נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה גבוהה

תוכן ענינים

2

Go

הגשת בקשה

סעיף 1

2

Go

סירוב להכיר במוסד

סעיף 2

2

Go

סגל המוסד

סעיף 3

2

Go

הרכב יחידה לימודית

סעיף 4

2

Go

ציוד

סעיף 5

3

Go

תלמידים – בעלי השכלה מסויימת

סעיף 6

3

Go

תואר ראשון

סעיף 7

3

Go

שיטת בחינות

סעיף 8

3

Go

העדר הפליה

סעיף 9

3

Go

ועדות

סעיף 10

3

Go

הכרה זמנית

סעיף 11

3

Go

השם

סעיף 12


כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:

הגשת בקשה

1.    מוסד המבקש כי המועצה תכיר בו כמוסד להשכלה גבוהה יגיש ליושב ראש המועצה בקשה בכתב. לבקשה יצורף תזכיר ובו פרטים מלאים על מבנה המוסד, תקציבו ופעולותיו, וראיות כי המוסד ממלא אחרי התנאים האמורים בכללים אלה.

סירוב להכיר במוסד

2.    היתה המועצה סבורה כי מוסד פלוני אינו ממלא אחרי התנאים האמורים בכללים אלה, לא תכיר בו המועצה כמוסד להשכלה גבוהה.

סגל המוסד  כללים תשל"ב-1971 כללים תשל"ו-1976

3.    למוסד להשכלה גבוהה - סגל אקדמי קבוע, ובו לפחות רבע במשרה מלאה. הסגל האקדמי יהיה מורכב בדרך כלל מאנשי מדע ומחקר המפרסמים מעבודותיהם ברבים. במכללה יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מאנשי מדע בעלי תואר אקדמי "דוקטור" או "מוסמך". במוסד לאמנויות יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מיוצרים או ממבצעים באותה האמנות בעלי תאר אקדמי נאות או בעלי רמה אמנותית נאותה. תקנוני המוסד יקבעו דרכי המינויים וההעלאות בסגל האקדמי תוך כדי התחשבות בדעת מומחים במקצוע - ולגבי דרגות אקדמיות גבוהות, גם בדעת מומחים מחוץ למוסד - על מנת שתובטח רמה מדעית נאותה.

מיום 25.11.1971

כללים תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2777 מיום 25.11.1971 עמ' 293

3. למוסד להשכלה גבוהה - סגל אקדמי קבוע, ובו לפחות רבע במשרה מלאה. הסגל האקדמי יהיה מורכב בדרך כלל מאנשי מדע ומחקר המפרסמים מעבודותיהם ברבים. במוסד לאמנויות יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מיוצרים או ממבצעים באותה האמנות בעלי תאר אקדמי נאות או בעלי רמה אמנותית נאותה. תקנוני המוסד יקבעו דרכי המינויים וההעלאות בסגל האקדמי תוך כדי התחשבות בדעת מומחים במקצוע - ולגבי דרגות אקדמיות גבוהות, גם בדעת מומחים מחוץ למוסד - על מנת שתובטח רמה מדעית נאותה.

מיום 19.2.1976

כללים תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3481 מיום 19.2.1976 עמ' 1012

3. למוסד להשכלה גבוהה - סגל אקדמי קבוע, ובו לפחות רבע במשרה מלאה. הסגל האקדמי יהיה מורכב בדרך כלל מאנשי מדע ומחקר המפרסמים מעבודותיהם ברבים. במכללה יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מאנשי מדע בעלי תואר אקדמי "דוקטור" או "מוסמך". במוסד לאמנויות יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מיוצרים או ממבצעים באותה האמנות בעלי תאר אקדמי נאות או בעלי רמה אמנותית נאותה. תקנוני המוסד יקבעו דרכי המינויים וההעלאות בסגל האקדמי תוך כדי התחשבות בדעת מומחים במקצוע - ולגבי דרגות אקדמיות גבוהות, גם בדעת מומחים מחוץ למוסד - על מנת שתובטח רמה מדעית נאותה.

הרכב יחידה לימודית

4.    יחידה לימודית או מחקרית, בין אם היא מכונה פקולטה או מחלקה או מגמה ובין אם היא מכונה כינוי אחר, תהא מורכבת ממספר מניח את הדעת של מקצועות שיועמדו על תקופת לימודים ועל בסיס ארגוני סבירים. בכל יחידה כאמור יהא מספר סביר של מורים ראשיים קבועים במשרה מלאה.

ציוד כללים תשל"ב-1971

5.    למוסד להשכלה גבוהה יהיו ספריה, מעבדות וציוד מדעי הדרושים להשגת הרמה המדעית או האמנותית הנאותה ולקיומה.

מיום 25.11.1971

כללים תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2777 מיום 25.11.1971 עמ' 293

5. למוסד להשכלה גבוהה יהיו ספריה, מעבדות וציוד מדעי הדרושים להשגת הרמה המדעית או האמנותית הנאותה ולקיומה.

תלמידים – בעלי השכלה מסויימת

6.    מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות-ערך. תקנוני המוסד יקבעו נוהל סביר לבדיקת תעודות אלה וכן לבדיקת תעודות בגרות לא ישראליות או תעודות אחרות של מוסדות על-תיכוניים בחוץ לארץ לקבלת תלמידים ממוסדות אחרים.

תואר ראשון

7.    לקראת התואר האקדמי הראשון יידרשו לפחות שלוש שנות לימודים בשעות היום. היו הלימודים לימודי ערב, יקבע המוסד תכנית-לימודים על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים. תקנוני המוסד יקבעו תכנית-לימודים מסודרת מראש לכל אורך תקופת הלימודים לקראת מתן תואר פלוני.

שיטת בחינות

8.    למוסד להשכלה גבוהה תהא שיטת בחינות מסודרת. תקנוני המוסד יקבעו סדרי עריכת הבחינות ודרכים אחרות להערכת ההישגים הלימודיים, וסדרי עבודה, כולל עבודות מעבדתיות או סמינריוניות.

העדר הפליה

9.    לענין קבלת תלמידים ומינוי הסגל האקדמי לא יפלה המוסד להשכלה גבוהה בין מועמדים שונים אך בשל גזעם, מינם, דתם, לאומיותם או מעמדם החברתי.

ועדות

10.   לבדיקת הבקשות שיוגשו למועצה להכרה כמוסדות להשכלה גבוהה, תקים המועצה ועדה או ועדות משנה בהתאם לצורך מבין חבריה אשר תהא מוסמכת לצרף אליה, בדעה מייעצת, מומחים גם מבין אנשי מדע שאינם חברי המועצה. ועדה זו תתן לכל מוסד המבקש הכרה הזדמנות נאותה להביא טענותיו וראיותיו לפניה. הועדה תביא המלצותיה בפני המועצה.

הכרה זמנית

11.   (א)  לא מילא מוסד אחרי כל התנאים האמורים בכללים אלה, והמועצה סבורה כי יש לו בכל זאת רמה מדעית נאותה, וכי עם התפתחותו עשוי הוא להגיע לידי מילוי כל התנאים האמורים, רשאית המועצה להעניק לו הכרה זמנית, מותנית, או חלקית.

           (ב)  הכרה זמנית שהוענקה לפי סעיף זה, תפקע תקפה עם חלוף הזמן שנקבע לכך בהחלטת ההכרה, אם המועצה לא האריכה את ההכרה לתקופה נוספת; הכרה מותנית שהוענקה לפי סעיף זה, תפקע תקפה אם המוסד לא קיים את התנאים שהמועצה קבעה בהחלטת ההכרה בתקופה שקבעה בה לכך, אם המועצה לא האריכה תקופה זו בהחלטה נוספת; והכרה חלקית שהוענקה לפי סעיף זה, תפקע תקפה עם מתן הכרה למוסד או עם ביטול ההכרה החלקית בדרכים הקבועות בסעיף 18 לחוק.

השם

12.   לכללים אלה ייקרא "כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964".

י' בסיון תשי"ט (16 ביוני 1959)                               זלמן ארן

                                                                                          שר החינוך והתרבות

                                                                                           יושב ראש המועצה

                                                                                              להשכלה גבוהה* פורסמו ק"ת תשכ"ד מס' 1534 מיום 20.1.1964 עמ' 634.

תוקנו ק"ת תשל"ב מס' 2777 מיום 25.11.1971 עמ' 293 – תק' תשל"ב-1971.

ק"ת תשל"ו מס' 3481 מיום 19.2.1976 עמ' 1012 – תק' תשל"ו-1976.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות