלום"

           "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, כסף, שירותים או זכויות;

           "לקוח" – מי שכרטיס חיוב הונפק לשימושו;

           "תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

סימן ב': הוראות כלליות

חוזה כרטיס חיוב וחידושו

2.    (א)  חוזה לשימוש בכרטיס חיוב (להלן – חוזה כרטיס חיוב) בין לקוח לבין מנפיק לא יהיה תקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם ביד הלקוח.

           (ב)  נקבע בחוזה כרטיס חיוב כי בתום תקופתו הוא יהיה ניתן לחידוש ללא חתימה על חוזה חדש, ובתום תקופתו מסר המנפיק ללקוח כרטיס חיוב חדש ללא חתימה כאמור, יראו כאילו חודש החוזה הקודם באותם תנאים.

כריתת חוזה לגבי כרטיס תשלום מיוחד (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

2א.     (א)  הוראות סעיף 2 לא יחולו על כרטיס תשלום שניתן לטעינה חוזרת כאמור להלן, ובלבד שעם מסירת הכרטיס יספק המנפיק מידע בכתב כפי שיקבע שר המשפטים:

(1)   רק באמצעות כרטיס חיוב, נפרד, אחר;

(2)   בכסף מזומן וכן באמצעות כרטיס חיוב, נפרד, אחר, בלבד.

           (ב)  לענין חוזה לשימוש בכרטיס תשלום כאמור בסעיף קטן (א), יראו את מסירת כרטיס התשלום וקבלתו ככריתת חוזה כרטיס חיוב בין המנפיק לרוכש הכרטיס או למי שהכרטיס הועבר אליו כדין.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

הוספת סעיף 2א

תוקף החיובים

3.    (א)  חיוביו של לקוח לפי חוזה כרטיס חיוב ייכנסו לתקפם עם קבלה לידיו של כרטיס החיוב.

           (ב)  היה השימוש בכרטיס חיוב כרוך בשימוש בצופן, ייכנסו חיוביו של הלקוח לתוקף לאחר שקיבל גם את הצופן.

           (ג)   נטל ההוכחה שהלקוח קיבל את כרטיס החיוב ואת הצופן הוא על המנפיק.

סיום חוזה כרטיס חיוב

4.    (א)  הלקוח והמנפיק רשאים לסיים חוזה כרטיס חיוב בכל עת על ידי הודעה מצד אחד למשנהו.

           (ב)  הודיע הלקוח על סיום החוזה, יהיה מועד הסיום המועד שבו נמסר הכרטיס למנפיק; אבד או נגנב כרטיס החיוב והודיע הלקוח על סיום החוזה, יהיה מועד הסיום המועד שבו נמסרה ההודעה למנפיק.

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

           (ב1)        נאמן בפשיטת רגל של לקוח או הכונס הרשמי, כמשמעותם בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, רשאים לסיים חוזה כרטיס חיוב של לקוח במקומו, לפי הוראות סעיף 42א לפקודה האמורה; מועד סיום החוזה יהיה המועד שבו נמסרה ההודעה למנפיק.

           (ג)   הודיע המנפיק על סיום החוזה, יהיה מועד הסיום המועד שבו נמסרה ההודעה ללקוח.

           (ד)  האמור בסעיף קטן (ג) אינו גורע מזכותו של המנפיק להשעות את הזכות להשתמש בכרטיס חיוב, אם היה למנפיק חשש סביר שהלקוח לא יוכל לשלם במועד המוסכם את תמורת הנכסים שרכש; הורה המנפיק על השעיה כאמור, יודיע על כך, בו-זמנית, ללקוח.

מיום 24.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ'69 (ה"ח 2282)

הוספת סעיף קטן 4(ב1)

אחריות לשימוש לרעה (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

5.    (א)  בסעיף זה ובסעיף 6 –

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           "שימוש לרעה" – שימוש בכרטיס חיוב בידי מי שאינו זכאי לכך לפי חוזה כרטיס חיוב, בדרך של רכישת נכסים או משיכת כסף, ובכרטיס תשלום – גם טעינתו;

           "הודעה" – הודעה של הלקוח למנפיק אחרי שנודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על שימוש לרעה.

           (ב)  הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה אחרי שנמסרה הודעה.

           (ג)   הלקוח יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לפני שנמסרה הודעה למנפיק, לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

(1)   סכום קבוע של 75 שקלים חדשים בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום מהמועד שבו נודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על השימוש לרעה בו עד מועד מסירת ההודעה; על אף האמור לעיל, אם מסר הלקוח את ההודעה תוך שלושים ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה, לא יהיה אחראי לסכום העולה על 450 שקלים חדשים; יום ההודעה לא ייכלל במנין הימים, אם נמסרה באותו יום שבו נודע ללקוח על האובדן או הגניבה;

(2)   סכום העסקאות או הפעולות שבוצעו בפועל.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           (ד)  הגבלת האחריות האמורה בסעיף זה, לא תחול אם נתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(1)   הלקוח מסר את כרטיס החיוב לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד, ואולם הלקוח לא יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה אחרי שכרטיס החיוב שנמסר לאדם אחר, אבד לאותו אדם או נגנב ממנו; לענין זה, מסירת כרטיס החיוב יחד עם הצופן לא תיחשב כמסירה בנסיבות סבירות;

(2)   השימוש בכרטיס החיוב נעשה בידיעת הלקוח;

(3)   הלקוח פעל בכוונת מרמה.

           (ה)  הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה לאחר שכרטיס החיוב הגיע להחזקתו של המנפיק.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           (ה1)        על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה), בכרטיס תשלום, יהיה הלקוח אחראי, נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), גם לסכום הכסף הצבור בכרטיס עד לטעינתו הראשונה בידי מי שאינו זכאי לכך; אחריותו של לקוח לענין סכום הכסף הצבור בכרטיס כאמור לא תעלה, בכל מקרה, על סכום של 400 שקלים חדשים.

           (ו)   לא תחול על הלקוח אחריות כלשהי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיס חיוב, להוציא האחריות המפורטת בחוק זה.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           (ז)   (בוטל).

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 264 (ה"ח 2188)

5. (ג) הלקוח יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לפני שנמסרה הודעה למנפיק, לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(1) סכום קבוע של 75 שקלים חדשים בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום מהמועד שבו נודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על השימוש לרעה בו עד מועד מסירת ההודעה; על אף האמור לעיל, אם מסר הלקוח את ההודעה תוך שלושים ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה, לא יהיה אחראי לסכום העולה על 450 שקלים חדשים; יום ההודעה לא ייכלל במנין הימים, אם נמסרה באותו יום שבו נודע ללקוח על האובדן או הגניבה;

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

5. (א) בסעיף זה ובסעיף 6

"שימוש לרעה" – שימוש בכרטיס חיוב בידי מי שאינו זכאי לכך לפי חוזה כרטיס חיוב, בדרך של רכישת נכסים או משיכת כסף, ובכרטיס תשלום – גם טעינתו;

"הודעה" – הודעה של הלקוח למנפיק אחרי שנודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על שימוש לרעה.

(ב) הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה אחרי שנמסרה הודעה.

(ג) הלקוח יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לפני שנמסרה הודעה למנפיק, לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(1) סכום קבוע של 75 שקלים חדשים בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום מהמועד שבו נודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על השימוש לרעה בו עד מועד מסירת ההודעה; על אף האמור לעיל, אם מסר הלקוח את ההודעה תוך שלושים ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה, לא יהיה אחראי לסכום העולה על 450 שקלים חדשים; יום ההודעה לא ייכלל במנין הימים, אם נמסרה באותו יום שבו נודע ללקוח על האובדן או הגניבה;

(2) סכום העסקאות או הפעולות שבוצעו בפועל.

(ד) הגבלת האחריות האמורה בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסעיף זה, לא תחול אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הלקוח מסר את כרטיס החיוב לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד; לענין זה, מסירת כרטיס החיוב יחד עם הצופן לא תיחשב כמסירה בנסיבות סבירות;

(2) השימוש בכרטיס החיוב נעשה בידיעת הלקוח;

(3) הלקוח פעל בכוונת מרמה.

(ה) הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה לאחר שכרטיס החיוב הגיע להחזקתו של המנפיק.

(ה1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה), בכרטיס תשלום, יהיה הלקוח אחראי, נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), גם לסכום הכסף הצבור בכרטיס עד לטעינתו הראשונה בידי מי שאינו זכאי לכך; אחריותו של לקוח לענין סכום הכסף הצבור בכרטיס כאמור לא תעלה, בכל מקרה, על סכום של 400 שקלים חדשים.

(ו) לא תחול על הלקוח אחריות כלשהי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיס חיוב, להוציא האחריות המפורטת בחוק זה.

(ז) שר המשפטים רשאי בצו, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, לשנות את הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג)(1) או לקבוע שיטה לעדכונם.

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 814 (ה"ח 294)

(ד) הגבלת האחריות האמורה בסעיף זה, לא תחול אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הלקוח מסר את כרטיס החיוב לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד, ואולם הלקוח לא יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה אחרי שכרטיס החיוב שנמסר לאדם אחר, אבד לאותו אדם או נגנב ממנו; לענין זה, מסירת כרטיס החיוב יחד עם הצופן לא תיחשב כמסירה בנסיבות סבירות;

השבת סכומי חיוב (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

6.    (א)  חוייב לקוח בשל עסקאות או פעולות שנעשו תוך כדי שימוש לרעה בכרטיס חיוב, ישיב המנפיק ללקוח, בהקדם האפשרי אך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום הודעת הלקוח, את סכום החיוב, למעט הסכום שבו חייב הלקוח לפי סעיף 5(ג).

           (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח ביתרת סכום החיוב, אם נוכח המנפיק שהשימוש נעשה בנסיבות המפורטות בסעיף 5(ד) והוא מסר ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

           (ג)   לענין סעיף 5(ה1) בדבר סכום הכסף הצבור בכרטיס תשלום, יהווה תצהיר של הלקוח ראיה לכאורה להוכחת סכום הכסף הצבור בו; המנפיק ישיב ללקוח, בתוך עשרה ימי עסקים מיום מסירת התצהיר, את סכום החיוב המגיע לו לפי התצהיר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לדרוש מהלקוח את השבת הסכום שנתן לו, אם נקבע בפסק דין חלוט כי הכספים לא הגיעו ללקוח כדין.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

הוספת סעיף קטן 6(ג)

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 815 (ה"ח 294)

6. (א) חוייב לקוח בשל עסקאות או פעולות שנעשו תוך כדי שימוש לרעה בכרטיס חיוב, ישיב המנפיק ללקוח, בהקדם האפשרי אך לא יאוחר משלושים ימים מעשרה ימי עסקים מיום הודעת הלקוח, את סכום החיוב, למעט הסכום שבו חייב הלקוח לפי סעיף 5(ג).

(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח ביתרת סכום החיוב, אם נוכח המנפיק שהשימוש נעשה בנסיבות המפורטות בסעיף 5(ד) והוא מסר ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב.

(ג) לענין סעיף 5(ה1) בדבר סכום הכסף הצבור בכרטיס תשלום, יהווה תצהיר של הלקוח ראיה לכאורה להוכחת סכום הכסף הצבור בו; המנפיק ישיב ללקוח, בתוך חמישה עשר ימים עשרה ימי עסקים מיום מסירת התצהיר, את סכום החיוב המגיע לו לפי התצהיר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לדרוש מהלקוח את השבת הסכום שנתן לו, אם נקבע בפסק דין חלוט כי הכספים לא הגיעו ללקוח כדין.

שינוי ללא הרשאה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

6א.     (א)  הודיע לקוח למנפיק, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב, שהסכום במסמך המעיד על העסקה הוגדל ללא הרשאה, ישיב לו המנפיק את ההפרש בין הסכום שעליו הודיע הלקוח כי התחייב בו תמורת הנכסים שרכש, לבין הסכום שרשום במסמך, בערכו ביום החיוב (להלן – סכום ההפרש);

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

           (ב)  המנפיק ישיב את סכום ההפרש, בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהיום שבו הודיע לו הלקוח כאמור.

           (ג)   אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של מנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בסכום ההפרש כאמור בסעיף קטן (א), כולו או חלקו בערכו ביום החיוב, אם נוכח שהלקוח אכן התחייב גם בסכום ההפרש הרשום במסמך כולו או חלקו; המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב לפי סעיף קטן זה, לפחות חמישה עשר ימים לפני החיוב בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי מסמכים שבידו לענין זה.

           (ד)  נמסרה הודעת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א) בעל פה או באמצעות הטלפון, רשאי המנפיק לבקש מהלקוח לאשר תוך זמן סביר את ההודעה בכתב לרבות תיאור נסיבות המקרה; ואולם העדר אישור ההודעה בכתב כאמור, לא יגרע מזכויות הלקוח לפי סעיף זה.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 264 (ה"ח 2188)

הוספת סעיף 6א

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 815 (ה"ח 294)

(ב) המנפיק ישיב את סכום ההפרש, בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ-30 ימים מעשרה ימי עסקים מהיום שבו הודיע לו הלקוח כאמור.

סימן ג': כרטיס אשראי

חוזה כרטיס אשראי (תיקון מס' 5) תשע"א-2011

7.       חוזה כרטיס אשראי הוא חוזה בין לקוח לבין מנפיק, שלפיו מתחייב הלקוח לשלם למנפיק את תמורת הנכסים שנרכשו מספק באמצעות כרטיס האשראי, והמנפיק מתחייב כלפי הלקוח לשלם את התמורה לספק; התשלום של הלקוח למנפיק יכול שיהיה בדרך של חיוב חשבונו של הלקוח בתאגיד בנקאי או בכל דרך אחרת.

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1104 (ה"ח 566)

7. חוזה כרטיס אשראי הוא חוזה בין לקוח לבין מנפיק, שלפיו מתחייב הלקוח לשלם למנפיק את תמורת הנכסים שנרכשו מספק באמצעות כרטיס האשראי, והמנפיק מתחייב כלפי הלקוח לשלם את התמורה לספק על פי המוסכם בין המנפיק לבין הספק; התשלום של הלקוח למנפיק יכול שיהיה בדרך של חיוב חשבונו של הלקוח בתאגיד בנקאי או בכל דרך אחרת.

המסמך בעסקה

8.    חתימה של לקוח על מסמך המעיד על העסקה בינו לבין ספק שבו צויינו פרטים אישיים של הלקוח ופרטים אחרים, כפי שנקבעו בתקנות, מהווה ראיה לכאורה לביצוע העסקה בידי הלקוח.

עסקה במסמך חסר (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

9.    (א)  בסעיף זה, "עסקה במסמך חסר" – עסקה בין לקוח לבין ספק, שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פרטים כאמור בסעיף 8, או עסקה שהמסמך המעיד עליה לא נחתם בידי הלקוח.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

           (ב)  חויב לקוח לשלם את תמורתה של עסקה במסמך חסר, והודיע למנפיק, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב שהוא לא ביצע את העסקה או שפרטי המסמך הושלמו שלא בסכום שבו התחייב הלקוח, ישיב לו המנפיק את סכום החיוב בערכו ביום החיוב, או את ההפרש שבין סכום החיוב המוסכם על הלקוח לפי הודעתו, לבין הסכום הרשום במסמך, לפי הענין, תוך עשרה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הלקוח, והוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) לסעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 265 (ה"ח 2188)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

9. (א) בסעיף זה, "עסקה במסמך חסר" – עסקה בין לקוח לבין ספק שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או שבמסמך המעיד עליה לא צויינו פרטים כאמור בסעיף 8 או שלא נחתם ביד הלקוח.

(ב) חוייב לקוח לשלם את תמורתה של עסקה במסמך חסר,  והודיע למנפיק בכתב, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב, שהוא לא ביצע את העסקה, ישיב המנפיק ללקוח את סכום החיוב בערכו ביום החיוב, תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת הודעת הלקוח.

(ג) אין באמור בסעיף קטן (ב) כדי  לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בסכום החיוב, בערכו ביום החיוב, אם נוכח שהעסקה בוצעה בידי הלקוח והוא מסר לו הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב; המנפיק ימסור ללקוח, לפי דרישתו, תוך זמן סביר, עותקי מסמכים שבידו לענין זה.

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 815 (ה"ח 294)

(ב) חויב לקוח לשלם את תמורתה של עסקה במסמך חסר, והודיע למנפיק, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב שהוא לא ביצע את העסקה או שפרטי המסמך הושלמו שלא בסכום שבו התחייב הלקוח, ישיב לו המנפיק את סכום החיוב בערכו ביום החיוב, או את ההפרש שבין סכום החיוב המוסכם על הלקוח לפי הודעתו, לבין הסכום הרשום במסמך, לפי הענין, תוך חמישה עשר ימים עשרה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הלקוח, והוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) לסעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים.

הפסקת תשלום בשל אי-הספקה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

10.   (א)  הודיע לקוח למנפיק, בכתב, לגבי עסקה שנעשתה בינו לבין ספק באמצעות כרטיס אשראי, כי מתקיימים שניים אלה, יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, במועד קבלת ההודעה:

(1)   הנכס שנרכש בעסקה לא סופק אף שחלף מועד ההספקה שעליו הוסכם בין הלקוח לבין הספק, ואם מועד ההספקה כאמור טרם חלף – הספק הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה;

(2)   הלקוח ביטל את העסקה.

           (א1)        המנפיק לא יהיה אחראי לנזק אם פעל בתום לב ובלא התרשלות על פי הודעת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א).

           (א2)        לעניין סעיף זה אין נפקא מינה מי נתן את האשראי ללקוח לצורך ביצוע העסקה; ואולם הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עסקה בתשלום אחד, שהספק קיבל את מלוא תמורתה טרם הודעת הלקוח כאמור באותו סעיף קטן, ומי שנתן לספק אשראי בשל אותה עסקה אינו יכול להיפרע מהספק בדרך של קיזוז.

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו על המנפיק, גם אם מי שהציג לו את המסמך המעיד על העסקה באמצעות כרטיס אשראי, אינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח.

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

           (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, אם נוכח שהנכס שנרכש באותה עסקה סופק ללקוח במועד ההספקה שסוכם, שהספק לא הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה, או שהלקוח לא ביטל את העסקה; המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב, לפחות חמישה עשר ימים לפני החיוב בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי מסמכים שבידו לענין זה.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 265 (ה"ח 2188)

10. (א) הוסכם בין לקוח לבין ספק, בעסקה שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי, כי תמורת העסקה או חלקה תשולם כעבור שלושים וחמישה ימים או יותר מיום עשיית העסקה, יפסיק המנפיק, בהקדם האפשרי, לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, אם הודיע הלקוח בכתב למנפיק שהנכס שנרכש באותה עסקה לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה עם הספק. לענין סעיף זה אין נפקה מינה מי נותן את האשראי ללקוח לצורך ביצוע העסקה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על המנפיק, גם אם מי שהציג לו את המסמך המעיד על העסקה באמצעות כרטיס אשראי, אינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח.

(ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, אם נוכח שהנכס שנרכש באותה עסקה סופק ללקוח או שהלקוח לא ביטל את העסקה; המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב, לפחות חמישה עשר ימים לפני החיוב בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי מסמכים שבידו לענין זה.

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 815 (ה"ח 294)

תשלום נדחה הפסקת תשלום בשל אי-הספקה

10. (א) הוסכם בין לקוח לבין ספק, בעסקה שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי, כי תמורת העסקה או חלקה תשולם כעבור שלושים וחמישה ימים או יותר מיום עשיית העסקה, יפסיק המנפיק, בהקדם האפשרי, לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, אם הודיע הלקוח בכתב למנפיק שהנכס שנרכש באותה עסקה לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה. לענין סעיף זה אין נפקה מינה מי נותן את האשראי ללקוח לצורך ביצוע העסקה.

(א) הודיע לקוח למנפיק, בכתב, לגבי עסקה שנעשתה בינו לבין ספק באמצעות כרטיס אשראי, כי מתקיימים שניים אלה, יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, במועד קבלת ההודעה:

(1) הנכס שנרכש בעסקה לא סופק אף שחלף מועד ההספקה שעליו הוסכם בין הלקוח לבין הספק, ואם מועד ההספקה כאמור טרם חלף – הספק הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה;

(2) הלקוח ביטל את העסקה.

(א1) המנפיק לא יהיה אחראי לנזק אם פעל בתום לב ובלא התרשלות על פי הודעת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א).

(א2) לעניין סעיף זה אין נפקא מינה מי נתן את האשראי ללקוח לצורך ביצוע העסקה; ואולם הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עסקה בתשלום אחד, שהספק קיבל את מלוא תמורתה טרם הודעת הלקוח כאמור באותו סעיף קטן, ומי שנתן לספק אשראי בשל אותה עסקה אינו יכול להיפרע מהספק בדרך של קיזוז.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על המנפיק, גם אם מי שהציג לו את המסמך המעיד על העסקה באמצעות כרטיס אשראי, אינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח.

(ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, אם נוכח שהנכס שנרכש באותה עסקה סופק ללקוח סופק ללקוח במועד ההספקה שסוכם, שהספק לא הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה, או שהלקוח לא ביטל את העסקה; המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב, לפחות חמישה עשר ימים לפני החיוב בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי מסמכים שבידו לענין זה.

הפסקת תשלום בשל חדלות פירעון (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

10א.   (א)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 10, הובא לידיעת מנפיק כי נעשתה עסקה בין ספק לבין לקוח באמצעות כרטיס אשראי וכי הוגשה לבית משפט בקשה למתן צו לכינוס נכסים, צו פירוק או צו פשיטת רגל, נגד הספק, וכן הומצאה לו בקשת הצו האמור, יפסיק המנפיק לזכות את הספק בשל אותה עסקה החל במועד שבו נודע לו על הגשת הבקשה עד למועד ההחלטה בה (בסעיף זה – תקופת הפסקת הזיכוי); ניתן צו כאמור, ישיב המנפיק ללקוח, בהקדם האפשרי אך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום מתן הצו, את התשלומים שגבה ממנו בשל אותה עסקה במהלך תקופת הפסקת הזיכוי.

           (ב)  בית משפט הדן בבקשה למתן צו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לקבוע כי המנפיק יחזור ויזכה את הספק בשל אותה עסקה, אם שוכנע שהנכס שנרכש בעסקה סופק ללקוח או כי אין במתן צו כאמור כדי לפגוע בלקוח; בית המשפט רשאי לשמוע לעניין זה את עמדתו של הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

           (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולזכות את הספק בשל אותה עסקה, אם נוכח שהנכס שנרכש בעסקה סופק ללקוח; המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לזיכוי הספק, לפחות חמישה עשר ימים לפני הזיכוי בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי מסמכים שבידו לעניין זה.

           (ד)  לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף 10(א2).

           (ה)  הוראות סעיף זה יחולו על המנפיק, גם כלפי אדם אחר שאינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח, אם אותו אדם הציג למנפיק את המסמך המעיד על העסקה באמצעות כרטיס אשראי.

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 815 (ה"ח 294)

הוספת סעיף 10א

הפסקת תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס חיוב (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

10ב.   הורה לקוח למנפיק להפסיק חיוב בעסקה, שהספק דיווח למנפיק לגביה, בעת עשייתה, כי התשלום בעבורה נגבה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס חיוב, יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח.

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 816 (ה"ח 294)

הוספת סעיף 10ב

הרחבת התחולה (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

11.   הוראות חוק זה, למעט סעיפים 10 עד 10ב, יחולו גם על חוזה בין לקוח לבין מנפיק שהוא גם הספק של הנכסים הנרכשים באמצעות כרטיס האשראי.

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 816 (ה"ח 294)

11. הוראות חוק זה, למעט סעיף 10 סעיפים 10 עד 10ב, יחולו גם על חוזה בין לקוח לבין מנפיק שהוא גם הספק של הנכסים הנרכשים באמצעות כרטיס האשראי.

סימן ד': הוראות שונות

סיוע בהחזרת הכרטיס (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

12.   (א)  לקוח ימסור, לבקשת המנפיק או נציגו, פירוט של העסקאות שלגביהן נעשה שימוש לרעה כהגדרתו בסעיף 5, פרטים על נסיבות האבדן או הגניבה של כרטיס חיוב או על נסיבות הגדלת הסכום כאמור בסעיף 6א וינקוט צעדים סבירים כדי לסייע למנפיק להחזיר לידיו את הכרטיס.

           (ב)  הפטור מאחריות או הגבלתה, לפי סעיף 5, לא יהיו מותנים בקיום הוראות סעיף קטן (א), ובלבד שהלקוח מסר את הפרטים שנקבעו בתקנות.

           (ג)   לא קיים הלקוח את הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, לפי בקשת המנפיק, לפסוק לו פיצוי שלא יעלה על 2500 שקלים חדשים; בסעיף זה, "בית המשפט" – בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הלקוח.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           (ד)  (בוטל).

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 265 (ה"ח 2188)

(א) לקוח ימסור, לבקשת המנפיק או נציגו, פרטים על נסיבות האבדן או הגניבה של כרטיס חיוב או על נסיבות הגדלת הסכום כאמור בסעיף 6א וינקוט צעדים סבירים כדי לסייע למנפיק להחזיר לידיו את הכרטיס.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

ביטול סעיף קטן 12(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את הסכום האמור בסעיף קטן (ג).

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 816 (ה"ח 294)

(א) לקוח ימסור, לבקשת המנפיק או נציגו, פירוט של העסקאות שלגביהן נעשה שימוש לרעה כהגדרתו בסעיף 5, פרטים על נסיבות האבדן או הגניבה של כרטיס חיוב או על נסיבות הגדלת הסכום כאמור בסעיף 6א וינקוט צעדים סבירים כדי לסייע למנפיק להחזיר לידיו את הכרטיס.

מסירת הודעה

13.   (א)  מקום שמדובר בחוק זה על מסירת הודעה, רואים אותה כנמסרת במועד שבו הגיעה אל נמען או אל מענו; נשלחה ההודעה באמצעות הדואר, רואים את המסירה כמבוצעת, אם לא הוכח אחרת, תוך עשרה ימים מיום שדוור מכתב המכיל את ההודעה והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש או שהמכתב היה פטור מתשלום דמי דואר.

           (ב)  הודעות לפי חוק זה יימסרו בדרכים שנקבעו בתקנות, ובאין קביעה כזאת – בדרך מקובלת בנסיבות הענין.

איסור התניה

14.   התניה על הוראות חוק זה שאינה לטובת לקוח – בטלה.

פרק ב': עונשין

הפצת כרטיס חיוב ללא חוזה (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

15.   (א)  מנפיק לא ימסור, ביודעין, כרטיס חיוב ללקוח אם הלקוח לא חתם קודם לכן על חוזה כרטיס חיוב; עשה כן המנפיק, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

           (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי חבר-בני-אדם, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהל בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של סעיף זה.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

           (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו אם כרטיס החיוב נמסר בנסיבות האמורות בסעיף 2(ב).

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

           (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על סוג כרטיס תשלום כאמור בסעיף 2א.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

הוספת סעיף קטן 15(ד)

מיום 6.12.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 816 (ה"ח 294)

(א) מנפיק לא ישלח ולא ימסור מנפיק לא ימסור, ביודעין, כרטיס חיוב ללקוח אם הלקוח לא חתם קודם לכן על חוזה כרטיס חיוב; עשה כן המנפיק, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי חבר-בני-אדם, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהל בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של סעיף זה.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו אם כרטיס החיוב נשלח או נמסר בנסיבות האמורות בסעיף 2(ב).

גניבת כרטיס חיוב

16.   (א)  הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת לקוח, בכוונה להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, דינו – מאסר שלוש שנים.

           (ב)  הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת הלקוח, חזקה שהוא מתכוון להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, זולת אם הוכיח הצדק סביר לנטילה או להחזקה כאמור.

           (ג)   בסעיף זה, "נטילה" – כמשמעותה בסעיף 383(ג)(1) לחוק העונשין.

הונאה בכרטיס חיוב

17.   המשתמש בכרטיס חיוב או במרכיב ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – חמש שנים.

החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

18.   המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק או להדפסה, למחיקה להוספת נתונים או לעריכת שינויים על גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכל ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו – מאסר שלוש שנים.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 265 (ה"ח 2188)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

18. המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק או להדפסה על גביו, ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו – מאסר חמש שנים.

שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

19.   (א)  לקוח המשתמש בכרטיס אשראי או המוסר לאחר כרטיס אשראי, בידיעה שהוא עלול להשתמש בו, והכל כשהוא יודע שהשימוש יגרום לחריגה מהמוסכם בחוזה כרטיס האשראי או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי ארבעה מסכום החריגה שבוצעה, לפי הסכום הגדול שבהם.

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

           (ב)  נוצרה יתרת חוב שלא בהתאם לחוזה כרטיס האשראי והחוב לא סולק תוך עשרה ימים מיום שהלקוח נדרש לשלמו, חזקה שהלקוח ידע שהשימוש יגרום לחריגה כאמור בסעיף קטן (א), או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור ועליו הראיה לסתור.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 266 (ה"ח 2188)

19. (א) לקוח המשתמש בכרטיס אשראי או המוסר לאחר כרטיס אשראי, בידיעה שהוא עלול להשתמש בו, והכל כשהוא יודע שהשימוש יגרום לחריגה מהמוסכם בחוזה כרטיס האשראי או כשאין לו יסוד סביר להניח שהשימוש יהיה במסגרת המוסכם כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61 לחוק העונשין, או פי ארבעה מסכום החריגה שבוצעה, לפי הסכום הגדול יותר; אולם לא תהיה זאת עבירה אם סילק הלקוח את סכום החריגה תוף עשרה ימים מיום שמדרש לכך או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי ארבעה מסכום החריגה שבוצעה, לפי הסכום הגדול שבהם.

(ב) נוצרה יתרת חוב שלא בהתאם לחוזה כרטיס האשראי והחוב לא סולק תוך עשרה ימים מיום שהלקוח נדרש לשלמו, חזקה שהלקוח ידע שהשימוש יגרום לחריגה כאמור בסעיף קטן (א), או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור ועליו הראיה לסתור.

ת"ט תשמ"ז-1986

פרק ג': הוראות שונות

מיום 12.11.1986

ת"ט תשמ"ז-1986

ס"ח תשמ"ז מס' 1198 מיום 12.11.1986 עמ' 14

שינוי מיקום הכותרת

(תיקון מס' 6) תשע"ה-2014

20.   (בוטל).

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 111 (ה"ח 547)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

דרישה לאישור חוזה אחיד

20. (א) שר המשפטים רשאי לדרוש ממנפיק המתקשר או מתכוון להתקשר עם לקוחות על פי חוזה אחיד, כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982, כי יגיש בקשה לאישור החוזה לפי פרק ג' לחוק האמור; לא פנה המנפיק תוך זמן שנקבע בדרישה, לא יציע ללקוחותיו להתקשר בחוזה האחיד שעליו חלה הדרישה.

(ב) שר המשפטים יפרסם בהודעה ב"רשומות", תוך תשעים ימים מיום תחילתו של חוק זה, את רשימת המנפיקים שחובה עליהם לבקש אישור חוזה כאמור בסעיף קטן (א) ואת המועדים להגשת בקשה כאמור.

שינוי סכומים (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

20א.   (א)  שר המשפטים רשאי בצו, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את הסכומים הקבועים בסעיף 5.

           (ב)  שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את הסכום הקבוע בסעיף 12.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

הוספת סעיף 20א

פטור (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

20ב.   שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בתקנות, לפטור סוגים של כרטיסי תשלום מתחולת החוק, כולו או חלקו.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח 2726)

הוספת סעיף 20ב

ביצוע ותקנות

21.   שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובמיוחד בדבר –

(1)   חובת מנפיקים למסור ללקוח העתק מהחוזה עליו חתם או לגלות ללקוח, לפי הפירוט והדרך שנקבעו, כל פרט מהותי לגבי תכנו, היקפו ותנאיו של חוזה כרטיס חיוב, לרבות הסיכונים הכרוכים בשימוש בכרטיס חיוב;

(2)   אופן מסירת כרטיס חיוב מאת מנפיק ללקוח;

(3)   פרטים במסמך בעסקה או רישומים שעל פיהם יחייב המנפיק את הלקוח בעסקה שנעשתה לפי סעיפים 9 או 10;

(4)   מסמכים שיש לצרף להודעות של לקוח ושל מנפיק;

(5)   פרטי הודעות ודרך מסירתן;

(6)   מען המנפיק למסירת הודעות ולמסירת כרטיס חיוב;

(7)   חובת מסירת פרטים בידי ספק המנפיק כרטיסי אשראי, ומי שפרטים כאמור יימסרו לו;

(8)   פרטים שעל הלקוח למסור לפי סעיף 12 ודרך מסירתם;

(9)   חובת דיווח ופרטי דיווח על חיוב הלקוח בעסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב.

תחולה

22.   הוראות פרקים א' ו-ג' יחולו על אלה בלבד:

(1)   מנפיק שהוא חברה הרשומה בישראל או שעסקיה בישראל;

(2)   מי שמנפיק כרטיסי חיוב ללקוח ישראלי והמען למסירת הכרטיס הוא בישראל; בפסקה זו, "לקוח ישראלי" – אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע או לישיבת ארעי בישראל, כמשמעותה בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

תחילה

23.   תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

הוראות מעבר

24.   (א)  חוק זה יחול על חוזה כרטיס חיוב שנכרת לפני תחילתו, בין שהוא חתום ובין שאינו חתום.

           (ב)  הוראות סעיף 10 לא יחולו על עסקאות שנעשו לפני תחילתו של החוק.

       חיים הרצוג                 שמעון פרס                 יצחק מודעי

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                     שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ו מס' 1185 מיום 9.7.1986 עמ' 187 (ה"ח תשמ"ו מס' 1771 עמ' 126). ת"ט ס"ח תשמ"ז מס' 1198 מיום 12.11.1986 עמ' 14.

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1476 מיום 4.8.1994 עמ' 264 (ה"ח תשנ"ג מס' 2188 עמ' 200) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ו מס' 1560 מיום 8.2.1996 עמ' 69 (ה"ח תשנ"ד מס' 2282 עמ' 498) – תיקון מס' 2 בסעיף 31 לחוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3), תשנ"ו-1996; תחילתו 45 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 328 (ה"ח תשנ"ח מס' 2726 עמ' 418) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 814 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 294 עמ' 576) – תיקון מס' 4; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1104 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 566 עמ' 468) – תיקון מס' 5 בסעיף 6 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 111 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 547 עמ' 294) – תיקון מס' 6 בסעיף 14 לחוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), תשע"ה-2014. ת"ט ס"ח תשע"ה מס' 2487 מיום 31.12.2014 עמ' 143.

בוטל ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 220 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1246 עמ' 1154) בסעיף 55 לחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019; תוקף הביטול שנה מיום פרסומו.