נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לביטול המג'לה, תשמ"ד-1984

דיני חוקה  – פרשנות ויסודות המשפט – החוק העותומני

תוכן ענינים

2

Go

ביטול המגלה

סעיף 1

2

Go

שמירת דינים

סעיף 2


חוק לביטול המג'לה, תשמ"ד-1984*

ביטול המג'לה

1.    המג'לה - בטלה.

שמירת דינים

2.    (א)  אין בחוק זה כדי לגרוע מהוראת חוק המקיימת, לענין מיוחד, תקפה של הוראה מהוראות המג'לה.

           (ב)  חוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מתקפו של דין שלפיו דן בית דין שרעי.

       חיים הרצוג                                                    משה נסים

        נשיא המדינה                                                                 שר המשפטים

                                        יצחק שמיר

                                                   ראש הממשלה* פורסם ס"ח תשמ"ד מס' 1119 מיום 20.6.1984 עמ' 156 (ה"ח תשמ"ד מס' 1681 עמ' 246).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות