נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ראש ראשות וסגניו

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שיטת הבחירות

Go

2

סעיף 3

מועד הבחירות

Go

2

סעיף 4

הזכות לבחור ולהיבחר

Go

2

סעיף 5

הצעת מועמד

Go

2

סעיף 5א

עירבון

Go

2

סעיף 6

ראש רשות שאינו חבר המועצה

Go

2

סעיף 6א

התפטרות

Go

2

סעיף 6א1

השעיה בשל כתב אישום

Go

2

סעיף 6ב

פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון

Go

3

סעיף 6ג

העברה מכהונה מטעמי בריאות

Go

3

סעיף 6ד

העברה מכהונה מחמת התנהגות

Go

3

סעיף 6ו

בחירות מיוחדות

Go

3

סעיף 6ו1

הקדמת מועד הבחירות לראשות המועצה ולמועצה

Go

4

סעיף 6ח

בחירת המועצה בראש המועצה

Go

4

סעיף 7

תקנות

Go

4

סעיף 8

תחילה

Go

4


חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988*

הגדרות

1.    (א)  בחוק זה –

          "מועצה אזורית" – מועצה מקומית שהוקמה על פי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], ואשר כוננה כמועצה אזורית;

          "ראש מועצה" – ראש מועצה אזורית;

          "השר" – שר הפנים.

          (ב)  לשאר המונחים בחוק זה תהא המשמעות שיש להם בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, ובחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

שיטת הבחירות

2.    ראש המועצה ייבחר בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות.

מועד הבחירות

3.    הבחירות לראשות המועצה יתקיימו במועד עריכתן של הבחירות למועצה.

הזכות לבחור ולהיבחר

4.    (א)  מי שרשאי לבחור למועצה רשאי לבחור לראשות המועצה.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2000

          (ב)  זכאי להיבחר לראשות המועצה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר לחבר המועצה.

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), מי שכיהן כראש מועצה וכהונתו פקעה לפי סעיף 6ב(ה), בשל הרשעה בעבירה שעבר במהלך כהונתו כראש מועצה או הקשורה להיבחרו כראש מועצה, לא יהיה זכאי להיבחר כראש מועצה בבחירות שייערכו במועצה לראשונה לאחר פקיעת כהונתו.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 20 (ה"ח 2912)

החלפת סעיף קטן 4(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) זכאי להיבחר לראשות המועצה אזרח ישראלי שביום הבחירות הוא בן 21 שנים ומעלה ושמקום מגוריו הקבוע הוא באותו יום ובתקופה של ששת החדשים שקדמו לאותו יום, בתחומי המועצה האזורית.

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 800 (ה"ח 215)

הוספת סעיף קטן 4(ג)

הצעת מועמד (תיקון מס' 4) תשס"ה-2004

5.    כל קבוצת בוחרים המונה 500 אנשים או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש המועצה לפי סעיף 4(ב), וכן רשאי מי שמכהן כראש המועצה להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 עמ' 756 (ה"ח 58)

5. כל קבוצת בוחרים המונה 500 אנשים או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש המועצה לפי סעיף 4(ב), וכן רשאי מי שמכהן כראש המועצה להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת.

עירבון (תיקון מס' 8) תשע"ח-2018

5א.     הוראות סעיף 8 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה.

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח 1217)

הוספת סעיף 5א

מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות המועצה (תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

5ב.     (א)  השר ימסור, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כאמור בסעיף 16(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (בסעיף זה – חוק הבחירות), בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:

(1)   מידע כאמור בסעיף 16(ב)(1) לחוק הבחירות – לכל אחד מאלה:

(א)   מי שהודיע בכתב לשר כי בכוונתו להציע מועמד לראש המועצה לפי סעיף 5, וצירף 50 חתימות של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה מועצה אזורית המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הצעת המועמד כאמור;

(ב)   ראש מועצה שהודיע בכתב לשר כי בכוונתו להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת, לפי סעיף 5;

(2)   מידע כאמור בסעיף 16(ב)(2) לחוק הבחירות – לבא כוח של מי שהגיש הצעת מועמד לראש המועצה לפי סעיף 5, כמשמעותו לפי פקודת המועצות המקומיות.

          (ב)  ההוראות לפי סעיף 16 לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מסירת מידע לפי סעיף קטן (א); ואולם ההתחייבות לפי פסקה (2) של סעיף 16(ג) תיחתם בידי מבקש המידע וכן בידי האחראי מטעמו לטיפול במידע.

          (ג)   העבירה לפי סעיף 85ב לחוק הבחירות תחול לעניין שימוש במידע פנקס שנמסר לפי הוראות סעיף זה או מסירת מידע ממידע פנקס כאמור.

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 826 (ה"ח 1242)

הוספת סעיף 5ב

ראש רשות שאינו חבר המועצה

6.    נבחר לראש המועצה מי שאינו חבר המועצה, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למניין החברים שנקבע לאותה מועצה כל עוד הוא מכהן כראש המועצה.

התפטרות (תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

6א.     (א)  ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב לשר, להתפטר מכהונתו; כהונתו תיפסק כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם ראש המועצה חזר בו מהתפטרותו לפני כן.

          (ב)  ראש המועצה ישלח העתק מכתב ההתפטרות לחברי המועצה.

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 122 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6א

השעיה בשל כתב אישום (תיקון מס' 7)  תשע"ד-2013

6א1.   הוראות סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין ראש מועצה שהוגש נגדו כתב אישום במהלך כהונתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו.

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח 819)

הוספת סעיף 6א1

פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון (תיקון מס' 3) תשס"א-2000

6ב.     (א)  גזר בית המשפט את דינו של ראש המועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כראש המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

          (ב)  לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א) או שראש המועצה החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.

          (ג)   מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר המועצה האזורית ולשר הפנים.

          (ד)  קבע בית המשפט לפי סעיף זה כי יש עם העבירה שבה הורשע ראש המועצה משום קלון, יושעה ראש המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

          (ה)  כהונתו של ראש המועצה תפקע מיום שפסק הדין, הקובע כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון, נהיה סופי.

          (ו)   (1)   ראש המועצה שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור, תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש המועצה;

(2)   הודעה בדבר פקיעת כהונתו כאמור תישלח לראש המועצה על ידי השר והוראות סעיף 123א(ג) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים;

(3)   הגיש ראש המועצה בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף 123א(ג)(1) לפקודת העיריות, יושעה מכהונתו עד להחלטת בית המשפט בבקשה.

          (ז)   (1)   פקעה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיפים 36 ו-37א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן – הצו), לענין מילוי מקומו עד הבחירות המיוחדות;

(2)   הושעה ראש מועצה לפי סעיפים קטנים (ד) או (ו), יחולו הוראות אלה:

(א)   בששת החודשים הראשונים מיום תחילת ההשעיה ימלא את מקום ראש המועצה סגנו לפי הוראות סעיפים 36 ו-37א לצו, ובאין סגן כאמור או שנבצר ממנו לפעול תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 6ח;

(ב)   לא ניתן פסק דין סופי בענינו או לא ניתנה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(3), בתוך שישה חודשים מיום תחילת ההשעיה, תבחר המועצה ממלא מקום לראש המועצה לפי סעיף 6ח;

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2013

(2א) על אף הוראות פסקה (2), קדמה להשעיה כאמור באותה פסקה השעיה לפי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1, ימשיך לכהן כממלא מקום ראש המועצה מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף 19א(ט)(1) או (יא) כפי שהוא מוחל כאמור;

(3)   זוכה ראש המועצה בערעור, או קבע בית המשפט שלערעור כי אין בעבירה שבה הורשע משום קלון, יחזור לכהן כראש המועצה.

          (ח)  הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש מועצה; ואולם אם הושעה סגן ראש מועצה לפי סעיף זה, תבחר המועצה ממלא מקום לסגן לפי סעיף 6ח.

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 122 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ב

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 20 (ה"ח 2912)

החלפת סעיף 6ב

הנוסח הקודם:

6ב. (א) הורשע ראש המועצה בעבירה פלילית וקבע בית המשפט, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו שהוגשה לפני מתן גזר הדין, שיש עם העבירה קלון, יעביר בית המשפט את ראש המועצה מכהונתו.

(ב) החלטה להעביר ראש מועצה מכהונתו או לסרב להעבירו ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

(ג) החליט בית המשפט להעביר ראש מועצה מכהונתו, רואים אותו כמושעה עד לגמר תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור – עד להכרעה בו; עם היות ההחלטה סופית תיפסק כהונתו של ראש המועצה.

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח 819)

הוספת פסקה 6ב(ז)(2א)

העברה מכהונה מטעמי בריאות (תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

6ג.     (א)  נוכח השר שמטעמי בריאות נבצר מראש מועצה דרך קבע למלא את תפקידו, רשאי הוא להעבירו מכהונתו.

(תיקון מס' 6) תשע"ב-2012

          (ב)  ראש המועצה רשאי לעתור נגד החלטת השר לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו החלטת השר.

(תיקון מס' 6) תשע"ב-2012

          (ג)   כהונתו של ראש מועצה לא תיפסק אלא כעבור המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה.

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 122 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ג

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 137 (ה"ח 629)

(ב) ראש המועצה רשאי לערער על לעתור נגד החלטת השר לפני בית המשפט המחוזי לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו החלטת השר.

(ג) כהונתו של ראש מועצה לא תיפסק אלא כעבור תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור – עם דחייתו המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה.

העברה מכהונה מחמת התנהגות (תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

6ד.     (א)  נוכחה המועצה כי ראש המועצה מתנהג בדרך שאינה הולמת את מעמדו של ראש מועצה וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו, רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, להעבירו מכהונתו.

          (ב)  ההחלטה להעביר את ראש המועצה מכהונתו תהיה מנומקת ותתקבל בישיבה מיוחדת, סגורה, של המועצה ברוב של שלושה רבעים ממספר חבריה; ההחלטה טעונה אישור השר.

          (ג)   לא קרא ראש המועצה לישיבה מיוחדת כאמור תוך 14 ימים מהיום שרוב חברי המועצה דרשו ממנו לעשות כן, רשאים רוב חברי המועצה לקרוא לישיבה כאמור והם יקבעו מי ישב בראשה.

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2013

          (ד)  הוגש כתב אישום, לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים המיוחסים לראש המועצה בכתב האישום, ויחולו הוראות סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1.

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 122 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ד

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח 819)

הוספת סעיף קטן 6ד(ד)

(תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

6ה.     (בוטל).

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 122 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ה

מיום 26.11.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 149 (ה"ח 2481)

ביטול סעיף 6ה

הנוסח הקודם:

ראש מועצה שחדל לכהן

6ה. (א) נפטר ראש מועצה לפני תחילת כהונתו או תוך תקופת כהונתו, או חדל לכהן לפי אחד מהסעיפים 6ב עד 6ד, תבחר המועצה ראש מועצה מבין חבריה לפי הוראות סעיף 6ח.

בחירות מיוחדות (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

6ו.      (א)  חדל ראש מועצה לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות להלן, למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות רק לראש המועצה (להלן – בחירות מיוחדות):

(1)   התפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;

(2)   נפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;

(3)   חדל לכהן לפי אחד הסעיפים 6ב עד 6ד;

(4)   פקעה כהונתו לפי סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951.

          (ב)  על בחירות מיוחדות ועל המועמד לראשות המועצה בבחירות מיוחדות יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:

(1)   הבחירות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכתן, או במועד סמוך לאחר מכן, כפי שיורה השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת;

(2)   רשאים להציע מועמד, בנוסף לאמור בסעיף 5 – חמישית מחברי המועצה;

(3)   (נמחקה);

(4)   על מועמד לא תחול החובה להיות חבר מועצה.

          (ג)   תקופת כהונתו של ראש מועצה שנבחר בבחירות מיוחדות תסתיים ביום סיום כהונתה של המועצה שכיהנה בזמן היבחרו.

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח התשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 123 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ו

מיום 26.11.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 149 (ה"ח 2481)

החלפת סעיף 6ו

הנוסח הקודם:

ראש מועצה שהתפטר

6ו. (א) התפטר ראש מועצה לפני תחילת כהונתו או לאחר שכיהן 30 חודשים לפחות כראש המועצה, תבחר המועצה ראש מועצה מבין חבריה לפי הוראות סעיף 6ח.

(ב) התפטר ראש מועצה לפני שמלאו 30 חודשים לכהונתו כראש המועצה והוכח לשר כי ההתפטרות נבעה מהסכם בדבר חילופי ראש המועצה, יורה השר על עריכת בחירות נפרדות לראש המועצה כאמור בסעיף 6ז (להלן – בחירות מיוחדות), ביום ג' הראשון שלאחר חלוף 90 הימים מיום הוראת השר.

מיום 26.11.2002

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 22 (ה"ח 2912)

מחיקת פסקה 6ו(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) על מועמד לא תחול החובה להיות הראשון ברשימת מועמדים למועצה;

הקדמת מועד הבחירות לראשות המועצה ולמועצה (תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

6ו1.    חדל ראש מועצה לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 6ו(א), שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות לראשות המועצה ולמועצה.

מיום 26.11.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 149 (ה"ח 2481)

הוספת סעיף 6ו1

(תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

6ז.      (בוטל).

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 123 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ז

מיום 26.11.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 149 (ה"ח 2481)

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 22 (ה"ח 2912)

ביטול סעיף 6ז

הנוסח הקודם:

בחירות

6ז. (א) הוראות חוק זה והוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, יחולו על בחירות מיוחדות בשינויים המחויבים, לרבות ההוראה כי חמישית מחברי המועצה וכן קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5, רשאים להציע מועמד.

(ב) נבחר לראש מועצה, בבחירות מיוחדות, מועמד שאינו חבר המועצה, יהיה הנבחר חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש המועצה.

בחירת המועצה בראש המועצה (תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

6ח.     (א)  על בחירת המועצה בראש המועצה יחולו הוראות אלה:

(1)   ההצבעה תהיה גלויה;

(2)   המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה – הוא הנבחר;

(3)   לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתיערך ביום החול אחרי יום הישיבה האחרונה;

(4)   המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת, למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה – רוב), הוא הנבחר;

(5)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים בשלישית;

(6)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים ברביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתיערך ביום החול הבא אחרי יום הישיבה שבה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית יעמדו לבחירה רק המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;

(7)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שאחד המועמדים יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה מועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר (להלן בפיסקה זו – יצא); קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של הקולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע בהגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע בהגרלה;

(8)   כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום בידי יושב ראש הישיבה; היה היושב ראש עצמו מועמד לראש המועצה, בהצבעה שקדמה להגרלה, תמנה המועצה חבר שאינו מועמד לראש המועצה והוא יערוך את ההגרלה.

          (ב)  על מועמד לבחירות לפי סעיף זה לא יחול התנאי שעליו להיות הראשון ברשימת המועמדים למועצה.

מיום 10.2.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 123 (ה"ח 2318)

הוספת סעיף 6ח

תקנות

7.    השר ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות לכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות להתאמת הסדרים לפי חוק זה להסדרים על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות המקומית וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

תחילה

8.    תחילתו של חוק זה ביום ד' בטבת תש"ך (1 בינואר 1990).

                         יצחק שמיר                          יצחק שמיר

                                ראש הממשלה                          ראש הממשלה ושר הפנים

      חיים הרצוג

         נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 213 (ה"ח תשמ"ח מס' 1878 עמ' 175).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1504 מיום 10.2.1995 עמ' 122 (ה"ח תשנ"ה מס' 2318 עמ' 86) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 149 (ה"ח תשנ"ו מס' 2481 עמ' 433) – תיקון מס' 2 בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 26.11.2002 ור' סעיף 6 לענין תחולה. תוקן ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 22 (ה"ח תש"ס מס' 2912 עמ' 500) – תיקון מס' 2 (תיקון) בסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), תשס"א-2000.

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 20 (ה"ח תש"ס מס' 2912 עמ' 500) – תיקון מס' 3 בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), תשס"א-2000.

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 עמ' 756 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 58 עמ' 34) – תיקון מס' 4 בסעיף 9 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 3), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 800 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 215 עמ' 230) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 27), תשס"ח-2008.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 137 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 629 עמ' 132) – תיקון מס' 6 בסעיף 5 לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 819 עמ' 146) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2013; ר' סעיף 4 לענין תחולה.

4. הוראות סעיף 19א לחוק הבחירה הישירה והוראות סעיף 6א1 לחוק המועצות האזוריות, כנוסחם בחוק זה, יחולו גם לגבי ראש רשות או ראש מועצה, כהגדרתם בחוקים האמורים, לפי העניין, שהוגש נגדם כתב אישום לפני תחילתו של חוק זה.

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1217 עמ' 864) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 826 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1242 עמ' 1094) – תיקון מס' 9 בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות