נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

 

 

מעמד אישי ומשפחה – כשרות משפטית

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: כשרות משפטית

Go

6

סעיף 1

כשרות לזכויות ולחובות

Go

6

סעיף 2

כשרות לפעולות משפטיות

Go

6

סעיף 3

קטינות ובגירות

Go

6

סעיף 4

פעולות של קטין

Go

6

סעיף 5

ביטול פעולות של קטין

Go

6

סעיף 6

סייג לביטול פעולות

Go

6

סעיף 6א

פעולות בטלות

Go

6

סעיף 7

פעולות טעונות אישור בית המשפט

Go

6

סעיף 8

הכרזת פסלות

Go

6

סעיף 9

פעולות של פסול דין

Go

6

סעיף 10

ביטול ההכרזה

Go

6

סעיף 11

חישוב גיל

Go

6

סעיף 12

חזקת תאריך הלידה

Go

7

סעיף 13

שמירת דינים

Go

7

סעיף 13א

המרת דתו של קטין

Go

7

 

פרק שני: הורים וילדיהם הקטינים

Go

7

סעיף 14

מעמד ההורים

Go

7

סעיף 15

תפקידי ההורים

Go

7

סעיף 16

חובת ציות הקטין

Go

7

סעיף 17

קנה מידה לחובת ההורים

Go

7

סעיף 18

שיתוף בין ההורים

Go

7

סעיף 19

הכרעת בית המשפט

Go

8

סעיף 20

פעולות טעונות אישור בית המשפט

Go

8

סעיף 21

הגנת צד שלישי

Go

8

סעיף 22

אחריות ההורים

Go

8

סעיף 23

הכנסות הקטין ונכסיו

Go

8

סעיף 24

הסכם בין הורים החיים בנפרד

Go

8

סעיף 25

קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים

Go

8

סעיף 26

הורה שאינו מסוגל למלא חובתו

Go

8

סעיף 27

שלילת האפוטרופסות או הגבלתה

Go

8

סעיף 27א

שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע או הואשם בעבירה פלילית חמורה

Go

8

סעיף 27ב

טיפול בקטין שהורהו הורשע או הואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו

Go

9

סעיף 28

אפוטרופוס בנוסף על הורה

Go

9

סעיף 28א

זכותם של הורים שכולים

Go

10

סעיף 28ב

בקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו

Go

10

סעיף 29

הורה שאפוטרופסותו הוגבלה

Go

10

סעיף 30

סייגים לסעיפים 28, 29

Go

10

סעיף 31

נכסים שאינם בהנהלת ההורים

Go

10

סעיף 32

שמירת דינים

Go

10

 

פרק שני1: ייפוי כוח מתמשך

Go

10

 

סימן א': הגדרות

Go

10

סעיף 32א

הגדרות   פרק שני1

Go

10

 

סימן ב': מינוי מיופה כוח

Go

10

סעיף 32ב

מינוי מיופה כוח

Go

10

סעיף 32ג

מי רשאי להתמנות למיופה כוח

Go

11

סעיף 32ד

מיופה כוח במשותף

Go

11

סעיף 32ה

מיופה כוח מחליף

Go

11

 

סימן ג': סמכויות מיופה כוח

Go

11

סעיף 32ו

סמכויות מיופה כוח

Go

11

סעיף 32ז

חיובי מיופה הכוח

Go

13

סעיף 32ח

דרכי פעולתו של מיופה כוח

Go

13

סעיף 32ט

דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה

Go

14

סעיף 32י

תנאי לפעולה לפי ייפוי כוח

Go

15

סעיף 32יא

הגנת צד שלישי

Go

15

סעיף 32יב

שכר מיופה כוח והוצאותיו

Go

15

 

סימן ד': ייפוי כוח מתמשך

Go

15

סעיף 32יג

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

Go

15

סעיף 32יד

חתימה על ייפוי כוח מתמשך

Go

16

סעיף 32טו

ייפוי כוח רפואי

Go

16

סעיף 32טז

דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח

Go

17

סעיף 32יז

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

Go

17

סעיף 32יח

קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך

Go

17

סעיף 32יט

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

Go

18

סעיף 32כ

אי שלילת כשרותו המשפטית של הממנה

Go

18

סעיף 32כא

תקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

Go

18

סעיף 32כב

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

Go

18

סעיף 32כג

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה

Go

19

סעיף 32כד

סיום תפקידו של מיופה הכוח

Go

19

סעיף 32כה

תחולת חוק השליחות

Go

19

סעיף 32כו

דינה של שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך

Go

19

 

סימן ה': סמכויות בית משפט בקשר לייפוי כוח מתמשך

Go

19

סעיף 32כז

מתן הוראות ואישור פעולות

Go

19

סעיף 32כח

הגבלת עניינים ומינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח

Go

20

סעיף 32כט

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

Go

20

סעיף 32ל

שמיעת הממנה

Go

21

 

סימן ו': הנחיות מקדימות למיופה כוח

Go

21

סעיף 32לא

מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח

Go

21

סעיף 32לב

תוקפן של הנחיות מקדימות

Go

21

סעיף 32לג

אי תחולה

Go

21

סעיף 32לד

שמירת מידע וניהול חשבונות

Go

21

סעיף 32לה

מנגנון בירור תלונות

Go

22

 

פרק שלישי: האפוטרופוסים על פי מינוי

Go

22

סעיף 33

אימתי יתמנה אפוטרופוס

Go

22

סעיף 33א

שיקול דעת בית המשפט במינוי אפוטרופוס לבגיר

Go

22

סעיף 33ב

בקשת מיופה כוח להתמנות כאפוטרופוס

Go

23

סעיף 34

מי יכול להיות אפוטרופוס

Go

23

סעיף 35

עדיפות בבחירת האפוטרופוס

Go

24

סעיף 35א

מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

Go

24

סעיף 36

שמיעת האדם על ידי בית המשפט

Go

24

סעיף 37

הסכמת האפוטרופוס

Go

24

סעיף 38

תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול דין

Go

24

סעיף 39

תפקידיו של אפוטרופוס אחר

Go

24

סעיף 40

פטור ממזונות

Go

25

סעיף 44

הוראות בית המשפט

Go

25

סעיף 45

מינוי אפוטרופסים אחדים

Go

25

סעיף 46

דין אפוטרופסים משותפים

Go

25

סעיף 47

סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט

Go

25

סעיף 48

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים

Go

26

סעיף 49

הגנת צד שלישי

Go

26

סעיף 50

השקעות

Go

26

סעיף 51

פרטה

Go

26

סעיף 52

הוראות בנוגע לשומה

Go

26

סעיף 53

חשבונות דו"ח ומתן ידיעות

Go

26

סעיף 54

בדיקת דו"חות

Go

26

סעיף 55

הוצאות האפוטרופוס

Go

27

סעיף 56

שכר האפוטרופוס

Go

27

סעיף 57

אחריות האפוטרופוס

Go

27

סעיף 58

ערובה

Go

27

סעיף 59

מימוש הערובה

Go

27

סעיף 60

התפטרות האפוטרופוס

Go

27

סעיף 61

פיטורי האפוטרופוס

Go

27

סעיף 62

פקיעת האפוטרופסות

Go

27

סעיף 63

סיום תפקידו של האפוטרופוס

Go

27

סעיף 64

צוואה או מסמך הבעת רצון של הורהו או אפוטרופסו שהוא קרוב של קטין

Go

27

סעיף 64א

צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס של בגיר

Go

28

סעיף 65

האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס

Go

28

סעיף 66

אפוטרופוס שהיה פגם במינויו

Go

28

סעיף 67

אפוטרופוס למעשה

Go

28

סעיף 67א

ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי שואה

Go

28

סעיף 67ב

מינוי תומך בקבלת החלטות

Go

29

סעיף 67ג

סמכויות פיקוח

Go

30

 

פרק שלישי1: עקרונות ודרכי פעולה של אפוטרופוס

Go

30

סעיף 67ד

חיובי האפוטרופוס

Go

30

סעיף 67ה

דרכי פעולתו של אפוטרופוס שמונה לבגיר

Go

30

סעיף 67ו

דרכי קבלת החלטות בעניינו של אדם שמונה לו אפוטרופוס

Go

31

סעיף 67ז

הסכמה לפעולות מגבילות או לשימוש בכוח

Go

31

סעיף 67ח

שמירת מידע

Go

32

 

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

32

סעיף 68

סמכות כללית לאמצעי שמירה

Go

32

סעיף 68א

ייצוג בעניינים רפואיים

Go

32

סעיף 69

מעמד היועץ המשפטי לממשלה

Go

32

סעיף 70

מעמדו של עובד סוציאלי

Go

32

סעיף 71

שמירת דינים

Go

32

סעיף 72

מעמדם של קרובים

Go

32

סעיף 74

שינוי החלטות

Go

32

סעיף 76

סמכות מבחינה  בין לאומית

Go

33

סעיף 77

משפט בינלאומי פרטי

Go

33

סעיף 78

בית המשפט המוסמך

Go

33

סעיף 79

שמירת דינים ושיפוט

Go

33

סעיף 80

הגדרות

Go

33

סעיף 80א

תחולת הוראות על עובר

Go

33

סעיף 80ב

פרשנות לעניין המונח אדם חסוי בחיקוק

Go

34

סעיף 80ג

עדכון סכומים

Go

34

סעיף 81

הוראות מעבר

Go

34

סעיף 82

ביטולים

Go

34

סעיף 83

ביצוע ותקנות

Go

34

סעיף 84

תחילת תוקף

Go

34

 

תוספת ראשונה

Go

34

 

תוספת שנייה

Go

35

 


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962*

פרק ראשון: כשרות משפטית

כשרות לזכויות ולחובות

1.    כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.

כשרות לפעולות משפטיות

2.    כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט.

קטינות ובגירות

3.    אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

פעולות של קטין

4.    פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשתה הפעולה.

ביטול פעולות של קטין

5.    פעולה משפטית של קטין שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתנת לביטול –

(1)  על ידי נציגו, ואם אין לקטין נציג – על ידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך חודש ימים לאחר שנודע להם על הפעולה;

(2)  אם לא נודע לנציג או ליועץ המשפטי לממשלה על הפעולה – על ידי הקטין, תוך חודש ימים לאחר שהיה לבגיר.

סייג לביטול פעולות

6.    פעולה משפטית של קטין שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה, וכן פעולה משפטית בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטין, אינה ניתנת לביטול כאמור בסעיף 5, אף שנעשתה שלא בהסכמת נציגו, אלא אם היה בה משום נזק של ממש לקטין או לרכושו.

פעולות בטלות (תיקון מס' 3) תשל"ג-1973

6א.     פעולה משפטית של קטין שהיא רכישת נכס באשראי או במקח-אגב-שכירות, שכירות נכס או קבלת שירות באשראי, אין לה תוקף, על אף האמור בסעיפים 5 ו-6, כל עוד לא באה עליה הסכמת נציגו; לענין סעיף זה, "אשראי" – לרבות תשלום בשיעורים.

מיום 4.1.1973

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ג מס' 676 מיום 4.1.1973 עמ' 32 (ה"ח 982)

הוספת סעיף 6א

פעולות טעונות אישור בית המשפט

7.    פעולה משפטית של קטין טעונה אישור בית המשפט אם היתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה בידי נציגו; ואין תוקף לפעולה כל עוד לא בא עליה אישור בית המשפט.

הכרזת פסלות

8.    אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין.

פעולות של פסול-דין

9.    על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7.

ביטול ההכרזה

10.   אדם שהוכרז פסול-דין, רשאי בית המשפט, לבקשתו, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את פסול-הדין, לבטל את הכרזת הפסלות אם מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו להתקיים.

חישוב גיל

11.   כל מקום שמדובר בו, בניב כל שהוא, באדם בגיל פלוני, ייחשב גילו מתחילת היום בו הוא נולד, והוא כשאין כוונה אחרת מפורשת או משתמעת; יום מתחיל עם שקיעת החמה של היום שלפניו ונגמר עם שקיעת החמה של אותו יום.

חזקת תאריך הלידה

12.   ידועה שנת לידתו של אדם ולא ידוע יום לידתו, חזקה שנולד באחד בניסן של אותה שנה; ידוע חודש לידתו של אדם ולא ידוע יום לידתו, חזקה שנולד ביום החמישה עשר של אותו חודש.

שמירת דינים

13.   הוראות פרק זה אינן חלות על כשרותו של אדם לפעולות הקובעות או משנות את מעמדו האישי, ואינן גורעות מכל דין הקובע לענין פלוני גיל כשרות או תוצאות של שלילת כשרות או הגבלתה או הקובע תוצאות של הצהרת מוות.

המרת דתו של קטין (תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

13א.   (א)  לא תומר דתו של קטין אלא אם שני הוריו נתנו מראש הסכמתם בכתב או שבית המשפט, לפי בקשת אחד ההורים או לפי בקשת אפוטרופסו של הקטין, אישר מראש את המרת הדת.

           (ב)  מלאו לקטין 10 שנים, לא תומר דתו אלא אם, נוסף על הסכמת הוריו או אישור בית המשפט לפי סעיף קטן (א), נתן גם הוא מראש הסכמתו בכתב.

(תיקון מס' 6) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 10) תשנ"ו-1996

           (ג)   לא תומר דתו של קטין אלא בדת של הוריו או של אחד מהוריו או של אדם שהקטין היה סמוך על שולחנו, מתוך כוונה לאמצו, בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה להמרת הדת, ובתנאי שבית המשפט שוכנע כי ההמרה דרושה לשם אימוצו של הקטין בידי אותו אדם לפי חוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981.

           (ד)  המרת דתו של קטין בניגוד להוראות סעיף זה – אין לה תוקף משפטי.

מיום 18.3.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 452 מיום 18.3.1965 עמ' 114 (ה"ח 614)

הוספת סעיף 13א

 

מיום 28.5.1981

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"א מס' 1028 מיום 28.5.1981 עמ' 297 (ה"ח 1533)

(ג) לא תומר דתו של קטין אלא בדת של הוריו או של אחד מהוריו או של אדם שהקטין היה סמוך על שולחנו, מתוך כוונה לאמצו, בשנה שקדמה להגשת הבקשה להמרת הדת, ובתנאי שבית המשפט שוכנע כי ההמרה דרושה לשם אימוצו של הקטין בידי אותו אדם לפי חוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ו מס' 1593 מיום 12.5.1996 עמ' 363 (ה"ח 2271, ה"ח 2449)

תיקון מס' 10 (תיקון מס' 1)

ס"ח תשנ"ו מס' 1599 מיום 21.8.1996 עמ' 378 (ה"ח 2553)

(ג) לא תומר דתו של קטין אלא בדת של הוריו או של אחד מהוריו או של אדם שהקטין היה סמוך על שולחנו, מתוך כוונה לאמצו, בשנה שקדמה בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה להמרת הדת, ובתנאי שבית המשפט שוכנע כי ההמרה דרושה לשם אימוצו של הקטין בידי אותו אדם לפי חוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981.

פרק שני: הורים וילדיהם הקטינים

מעמד ההורים

14.   ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

תפקידי ההורים

15.   אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

חובת ציות הקטין

16.   הקטין חייב, תוך כיבוד אב ואם, לציית להוריו בכל ענין הנתון לאפוטרופסותם.

קנה מידה לחובת ההורים

17.   באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין.

שיתוף בין ההורים (תיקון מס' 14) תש"ע-2010

18.[1]   (א)  בכל ענין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש או למפרע, בפירוש או מכללא, לענין מסויים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  (1)   גוף המנוי הן בתוספת הראשונה לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005 (בסעיף זה – חוק עדכון כתובת), ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת;

(2)   גוף המנוי בתוספת הראשונה לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש.

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ג)   עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או קבלת בקשה לרישום כתובת נוספת כאמור בסעיף 2א לחוק עדכון כתובת (בסעיף זה – בקשה), ישלח גוף המנוי בתוספת הראשונה או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור, לפי העניין, הודעה על הבקשה למען הרשום של הקטין.

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ד)  לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי גוף המנוי בתוספת הראשונה או על ידי פקיד רישום כהגדרתו בחוק עדכון כתובת, אם הורה או גורם אחר המציא להם החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את הבקשה, או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה.

(תיקון מס' 16) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ה)  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.

מיום 16.4.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 423 (ה"ח 300)

18. (א) בכל ענין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש או למפרע, בפירוש או מכללא, לענין מסויים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.

(ב) גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

 

מיום 7.6.2012

סעיפים קטנים 18(ב)(2), 18(ה) מיום 23.1.2012

סעיפים קטנים 18(ג), 18(ד) לענין גופים המנויים בתוספת מיום 23.1.2012

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2333 מיום 23.1.2012 עמ' 142 (ה"ח 388)

(ב) גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

(ב) (1) גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005 (בסעיף זה – חוק עדכון כתובת), ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת;

(2) גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש.

(ג) עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או קבלת בקשה לרישום כתובת נוספת כאמור בסעיף 2א לחוק עדכון כתובת (בסעיף זה – בקשה), ישלח גוף המנוי בתוספת או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור, לפי העניין, הודעה על הבקשה למען הרשום של הקטין.

(ד) לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי גוף המנוי בתוספת או על ידי פקיד רישום כהגדרתו בחוק עדכון כתובת, אם הורה או גורם אחר המציא להם החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את הבקשה, או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה.

(ה) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

 

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח 890)

(ב) (1) גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה בתוספת הראשונה לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005 (בסעיף זה – חוק עדכון כתובת), ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת;

(2) גוף המנוי בתוספת לחוק זה בתוספת הראשונה לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש.

(ג) עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או קבלת בקשה לרישום כתובת נוספת כאמור בסעיף 2א לחוק עדכון כתובת (בסעיף זה – בקשה), ישלח גוף המנוי בתוספת הראשונה או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור, לפי העניין, הודעה על הבקשה למען הרשום של הקטין.

(ד) לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי גוף המנוי בתוספת הראשונה או על ידי פקיד רישום כהגדרתו בחוק עדכון כתובת, אם הורה או גורם אחר המציא להם החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את הבקשה, או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה.

(ה) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.

הכרעת בית המשפט

19.   לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר. לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין אחר הנתון לאפוטרופסותם, רשאים הם יחד לפנות לבית המשפט, ובית המשפט, אם לא עלה בידו להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום להכריע בדבר, יכריע הוא בעצמו או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכון.

פעולות טעונות אישור בית המשפט

20.   ואלה הפעולות שבהן אין ההורים מוסמכים לייצג את הקטין בלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1)  העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)  פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;

(3)  נתינת מתנות, זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(4)  נתינת ערבות;

(5)  פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי הוריו, זולת קבלת מתנות הניתנות לקטין.

הגנת צד שלישי

21.   פעולה של הורים הטעונה אישור לפי סעיף 20(5) תהא בת-תוקף אף באין אישור אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה אישור.

אחריות ההורים

22.   ההורים לא ישאו באחריות לנזק שגרמו לקטין תוך מילוי תפקידי אפוטרופסותם, אלא אם פעלו שלא בתום לב או לא נתכוונו לטובת הקטין; הם לא ישאו באחריות לנזק שגרמו לרכושו של הקטין תוך מילוי תפקידי אפוטרופסותם, אם פעלו בתום לב ונתכוונו לטובת הקטין.

הכנסות הקטין ונכסיו

23.   קטין הסמוך על שולחן הוריו ויש לו הכנסות מעבודתו או מכל מקור אחר, הכנסותיו ישמשו, במידה נאותה לפי הנהוג בנסיבות דומות, לקיום משק הבית המשפחתי ולסיפוק צרכי הקטין עצמו; אולם נכסיו של הקטין לא ישמשו למטרות אלה, אלא במידה שבית המשפט אישר שההורים אינם יכולים לקיים את משק הבית המשפחתי ולספק צרכי הקטין.

הסכם בין הורים החיים בנפרד (תיקון מס' 13) תשס"ה-2005

24.   היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל ענין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.

מיום 3.4.2005

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ה מס 1993 מיום 3.4.2005 עמ' 274 (ה"ח 63)

 24. היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו ובין שעדיין קיימים בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל ענין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.

קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים

25.   לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.

הורה שאינו מסוגל למלא חובתו

26.   הורה שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה בנוגע לרכושו של ילדו הקטין, או מזניח חובות אלה, או שנשקפת ממנו סכנה לרכושו של הקטין, רשאי בית המשפט להורות שיחולו עליו, בשינויים המחוייבים, ההוראות החלות על אפוטרופסות לפי הסעיפים 44, 50 עד 54, 58 ו-59, כולן או מקצתן.

שלילת האפוטרופסות או הגבלתה (תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983

27.   הורה של קטין שבית משפט שלום נקט כלפיו בדרך האמורה בסעיף 3(3) או (4) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, רשאי בית המשפט לשלול ממנו את אפוטרופסותו על הקטין או להגבילה. הוא הדין אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי נתמלאו התנאים שבהם היה בית משפט שלום נוקט כלפי ההורה בדרך האמורה.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 79 (ה"ח 1581)

הורה של קטין שהוצא ממשמרתו שלילת האפוטרופסות או הגבלתה

27. הורה של קטין שבית משפט שלום נקט כלפיו בדרך האמורה בסעיף 3(3) או (4) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, רשאי בית המשפט לשלול ממנו את אפוטרופסותו על הקטין או להגבילה. הוא הדין אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי נתמלאו התנאים שבהם היה בית משפט שלום נוקט כלפי ההורה בדרך האמורה.

שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע או הואשם בעבירה פלילית חמורה (תיקון מס' 19) תשפ"א-2020

27א.   (א)  הורה שהורשע בפסק דין חלוט בביצוע עבירה מהעבירות המנויות להלן, תישלל אפוטרופסותו על ילדו הקטין:

(1)   עבירת רצח או ניסיון לרצח שביצע כלפי ההורה האחר של הקטין או כלפי אחד מילדיו שלו;

(2)   עבירת אינוס או מעשה סדום שביצע באחד מילדיו.

           (ב)  הורה שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף קטן (א), תישלל אפוטרופסותו על ילדו הקטין זמנית עד זיכויו או עד מתן פסק דין חלוט המרשיעו בביצוע העבירה.

           (ג)   (1)   הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על נאשם שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן – חוק טיפול בחולי נפש);

(2)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על נאשם שבית המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה כי ביצע את המעשה והוא אינו מסוגל לעמוד לדין לפי הוראות סעיף 15(א) לחוק טיפול בחולי נפש.

           (ד)  אין בהוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג) כדי לגרוע מחובת מזונות של הורים לילדיהם או מחובות אחרות החלות על הורה לפי כל דין.

           (ה)  (1)   בית המשפט רשאי, לבקשת הורה שנשללה אפוטרופסותו על ילדו לפי סעיף קטן (א), (ב) או (ג), לקבוע כי הוראות אותם סעיפים קטנים לא יחולו לגביו, כולן או חלקן, ככלל או לעניין מסוים, אם מצא כי מתקיימות נסיבות חריגות ויוצאות דופן המצדיקות זאת וכי הדבר הוא לטובת הקטין; בקשה כאמור יכול שתוגש גם על ידי הקטין עצמו או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו;

(2)   לא ייתן בית המשפט החלטה לפי פסקה (1) אלא לאחר שקיבל תסקיר בכתב מאת עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955;

(3)   אין בפנייה לבית המשפט בבקשה לפי פסקה (1) כדי לעכב את שלילת האפוטרופסות מההורה לפי הוראות סעיף קטן (א), (ב) או (ג), כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת;

(4)   הורה שחזר והגיש בקשה לפי פסקה (1), רשאי בית המשפט למחוק את בקשתו על הסף, כולה או חלקה, לאחר עיון בבקשה בלבד או לאחר שקיבל תגובה מקדמית מהמשיב, אם לא חל שינוי נסיבות המצדיק את פתיחת ההליך מחדש; הוראות פסקה (2) לא יחולו על החלטת בית המשפט לפי פסקה זו.

           (ו)   בית המשפט הדן בבקשה לפי סעיף קטן (ה) ימנה לקטין שמלאו לו 14 שנים והאפוטרופסות עליו נשללה אפוטרופוס לדין בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, לייצגו בהליך בבקשה כאמור, אלא אם כן שוכנע מטעמים שיירשמו כי אין בייצוג הקטין כדי לקדם את טובתו או את הבאת רצונו בפני בית המשפט, לפי העניין.

           (ז)   בסעיף זה –

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

           "אינוס" – עבירה לפי סעיף 345 או 351(א) לחוק העונשין;

           "מעשה סדום" – עבירה לפי סעיף 347(ב) או 351(א) לחוק העונשין;

           "ניסיון לרצח" – עבירה לפי סעיף 305 לחוק העונשין;

           "רצח" – עבירה לפי סעיף 300(א) או 301א לחוק העונשין.

מיום 15.1.2021

תיקון מס' 19

ס"ח תשפ"א מס' 2879 מיום 15.12.2020 עמ' 142 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 27א

טיפול בקטין שהורהו הורשע או הואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו (תיקון מס' 19) תשפ"א-2020

27ב.   הוראות סעיף 16א לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, יחולו בשינויים המחויבים גם על הטיפולים האלה הניתנים לקטין:

(1)  טיפול רגשי או סוציאלי שניתן על ידי עובד סוציאלי;

(2)  טיפול שניתן במרכזי הטיפול הייעודיים לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית שמפעיל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או מי מטעמו.

מיום 15.1.2021

תיקון מס' 19

ס"ח תשפ"א מס' 2879 מיום 15.12.2020 עמ' 143 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 27ב

אפוטרופוס בנוסף על הורה (תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983

28.   מת אחד ההורים, תהא האפוטרופסות על הקטין להורה השני; ואולם רשאי בית המשפט, בנוסף על אותו הורה, למנות לקטין אפוטרופוס באופן כללי או לענינים שיקבע בית המשפט; והוא הדין אם אחד ההורים הוכרז פסול-דין, או שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה, או שבית המשפט קבע, בהחלטה מנומקת, כי ההורה נמנע, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיו האמורות, כולן או מקצתן או שהאפוטרופסות לקטין נשללה ממנו על ידי בית המשפט, וכן אם אחד ההורים אינו ידוע, או שלא היה נשוי להורה השני ולא הכיר בקטין כבילדו.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 79 (ה"ח 1581)

הורה שמת אפוטרופוס בנוסף על הורה

28. מת אחד ההורים, תהא האפוטרופסות על הקטין להורה השני; ואולם רשאי בית המשפט, בנוסף על אותו הורה, למנות לקטין אפוטרופוס באופן כללי או לענינים שיקבע בית המשפט; והוא הדין אם אחד ההורים הוכרז פסול-דין, או שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה, או שבית המשפט קבע, בהחלטה מנומקת, כי ההורה נמנע, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיו האמורות, כולן או מקצתן או שהאפוטרופסות לקטין נשללה ממנו על ידי בית המשפט, וכן אם אחד ההורים אינו ידוע, או שלא היה נשוי להורה השני ולא הכיר בקטין כבילדו.

זכותם של הורים שכולים (תיקון מס' 4) תשל"ו-1975 (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012

28א.   מת הורה של קטין, רשאי בית המשפט, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין הקשר בינם ובין הקטין.

מיום 1.1.1976

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ו מס' 790 מיום 1.1.1976 עמ' 50 (ה"ח 1202)

הוספת סעיף 28א

 

מיום 17.7.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2369 מיום 17.7.2012 עמ' 513 (ה"ח 450)

28א. מת אחד ההורים הורה של קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות בענין המגע בין הורי המת לבין הקטין אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין הקשר בינם ובין הקטין.

 

בקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012

28ב.   (א)  בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין.

           (ב)  בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף 28א תוגש לבית המשפט בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית המשפט; שר המשפטים יקבע הוראות בעניין דרך הגשת הבקשה והדיון בה.

מיום 17.7.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2369 מיום 17.7.2012 עמ' 513 (ה"ח 450)

הוספת סעיף 28ב

הורה שאפוטרופסותו הוגבלה

29.   הוגבלה אפוטרופסותו של אחד ההורים, רשאי בית המשפט, בנוסף על ההורים, למנות לקטין אפוטרופוס לענינים שיקבע.

סייגים לסעיפים 28, 29

30.   לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס בנוסף על הורה, אלא אם ראה סיבה מיוחדת לכך לטובת הקטין ולאחר שניתנה הזדמנות להורה להשמיע טענותיו; מונה אפוטרופוס כאמור, יחולו הוראות הסעיפים 45 ו-46 בשינויים המחוייבים.

נכסים שאינם בהנהלת ההורים

31.   מי שהקנה לקטין נכס במתנה או בצוואה והתנה שניהול הנכס יהיה בידי אחד מהורי הקטין בלבד או בידי אדם זולת הורי הקטין, תנאו קיים על אף האמור בפרק זה; צויין אדם זולת ההורים לנהל נכס כזה, יחולו עליו הוראות הפרק השלישי, כולל סעיף 64.

שמירת דינים

32.     הוראות פרק זה אינן גורעות מחובת ההורים לתשלום מזונות לילדיהם הקטינים לפי הוראות חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

פרק שני1: ייפוי כוח מתמשך

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח 890)

הוספת פרק שני1

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

סימן א': הגדרות

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח 890)

הוספת סימן א'

הגדרות – פרק שני1 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32א.   בפרק זה –

           "בעל כשירות" – מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

           "הנחיות מקדימות למיופה כוח" – כמשמעותן בסימן ו';

           "חוות דעת מומחה" – חוות דעת, תעודה או אישור מומחה שקבע השר לפי סעיף 83(ב);

           "חוק השליחות" – חוק השליחות, התשכ"ה-1965;

           "ייפוי כוח רפואי" – כמשמעותו בסעיף 32טו;

           "ממנה" – מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב';

           "מסוגל להבין בדבר" – מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו;

           "עניינים אישיים" – לרבות עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32א

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

סימן ב': מינוי מיופה כוח

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח 890)

הוספת סימן ב'

מינוי מיופה כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ב.   (א)  אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה.

           (ב)  ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ב

מי רשאי להתמנות למיופה כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ג.   (א)  רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   מלאו לו 18 שנים;

(2)   לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף;

(3)   לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה:

(א)   הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר;

(ב)   הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

(4)   הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין;

(5)   הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה;

(6)   הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, לפי סעיף 32יד או 32טו.

           (ב)  לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 799 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ג

מיופה כוח במשותף (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ד.   מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף, יחולו על מיופי הכוח הוראות סעיף 46(1) עד (4), בשינויים המחויבים, אם לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או שחדל לפעול, באופן זמני או לצמיתות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח ולהוראות לפי פרק זה, כל עוד לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 799 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ד

מיופה כוח מחליף (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ה.   הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח מחליף שיבוא במקומו של מיופה הכוח אם מינויו יפקע; פקע מינויו של מיופה הכוח, יהיה המחליף מיופה הכוח.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 799 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ה

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

סימן ג': סמכויות מיופה כוח

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 800 (ה"ח 890)

הוספת סימן ג'

סמכויות מיופה כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ו.   (א)  מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיף 32כז.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולות אלה:

(1)   המרת דת;

(2)   קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס;

(3)   מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;

(4)   השתתפות בבחירות;

(5)   כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005;

(6)   עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח:

ת"ט תשע"ז-2017

(1)   (א)   מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים;

(ב)   מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין;

(ג)    מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים;

(ד)    פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים;

(ה)   ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (בחוק זה – מוצר פנסיוני), למעט –

(1)   הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2)   משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(3)   משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו, בהתייצעות עם שר האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

ת"ט תשע"ז-2017

(2)   (א)   מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה;

(ב)   הסכמת מיופה כוח לפי פסקה זו לא תהיה תקפה אם במועד שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה לבדיקה, לטיפול או לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך לעניין זה נחתם גם בפני פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו;

(ג)    לא ייחתם ייפוי כוח מתמשך לפי פסקת משנה (ב), אלא לאחר שפסיכיאטר כאמור הסביר לממנה את משמעות ההסכמה כאמור ואת תוצאותיה ונוכח לדעת כי הממנה הבין את הדברים וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו;

(ד)    הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות כאמור בפסקת משנה (ב) לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור מראש:

(1)   העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)   עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3)   המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4)   השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;

(5)   הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(6)   מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

(7)   מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(8)   פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג);

(9)   משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(10)  מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(11)  התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (10).

           (ה)  (1)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הסמכויות הנתונות לאפוטרופוס לפי רשימת החיקוקים המנויה בתוספת השנייה יהיו נתונות גם למיופה כוח, בשינויים המחויבים ובכפוף לתנאים שייקבעו בתוספת האמורה, ובלבד שאותה סמכות נכללת בעניינים שנמסרו למיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך, ובכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך;

(2)   השר, לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצועו של חיקוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת השנייה.

           (ו)   על אף האמור בסעיפים 5 ו-16 לחוק השליחות, מיופה כוח יהיה מוסמך למנות שלוח לצורך ייצוגו של הממנה בהליכים משפטיים, ובכל הנוגע לענייני רכוש – הוא יהיה מוסמך למנות שלוח לביצוע סמכויות מבין הסמכויות שהוענקו לו בייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיפים 32כז ו-32כח, ואולם מיופה כוח לא יהיה מוסמך למנות מיופה כוח אחר לפי הוראות פרק זה.

           (ז)   הוראות סעיף 48 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין פעולה משפטית בין הממנה לבין מיופה הכוח, בן זוגו או קרוביו של מיופה הכוח ולעניין פעולה משפטית בין שני ממנים שמינו מיופה כוח אחד; ואולם –

(1)   אם הסמיכו שני הממנים במפורש בייפוי הכוח את מייפה הכוח לייצגם בפעולה משפטית ביניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא אישור כאמור באותו סעיף;

(2)   מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם, בלא אישור כאמור באותו סעיף, אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה ומנהל עמו משק בית משותף והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית המשותף.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 800 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

הוספת סעיף 32ו

חיובי מיופה הכוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ז.   (א)  מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 32ט, בעל מקצוע שהתמנה כמיופה כוח כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים יפעל במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה מפעיל כלפי לקוחו.

           (ג)   הוראות סעיף 57 יחולו לעניין מיופה כוח, בשינויים המחויבים.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 803 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ז

דרכי פעולתו של מיופה כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ח.  (א)  במילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו יפעל מיופה כוח בהתאם לעקרונות אלה:

(1)   שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר;

(2)   שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה;

(3)   בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.

           (ב)  עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, יסביר מיופה הכוח לממנה מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח, בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של הממנה, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.

           (ג)   מיופה הכוח ימסור לממנה מידע שיש בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה, בלשון המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.

           (ד)  מיופה הכוח יסייע לממנה ויעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהממנה מסוגל לכך.

           (ה)  מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.

           (ו)   מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.

           (ז)   מיופה הכוח יתייעץ, לפי הצורך, עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם קידום ענייניו של הממנה.

           (ח)  מיופה כוח, לרבות מיופה כוח שמונה לאדם שמצבו ויכולת הבנתו משתנים מזמן לזמן או מעניין לעניין, יפעל במילוי תפקידיו תוך התחשבות בשינויים במצבו או בהבנתו של הממנה, לרבות לעניין שמיעת דעתו, התייעצות עמו, התחשבות ברצונותיו ועידודו לקבל החלטות ולנהל את העניינים הנוגעים לו בעצמו בזמנים או בעניינים שבהם הוא מסוגל לכך.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 804 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ח

דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ט.  (א)  מיופה הכוח ישמע את דעת הממנה, ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו, ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו; לשם כך ימסור מיופה הכוח לממנה את המידע הדרוש לו, לרבות מהות העניין נושא ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן ואת המלצתו של מיופה הכוח, אם ישנה, והטעמים ביסודה; לעניין סעיף זה, "ניתן לברר את דעתו" ו"מסוגל להבין בדבר" – לרבות לאחר שניתן לו מידע בדרך האמורה בסעיף קטן (ז).

           (ב)  בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל מיופה כוח לפי המפורט להלן:

(1)   אם נתן הממנה הנחיות מקדימות באותו עניין – בהתאם להנחיות המקדימות, בכפוף להוראות סימן ו';

(2)   אם לא נתן הממנה הנחיות מקדימות – לפי רצונו של הממנה, אם ניתן לברר את דעתו ולאחר שניתן לו מידע כאמור בסעיף קטן (א);

(3)   אם לא ניתן לברר את דעתו של הממנה – בהתאם לרצון הממנה כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכוח או מהתנהגותו בעבר וכן בהתחשב בהשקפת עולמו ואורח חייו של הממנה כפי שהיו בעבר;

(4)   אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה – יפעל מיופה הכוח בהתאם לטובת הממנה ותוך נקיטת דרכי הפעולה שבסעיף 32ח.

           (ג)   על אף האמור בסעיף זה, לא יפעל מיופה הכוח בהתאם לרצונו של ממנה שלא נתן הנחיות מקדימות, אם הוא סבור כי הפעולה או ההחלטה יגרמו לממנה פגיעה של ממש; נתן אדם הנחיות מקדימות, יחולו הוראות סימן ו'.

           (ד)  ממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח במפורש, לעניין מסוים או לכלל העניינים שבייפוי הכוח, כי הוא מבקש שמיופה כוח יעדיף את רצונו הקודם כפי שבא לידי ביטוי בהנחיות מקדימות או באופן אחר שקבע הממנה (בסעיף קטן זה – רצון קודם) על פני רצונו לאחר שחדל להיות מסוגל להבין בדבר; קבע הממנה הוראה כאמור, יפעל מיופה הכוח בעניינים שנכללו בהוראה לפי רצונו הקודם של הממנה, לאחר שניסה בעצמו או באמצעות בני משפחה ואנשים אחרים להגיע עמו להסכמה בנוגע להחלטה או לפעולה לפני ההנחיה המקדימה שבה מדובר.

           (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד) –

(1)   בעניין אישי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך;

(2)   בעניין רפואי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.

           (ו)   מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בהתאם להוראות סעיף 32כז, בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (ג) עד (ה).

           (ז)   מידע והסברים שעל מיופה כוח למסור לממנה לפי סעיף זה ולפי סעיף 32ח, יימסרו לממנה בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות בדבר התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הנדרשות ממי שנותן שירות ציבורי כמשמעותו באותו חוק.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 805 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ט

תנאי לפעולה לפי ייפוי כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32י.    היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי כוח, רשאי מיופה כוח לפעול לפיו רק אם היה ייפוי כוח מתמשך וניתנו לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף לפי סעיף 32יט, ובכפוף להוראות חוק זה.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 806 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32י

הגנת צד שלישי (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יא.  (א)  על פעולה שהתבצעה בלא הרשאה של הממנה או בחריגה מייפוי הכוח המתמשך כלפי צד שלישי יחולו הוראות סעיף 6(ב) לחוק השליחות; בית המשפט רשאי לאשר את הפעולה בדיעבד אם הממנה הסכים לכך.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), היה פגם במינויו של מיופה כוח, תהיה פעולה של מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך בת-תוקף ובלבד שנעשתה כלפי אדם שפעל בתום לב ובתמורה וניתנו לגבי ייפוי הכוח אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף לפי סעיף 32יט.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 806 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32יא

שכר מיופה כוח והוצאותיו (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יב.  (א)  מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר בעבור ביצוע תפקידו מנכסי הממנה, אם קבע זאת הממנה בייפוי הכוח, בגובה השכר שנקבע בייפוי הכוח.

           (ב)  מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 806 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32יב

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

סימן ד': ייפוי כוח מתמשך

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 806 (ה"ח 890)

הוספת סימן ד'

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יג.  (א)  ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות.

           (ב)  בייפוי כוח מתמשך יפרט הממנה את העניינים שבהם מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו, ואם הוא מוסמך לבצע בשמו פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 32ו(ג) – יפרט גם את אותן פעולות; כמו כן, הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ולעניין פקיעתו.

           (ג)   בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים יציין הממנה במפורש אם מיופה הכוח מוסמך לפעול בשמו בעניינים בריאותיים, ואם כן – באילו עניינים, ורשאי הממנה למנות מיופה כוח שיוסמך לפעול בשמו רק בעניינים הנוגעים לבריאותו כאמור בסעיף 32טו; מינה אדם מיופה כוח לכלל ענייניו האישיים ולא סייג מהם במפורש את העניינים הבריאותיים, יחול ייפוי הכוח המתמשך גם על עניינים אלה.

ת"ט תשע"ז-2017

           (ד)  הסבר ומידע כאמור בסעיפים 32יד(ג) ו-32טו(ג) יינתנו לממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח, בלשון פשוטה המובנת לו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך מתן התאמות נגישות אם נדרשות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

           (ה)  הממנה יאשר בחתימתו על ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

           (ו)   הממנה רשאי לצרף לייפוי כוח מתמשך חוות דעת מומחה המעידה על היותו בעל כשירות בעת עריכת ייפוי הכוח.

           (ז)   בייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח ליידעם בדבר כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח; הממנה רשאי לקבוע אדם נוסף שאותו יידע מיופה הכוח, אם לא יהיה ניתן למסור את ההודעה לאדם שבחר.

           (ח)  בייפוי כוח מתמשך יציין הממנה גורם שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות ופעולות כאמור בסעיף 32טז.

           (ט)  על אף האמור בכל דין, ייפוי כוח שנערך לפי חוק זה אינו טעון אישור אחר.

           (י)   תקנות לפי סעיף זה וסעיפים 32יד ו-32טו, למעט תקנות בנושא ההכשרה לפי סעיף 32יד(א), טעונות אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 806 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

הוספת סעיף 32יג

חתימה על ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יד.  (א)  ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, כפי שתיקבע בתקנות, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

           (ב)  התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות, לרבות עקב מוגבלות המשליכה על מסוגלותו להבין את טיבו של ייפוי הכוח, משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו, יפנה אותו עורך הדין למומחה, כפי שיקבע לעניין זה השר בהסכמת שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, כדי שיחווה את דעתו בדבר היותו של הממנה בעל כשירות.

           (ג)   עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח יביא לידיעת הממנה ויסביר לו בלשון פשוטה המובנת לו את המפורט להלן:

(1)   המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך;

(2)   החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך, לרבות אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס כאמור בסעיף 35א;

(3)   עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, ובכלל זה הוראות לעניין מועד כניסתו לתוקף, הנחיות מקדימות, הגבלה לסוגי עניינים והוראות בעניין יידוע;

(4)   מצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, עניינים שבהם נדרשת הסמכה מפורשת לפי חוק זה כאמור בסעיף 32ו(ג), ועניינים שבהם נדרש אישור בית המשפט כאמור בסעיף 32ו(ד);

(5)   האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו לאדם אחר או לאפוטרופוס הכללי, כאמור בסעיף 32טז;

(6)   האפשרות לבטל את ייפוי הכוח או לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות כאמור בסעיף 32כג.

           (ד)  לייפוי כוח מתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכוח לשמש מיופה כוח, שנחתמה בפני עורך דין לאחר שהסביר לו את משמעות ייפוי הכוח, ואישורו כי קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו וכי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה.

           (ה)  עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יאשר על גבי הטופס כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג), וכי נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 807 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32יד

ייפוי כוח רפואי (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32טו. (א)  ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו (בחוק זה – ייפוי כוח רפואי), יכול שייחתם בפני בעל מקצוע או עורך דין על גבי טופס שיקבע השר בהסכמת שר הבריאות; לעניין סעיף זה, "בעל מקצוע" – כל אחד מאלה:

(1)   רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

(2)   עובד סוציאלי כהגדרתו בסעיף 2 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

(3)   פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;

(4)   אח או אחות מוסמכים.

           (ב)  ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, והכול אלא אם כן קבע הממנה אחרת.

           (ג)   בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי יאשר כי התרשם שהממנה הבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות והתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.

           (ד)  לייפוי כוח רפואי תצורף הסכמתו של מיופה הכוח שנחתמה בפני בעל מקצוע או עורך דין, המאשר שמיופה הכוח קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 808 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32טו

דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32טז. (א)  הממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח (בפרק זה – אדם מיודע), במועדים ובאופן שקבע הממנה, זולת אם קבע הממנה במפורש אחרת, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

           (ב)  אדם מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב הממנה.

           (ג)   הממנה רשאי לקבוע כי לאדם מיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.

           (ד)  אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח; השר רשאי לקבוע בטופס סוגי החלטות או פעולות שיובאו לידיעת אדם מיודע אלא אם כן נקבע אחרת בייפוי הכוח.

           (ה)  ציין הממנה בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, יודיע על כך הממנה לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח, ויחולו על מיופה הכוח מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף הוראות סעיפים 51 ו-53, בשינויים המחויבים.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 809 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32טז

הפקדת ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יז.  (א)  ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם; הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

           (ב)  ייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן (א) יהיה תקף לשנה; נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה, ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות חוק זה.

           (ג)   הופקדו כמה ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע.

           (ד)  האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך יאשר בכתב, על גבי העותק של ייפוי הכוח המתמשך שנמסר לו, כי ייפוי הכוח הופקד כאמור בסעיף קטן (א); אישור כאמור יהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממנה נתן את ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה.

           (ה)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הפקדת ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף זה ושמירתו, וכן לקבוע אגרות בשל הפקדת ייפוי כוח מתמשך או בשל קבלת מידע עליו או העתק ממנו.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 809 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32יז

קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יח. (א)  זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק ממנו –

(1)   הממנה;

(2)   מיופה הכוח;

(3)   היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו וכן עובד סוציאלי לעניין סדרי דין שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, לשם מילוי תפקידם לעניין חוק זה.

           (ב)  ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי הממנה ואדם מיודע לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל אדם מיודע ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח, אלא אם כן הגביל הממנה בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם כאמור והודיע על כך לאפוטרופוס הכללי בעת הפקדת ייפוי הכוח המתמשך.

           (ג)   השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בעלי תפקידים וגופים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (א)(3) שיהיו זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך או העתק ממנו.

           (ד)  השר רשאי לקבוע תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי לקבל, אחרי כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, אישור מהאפוטרופוס הכללי כי ייפוי כוח מתמשך שהוצג לפניו הופקד אצל האפוטרופוס הכללי וכי האפוטרופוס הכללי קיבל הצהרה על כניסתו לתוקף.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 810 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32יח

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32יט. (א)  (1)   ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות היידוע; היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת;

(2)   קיבל האפוטרופוס הכללי הצהרה כאמור בפסקה (1), ימסור למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף, וישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש רשאי הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו מיד לאחר שניתן או במועד מאוחר יותר, אף אם באותו מועד יהיה הממנה מסוגל להבין בדבר; ואולם עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר יהיה דינו של ייפוי הכוח המתמשך כדין ייפוי כוח שניתן לפי חוק השליחות.

           (ג)   הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובלבד שלא ייקבע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכוח בלבד, ורשאי הממנה לקבוע מבחנים שונים לכל עניין; לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר; מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת הסכמה בשם הממנה לביצוע הבדיקה הדרושה לשם עריכת חוות הדעת האמורה.

           (ד)  מיופה הכוח יידע את הממנה ואת מי שקבע הממנה בייפוי הכוח על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, לפני שיודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, ואם התגורר הממנה אצל קרוב או במעון דרך קבע – יידע מיופה הכוח את הקרוב או את מנהל המעון שבו מתגורר הממנה, לפי העניין.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 811 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32יט

אי-שלילת כשרותו המשפטית של הממנה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כ.   אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 811 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כ

תקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כא. (א)  הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות המועד לפקיעתו; לא קבע הממנה כאמור וייפוי הכוח נכנס לתוקפו כאמור בסעיף 32יט, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו בהתאם להוראות סעיפים 32כב, 32כג או 32כט.

           (ב)  אחת לשלוש שנים מיום הפקדת ייפוי הכוח המתמשך וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף לפי סעיף 32יט, ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה על כך כדי לוודא שהממנה מעוניין שיפויי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ועל זכותו לבטלו או לשנותו.

           (ג)   לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכוח או לשנותו, ימשיך ייפוי הכוח לעמוד בתוקפו.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 811 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כא

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כב. ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלה, והודעה על כך תימסר לאפוטרופוס הכללי על ידי מיופה הכוח או מטעמו, ואם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על ידי הממנה:

(1)  תנאי שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך כי בהתקיימו יפקע תוקפו של ייפוי הכוח;

(2)  פטירת הממנה או מיופה הכוח;

(3)  חדלו להתקיים במיופה הכוח התנאים שבסעיף 32ג;

(4)  מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל;

(5)  מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח; לא היה הממנה בעל כשירות או מסוגל להבין בדבר באותו מועד, יודיע על כך מיופה הכוח גם לבן זוגו של הממנה או לקרוב אחר;

(6)  מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח;

ת"ט תשע"ז-2017

(7)  מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע; מיופה כוח כאמור יפסיק לפעול לפי ייפוי הכוח ויודיע על כך לממנה; ייפוי הכוח יפקע לפי פסקה זו מיום מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי או לממנה, לפי המאוחר.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 812 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

הוספת סעיף 32כב

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כג. (א)  ממנה רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך שנתן; ביטול ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו במועד מסירת ההודעה כאמור.

           (ב)  הממנה ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח; ואולם אין באי-מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי כדי לפגוע בתוקפו של הביטול אם מיופה הכוח קיבל הודעה על כך בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), חזר בו הממנה מהודעת הביטול והביע את רצונו שמיופה הכוח ימשיך בתפקידו, רשאים מיופה הכוח או הממנה לפנות לבית המשפט בבקשה לחידוש תוקפו של ייפוי הכוח; קיבל בית המשפט את הבקשה, יקבע את המועד לחידוש ייפוי הכוח.

ת"ט תשע"ז-2017

           (ד)  ממנה רשאי לקבוע במפורש בייפוי כוח מתמשך כי הוא יעמוד בתוקפו גם אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות; קבע ממנה כאמור ואולם ביקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר שהוא חדל להיות מסוגל להבין בדבר, ימשיך ייפוי הכוח לעמוד בתוקפו, ואולם הממנה או מיופה הכוח רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לבטלו; ראה בית המשפט כי התקיימו נסיבות המצדיקות את ביטול ייפוי הכוח, יבטלו ויחולו הוראות סעיף 32כט(ה) ו-(ו).

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 812 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

הוספת סעיף 32כג

סיום תפקידו של מיופה הכוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כד. (א)  בביטול ייפוי הכוח או בפקיעתו חייב מיופה הכוח – ובמותו חייבים יורשיו – למסור לממנה או למי שקבע בית המשפט את נכסי הממנה הנמצאים בידו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה.

           (ב)  במקרה של פטירת הממנה, יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם כן הממנה קבע אחרת, וכל עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, אף בלא פנייה לבית המשפט לנקוט פעולות אלה:

(1)   לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת תוקפו של ייפויי הכוח;

(2)   לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות כאמור ישולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן בעניין הממנה;

(3)   לנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

           (ג)   התעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהאמור בסעיף קטן (ב) לשם שמירת טובת הממנה או רכושו, ובנסיבות מיוחדות לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית המשפט רשאי להורות שמיופה הכוח לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, והכול בהתאם להוראות שיקבע ולתקופה שיקבע.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 813 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כד

תחולת חוק השליחות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כה. הוראות חוק השליחות יחולו, בשינויים המחויבים, על ייפוי כוח מתמשך, ככל שאין הוראה אחרת לפי פרק זה.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 813 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כה

דינה של שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כו.  על אף הוראות חוק השליחות והוראות כל דין, שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך לא תסתיים רק משום שהממנה חדל להיות בעל כשירות.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 813 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כו

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

סימן ה': סמכויות בית משפט בקשר לייפוי כוח מתמשך

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 813 (ה"ח 890)

הוספת סימן ה'

מתן הוראות ואישור פעולות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כז.  (א)  בית המשפט רשאי, מיוזמתו או לבקשת מי מהמנויים בסעיף קטן (ב), לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה כוח וכן רשאי בית המשפט, לבקשת מיופה כוח, לאשר פעולה שעשה בעניין כאמור, ובלבד שהממנה לא נתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח באותם עניינים; נתן הממנה הנחיות מקדימות למיופה הכוח בעניין מהעניינים כאמור, יחולו הוראות סעיף 32לא(ו).

           (ב)  בקשה למתן הוראות לפי סעיף קטן (א) רשאים להגיש הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו, מיופה כוח או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

           (ג)   בית המשפט ייתן הוראות כאמור בסעיף זה בהתאם להוראות סעיף 32ט.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 813 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כז

הגבלת עניינים ומינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כח. (א)  בית המשפט רשאי להגביל את העניינים בייפוי הכוח שלגביהם יוסמך מיופה כוח לפעול או לקבוע תנאים לפעולותיו, כתנאי להמשך פעילותו, אם ראה כי בהעדר הגבלות ותנאים כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש או אם שוכנע כי מיופה הכוח אינו פועל בהתאם להוראות סעיף 32ט וכי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; הגביל בית המשפט את העניינים שבהם מוסמך מיופה כוח לפעול, רשאי למנות את מיופה הכוח המחליף שקבע הממנה; לא קבע הממנה כאמור, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בעניינים האחרים שבייפוי הכוח בהתאם לסמכותו לפי סעיף 68.

           (ב)  בית המשפט רשאי למנות לאדם אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח בהתקיים התנאים שבסעיף 33א, בעניינים שנכללו בייפוי הכוח, אם ראה כי בהעדר מינוי כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש; מינה בית המשפט אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף קטן זה, יחולו לעניין פעולותיהם של מיופה הכוח ושל האפוטרופוס באותם עניינים הוראות סעיף 46.

           (ג)   (1)   ציין אדם שהוא אפוטרופוס של קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה כמשמעותו בסעיף 67, בצוואתו שקוימה כדין את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה לקרובו כאפוטרופוס לעניין רכוש שהוא מוריש, ימנה בית המשפט את מי ששמו צוין בצוואה כאפוטרופוס לעניין אותו רכוש, ובלבד שמצא כי התקיימו התנאים למינוי אפוטרופוס לפי סעיפים 33 ו-33א, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות שנקבעו בצוואה, אם נקבעו, והכול זולת אם ראה בית המשפט כי לשם שמירת זכויותיו והאינטרסים של האדם יש לסטות מהוראות הצוואה;

(2)   מינה בית המשפט אפוטרפוס כאמור בפסקה (1) נוסף על מיופה הכוח, יפעלו האפוטרופוס ומיופה הכוח ככל הניתן בשיתוף פעולה, ואם קבע בית המשפט כי האפוטרופסות תחול לעניין הרכוש האמור במשותף עם מיופה הכוח – יחולו הוראות סעיף 46;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 814 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כח

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32כט. (א)  בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי וכתוצאה מכך נגרמת לממנה פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי רצונו של הממנה כאמור בסעיף 32ט;

(2)   ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת על הממנה או שהוא ניתן בעת שהממנה לא היה בעל כשירות;

(3)   בית המשפט ראה כי לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם.

           (ב)  בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט לפי סעיף זה וכן בקשה להגבלת ייפוי כוח מתמשך או למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח לפי סעיף 32כח, רשאים להגיש היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו, ורשאי בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף זה גם ביוזמתו.

           (ג)   לא יבטל בית המשפט ייפוי כוח מתמשך אלא אם כן ראה כי לא ניתן להגיע לתוצאה שלשמה נועד הביטול בדרך של הגבלת ייפוי הכוח, קביעת תנאים בו, מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח בכפוף להוראות סעיף 33א, או בכל דרך אחרת שבסמכותו המגבילה פחות את ההתערבות בייפוי הכוח.

           (ד)  מונו כמה מיופי כוח בייפוי כוח אחד, רשאי בית המשפט לבטל את המינוי על פי ייפוי הכוח לגבי כולם או חלקם.

           (ה)  התקיימו התנאים לביטול ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 33א ובהתאם להוראות פרק רביעי; ביטל בית המשפט ייפוי כוח לפי סעיף קטן (א)(3), ייתן עדיפות למינויו של מיופה הכוח כאפוטרופוס, ככל שהוא מתאים לכך.

           (ו)   נתן הממנה הנחיות מקדימות למיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך שבוטל, ומינה בית המשפט אפוטרופוס באותם עניינים, יקבע בית המשפט את האמור בהנחיות המקדימות כהנחיות לפעולתו של האפוטרופוס שמינה, אלא אם כן ראה שלשלם מניעת פגיעה של ממש בממנה נדרש לסטות מהן.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 814 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32כט

שמיעת הממנה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32ל.   בטרם יחליט בית המשפט על הגבלת העניינים או קביעת תנאים שבהם מוסמך מיופה כוח לפעול או על מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח, לפי סעיף 32כח או על ביטול ייפוי כוח ומינוי אפוטרופוס במקומו של מיופה כוח, לפי סעיף 32כט, ישמע בית המשפט את הממנה, אלא אם כן קבע מטעמים שיירשמו שלא ניתן לברר את דעתו בעניין.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 815 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32ל

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

סימן ו': הנחיות מקדימות למיופה כוח

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 816 (ה"ח 890)

הוספת סימן ו'

מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32לא. (א)  ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.

           (ב)  התעורר צורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם הממנה, שבקשר אליה נתן הנחיה מקדימה, יפעל מיופה הכוח בהתאם להנחיה המקדימה; הנחיה מקדימה הניתנת לפירושים תפורש לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין; היתה הנחיה מקדימה בלתי אפשרית לקיום אך ניתן לקיימה בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותה (בסעיף זה – קיום בקירוב), רשאי מיופה הכוח לקיימה בקירוב.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), מיופה הכוח יהיה פטור מלפעול בהתאם להנחיה מקדימה בהתקיים אחד מאלה:

(1)   קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי אפשריים ולו בקיום בקירוב, או כרוכים בהוצאה כספית שאין בידי הממנה להוציאה בשים לב להיקף רכושו של הממנה ולצרכיו האישים בהווה ואלה הצפויים בעתיד;

(2)   קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי חוקיים או שהם עלולים לגרום פגיעה חמורה לממנה.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), מיופה הכוח לא יפעל בהתאם להנחיה מקדימה –

(1)   אם הממנה מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה ואת משמעות ההחלטה או הפעולה, ומביע רצון לסטות מההנחיה;

(2)   בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם הממנה מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה, גם לאחר שמיופה הכוח ניסה להגיע עמו להסכמה.

           (ה)  הוסמך מיופה כוח לפעול בעניין מסוים שבו ניתנה הנחיה מקדימה, והתקיימו התנאים שבסעיף קטן (ג) או (ד) הפוטרים אותו מלפעול לפי ההנחיה המקדימה, יפעל באותו עניין בהתאם להרואות סעיף 32ט כאילו לא ניתנה הנחיה מקדימה בנושא זה.

           (ו)   מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שהממנה מתנגד לביצועה, כדי שבית המשפט יקבע אם התקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (ג) או (ד).

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 816 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32לא

תוקפן של הנחיות מקדימות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32לב. הנחיות מקדימות יהיו תקפות כל עוד לא בוטלו בידי נותנן בהתאם להוראות סעיף 32כג, בשינויים המחויבים, אלא אם כן קבע בית המשפט כי נוכח הנסיבות האמורות בסעיף 32לא אין מקום לפעול בהתאם להן.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 817 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32לב

אי-תחולה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32לג. הוראות סימן זה לא יחולו על מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח בקשר לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות, כמשמעותן בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 817 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32לג

שמירת מידע וניהול חשבונות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32לד. (א)  מיופה כוח ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם הממנה ולגבי פעולות שפעל בענייניו וכן ישמור את חוות דעת המומחה לעניין הכניסה לתוקף.

           (ב)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין התקופות לשמירת התיעוד בהתאם לסוגי המסמכים שיקבע.

           (ג)   השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ניהול חשבונות הממנה על ידי מיופה הכוח.

מיום 12.4.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 817 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32לד

מנגנון בירור תלונות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

32לה. (א)  באפוטרופוס הכללי יוקם מנגנון לבירור תלונות בכל הנוגע לביצוע תפקידם של מיופי כוח הפועלים לפי ייפויי כוח מתמשכים שנכנסו לתוקף (בחוק זה – מנגנון בירור תלונות).

           (ב)  האפוטרופוס הכללי ימנה ממונה על בירור תלונות כאמור בסעיף קטן (א) שיהיה אחראי לקבלת התלונות ולבירורן לפי פרק זה (בחוק זה – הממונה על התלונות); הממונה על התלונות יהיה עובד המדינה והודעה על מינויו תפורסם ברשומות.

           (ג)   רשאי להגיש תלונה למנגנון בירור התלונות הממנה או קרובו וכל אדם אחר הסבור כי מיופה הכוח פועל בניגוד להוראות לפי חוק זה או פוגע בזכויותיו או באינטרסים של הממנה.

           (ד)  מנגנון בירור התלונות יכלול התאמות נגישות בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

           (ה)  הממונה על התלונות לא יברר תלונה שהיא –

(1)   תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או שבית המשפט הכריע בו לגופו;

(2)   תלונה קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים;

(3)   תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה לממונה על התלונות או לגורם אחר המוסמך לבררה, והיא התבררה ונענתה לגופה ואין הצדקה בנסיבות העניין לשוב ולבדוק אותה.

           (ו)   לשם בירור תלונה יהיו לממונה על התלונות הסמכויות הנתונות לנציב לתלונות הציבור לפי סעיף 41(ד) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], ורשאי הוא להיעזר לשם כך במפקח שמונה לפי סעיף 67ג שיהיו נתונות לו הסמכויות המפורטות באותו סעיף, בשינויים המחויבים.

           (ז)   הממונה על התלונות רשאי להביא לפני גורם מוסמך את תוצאות בירור התלונה כדי שישקול לנקוט את האמצעים הנדרשים לדעתו לשמירת ענייניו של הממנה, והכול בהתאם להוראות שיקבע האפוטרופוס הכללי בנהלים; העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא הממונה על התלונות את העניין לידיעת משטרת ישראל.

           (ח)  תוצאות בירור התלונה יימסרו למתלונן ואם נמצאה תלונה מוצדקת במלואה או בחלקה, יעביר הממונה על התלונות את תוצאות בירור התלונה גם לאדם המיודע, ובלבד שהעניין נוגע לעניינים שלגביהם חלה חובת הדיווח כאמור בסעיף 32טז, והכול תוך שמירה על פרטיותם של הממנה ושל כל אדם אחר.

מיום 11.7.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 817 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 32לה

פרק שלישי: האפוטרופוסים על פי מינוי

אימתי יתמנה אפוטרופוס (תיקון מס' 7) תשמ"ג-1983

33.   (א)  בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס –

(1)   לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2)   לקטין – בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3)   לפסולי-דין;

(4)   לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5)   לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6)   לעובר.

(תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983

           (ב)  בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 79 (ה"ח 1581)

33. (א) בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס –

(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2) לקטין – בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3) לפסולי-דין;

(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6) לעובר.

(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

שיקול דעת בית המשפט במינוי אפוטרופוס לבגיר (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

33א.   (א)  לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4), אלא אם כן ראה כי התקיימו כל אלה:

(1)   בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;

(2)   לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי;

(3)   לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב.

           (ב)  נוסף על האמור בסעיף קטן (א), לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו אך מסוגל לקבל החלטות בקשר אליהם, אלא בנסיבות מיוחדות ולאחר שנוכח שאין מי שמוכן ומסוגל לסייע לו לדאוג לענייניו בלא מינוי כאפוטרופוס; מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם כאמור ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, בשים לב להוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו), ובלבד שלא יוסמך האפוטרופוס לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.

           (ג)   (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4), שהפקיד ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן (א)(2), אלא אם כן מתקיימים התנאים למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף 32כח(ב) או שייפוי הכוח או מינוי על פיו בוטלו לפי סעיף 32כט;

(2)   מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם כאמור בפסקה (1) והפקיד אותו אדם הנחיות מקדימות אצל האפוטרופוס הכללי, יורה בית המשפט לאפוטרופוס שמינה לפעול בהתאם להן או לקיימן בקירוב להן כאמור בסעיף 32לא, אלא אם כן התקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיפים קטנים (ג) עד (ד) של הסעיף האמור.

           (ד)  בית המשפט הממנה אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף 33(א)(4) יפרט בהחלטתו עניין אחד או יותר שיימסרו לאפוטרופוס מבין העניינים האלה:

(1)   עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט;

(2)   עניינים רפואיים;

(3)   עניינים אישיים;

(4)   ענייני רכוש.

           (ה)  בבוא בית המשפט לקבוע את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס שמונה לפי סעיף זה יצמצם בית המשפט ככל האפשר את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.

           (ו)   בבוא בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של אפוטרופוס שמונה לפי סעיף זה ישקול לצמצם את התקופה אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.

           (ז)   בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו כאמור.

           (ח)  בנימוקיו למינוי יתייחס בית המשפט לשיקולים ששקל במינוי האפוטרופוס לפי סעיף זה, לרבות לעניין תקופת המינוי.

מיום 11.10.2016

הסיפה של פסקה 33א(א)(3) מיום 11.4.2018

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 818 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 33א

בקשת מיופה כוח להתמנות כאפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

33ב.   מי שניתן לו ייפוי כוח שאינו ייפוי כוח מתמשך אשר היה בתוקף עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש להתמנות אפוטרופוס לאדם בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח, ובית המשפט רשאי למנותו אם ראה כי יש צורך למנות אפוטרופוס לפי סעיף 33א באותם עניינים וכי טובת הממנה היא למנות את אותו מיופה כוח כאפוטרופוס לאותם עניינים, ובלבד שהממנה לא נתן באותו עניין ייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות כאמור בסעיף 32לא שבהן ביקש את מינויו של אדם אחר כאפוטרופוס.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 819 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 33ב

מי יכול להיות אפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

34.     (א)  יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:

(1)   יחיד;

(2)   תאגיד;

(3)   האפוטרופוס הכללי;

(תיקון מס' 11) תשס"ב-2002

(4)   ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:

(1)    נציג משרד הבריאות;

(2)    נציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.

מינה בית המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של תאגידים ושל אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופוסים, לרבות לעניין תנאי כשירותם והכשרה וכן לעניין מספר מרבי של אנשים שיש להם אותו אפוטרופוס; לעניין זה, "אפוטרופוס מקצועי" – מי שמונה אפוטרופוס לשלושה אנשים לפחות שאינם קרוביו.

מיום 13.6.2002

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 423 (ה"ח 3073)

הוספת פסקה 34(4)

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 820 (ה"ח 890)

34. (א) יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:

(1) יחיד;

(2) תאגיד;

(3) האפוטרופוס הכללי;

(4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:

(1) נציג משרד הבריאות;

(2) נציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.

מינה בית המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד.

(ב) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של תאגידים ושל אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופוסים, לרבות לעניין תנאי כשירותם והכשרה וכן לעניין מספר מרבי של אנשים שיש להם אותו אפוטרופוס; לעניין זה, "אפוטרופוס מקצועי" – מי שמונה אפוטרופוס לשלושה אנשים לפחות שאינם קרוביו.

עדיפות בבחירת האפוטרופוס (תיקון מס' 12) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

35.     (א)  בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו.

 

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

           (ב)  במינוי אפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א)(1) ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו; בסעיף קטן זה, "בן משפחה" – אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה.

מיום 30.6.2004

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ד מס' 1947 מיום 30.6.2004 עמ' 432 (ה"ח 34)

35. (א) בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת החסוי.

(ב) במינוי אפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א)(1) ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו; בסעיף קטן זה, "בן משפחה" – אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 820 (ה"ח 890)

(א) בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת החסוי האדם, תוך התחשבות ברצונו.

מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

35א.   (א)  אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (בסעיף זה – הנחיות מקדימות) שבהן יפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 33א, וכן רשאי הוא לתת הנחיות מקדימות שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו כאמור, בין שפירט את שמו של האדם שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס ובין אם לאו; לעניין זה, "בעל כשירות" – מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן.

           (ב)  הנחיות מקדימות לפי סעיף זה ייערכו בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות וייחתמו בפני עורך דין; טופס הנחיות מקדימות המתייחס גם לעניינים רפואיים ייקבע בהסכמת שר הבריאות.

           (ג)   הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יופקדו אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ההנחיות בידי הממנה בעצמו או על ידי עורך הדין שבפניו הן נערכו; הפקדת ההנחיות המקדימות היא תנאי מוקדם לכניסתן לתוקף.

           (ד)  על אף האמור בסעיף 35, נתן אדם הנחיות מקדימות ומצא בית המשפט כי יש למנות לו אפוטרופוס לפי סעיף 33א, ימנה בית המשפט לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהן כאפוטרופוס ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות, אלא אם כן התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 32לא(ג) או (ד), או אם סבר בית המשפט כי מינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או כי קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם.

ת"ט תשע"ז-2017

           (ה)  על הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32טו, 32יז, 32יח, 32יט, 32כא, 32כב(1) ו-(2), 32כג, 32לא, 32לב ו-32לג, בשינויים המחויבים.

           (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 67ו.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 820 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

הוספת סעיף 35א

שמיעת האדם על ידי בית המשפט (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

36.     לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

שמיעת החסוי האדם על ידי בית המשפט

36. לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת החסוי האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

הסכמת האפוטרופוס

37.   לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך.

תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין

38.   אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו; והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס. והוא הדין בשינויים המחוייבים, באפוטרופוס של פסול-דין.

תפקידיו של אפוטרופוס אחר (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

39.     (א)  אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין חייב לדאוג לענינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם והכול בהתאם להוראות פרק שלישי1.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר האחריות והחובות של אפוטרופוס כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו אם בית המשפט לא נתן בעת המינוי או לאחר מכן הוראה אחרת, ובדבר הכישורים של בעלי תפקידים בתאגיד המתמנה לאפוטרופוס; הוראות כאמור יכול שייקבעו בהתאם לסוגי האפוטרופסות, ורשאי השר לקוע הוראות לעניין אפוטרופסים שהם תאגידים, היקף פעילותם ובעלי תפקידים בהם, ועל אפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף 34.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

39. (א) אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין חייב לדאוג לענינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם והכול בהתאם להוראות פרק שלישי1.

(ב) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר האחריות והחובות של אפוטרופוס כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו אם בית המשפט לא נתן בעת המינוי או לאחר מכן הוראה אחרת, ובדבר הכישורים של בעלי תפקידים בתאגיד המתמנה לאפוטרופוס; הוראות כאמור יכול שייקבעו בהתאם לסוגי האפוטרופסות, ורשאי השר לקוע הוראות לעניין אפוטרופסים שהם תאגידים, היקף פעילותם ובעלי תפקידים בהם, ועל אפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף 34.

פטור ממזונות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

40.     אין במינוי אדם כאפוטרופוס כדי לחייבו במזונותיו של האדם שהוא אפוטרופסו.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

40. אין במינוי אדם כאפוטרופוס כדי לחייבו במזונותיו של החסוי האדם שהוא אפוטרופסו.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

41.     (בוטל).

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

קנה מידה לאפוטרופסות

41. במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

42.     (בוטל).

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

ביטול סעיף 42

הנוסח הקודם:

הקשר עם החסוי

42. בעניני האפוטרופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

43.     (בוטל).

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

ביטול סעיף 43

הנוסח הקודם:

ציות להוראות האפוטרופוס

43. החסוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בעניני אפוטרופסות שנקבעו על-ידי בית המשפט.

הוראות בית-המשפט (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

44.     בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או של צד מעונין ואף מיזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו; וכן רשאי בית המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

44. בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או של צד מעונין ואף מיזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו; וכן רשאי בית המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה.

מינוי אפוטרופסים אחדים (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

45.     בית המשפט רשאי אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד; משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופוסות על האפוטרופסים במשותף או לחלקם ביניהם.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

45. בית המשפט רשאי אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי לאדם יותר מאפוטרופוס אחד; משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופוסות על האפוטרופסים במשותף או לחלקם ביניהם.

דין אפוטרופסים משותפים

46.     הטיל בית המשפט תפקידי אפוטרופסות על שני אפוטרופסים או יותר במשותף, יחולו ההוראות הבאות זולת אם הורה בית המשפט אחרת:

(1)  האפוטרופסים חייבים לפעול תוך הסכמה; בענין שדעותיהם חלוקות, יפעלו כפי שיחליט בית המשפט;

(2)  פעולה של אחד או של אחדים מן האפוטרופסים טעונה הסכמת האחרים או אישור בית המשפט, מראש או למפרע;

(3)  בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מהאפוטרופסים לפעול על דעת עצמו;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(4)  האפוטרופסים אחראים לאדם יחד ולחוד;

(5)  נתפנה מקומו של אחד מן האפוטרופסים או שחדל לפעול, זמנית או לצמיתות, חייבים האחרים להודיע על כך מיד לבית המשפט, והם חייבים ומוסמכים להמשיך בתפקידיהם כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

(4) האפוטרופסים אחראים לחסוי לאדם יחד ולחוד;

סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

47.     (א)  האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את האדם שהוא אפוטרופסו מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1)   העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(2)   עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(3)   המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(4)   השכרה שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חלות עליה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5)   הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5א) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות לפי סעיף 35א (בסעיף זה – הנחיות מקדימות) או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5ב) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5ג)  פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 100,000 שקלים חדשים, אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות; ניתנה הסמכה מפורשת כאמור, תובא לאישור בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על 500,000 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5ד)  משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5ה) מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5ו)  התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5ה);

(6)   פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו של אדם, רשאי האפוטרופוס, במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד.

מיום 30.7.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 125 (ה"ח 871)

47. האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את הקטין לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 821 (ה"ח 890)

47. (א) האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי האדם שהוא אפוטרופסו מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2) השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;

(3) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק;

(4) נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(5) נתינת ערבות;

(2) עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3) המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4) השכרה שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חלות עליה;

(5) הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(5א) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות לפי סעיף 35א (בסעיף זה – הנחיות מקדימות) או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות;

(5ב) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(5ג) פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 100,000 שקלים חדשים, אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות; ניתנה הסמכה מפורשת כאמור, תובא לאישור בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על 500,000 שקלים חדשים;

(5ד) משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(5ה) מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(5ו) התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5ה);

(6) פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

(ב) היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו של אדם, רשאי האפוטרופוס, במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד.

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

48.[2]   בפעולה משפטית בין האדם לבין האפוטרופוס שמונה לו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לאותו אדם, ובפעולה משפטית בין שניים שמונה להם אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג אדם שהוא מונה כאפוטרופסו.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

48. בפעולה משפטית בין החסוי לבין האפוטרופוס, בן זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לחסוי, ובפעולה משפטית בין החסוי לבין חסוי אחר של אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו אישרן מראש בפעולה משפטית בין האדם לבין האפוטרופוס שמונה לו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לאותו אדם, ובפעולה משפטית בין שניים שמונה להם אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג אדם שהוא מונה כאפוטרופסו.

הגנת צד שלישי

49.   פעולה של אפוטרופוס הטעונה אישור לפי סעיף 46(2) וסעיף 47(6) תהא בת-תוקף אף באין הסכמה או אישור כזה אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה הסכמה או אישור.

השקעות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

50.     כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס, במידה שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, חייב האפוטרופוס להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות באחד הדרכים שקבע לכך שר המשפטים בתקנות או בדרך שהורה בית המשפט.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

50. כספי החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס, במידה שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, חייב האפוטרופוס להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות באחד הדרכים שקבע לכך שר המשפטים בתקנות או בדרך שהורה בית המשפט.

פרטה (תיקון מס' 8) תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

51.     האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים ימים מיום מינויו, פרטה של נכסי האדם שהוא אפוטרופסו, כולל חובותיו, זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי בהתאם לנהלים שקבע מחובה זו או קבע מועד אחר להגשת הפרטה.

מיום 1.1.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ה מס 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 81 (ה"ח 1653)

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 33

החלפת סעיף 51

הנוסח הקודם:

51. האפוטרופוס חייב להגיש לבית המשפט, תוך שלושים ימים מיום מינויו, פרטה של נכסי החסוי, כולל חובותיו, זולת אם פטר אותו בית המשפט מחובה זו או קבע מועד אחר להגשת הפרטה; בית המשפט רשאי להורות שהפרטה תיערך על ידי האפוטרופוס הכללי או באישורו.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

51. האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים ימים מיום מינויו, פרטה של נכסי החסוי האדם שהוא אפוטרופסו, כולל חובותיו, זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי בהתאם לנהלים שקבע מחובה זו או קבע מועד אחר להגשת הפרטה.

הוראות בנוגע לשומה (תיקון מס' 8) תשמ"ה-1985

52.     בית המשפט רשאי להורות –

 

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(1)  שהאפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי, במועד שקבע, שומת שוויים של נכסי האדם שהוא אפוטרופסו, ערוכה לתאריך שקבע בית המשפט;

(2)  שהשומה האמורה תיערך על-ידי שמאי או על-ידי אדם אחר כפי שקבע בית המשפט.

מיום 1.1.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ה מס' 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 81 (ה"ח 1653)

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 33

(1) שהאפוטרופוס יגיש לבית המשפט לאפוטרופוס הכללי, במועד שקבע, שומת שוויים של נכסי החסוי, ערוכה לתאריך שקבע בית המשפט;

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

(1) שהאפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי, במועד שקבע, שומת שוויים של נכסי החסוי האדם שהוא אפוטרופסו, ערוכה לתאריך שקבע בית המשפט;

חשבונות דו"ח ומתן ידיעות (תיקון מס' 8) תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

53.     האפוטרופוס חייב, בכל עניני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון כפי שיורה, אך לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסות, ולהמציא לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו, זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי, בהתאם לנהלים שקבע, מחובת הגשת דין וחשבון או קבע מועד אחר להגשתו. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר החשבונות שעל האפוטרופוס לנהל.

מיום 1.1.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ה מס 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 81 (ה"ח 1653)

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 33

53. האפוטרופוס חייב, בכל עניני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, להגיש לבית המשפט לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון כפי שיורה, אך לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסות, ולהמציא לבית המשפט לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר החשבונות שעל האפוטרופוס לנהל.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

53. האפוטרופוס חייב, בכל עניני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון כפי שיורה, אך לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסות, ולהמציא לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו, זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי, בהתאם לנהלים שקבע, מחובת הגשת דין וחשבון או קבע מועד אחר להגשתו. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר החשבונות שעל האפוטרופוס לנהל.

בדיקת דו"חות (תיקון מס' 8) תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

54.     שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אופן הגשת הפרטה והדו"חות ובדבר אופן בדיקתם, לרבות הגשתם באופן מקוון לעניין תאגידים ואפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף 34, בידי האפוטרופוס הכללי, ורשאי הוא לקבוע סוגי דו"חות שהאפוטרופוס הכללי פטור מבדיקתם, בתנאים שייקבעו.

מיום 1.1.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ה מס 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 81 (ה"ח 1653)

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 33

החלפת סעיף 54

הנוסח הקודם:

תפקידי עזר

54. בבדיקת הפרטה, החשבונות, הדינים וחשבונות והידיעות לפי הסעיפים 51 עד 53 רשאי בית המשפט להיעזר במי שימצא לנכון וכן רשאי הוא להטיל בקשר לכך תפקידים על האפוטרופוס הכללי.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

54. שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אופן בדיקת הפרטה והדו"חות אופן הגשת הפרטה והדו"חות ובדבר אופן בדיקתם, לרבות הגשתם באופן מקוון לעניין תאגידים ואפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף 34, בידי האפוטרופוס הכללי, ורשאי הוא לקבוע סוגי דו"חות שהאפוטרופוס הכללי פטור מבדיקתם, בתנאים שייקבעו.

הוצאות האפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

55.     ההוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא במילוי תפקידו חלות על האדם שהוא אפוטרופסו, ורשאי האפוטרופוס להחזירן לעצמו מנכסי אותו אדם.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 822 (ה"ח 890)

55. ההוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא במילוי תפקידו חלות על החסוי חלות על האדם שהוא אפוטרופסו, ורשאי האפוטרופוס להחזירן לעצמו מנכסי החסוי מנכסי אותו אדם.

שכר האפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

56.     (א)  בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות הענין; שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על האדם שמונה לו אפוטרופוס ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי אותו אדם.

(תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983

           (ב)  שר המשפטים רשאי לקבוע כללים בדבר השכר שבית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופסים.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 79 (ה"ח 1581)

56. (א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות הענין; שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על החסוי ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי החסוי.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע כללים בדבר השכר שבית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופסים.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 823 (ה"ח 890)

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות הענין; שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על החסוי חל על האדם שמונה לו אפוטרופוס ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי החסוי מנכסי אותו אדם.

אחריות האפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

57.     האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופסו או לרכושו. בית המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת אותו אדם. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 823 (ה"ח 890)

57. האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לחסוי שגרם לאדם שהוא אפוטרופסו או לרכושו. בית המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת החסוי לטובת אותו אדם. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

ערובה

58.   בית המשפט רשאי, לפני מינויו של אפוטרופוס או אחרי כן, לדרוש שהאפוטרופוס ישעבד נכסים או ימציא ערבות להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי בית המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.

מימוש הערובה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

59.     ערובה לפי סעיף 58 תינתן לזכות האדם שמונה לו אפוטרופוס, והאפוטרופוס הכללי מוסמך לייצגו בכל הנוגע למימושה.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 823 (ה"ח 890)

59. ערובה לפי סעיף 58 תינתן לזכות החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס, והאפוטרופוס הכללי מוסמך לייצגו בכל הנוגע למימושה.

התפטרות האפוטרופוס

60.   האפוטרופוס רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.

פיטורי האפוטרופוס

61.   בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

פקיעת האפוטרופסות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

62.     אפוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות; על פסול דין – עם ביטול פסלותו על ידי בית המשפט; על מי שאינו קטין או פסול דין – אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה; פקיעת אפוטרופסות כזאת היא מן היום שנקבע לכך על-ידי בית המשפט; אפוטרופסות על כל אדם פוקעת במותו.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 823 (ה"ח 890)

62. אפוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות; על פסול דין – עם ביטול פסלותו על ידי בית המשפט; על מי שאינו קטין או פסול דין – אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה; פקיעת אפוטרופסות כזאת היא מן היום שנקבע לכך על-ידי בית המשפט; אפוטרופסות על כל אדם פוקעת במות החסוי במותו.

סיום תפקידו של האפוטרופוס (תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

63.     (א)  בהתפטרותו ובפיטוריו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות חייב האפוטרופוס – ובמותו חייבים יורשיו – למסור לאדם שמונה לו אפוטרופוס או למי שקבע בית המשפט את נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  על אף פקיעת האפוטרופסות, יהיה אפוטרופוס לענייני רכוש מוסמך, כל עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, אף בלא פנייה לבית המשפט לנקוט פעולות אלה:

(1)   לשלם מכספי האדם תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת האפוטרופסות;

(2)   לגבות מכספי האדם את שכר הטרחה שהוא זכאי לו;

(3)   לשלם מכספי האדם הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות כאמור ישולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן בעניין האדם;

(4)   לנהל נכס מושכר של האדם או עסק הדורש ניהול שוטף.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ג)   התעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהאמור בסעיף קטן (ב) לשם שמירת טובת האדם או רכושו, ובנסיבות מיוחדות – לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית המשפט רשאי להורות שהאפוטרופוס לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, והכול בהתאם להוראות ולתקופה שיקבע.

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 80 (ה"ח 1581)

63. בהתפטרותו ובפיטוריו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות חייב האפוטרופוס – ובמותו חייבים יורשיו – למסור לחסוי או למי שקבע בית המשפט את נכסי החסוי הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה; ורשאי בית המשפט להורות שהאפוטרופוס יהא חייב ומוסמך לסיים פעולות שבית המשפט קבע, במידה שהדבר דרוש לטובת החסוי, או רכושו רכושו או עזבונו.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 823 (ה"ח 890)

63. (א) בהתפטרותו ובפיטוריו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות חייב האפוטרופוס – ובמותו חייבים יורשיו – למסור לחסוי או למי שקבע בית המשפט את נכסי החסוי הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה; ורשאי בית המשפט להורות שהאפוטרופוס יהא חייב ומוסמך לסיים פעולות שבית המשפט קבע, במידה שהדבר דרוש לטובת החסוי, רכושו או עזבונו למסור לאדם שמונה לו אפוטרופוס או למי שקבע בית המשפט את נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה.

(ב) על אף פקיעת האפוטרופסות, יהיה אפוטרופוס לענייני רכוש מוסמך, כל עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, אף בלא פנייה לבית המשפט לנקוט פעולות אלה:

(1) לשלם מכספי האדם תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת האפוטרופסות;

(2) לגבות מכספי האדם את שכר הטרחה שהוא זכאי לו;

(3) לשלם מכספי האדם הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות כאמור ישולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן בעניין האדם;

(4) לנהל נכס מושכר של האדם או עסק הדורש ניהול שוטף.

(ג) התעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהאמור בסעיף קטן (ב) לשם שמירת טובת האדם או רכושו, ובנסיבות מיוחדות – לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית המשפט רשאי להורות שהאפוטרופוס לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, והכול בהתאם להוראות ולתקופה שיקבע.

צוואה או מסמך הבעת רצון של הורהו או אפוטרופסו שהוא קרוב של קטין (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

64.     (א)  הורהו של קטין או אפוטרופסו שהוא קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה כמשמעותו בסעיף 67, רשאי לציין בצוואתו את שמו של יחיד שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו כאפוטרופוס לאחר מותו.

           (ב)  אדם כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לציין במסמך שייערך לפי הוראות סעיף זה (בפרק זה – מסמך הבעת רצון) את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו כאפוטרופוס, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.

           (ג)   אדם כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) רשאי לתת הנחיות בעניין מהעניינים הנתונים לפי חוק זה לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי ילדו או קרובו, לפי העניין.

ת"ט תשע"ז-2017

           (ד)  מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין, ויחול לגביו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32יח, 32יט(א), 32כב(1) ו-32כג, בשינויים המחויבים.

           (ה)  ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), ייתן בית המשפט עדיפות למינוי מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, לפי העניין, כאפוטרופוס לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, והכול זולת אם ראה שטובת הקטין לסטות מהם ובכפוף לאמור בסעיף 28 בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה האחר.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 823 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

החלפת סעיף 64

הנוסח הקודם:

הוראת צוואה של הורה החסוי או בן זוגו

64. מתו הורי החסוי או אחד מהוריו או בן זוגו, ובצוואתם ציינו שמו של אפוטרופוס או הורו בענין מהענינים הנתונים לפי פרק זה לשיקול הדעת של בית המשפט או של האפוטרופוס, יפעלו בית המשפט והאפוטרופוס בהתאם להוראות אלה שבצוואה, אם קויימה כדין, זולת אם ראו שטובת החסוי דורשת לסטות מהן; אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 28 בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה שנשאר בחיים.

צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס של בגיר (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

64א.   (א)  אפוטרופוס של אדם שהוא קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה כמשמעותו בסעיף 67, רשאי לציין בצוואתו את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו או לקרובו כאפוטרופוס לאחר מותו.

           (ב)  אדם כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לציין במסמך הבעת רצון את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו או לקרובו כאפוטרופוס, אם יחדל להיות מסוגל לדאוג לבנו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.

           (ג)   אדם כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) רשאי לתת הנחיות בעניין מהעניינים הנתונים לפי חוק זה לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי בנו או קרובו, לפי העניין.

ת"ט תשע"ז-2017

           (ד)  מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32יח, 32יט(א), 32כב(1) ו-32כג, בשינויים המחויבים.

           (ה)  בטרם ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם או ייתן הנחיות מקדימות, ישמע את האדם בהתאם לסעיף 36.

           (ו)   ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), ימנה בית המשפט כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, לפי העניין, אם ראה בית המשפט, לאחר שמיעת האדם שהוגשה בקשה בעניינו ותוך התחשבות ברצונו, שיש צורך למנות לו אפוטרופוס לפי סעיף 33א ושמינוי של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון עולה בקנה אחד עם טובתו; נתן אדם הנחיות בצוואה או במסמך הבעת רצון כאמור, יורה בית המשפט לאפוטרופוס לפעול בהתאם להן, אם ראה שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של האדם שהוא אפוטרופסו, ובלבד שאותו אדם לא נתן הנחיות מקדימות שונות בעניין לפי חוק זה.

           (ז)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 32כח(ג).

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 824 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339

הוספת סעיף 64א

האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס (תיקון מס' 5)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 8) תשמ"ה-1985

65.     נתמנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס, לא יחולו הוראות הסעיפים 37, 50, 57, 58, 59 ו-60.

מיום 18.7.1978

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ח מס' 883 מיום 18.1.1978 עמ' 65 (ה"ח 1270)

65. נתמנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס, לא יחולו הוראות הסעיפים 37, 51 סיפה, 54 סיפה, 57, 58, 59
ו-60.

 

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 80 (ה"ח 1581)

65. נתמנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס, לא יחולו הוראות הסעיפים 37, 50, 51 סיפה, 54 סיפה, 57, 58, 59 ו-60.

 

מיום 1.1.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ה מס 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 82 (ה"ח 1653)

צו תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 33

65. נתמנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס, לא יחולו הוראות הסעיפים 37, 50, 51 סיפה, 54 סיפה, 57, 58, 59 ו-60.

 

 

אפוטרופוס שהיה פגם במינויו

66.   פעולה של אפוטרופוס תהא בת-תוקף אף שהיה פגם במינויו, אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת על הפגם.

אפוטרופוס למעשה (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67.     מי שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו כלפי אדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט היה רשאי למנות לו אפוטרופוס יהיו לפי הוראות פרק זה, אף אם לא נתמנה כלל או שהיה פגם במינויו או שהתפטר או פוטר או שפקעה אפוטרופסותו.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 825 (ה"ח 890)

67. מי שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו כלפי החסוי אדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט היה רשאי למנות לו אפוטרופוס יהיו לפי הוראות פרק זה, אף אם לא נתמנה כלל או שהיה פגם במינויו או שהתפטר או פוטר או שפקעה אפוטרופסותו.

ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי שואה (תיקון מס' 11) תשס"ב-2002

67א.   (א)  שר העבודה והרווחה ימנה ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי השואה וזה הרכבה:

 

(תיקון מס' 15) תשע"א-2010

(1)   נציג משרד העבודה והרווחה שהוא עובד סוציאלי ראשי לעניין סדרי דין שנתמנה לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, או עובד סוציאלי שהתמנה לפי החוק האמור שהציע העובד הסוציאלי הראשי לעניין סדרי דין;

(2)   נציג משרד הבריאות, שיציע שר הבריאות;

(3)   נציג משרד המשפטים, שיציע שר המשפטים.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  האדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, אפוטרופסו, קרובו, מנהל בית חולים שבו הוא מאושפז וכל אדם המטפל בו, רשאים לפנות לוועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר לטיפול באותו אדם או בדבר הצורך במינוי או בהחלפת אפוטרופוס.

           (ג)   הועדה תבחן כל פניה כאמור בסעיף קטן (ב) והיא רשאית ליתן את המלצותיה לאפוטרופוס בענינים הנוגעים לטיפול בחסוי וכן לפנות ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו ולאפוטרופוס הכללי, ולהמליץ להם לנקוט פעולות על פי סמכותם, לרבות פניה לבית משפט לפי חוק זה.

מיום 13.6.2002

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 423 (ה"ח 3073)

הוספת סעיף 67א

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

(א) שר העבודה והרווחה ימנה ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי השואה וזה הרכבה:

(1) נציג משרד העבודה והרווחה שהוא פקיד סעד ראשי לסדרי דין עובד סוציאלי ראשי לעניין סדרי דין שנתמנה לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, או פקיד סעד עובד סוציאלי שהתמנה לפי החוק האמור שהציע פקיד הסעד הראשי העובד הסוציאלי הראשי לעניין סדרי דין;

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 825 (ה"ח 890)

החלפת סעיף קטן 67א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) החסוי, אפוטרופסו, קרובו, מנהל בית חולים שבו מאושפז חסוי וכל אדם המטפל בחסוי רשאי לפנות לועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר לטיפול בחסוי או בדבר הצורך במינוי או בהחלפת אפוטרופוס לחסוי.

מינוי תומך בקבלת החלטות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ב.   (א)  תפקידיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולם או חלקם –

(1)   לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף;

(2)   לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן ולהסביר לו את כל אלה בשפה פשוטה וברורה המובנת לו ותוך שימוש באמצעי עזר שברשותו ובכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין;

(3)   לסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו, לרבות סיוע בביטוי החלטותיו כלפי צדדים שלישיים, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ו).

           (ב)  לשם ביצוע תפקידיו, סמכויותיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולן או חלקן:

(1)   לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האדם;

(2)   לסייע לאדם בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים;

(3)   לבצע בשם האדם, לבקשתו, פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות.

           (ג)   תומך בקבלת החלטות לא יקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע לו.

           (ד)  בית המשפט רשאי למנות תומך בקבלת החלטות לבגיר שיכול עם קבלת תמיכה לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו.

           (ה)  מינה בית המשפט תומך בקבלת החלטות לאדם, יפרט בהחלטתו את העניינים שלגביהם ישמש כתומך בקבלת החלטות ויקבע את תקופת המינוי, ויקבע את תפקידיו וסמכויותיו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולם או חלקם.

           (ו)   השר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין תפקידיו וסמכויותיו של תומך בקבלת החלטות, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות נוספות לעניין תומך בקבלת החלטות, לרבות בעניינים אלה:

(1)   מי שרשאי להתמנות לתומך בקבלת החלטות;

(2)   ההכשרה הנדרשת מתומך בקבלת החלטות;

(3)   חובות, אחריותו ודרכי פעולתו של תומך בקבלת החלטות;

(4)   הוראות בנוגע למצבים המצדיקים בחינה מחדש של המינוי, לרבות בחינת חלופות אחרות;

(5)   קביעת האפשרות של אדם בעל כשירות, כמשמעותו בפרק שני1, למנות תומך בקבלת החלטות בדרך שבה נערך ייפוי כוח מתמשך ולהחיל לעניין זה הוראות החלות על ייפוי כוח מתמשך בשינויים שיקבע;

(6)   כללים בדבר ביטול ופקיעה של צו מינוי.

           (ז)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 68.

מיום 11.4.2018

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 825 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ב

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ג.   (א)  האפוטרופוס הכללי יסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה; הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות.

           (ב)  לא ימונה מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מפקח;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה האפוטרופוס הכללי;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה האפוטרופוס הכללי.

           (ג)   לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, רשאי מפקח, לאחר שהזדהה –

(1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לשם מילוי תפקידיו, בכל עת סבירה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט או בהתקיים אחד מאלה:

(א)   לאחר שניתנה הסכמת האדם שמונה לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן לברר את דעתו – בהסכמת האפוטרופוס ובלבד שהאדם האמור אינו מתנגד;

(ב)   היה מקום המגורים מעון, רשאי מפקח להיכנס לשטחי המגורים לאחר תיאום מראש עם מנהל המקום או עם האפוטרופוס, ואם קיים חשש לפגיעה בשלומו של האדם בשל אופן תפקודו של האפוטרופוס – בלא תיאום מראש, והכול ובלבד שהאדם שמונה לו אפוטרופוס ומי שמתגורר עמו אינם מתנגדים לכניסה לשטח המגורים;

(3)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי פרק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

           (ד)  מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שני אלה:

(1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)   יש בידו תעודה חתומה בידי האפוטרופוס הכללי המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה.

מיום 11.7.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 826 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ג

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

פרק שלישי1: עקרונות ודרכי פעולה של אפוטרופוס

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 827 (ה"ח 890)

הוספת פרק שלישי1

חיובי האפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ד.   (א)  אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות, ולנהוג בתום לב לשמירת עניינו של האדם שהוא אפוטרופסו ולא לטובת ענייניו שלו.

           (ב)  בעל מקצוע שהתמנה לאפוטרופוס כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים יפעל במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה מפעיל כלפי לקוחו.

           (ג)   לא יקבל אפוטרופוס טובת הנאה מאדם שלישי בעבור הפעלת סמכויותיו ומילוי תפקידיו, ובכפוף להוראות סעיף 48 לא יימצא במצב של ניגוד עניינים.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 827 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ד

דרכי פעולתו של אפוטרופוס שמונה לבגיר (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ה.   (א)  במילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו יפעל אפוטרופוס שמונה לבגיר בהתאם לעקרונות אלה:

(1)   שמירת כבודו של האדם ובדרך שתגביל זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר;

(2)   שמירה, ככל האפשר, על פרטיותו של האדם;

(3)   בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.

           (ב)  עם מינויו יסביר האפוטרופוס לאדם מהם תפקידיו וסמכויותיו כאפוטרופוס, בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.

           (ג)   האפוטרופוס ימסור לאדם מידע שיש בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים ומידע הנוגע לטיפולו של האפוטרופוס בענייני האדם, בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.

           (ד)  האפוטרופוס יסייע לאדם ויעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהאדם מסוגל לכך.

           (ה)  האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לאדם לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.

           (ו)   האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לאדם לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.

           (ז)   האפוטרופוס יתייעץ לפי הצורך עם גורמים מקצועיים ובני משפחה וחברים קרובים של האדם וייעזר בהם לשם קידום ענייניו, והכול תוך שמירה על פרטיותו.

           (ח)  אפוטרופוס, לרבות אפוטרופוס שמונה לאדם שמצבו ויכולת הבנתו משתנים מזמן לזמן או מעניין לעניין, יפעל במילוי תפקידיו מתוך התחשבות בשינויים במצבו או בהבנתו, לרבות לעניין שמיעת דעתו, התייעצות עמו, התחשבות ברצונותיו ועידודו לקבל החלטות ולנהל את העניינים הנוגעים לו בעצמו בזמנים או בעניינים שבהם הוא מסוגל לכך.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 827 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ה

דרכי קבלת החלטות בעניינו של אדם שמונה לו אפוטרופוס (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ו.   (א)  האפוטרופוס ישמע את דעת האדם שהוא אפוטרופסו, ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו; לשם כך ימסור האפוטרופוס לאדם את המידע הדרוש לו, לרבות מהות העניין נשוא ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן ואת המלצתו של האפוטרופוס, אם ישנה, והטעמים ביסודה; לעניין סעיף זה, "ניתן לברר את דעתו" ו"מסוגל להבין בדבר" – לרבות לאחר שניתן לו מידע בדרך האמורה בסעיף קטן (ג).

           (ב)  בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל אפוטרופוס לפי המפורט להלן:

(1)   אם נתן האדם שהוא אפוטרופסו הנחיות מקדימות כאמור בסעיף 35א באותו עניין – בהתאם להנחיות המקדימות, בכפוף להוראות סימן ו' בפרק שני1;

(2)   אם לא נתן האדם הנחיות מקדימות – לפי רצונו של האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר ואת משמעות ההחלטה, ואם לא ניתן לעמוד על רצונו של האדם – בהתאם לרצונו כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מהתנהגותו בעבר או מהשקפת עולמו ואורח חייו כפי שהיו בעבר והכול אלא אם כן האפוטרופוס סבור שההחלטה תגרום לפגיעה של ממש באדם;

(3)   אם האדם לא מסוגל להבין בדבר ואת משמעות ההחלטה ולא ניתן לעמוד על רצונו הקודם כאמור בפסקה (2) – בהתאם לטובתו, מתוך התחשבות ברצונו הנוכחי;

(4)   בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם האדם מתנגד בשעת מעשה לפעולה, גם לאחר שהאפוטרופוס ניסה להגיע עמו להסכמה; נותרה מחלוקת בין האדם לאפוטרופסו ינסה האפוטרופוס להגיע עמו להסכמה, ואם לא הגיע עמו להסכמה – יפנה לוועדת אתיקה כמשמעותה בחוק האמור או לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, לפי העניין.

           (ג)   מידע והסברים שעל האפוטרופוס למסור לאדם לפי סעיף זה ולפי סעיף 67ה יימסרו לו בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות בדבר התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הנדרשות ממי שנותן שירות ציבורי כמשמעותו באותו חוק.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 828 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ו

הסכמה לפעולות מגבילות או לשימוש בכוח (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ז.   (א)  אפוטרופוס לא ייתן הסכמה בשמו של האדם שהוא אפוטרופסו לפעולה המגבילה את חופש התנועה של האדם או המסמיכה אדם להשתמש בכוח סביר נגדו ושנדרש בשלה צו שיפוטי, ולא ייתן את הסכמתו לצו השיפוטי, אלא אם כן האדם נתן את הסכמתו לכך לאחר שהאפוטרופוס הסביר לו את משמעות העניין.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 829 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ז

שמירת מידע (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

67ח.  (א)  אפוטרופוס ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשמו של האדם שהוא אפוטרופסו ולגבי פעולות שפעל בענייניו.

           (ב)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין התקופות לשמירת התיעוד בהתאם לסוגי המסמכים שיקבע.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 829 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 67ח

פרק רביעי: הוראות שונות

סמכות כללית לאמצעי שמירה (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 (תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

68.     (א)  בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, ושל אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס פנה אליו בעצמו.

(תיקון מס' 7)  תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס, לאחר ששקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו של האדם.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ג)   בפרק זה, למעט בסעיף 80, "אדם שמונה לו אפוטרופוס" – לרבות אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי.

מיום 30.7.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 125 (ה"ח 871)

68. בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול-דין של חסוי ושל אדם הזקוק לאפוטרופסות ושל חסוי, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין, החסוי או האדם הזקוק לאפוטרופסות או החסוי פנה אליו בעצמו.

 

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 80 (ה"ח 1581)

68. (א) בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול-דין ושל חסוי, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין, או החסוי פנה אליו בעצמו.

(ב) היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או החסוי.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 829 (ה"ח 890)

68. (א) בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול-דין ושל חסוי ושל אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין, או החסוי או האדם שמונה לו אפוטרופוס פנה אליו בעצמו.

(ב) היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או החסוי או האדם שמונה לו אפוטרופוס, לאחר ששקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו של האדם.

(ג) בפרק זה, למעט בסעיף 80, "אדם שמונה לו אפוטרופוס" – לרבות אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי.

ייצוג בעניינים רפואיים (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

68א.   בית המשפט ישקול למנות עורך דין בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, לאדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין, בהתקיים אחד מאלה:

(1)  הוגשה לבית המשפט בקשה בידי אפוטרופוס למתן הוראות לפי סעיף 67ו(ב)(4), לגבי פעולה בעניין רפואי מהותי שהאדם שהוא אפוטרופסו מתנגד לה או התנגד לה בסמוך לפני כן;

(2)  הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס לצורך טיפול רפואי מהותי והאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מתנגד או התנגד בסמוך לפני כן למינוי או לטיפול ואין לו קרוב הנמצא עמו בקשר.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 68א

מעמד היועץ המשפטי לממשלה (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

69.     היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו רשאים, אם הם סבורים שטובתו של קטין, של פסול-דין, או של האדם שמונה לו אפוטרופוס או טובת הכלל מחייבת זאת, לפתוח בכל הליך משפטי, כולל ערעור, לפי חוק זה וכן להתייצב ולטעון בכל הליך כזה.

מיום 30.7.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 125 (ה"ח 871)

69. היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו רשאים, אם הם סבורים שטובתו של קטין, של פסול-דין, של חסוי או של אדם הזקוק לאפוטרופסות או של חסוי או טובת הכלל מחייבת זאת, לפתוח בכל הליך משפטי, כולל ערעור, לפי חוק זה וכן להתייצב ולטעון בכל הליך כזה.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

69. היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו רשאים, אם הם סבורים שטובתו של קטין, של פסול-דין, או של חסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס או טובת הכלל מחייבת זאת, לפתוח בכל הליך משפטי, כולל ערעור, לפי חוק זה וכן להתייצב ולטעון בכל הליך כזה.

 

מעמדו של עובד סוציאלי (תיקון מס' 2) תש"ל-1970 (תיקון מס' 15) תשע"א-2010 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

70.     עובד סוציאלי שנתמנה לענין חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, רשאי בענין לפי חוק זה שאינו תלוי ועומד בבית המשפט ואם ראה צורך בכך להגנתו של קטין, של פסול-דין, או של אדם שמונה לו אפוטרופוס, לחקור כל מי שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לאותו אדם, וחייב הנחקר לענות לעובד הסוציאלי תשובות כנות ומלאות, זולת אם התשובה עלולה להפלילו; ורשאי העובד הסוציאלי, אם הורשה לכך על-ידי צו בית המשפט, להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא אדם כאמור.

מיום 30.7.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 125 (ה"ח 871)

70. פקיד סעד שנתמנה לענין חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, רשאי בענין לפי חוק זה שאינו תלוי ועומד בבית המשפט ואם ראה צורך בכך להגנתו של קטין, של פסול-דין, של חסוי או של אדם הזקוק לאפוטרופסות או של חסוי, לחקור כל מי שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לאותו אדם, וחייב הנחקר לענות לפקיד הסעד תשובות כנות ומלאות, זולת אם התשובה עלולה להפלילו; ורשאי פקיד הסעד, אם הורשה לכך על-ידי צו בית המשפט, להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא אדם כאמור.

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

מעמדו של פקיד סעד עובד סוציאלי

70. פקיד סעד עובד סוציאלי שנתמנה לענין חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, רשאי בענין לפי חוק זה שאינו תלוי ועומד בבית המשפט ואם ראה צורך בכך להגנתו של קטין, של פסול-דין, או של חסוי, לחקור כל מי שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לאותו אדם, וחייב הנחקר לענות לפקיד הסעד לעובד הסוציאלי תשובות כנות ומלאות, זולת אם התשובה עלולה להפלילו; ורשאי פקיד הסעד העובד הסוציאלי, אם הורשה לכך על-ידי צו בית המשפט, להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא אדם כאמור.

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

70. עובד סוציאלי שנתמנה לענין חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955, רשאי בענין לפי חוק זה שאינו תלוי ועומד בבית המשפט ואם ראה צורך בכך להגנתו של קטין, של פסול-דין, או של חסוי אדם שמונה לו אפוטרופוס, לחקור כל מי שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לאותו אדם, וחייב הנחקר לענות לעובד הסוציאלי תשובות כנות ומלאות, זולת אם התשובה עלולה להפלילו; ורשאי העובד הסוציאלי, אם הורשה לכך על-ידי צו בית המשפט, להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא אדם כאמור.

שמירת דינים

71.   הוראות הסעיפים 69 ו-70 אינן גורעות מהוראות חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955.

מעמדם של קרובים (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

72.   בכל ענין לפי חוק זה רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע דעתם של קרובי הקטין, פסול-הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס, ככל שבית המשפט ימצא לרצוי לשמעם.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

72. בכל ענין לפי חוק זה רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע דעתם של קרובי הקטין, פסול-הדין או החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס, ככל שבית המשפט ימצא לרצוי לשמעם.

(תיקון מס' 9) תשנ"ה-1995

73.   (בוטל).

מיום הקמתו של בית משפט לעניני משפחה

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח 2330)

ביטול סעיף 73

נוסח קודם:

סודיות

73. בית המשפט רשאי לקיים דיון לפי חוק זה בדלתיים סגורות אם ראה צורך בכך להגנתו של קטין, של פסול דין או של חסוי או להגנת בן זוגו או קרובו של אדם כזה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות הסעיפים 38 עד 40 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957.

שינוי החלטות

74.   בית המשפט רשאי לשנות או לבטל החלטותיו לפי חוק זה אם נשתנו הנסיבות או נתגלו עובדות נוספות לאחר שנתן החלטתו.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ה-1995

75.   (בוטל).

מיום 31.3.1983

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 80 (ה"ח 1581)

75. החלטת בית המשפט לפי הסעיפים 8, 10, 26, 27, 28, 29, 33, 45 או 61 ניתנת לערעור כאמור בסעיף קטן (א) של סעיף 19 לחוק בתי המשפט, תשי"ז- 1957; החלטה אחרת של בית המשפט לפי חוק זה למעט החלטה לפי סעיף 28 ניתנת לערעור כאמור בסעיף קטן (ב) לאותו סעיף. החלטה לפי סעיף 28 ניתנת לערעור לפני הרכב של שלושה שופטים של אותו בית משפט שנתן את ההחלטה.

 

מיום הקמתו של בית משפט לעניני משפחה

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח 2330)

ביטול סעיף 75

נוסח קודם:

ערעור

75. החלטת בית המשפט לפי הסעיפים 8, 10, 26, 27, 29, 33, 45 או 61 ניתנת לערעור כאמור בסעיף קטן (א) של סעיף 19 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957; החלטה אחרת של בית המשפט לפי חוק זה למעט החלטה לפי סעיף 28 ניתנת לערעור כאמור בסעיף קטן (ב) לאותו סעיף. החלטה לפי סעיף 28 ניתנת לערעור לפני הרכב של שלושה שופטים של אותו בית משפט שנתן את ההחלטה.

סמכות מבחינה  בין-לאומית

76.     בתי המשפט בישראל מוסמכים –

(1)  להכריז אדם פסול-דין או לבטל הכרזת פסלות אם מקום מושבו או מקום מגוריו של האדם הוא בישראל;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(2)  לפעול לפי הפרק השני עד השלישי לחוק זה בכל מקרה שהצורך לעשות כן התעורר בישראל.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

(2) לפעול לפי הפרק השני והשלישי עד השלישי לחוק זה בכל מקרה שהצורך לעשות כן התעורר בישראל.

משפט בינלאומי פרטי (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

77.     (א)  על עניני חוק זה יחול דין מקום מושבו של הקטין, פסול-הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס; אולם –

(1)   פעולה משפטית שנעשתה בישראל על-ידי אדם שכשרותו המשפטית מוגבלת או נשללה והיא מן הפעולות שדרכם של בני אדם כאלה לעשות כמותן, וכן פעולה משפטית שנעשתה בישראל בין אדם שכשרותו המשפטית מוגבלת או נשללה לבין מי שלא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, תהא בת-תוקף זולת אם היה בה משום נזק של ממש לאותו אדם או לרכושו;

(2)   לענין פעולה שנעשתה בישראל על-ידי הוריו של קטין או על-ידי אפוטרופוס אין לטעון כלפי צד שלישי שסמכותם של ההורים או האפוטרופוס היתה מצומצמת מן הסמכות הנתונה להם לפי חוק זה, זולת אם אותו צד ידע או היה עליו לדעת על כך.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  על שאלת תוקפם והיקפם של ייפוי כוח מתמשך לפי פרק שני1 או של הנחיות מקדימות למיופה כוח לפי הפרק האמור, יחול דין מקום מושבו של הממנה ביום עריכת ייפוי הכוח המתמשך; הוראות אלה לא יחולו לעניין שינוי, הגבלה, ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

77. (א) על עניני חוק זה יחול דין מקום מושבו של הקטין, פסול-הדין או החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס; אולם –

(1) פעולה משפטית שנעשתה בישראל על-ידי אדם שכשרותו המשפטית מוגבלת או נשללה והיא מן הפעולות שדרכם של בני אדם כאלה לעשות כמותן, וכן פעולה משפטית שנעשתה בישראל בין אדם שכשרותו המשפטית מוגבלת או נשללה לבין מי שלא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, תהא בת-תוקף זולת אם היה בה משום נזק של ממש לאותו אדם או לרכושו;

(2) לענין פעולה שנעשתה בישראל על-ידי הוריו של קטין או על-ידי אפוטרופוס אין לטעון כלפי צד שלישי שסמכותם של ההורים או האפוטרופוס היתה מצומצמת מן הסמכות הנתונה להם לפי חוק זה, זולת אם אותו צד ידע או היה עליו לדעת על כך.

(ב) על שאלת תוקפם והיקפם של ייפוי כוח מתמשך לפי פרק שני1 או של הנחיות מקדימות למיופה כוח לפי הפרק האמור, יחול דין מקום מושבו של הממנה ביום עריכת ייפוי הכוח המתמשך; הוראות אלה לא יחולו לעניין שינוי, הגבלה, ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך.

בית המשפט המוסמך (תיקון מס' 9) תשנ"ה-1995

78.   הסמכויות הנתונות לפי חוק זה לבית המשפט יהיו של בית המשפט לעניני משפחה, בכפוף להוראות סעיף 79.

מיום הקמתו של בית משפט לעניני משפחה

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 398 (ה"ח 2330)

78. הסמכויות הנתונות לפי חוק זה לבית המשפט יהיו של בית המשפט המחוזי בית המשפט לעניני משפחה, בכפוף להוראות סעיף 79.

שמירת דינים ושיפוט

79.   חוק זה אינו בא לפגוע בדיני נישואין וגירושין; הוא אינו בא להוסיף על סמכויות השיפוט של בתי-דין דתיים ולא לגרוע מהן; ומקום שבית דין דתי מוסמך על-פי דין לשפוט, יראו כל הוראה בחוק זה – פרט לסעיף 75 – שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה בבית-דין דתי.

הגדרות

80.     בחוק זה –

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "חסוי" – (נמחקה);

מיום 30.7.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 125 (ה"ח 871)

הוספת הגדרת "חסוי"

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

מחיקת הגדרת "חסוי"

הנוסח הקודם:

"חסוי" – מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33, או מי שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור, והוא אף כשעדיין לא הוברר אם נתקיימו התנאים למינוי, הכל לפי הענין;

           "נציג" של אדם – הוריו או אפוטרופסו הממונה, הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "קרוב" – בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

"קרוב" – בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "מקום מושב" של אדם – המקום בו נמצא מרכז חייו; קטין, פסול-דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס, חזקה עליו שמקום מושבו הוא במקום מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקום אחר;

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

"מקום מושב" של אדם – המקום בו נמצא מרכז חייו; קטין, פסול-דין וחסוי ואדם שמונה לו אפוטרופוס, חזקה עליו שמקום מושבו הוא במקום מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקום אחר;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "חוק זכויות החולה" – חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 830 (ה"ח 890)

הוספת הגדרת "חוק זכויות החולה"

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת הגדרת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "טובתו" של אדם – מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם;

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת הגדרת "טובתו"

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "ייפוי כוח מתמשך" – כמשמעותו בסעיף 32ב(א);

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת הגדרת "ייפוי כוח מתמשך"

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "מעון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, למעט מקום שהיה שאינו משמש למגורים;

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת הגדרת "מעון"

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           "השר" – שר המשפטים.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת הגדרת "שר המשפטים"

תחולת הוראות על עובר (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

80א.   הוראות החלות לפי חוק זה על אפוטרופוס של אדם ועל אדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אפוטרופוס של עובר ועל עובר שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 80א

פרשנות לעניין המונח אדם חסוי בחיקוק (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

80ב.   נקבעה בחיקוק הוראה הנוגעת לאדם חסוי כמשמעותו בחוק זה, כנוסחו ערב פרסומו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016, תהיה משמעותו של המונח "חסוי" מי שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33 או מי שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי, והכול לפי העניין.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 80ב

עדכון סכומים (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

80ג.   (א)  הסכומים הקבועים בחוק זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד הידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת.

           (ב)  השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המעודכנים.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

הוספת סעיף 80ג

הוראות מעבר

81.   מי שהוכרז פסול-דין לפני תחילת חוק זה, רואים אותו מתחילת חוק זה כאילו הוכרז פסול-דין לפי חוק זה; מי שנתמנה אפוטרופוס על ידי בית משפט או בית-דין דתי מוסמך לפני תחילת חוק זה, רואים אותו מתחילת חוק זה כאילו נתמנה לפי חוק זה.

ביטולים

82.   בטלים –

(1)   סעיפים 941 עד 947, 957 עד 997 למג'לה;

(2)   סעיפים 50 עד 53 לחוק הקרקעות העותומני;

(3)   סעיף 2 לחוק המסחרי העותומני;

(4)   סעיף 5 לחוק העותומני על האגודות;

(5)   סעיף 5 לפקודת השותפויות.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

83.     (א)  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

           (ב)  השר, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי –

(1)   לקבוע כללים למתן חוות דעת מומחה לצורך קביעת היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 32יג, 32יד, 32טו ו-32יט או לצורך קביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר, לעניין יכולתו של אדם להביע את דעתו ורצונו ולעניין יכולתו לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בנוגע להליכים לפי חוק זה;

(2)   לקבוע סוגי מומחים נוסף על רפואים שיהיו מוסמכים לתת חוות דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1), כולם או חלקם, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון;

(3)   לקבוע כללים בדבר העמדת רשימת מומחים שיהיו רשאים לתת חוות דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1);

(4)   לקבוע כללים הנוגעים לבעלי מקצוע כהגדרתם בסעיף 32טו, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 831 (ה"ח 890)

83. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) השר, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי –

(1) לקבוע כללים למתן חוות דעת מומחה לצורך קביעת היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 32יג, 32יד, 32טו ו-32יט או לצורך קביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר, לעניין יכולתו של אדם להביע את דעתו ורצונו ולעניין יכולתו לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בנוגע להליכים לפי חוק זה;

(2) לקבוע סוגי מומחים נוסף על רפואים שיהיו מוסמכים לתת חוות דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1), כולם או חלקם, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון;

(3) לקבוע כללים בדבר העמדת רשימת מומחים שיהיו רשאים לתת חוות דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה (1);

(4) לקבוע כללים הנוגעים לבעלי מקצוע כהגדרתם בסעיף 32טו, לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון.

תחילת תוקף

84.   חוק זה, תחילתו שלושה חדשים לאחר קבלתו בכנסת.

 

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

תוספת ראשונה

(סעיף 18(ב))

1.        מוסד פיננסי שהוא אחד מאלה:

(1)  תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(2)  מנהל קרן, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(3)  חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

2.        המוסד לביטוח לאומי.

3.        מוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

4.        רשות מקומית ומועצה אזורית.

5.        מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:

(1)  בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(2)  מרפאה כמשמעותה בסעיף 34 לפקודה האמורה בפסקה (1);

(3)  קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

צו תשפ"א-2021

6.        מקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות.

מיום 16.4.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 423 (ה"ח 300)

הוספת תוספת

 

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח 890)

תוספת תוספת ראשונה

 

מיום 12.1.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9087 מיום 12.1.2021 עמ' 1520

הוספת פרט 6

 

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

תוספת שנייה

(סעיף 32ו(ה))

חיקוקים שהסמכויות הנתונות בהם לאפוטרופוס יהיו נתונות גם למיופה כוח לפי פרק שני 1:

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח 890)

הוספת תוספת שנייה

 

 

        קדיש לוז                  דוד בן-גוריון                  דוד יוסף

     יושב ראש הכנסת                  ראש הממשלה                     שר המשפטים

ממלא מקום נשיאה מדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ב מס' 380 מיום 17.8.1962 עמ' 120 (ה"ח תשכ"א מס' 456 עמ' 170).

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 452 מיום 18.3.1965 עמ' 114 (ה"ח תשכ"ד מס' 614 עמ' 222) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ל מס' 600 מיום 30.7.1970 עמ' 125 (ה"ח תש"ל מס' 871 עמ' 78) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשל"ג מס' 676 מיום 4.1.1973 עמ' 32 (ה"ח תשל"ב מס' 982 עמ' 163) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשל"ו מס' 790 מיום 1.1.1976 עמ' 50 (ה"ח תשל"ה מס' 1202 עמ' 434) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשל"ח מס' 883 מיום 18.1.1978 עמ' 65 (ה"ח תשל"ז מס' 1270 עמ' 52) – תיקון מס' 5 בסעיף 25(ג) לחוק האפוטרופוס הכללי תשל"ח-1978; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשמ"א מס' 1028 מיום 28.5.1981 עמ' 297 (ה"ח תשמ"א מס' 1533 עמ' 336) – תיקון מס' 6 בסעיף 38 לחוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"ג מס' 1080 מיום 31.3.1983 עמ' 79 (ה"ח תשמ"ג מס' 1581 עמ' 207) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשמ"ה מס' 1140 מיום 3.4.1985 עמ' 81 (ה"ח תשמ"ד מס' 1653 עמ' 90) – תיקון מס' 8 בסעיף 13 לחוק הירושה (תיקון מס' 7), תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 1.1.1989 כאמור בק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 33 – צו תשמ"ט-1988.

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח תשנ"ה מס' 2330 עמ' 153) – תיקון מס' 9 בסעיף 15 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995; ר' סעיף 27 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ו מס' 1593 מיום 12.5.1996 עמ' 363 (ה"ח תשנ"ד מס' 2271 עמ' 451, ה"ח תשנ"ו מס' 2449 עמ' 239) – תיקון מס' 10 בסעיף 10 לחוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתו ביום 2.3.1997. תוקן ס"ח תשנ"ו מס' 1599 מיום 21.8.1996 עמ' 378 (ה"ח תשנ"ו מס' 2553 עמ' 853) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 1).

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 423 (ה"ח תשס"ב מס' 3073 עמ' 230) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשס"ד מס' 1947 מיום 30.6.2004 עמ' 432 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 34 עמ' 35) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשס"ה מס' 1993 מיום 3.4.2005 עמ' 274 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 63 עמ' 69) – תיקון מס' 13.

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 423 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 300 עמ' 84) – תיקון מס' 14; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 15 בסעיף 7 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ב מס' 2333 מיום 23.1.2012 עמ' 142 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 388 עמ' 178) – תיקון מס' 16 בסעיף 1 לחוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2012; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ב מס' 2369 מיום 17.7.2012 עמ' 513 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 450 עמ' 128) – תיקון מס' 17.

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 798 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 890 עמ' 2) – תיקון מס' 18; ר' סעיפים 53, 54 לענין תחילה והוראות מעבר. ת"ט ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 339.

53. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום הפרסום); ואולם –

 (1) תחילתו של סעיף 67ג לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, שלושה חודשים מיום הפרסום;

 (2) תחילתו של סעיף 18 ושל פרק שני1 לחוק העיקרי למעט סעיף 32לה, 12 חודשים מיום הפרסום;

 (3) תחילתו של סעיף 32לה לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, 15 חודשים מיום הפרסום;

 (4) תחילתן של הוראות סעיף 67ב לחוק העיקרי ושל המילים "לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות" בסעיף 33א(א)(3), כנוסחם בחוק זה, 24 חודשים מיום הפרסום; ואולם שר המשפטים, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר, רשאי לקבוע, בצו, מועד מוקדם יותר; עד למועד תחילתו של סעיף זה, רשאי שר המשפטים, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר, לקבוע נוהל זמני שיכול שיהיה מוגבל לאזורים מסוימים, לתקופות מסוימות ולענינים מסוימים, ואין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיף 68.

54. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של ייפוי כוח שניתן לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, לפני תחילתו של פרק שני1 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.

 (ב) צווי אפוטרופסות לענייני גוף שניתנה לפי החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה יראו אותם כצווים לעניינים אישיים לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; צווים לכלל ענייניו של אדם לפי החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה יראו אותם כצווים שניתנו לעניין רכושו של אדם ולענייניו האישיים לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, כל עוד לא נאמר אחרת בצו המינוי.

 (ג) על צוואות שנערכו לפני יום התחילה יחולו הוראות החוק העיקרי והוראות כל דין שהיו בתוקפן ערב יום התחילה.

ס"ח תשפ"א מס' 2879 מיום 15.12.2020 עמ' 142 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 858 עמ' 24) – תיקון מס' 19; ר' סעיף 4 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

4. (א) תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מי שהורשע או הואשם בעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה (להלן – הדין החדש), מיום התחילה ואילך.

 (ב) (1) הורשע הורה בביצוע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לדין החדש לפני יום התחילה, והוגשה לבית המשפט בקשה לשלילת אפוטרופסותו על ידי ילדו הקטין, ההורה האחר של הקטין, אפוטרופוס של קטין או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, יבחן אותה בית המשפט לפי הוראות סעיף 27א(ה)(1) לדין החדש;

  (2) על בקשה כאמור בפסקה (1) לא יחולו הוראות סעיף 27א(ו) לדין החדש והוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, כנוסחו בחוק זה.

 (ג) (1) הורה שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לדין החדש לפני יום התחילה (להלן – ההורה המואשם), תישלל אפוטרופסותו על ילדו הקטין זמנית עד זיכויו או עד מתן פסק דין חלוט המרשיעו בחלוף 14 ימים מיום התחילה;

  (2) בתוך 14 ימים מיום התחילה תישלח להורה המואשם הודעה על שלילת האפוטרופסות לפי הוראות חוק זה ועל זכותו להגיש בקשה לפי הוראות סעיף 27א(ה)(1) לדין החדש;

  (3) הגיש ההורה המואשם בקשה לפי הוראות סעיף 27א(ה)(1) לדין החדש, יחולו על ההליך הוראות סעיף 27א(ו) לדין החדש והוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, כנוסחו בחוק זה.

ק"ת תשפ"א מס' 9087 מיום 12.1.2021 עמ' 1520 – צו תשפ"א-2021.

[1] ר' רבדים לעניין תאריכי התחילה של תיקון מס' 16.

[2] יש לשים לב כי לפי הוראת התיקון כפי שנוסחה בס"ח 2550 הוחלף כל נוסח סעיף 48, אך ניתן לטעון שהכוונה הייתה להותיר את הסיפה החל מהמילים "מבלי שבית המשפט"; ר' רבדים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות