נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – לא תעמוד על דם רעך

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – לא תעמוד על דם רעך

תוכן ענינים

2

Go

חובת הצלה והושטת עזרה

סעיף 1

2

Go

החזר הוצאות ותשלומי נזק

סעיף 2

2

Go

שמירת דינים

סעיף 3

2

Go

עונשין

סעיף 4

2

Go

ביצוע

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6


חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998*

חובת הצלה והושטת עזרה

1.    (א)  חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.

           (ב)  המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.

החזר הוצאות ותשלומי נזק

2.    (א)  הוראות סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, יחולו גם כאשר המזכה פעל מכוח חובתו על פי הוראות סעיף 1.

           (ב)  בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על ההוצאות והתשלומים הסבירים שהוציא.

שמירת דינים

3.    בכפוף להוראות סעיף 2(א), אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

עונשין

4.    העובר על הוראות סעיף 1 לחוק זה, דינו - קנס.

ביצוע

5.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

תחילה

6.    תחילתו של חוק זה בתום 90 ימים מפרסומו.

                        בנימין נתניהו                           צחי הנגבי

                                ראש הממשלה                                 שר המשפטים

            עזר ויצמן                              דן תיכון

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1670 מיום 30.6.1998 עמ' 245 (ה"ח תשנ"ה מס' 2398 עמ' 456).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות