נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה גבוהה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

3

סעיף 2

מועצה להשכלה גבוהה

Go

4

סעיף 3

תפקידי המועצה

Go

4

סעיף 3א

המועצה תאגיד

Go

4

סעיף 3ב

המועצה גוף מבוקר

Go

4

סעיף 3ג

קבלת עובדים ותנאי עבודתם

Go

4

סעיף 3ד

איסור העברת נכסים

Go

4

סעיף 3ה

התקציב

Go

4

סעיף 3ו

דרכי פעולות התאגיד

Go

4

סעיף 4

מספר חברי המועצה

Go

4

סעיף 4א

הרכב המועצה

Go

4

סעיף 5

חילופי גברי במועצה

Go

4

סעיף 6

יושב ראש המועצה וסגנו

Go

4

סעיף 7

תקופת כהונת המועצה

Go

4

סעיף 8

נוהל

Go

4

סעיף 8א

גמול והחזר הוצאות

Go

5

סעיף 9

הכרה במוסד

Go

5

סעיף 10

אישור הממשלה

Go

5

סעיף 11

סירוב להכיר

Go

5

סעיף 12

בקשה חוזרת לאחר סירוב

Go

5

סעיף 13

תעודת הכרה

Go

5

סעיף 14

מוסד מוכר   תאגיד

Go

5

סעיף 15

חופש פעולה

Go

5

סעיף 15א

מבקר

Go

5

סעיף 16

הרכבת מוסדות ושיתוף פעולתם

Go

5

סעיף 17

תקציבי המוסדות

Go

5

סעיף 17א

אמות מידה לתקצוב

Go

5

סעיף 17ב

תשלומים נלווים

Go

5

סעיף 18

ביטול הכרה

Go

6

סעיף 19

אישור הממשלה לביטול הכרה

Go

6

סעיף 20

הודעה על ביטול הכרה

Go

6

סעיף 21

בקשה חוזרת לאחר ביטול

Go

6

סעיף 21א

תעודת היתר

Go

6

סעיף 21ב

כללים ותנאים להיתר

Go

6

סעיף 21ג

תקפו של היתר

Go

6

סעיף 21ד

אישור הממשלה

Go

6

סעיף 21ה

ביטול ההיתר

Go

6

סעיף 21ו

ערר

Go

6

סעיף 21ז

צו סגירה מאת בית המשפט

Go

6

סעיף 21ח

כינויים הטעונים אישור

Go

7

סעיף 22

תארים מוכרים

Go

7

סעיף 23

הענקת תארים מוכרים

Go

7

סעיף 24

פיקוח על הענקת תארים

Go

7

סעיף 25

הגנת תואר מוכר

Go

7

סעיף 25א

שוויון תארים מוכרים

Go

7

סעיף 25ב

סיוע לתלמידים

Go

7

סעיף 25ג

רשיון לפעולה של מוסד המבטיח תואר אקדמי פלוני

Go

7

סעיף 25ד

כללים ותנאים לרשיון

Go

8

סעיף 25ה

שיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה

Go

9

סעיף 25ו

השתתפות בתקציב

Go

9

סעיף 25ז

מידע וביקורת

Go

9

סעיף 25ח

קביעת תנאים

Go

9

סעיף 25ט

רשיון זמני

Go

9

סעיף 25י

חובת גילוי בפרסום

Go

9

סעיף 25יא

ביטול או התלייה של רשיון

Go

9

סעיף 25יב

מתן החלטה

Go

9

סעיף 25יג

בקשה חוזרת למתן רשיון

Go

9

סעיף 25יד

הודעה על מתן רשיון, התלייתו או ביטולו

Go

9

סעיף 25טו

כללים לביצוע

Go

9

סעיף 25טז

דין תואר של מוסד בעל רשיון

Go

10

סעיף 26

עבירות

Go

10

סעיף 26א

סמכויות הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן

Go

10

סעיף 27

דין המדינה

Go

10

סעיף 28

אי תחולה

Go

10

סעיף 28א

תחולה של סמכויות, זכויות וחובות באזור

Go

10

סעיף 29

ביצוע

Go

10

סעיף 30

תקנות

Go

10

סעיף 31

אגרות

Go

10

 


חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958*

הגדרה

1.    בחוק זה, "השכלה גבוהה" - לרבות הוראה, מדע ומחקר.

(תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1995

          "מכללה אקדמית" - מוסד, שביקש להשתמש בכינוי זה, והוא אחד מאלה:

(1)   מוסד להשכלה גבוהה, שאינו אוניברסיטה, שהוכר לפי סעיף 9 והוסמך להעניק לבוגריו תואר מוכר באחת או יותר מיחידותיו, או שניתנה לו תעודת היתר לפי סעיף 21א;

(2)   מקיים לפחות מסלול אחד ללימודים אקדמיים באחריות אוניברסיטה, המורשית, באישור המועצה, להעניק לבוגר המוסד תואר מוכר, ואשר תכנית הלימודים לתואר מתקיימת בו במלואה; מוסד כאמור רשאי לכלול בפעילותו גם מסלולים נוספים ללימודים אקדמיים באחריות אוניברסיטה כאמור, אם תכנית הלימודים המתקיימת במסלולים אלה היא בהיקף של 75% לפחות מתכנית הלימודים לתואר מוכר.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

הוספת הגדרת "מכללה אקדמית"

מועצה להשכלה גבוהה

2.    מוקמת בזה מועצה להשכלה גבוהה שחבריה יתמנו על ידי נשיא המדינה (להלן - המועצה).

תפקידי המועצה

3.    המועצה היא המוסד הממלכתי לעניני השכלה גבוהה במדינה, והיא תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה.

המועצה תאגיד (תיקון מס' 4) תשל"ה-1975

3א.     המועצה תהא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

מיום 25.8.1975

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח 1177)

הוספת סעיף 3א

 

המועצה גוף מבוקר (תיקון מס' 4) תשל"ה-1975

3ב.     המועצה תהא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח–1958 [נוסח משולב].

מיום 25.8.1975

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח 1177)

הוספת סעיף 3ב

קבלת עובדים ותנאי עבודתם (תיקון מס' 4) תשל"ה-1975

3ג.     קבלת עובדי המועצה ומינוים ייעשו בידי המועצה ויהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים שייקבעו בתקנות; תנאי העבודה ושכרם של עובדי המועצה יהיו זהים לאלה של עובדי המדינה.

מיום 25.8.1975

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח 1177)

הוספת סעיף 3ג

איסור העברת נכסים (תיקון מס' 4) תשל"ה-1975

3ד.     המועצה לא תהא רשאית למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותה, למשכנו, להשכירו או להשאילו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור שר החינוך והתרבות; שכירות או שאילה לתקופה נוספת שבצירופה לקודמות הן עולות על עשר שנים, טעונות אישור כאמור.

מיום 25.8.1975

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח 1177)

הוספת סעיף 3ד

התקציב (תיקון מס' 4) תשל"ה-1975

3ה.     הכנת התקציב ומסירתו לממשלה לאישור יהיו בדרכים שנקבעו בתקנות.

מיום 25.8.1975

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח 1177)

הוספת סעיף 3ה

דרכי פעולות התאגיד (תיקון מס' 4) תשל"ה-1975

3ו.      לענין סעיפים 3א, 3ג ו-3ד רשאית המועצה לפעול באמצעות ועדה, מבין חבריה או בצירוף אנשים שאינם מבין חבריה.

מיום 25.8.1975

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח 1177)

הוספת סעיף 3ו

מספר חברי המועצה (תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963

4.    מספר חברי המועצה ייקבע מתקופה לתקופה על ידי הממשלה על-פי המלצת שר החינוך והתרבות, ובלבד שהמספר לא יפחת מתשעה עשר ולא יעלה על עשרים וחמישה, ושר החינוך והתרבות ביניהם.

מיום 22.2.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 31 (ה"ח 444)

4. כל מועצה תהיה של שבעה עשר חברים תשעה עשר חברים, בהם שר החינוך והתרבות, ארבעה חברים ששה חברים שיוצעו על ידי הממשלה ושנים עשר חברים בעלי מעמד גבוה בשדה ההשכלה הגבוהה שיוצעו על ידי הממשלה; למועצה השניה ולמועצות הבאות אחריה לא תציע הממשלה שנים עשר החברים כאמור אלא לאחר ששר החינוך והתרבות יוועץ בענין זה עם המוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו לפי חוק זה.

 

מיום 21.3.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח 529)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

הרכב המועצה

4. כל מועצה תהיה של תשעה עשר חברים, בהם שר החינוך והתרבות, ששה חברים שיוצעו על ידי הממשלה ושנים עשר חברים בעלי מעמד גבוה בשדה ההשכלה הגבוהה שיוצעו על ידי הממשלה; למועצה השניה ולמועצות הבאות אחריה לא תציע הממשלה שנים עשר החברים כאמור אלא לאחר ששר החינוך והתרבות יוועץ בענין זה עם המוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו לפי חוק זה.

הרכב המועצה (תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 8) תש"ן-1990 (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 13) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

4א.     (א)  חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מהם יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ושני חברים נוספים יהיו האחד יושב ראש ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 (בחוק זה – ארגון הסטודנטים היציג) והאחר נציג נוסף של הארגון שתבחר האסיפה הכללית של הארגון. במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה, שהוכרו לפי סעיף 9.

 

(תיקון מס' 13) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

          (ב)  בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, יהיו חברים במועצה שני נציגים של ארגון הסטודנטים שאגודות הסטודנטים החברות בו מייצגות את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

מיום 21.3.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח 529)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 29.5.1990

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ן מס' 1316 מיום 29.5.1990 עמ' 144 (ה"ח 1979)

4א. חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מהם יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה וחבר אחד יהיה יושב-ראש התאחדות הסטודנטים בישראל.

 

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

4א. חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מהם יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה וחבר אחד יהיה יושב-ראש התאחדות הסטודנטים בישראל. במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה, שהוכרו לפי סעיף 9.

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 170 (ה"ח 99)

4א. (א) חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מהם יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה וחבר אחד יהיה יושב-ראש התאחדות הסטודנטים בישראל חבר אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל (בסעיף זה – ההתאחדות) וחבר אחד יהיה יושב ראש ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל (בסעיף זה – הארגון). במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה, שהוכרו לפי סעיף 9.

(ב) חדלה ההתאחדות או חדל הארגון מלהתקיים או שאוחדו לגוף אחד, יהיה אחד מחברי המועצה יושב ראש הגוף הנותר או יושב ראש הגוף המאוחד, לפי הענין, וחבר אחד יהיה נציג נוסף מטעמו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2578 מיום 16.8.2016 עמ' 1208 (ה"ח 656)

4א. (א) חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה; לפחות שני שלישים מהם יהיו בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שהמליץ עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה חבר אחד יהיה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל (בסעיף זה – ההתאחדות) וחבר אחד יהיה יושב ראש ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל (בסעיף זה – הארגון) ושני חברים נוספים יהיו האחד יושב ראש ארגון הסטודנטים היציג כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 (בחוק זה – ארגון הסטודנטים היציג) והאחר נציג נוסף של הארגון שתבחר האסיפה הכללית של הארגון. במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה, שהוכרו לפי סעיף 9.

(ב) חדלה ההתאחדות או חדל הארגון מלהתקיים או שאוחדו לגוף אחד, יהיה אחד מחברי המועצה יושב ראש הגוף הנותר או יושב ראש הגוף המאוחד, לפי הענין, וחבר אחד יהיה נציג נוסף מטעמו.

(ב) בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, יהיו חברים במועצה שני נציגים של ארגון הסטודנטים שאגודות הסטודנטים החברות בו מייצגות את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

חילופי גברי במועצה (תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 5)  תשל"ו-1975

5.    (א)  נתפנה מקומו של חבר המועצה תוך תקופת כהונתה של מועצה, מחמת כל סיבה שהיא, יתמנה במקומו לתקופת כהונתה של אותה מועצה חבר אחר בדרך שנקבעה למינוי של החבר שמקומו נתפנה.

(תיקון מס' 5)  תשל"ו-1975

          (ב)  נבצר מחבר המועצה לשמש בתפקידו בפועל תקופה קצובה, רשאי שר החינוך והתרבות להציע לנשיא המדינה למנות ממלא מקום לאותו חבר לתקופה כאמור.

מיום 21.3.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח 529)

5. נתפנה מקומו של חבר המועצה מבין הארבעה או מבין השנים עשר כאמור, תוך תקופת כהונתה של מועצה, מחמת כל סיבה שהיא, יתמנה במקומו לתקופת כהונתה של אותה מועצה חבר אחר בדרך שנקבעה למינויו של החבר שמקומו נתפנה.

 

מיום 6.11.1975

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ו מס' 783 מיום 6.11.1975 עמ' 6 (ה"ח 1209)

5. (א) נתפנה מקומו של חבר המועצה תוך תקופת כהונתה של מועצה, מחמת כל סיבה שהיא, יתמנה במקומו לתקופת כהונתה של אותה מועצה חבר אחר בדרך שנקבעה למינויו של החבר שמקומו נתפנה.

(ב) נבצר מחבר המועצה לשמש בתפקידו בפועל תקופה קצובה, רשאי שר החינוך והתרבות להציע לנשיא המדינה למנות ממלא מקום לאותו חבר לתקופה כאמור.

יושב ראש המועצה וסגנו

6.    שר החינוך והתרבות יהיה יושב ראש המועצה והמועצה רשאית לבחור מבין חבריה סגן יושב ראש המועצה.

תקופת כהונת המועצה

7.    תקופת כהונתה של כל מועצה תהיה חמש שנים מיום מינוי חבריה של אותה מועצה; ואולם המועצה הראשונה תכהן שנתיים בלבד.

נוהל

8.    המועצה תקבע נוהל דיוניה, במידה שלא נקבע בחוק זה או בתקנות.

גמול והחזר הוצאות (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

8א.     שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע תקנות בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וועדותיה.

מיום 11.8.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1025 (ה"ח 585)

הוספת סעיף 8א

הכרה במוסד (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

9.    המועצה רשאית להכיר במוסד פלוני כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה, או בסוגים מהם, בנוסף לדרישת רמה מדעית נאותה (להלן – מוסד מוכר), ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

9. המועצה רשאית להכיר במוסד פלוני כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה, או בסוגים מהם, בנוסף לדרישת רמה מדעית נאותה (להלן – מוסד מוכר), ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון.

אישור הממשלה

10.  החלטת המועצה להכיר במוסד לפי סעיף 9 טעונה אישור הממשלה.

סירוב להכיר (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972

11.  ביקש מוסד להכיר בו כמוסד להשכלה גבוהה והמועצה סירבה לעשות כן, רשאי שר החינוך והתרבות, או המוסד באמצעות שר החינוך והתרבות, להביא את בקשת ההכרה והחלטת המועצה לפני הממשלה, והיא רשאית להחזירה למועצה לדיון חוזר; החלטת המועצה בדיון החוזר תהא סופית.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. ביקש מוסד להכיר בו מוסד להשכלה גבוהה והמועצה סירבה לעשות כן, רשאי שר החינוך והתרבות, או המוסד באמצעות שר החינוך והתרבות, להביא את בקשת ההכרה והחלטת המועצה לפני הממשלה, והיא רשאית לסרב לבקשה או להחזירה למועצה לדיון חוזר; החזירה הממשלה את הבקשה למועצה, טעונה החלטת המועצה בדיון החוזר אישור הממשלה.

בקשה חוזרת לאחר סירוב

12.  מוסד שהממשלה סירבה לבקשת הכרה שלו, או שאישרה סירובה של המועצה בדיון חוזר לבקשת הכרה שלו, רשאי כעבור שתי שנים, לחזור ולהביא לפני המועצה בקשת הכרה, זולת אם קבעה הממשלה בהחלטתה תאריך מוקדם יותר לענין זה.

תעודת הכרה

13.  מוסד שהוכר מוסד להשכלה גבוהה, יקבל תעודה על כך מאת נשיא המדינה; הודעה על מתן התעודה תפורסם ברשומות[1].

מוסד מוכר – תאגיד

14.  מוסד מוכר הוא תאגיד וכשר לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותו, להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר.

חופש פעולה

15.  מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל עניניו האקדמיים והמינהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו.

          בסעיף זה, "ענינים אקדמיים ומינהליים" – לרבות קביעת תכנית מחקר והוראה, מינוי רשויות המוסד, מינוי מורים והעלאתם בדרגה, קביעת שיטת הוראה ולימוד, וכל פעולה מדעית, חינוכית או משקית אחרת.

מבקר (תיקון מס' 9)  תשנ"ב-1992

15א.  על המבקר של מוסד מוכר יחולו הוראות סעיפים 3, 4, 8 עד 10, 12, 14(ב) ו-(ג) ו-24(ג) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב–1992, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 1.11.1992

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 203 (ה"ח 2008)

הוספת סעיף 15א

הרכבת מוסדות ושיתוף פעולתם

16.  המועצה רשאית, לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים הנוגעים בדבר, להציע הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם ובדבר שיתוף הפעולה בינם לבין עצמם; כן רשאית המועצה להציע הצעות בדבר קידום המחקר המדעי ובדבר הקמתם של מוסדות להשכלה גבוהה נוספים.

תקציבי המוסדות

17.  המועצה רשאית להציע הצעות בדבר השתתפות המדינה בתקציבי המוסדות המוכרים.

אמות מידה לתקצוב (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

17א.  תקצוב המדינה במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, שהמדינה משתתפת בתקציביהם, יהיה על פי אמות מידה שוויוניות, שתיקבענה, בין היתר, בהתחשב בסוגי המוסדות ובתכניות הפיתוח, ההוראה והמחקר שאישרה המועצה, ועדה מועדותיה שהוסמכה לכך, או משרד החינוך, התרבות והספורט, הכל לפי הענין.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף 17א

תשלומים נלווים (תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

17ב.  (א)  המועצה, לפי הצעה של הוועדה שהוסמכה לפי סעיף 17א, לאחר התייעצות עם ארגון הסטודנטים היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, תקבע כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות כאמור, וכן בדבר אופן עדכונם וגבייתם; לעניין זה, "תשלומים נלווים" – כל תשלום נוסף על שכר הלימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית, ובכלל זה דמי רווחה ודמי אבטחה.

          (ב)  בהעדר ארגון סטודנטים יציג מוכר, תהיה ההתייעצות לפי סעיף זה עם ארגון הסטודנטים שאגודות הסטודנטים החברות בו מייצגות את המספר הגדול ביותר של סטודנטים מבין הסטודנטים הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2578 מיום 16.8.2016 עמ' 1209 (ה"ח 656)

הוספת סעיף 17ב

ביטול הכרה

18.  המועצה רשאית לבטל הכרתה במוסד מוכר, על יסוד כללים שנקבעו על ידיה לביטול הכרה במוסד מוכר; ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון.

אישור הממשלה לביטול הכרה

19.  החלטת המועצה לפי סעיף 18 טעונה אישור הממשלה, אך לא תאשר הממשלה החלטה זו, אלא לאחר שניתנה למוסד שהכרתו בוטלה, הזדמנות סבירה לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני שר החינוך והתרבות או מי שימנה לכך; הממשלה רשאית גם להחזיר את הענין למועצה לדיון חוזר, ואם החליטה כך יחולו הוראות סעיף 11 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

הודעה על ביטול הכרה

20.  אישרה הממשלה את ביטול ההכרה של מוסד מוכר, תודיע על כך לנשיא המדינה ולאחר מכן תפרסם הודעה על כך ברשומות.

בקשה חוזרת לאחר ביטול

21.  מוסד שבוטלה ההכרה בו רשאי, כעבור שתי שנים, לחזור ולהביא לפני המועצה בקשת הכרה, על יסוד ראיות שיביא כי העילות ששימשו לביטול אינן קיימות עוד, זולת אם קבעה הממשלה באישור הביטול תאריך מוקדם יותר לענין זה.

תעודת היתר (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972

21א.  (א)  לא יפתח אדם ולא יקיים מוסד, ולא יפרסם פתיחתו או קיומו, אם המוסד לא הוכר לפי סעיף 9 והוא מעניק, או מבטיח להעניק, תואר אקדמי או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי, אלא אם ניתנה למוסד תעודת היתר מאת המועצה (להלן – היתר).

          (ב)  לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם המוסד נפתח או קויים על ידי מוסד להשכלה גבוהה, אם כשלוחה או סניף או בדרך אחרת.

(תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1995

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה, מוסד כאמור בפסקה (2) להגדרת "מכללה אקדמית", ייפתח או יתקיים באישור המועצה, על פי כללים שתקבע.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21א

 

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף קטן 21א(ג)

כללים ותנאים להיתר (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1995

21ב.  (א)  המועצה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, תקבע כללים למתן היתר למוסדות להשכלה גבוהה או לסוגים מהם; הכללים יפורסמו ברשומות.

          (ב)  המועצה רשאית להתנות מתן היתר בתנאים שהמוסד חייב למלאם בין קודם למתן ההיתר ובין לאחר שניתן לו ההיתר.

          (ג)   כללים ותנאים כאמור לא יגבילו חופש הדעה והמצפון.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ב

 

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

(א) המועצה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, תקבע כללים למתן היתר למוסדות להשכלה גבוהה או לסוגים מהם; הכללים יפורסמו ברשומות.

תקפו של היתר (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972

21ג.   תקפו של היתר הוא לארבע שנים; לא נפתח המוסד תוך ארבע שנים מיום מתן ההיתר, או לא הוכר לפי סעיף 9, הכרה מלאה, חלקית זמנית או מותנית, רשאית המועצה להאריך את תוקף ההיתר לתקופות נוספות שלא יעלו בסך הכל על ארבע שנים.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ג

אישור הממשלה (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972

21ד.  (א)  החליטה המועצה לתת היתר, תהיה החלטתה טעונה אישור הממשלה, והחלטת הממשלה בדבר ההיתר תהיה סופית.

          (ב)  המועצה תודיע למבקש על החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תוך שנה מיום הגשת הבקשה.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ד

ביטול ההיתר (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972

21ה.  חדל להתקיים או הופר אחד הכללים או התנאים שעל יסודם ניתן ההיתר, רשאית המועצה, לאחר שנתנה למוסד הזדמנות להשמיע דברו, לבטל את ההיתר או להתלותו לתקופה שתקבע המועצה.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ה

ערר (תיקון מס' 3)  תשל"ב-1972

21ו.   (א)  מוסד שהמועצה סירבה לתת לו היתר או להאריך את תקפו של ההיתר, או ביטלה או התלתה אותו, רשאי שר החינוך והתרבות, או המוסד באמצעות שר החינוך והתרבות, לערור לפני הממשלה.

          (ב)  הממשלה רשאית לאשר את החלטת המועצה או להחזיר את הענין למועצה לדיון חוזר; החזירה הממשלה את הענין למועצה, תחזור המועצה ותדון בו מחדש, והחלטתה בדיון החוזר טעונה אישור הממשלה; החלטת הממשלה בדבר תהיה סופית.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ו

צו סגירה מאת בית-המשפט (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

21ז.   מוסד שנפתח או מתקיים ללא היתר כאמור בסעיף 21א, או ללא רשיון כאמור בסעיף 25ג, רשאי בית המשפט המחוזי, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, לצוות על סגירתו במועד ובדרך שבית המשפט יקבע, ובלבד שצו הסגירה לא ייכנס לתקפו לפני תום שלושים יום מתאריך הצו.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 33 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ז

 

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 128 (ה"ח 2438)

21ז. מוסד שנפתח או מתקיים ללא היתר כאמור בסעיף 21א, או ללא רשיון כאמור בסעיף 25ג, רשאי בית המשפט המחוזי, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, לצוות על סגירתו במועד ובדרך שבית המשפט יקבע, ובלבד שצו הסגירה לא ייכנס לתקפו לפני תום שלושים יום מתאריך הצו.

כינויים הטעונים אישור (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 6) תשל"ז-1977 (תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1995

21ח.  (א)  לא ישתמש מוסד חינוך באחד הכינויים האלה – אוניברסיטה, טכניון, מכון טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה, בית ספר גבוה, מכללה אקדמית, השכלה גבוהה או חינוך גבוה – בין בנפרד ובין בסמיכות, ובין בצירופו, כשם או כתואר, לכינוי אחר, בין בעברית ובין בלועזית, אלא אם המוסד הוכר לפי סעיף 9, או שהכינוי ניתן לו בחוק או שקיבל עליו אישור מאת המועצה להשכלה גבוהה.

(תיקון מס' 6) תשל"ז-1977 (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

          (ב)  לא ישתמש מוסד חינוך בכינוי שיש בו כדי להצביע על היתר, הכרה או רשיון לפי חוק זה, אלא אם קיבל היתר, הוכר, או קיבל רשיון, לפי הענין.

          (ג)   המועצה רשאית לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע כללים לאישור כינויים.

(תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

          (ד)  על אף הוראות סעיף זה, מוסד בעל רשיון, כאמור בסעיף 25ג, רשאי להשתמש באחד מן הכינויים המנויים בסעיף קטן (א), ובלבד שיקדים לו את הכינוי שלוחה או סניף.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 33 (ה"ח 949)

הוספת סעיף 21ח

 

מיום 3.3.1977

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ז מס' 847 מיום 3.3.1977 עמ' 94 (ה"ח 1288)

(א) לא ישתמש מוסד חינוך באחד הכינויים האלה – אוניברסיטה, טכניון, מכון טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה, מכללה בית ספר גבוה, השכלה גבוהה או חינוך גבוה – בין בנפרד ובין בסמיכות, ובין בצירופו, כשם או כתואר, לכינוי אחר, בין בעברית ובין בלועזית, אלא אם המוסד הוכר לפי סעיף 9, או שהכינוי ניתן לו בחוק או שקיבל עליו אישור מאת המועצה להשכלה גבוהה.

(ב) הכינוי "מכללה" לא ישמש אלא למוסד על-תיכון המעניק תואר אקדמי בוגר בלבד, או מקנה לימודים שמוסד מוסמך לפי חוק זה להעניק תארים אקדמיים הכיר בהם לצרכי נקודות זכות.

(ב) לא ישתמש מוסד חינוך בכינוי שיש בו כדי להצביע על היתר או הכרה לפי חוק זה, אלא אם קיבל היתר או הוכר, לפי הענין.

 

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

(א) לא ישתמש מוסד חינוך באחד הכינויים האלה – אוניברסיטה, טכניון, מכון טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה, בית ספר גבוה, מכללה אקדמית, השכלה גבוהה או חינוך גבוה – בין בנפרד ובין בסמיכות, ובין בצירופו, כשם או כתואר, לכינוי אחר, בין בעברית ובין בלועזית, אלא אם המוסד הוכר לפי סעיף 9, או שהכינוי ניתן לו בחוק או שקיבל עליו אישור מאת המועצה להשכלה גבוהה.

 

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 128 (ה"ח 2438)

(ב) לא ישתמש מוסד חינוך בכינוי שיש בו כדי להצביע על היתר או הכרה היתר, הכרה או רשיון לפי חוק זה, אלא אם קיבל היתר או הוכר קיבל היתר, הוכר, או קיבל רשיון, לפי הענין.

(ג) המועצה רשאית לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע כללים לאישור כינויים.

(ד) על אף הוראות סעיף זה, מוסד בעל רשיון, כאמור בסעיף 25ג, רשאי להשתמש באחד מן הכינויים המנויים בסעיף קטן (א), ובלבד שיקדים לו את הכינוי שלוחה או סניף.

תארים מוכרים

22.  המועצה רשאית להכיר בתואר אקדמי פלוני תואר מוכר, על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להכרה בתארים אקדמיים (להלן – תואר מוכר).

הענקת תארים מוכרים (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

23.  (א)  המועצה רשאית להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר מוכר לפלוני או להעניק תארים מוכרים בדרך כלל, על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להסמכת מוסדות מוכרים לענין סעיף זה, ורשאית היא לקבוע כללים בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת תואר מוכר פלוני על ידי מוסד מוכר פלוני.

(תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1995

          (ב)  בבואה להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר מוכר, כאמור בסעיף קטן (א), לא תפלה המועצה בין מוסדות מוכרים מפאת סוגם.

          בסעיף זה, "תואר מוכר" – לרבות צירופי התואר והקיצורים הנוהגים בו.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח 2269)

23. (א) המועצה רשאית להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר מוכר לפלוני או להעניק תארים מוכרים בדרך כלל, על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להסמכת מוסדות מוכרים לענין סעיף זה, ורשאית היא לקבוע כללים בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת תואר מוכר פלוני על ידי מוסד מוכר פלוני.

(ב) בבואה להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר מוכר, כאמור בסעיף קטן (א), לא תפלה המועצה בין מוסדות מוכרים מפאת סוגם.

בסעיף זה, "תואר מוכר" – לרבות צירופי התואר והקיצורים הנוהגים בו.

פיקוח על הענקת תארים

24.  המועצה רשאית, בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך, לפקח על הענקת תארים מוכרים, והיא רשאית לקבוע כללים לפיקוח לפי סעיף זה.

הגנת תואר מוכר

25.  תואר שהוכר לפי חוק זה יוכר לענין כל דין אחר.

שוויון תארים מוכרים (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 15) תשס"ז-2007

25א.  תארים מוכרים זהים המוענקים על ידי מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה מסוגים שונים – דינם אחד, לרבות לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 135 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף 25א

 

מיום 1.9.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ז מס' 2097 מיום 7.6.2007 עמ' 323 (ה"ח 145)

25א.   תארים מוכרים זהים המוענקים על ידי מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה מסוגים שונים – דינם אחד, לרבות לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה.

 

 

סיוע לתלמידים (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

25ב.  (א)  במערך הסיוע שמקיימת המדינה לתלמידים במוסדות מוכרים, במסגרת חוק התקציב, ייקבעו אמות מידה, בין היתר, להעדפתם של תלמידים שהם תושבי קבע באזורי עדיפות לאומית שקבעה הממשלה, ושל תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה או במכללות אקדמיות, המצויים באזורים אלה.

(תיקון מס' 18) תשע"ה-2014

          (א1) תלמיד שהוא יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב, בלא צידוק מספיק, או עריק משירות סדיר, והכול כפי שנקבע בפקודות הצבא, לא יהיה זכאי לקבל סיוע לפי סעיף קטן (א) כל עוד מתקיים בו האמור; לעניין זה –

          "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

          "יוצא צבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

          (ב)  בסעיף זה, "תלמידים במוסדות מוכרים" – לרבות תלמידים הלומדים לקראת קבלת תואר שהוכר כאמור בסעיף 28א.

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 135 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף 25ב

 

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 37 (ה"ח 570)

הוספת סעיף קטן 25ב(א1)

רשיון לפעולה של מוסד המבטיח תואר אקדמי פלוני (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ג.   לא יפתח אדם ולא יקיים מוסד המעניק או המבטיח להעניק תואר אקדמי פלוני (להלן – תואר) או המקיים לימודים המקנים בסיומם תואר או נקודות זכות לקראת תואר, ולא יפרסם דבר פתיחתו או קיומו של מוסד כאמור, אם המוסד לא הוכר לפי סעיף 9 או שלא ניתנה לו תעודת היתר לפי סעיף 21א, אלא אם כן ניתן למוסד רשיון מאת המועצה (להלן – רשיון).

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 128 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ג

כללים ותנאים לרשיון (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ד.  (א)  המועצה תיתן רשיון כאמור בסעיף 25ג למוסד (להלן – מוסד בישראל) שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה, הפועל בארץ אחרת (להלן – מוסד-האם).

          (ב)  שלוחה או סניף של מוסד-אם הוא מוסד שנתקיימו בו, להנחת דעתה של המועצה, כל אלה:

(1)   המוסד בישראל נסמך על מוסדותיו האקדמיים של מוסד-האם ואינו מקיים ועדת מינויים משלו או מוסדות אקדמיים הקובעים מדיניות ותכנית לימודים;

(2)   מוסד-האם מוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי הדין החל בארץ שבה הוא פועל (להלן – ארץ-האם), ומוסמך על פי הדין האמור להעניק תארים אקדמיים ובכללם את התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל;

(3)   המועצה הכירה בהליך מסוים של הסמכה להעניק תארים אקדמיים, המתקיים בארץ-האם ובגוף המסמיך את מוסד-האם;

(4)   הלימודים המתקיימים על ידי המוסד בישראל מוכרים על ידי מוסד-האם, בהתאם לדין החל בארץ-האם, ומצויים תחת פיקוחו של מוסד-האם;

(5)   כל הלימודים המתקיימים על ידי המוסד בישראל זהים, או שונים רק במקצת, מן הלימודים המתקיימים באותו תחום במוסד-האם בארץ-האם;

(6)   המוסד בישראל מקיים את לימודיו, על ידי מרצים שהם –

(א)   כולם בעלי מינוי אקדמי במוסד-האם;

(ב)   לפחות 20% מהם, משרתם העיקרית היא במוסד האמור, או שהם מרצים בו באופן קבוע במשך תקופה שלא תפחת מארבע שנים;

(7)   תכנית הלימודים במוסד בישראל, בהיקף של 30% לפחות, מתקיימת על ידי מרצים שמשרתם העיקרית במוסד-האם;

                 (8)   (א)   אם התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל זהה, או שווה-ערך, לתואר אקדמי ראשון מוכר הנהוג בישראל במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (להלן – תואר ראשון), לא יפחתו היקף הלימודים לתואר ומשך הלימודים, או יפחתו רק במקצת, מהיקף הלימודים ומשך הלימודים לתואר האקדמי הראשון המוכר האמור הנהוגים בישראל, ובלבד שלא יפחתו משישה סימסטרים אקדמיים מלאים הנהוגים בישראל;

(ב)   אם התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל זהה או שווה-ערך לתואר אקדמי שני מוכר הנהוג בישראל במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (להלן – תואר שני), לא יפחת היקף הלימודים לתואר, או יפחת רק במקצת, מהיקף הלימודים לתואר האקדמי השני המוכר הנהוג בישראל;

(ג)    לענין פסקה זו, "היקף הלימודים" ו"משך הלימודים" – בין אם הלימודים האקדמיים נערכים כולם במוסד בישראל או במוסד בישראל ובמוסד-האם במצטבר;

(ד)   על אף האמור בפסקה זו לענין היקף הלימודים ומשך הלימודים, רשאית המועצה, במליאתה, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע כללים והוראות לגבי הכרה בלימודים על-תיכוניים קודמים;

                 (9)   (א)   אם התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל הוא תואר ראשון, לא יקבל המוסד בישראל תלמידים ללימודים אלא על יסוד תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות-ערך, ואולם רשאי המוסד בישראל, בהתאם לכללי המועצה הקבועים לגבי מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, לפטור תלמידים מדרישה זו;

(ב)   אם התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל הוא תואר שני, לא יקבל המוסד בישראל תלמידים ללימודים אלא על יסוד תואר אקדמי ראשון;

(10)  התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל מוכר על פי הדין החל בארץ-האם וזהה, לכל דבר וענין, לתואר המוענק על ידי מוסד-האם לבוגריו באותה תכנית לימודים בארץ-האם;

(11)  המוסד בישראל אינו מקיים תכנית לימודים לתואר שלישי ואינו מעניק או מבטיח כי יוענק תואר שלישי, אלא אם כן הוכר לענין זה כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9;

(12)  מוסד-האם מתחייב לראות בבוגרי המוסד בישראל כשירים ללימודים מתקדמים על פי אותם תנאים החלים על בוגרי מוסד-האם, ולקבל את תלמידי המוסד בישראל, אם זה פסק מלפעול, להמשך לימודי התואר שלקראתו למדו בישראל;

(13)  המוסד בישראל מקיים את הלימודים במקום הולם בעל תנאים מתאימים, לרבות אמצעים הנדרשים להבטחת רמת לימודים נאותה.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 128 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ד

שיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ה.  (א)  מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד-אם לא יפעל בשיתוף עם מוסד מוכר להשכלה גבוהה או מוסד שקיבל היתר לפי חוק זה, אלא אם כן אישרה זאת המועצה, ובתנאים שאישרה.

          (ב)  המועצה רשאית לאשר, בתנאים שתקבע, למוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד-אם, להשתמש במבנים או באמצעי הוראה אחרים של מוסד מוכר להשכלה גבוהה או של מוסד שקיבל היתר לפי חוק זה.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 130 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ה

השתתפות בתקציב (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ו.   המדינה לא תשתתף בתקציבו של מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד-אם אלא מנימוקים מיוחדים, באישור הממשלה, על פי הצעת המועצה.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 130 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ו

מידע וביקורת (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ז.   המוסד בישראל יציג בפני המועצה, בכל עת לפי דרישתה, פרטים בדבר מבנהו ופעילותו, וכל מידע אחר שתדרוש ממנו המועצה; המועצה, או מי מטעמה, רשאים לבקר במוסד בישראל לשם בדיקת התקיימותם של התנאים לרשיון.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 130 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ז

קביעת תנאים (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ח.  (א)  המועצה רשאית להתנות מתן רשיון כאמור בסעיף 25ג בתנאים, לשם קיום הוראות סעיף 25ד, בין שהמוסד בישראל חייב למלאם קודם למתן הרשיון ובין לאחר שניתן לו.

          (ב)  אין בהוראות סעיף 25ד כדי למנוע ממוסד בישראל לקיים הוראה ובחינות בשפה העברית או בשפה הערבית, אלא אם כן סברה המועצה כי קיום הוראה ובחינות כאמור עלול לפגוע באפשרות של מוסד-האם לקיים פיקוח על המוסד בישראל לשם קיום הוראות הסעיף האמור.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 130 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ח

רשיון זמני (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25ט.  המועצה רשאית ליתן רשיון זמני למוסד בישראל, לתקופה שתקבע ושלא תעלה על ארבע שנים, אף אם אינו מקיים תנאי מן התנאים המפורטים בסעיף 25ד, ורשאית היא להתנותו בתנאים כאמור בסעיף 25ח.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 130 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25ט

חובת גילוי בפרסום (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25י.   מוסד בעל רשיון יציין, בכל פרסומיו לציבור, כי התואר שיוענק ללומדים בתום לימודיהם, הנו תואר אקדמי של מוסד-האם בחוץ-לארץ ואינו תואר אקדמי ישראלי ויציין את זהות ארץ-האם; אופן הציון כי למוסד רשיון מאת המועצה ייקבע בכללים על ידי המועצה, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25י

ביטול או התלייה של רשיון (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25יא. לא קוים או פסק מלהתקיים תנאי מתנאי סעיף 25ד או תנאי מן התנאים למתן הרשיון לפי סעיפים 25ח או 25ט, או שהפר המוסד את הוראות סעיפים 25ה, 25ז או 25י, רשאית המועצה לבטל את הרשיון או להתלותו לתקופה שתקבע; המועצה לא תחליט על ביטול הרשיון או על התלייתו אלא לאחר שנתנה למוסד הזדמנות להשמיע דברו וקבעה תקופה סבירה לתקן את הטעון תיקון לשם הבטחת קיום התנאים או ההוראות כאמור.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25יא

מתן החלטה (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25יב. המועצה תודיע למבקש רשיון על החלטתה בבקשתו, תוך שנה מיום הגשת הבקשה.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25יב

בקשה חוזרת למתן רשיון (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25יג.  מוסד בישראל שסורבה בקשתו לרשיון או שבוטל הרשיון שניתן לו, רשאי, כעבור שנה, לחזור ולהביא לפני המועצה בקשה למתן רשיון, על יסוד ראיות שיביא כי העילות ששימשו לסירוב או לביטול אינן קיימות עוד.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25יג

הודעה על מתן רשיון, התלייתו או ביטולו (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25יד. הודעה על מתן רשיון, התלייתו או ביטולו תפורסם ברשומות, ויצוין בה מועד מתן הרשיון, התלייתו או ביטולו, לפי הענין.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25יד

כללים לביצוע (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

25טו. המועצה רשאית לקבוע, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, כללים לביצוע סמכויותיה לפי סעיפים 25ד עד 25יג.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25טו

דין תואר של מוסד בעל רשיון (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

25טז[2]. תואר המוענק לבוגרי מוסד בעל רשיון כאמור בסעיף 25ג דינו, לכל דבר וענין למעט לענין קבלה לעבודה, לענין דירוג העובד ודרגתו ולענין שכר ותנאי עבודה, כדין התואר הזהה המוענק על ידי מוסד-האם בארץ-האם, ואין בהענקת הרשיון למוסד בישראל משום הכרה של המועצה במוסד בישראל כמוסד מוכר להשכלה גבוהה או משום הסמכתו של המוסד בישראל להעניק תארים מוכרים כמשמעותם בחוק זה.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 25טז

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 420 (ה"ח 143)

25טז. תואר המוענק לבוגרי מוסד בעל רשיון כאמור בסעיף 25ג דינו, לכל דבר וענין למעט לענין קבלה לעבודה, לענין דירוג העובד ודרגתו ולענין שכר ותנאי עבודה, כדין התואר הזהה המוענק על ידי מוסד-האם בארץ-האם, ואין בהענקת הרשיון למוסד בישראל משום הכרה של המועצה במוסד בישראל כמוסד מוכר להשכלה גבוהה או משום הסמכתו של המוסד בישראל להעניק תארים מוכרים כמשמעותם בחוק זה.

עבירות (תיקון מס' 3)  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

26.  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה אחת:

(1)   מוסר ידיעות למועצה או בשבילה בענין הנתון לסמכותה, והוא יודע שהן כוזבות;

(2)   מעניק תואר מוכר או מסייע להענקתו ואין הוא מוסמך לכך לפי חוק זה;

(3)   מתחזה כבעל תואר מוכר שהוענק לו לפי חוק זה, כשלא הוענק לו תואר כאמור;

(תיקון מס' 3)  תשל"ב-1972

(4)   המפר הוראה מהוראות סעיף 21א, או תקנה לפיו;

(תיקון מס' 3)  תשל"ב-1972

(5)   המפר הוראה מההוראות האמורות בסעיף 21ח;

(תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

(6)   המפר הוראה מהוראות סעיף 25ג;

(תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

(7)   המפר הוראה מהוראות סעיף 25י.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 33 (ה"ח 949)

26. העושה אחד מאלה, דינו — מאסר שנה אחת או קנס עשרת אלפים לירות:

(1) מוסר ידיעות למועצה או בשבילה בענין הנתון לסמכותה, והוא יודע שהן כוזבות;

(2) מעניק תואר מוכר או מסייע להענקתו ואין הוא מוסמך לכך לפי חוק זה;

(3) מתחזה כבעל תואר מוכר שהוענק לו לפי חוק זה, כשלא הוענק לו תואר כאמור;

(4) המפר הוראה מהוראות סעיף 21א או תקנה לפיו;

(5) המפר הוראה מההוראות האמורות בסעיף 21ח.

 

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

26. העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה אחת או קנס עשרת אלפים לירות:

(1) מוסר ידיעות למועצה או בשבילה בענין הנתון לסמכותה, והוא יודע שהן כוזבות;

(2) מעניק תואר מוכר או מסייע להענקתו ואין הוא מוסמך לכך לפי חוק זה;

(3) מתחזה כבעל תואר מוכר שהוענק לו לפי חוק זה, כשלא הוענק לו תואר כאמור;

(4) המפר הוראה מהוראות סעיף 21א או תקנה לפיו;

(5) המפר הוראה מההוראות האמורות בסעיף 21ח;

(6) המפר הוראה מהוראות סעיף 25ג;

(7) המפר הוראה מהוראות סעיף 25י.

סמכויות הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 14) תשס"ו-2006

26א.  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 26, יראו עבירה לפי פסקאות (2) ו-(4) עד (7) לסעיף האמור גם כעבירה לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ולממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי החוק האמור יהיו נתונות, לענין עבירות אלה, כל הסמכויות שיש לו לפי פרקים ה' ו-ו' לאותו חוק.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 131 (ה"ח 2438)

הוספת סעיף 26א

 

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2005 עמ' 322 (ה"ח 236)

סמכויות הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן

26א. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 26, יראו עבירה לפי פסקאות (2) ו-(4) עד (7) לסעיף האמור גם כעבירה לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ולממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי החוק האמור יהיו נתונות, לענין עבירות אלה, כל הסמכויות שיש לו לפי פרקים ה' ו-ו' לאותו חוק.

 

דין המדינה (תיקון מס' 7) תשל"ט-1978 (תיקון מס' 10)  תשנ"ה-1995

27.  (א)  הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, אולם סעיפים 14, 15, 17 ו-17א לא יחולו על מוסד להכשרת עובדי חינוך שהיא מקיימת.

          (ב)  שר החינוך והתרבות רשאי, על פי הצעת המועצה או מיזמתו ובהסכמת המועצה, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בדבר חופש פעולה של מוסד כאמור בסעיף קטן (א), בענינים המנויים בסעיף 15, כולם או מקצתם.

מיום 15.12.1978

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ט מס' 918 מיום 15.12.1978 עמ' 24 (ה"ח 1356)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

27. ביקש מוסד להכיר בו מוסד להשכלה גבוהה, לא תחול עליו הוראת סעיף 26(2), כל עוד לא נסתיים הדיון בבקשתו במועצה ובממשלה.

 

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 135 (ה"ח 2269)

(א) הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, אולם סעיפים 14, 15, ו-17 17 ו-17א לא יחולו על מוסד להכשרת עובדי חינוך שהיא מקיימת.

אי-תחולה (תיקון מס' 3) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

28.  פקודת החינוך, לא תחול על מוסד שהוכר, על מוסד שניתן לו היתר ועל מוסד שניתן לו רשיון לפי חוק זה.

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 33 (ה"ח 949)

28. פקודת החינוך, לא תחול על מוסד שהוכר ועל מוסד שניתן לו היתר לפי חוק זה.

 

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 132 (ה"ח 2438)

28. פקודת החינוך, לא תחול על מוסד שהוכר ועל מוסד שניתן לו היתר  על מוסד שהוכר, על מוסד שניתן לו היתר ועל מוסד שניתן לו רשיון לפי חוק זה.

 

תחולה של סמכויות, זכויות וחובות באזור (תיקון מס' 20) תשע"ח-2018

28א.  המועצה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויותיה לפי חוק זה כלפי ישראלים באזור, והזכויות והחובות לפי חוק זה יחולו עליהם; לעניין זה, "אזור" ו"ישראלי" – כהגדרתם בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 135 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף 28א

 

מיום 15.2.2019

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ח מס' 2691 מיום 15.2.2018 עמ' 168 (ה"ח 756)

החלפת סעיף 28א

הנוסח הקודם:

הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור

28א. המועצה רשאית להכיר בתואר של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר על ידי המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה על ידי מפקד, כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, על יסוד כללים שתקבע לענין זה. דינו של תואר מוכר כאמור המוענק לפלוני או דרך כלל, כדין אותו תואר מוכר שהוענק על ידי מוסד שהוסמך להעניק תארים מוכרים כאמור בסעיפים 22 ו-23.

ביצוע

29.  שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא יביא לפני הממשלה החלטות המועצה הטעונות אישור והצעותיה, ולפני הנשיא - כל ענין שיש להביא לפניו לפי חוק זה.

תקנות (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1998

30.  שר החינוך והתרבות רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצוע חוק זה, ובין השאר בדבר מועדים לטיפול, תוך זמן סביר, בבקשות למתן רשיון למוסדות ובבקשות הכרה של מוסדות - משעת הגשתן עד ההחלטה בהן, במועצה ובממשלה.

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 132 (ה"ח 2438)

30. שר החינוך והתרבות רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצוע חוק זה, ובין השאר בדבר מועדים לטיפול, תוך זמן סביר, בבקשות הכרה של מוסדות בבקשות למתן רשיון למוסדות ובבקשות הכרה של מוסדות – משעת הגשתן עד ההחלטה בהן, במועצה ובממשלה.

אגרות (תיקון מס' 17) תשע"ב-2012

31.    שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרות בעד הגשת בקשות כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע אגרות שונות בשים לב לסוגים שונים של מוסדות להשכלה גבוהה:

(1)  בקשה להכרה לפי סעיף 9;

(2)  בקשה לתעודת היתר לפי סעיף 21א;

(3)  בקשה להסמכה לפי סעיף 23;

(4)  בקשה לרישיון לפי סעיף 25ג;

(5)  בקשה להכרה בתארים לפי סעיף 28א.

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 281 (ה"ח 657)

הוספת סעיף 31

 

 

 

                                      דוד בן-גוריון

                                                 ראש הממשלה

     יצחק בן-צבי                                                   זלמן ארן

        נשיא המדינה                                                          שר החינוך והתרבות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 261 מיום 14.8.1958 עמ' 191 (ה"ח תשי"ח מס' 340 עמ' 176).

תוקן ס"ח תשכ"א מס' 327 מיום 22.2.1961 עמ' 31 (ה"ח תשכ"א מס' 444 עמ' 66) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ג מס' 391 מיום 21.3.1963 עמ' 65 (ה"ח תשכ"ב מס' 529 עמ' 336) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 32 (ה"ח תשל"א מס' 949 עמ' 255) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 6 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשל"ה מס' 781 מיום 25.8.1975 עמ' 243 (ה"ח תשל"ה מס' 1177 עמ' 228) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 25.8.1975.

ס"ח תשל"ו מס' 783 מיום 6.11.1975 עמ' 6 (ה"ח תשל"ו מס' 1209 עמ' 42) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשל"ז מס' 847 מיום 3.3.1977 עמ' 94 (ה"ח תשל"ז מס' 1288 עמ' 156) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשל"ט מס' 918 מיום 15.12.1978 עמ' 24 (ה"ח תשל"ח מס' 1356 עמ' 282) – תיקון מס' 7.

ס"ח תש"ן מס' 1316 מיום 29.5.1990 עמ' 144 (ה"ח תש"ן מס' 1979 עמ' 132) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 203 (ה"ח תשנ"ב מס' 2008 עמ' 263) – תיקון מס' 9 בסעיף 19 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.11.1992 ור' סעיף 24(ג) לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 134 (ה"ח תשנ"ד מס' 2269 עמ' 446) – תיקון מס' 10; ר' סעיפים 12, 13 לענין הוראת שעה ותחילה.

ס"ח תשנ"ח מס' 1654 מיום 16.2.1998 עמ' 128 (ה"ח תשנ"ו מס' 2438 עמ' 158) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 8 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 420 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 12 בסעיף 58 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005 ור' סעיף 59 לענין סייג לתחולה.

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 170 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 99 עמ' 23) – תיקון מס' 13; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 322 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 14 בסעיף 27 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2097 מיום 7.6.2007 עמ' 323 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 145 עמ' 148) – תיקון מס' 15 בסעיף 25 לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.9.2007.

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1025 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 585 עמ' 670) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 281 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 657 עמ' 370) – תיקון מס' 17.

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 37 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 570 עמ' 164) – תיקון מס' 18.

ס"ח תשע"ו מס' 2578 מיום 16.8.2016 עמ' 1206 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 656 עמ' 176) – תיקון מס' 19 בסעיף 3 לחוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6), תשע"ו-2016; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. (א) תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

 (ב) גבייה של תשלום לארגון הסטודנטים היציג לפי סעיף 21ח(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים שלאחר הפעם הראשונה שבה הכיר המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה בארגון כאמור לפי סעיף 21א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

 (ג) גבייה של תשלומים נלווים שייקבעו לפי סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, תהיה החל מתחילת שנת הלימודים התשע"ח.

ס"ח תשע"ח מס' 2691 מיום 15.2.2018 עמ' 168 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 756 עמ' 88) – תיקון מס' 20; תחילתו שנה מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין הוראות מעבר.

3. (א) מוסד שהמפקד אישר את ההכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה ערב יום התחילה, יראו אותו כמוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק העיקרי, ושההכרה בו אושרה על ידי הממשלה, לפי סעיף 10 לחוק העיקרי, במועד אישור המפקד.

 (ב) אין בהוראות סעיף 28א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כדי לפגוע בהכרה בתואר שהוכר לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום התחילה.

 (ג) מוסד כאמור בסעיף קטן (א) שהמועצה הכירה בתואר שלו לפי הוראות סעיף 28א לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו כמוסד שהוסמך להעניק את אותו תואר לפי סעיף 23 לחוק העיקרי.

 (ד) מוסד כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל, ערב יום התחילה, אישור לקיים לימודים לקראת תואר או הסכמה להעניק תואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה על ידי המפקד, והמועצה לא הכירה באותו תואר לפי הוראות סעיף 28א לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יוכל להמשיך ולקיים לימודים לקראת אותו תואר על פי האישור או להמשיך להעניק תואר על פי ההסמכה, לפי הענין, עד להחלטת המועצה לפי סעיף 23 לחוק העיקרי.

 (ה) בסעיף זה –

"המועצה" – כמשמעותה בחוק העיקרי;

"המפקד" – כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעביורת ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת.

[1] ר' י"פ תשכ"ב מס' 961 מיום 20.9.1962 עמ' 2200 לענין הודעה בדבר מתן תעודות למוסדות הבאים: האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, מכון ויצמן למדע. י"פ תש"ל מס' 1579 מיום 20.11.1969 עמ' 602 לענין הכרה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן. י"פ תשל"ז מס' 2332 מיום 9.6.1977 עמ' 1612 לענין הכרה בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה, ירושלים (בחוגים פיסיקה, אלקטרו-אופטיקה, אלקטרוניקה ומדעי המחשב).

[2] הסעיף כנוסחו בתיקון מס' 12 לא יחול על תארים כמפורט בסעיף 59 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות