נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה), תש"ס-1999

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

תוכן ענינים

3

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

קובל וועדת תלונות

סעיף 2

3

Go

תגובת נאשם

סעיף 3

3

Go

פרטים נוספים

סעיף 4

3

Go

הגשת קובלנה

סעיף 5

3

Go

אי הגשת קובלנה

סעיף 6

4

Go

קובלנה במספר עותקים

סעיף 7

4

Go

המצאה לנאשם

סעיף 8

4

Go

עריכת קובלנה

סעיף 9

4

Go

זכות עיון

סעיף 10

4

Go

צירוף אישומים

סעיף 11

4

Go

צירוף נאשמים

סעיף 12

4

Go

הפרדת הדיון

סעיף 13

4

Go

חזרה מקובלנה או תיקונה

סעיף 14

4

Go

הודעה לנאשם על תיקון קובלנה או חזרה ממנה

סעיף 15

4

Go

הזמנה לדיון

סעיף 16

4

Go

הזמנת עדים

סעיף 17

5

Go

צורת הזמנה ותוכנה

סעיף 18

5

Go

ניהול הדיון

סעיף 19

5

Go

פרוטוקול

סעיף 20

5

Go

נוכחות נאשם וקובל

סעיף 21

5

Go

העדר אפשרות להשתתף בדיון או לסיימו

סעיף 22

5

Go

פסילת חבר ועדת אתיקה

סעיף 23

5

Go

תשובת הנאשם לקובלנה

סעיף 24

5

Go

ראיות מטעם הקובל והנאשם

סעיף 25

5

Go

ראיות מטעם ועדת אתיקה וראיות נוספות

סעיף 26

5

Go

סדר חקירת עדים והגשת ראיות אחרות

סעיף 27

5

Go

סיכומים

סעיף 28

6

Go

הכרעת הדין

סעיף 29

6

Go

הרשעה בעבירות אחדות

סעיף 30

6

Go

טענות וראיות לעונש

סעיף 31

6

Go

הטלת העונש

סעיף 32

6

Go

חריגה מהמועד

סעיף 33

6

Go

דיון בהעדר הנאשם

סעיף 34

6

Go

הודעה למתלונן

סעיף 35

6

Go

המצאת מסמכים

סעיף 36

6

Go

תחליף המצאה

סעיף 37

7

Go

פגמים שאינם פוגמים בדיון

סעיף 38

7

Go

סדרי דין באין הוראות

סעיף 39

7

Go

תחילה

סעיף 40

7

Go

הוראת מעבר

סעיף 41


תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה),
תש"ס-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו-23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המועצה" - כהגדרתה בחוק;

           "הפנקס" - פנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק;

           "השר" - שר העבודה והרווחה.

קובל וועדת תלונות

2.    (א)  תלונה נגד מי שרשום בפנקס (להלן - נאשם), תובא בפני עורך דין עובד משרד העבודה והרווחה, שהיועץ המשפטי של אותו משרד הסמיכו, או בפני עורך דין אחר שהיועץ המשפטי הסמיכו לענין מסוים (להלן - קובל).

           (ב)  הקובל יברר את התלונה ויחליט לפי תוצאות הבירור אם יש מקום כי יגיש נגד הנאשם קובלנה לועדת אתיקה כמשמעותה בתקנה 5, הכל כמפורט בתקנות אלה.

           (ג)   השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי למנות ועדת תלונות בת חמישה חברים, אדריכלים ומהנדסים, הרשומים בפנקס, שתסייע לקובל בענינים המקצועיים הכרוכים בתלונה.

           (ד)  הוראות סעיף 18 לחוק, יחולו בנסיבות האמורות באותו סעיף ובשינויים המחויבים לענין קובל וועדת תלונות.

תגובת נאשם

3.    (א)  ראה הקובל כי יש לכאורה ממש בתלונה, ימציא לנאשם העתק מהתלונה, וייתן לו הזדמנות להשיב עליה בכתב.

           (ב)  הומצא לנאשם העתק תלונה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא להשיב עליה בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לו או בתוך תקופה ארוכה ממנה שקבע הקובל; משעברה תקופה זו, רשאי הקובל להגיש קובלנה לועדת אתיקה, אף אם לא השיב הנאשם על התלונה.

פרטים נוספים

4.    קובל רשאי, במועדים שיקבע, לדרוש מהמתלונן או מהנאשם פרטים נוספים לתלונה או לתשובה, לפי הענין, אם ראה צורך בדבר להבהרת ענין המתעורר בהן, וכן רשאי הוא לדרוש מהמתלונן או מהנאשם ראיות לאימות פרטי התלונה או התשובה.

הגשת קובלנה

5.    ראה הקובל כי יש מקום להגיש קובלנה נגד הנאשם על פי התלונה, יגישה לועדת אתיקה, שמינתה המועצה על פי סעיף 16(א) לחוק, בת שלושה חברים ומורכבת רובה מהנדסים או אדריכלים, מאותו ענף ההנדסה או האדריכלות אשר רשום בו הנאשם כאמור בסעיף 16(ב) לחוק (להלן - ועדת אתיקה).

אי-הגשת קובלנה

6.    (א)  ראה הקובל כי אין לכאורה ממש בתלונה או כי אין מקום להגיש קובלנה, לא יינקטו הליכים על פי תקנות אלה, אלא אם כן הורתה ועדת אתיקה על נקיטת הליכים כאמור, בתוך 14 ימים מיום שהובאה בפניה החלטת הקובל.

           (ב)  החלטת הקובל תובא בפני ועדת אתיקה, בתוך 7 ימים ממועד נתינתה.

           (ג)   נמצא כי אין לכאורה ממש בתלונה או כי אין מקום להגיש קובלנה, ימציא הקובל הודעה מנומקת על כך למתלונן ולנאשם.

קובלנה במספר עותקים

7.    קובלנה תוגש לועדת אתיקה בארבעה עותקים ובמספר עותקים נוספים, כמספר הנאשמים בה.

המצאה לנאשם

8.    עותק מהקובלנה יומצא לנאשם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחמישה עשר ימים לפני תחילת הדיון.

עריכת קובלנה

9.    (א)  קובלנה תיערך בכתב ותכיל פרטים אלה:

(1)   שם הנאשם, מקום עבודתו, מענו, המדור בפנקס שבו הוא רשום ומספר רישומו בפנקס;

(2)   שם המתלונן, מקום עבודתו ומענו;

(3)   העובדות המשמשות בסיס לקובלנה;

(4)   פירוט העבירות המיוחסות לנאשם;

(5)   ציון שמות העדים וראיות אחרות - אם ישנן.

           (ב)  לקובלנה יצורפו התלונה, תשובת הנאשם ופרטים נוספים אם היו.

זכות עיון

10.   (א)  הוגשה קובלנה, רשאי הנאשם לעיין, בכל זמן סביר, בחומר הבירור שנאסף בידי הקובל והנוגע לקובלנה נגדו.

           (ב)  אין בהוראות תקנה זו כדי לפגוע בהוראות פרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ואין בהן כדי לאפשר עיון בחומר כאמור בתקנת משנה (א), שאי-גילויו מותר או שגילויו אסור לפי כל דין.

צירוף אישומים

11.   מותר לצרף בקובלנה אחת תלונות אחדות המתייחסות לאותו נאשם, אם הן מבוססות על אותן עובדות או על עובדות דומות, או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה באופן שהם מהווים מאורע אחד.

צירוף נאשמים

12.   מותר להאשים בקובלנה אחת כמה נאשמים מאותו ענף ההנדסה או האדריכלות, אם כל אחד מהם היה צד לאחת מהעבירות שבקובלנה, או אם האישום הוא בשל סדרת מעשים המיוחסים לנאשמים והקשורים זה לזה, באופן שהם מהווים מאורע אחד.

הפרדת הדיון

13.   (א)  ועדת אתיקה רשאית, בכל שלב שלפני מתן פסק הדין, לצוות על הפרדת הדיון באישום פלוני שנכלל בקובלנה או על הפרדת דיונו של נאשם פלוני, שהואשם עם אחרים.

           (ב)  הופרד הדיון, תוגש קובלנה נפרדת בשל אישום שהדיון בו הופרד, או נגד נאשם שדיונו הופרד.

חזרה מקובלנה או תיקונה

14.   (א)  הקובל, ברשות ועדת אתיקה, רשאי לחזור בו מהקובלנה, כולה או מקצתה, או לתקנה.

           (ב)  חזר בו הקובל מהקובלנה כאמור בתקנת משנה (א), תזכה ועדת אתיקה את הנאשם מן הקובלנה, כולה או מקצתה, לפי הענין.

הודעה לנאשם על תיקון קובלנה או חזרה ממנה

15.   הודעה על חזרה מהקובלנה או על תיקון הקובלנה תומצא לנאשם.

הזמנה לדיון

16.   יושב ראש ועדת אתיקה יקבע את מועד הדיון; הקובל והנאשם יוזמנו בכתב לדיון באותו מועד; ואולם אם נקבעה ישיבה נדחית בנוכחות הקובל, הנאשם או בא כוחו, לא תהא חובה להזמינם כאמור.

הזמנת עדים

17.   (א)  יושב ראש ועדת אתיקה יזמין לדיון את העדים אשר ועדת אתיקה תראה לנכון להזמינם לשם מסירת מידע או לשם הגשת מסמכים שברשותם, בין על פי בקשת הקובל או הנאשם, ובין מיוזמתה.

           (ב)  הזמנת עד תהיה בהמצאת הזמנה בכתב לעד או בהודעה בעל פה לעד על ידי ועדת אתיקה בשעת דיון.

צורת הזמנה ותוכנה

18.   הזמנת עד בכתב תהיה חתומה ביד מי שמינה לכך יושב ראש ועדת אתיקה ותכיל פרטים אלה:

           (1)  שם הקובל;

           (2)  שם הנאשם;

(3)  המקום והמועד שבהם יש להתייצב או להגיש את המסמכים שיפורטו בהזמנה.

ניהול הדיון

19.   יושב ראש ועדת אתיקה ינהל את הדיון.

פרוטוקול

20.   (א)  יושב ראש ועדת אתיקה ינהל פרוטוקול של הדיון, אולם רשאי הוא להורות שהפרוטוקול יירשם בידי אחר או שינוהל בדרך אחרת.

           (ב)  התלונה וכל המסמכים שהוגשו לועדת אתיקה בנוגע לאותו דיון, יתויקו בתיק הדיון.

נוכחות נאשם וקובל

21.   (א)  הדיון בבירור האשמה יתנהל בנוכחות הקובל והנאשם, אך רשאית ועדת אתיקה לנהל דיון שלא בנוכחות הנאשם באחד מאלה:

(1)   הנאשם ביקש שהדיון יתנהל שלא בפניו והוא מיוצג על ידי בא כוח;

(2)   הנאשם נעדר מהישיבה בלי סיבה מספקת, לאחר שהוזהר שאם ייעדר בלי סיבה מספקת תהיה ועדת אתיקה רשאית לדון בענינו שלא בפניו.

           (ב)  הוזמן הקובל לדיון ולא התייצב, רשאית ועדת אתיקה לדחות את מועד הדיון או אם לא ראתה לנכון לדחותו - לזכות את הנאשם.

העדר אפשרות להשתתף בדיון או לסיימו

22.   (א)  נבצר מחבר ועדת אתיקה להשתתף בדיון או לסיים את הדיון, רשאית ועדת אתיקה לקיים את הדיון או לסיימו בהשתתפות ממלא מקום אותו חבר.

           (ב)  בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א), רשאית ועדת אתיקה להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיעה בהרכבה הקודם, אם סברה, לאחר שנתנה לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם, שלא ייגרם עיוות דין; החליטה ועדת אתיקה להמשיך בדיון, רשאית היא לנהוג בראיות שגבתה בהרכבה הקודם כאילו היא גבתה אותן או לחזור ולגבותן, כולן או חלקן.

פסילת חבר ועדת אתיקה

23.   (א)  קובל או נאשם רשאים לבקש שחבר ועדת אתיקה יפסול את עצמו מלישב בדין, אם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בבירור הקובלנה.

           (ב)  לא תישמע בקשה כאמור בתקנת משנה (א) אלא בתחילת הדיון, או מיד לאחר שנודעו לקובל או לנאשם הנסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי כאמור.

           (ג)   נטענה טענת פסלות נגד חבר ועדת אתיקה, תחליט בה ועדת אתיקה לאלתר ולפני שתיתן כל החלטה אחרת.

           (ד)  נמנע מחבר ועדת אתיקה לפי תקנה זו להשתתף בדיון או לסיים את הדיון, יחולו הוראות תקנה 22.

תשובת הנאשם לקובלנה

24.   (א)  בתחילת הדיון יזהה יושב ראש ועדת אתיקה את הנאשם, יקרא לפניו את הקובלנה וישאל אותו מה תשובתו לקובלנה.

           (ב)  הנאשם רשאי להודות בעובדות הנטענות בכתב הקובלנה, כולן או מקצתן, או לכפור בהן וכן לטעון עובדות נוספות, בין אם הודה כאמור ובין אם לאו.

ראיות מטעם הקובל והנאשם

25.   כפר הנאשם בפני ועדת אתיקה בעובדות הנטענות בקובלנה, כולן או מקצתן, או טען עובדות נוספות, רשאים הקובל ואחריו הנאשם להביא עדים מטעמם ולהגיש ראיות אחרות.

ראיות מטעם ועדת אתיקה וראיות נוספות

26.   סיימו הקובל והנאשם הבאת ראיותיהם, רשאית ועדת אתיקה להזמין עד מטעמה, אפילו כבר נשמעה עדותו, ולהורות על הגשת כל ראיה אחרת, ורשאית היא להרשות לקובל ולנאשם, על פי בקשתם, להביא ראיות נוספות, והכל אם ראתה צורך בכך.

סדר חקירת עדים והגשת ראיות אחרות

27.   סדר חקירת העדים והגשת ראיות אחרות יהיה, ככל האפשר, כסדר הנהוג במשפט פלילי.

סיכומים

28.   (א)  בתום הבאת הראיות או אם לא הובאו ראיות עקב הודאת הנאשם בעובדות או מטעם אחר, רשאים הקובל ואחריו הנאשם להשמיע את סיכומיהם לענין האשמה.

           (ב)  בהסכמת הקובל והנאשם רשאית ועדת אתיקה להרשות שהסיכומים, כולם או מקצתם, יוגשו לה בכתב, במועדים שתקבע.

הכרעת הדין

29.   לאחר בירור האשמה ולא יאוחר מ-60 ימים מיום סיום הדיון, ואם נסתיים הדיון בסיכומים בכתב - מיום קבלת סיכומי הקובל והנאשם, תכריע ועדת אתיקה את דינו של הנאשם לזיכוי או להרשעה; הכרעת הדין תהיה בכתב, תנומק, תיחתם בידי חברי ועדת אתיקה ותיקרא בפני הנאשם והקובל או שיומצא להם העתק ממנה, כפי שתקבע ועדת אתיקה.

הרשעה בעבירות אחדות

30.   ועדת אתיקה רשאית להרשיע נאשם בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מן העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו אלא עונש אחד בשל אותו מעשה.

טענות וראיות לעונש

31.   הרשיעה ועדת אתיקה את הנאשם, רשאים הקובל ואחריו הנאשם לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם לענין העונש.

הטלת העונש

32.   (א)  לאחר הטענות והראיות לענין העונש כאמור בתקנה 31, ולא יאוחר מ-21 ימים מיום סיום הדיון, תקבע ועדת אתיקה את החלטתה לענין העונש; ההחלטה תיחתם בידי חברי ועדת אתיקה ותיקרא בפני הקובל והנאשם או תומצא להם, כפי שתקבע ועדת אתיקה.

           (ב)  העתק מהכרעת דין והחלטה על עונש שהוקראו, יומצא לקובל ולנאשם.

חריגה מהמועד

33.   הכרעת דין והחלטה לענין עונש שניתנו שלא במועדים שנקבעו בתקנות אלה, לא ייפסלו בשל כך בלבד.

דיון בהעדר הנאשם

34.   (א)  הסתיימו ההליכים לפי תקנות אלה, רשאית ועדת אתיקה, לבקשת נאשם, לבטל את הכרעת הדין וההחלטה על עונש, שניתנו בעקבות דיון שהתקיים בהעדרו, אם ראתה שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראתה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי תקנה זו, תוגש בתוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לנאשם ההחלטה על עונש ואולם רשאית ועדת אתיקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה.

           (ב)  אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכותה של ועדת אתיקה לבטל דיון, שהתקיים בהעדר הנאשם, אף אם לא הסתיימו ההליכים לפי תקנות אלה, אם ראתה שהיתה סיבה מוצדקת לאי-התייצבותו או אם ראתה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

הודעה למתלונן

35.   הקובל יודיע למתלונן על החלטות ועדת אתיקה לענין הכרעת הדין והעונש.

המצאת מסמכים

36.   (א)  מסמך שיש להמציאו לאדם לפי תקנות אלה, תהיה המצאתו במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מגוריו או מען עבודתו עם אישור מסירה, ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עבודתו - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים.

           (ב)  היתה ההמצאה במשלוח מכתב כאמור בתקנת משנה (א), יראו את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.

           (ג)   מסירת מסמך לידי בא כוחו של הנאשם, או מסירתו לידי פקיד במשרדו, או משלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לפי מען משרדו, יראו כהמצאה לנאשם, זולת אם הודיע בא כוחו של הנאשם לועדת אתיקה, בתוך חמישה ימים מקבלת המסמך, כי אין ביכולתו להביא את המסמך לידיעת הנאשם.

           (ד)  לא בוצעה המצאת מסמך לפי תקנה זו, עקב סירוב לקבל את המסמך או לחתום על אישור מסירה, יראו את המסמך כאילו הומצא כדין.

תחליף המצאה

37.   ראתה ועדת אתיקה שאי אפשר להמציא את המסמך כאמור בתקנה 36, רשאית היא להורות על המצאתו באחת מדרכים אלה:

(1)  בהדבקת עותק המסמך על דלת הבית שבו רגיל האדם לגור או לעבוד;

           (2)  בפרסום מודעה בעיתון יומי;

           (3)  בכל דרך סבירה אחרת שתיראה לה.

פגמים שאינם פוגמים בדיון

38.   ליקוי טכני בעריכתו של מסמך לפי תקנות אלה, אין בו כדי לפגום בתוקפם של ההליכים על פיו; אולם אם נראה לועדת אתיקה, כי יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנאשם, תורה כל הוראה הדרושה כדי להסיר את החשש.

סדרי דין באין הוראות

39.   בכל ענין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תנהג ועדת אתיקה בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק.

תחילה

40.   תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

41.   דיון לפני ועדת אתיקה, שהוחל בו ערב תחילתן של תקנות אלה, ימשיך להתנהל כאילו לא הותקנו.

י"ז באלול תשנ"ט (29 באוגוסט 1999)                     אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תש"ס מס' 5999 מיום 21.9.1999 עמ' 3.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות