חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג-1953

דיני חוקה  – לשון עברית – מוסד עליון לשון עברית

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – לשון עברית – מוסד עליון לשון עברית

תוכן ענינים

סעיף 1

הקמת המוסד ומושבו

Go

2

סעיף 2

תפקיד המוסד

Go

2

סעיף 3

המוסד גוף מאוגד

Go

2

סעיף 4

הרכב המוסד

Go

2

סעיף 4א

חברי כבוד

Go

2

סעיף 5

חברים יועצים

Go

2

סעיף 6

מינהלה

Go

2

סעיף 7

תקנון

Go

2

סעיף 8

אישור ופרסום ברשומות

Go

2

סעיף 9

החלטות המוסד

Go

2

סעיף 10

החלטות שפורסמו ברשומות

Go

2

סעיף 11

תקציב המוסד

Go

2

סעיף 11א

הצעת תקציב

Go

2

סעיף 11ב

ביקורת מבקר המדינה

Go

2

סעיף 11ג

פטור ממסים

Go

3

סעיף 12

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 13

ביצוע

Go

3


חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג-1953*

הקמת המוסד ומושבו

1.    (א)  מוקם בזה מוסד עליון למדע הלשון העברי; המוסד הוא אקדמיה ללשון ושמו ייקבע על ידיו.

           (ב)  מושב המוסד הוא בירושלים.

תפקיד המוסד

2.    תפקיד המוסד הוא לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה ולענפיה.

המוסד גוף מאוגד

3.    המוסד הוא גוף מאוגד. הוא רשאי להתקשר בחוזים, לרכוש נכסים, להחזיק בהם ולהעבירם, לתבוע ולהיתבע, ולעשות כל פעולה למילוי תפקידיו.

הרכב המוסד (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969

4.    (א)  מספר חברי המוסד יהיה לא פחות מחמישה עשר ולא יותר מעשרים ושלושה. חברים בני שבעים וחמש ומעלה לא יבואו במנין זה. לא יותר מעשרים וחמישה אחוז מחבריו יכולים להיות תושבי חוץ.

           (ב)  לשם מינוי חמישה עשר החברים הראשונים של המוסד, ולשם כך בלבד, יתמנה חבר מינויים אשר ארבעה מחבריו יתמנו על ידי הממשלה, חמישה על ידי ועד הלשון העברית ושנים על ידי ההסתדרות הציונית העולמית. לאחר מינוי חמישה עשר החברים הראשונים על ידי החבר האמור, ימנה המוסד בעצמו את חבריו. הודעה על הרכב המוסד ועל כל מינוי נוסף של חברים תפורסם ברשומות.

           (ג)   כתום שנה אחת למינוי חמישה עשר החברים הראשונים, ואחרי כן מדי שנה בשנה, ימנה המוסד לא יותר משני חברים נוספים עד שיגיע מספר החברים לעשרים ושלושה; כן ימנה המוסד חבר חדש כל אימת שיתפנה מקומו של חבר מכל סיבה שהיא.

           (ד)  חברי המוסד מתמנים לכל ימי חייהם, אך רשאי המוסד לראות מקומו של חבר כמקום שנתפנה ולמנות אחר במקומו או למנות לו ממלא מקום זמני, אם החבר לא השתתף בישיבות המוסד שנה תמימה, או אם ידוע מראש שלא יוכל להשתתף כן, או אם נידון על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון, או אם החבר בעצמו ביקש זאת.

מיום 8.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 548 מיום 8.1.1969 עמ' 33 (ה"ח 786)

(א) מספר חברי המוסד יהיה לא פחות מחמישה עשר ולא יותר מעשרים ושלושה. חברים בני שבעים וחמש ומעלה לא יבואו במנין זה. לא יותר מעשרים וחמישה אחוז מחבריו יכולים להיות תושבי חוץ.

           (ה)  תקפו של דיון במוסד לא ייפגע מחמת שנתפנה בו מקומו של חבר מחבריו, או מחמת פגם שחל במינויו.

חברי כבוד (תיקון מס' 1) תשכ"ג-1963

4א.     (א)  המוסד רשאי למנות חברי כבוד, מבין חבריו ומבין שאינם חבריו, ובלבד שמספרם לא יעלה על מספר חברי המוסד באותה שעה.

           (ב)  נתמנה חבר המוסד לחבר כבוד, רשאי המוסד למנות חבר אחר למילוי המקום שנתפנה.

מיום 21.3.1963

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח 529)

הוספת סעיף 4א

חברים-יועצים

5.    המוסד רשאי למנות חברים-יועצים, ובלבד שמספרם לא יעלה על מספר חברי המוסד.

מינהלה

6.    עניני המוסד יתנהלו על ידי מינהלה שתיבחר על ידי חברי המוסד.

תקנון

7.    המוסד יתקין תקנון ובו ייקבעו, בין היתר –

(תיקון מס' 1)  תשכ"ג-1963

(1)   הכללים שלפיהם ימנה המוסד את חבריו ואת חברי הכבוד;

(2)   סדרי העבודה של המוסד וועדותיו;

(3)   הכללים שלפיהם יתמנו חברים-יועצים למוסד ותפקידיהם;

(4)   הרכבם, אופן הקמתם, תפקידם וסדרי עבודתם של המינהלה ומוסדותיו האחרים של המוסד;

(תיקון מס' 3) תשל"ח-1978

(5)   הוראות בדבר המשק והנהלת כספים.

מיום 21.3.1963

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח 529)

(1) הכללים שלפיהם ימנה המוסד את חבריו ואת חברי הכבוד;

מיום 1.4.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 901 מיום 13.7.1978 עמ' 150 (ה"ח 1346)

החלפת פסקה 7(5)

הנוסח הקודם:

(5) סדרי הכנת התקציב ואישורו, והוראות בדבר המשק והנהלת הכספים.

אישור ופרסום ברשומות

8.    תקנון המוסד וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור של שר החינוך והתרבות ויפורסמו ברשומות.

החלטות המוסד

9.    המוסד יפרסם לא פחות מפעמיים בשנה את החלטותיו בעניני הלשון העברית.

החלטות שפורסמו ברשומות

10.   החלטות המוסד בעניני דקדוק, כתיב, מינוח, או תעתיק שנתפרסמו ברשומות על ידי שר החינוך והתרבות, יחולו על מוסדות החינוך והמדע, על הממשלה, מחלקותיה ומוסדותיה ועל הרשויות המקומיות.

תקציב המוסד (תיקון מס' 3) תשל"ח-1978

11.   הוצאות המוסד יכוסו מאוצר המדינה ויהיו כלולות בתקציב המדינה.

מיום 1.4.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 901 מיום 13.7.1978 עמ' 150 (ה"ח 1346)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. השתתפות המדינה בתקציב המוסד תהיה כלולה בתקציבו של משרד החינוך והתרבות.

הצעת תקציב (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1978

11א.   מינהלת המוסד תכין, לתאריך שקבע שר החינוך והתרבות, הצעת תקציב שנתי למוסד, ותגיש אותה לאישור הממשלה באמצעות שר החינוך והתרבות.

מיום 1.4.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 901 מיום 13.7.1978 עמ' 150 (ה"ח 1346)

הוספת סעיף 11א

ביקורת מבקר המדינה (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1978

11ב.   המוסד יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה בהתאם לסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

מיום 1.4.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 901 מיום 13.7.1978 עמ' 150 (ה"ח 1346)

הוספת סעיף 11ב

פטור ממסים (תיקון מס' 4)  תש"ע-2010

11ג.   (א)  לעניין פקודת מס הכנסה, ייחשב המוסד כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה, ולעניין חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ייחשב המוסד כמוסד ציבורי לפי סעיף 39(6) לחוק האמור, וכל נכסי המוסד יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית.

           (ב)  פטור לפי סעיף זה מאגרה, מארנונה או מתשלום חובה אחר המשתלמים לרשות מקומית לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 641 (ה"ח 312)

הוספת סעיף 11ג

הוראות מעבר

12.   ביום תחילת תקפו של תקנון המוסד יעברו למוסד כל הזכויות, הנכסים וההתחייבויות של ועד הלשון העברית, וועד הלשון העברית יחדל.

ביצוע

13.   שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.

                                                            משה שרת                      בן-ציון דינור

                                                                                 שר החוץ                          שר החינוך והתרבות

                                                                        מ"מ ראש הממשלה

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ג מס' 135 מיום 6.9.1953 עמ' 168 (ה"ח תשי"ג מס' 167 עמ' 214).

תוקן ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח תשכ"ב מס' 529 עמ' 335) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ט מס' 548 מיום 8.1.1969 עמ' 33 (ה"ח תשכ"ח מס' 786 עמ' 355) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשל"ח מס' 901 מיום 13.7.1978 עמ' 150 (ה"ח תשל"ח מס' 1346 עמ' 230) – תיקון מס' 3; תחילתו משנת המס 1978.

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 641 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 312 עמ' 131) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 1.1.2010.