פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מועצות מקומיות

תוכן ענינים

 

פרק א': כינון מועצה מקומית

Go

6

סעיף 1

צו כינון

Go

6

סעיף 2

תכנו של צו כינון

Go

6

סעיף 2א

כינון מועצה מקומית תעשייתית

Go

7

סעיף 3

כינון ועדים מקומיים

Go

7

סעיף 4

כינון מועצה מקומית בחלק מתחום עיריה

Go

8

סעיף 5

כינון מועצה מקומית במקום שהיתה עיריה

Go

8

סעיף 6

כינון מועצה מקומית במקום שהיו מספר רשויות מקומיות

Go

8

סעיף 7

הרחבת תחומה של מועצה מקומית

Go

9

סעיף 8

בחירות לפי פנקס בוחרים

Go

9

 

פרק ב': מעמדה של מועצה מקומית וסמכויותיה

Go

9

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

9

סעיף 10

מועצה מקומית היא תאגיד

Go

9

סעיף 10א

סמכות לחתום על שטרות

Go

9

סעיף 10ב

אחריות אישית שמורה

Go

9

סעיף 12

דין ועד מקומי

Go

9

סעיף 13

סמכות ללוות

Go

9

סעיף 13א

סמכות לערוב

Go

10

סעיף 13ב

תחולת הוראות

Go

10

סעיף 13ג

תחולת הוראות   ייצוג הולם

Go

10

סעיף 13ד

תחולת הוראות   צוות לתיקון ליקויים

Go

10

סעיף 13ה

תחולת הוראות   ביקורת פנימית

Go

10

סעיף 13ו

תחולת הוראות   אתר אינטרנט

Go

11

סעיף 14

הסמכות להטיל תשלומי חובה

Go

11

סעיף 15

הוראות בדבר תשלומי חובה בצו הכינון

Go

11

סעיף 16

ערעור על שומה

Go

11

סעיף 19

גביית תשלומי חובה

Go

12

סעיף 21

תנאי לרישום העברת מקרקעין

Go

12

 

סימן ג': חוקי עזר

Go

12

סעיף 22

אישור חוקי עזר ופרסומם

Go

12

סעיף 23

עונשין חוק

Go

12

סעיף 24

תשלום הוצאות עקב הפרה

Go

12

סעיף 24א

תחולת הוראות

Go

12

סעיף 24א1

קריאת שמות רחובות

Go

13

סעיף 24ב

קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים

Go

13

סעיף 25

הוראות בדבר השתתפות בהוצאות עבודה

Go

13

סעיף 25א

חוקי עזר לדוגמה

Go

13

סעיף 26

סמכות לעובד מועצה מקומית לטיפול בעבריינים

Go

14

סעיף 26א

עבירות קנס

Go

14

 

פרק ג': תקציב וחשבונות

Go

14

סעיף 27

עריכת תקציב ואישורו

Go

14

סעיף 28

אין לסטות מן התקציב

Go

14

סעיף 29

תיקון התקציב על ידי הממונה

Go

14

סעיף 30

שינוי בתקציב על ידי המועצה

Go

15

סעיף 31

חילוקי דעות בנוגע לתקציב השנתי

Go

15

סעיף 32

קופת המועצה

Go

15

סעיף 33

אחריות לתשלומים שלא כדין

Go

15

סעיף 34

בקורת חשבונות ותקציב

Go

15

סעיף 34א

תחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות

Go

15

סעיף 35

תקנות כלליות

Go

17

סעיף 35ב

משכורת ראש מועצה וסגניו

Go

17

סעיף 35ג

הצהרת אמונים של חברי המועצה

Go

18

 

פרק ד': סמכויות השר והממונה

Go

18

סעיף 35ג

הגדרות

Go

18

סעיף 35ד

תכנית הבראה

Go

19

סעיף 36

מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת

Go

19

סעיף 37

כשאין אפשרות לכנס את המועצה

Go

19

סעיף 38

מועצה נחשלת

Go

19

סעיף 38א

מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה

Go

20

סעיף 39

תקופת כהונתן של מועצות או ועדות חדשות

Go

20

סעיף 39א

הסדר נושים

Go

20

סעיף 40

סמכויות ועדה ממונה

Go

21

סעיף 41

יושב ראש ועדה ממונה וסגנו

Go

21

סעיף 42

ביטול מועצה מקומית

Go

21

סעיף 43

החלת פקודת העיריות

Go

21

סעיף 43א

תוכנה של תכנית הבראה

Go

21

 

תוספת ראשונה

Go

21

 

תוספת שניה

Go

21

סעיף 1

מי רשאי לערער

Go

21

סעיף 2

מועד להגשת הערעור

Go

21

סעיף 3

המשיבים

Go

22

סעיף 4

דרכי הדיון

Go

22

סעיף 5

מסירת חומר הדיון

Go

22

סעיף 6

הודעת פסק הדין

Go

22

סעיף 7

תיקון לוח השומה

Go

22

סעיף 8

דרכי הדיון בשינוי לוח השומה

Go

22

סעיף 9

חובת תשלום על אף הערעור

Go

22

 


פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]*

פרק א': כינון מועצה מקומית

צו כינון (תיקון מס' 18) תשנ"ג-1992

1.    (א)  שר הפנים (להלן - השר), רשאי על פי המלצת הממונה על המחוז (להלן - הממונה), להכריז בצו שכפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית (להלן - צו כינון).

(תיקון מס' 18) תשנ"ג-1992 (תיקון מס' 26)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 29) תשס"ג-2003

          (ב)  השר לא יכריז בצו כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, אלא אם כן מספר התושבים באותו כפר, קבוצת כפרים או אזור, לפי הענין, עולה על עשרת אלפים, ואולם בנסיבות מיוחדות שיפורטו רשאי השר להכריז כאמור גם אם מספר התושבים אינו עולה על עשרת אלפים, ובלבד שהוא עולה על חמשת אלפים.

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

1. (א) שר הפנים (להלן - השר), רשאי על פי המלצת הממונה על המחוז (להלן - הממונה), להכריז בצו שכפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית (להלן - צו כינון).

(ב) השר לא יכריז בצו כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, אלא אם כן מספר התושבים באותו כפר, קבוצת כפרים או אזור, לפי הענין, עולה על שלושת אלפים, זולת אם נתקיימו תנאים ונסיבות מיוחדות.

 

מיום 1.6.2000

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח 2824)

(ב) השר לא יכריז בצו כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, אלא אם כן מספר התושבים באותו כפר, קבוצת כפרים או אזור, לפי הענין, עולה על חמשת אלפים.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 29

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 387 (ה"ח 25)

(ב) השר לא יכריז בצו כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, אלא אם כן מספר התושבים באותו כפר, קבוצת כפרים או אזור, לפי הענין, עולה על חמשת אלפים עולה על עשרת אלפים, ואולם בנסיבות מיוחדות שיפורטו רשאי השר להכריז כאמור גם אם מספר התושבים אינו עולה על עשרת אלפים, ובלבד שהוא עולה על חמשת אלפים.

תכנו של צו כינון (תיקון מס' 19) תשנ"ד-1994

2.    (א)  בצו הכינון יפורשו או יוסדרו הרכב המועצה המקומית, תפקידיה, סמכויותיה, חובותיה ואזור שיפוטה.

          (ב)  בלי לפגוע בכלליותה של הוראת סעיף קטן (א) יכול שיהיו בצו גם הוראות בדבר –

(תיקון מס' 63) תשע"ב-2012

(1)   מינויה או בחירתה של המועצה המקומית וכל הענינים הכרוכים בכך, לרבות שמיעת עררים, ערעורים, עתירות ובקשות לענין זה לפני בתי משפט שפורשו או בדרך אחרת;

(2)   הקמת ועדות של המועצה;

(3)   מינויים או בחירתם של פקידי המועצה, השעייתם או פיטורם, סמכויותיהם וחובותיהם, ומתן קצבאות ומענקים להם;

(תיקון מס' 33) תשס"ד-2004

(3א) השר רשאי לקבוע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לעובדי המועצה המקומית ונושאי משרה בה, וכן תנאים כאמור לעובדים בתאגיד שייסדה המועצה המקומית, ורשאי הוא לקבוע תנאים כאמור לפי סוגי משרות ותפקידים; לענין זה, "עובד" – לרבות עובד ארעי, עובד זמני ועובד על פי חוזה מיוחד;

(תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973

(4)   תחולתן של הוראות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5), תשל"ג-1973, על המועצה המקומית;

(תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973

(5)   כל שאר ענינים הכרוכים בכל האמור לעיל, או הנראים דרושים כדי להטיל הוראותיה של פקודה זו (להלן - הפקודה) על אותה מועצה מקומית לכשתורכב.

(תיקון מס' 37) תשס"ד-2004

          (ג)   מינה השר לפי הוראות צו הכינון מועצה ראשונה, יכהן כראש המועצה אזרח ישראלי.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 248 (ה"ח 1028)

(4) תחולתן של הוראות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5), תשל"ג-1973, על המועצה המקומית;

(4) (5) כל שאר ענינים הכרוכים בכל האמור לעיל, או הנראים דרושים כדי להטיל הוראותיה של פקודה זו (להלן - הפקודה) על אותה מועצה מקומית לכשתורכב.

 

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

(א) בצו הכינון יפורשו או יוסדרו הרכב המועצה המקומית, תקופת כהונתה, תפקידיה, סמכויותיה, חובותיה ואזור שיפוטה.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 122 (ה"ח 64)

הוספת פסקה 2(ב)(3א)

 

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 500 (ה"ח 51)

הוספת סעיף קטן 2(ג)

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

(ב) בלי לפגוע בכלליותה של הוראת סעיף קטן (א) יכול שיהיו בצו גם הוראות בדבר –

(1) מינויה או בחירתה של המועצה המקומית וכל הענינים הכרוכים בכך, לרבות שמיעת עררים, ערעורים, עתירות ובקשות לענין זה לפני בתי משפט שפורשו או בדרך אחרת;

כינון מועצה מקומית תעשייתית (תיקון מס' 14) תשמ"ח-1988

2א.     (א)  שר הפנים, בהסכמת שר התעשיה והמסחר ושר האוצר, רשאי להכריז בצו, שאזור תעשיה בין עירוני הכולל או המתוכנן לכלול מספר מפעלים בעלי תשתית ומערכות ציבוריות משותפות (להלן - אתר תעשייתי), ואשר תחומו יוגדר בצו (להלן - צו כינון), יתנהל על ידי מועצה מקומית תעשייתית (להלן המועצה).

          (ב)  בצו כינון יפורשו או יוסדרו הדברים האמורים בסעיף 2 לפקודה, ועל המועצה יחולו הוראות הפקודה ואולם –

(1)   סעיף 4 לפקודה לא יחול;

(2)   צו הכינון לא יכלול הוראות בדבר בחירות;

(3)   המועצה תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

(תיקון מס' 36) תשס"ד-2004

(א)   נציג שר הפנים, שאינו מקרב עובדי המדינה, והוא יהיה היושב ראש;

(תיקון מס' 36) תשס"ד-2004

(א1) נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה ונציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדם;

(ב)   שלושה נציגים של הרשויות המקומיות הגובלות באתר התעשייתי;

(ג)    שלושה נציגים של המפעלים באתר התעשייתי.

(4)   למועצה יהיו תפקידים וסמכויות אלה:

(א)   שמירה על כל המערכות הציבוריות הקיימות באתר התעשייתי לרבות מערכות התשתית, הכשרת הקרקע, כבישים, מערכות ביוב, ניקוז ושפכים, מים, גינון, חשמל, מקלטים ושטחים ציבוריים אחרים;

(ב)   שמירה ואחזקה של השטחים והמתקנים הציבוריים באתר התעשייתי;

(ג)    פיקוח על קיום חוקים, תקנות וצווים בקשר עם בנייה, הפעלה והחזקת מפעלים באתר התעשייתי;

(ד)   פיקוח על מיחזור האנרגיה ועל איכות הסביבה באתר התעשייתי;

(ה)   ארגון וניהול שירותים משותפים באתר התעשייתי: בטיחות, שירותי כבאות, עזרה ראשונה ותחבורה;

                 (5)   (א)   המועצה תכין בכל שנה הצעת תקציב לשנת הכספים הקרובה; התקציב טעון אישור שר הפנים ושר האוצר;

(ב)   המועצה לא תתחייב בהתחייבות כספית אלא במסגרת התקציב המאושר;

(ג)    נוצר גרעון בביצוע התקציב, בסכום העולה על מה שנקבע בו לענין זה, תביא המועצה את הדבר לידיעת שר הפנים ושר האוצר לא יאוחר מתום מחצית שנת הכספים שבה נוצר הגרעון;

(ד)   שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את מספר המשרות שהמועצה רשאית למלא.

מיום 25.3.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1244 מיום 25.3.1988 עמ' 55 (ה"ח 1863)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ד מס' 1953 מיום 1.8.2004 עמ' 488 (ה"ח 117)

(3) המועצה תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

(א) נציג של כל אחד מאלה מבין עובדי משרדו: שר הפנים, שר התעשיה והמסחר, שר הבריאות; נציג שר הפנים יהיה היושב ראש;

(א) נציג שר הפנים, שאינו מקרב עובדי המדינה, והוא יהיה היושב ראש;

(א1) נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה ונציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדם;

(ב) שלושה נציגים של הרשויות המקומיות הגובלות באתר התעשייתי;

(ג) שלושה נציגים של המפעלים באתר התעשייתי.

כינון ועדים מקומיים

3.    (א)  נתכוננה מועצה מקומית באזור הכולל שני כפרים או יותר או חלקים מהם, יכול, בלי לפגוע בהוראות הפקודה, שצו הכינון של המועצה יורה הוראות בענינים אלה:

(1)   הקמת ועדים מקומיים בכפרים או בחלקים מהם, בכולם או במקצתם, הרכב הועדים, איזור שיפוטם, סמכויותיהם וחובותיהם, לרבות הסמכות להטיל על נכסים או אנשים שבאזור שיפוטם ארנונות, היטלים, אגרות ודמי השתתפות;

(2)   אצילת תפקידים של המועצה המקומית לועדים מקומיים בהגבלות או בתנאים או בלעדיהם;

(3)   הטלת סכומים על הועדים המקומיים שישולמו למועצה המקומית במקום ארנונות, היטלים, אגרות ודמי השתתפות שהיא רשאית להטיל על נכסים או על אנשים שבאזורי שיפוטם של הועדים המקומיים;

(4)   חלוקת הוצאות של המועצה המקומית בין הכפרים או חלקיהם אשר לטובתם הוצאו הוצאות אלה;

(5)   גבייתם של סכומים והוצאות כאמור על ידי המועצה המקומית מאת הועדים המקומיים;

(6)   תיאום השימוש בסמכויות ועד מקומי עם השימוש בסמכויות המועצה, הן בענינים כספיים והן בענינים אחרים.

(תיקון מס' 7)  תשל"ד-1974

          (ב)  ועד מקומי במילוי תפקידו כרשות מקומית יעמוד לביקורת מבקר המדינה; אולם הביקורת לא תופעל אלא אם הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת או מבקר המדינה החליטו על כך ובמידה שהחליטו.

מיום 24.2.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח 1099)

(ב) ועד מקומי במילוי תפקידו כרשות מקומית יעמוד לביקורת מבקר המדינה; אולם הביקורת לא תופעל אלא אם ועדת הכספים של הכנסת הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת או מבקר המדינה החליטו על כך ובמידה שהחליטו.

כינון מועצה מקומית בחלק מתחום עיריה

4.    (א)  השר רשאי, על פי המלצת הממונה, להכריז בצו הכינון שתיכון מועצה מקומית ברובע פלוני של תחום עיריה השונה לפי אופיו וצרכיו משאר חלקי תחום העיריה.

          (ב)  הצו לא יינתן אלא אם נתקבלה על כך הסכמת מועצת העיריה ויפורשו בו - בנוסף לפרטים הנדרשים בסעיף 2 - היחסים שבין המועצה המקומית לבין מועצת העיריה.

          (ג)   בכפוף להוראות הצו, לא ייגרע מסמכויות מועצת העיריה לגבי אותו רובע.

כינון מועצה מקומית במקום שהיתה עיריה

5.    הכריז השר לפי סעיף 1 כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת האכרזה היתה קיימת באותו אזור, כולו או מקצתו, עיריה אחת, יחולו הוראות אלה:

(1)   המועצה המקומית תהא חליפתה של העיריה, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ובין השאר - לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים (להלן - תשלומי חובה) שהוטלו כדין על ידי העיריה וטרם נגבו;

(2)   המועצה הראשונה תהיה מורכבת ממי שהיו ערב האכרזה חברי מועצת העיריה;

(3)   חוקי העזר והתקנות האחרות, לוח השומה, התקציב, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו כדין על ידי העיריה או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים לפי הענין, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהמועצה המקומית או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(4)   כל הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילת האכרזה לפני העיריה או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידי העיריה, או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום העיריה, יוסיפו לדון בו ויכריעו בו כאילו המשיכה העיריה בקיומה;

(5)   מי שערב תחילת האכרזה היה רשאי להגיש תוך זמן קצוב ערר או ערעור לפני העיריה או רשות מרשויותיה, או לפני בית דין כאמור בפסקה (4), או לבקש מהם סעד כיוצא באלה, רשאי לעשות כן לפני אותם המוסדות והם ידונו ויכריעו בהם כאילו המשיכה העיריה בקיומה;

(6)   רשאי השר לתת הוראות בכל ענין אחר הנוגע לשינויים הנובעים מכינון המועצה המקומית ורשויותיה במקום העיריה ורשויותיה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של הוראות סעיף זה, והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי המועצה המקומית מכוח סמכות באותו ענין לפי כל חיקוק.

כינון מועצה מקומית במקום שהיו מספר רשויות מקומיות

6.    הכריז השר לפי סעיף 1 כי כפר פלוני או קבוצת כפרים פלונית או אזור פלוני יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת האכרזה היו קיימות באותו אזור, כולו או מקצתו, יותר מרשות מקומית אחת, בין עיריה ובין מועצה מקומית (להלן - רשויות קודמות) - יחולו הוראות אלה:

(1)   לוח השומה של כל אחת מהרשויות הקודמות שנערך כדין, וכן הרשיונות, ההיתרים ומסמכים אחרים כיוצא באלה, שניתנו כדין על ידי רשות קודמת או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק, או עד שהמועצה המקומית או רשות מרשויותיה יבטלום או ישנום מכוח כל חיקוק;

(2)   השר רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח את רציפותו של השלטון המקומי באותו אזור, ובין השאר –

(א)   לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של חוקי העזר, התקנות והתקציב של כל אחת מהרשויות הקודמות שהותקנו או אושרו כדין;

(ב)   לקבוע את הרשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו תלויים ועומדים, ערב תחילת האכרזה, לפני רשות קודמת או רשות מרשויותיה או לפני בית דין שהוקם על ידי רשות קודמת או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשות הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עררים, ערעורים או כיוצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת האכרזה לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים להגשתם;

(ג)    להכריז על המועצה המקומית כחליפתה של רשות קודמת, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה וכן למעמדה לכל ענין אחר, ובין השאר לענין תשלומי חובה שהוטלו כדין על ידי רשות קודמת וטרם נגבו, הכל במידה שיקבע השר בהוראה;

והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישונו על ידי המועצה המקומית מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.

הרחבת תחומה של מועצה מקומית (תיקון מס' 26)  תש"ס-2000

7.    הוראות סעיף 6 והוראות סעיף 9א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחומה של מועצה מקומית על ידי צירוף אזור שהיה, כולו או מקצתו, כלול ערב האכרזה בתחום עיריה או מועצה מקומית.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח 2824)

7. הוראות סעיף 6 והוראות סעיף 9א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על הרחבת תחומה של מועצה מקומית על ידי צירוף אזור שהיה, כולו או מקצתו, כלול ערב האכרזה בתחום עיריה או מועצה מקומית.

בחירות לפי פנקס בוחרים (תיקון מס' 63) תשע"ב-2012

8.    (א)  נקבע בצו לפי סעיף 1 או על פיו, כי הבחירות למועצה המקומית, לועדים המקומיים כאמור בסעיף 3(א) (להלן - ועדים מקומיים), או לועדה של מועצה מקומית, יתנהלו לפי פנקס בוחרים, וכי תהיה זכות ערר, בדבר רישום או אי-רישום בפנקס הבוחרים לפני ועדת בחירות, ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, נגד החלטת ועדת הבחירות בערר כאמור.

(תיקון מס' 63) תשע"ב-2012

          (ב)  עתירה לפי סעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה בערר.

(תיקון מס' 63) תשע"ב-2012

          (ג)   בית המשפט ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה לא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

8. (א) נקבע בצו לפי סעיף 1 או על פיו, כי הבחירות למועצה המקומית, לועדים המקומיים כאמור בסעיף 3(א) (להלן - ועדים מקומיים), או לועדה של מועצה מקומית, יתנהלו לפי פנקס בוחרים, וכי תהיה זכות ערר, בדבר רישום או אי-רישום בפנקס הבוחרים לפני ועדת בחירות, בין שועדת הבחירות חייבת לדון בעצמה בערר ובין שהיא רשאית להעבירו לדיון לועדת משנה, יהיה ערעור על החלטת ועדת הבחירות או ועדת המשנה לפני בית המשפט המחוזי והוא ידון בו בהרכב של שופט אחד או יותר כפי שיקבע נשיא בית המשפט, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת הראשונה לפקודה ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, נגד החלטת ועדת הבחירות בערר כאמור.

(ב) פסק-דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה - אין אחריו ולא כלום.

(ב) עתירה לפי סעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה בערר.

(ג) בית המשפט ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה לא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.

(תיקון מס' 63) תשע"ב-2012

9.    (בוטל).

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 275 (ה"ח 2724)

9. החלטתו של בית המשפט המחוזי בדבר תקפן או ביטולן של תוצאות הבחירות למועצה מקומית, לועד מקומי או הועדה של מועצה מקומית, כולן או מקצתן - אין אחריה ולא כלום.

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 137 (ה"ח 629)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

ערעור על תוצאות הבחירות

9. החלטתו של בית המשפט המחוזי בדבר תקפן או ביטולן של תוצאות הבחירות לועד מקומי או הועדה של מועצה מקומית, כולן או מקצתן - אין אחריה ולא כלום.

פרק ב': מעמדה של מועצה מקומית וסמכויותיה

סימן א': הוראות כלליות

מועצה מקומית היא תאגיד

10.  מועצה מקומית תהא אישיות משפטית, ובכפוף להוראות צו הכינון, תהא רשאית לעשות חוזים, לרכוש ולהחזיק מקרקעין או כל זכות בהם, לתבוע ולהיתבע בשמה היא.

סמכות לחתום על שטרות (תיקון מס' 1) תשכ"ו-1966

10א.  מועצה מקומית רשאית, בכפוף להוראות הפקודה, צו הכינון ותקנות שהתקין השר לענין זה, להיות צד לשיק הנושא עליו את יום הוצאתו למעשה ולהתחייב בשטר חוב.

מיום 19.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 468 מיום 19.1.1966 עמ' 2 (ה"ח 675)

הוספת סעיף 10א

אחריות אישית שמורה (תיקון מס' 1) תשכ"ו-1966

10ב.  האמור בסעיף 10א לא יתפרש כפוטר מאחריות אישית את החותם בשם מועצה מקומית על שטר שאין המועצה מוסמכת להתחייב בו או שאין הוא מוסמך לחייב בו את המועצה המקומית.

מיום 19.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 468 מיום 19.1.1966 עמ' 2 (ה"ח 675)

הוספת סעיף 10ב

(תיקון מס' 67) תשע"ד-2014

11.    (בוטל).

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 300 (ה"ח 444)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

סייג להעברת מקרקעין

11. מועצה מקומית לא תהא רשאית למכור מקרקעין הרשומים על שמה או כל זכות בהם, למשכנם, להשכירם, להחליפם או להוציאם מרשותה בדרך אחרת או לעסוק בהם באופן אחר, אלא באישורו של הממונה.

דין ועד מקומי (תיקון מס' 1) תשכ"ו-1966

12.  לענין סעיפים 10 עד 11, ו-13א דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העסקאות של ועד מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף 11, טעונות אישור המועצה המקומית, והחלטת המועצה המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה המקומית.

מיום 19.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 468 מיום 19.1.1966 עמ' 2 (ה"ח 675)

12. לענין סעיפים 10 ו-11 לענין סעיפים 10 עד 11, ו-13א דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העסקאות של ועד מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף 11, טעונות אישור המועצה המקומית, והחלטת המועצה המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה המקומית.

סמכות ללוות (תיקון מס' 43) תשס"ה-2005

13.    (א)  מועצה מקומית לא תהא רשאית, אלא באישורו של הממונה ובכפוף להוראות ולתנאים שבצו הכינון או שהוטלו על ידי הממונה –

(תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973

(1)   ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישר אותה הממונה, ולמשכן או לשעבד למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;

(2)   ללוות זמנית כל סכום שהוא מהבנק שבו מקיימת המועצה המקומית את החשבון שלה.

(תיקון מס' 43) תשס"ה-2005

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית מועצה מקומית שלא מתקיים בה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (6) בסעיף קטן 45ב(א) בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף קטן זה – חוק יסודות התקציב), וכן רשות מקומית שמתקיים בה האמור בסעיף 45ב(ג) בחוק יסודות התקציב, בלא צורך באישור של הממונה, ללוות כספים מכל אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 45ב(ד) בחוק יסודות התקציב, ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה הלוואה.

מיום 18.1.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 678 מיום 18.1.1973 עמ' 40 (ה"ח 997)

החלפת פסקה 13(1)

הנוסח הקודם:

(1) ללוות כסף מכל אדם למטרה שתאושר על ידי הממונה, ולמשכן או לשעבד למלווה כל נכס או הכנסה של המועצה כדי להבטיח תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 370 (ה"ח 143)

13. (א) מועצה מקומית לא תהא רשאית, אלא באישורו של הממונה ובכפוף להוראות ולתנאים שבצו הכינון או שהוטלו על ידי הממונה –

(1) ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישר אותה הממונה, ולמשכן או לשעבד למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;

(2) ללוות זמנית כל סכום שהוא מהבנק שבו מקיימת המועצה המקומית את החשבון שלה.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית מועצה מקומית שלא מתקיים בה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (6) בסעיף קטן 45ב(א) בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף קטן זה – חוק יסודות התקציב), וכן רשות מקומית שמתקיים בה האמור בסעיף 45ב(ג) בחוק יסודות התקציב, בלא צורך באישור של הממונה, ללוות כספים מכל אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 45ב(ד) בחוק יסודות התקציב, ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של אותה הלוואה.

סמכות לערוב (תיקון מס' 5) תשל"ג-1973

13א.  (א)  מועצה רשאית לערוב באישור השר[1] לחיובו של אחר, למטרה מהמטרות שהמועצה מוסמכת להן, ובלבד שסך כל הערבויות לא יעלה בכל עת על 10% מתקציבה באותה שנת כספים.

 

 

          (ב)  ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.

מיום 19.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 468 מיום 19.1.1966 עמ' 2 (ה"ח 675)

הוספת סעיף 13א

 

מיום 18.1.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 678 מיום 18.1.1973 עמ' 40 (ה"ח 997)

החלפת סעיף 13א

 הנוסח הקודם:

סייג לערבות

13א. מועצה מקומית לא תהא רשאית לערוב לחיובו של אדם אחר אלא באישור של השר או של מי שהשר הסמיכו לכך.

תחולת הוראות (תיקון מס' 24) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 38) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 40) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 41) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 47) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 59) תשע"א-2011

13ב.  הוראות סעיפים 149ג, 149ה, 149ח, 149י, 149יא ו-149יב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 336 (ה"ח 2727)

הוספת סעיף 13ב

 

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 501 (ה"ח 46)

13ב. הוראות סעיף 149ה סעיפים 149ה ו-149ח לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 24.2.2005

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"ה מס' 1984 מיום 24.2.2005 עמ' 217 (ה"ח 67)

13ב. הוראות סעיפים 149ה ו-149ח 149ה, 149ח, 149י לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 3.3.2005

תיקון מס' 41

ס"ח תשס"ה מס' 1986 מיום 3.3.2005 עמ' 226 (ה"ח 67)

13ב. הוראות סעיפים 149ה, 149ח, 149י 149י, 149יא לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 8.1.2008

תיקון מס' 47

ס"ח תשס"ז מס' 2093 מיום 10.4.2007 עמ' 302 (ה"ח 137)

13ב. הוראות סעיפים 149ג, 149ה, 149ח, 149י, 149יא לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 17.2.2011

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"א מס' 2277 מיום 17.2.2011 עמ' 353 (ה"ח 353)

13ב. הוראות סעיפים 149ג, 149ה, 149ח, 149י, 149יא ו-149יב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

 

 

 

 

תחולת הוראות – ייצוג הולם (תיקון מס' 39) תשס"ה-2004

13ג.   הוראות סעיף 249א(3א) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית שייסדה תאגיד.

מיום 29.12.2004

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ה מס' 1967 מיום 29.12.2004 עמ' 48 (ה"ח 59)

הוספת סעיף 13ג

תחולת הוראות – צוות לתיקון ליקויים (תיקון מס' 44) תשס"ה-2005

13ד.  הוראות סעיף 170ג1א לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 44

ס"ח תשס"ה מס' 2019 מיום 8.8.2005 עמ' 734 (ה"ח 84)

הוספת סעיף 13ד

תחולת הוראות – ביקורת פנימית (תיקון מס' 47) תשס"ז-2007

13ה.  (א)  הוראות סעיפים 167(ב) עד (ד), 167א, 170א(א) עד (ד), 170ב, 170ג, 170ג1 ו-334א לפקודת העיריות, יחולו לענין מבקר מועצה מקומית (בסעיף זה – מבקר), בשינויים המחויבים, ואולם השר רשאי לקבוע בצו הכינון כי מבקר יכהן במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים והיישובים במועצה המקומית, ובהיקף תקציבה של אותה מועצה מקומית; השלמת משרה תהיה בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השלמת משרה של מבקר יכול שתהיה באחד מאלה:

(1)   במועצה המקומית שבה הוא מכהן כמבקר – בתפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, אם המועצה, לפי המלצת הוועדה לעניני ביקורת, אישרה זאת, לאחר שמצאה כי אין בתפקיד נוסף זה כדי לפגוע במילוי תפקידו כמבקר;

(2)   בעיסוק או בעבודה נוספים מחוץ למועצה המקומית – אם אישרו זאת המועצה והשר, לאחר שמצאו כי התקיימו כל אלה:

(א)   אין בעיסוק או בעבודה כדי לפגוע במילוי תפקידו או במעמדו כמבקר;

(ב)   אין ולא עלול להיווצר ניגוד ענינים בין העיסוק או העבודה לבין תפקידו כמבקר;

(ג)    אין בעיסוק או בעבודה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד המועצה המקומית;

(ד)   המבקר הצהיר על התמורה שיקבל בעבור  העיסוק או העבודה.

          (ג)   השר, באישור הוועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו הכינון הוראות בדבר –

(1)   דרכי מינויו, בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד לשמש מבקר;

(2)   התנאים והדרכים לפיטוריו או להשעייתו של מבקר;

(3)   דרכי מינוים, בדיקת כשירותם, מעמדם ותנאים להפסקת שירותם של עובדים בלשכת המבקר;

(4)   דרכי הכנתו ואישורו של תקציב לשכת המבקר.

מיום 8.1.2008

תיקון מס' 47

ס"ח תשס"ז מס' 2093 מיום 10.4.2007 עמ' 302 (ה"ח 137)

הוספת סעיף 13ה

תחולת הוראות – אתר אינטרנט (תיקון מס' 48) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 69) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 73) תשע"ח-2018

13ו.   הוראות סעיף 248ב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

מיום 26.1.2007

תיקון מס' 48

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 80 (ה"ח 182)

הוספת סעיף 13ו

 

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 139

ס"ח תשע"ו מס' 2533 מיום 1.3.2016 עמ' 580 (ה"ח 617)

תחולת הוראות – אתר אינטרנט ודואר אלקטרוני

13ו. הוראות סעיף 248ב סעיפים 248ב ו-248ג לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 26.7.2019

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ח מס' 2744 מיום 26.7.2018 עמ' 903 (ה"ח 800)

תחולת הוראות – אתר אינטרנט ודואר אלקטרוני

13ו. הוראות סעיפים 248ב ו-248ג סעיף 248ב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.

 

 

 

הסמכות להטיל תשלומי חובה

14.  בכפוף להוראות צו הכינון, תהא למועצה מקומית סמכות להטיל באישור הממונה תשלומי חובה אלה:

(1)   ארנונות, לרבות ארנונות חינוך, על נכסים הנמצאים בכפר או בקבוצת הכפרים או באזור או ברובע, שישולמו על ידי בעליהם או מחזיקיהם; ארנונת חינוך לפי פסקה זו מותר להטילה בנוסף על כל ארנונת חינוך המוטלת לפי סעיף 12, של פקודת החינוך;

(תיקון מס' 42) תשס"ה-2005

(2)   אגרות בעד רשיונות או כל דבר אחר, וכן היטלים שעיריות מורשות אותה שעה להטילם או שמועצה מקומית רשאית להטילם לפי כל חיקוק, ובלבד שעל הצבת שלט המבהיר כי המקום הציבורי או השירות הציבורי הניתן במקום הציבורי הוא נגיש לאנשים עם מוגבלות לא ייגבו אגרה או תשלום כלשהו; בפסקה זו, "מקום ציבורי", "שירות ציבורי" – כהגדרתם בסימנים ג' וד' בפרק ה'1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק השוויון); "נגישות" – כמשמעותה לפי פרק ה'1 בחוק השוויון; "אדם עם מוגבלות" – כמשמעותו בפרק ב' לחוק השוויון;

(3)   אגרות בעד הספקת שירותים על ידי המועצה המקומית, שישלמו הנהנים מאותם שירותים;

(4)   דמי השתתפות מצד תושבי הכפר או קבוצת הכפרים או האזור או הרובע למטרות חינוך או למטרות אחרות, אלא שהממונה רשאי לפטור מתשלום דמי השתתפות כאמור בני אדם או סוגים של בני אדם שלפי דעתו אין ההשתתפות מיועדת להנאתם או להנאת ילדיהם;

(5)   ארנונת גולגולת שתוטל על תושבי הכפר או קבוצת הכפרים או האזור או הרובע.

מיום 7.10.2005

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 335 (ה"ח 2951)

(2) אגרות בעד רשיונות או כל דבר אחר, וכן היטלים שעיריות מורשות אותה שעה להטילם או שמועצה מקומית רשאית להטילם לפי כל חיקוק, ובלבד שעל הצבת שלט המבהיר כי המקום הציבורי או השירות הציבורי הניתן במקום הציבורי הוא נגיש לאנשים עם מוגבלות לא ייגבו אגרה או תשלום כלשהו; בפסקה זו, "מקום ציבורי", "שירות ציבורי" – כהגדרתם בסימנים ג' וד' בפרק ה'1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק השוויון); "נגישות" – כמשמעותה לפי פרק ה'1 בחוק השוויון; "אדם עם מוגבלות" – כמשמעותו בפרק ב' לחוק השוויון;

הוראות בדבר תשלומי חובה בצו הכינון

15.  בלי לפגוע בהוראות סעיף 2 יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר –

(1)   שומת תשלומי החובה וכל הענינים הכרוכים בשומה;

(2)   הטלת תשלומי החובה לפי אחוזים שונים או לפי דרגות שונות על נכסים או בני-אדם מסוגים שונים או על חלקים מיוחדים של תחום המועצה המקומית;

(3)   אופן גביית תשלומי החובה ומתן פטור מהם, וכן ויתורים, הנחות ומחיקות;

(4)   שמיעת ערעורים בענין תשלומי חובה בבתי משפט שפורשו או באופן אחר.

ערעור על שומה

16.  (א)  נקבע בצו הכינון או על פיו, כי השומה של תשלומי חובה תיעשה בעריכת לוח שומה על ידי ועדת שומה, וכי תהיה זכות ערר לפני ועדת עררים על החלטות ועדת שומה - יהיה ערעור על החלטת ועדת העררים לפני בית המשפט המחוזי והוא ידון בו כשופט יחיד, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת השניה.

          (ב)  פסק-דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה - אין אחריו ולא כלום.

(תיקון מס' 18) תשנ"ג-1992

17. (בוטל).

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

הגדלת ארנונה

17. מועצה מקומית רשאית, באישורו של השר, להגדיל תוך כל שנת כספים כל ארנונה שהטילה באותה שנה ולקבוע את האופן והמועדים שבהם תשולם הארנונה המוגדלת; ואולם אין להטיל ארנונה מוגדלת בעד תקופה שלפני יום פרסום הודעה על אותה הגדלה ועל פרטי הארנונה המוגדלת.

(תיקון מס' 18) תשנ"ג-1992

18.(בוטל).

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

פרסום הודעה

18. הודעה כאמור על הטלת ארנונות או הגדלתן לפי סימן זה ועל פרטיהן תפורסם במשרדי המועצה המקומית.

גביית תשלומי חובה (תיקון מס' 2) תשכ"ח-1968

19.  (א)  ארנונה המגיעה למועצה מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה לעיריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וארנונת גולגולת, אגרות וסכומים אחרים המגיעים למועצה מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית אגרות המגיעות לעיריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ולראש המועצה המקומית יהיו לענין זה הסמכויות של ראש עיריה לפי אותו דין.

          (ב)  לענין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית אלא שסמכותו של ראש עיריה ניתנת לענין זה לראש הועד המקומי, ושר הפנים רשאי, בצו הכינון, להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי לענין זה או להעבירן, כולן או מקצתן, למועצה המקומית.

מיום 1.4.1968

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ח מס' 525 מיום 4.4.1968 עמ' 54 (ה"ח 764)

(א) ארנונת רכוש ארנונה המגיעה למועצה מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה לעיריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וארנונת גולגולת, אגרות וסכומים אחרים המגיעים למועצה מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית אגרות המגיעות לעיריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ולראש המועצה המקומית יהיו לענין זה הסמכויות של ראש עיריה לפי אותו דין.

(תיקון מס' 10) תש"ם-1980

20.  (בוטל).

מיום 1.4.1980

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ם מס' 956 מיום 17.1.1980 עמ' 47 (ה"ח 1415)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

קנס על אי-תשלום ארנונות

20. (א) מועצה מקומית רשאית, באישור הממונה, להחליט, שאם סכום ארנונה לא שולם תוך ששה חדשים מיום שבו חל תשלומו לפי הוראות הפקודה או הוראת צו הכינון יווסף עליו קנס פיגורים שאינו עולה על 20 אחוז מאותו סכום, והוראות הפקודה לגבי גביית ארנונות יחולו על גביית סכום זה; אולם רשאית המועצה המקומית, באישור הממונה ולאחר שראתה סיבה טובה לדבר, לוותר על הקנס, כולו או מקצתו, וכן לחזור בה מהוויתור כאמור או לשנותו אם הפיגור נמשך; הודעה על ההחלטה תפורסם ברשומות.

(ב) כל סכום של ארנונה שהיה בפיגור בזמן פרסום ההודעה לא יחול עליו או על חלק ממנו הקנס האמור בסעיף קטן (א), אלא אם עדיין עמד בפיגור בתום ששה חדשים מתאריך הפרסום.

(ג) הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי העניין, על פיגורים בתשלום היטלים ואגרות המגיעים למועצה מקומית לפי הפקודה,לרבות כל צו וחוק עזר שניתנו על פיה.

(ד) שר הפנים רשאי, בצו הכינון, לקובע הוראות בדבר הטלת קנס פיגורים על אי תשלום תשלומי חובה המגיעים לועד מקומי, ולענין גבייתו יהא דינו של קנס הפיגורים כדין תשלום החובה שבקשר אתו הוטל, ושיעורו לא יעלה על השיעור שנקבע לקנס הפיגורים לתשלום חובה מאותו סוג המגיע למועצה המקומית.

תנאי לרישום העברת מקרקעין

21.  אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית, אלא לאחר שהוצגה לפני רשם מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או כל חיקוק אחר, סולקו במלואם או שאין חובות כאלה. "העברה", לענין סעיף זה – כמשמעותה בפקודת העברת קרקעות.

סימן ג': חוקי עזר

אישור חוקי עזר ופרסומם (תיקון מס' 15)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 55) תשס"ט-2009

22.  (א)  אישרה המועצה חוק עזר, יחתום עליו ראש המועצה וחוק העזר יפורסם ברשומות, ואולם לא תאשר המועצה חוק עזר הכולל הוראות בדבר תשלום בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, לרבות פעולות מכירה, הולכה או אספקה.

          (ב)  לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), אלא כעבור ששים ימים מהיום שהביא ראש המועצה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהוא הסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר, יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה.

          (ג)   השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) להורות על עיכוב פרסום חוק העזר, ובלבד שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהשר או מי שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן לראש המועצה או למי שהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר.

          (ד)  עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי הוא לעשות אחת מאלה:

(1)   להורות על ביטול העיכוב;

(2)   לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט;

(3)   להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון מחדש.

          (ה)  ביטל השר את הוראתו לעכב את פרסום חוק העזר, יפורסם חוק העזר ברשומות.

מיום 1.6.1988

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ח מס' 1251 מיום 1.6.1988 עמ' 88 (ה"ח 1873)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

חוקי עזר

22. מועצה מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקין חוקי עזר בכל ענין שהיא חייבת או מוסמכת לטפל בו על פי הפקודה או על פי צו הכינון שלה או על פי כל חיקוק אחר.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 219 (ה"ח 436)

(א) אישרה המועצה חוק עזר, יחתום עליו ראש המועצה וחוק העזר יפורסם ברשומות, ואולם לא תאשר המועצה חוק עזר הכולל הוראות בדבר תשלום בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, לרבות פעולות מכירה, הולכה או אספקה.

עונשין חוק (מס' 21) תשנ"ז-1997 צו תש"ע-2010

23.  העובר על הוראה שבחוק עזר, דינו – קנס של 3,600 שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת -  קנס נוסף של 160 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש המועצה, או לאחר הרשעה.

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 219 (ה"ח 1106)

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על חמש מאות חמשת אלפים לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של עשרים מאתיים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על חמישים חמש מאות לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על חמש חמישים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 8.2.1980

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 61 (ה"ח 1414)

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על חמשת אלפים עשרת אלפים לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של מאתיים ארבע מאות לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על חמש מאות אלף לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על חמישים מאה לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 21.6.1982

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 172 (ה"ח 1580)

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על עשרת אלפים לירות שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של ארבע מאות לירות שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על אלף לירות שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על מאה לירות שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 7.7.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4501 מיום 7.6.1983 עמ' 1503

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על עשרת אלפים שקלים 20,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של ארבע מאות שקלים 800 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על אלף שקלים 2,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על מאה שקלים 200 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 14.3.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4594 מיום 12.2.1984 עמ' 948

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 20,000 שקלים 40,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 800 שקלים 1,600 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 2,000 שקלים 4,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 200 שקלים 400 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 28.8.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2065

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 40,000 שקלים 80,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 1,600 שקלים 3,200 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 4,000 שקלים 8,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 400 שקלים 800 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 30.4.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 1000

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 80,000 שקלים 200,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 3,200 שקלים 8,000 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 8,000 שקלים 20,000 שקלים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 800 שקלים 2,000 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 1.1.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 299

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 200,000 שקלים 500 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 8,000 שקלים 20 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 20,000 שקלים 50 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 2,000 שקלים 5 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 1.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 358

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 500 600 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 20 24 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 50 60 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 5 6 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 1.9.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1234

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 600 900 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 24 36 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 60 90 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 6 9 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 15.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 487

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 900 1,400 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 36 55 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 90 140 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 9 14 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 11.7.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 994

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 1,400 1,900 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 55 76 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 140 190 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 14 19 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 1.4.1997

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ז מס' 1619 מיום 1.4.1997 עמ' 96 (ה"ח 2568)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

הוראות בדבר קנסות והוצאות

23. בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות על העובר עליו שלא יעלו על 1,900 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – על סכום נוסף של 76 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או הממונה בדבר העבירה, או לאחר הרשעה; לא נקבע עונש בחוק העזר, יהיה דינו של העובר עליו קנס שלא יעלה על 190 שקלים חדשים לכל עבירה, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף שלא יעלה על 19 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או הרשעה כאמור.

 

מיום 28.12.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 123

צו (תיקון) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6211 מיום 28.11.2002 עמ' 226

23. העובר על הוראה שבחוק עזר, דינו - קנס של 2,600 3,300 שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת -  קנס נוסף של 120 150 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש המועצה, או לאחר הרשעה.

 

מיום 13.4.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 949

23. העובר על הוראה שבחוק עזר, דינו - קנס של 3,300 3,600 שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת -  קנס נוסף של 150 160 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש המועצה, או לאחר הרשעה.

תשלום הוצאות עקב הפרה

24.  חוק עזר כאמור יכול שיכלול הוראה שבנוסף לעונש האמור בסעיף 23 יהא האדם שהפר את חוק העזר או לא ביצע עבודה שהוטלה עליו בחוק העזר, חייב לשלם את ההוצאות שהוצאו על ידי המועצה עקב ההפרה או בביצוע העבודה.

תחולת הוראות (תיקון מס' 4) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 28) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 43) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 46) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 62) תשע"א-2011 (תיקון מס' 71) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 75) תשפ"ב-2021

24א.  הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א) ו-(33), 251, 251ד, 268א, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

מיום 22.6.1972

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ב מס' 658 מיום 22.6.1972 עמ' 112 (ה"ח 948)

הוספת סעיף 24א

 

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 198 (ה"ח 4)

הוראות בדבר ניקוי מדרכות תחולת הוראות

24א. הוראות סעיף 249(12א) ו-251ב סעיפים 249(12א), 251ב ו-274ב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 424 (ה"ח 143)

24א. הוראות סעיפים 249(12א), 251ב ו-274ב 251, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 15.2.2007

תיקון מס' 46

ס"ח תשס"ז מס' 2083 מיום 15.2.2007 עמ' 124 (ה"ח 125)

24א. הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א), 251, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 4.4.2011 עד יום 31.12.2021

הוראת שעה תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2289 מיום 4.4.2011 עמ' 732 (ה"ח 541)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 94 (ה"ח 640)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2415 מיום 28.11.2013 עמ' 54 (ה"ח 796)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ו-2015

ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 323 (ה"ח 981)

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 74 (ה"ח 1178)

הוראת שעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 5) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2806 מיום 17.6.2020 עמ' 102 (ה"ח 1315)

24א. הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א) ו-(33), 251, 251ד, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 981 (ה"ח 378)

24א. הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א), 251, 268א, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 10.1.2018

תיקון מס' 71

ס"ח תשע"ח מס' 2681 מיום 10.1.2018 עמ' 110 (ה"ח 1175)

24א. הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א), 251, 258א, 268א, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 150

ס"ח תשפ"ב מס' 2946 מיום 29.12.2021 עמ' 668 (ה"ח 1462)

24א. הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א) ו-(33), 251, 251ד, 258א, 268א, 274ב ו-274ב1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מועצה מקומית.

 

 

 

 

 

קריאת שמות רחובות (תיקון מס' 56) תש"ע-2009

24א1. מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 24ב, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים.

מיום 30.6.2010

תיקון מס' 56

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 296 (ה"ח 286)

הוספת סעיף 24א1

קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקון מס' 27)  תשס"ב-2001

24ב.  (א)  בסעיף זה –

          "בן משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה;

 

(תיקון מס' 31) תשס"ד-2003

          "מקום ציבורי" – דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי, או חלק מהם.

          (ב)  המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם.

          (ג)   המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)   הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בשינויים המחויבים;

(2)   המועצה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיה;

(3)   היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור - זימנה המועצה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם;

(תיקון מס' 31) תשס"ד-2003

(4)   בכפוף להוראות פסקה (3), היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו – אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את שינוי השם בתוך 60 ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, בתוך 60 הימים, רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי;

(5)   החלטה לשינוי השם, התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה.

          (ד)  הושמעו טענות, לפי סעיף זה, לפני ועדה שקבעה המועצה, תביאן הועדה לפני המועצה, יחד עם המלצותיה.

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 38 (ה"ח 2090)

הוספת סעיף 24ב

 

מיום 23.12.2001

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ב מס' 1816 מיום 23.12.2001 עמ' 43 (ה"ח 3046)

החלפת סעיף 24ב

הנוסח הקודם:

שינוי שמו של רחוב

24ב. (א) המועצה לא תשנה את שמו של רחוב או של חלק ממנו אלא אם כן נתמלאו כל אלה:

(1) הודעה על הכוונה לשנות את שם הרחוב התפרסמה בעתון, במשרדי המועצה וברחוב הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצה על השינוי; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(2) המועצה תאפשר לנציגות דיירי הרחוב להופיע בפניה או בפני ועדה שתקבע, להשמיע טענותיה; הושמעו טענות בפני ועדה כאמור, תביאן הועדה בפני המועצה, יחד עם המלצותיה;

(3) ההחלטה תתקבל ברוב של שני שלישים מחברי המועצה.

 

מיום 23.11.2003

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1911 מיום 23.11.2003 עמ' 19 (ה"ח 27)

(א) בסעיף זה -

"בן משפחה" -  בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה;

"מקום ציבורי" -  דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, מבנה ציבור, גן ציבורי, ספריה, או חלק מהם.

(ב) המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם.

(ג) המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, בשינויים המחויבים;

(2) המועצה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיה;

(3) היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור - זימנה המועצה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם;

(4) היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות לאומית או ממלכתית – אישרה הממשלה, או ועדת שרים שהסמיכה לכך, את שינוי השם;

(4) בכפוף להוראות פסקה (3), היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו – אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את שינוי השם בתוך 60 ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, בתוך 60 הימים, רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי;

(5) החלטה לשינוי השם, התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה.

הוראות בדבר השתתפות בהוצאות עבודה

25.  הטילה מועצה מקומית בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצעה מכוח הפקודה או מכוח חיקוק אחר, רשאית היא לקבוע באותו חוק עזר שחובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות שבוצעו על ידי המועצה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך שנת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר.

חוקי עזר לדוגמה (תיקון מס' 3) תשל"א-1971

25א.  (א)  השר רשאי לפרסם ברשומות חוק עזר לדוגמה, ורשאית מועצה מקומית, בהחלטה, לאמץ חוק עזר כזה בלי שינויים.

          (ב)  קיבל השר הודעה על החלטת מועצה כאמור, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ומשפורסמה יראו את חוק העזר לדוגמה, לכל דבר, כחוק עזר של המועצה המקומית שאושר על ידי השר ופורסם ברשומות.

          (ג)   ביטל או שינה השר חוק עזר לדוגמה שפורסם כאמור, לא יפגע הביטול או השינוי בחוק העזר שאימצה לה מועצה מקומית והדבר ייאמר בהודעת הביטול או השינוי.

          (ד)  סעיף זה אינו חל על חוק עזר לפי סעיף 77 לפקודת התעבורה.

מיום 21.1.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 614 מיום 21.1.1971 עמ' 37 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 25א

סמכות לעובד מועצה מקומית לטיפול בעבריינים

26.  עבר אדם עבירה על חוק עזר של המועצה לעיני עובד מעובדי המועצה המקומית, שהוסמך לענין סעיף זה על פי החלטת המועצה, או שהיה לעובד כאמור יסוד סביר להניח שהאדם עבר זה לא כבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות את עצמו לשביעת רצונו של אותו עובד; לא זיהה את עצמו אותו אדם כאמור, רשאי העובד לדרוש ממנו שילך אתו לתחנת המשטרה הקרובה ביותר לשם זיהויו, ואם סירב לעשות כן, רשאי העובד להשתמש במידה סבירה של כוח כדי להביאו לתחנת המשטרה כאמור; במילוי תפקידו לפי סעיף זה ישא העובד סימן היכר כפי שתקבע המועצה.

עבירות קנס (תיקון מס' 3) תשל"א-1971 (תיקון מס' 51) תשס"ח-2008

26א.  (א)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו ברשומות, להודיע כי עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של מועצה מקומית היא עבירת קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע.

          (ב)  השר יקבע בצו ברשומות –

(תיקון מס' 12) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 51) תשס"ח-2008 צו תש"ע-2010

(1)   את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 730 שקלים חדשים, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה;

 

(תיקון מס' 9)  תשל"ה-1975

(2)   (בוטל);

(תיקון מס' 9)  תשל"ה-1975

(3)   (בוטל).

מיום 21.1.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 614 מיום 21.1.1971 עמ' 37 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 26א

 

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 219 (ה"ח 1106)

(ב) השר יקבע בצו ברשומות -

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על מאה וחמישים לירות 750 לירות;

(2) את נוסח ההזמנה לצורך סעיף 26ב;

(3) את אופן תשלום הקנס.

 

מיום 8.2.1980

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 61 (ה"ח 1414)

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 750 לירות אלפיים וחמש מאות לירות;

 

מיום 21.6.1982

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 172 (ה"ח 1580)

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על אלפיים וחמש מאות לירות שקלים;

 

מיום 7.7.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4501 מיום 7.6.1983 עמ' 1503

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על אלפיים וחמש מאות שקלים 5,000 שקלים;

 

מיום 14.3.1984

צו תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4594 מיום 12.2.1984 עמ' 948

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 5,000 שקלים 10,000 שקלים;

 

מיום 28.8.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2065

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 10,000 שקלים 20,000 שקלים;

 

מיום 30.4.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 1000

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 20,000 שקלים 50,000 שקלים;

 

מיום 1.1.1986

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 299

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 50,000 שקלים 125 שקלים חדשים;

 

מיום 1.2.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 358

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 125 150 שקלים חדשים;

 

מיום 1.9.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1234

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 150 225 שקלים חדשים;

 

מיום 15.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 487

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 225 360 שקלים חדשים;

 

מיום 11.7.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 994

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 360 490 שקלים חדשים;

 

מיום 28.12.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 123

צו (תיקון) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6211 מיום 28.11.2002 עמ' 226

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 490 660 שקלים חדשים;

 

מיום 20.1.2008

תיקון מס' 51

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 145 (ה"ח 180)

26א. (א) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו ברשומות, להודיע כי עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של מועצה מקומית היא עבירת קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע.

(ב) השר יקבע בצו ברשומות –

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 660 שקלים חדשים, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה;

(2) (בוטל);

(3) (בוטל).

 

מיום 13.4.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 949

(1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על 660 730 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 9)  תשל"ה-1975

26ב.  (בוטל).

מיום 21.1.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 614 מיום 21.1.1971 עמ' 38 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 26ב

 

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 220 (ה"ח 1106)

ביטול סעיף 26ב

הנוסח הקודם:

הנוהל בעבירות קנס

26ב. (א) היה לשוטר, או לעובד המועצה המקומית שהוסמך על ידי המועצה לפי סעיף 26, יסוד להאמין, כי אדם פלוני עבר עבירת קנס, יהיה רשאי למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע על ידי השר, שבו יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור שנקבע על ידי השר במקום להישפט על העבירה האמורה.

(ב) מי שנמסרה לו הזמנה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי, תוך שנים עשר יום מיום המסירה, לשלם לבית המשפט הנקוב בהזמנה את הקנס בשיעור הקבוע לעבירה המפורטת בהזמנה.

(ג) שילם אדם את הקנס כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) – רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע, ונשא את ענשו; לא עשה כן – רואים את ההזמנה למשפט שנמסרה לו כאילו היתה הזמנה שהוצאה ונמסרה על פי חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

(תיקון מס' 9) תשל"ה-1975

26ג.   (בוטל).

מיום 21.1.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 614 מיום 21.1.1971 עמ' 38 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 26ג

 

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 220 (ה"ח 1106)

ביטול סעיף 26ג

הנוסח הקודם:

דין מי שלא שילם את הקנס

26ג. לא שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 26ב(א) ובית המשפט הרשיעו על העבירה, יטיל עליו בית המשפט קנס בסכום שאינו פחות מסכום הקנס שנקבע לאותה עבירה לפי סעיף 26א(ב), ורשאי בית המשפט להטיל עליו הוצאות המשפט בסכום שיקבע, בין אם התייצב הנאשם.

(תיקון מס' 9)  תשל"ה-1975

26ד.  (בוטל).

מיום 21.1.1971

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"א מס' 614 מיום 21.1.1971 עמ' 38 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 26ד

 

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 220 (ה"ח 1106)

ביטול סעיף 26ד

הנוסח הקודם:

כתב אישום בלי ברירה לשלם קנס

26ד. (א) אין בהוראת סעיף 26ב כדי למנוע הגשת כתב אישום לבית משפט נגד אדם, בלא שתינתן לו הברירה לשלם קנס במקום להישפט ובלבד שעל הגשת כתב אישום באה הוראה מרשות אישום.

(ב) "רשות אישום"- כל אחד מאלה: ראש המועצה המקומית, סגן ראש המועצה המקומית שהמועצה הסמיכה אותו לכך, מזכיר המועצה או עובד אחר של המועצה המקומית שהמועצה הסמיכה אותו לכך, דרך כלל או לעבירות מסויימות, ותובע כאמור בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

פרק ג': תקציב וחשבונות

עריכת תקציב ואישורו (תיקון מס' 67) תשע"ד-2014

27[2]. מועצה מקומית תערוך בכל שנה תקציב בצורה שנקבעה, המראה את אומדן ההכנסה וההוצאה שלה; התקציב יוכן ויאושר על ידי המועצה לפי הוראות סעיף 206 לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים, ואם היתה המועצה המקומית רובע של עיריה - על ידי העיריה.

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 300 (ה"ח 444)

27. מועצה מקומית תערוך בכל שנה תקציב בצורה שנקבעה, המראה את אומדן ההכנסה וההוצאה שלה; התקציב יוגש לאישור הממונה, במישרין, התקציב יוכן ויאושר על ידי המועצה לפי הוראות סעיף 206 לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים, ואם היתה המועצה המקומית רובע של עיריה - על ידי העיריה.

אין לסטות מן התקציב (תיקון מס' 67) תשע"ד-2014

28.  התקציב שאושר הוא התקציב השנתי למועצה המקומית, ולא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 300 (ה"ח 444)

28. התקציב שאושר על ידי הממונה הוא התקציב השנתי למועצה המקומית, ולא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

תיקון התקציב על ידי הממונה

29.  הממונה רשאי, לאחר ששקל את דעת המועצה המקומית, לשנות או לדחות פריט בתקציב וכן רשאי הוא להוסיף פריט לתקציב, אם ראה שעל פי נסיבות חורגות מן הרגיל הקשורות במועצה המקומית חיוני הוא, מטעמים של טובת הציבור, לעשות כן.

שינוי בתקציב על ידי המועצה

30.  המועצה המקומית יכולה לשנות את התקציב בדרך שנקבעה כאמור לאישור התקציב המקורי.

חילוקי דעות בנוגע לתקציב השנתי

31.  על חילוקי דעות בין המועצה המקומית ובין עיריה בענין התקציב השנתי יופנו לממונה והחלטתו תהא סופית.

קופת המועצה (תיקון מס' 13) תשמ"ג-1983

32.  צו הכינון יכול שתהא בו הוראה בדבר ייסוד קופת המועצה המקומית, השמירה על בטחונה ושאר ענינים הכרוכים בכך, וכל הקנסות, האגרות, דמי העונשין והתשלומים האחרים הנגבים לפי הפקודה, או לפי חוקי עזר שהותקנו על פיה, ישולמו לקופה ויהיו חלק ממנה והוא הדין בקנסות המשולמים עקב הפעלת סמכותו של עובד של המועצה המקומית בשל עבירה על סעיף 196 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שנעברה בתחומה.

מיום 28.7.1983

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ג מס' 1088 מיום 28.7.1983 עמ' 130 (ה"ח 1606)

32. צו הכינון יכול שתהא בו הוראה בדבר ייסוד קופת המועצה המקומית, השמירה על בטחונה ושאר ענינים הכרוכים בכך, וכל הקנסות, האגרות, דמי העונשין והתשלומים האחרים הנגבים לפי הפקודה, או לפי חוקי עזר שהותקנו על פיה, ישולמו לקופה ויהיו חלק ממנה והוא הדין בקנסות המשולמים עקב הפעלת סמכותו של עובד של המועצה המקומית בשל עבירה על סעיף 196 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שנעברה בתחומה.

אחריות לתשלומים שלא כדין

33.  צו הכינון יכול שיהיו בו הוראות בדבר החיוב להחזיר סכומים ששולמו ותשלומם לא הותר לפי הצו או בתקציב שאושר לפי פרק זה.

בקורת חשבונות ותקציב (תיקון מס' 20) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 41) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 53) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 67) תשע"ד-2014

34.  הוראות סימנים ב' ו-ד' בפרק 11 וסעיפים 10א ו-10ב בתוספת הרביעית לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית, בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת חשבונות.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 44 (ה"ח 2556)

34. החשבונות של מועצה מקומית יבוקרו על ידי רואה חשבון שמינהו השר לתפקיד זה לפי פקודת העיריות, והוראות אותה פקודה בנוגע לבקרת חשבונות של עיריה יחולו, בשינויים המחוייבים, על בקרת חשבונות של מועצה מקומית; הוראות סימן ב' בפרק 11 לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית, בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת חשבונות.

 

מיום 3.3.2005

תיקון מס' 41

ס"ח תשס"ה מס' 1986 מיום 3.3.2005 עמ' 226 (ה"ח 67)

בקורת חשבונות ותקציב

34. הוראות סימן ב' בפרק 11 וסעיף 10א בתוספת הרביעית לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית, בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת חשבונות.

 

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 53

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 631 (ה"ח 212)

34. הוראות סימן ב' בפרק 11 וסעיף 10א וסעיפים 10א ו-10ב בתוספת הרביעית לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית, בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת חשבונות.

 

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 300 (ה"ח 444)

34. הוראות סימן ב' סימנים ב' ו-ד' בפרק 11 וסעיפים 10א ו-10ב בתוספת הרביעית לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית, בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת חשבונות.

 

 

תחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 34) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 45)  תשס"ו-2006 (תיקון מס' 49) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 50) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 52) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 57)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 58) תשע"א-2010 ת"ט תשע"א-2011 (תיקון מס' 61) תשע"א-2011 (תיקון מס' 65) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 67) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 68) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 70) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 72) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 74) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 76) תשפ"ב-2022

34א[3]. (א)  הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב) ו-(ב1)(2א), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 198א, 198ב, 203, 206, 208, 208א, 210 עד 213, 233א, 249(5א), 249ב, 276, 277, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

          (ב)  צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו לפי סעיף קטן (א).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 122 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 34א

 

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 413 (ה"ח 108)

(א) הוראות סעיפים  142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 318 (ה"ח 236)

(א) הוראות סעיפים 9ב, 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ח מס' 2124 מיום 31.12.2007 עמ' 101 (ה"ח 144)

(א) הוראות סעיפים 9ב, סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008 ולאחר מכן לפי סעיף התחולה

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 108 (ה"ח 335)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג, 146ב עד 146ד, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 27.2.2008

תיקון מס' 52

ס"ח תשס"ח מס' 2135 מיום 27.2.2008 עמ' 215 (ה"ח 335)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 57

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 642 (ה"ח 320)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב 249ב ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 88 (ה"ח 261)

ת"ט תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2272 מיום 12.1.2011 עמ' 200

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 191, 192, 203, 206, 210, 213, 249ב, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 61

ס"ח תשע"א מס' 2289 מיום 4.4.2011 עמ' 736 (ה"ח 358)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 191, 192, 203, 206, 210, 213, 249ב, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 6.8.2013

תיקון מס' 133

ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 205 (ה"ח 686)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 191, 192, 203, 206, 210, 213, 233א, 249ב, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 28.11.2013

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"ד מס' 2415 מיום 28.11.2013 עמ' 54 (ה"ח 796)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 191, 192, 203, 206, 210, 213, 233א, 249ב, 276, 277, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 300 (ה"ח 444)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 203, 206, 208, 208א, 210, 213 210 עד 213, 233א, 249ב, 276, 277, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 42 (ה"ח 951)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 198א, 203, 206, 208, 208א, 210 עד 213, 233א, 249ב, 276, 277, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 27.7.2016

תיקון מס' 70

ס"ח תשע"ו מס' 2567 מיום 27.7.2016 עמ' 1084 (ה"ח 649)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 198א, 198ב, 203, 206, 208, 208א, 210 עד 213, 233א, 249ב, 276, 277, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 7.2.2018

תיקון מס' 72

ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 151 (ה"ח 728)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 198א, 198ב, 203, 206, 208, 208א, 210 עד 213, 233א, 249(5א), 249ב, 276, 277, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 12.7.2022

תיקון מס' 74

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 318 (ה"ח 1071)

תיקון מס' 74 (תיקון)

ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח 1384)

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב) ו-(ב1)(2א), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 198א, 198ב, 203, 206, 208, 208א, 210 עד 213, 233א, 249(5א), 249ב, 276, 277, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

מיום 11.10.2022

תיקון מס' 76

ס"ח תשפ"ב מס' 3006 מיום 11.7.2022 עמ' 1111 (ה"ח 1344)

(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב) ו-(ב1)(2א), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 188, 191, 192, 196, 198א, 198ב, 203, 206, 208, 208א, 210 עד 213, 233א, 249(5א), 249ב, 276, 277, 330א עד 330כח, 338 ו-339 לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות כלליות

35.  בלי לפגוע בהוראות פרק זה רשאי השר להתקין תקנות הקובעות פנקסים שבהם ינוהלו חשבונות של מועצות מקומיות וצורת ניהולם, וכן אופן הכנת תקציביהן השנתיים, וכל הענינים הכרוכים בכך, ורשאי הוא באותן תקנות לקבוע הוראות בדבר תחולת התקנות, או מקצתן, על המועצות המקומיות הנקובות בהן.

(תיקון מס' 47) תשס"ז-2007

35א.  (בוטל).

מיום 1.11.1998

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 204 (ה"ח 2008)

הוספת סעיף 35א

 

מיום 8.1.2008

תיקון מס' 47

ס"ח תשס"ז מס' 2093 מיום 10.4.2007 עמ' 303 (ה"ח 137)

ביטול סעיף 35א

הנוסח הקודם:

מבקר פנימי

35א. על אף האמור בפקודה זו רשאי שר הפנים, באישור הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת, לכלול בצו כינון של מועצה מקומית הוראות כהוראות שחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 39), תש"ן–1990, הוסיף לפקודת העיריות, או את הוראות סעיפים 3, 4, 7 עד 10, 12, 14(ב) ו-(ג) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב–1992, כולן או מקצתן, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

משכורת ראש מועצה וסגניו (תיקון מס' 22)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 30) תשס"ג-2003

35ב.  (א)  ראש מועצה מקומית וסגן ראש מועצה מקומית שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, או ראש מועצה אזורית שנבחר לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן בסעיף זה – ראש מועצה אזורית), וכן סגן ראש מועצה אזורית נבחרת, רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת המועצה בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת המועצה המקומית או המועצה האזורית כל אחד מאלה:

(1)   סגו ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-10,000 תושבים;

(2)   יותר מסגן ראש מועצה אחד – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-20,000 תושבים;

(3)   יותר משני סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(4)   יותר משלושה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-200,000 תושבים;

(5)   יותר מארבעה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-400,000 תושבים;

(6)   יותר מחמישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-500,000 תושבים;

(7)   יותר משישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה יותר מ-500,000 תושבים.

          (ב)  תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת המועצה לראש מועצה מקומית או לראש מועצה אזורית (להלן בסעיף זה - ראש מועצה) או לכל סגן מסגניהם, שנבחרו במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש מועצה או לסגן ממלא מקום ראש מועצה (להלן בסעיף זה - סגן), שנבחרו במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן, בהתקיים כל אלה:

(1)   הסכם בדבר חילופי ראש מועצה או סגן הונח על שולחן המועצה, תוך 45 ימים מהיום שראש המועצה הראשון בכל תקופת כהונת מועצה, התחיל לכהן;

(2)   ראש המועצה, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקידו לפחות 28 חודשים.

          (ד)  (1)   התחלף ראש מועצה או סגן והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (ג), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש מועצה או כסגן אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ב)(1) נקבע כי ראש המועצה או סגן שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו, יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו, במקום מי שכיהן ראשון כאמור;

(2)   ראש מועצה או סגן שאינו זכאי לתנאי פרישה ולגמלאות לפי פסקה (1) יהיה זכאי למענק עבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, והחלטות שהתקבלו לפיו.

(תיקון מס' 30) תשס"ג-2003

          (ה)  בסעיף זה, "שכר ותנאי שירות" – שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש המועצה או סגנו.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 69 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 35ב

 

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 30

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 516 (ה"ח 25)

35ב. (א) ראש מועצה מקומית וסגן ראש מועצה מקומית שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, או ראש מועצה אזורית שנבחר לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן בסעיף זה – ראש מועצה אזורית), וכן סגן ראש מועצה אזורית נבחרת, רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת המועצה בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת המועצה המקומית או המועצה האזורית כל אחד מאלה:

(1) סגו ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-10,000 תושבים;

(2) יותר מסגן ראש מועצה אחד – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-20,000 תושבים;

(3) יותר משני סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(4) יותר משלושה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-200,000 תושבים;

(5) יותר מארבעה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-400,000 תושבים;

(6) יותר מחמישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-500,000 תושבים;

(7) יותר משישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה יותר מ-500,000 תושבים.

(ב) תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת המועצה לראש מועצה מקומית או לראש מועצה אזורית (להלן בסעיף זה - ראש מועצה) או לכל סגן מסגניהם, שנבחרו במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש מועצה או לסגן ממלא מקום ראש מועצה (להלן בסעיף זה - סגן), שנבחרו במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן, בהתקיים כל אלה:

(1) הסכם בדבר חילופי ראש מועצה או סגן הונח על שולחן המועצה, תוך 45 ימים מהיום שראש המועצה הראשון בכל תקופת כהונת מועצה, התחיל לכהן;

(2) ראש המועצה, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקידו לפחות 28 חודשים.

(ד) (1) התחלף ראש מועצה או סגן והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (ג), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש מועצה או כסגן אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ב)(1) נקבע כי ראש המועצה או סגן שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו, יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו, במקום מי שכיהן ראשון כאמור;

(2) ראש מועצה או סגן שאינו זכאי לתנאי פרישה ולגמלאות לפי פסקה (1) יהיה זכאי למענק עבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, והחלטות שהתקבלו לפיו.

(ה) בסעיף זה, "שכר ותנאי שירות" – שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש המועצה או סגנו.

 

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 123

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 692 (ה"ח 292)

ביטול סעיף 129

הנוסח הקודם:

משכורת ראש מועצה וסגניו

35ב. (א) ראש מועצה מקומית וסגן ראש מועצה מקומית שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, או ראש מועצה אזורית שנבחר לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן בסעיף זה – ראש מועצה אזורית), וכן סגן ראש מועצה אזורית נבחרת, רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת המועצה בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת המועצה המקומית או המועצה האזורית כל אחד מאלה:

(1) סגו ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-10,000 תושבים;

(2) יותר מסגן ראש מועצה אחד – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-20,000 תושבים;

(3) יותר משני סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-100,000 תושבים;

(4) יותר משלושה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-200,000 תושבים;

(5) יותר מארבעה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-400,000 תושבים;

(6) יותר מחמישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ-500,000 תושבים;

(7) יותר משישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה יותר מ-500,000 תושבים.

(ב) תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת המועצה לראש מועצה מקומית או לראש מועצה אזורית (להלן בסעיף זה - ראש מועצה) או לכל סגן מסגניהם, שנבחרו במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש מועצה או לסגן ממלא מקום ראש מועצה (להלן בסעיף זה - סגן), שנבחרו במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן, בהתקיים כל אלה:

(1) הסכם בדבר חילופי ראש מועצה או סגן הונח על שולחן המועצה, תוך 45 ימים מהיום שראש המועצה הראשון בכל תקופת כהונת מועצה, התחיל לכהן;

(2) ראש המועצה, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקידו לפחות 28 חודשים.

(ד) (1) התחלף ראש מועצה או סגן והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (ג), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש מועצה או כסגן אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ב)(1) נקבע כי ראש המועצה או סגן שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו, יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו, במקום מי שכיהן ראשון כאמור;

(2) ראש מועצה או סגן שאינו זכאי לתנאי פרישה ולגמלאות לפי פסקה (1) יהיה זכאי למענק עבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל"ז-1977, והחלטות שהתקבלו לפיו.

(ה) בסעיף זה, "שכר ותנאי שירות" – שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש המועצה או סגנו.

הצהרת אמונים של חברי המועצה (תיקון מס' 35) תשס"ד-2004

35ג[4]. (א)  עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

          (ב)  חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה, כל עוד לא הצהיר.

          (ג)   חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח.

מיום 20.6.2004

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ד מס' 1944 מיום 20.6.2004 עמ' 419 (ה"ח 37)

הוספת סעיף 35ג

פרק ד': סמכויות השר והממונה

הגדרות (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 34) תשס"ד-2004

35ג[5]. בפרק זה –

          "גירעון מצטבר" – עודף התחייבויות על נכסים בתקציב השוטף כפי שהופיע בדוח המבוקר;

          "גירעון שוטף" – עודך הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף, כפי שהופיע בדוח המבוקר;

          "הדוח המבוקר" – הדוח המבוקר שהוגש לממונה על החשבונות לפי הוראות סעיף 34;

          "שיעור גביה", לענין ארנונה או אספקת מים – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או מאספקת מים שגבתה המועצה המקומית בשנת כספים, לבין הסכומים המגיעים למועצה המקומית בעד ארנונה או בעד אספקת מים, לפי הענין, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שמוציאה המועצה המקומית לחייבים;

          "שיעור גירעון מצטבר" – היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות המועצה המקומית בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון המצטבר, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר;

          "שיעור גירעון שוטף" – היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות המועצה המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף;

(תיקון מס' 34) תשס"ד-2004

          "תכנית הבראה" – תכנית להבראת המועצה המקומית שנועדה להביא לכך שהוצאותיה של המועצה המקומית בתקציבה הרגיל, בכל שנה, לא יעלו על הכנוסתיה, וכן להסדיר את חובות העבר שלה, כולם או חלקם, לרבות בדרך של פשרה בין המועצה המקומית לבין נושיה בנוגע לחוב, פריסתו או אופן תשלומו.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 123 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 35א

 

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 413 (ה"ח 108)

35א. 35ג. בפרק זה –

"גירעון מצטבר" – עודף התחייבויות על נכסים בתקציב השוטף כפי שהופיע בדוח המבוקר;

"גירעון שוטף" – עודך הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף, כפי שהופיע בדוח המבוקר;

"הדוח המבוקר" – הדוח המבוקר שהוגש לממונה על החשבונות לפי הוראות סעיף 34;

"שיעור גביה", לענין ארנונה או אספקת מים – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה או מאספקת מים שגבתה המועצה המקומית בשנת כספים, לבין הסכומים המגיעים למועצה המקומית בעד ארנונה או בעד אספקת מים, לפי הענין, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שמוציאה המועצה המקומית לחייבים;

"שיעור גירעון מצטבר" – היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות המועצה המקומית בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון המצטבר, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר;

"שיעור גירעון שוטף" – היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות המועצה המפורטות בדוח המבוקר שבו הופיע הגירעון השוטף;

"תכנית הבראה" – תכנית להבראת המועצה המקומית שנועדה להביא לכך שהוצאותיה של המועצה המקומית בתקציבה הרגיל, בכל שנה, לא יעלו על הכנוסתיה, וכן להסדיר את חובות העבר שלה, כולם או חלקם, לרבות בדרך של פשרה בין המועצה המקומית לבין נושיה בנוגע לחוב, פריסתו או אופן תשלומו.

תכנית הבראה (תיקון מס' 34) תשס"ד-2004

35ד.  (א)  מועצה מקומית רשאית להכין תכנית הבראה.

 

(תיקון מס' 43) תשס"ה-2005

          (ב)  תכנית הבראה שהוכנה למועצה מקומית את טעונה את אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה למועצה מקומית, אלא אם כן שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה וכי השתתפות המדינה, ככל שהיא ניתנת, במימון התכנית, אינה חורגת ממסגרת הסכומים המיועדים בחוק התקציב השנתי לתכניות הבראה ברשויות מקומיות.

          (ג)   השר רשאי להורות למועצה מקומית שיש לה גירעון מצטבר להכין תכנית הבראה, אם ראה שתכנית כאמור דרושה לצורך הבראתה.

          (ד)  נוכח השר שאין בתכנית ההבראה, שהוכנה על ידי המועצה המקומית כדי להביא להבראתה, רשאי הוא להורות למועצה המקומית להכניס בה שינויים, כפי שיקבע; לא מילאה המועצה המקומית אחר הוראות השר כאמור, רשאי השר למנות אדם, שיתקן את התכנית על פי הוראותיו; הוכנה תכנית הבראה מתוקנת כאמור ואושרה על ידי השר, תפעל המועצה המקומית לפיה.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר הוראות פרק זה.

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 413 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 35ד

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 370 (ה"ח 143)

החלפת סעיף קטן 35ד(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תכנית הבראה שהוכנה למועצה מקומית את טעונה את אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה למועצה מקומית, אלא אם כן שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה וכי השתתפות המדינה, ככל שהיא ניתנת, במימון התכנית, אינה חורגת ממסגרת הסכומים המיועדים בחוק התקציב השנתי לתכניות הבראה ברשויות המקומיות.

מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת

36.  (א)  כל אימת שנראה לממונה שמועצה מקומית לא מילאה חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות, לפי הפקודה או לפי צו הכינון או לפי כל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו למלא החובה או לבצע העבודה תוך זמן הנקוב בצו.

          (ב)  לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות אדם הנראה לו מתאים, שימלא את החובה או יבצע את העבודה, ורשאי הוא לקבוע את שכרו ולהורות שהשכר וההוצאות למילוי החובה או לביצוע העבודה יהיו על קופת המועצה.

כשאין אפשרות לכנס את המועצה

37.  בשעת חירום, כשאין אפשרות לכנס ישיבה של המועצה המקומית, רשאי הממונה להורות לראש המועצה או לסגנו או לחבר אחר של המועצה למלא חובה או לבצע עבודה שהמועצה נדרשת או מוסמכת לעשות לפי הפקודה או לפי צו הכינון או לפי כל דין אחר והן, לדעת הממונה, הכרחיות לבטחון או לבריאות של תחום שיפוט המועצה או של תושביו.

מועצה נחשלת (תיקון מס' 8) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 19) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 37) תשס"ד-2004

38.  (א)  בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש מועצה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש מועצה שהוא אזרח ישראלי ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:

(1)   המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי הוראות צו הכינון;

(תיקון מס' 8) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 32) תשס"ד-2004

(2)   המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(תיקון מס' 8) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 32) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004

(3)   ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 והמליצה לפני השר על סיום כהונת ראש המועצה או על פיזור המועצה.

(תיקון מס' 19) תשנ"ד-1994  (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004

          (ב)  התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), לא ימנה השר ראש מועצה, מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א).

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח 1198)

38. בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי הממונה השר להורות בצו על בחירת מועצה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או למנות מועצה מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה, ואלה המקרים:

(1) המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי הוראות צו הכינון;

(2) המועצה איננה ממלאת עוד, לדעת הממונה, את התפקידים שהוטלו עליה לפי הפקודה או צו הכינון או כל דין אחר, או שאינה מנהלת כשורה את תחום שיפוטה, וכל זאת לאחר שהזהיר אותה כראוי.

(2) המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי והמליצה לפני השר על פיזור המועצה.

 

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

38. (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות בצו על בחירת מועצה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או למנות מועצה מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה, ואלה המקרים:

(1) המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי הוראות צו הכינון;

(2) המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי והמליצה לפני השר על פיזור המועצה.

(ב) התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), לא ימנה השר מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 70 (ה"ח 64)

(2) המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי  לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 והמליצה לפני השר על פיזור המועצה.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 123 (ה"ח 64)

38. (א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות בצו על בחירת מועצה חדשה ולקבוע את תאריך הבחירות, או למנות מועצה מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה, ואלה המקרים: בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש מועצה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש מועצה ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:

(1) המועצה נחשבת כמועצה שחדלה לפי הוראות צו הכינון;

(2) המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3) ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי  לרבות התפקידים שהוטלו עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 והמליצה לפני השר  על סיום כהונת ראש המועצה או על פיזור המועצה.

(ב) התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), בתוך שנה לפני המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), לא ימנה השר ראש מועצה, מועצה או ועדה לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 500 (ה"ח 51)

(א) בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאי השר להורות על בחירת ראש מועצה חדש או מועצה חדשה או שניהם כאחד ולקבוע את תאריך הבחירות, למנות ראש מועצה שהוא אזרח ישראלי ומועצה או למנות מועצה בלבד, מתוך אנשים כשירים להיות חברי מועצה, או למנות ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה בלבד, ואלה המקרים:

מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004

38א.  (א)  השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות כללים המתייחסים למועצה מקומית שבה, בין השאר, יש שיעור גירעון שוטף, שיעור גירעון מצטבר, שיעור גביית ארנונה ושיעור גביית תשלומי אספקת מים (בסעיף זה – שיעורים).

          (ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) יקבעו השרים את השיעורים בשלושה מדרגים, שבמסגרתם יפעל השר כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ורשאים הם לקבוע את השיעורים כולם או חלקם:

(1)   שיעורים שבהגיע המועצה המקומית אליהם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה (בסעיף זה – ועדה);

(2)   שיעורים שבהגיע המועצה המקומית אליהם רשאי השר להורות על מינוי ועדה;

(3)   שיעורים שבהגיע המועצה המקומית אליהם לא יורה השר, על מינוי ועדה.

(תיקון מס' 34) תשס"ד-2004

          (ג)   (1)   תקנות לפי סעיף זה יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף זה בלבד והם לא יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף 38(א).

(2)   שיעורים שנקבעו לפי סעיף זה יחולו על מינוי ועדה לפי סעיף זה בלבד ולא יחולו על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 38(א).

(תיקון מס' 34) תשס"ד-2004

          (ד)  (1)   השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות הוראות המתייחסות למועצה מקומית שחלות עליה הוראות פרק ד'1 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שלא עמדה באחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, שהוכנה לגביה, או שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה בתוך שלושים ימים שתחילתם מיום שהודיעה לשר הפנים, על החלת הוראות סעיף 31יד לפרק האמור עליה.

(2)   בתקנות לפי סעיף קטן (ד)(1) יקבעו השרים תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה, ולגבי מועצה שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה כאמור בסעיף 31יד, תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה.

(3)   השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לגבי מועצה שלא הגישה תכנית הבראה על אף הוראת השר לעשות כן כאמור בסעיף 35ד לפקודת המועצות המקומיות, תנאים שבהתקיימם השר יהיה רשאי להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה המקומית.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 124 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 38א

 

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 413 (ה"ח 108)

(ג) (1) תקנות לפי סעיף זה תקנות לפי סעיף זה יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף זה בלבד והם לא יחולו לענין פעולות השר לפי סעיף 38(א).

(2) שיעורים שנקבעו לפי סעיף זה יחולו על מינוי ועדה לפי סעיף זה בלבד ולא יחולו על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 38(א).

(ד) (1) השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתקנות הוראות המתייחסות למועצה מקומית שחלות עליה הוראות פרק ד'1 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שלא עמדה באחד או יותר מיעדי תכנית ההבראה, שהוכנה לגביה, או שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה בתוך שלושים ימים שתחילתם מיום שהודיעה לשר הפנים, על החלת הוראות סעיף 31יד לפרק האמור עליה.

(2) בתקנות לפי סעיף קטן (ד)(1) יקבעו השרים תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה, ולגבי מועצה שלא הגישה הצעה לתכנית הבראה כאמור בסעיף 31יד, תנאים שבהתקיימם יהיה חייב השר להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה.

(3) השרים רשאים לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לגבי מועצה שלא הגישה תכנית הבראה על אף הוראת השר לעשות כן כאמור בסעיף 35ד לפקודת המועצות המקומיות, תנאים שבהתקיימם השר יהיה רשאי להורות על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה או על מינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה המקומית.

תקופת כהונתן של מועצות או ועדות חדשות (תיקון מס' 19)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 54) תשס"ט-2009

39.  (א)  תקופת כהונתה של מועצה שנבחרה לפי הוראות סעיף 38 תהיה בהתאם להוראות צו הכינון ותקופת כהונתה של מועצה או של ועדה שנתמנו לפי הוראות סעיף 38 תהיה עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משלוש שנים.

(תיקון מס' 19)  תשנ"ד-1994

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח 2273)

39. (א) תקופת כהונתה של מועצה שנבחרה לפי הוראות סעיף 38 תהיה בהתאם להוראות צו הכינון ותקופת כהונתה של מועצה או של ועדה שנתמנו לפי הוראות סעיף 38 תהיה עד אשר הממונה יורה על עריכת בחירות או יורה הוראה אחרת עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי השר, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 117

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 173 (ה"ח 436)

39. (א) תקופת כהונתה של מועצה שנבחרה לפי הוראות סעיף 38 תהיה בהתאם להוראות צו הכינון ותקופת כהונתה של מועצה או של ועדה שנתמנו לפי הוראות סעיף 38 תהיה עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הבחירות, ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת משנתיים לא תפחת משלוש שנים.

הסדר נושים (תיקון מס' 26) תש"ס-2000 (תיקון מס' 64) תשע"ב-2012

39א.  לבקשת נושה של מועצה מקומית או לבקשת שר הפנים, באישור שר המשפטים, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוראות הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחולו בשינויים המחויבים, על המועצה המקומית.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 39א

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 64

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 506 (ה"ח 582)

39א. לבקשת נושה של מועצה מקומית או לבקשת שר הפנים, באישור שר המשפטים, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוראות סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחולו בשינויים המחויבים, על המועצה המקומית.

סמכויות ועדה ממונה

40.  ועדה ממונה לפי הוראות סעיף 38 יהיו לה הסמכויות והחובות אשר למועצה המקומית לפי הפקודה או צו הכינון או כל דין אחר.

יושב ראש ועדה ממונה וסגנו (תיקון מס' 8) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 33) תשס"ד-2004

41.  (א)  לועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 38 למילוי תפקידי ראש המועצה המקומית והמועצה, ימנה הממונה אחד מחבריה להיות יושב ראש, וימנה, אם ראה לעשות כן, חבר אחר להיות סגן יושב ראש.

          (ב)  ליושב ראש ולסגן יושב ראש יהיו כל הסמכויות והחובות שהוקנו או יוחדו לראש המועצה המקומית או לסגנו לפי הפקודה או צו הכינון או כל דין אחר, והם יקבלו מקופת המועצה את השכר שיקבע הממונה.

(תיקון מס' 25) תשנ"ט-1999

          (ג)   הזכויות לגמלאות של יושב ראש וסגן יושב ראש, יבוטחו בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, וקופת המועצה המקומית לא תישא בכל עלות בשל זכויותיהם לגמלאות בעבור תקופת כהונתם בתפקידים האמורים, למעט בתשלומים השוטפים לקופת הגמל.

מיום 7.8.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 217 (ה"ח 1198)

(א) מונתה ועדה מועצה שמונתה לפי הוראות סעיף 38 תבחר ביושב ראש ובסגנים לפי הוראות סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975; לועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 38, ימנה הממונה אחד מחבריה להיות יושב ראש, וימנה, אם ראה לעשות כן, חבר אחר להיות סגן יושב ראש.

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 91 (ה"ח 2785)

הוספת סעיף קטן 41(ג)

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 124 (ה"ח 64)

(א) מועצה שמונתה לפי הוראות סעיף 38 תבחר ביושב ראש ובסגנים לפי הוראות סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975; לועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 38 למילוי תפקידי ראש המועצה המקומית והמועצה, ימנה הממונה אחד מחבריה להיות יושב ראש, וימנה, אם ראה לעשות כן, חבר אחר להיות סגן יושב ראש.

ביטול מועצה מקומית

42.  רשאי השר לבטל צו כינון, ואם ביטלו - יתן ההוראות הדרושות להקניית נכסי המועצה המקומית; הנכסים יוקנו בהתאם להוראות אלה והעסקה תהיה פטורה מאגרות המשתלמות לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956.

החלת פקודת העיריות (אספקת מים), 1936

43.  הממונה רשאי להחיל על מועצה מקומית את פקודת העיריות (אספקת מים), 1936, או כל חלק ממנה, כדרך שהשר רשאי על פי סעיף 29 שבה להחילה על עיריה, והפקודה או החלק ממנה יחולו על המועצה המקומית כדרך שהם חלים על עיריה בשינויים אלה: במקום "עיריה" ו"מועצה" קרי "מועצה מקומית" ובמקום "פקודת העיריות" קרי "פקודת המועצות המקומיות או צו הכינון שניתן על פיה", ובמקום "השר" קרי "הממונה".

תוכנה של תכנית הבראה (תיקון מס' 34) תשס"ד-2004

43א.  (א)  בתכנית ההבראה יפורטו, בין השאר, יעדי התכנית והדרכים להשגתם, ובכלל זה –

(1)   מקורות המימון לתכנית, לרבות מקורות המימון להסדר חובות העבר;

(2)   אמצעי התייעלות שתנקוט המועצה המקומית, לרבות צמצום הוצאותיה, העלאת שיעורי הגביה של מסים, אגרות ותשלומי חובה המשתלמים לה, ופיטורי עובדים, וכן אמצעי התייעלות נוספים, ככל שנדרש, וביניהם: הגדלת מקורות ההכנסה האחרים של המועצה המקומית, מכירת נכסים ועריכת שינויים מבניים וארגוניים;

(3)   לוח הזמנים לביצוע הוראות התכנית, התקופה להשלמת ביצועה, והתנאת העברה של הקצבות שהן כספי הבראה מתקציב המדינה, ככל שניתנו כאלה, בעמידה בלוח הזמנים האמור.

(תיקון מס' 43) תשס"ה-2005

          (ב)  (בוטל).

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 413 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 43א

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 370 (ה"ח 143)

ביטול סעיף קטן 43א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תכנית הבראה שהוכנה למועצה מקומית טעונה אישור השר; השר לא יאשר תכנית הבראה למועצה מקומית, אלא אם כן שוכנע כי יש בתכנית כדי להביא להבראתה, וכי השתתפות המדינה, ככל שהיא ניתנת, במימון התכנית אינה חורגת ממסגרת הסכומים המיועדים, בחוק התקציב השנתי, לתכניות הבראה ברשויות מקומיות.

 

(תיקון מס' 63) תשע"ב-2012

תוספת ראשונה

(בוטלה)

מיום 18.7.1965

ת"ט תשכ"ה-1965

ס"ח תשכ"ה מס' 460 מיום 18.7.1965 עמ' 205

9. לא ישולמו בקשר לערעור אגרות בית משפט, אגרות התייצבות של עורך-דין ומס בולים על יפוי-כוח.

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 137 (ה"ח 629)

ביטול התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

(סעיף 8)

מי רשאי לערער

1. בעל דין בערר לפני ועדת הבחירות או ועדת משנה שלה הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה סופית שלהן, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.

מועד להגשת הערעור

2. הערעור יוגש תוך עשרה ימים מיום החלטת ועדת הבחירות או ועדת המשנה, אם ניתנה בפני המערער, או תוך עשרה ימים מהיום שנמסרה לו הודעה של ועדת הבחירות או של ועדת המשנה על החלטתה בדרך שנקבעה בצו הכינון - אם ניתנה שלא בפניו, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה.

המשיבים

3. ועדת הבחירות תהא משיבה בערעור מלבד כל בעל דין אחר של המערער.

דרכי הדיון

4. הערעור יוגש ויתברר על ידי בקשה בדרך המרצה כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

מסירת חומר הדיון

5. משיודיעו לועדת הבחירות על הערעור, יעביר יושב ראש הועדה לבית המשפט כל חומר שהשתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא לערעור.

פסקי-הדין

6. בית המשפט יפסוק בערעור תוך עשרה ימים מיום הגשתו; לא הספיק לפסוק תוך הזמן האמור, לא יעכב הערעור את הבחירות.

הודעת פסק-הדין

7. רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת הבחירות הודעה על פסק-דינו של בית המשפט.

תיקון פנקס הבוחרים עקב פסק-דין

8. החליט בית המשפט על תיקון בפנקס הבוחרים, יתקן אותו יושב ראש ועדת הבחירות לפי ההחלטה, בלי דיחוי.

פטור מאגרת בית המשפט

9. לא ישולמו בקשר לערעור אגרות בית משפט ומס בולים על יפוי-כוח.

 

תוספת שניה

(סעיף 16)

מי רשאי לערער

1.        בעל דין לפני ועדת עררים הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה סופית של ועדת עררים, רשאי לערער על ההחלטה לפני בית המשפט המחוזי, אשר באזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.

מועד להגשת הערעור

2.        הערעור יוגש תוך ארבעה עשר יום מיום החלטת ועדת העררים אם ניתנה בפני המערער, או תוך ארבעה עשר יום מהיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה בדרך שנקבעה בצו הכינון - אם ניתנה שלא בפניו, או תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הודעת ועדת העררים על החלטתה בדרך שנקבעה כאמור, אם ההחלטה היא בדבר ערר כללי של המועצה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה או פרסומה; לענין סעיף זה, "ערר כללי של המועצה" - ערר של המועצה על לוח שומה על יסוד הטענה ששומת כלל הנכסים או סוג נכסים פלוני היא גבוהה מדי או נמוכה מדי ומבוקשת הורדה כללית או העלאה כללית מתאימה.

המשיבים

3.        בכל ערעור שאינו של המועצה - המשיבים הם המועצה ובעל דינו של המערער בועדת העררים.

דרכי הדיון

4.        הערעור יוגש ויתברר על ידי בקשה בדרך המרצה כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

מסירת חומר הדיון

5.        רשם בית המשפט המחוזי יודיע לועדת השומה על הערעור, ויושב ראש הועדה יעביר לבית המשפט כל חומר שועדת השומה וועדת העררים השתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא הערעור.

הודעת פסק-הדין

6.        רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת השומה הודעה על פסק-הדין של בית המשפט.

תיקון לוח השומה

7.        החליט בית המשפט המחוזי על תיקון לוח השומה, יתקן יושב ראש ועדת השומה את הלוח בלי דיחוי.

דרכי הדיון בשינוי לוח השומה

8.        הוראות תוספת זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על ערעור על החלטת ועדת עררים בדבר הוספות ללוח השומה ובדבר ביקורת לוח השומה, בהתאם לצו הכינון.

חובת תשלום על אף הערעור

9.        החייב בתשלום ארנונה או בתשלום חובה אחר מכוח צו הכינון, ישלם אותם במועדם, אף אם הוגש ערעור לפי תוספת זו ועדיין לא הוכרע בו; חל שינוי בשומה עקב הערעור, הוא או המועצה ישלם או יקבל את ההפרש, הכל לפי הענין.

 

 

                                                                           דב יוסף

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם דיני מדינת ישראל 9 מיום 1.7.1965 עמ' 256.

ת"ט ס"ח תשכ"ה מס' 460 מיום 18.7.1965 עמ' 205.

תוקן ס"ח תשכ"ו מס' 468 מיום 19.1.1966 עמ' 2 (ה"ח תשכ"ו מס' 675 עמ' 50) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ח מס' 525 מיום 4.4.1968 עמ' 54  (ה"ח תשכ"ח מס' 764 עמ' 140) – תיקון מס' 2 בסעיף 16 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 8) (ביטול ארנונת רכוש), תשכ"ח-1968; תחילתו ביום 1.4.1968.

ס"ח תשל"א מס' 614 מיום 21.1.1971 עמ' 37 (ה"ח תשכ"ט מס' 878 עמ' 116) – תיקון מס' 3 בסעיפים 6, 7 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות, תשל"א-1971.

ס"ח תשל"ב מס' 658 מיום 22.6.1972 עמ' 112 (ה"ח תשל"א מס' 948 עמ' 250) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 2), תשל"ב-1972.

ס"ח תשל"ג מס' 678 מיום 18.1.1973 עמ' 40 (ה"ח תשל"ב מס' 997 עמ' 326) – תיקון מס' 5 בסעיפים 4, 5 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 13), תשל"ג-1973.

ס"ח תשל"ג  מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 249 (ה"ח תשל"ג מס' 1028 עמ' 72) – תיקון מס' 6 בסעיף 4 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5), תשל"ג-1973.

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח תשל"ד מס' 1105 עמ' 96) – תיקון מס' 7 בסעיף 6 לחוק מבקר המדינה (תיקון מס' 7), תשל"ד-1974.

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 216 (ה"ח תשל"ה מס' 1198 עמ' 422) – תיקון מס' 8 בסעיף 31 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 219 (ה"ח תשל"ד מס' 1106 עמ' 99) – תיקון מס' 9 בסעיפים 6, 7 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 7), תשל"ה-1975.

ס"ח תש"ם מס' 956 מיום 17.1.1980 עמ' 47 (ה"ח תשל"ט מס' 1415 עמ' 276) – תיקון מס' 10 בסעיף 10 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 61 (ה"ח תשל"ט מס' 1414 עמ' 265) – תיקון מס' 11 בסעיף 17 לחוק העונשין (תיקון מס' 9), תש"ם-1980.

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 172 (ה"ח תשמ"ב מס' 1580 עמ' 196) – תיקון מס' 12 בסעיף 8 לחוק העונשין (תיקון מס' 14), תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4501 מיום 7.6.1983 עמ' 1503 – צו תשמ"ג-1983 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ג-1983; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשמ"ג מס' 1088 מיום 28.7.1983 עמ' 130 (ה"ח תשמ"ג מס' 1606 עמ' 36) – תיקון מס' 13 בסעיף 5 לחוק העונשין (תיקון מס' 18), תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4594 מיום 12.2.1984 עמ' 949 – צו תשמ"ד-1984 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ד-1984; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו. מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2065 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות) (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ה מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 1000 – צו תשמ"ה-1985 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ה-1985; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 299 – צו תשמ"ו-1985 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.1.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5001 מיום 29.1.1987 עמ' 358 – צו תשמ"ז-1987 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ז-1987; תחילתו ביום 1.2.1987.

ס"ח תשמ"ח מס' 1244 מיום 25.3.1988 עמ' 55 (ה"ח תשמ"ח מס' 1863 עמ' 100) – תיקון מס' 14 [במקור מס' 12].

ס"ח תשמ"ח מס' 1251 מיום 1.6.1988 עמ' 88 (ה"ח תשמ"ח מס' 1873 עמ' 137) – תיקון מס' 15 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (אישור חוקי עזר ופרסומם), תשמ"ח-1988; ראה סעיף 3 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1234 – צו תשמ"ט-1989 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 1.9.1989.

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 38 (ה"ח תשנ"ב מס' 2090 עמ' 88) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 204 (ה"ח תשנ"ב מס' 2008 עמ' 263) – תיקון מס' 17 בסעיף 20 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.11.1992 ור' סעיף 24(ג) לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח תשנ"ג מס' 2143 עמ' 2) – תיקון מס' 18 בסעיף 18 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992; תחילתו ביום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ג מס' 5506 מיום 4.3.1993 עמ' 487 – צו תשנ"ג-1993 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשנ"ג-1993; תחילתו ביום 15.4.1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 240 (ה"ח תשנ"ד מס' 2273 עמ' 462) – תיקון מס' 19 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מועצה או ועדה ממונה), תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 994 – צו תשנ"ו-1996 בסעיף 4 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשנ"ו-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 עמ' 12) – תיקון מס' 20 בסעיף 23 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996; תחילתו ביום 1.1.1997.

ס"ח תשנ"ז מס' 1619 מיום 1.4.1997 עמ' 96 (ה"ח תשנ"ז מס' 2568 עמ' 97) – תיקון מס' 21; ר' סעיף 2 לענין תחולה. ת"ט מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 130.

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 69 (ה"ח תשנ"ח מס' 2650 עמ' 20) – תיקון מס' 22 בסעיף 22 לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.1.1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 275 (ה"ח תשנ"ח מס' 2724 עמ' 394) – תיקון מס' 23 בסעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 336 (ה"ח תשנ"ח מס' 2727 עמ' 242) – תיקון מס' 24 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 68), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 91 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 25 בסעיף 3 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 72 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 26 בסעיף 8 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000; ראה סעיפים 12, 32 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ב מס' 1816 מיום 23.12.2001 עמ' 43 (ה"ח תשס"ב מס' 3046 עמ' 114) – תיקון מס' 27 בסעיף 2 לחוק קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 123 – צו תשס"ג-2002 בסעיף 2ב לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשס"ג-2002 כפי שתוקן מס' 6211 מיום 28.11.2002 עמ' 226 בצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות) (תיקון), תשס"ג-2002; תחילתו ביום 28.12.2002.

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 152 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 4 עמ' 18) – תיקון מס' 28 בסעיף 6 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), תשס"ג-2002; תחילתו ביום 1.1.2003 ור' סעיף 7 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 387 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 29 [במקור מס' 28] בסעיף 5 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 516 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 265) – תיקון מס' 30 בסעיף 2 לחוק התכנית להבראית כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), תשס"ג-2003; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ד מס' 1911 מיום 23.11.2003 עמ' 19 (ה"ח הכנסת תשס"ג מס' 27 עמ' 106) – תיקון מס' 31 בסעיף 2 לחוק קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 70 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 32 בסעיף 4 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 122 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 33 בסעיף 75 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 17.6.2004 עמ' 413 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 108 עמ' 497) – תיקון מס' 34 בסעיף 7 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1944 מיום 20.6.2004 עמ' 419 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 37 עמ' 54) – תיקון מס' 35 בסעיף 2 לחוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ד מס' 1953 מיום 1.8.2004 עמ' 488 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 117 עמ' 572) – תיקון מס' 36.

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 500 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 51 עמ' 167) – תיקון מס' 37.

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 501 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 46 עמ' 125) – תיקון מס' 38 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 91), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1960 מיום 28.10.2004 עמ' 2 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 55 עמ' 15) – הוראת שעה בחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (הוראת שעה), תשס"ה-2004; תחילתה ביום 1.1.2004 ותוקפה בשנת הכספים 2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1967 מיום 29.12.2004 עמ' 48 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 59 עמ' 42) – תיקון מס' 39 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ייצוג הולם) (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1984 מיום 24.2.2005 עמ' 217 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 67 עמ' 92) – תיקון מס' 40 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 98), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1986 מיום 3.3.2005 עמ' 226 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 67 עמ' 94, 95) – תיקון מס' 41 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 99), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 333 (ה"ח תשס"א מס' 2951 עמ' 326) – תיקון מס' 42 [במקור מס' 43] בסעיף 16(2) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 370 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 43 בסעיף 30 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2019 מיום 8.8.2005 עמ' 734 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 84 עמ' 175) – תיקון מס' 44 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 103), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 318 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 45 בסעיף 22 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2083 מיום 15.2.2007 עמ' 124 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 125 עמ' 27) – תיקון מס' 46 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 109), תשס"ז-2007; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ז מס' 2093 מיום 10.4.2007 עמ' 302 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 137 עמ' 101) – תיקון מס' 47; תחילתו ביום 8.1.2008 ור' סעיף 5 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 80 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 182 עמ' 44) – תיקון מס' 48 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 110) תשס"ח-2007; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו ור' סעיף 5 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשס"ח מס' 2124 מיום 31.12.2007 עמ' 101 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 144 עמ' 146) – תיקון מס' 49 בסעיף 4 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 111), תשס"ח-2007; תחילתו ביום 1.1.2008 ור' סעיפים 6, 7 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 108 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 50 בסעיף 3 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), תשס"ח-2008; תוקפו מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2008 אך ר' סעיף 4.

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 145 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 180 עמ' 34) – תיקון מס' 51 בסעיף 15 לחוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 9), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2135 מיום 27.2.2008 עמ' 215 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 37) – תיקון מס' 52 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 114), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 631 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 212 עמ' 220) – תיקון מס' 53 בסעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לעניני מעמד האישה) (תיקון), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 173 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 54 בסעיף 9 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009 ור' סעיף 10 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 219 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 55 בסעיף 74 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תש"ע מס' 2220 מיום 31.12.2009 עמ' 296 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 286 עמ' 34) – תיקון מס' 56; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 949 – צו תש"ע-2010 בסעיף 15 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 642 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 320 עמ' 158) – תיקון מס' 57 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120), תש"ע-2010.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 88 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 261 עמ' 32) – תיקון מס' 58 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2011 (ת"ט מס' 2272 מיום 12.1.2011 עמ' 200; תחילתו ביום 1.1.2011).

ס"ח תשע"א מס' 2277 מיום 17.2.2011 עמ' 353 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 353 עמ' 22) – תיקון מס' 59 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 122), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 692 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 292 עמ' 55) – תיקון מס' 60 בסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2289 מיום 4.4.2011 עמ' 732 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 179, 184) – הוראת שעה בסעיף 1(2) לחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), תשע"א-2011; תוקפה עד יום 31.12.2021 ור' סעיף 2 לענין הוראות מעבר. תוקנה ס"ח תשע"ב מס' 2328 מיום 29.12.2011 עמ' 94 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 640 עמ' 258) – הוראת שעה תשע"א-2011 (תיקון) תשע"ב-2011. ס"ח תשע"ד מס' 2415 מיום 28.11.2013 עמ' 54 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 796 עמ' 1266) – הוראת שעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשע"ד-2013. ס"ח תשע"ו מס' 2519 מיום 31.12.2015 עמ' 323 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 981 עמ' 270) – הוראת שעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 3) תשע"ו-2015. ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 74 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1178 עמ' 172) – הוראת שעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 4) תשע"ח-2017; תחילתו ביום 1.1.2018. ס"ח תש"ף מס' 2806 מיום 17.6.2020 עמ' 102 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1315 עמ' 202) – הוראת שעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 5) תש"ף-2020.

ס"ח תשע"א מס' 2289 מיום 4.4.2011 עמ' 736 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 358 עמ' 38) – תיקון מס' 61 בסעיף 3 לחוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 981 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 378 עמ' 128) – תיקון מס' 62 בסעיף 3 לחוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.1.2012 ור' סעיף 5 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 629 עמ' 132) – תיקון מס' 63 בסעיף 4 לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2368 מיום 17.7.2012 עמ' 506 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 582 עמ' 630) – תיקון מס' 64 בסעיף 8 לחוק החברות (תיקון מס' 19), תשע"ב-2012; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 205 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 686 עמ' 831) – תיקון מס' 65 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 133), תשע"ג-2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2415 מיום 28.11.2013 עמ' 54 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 818 עמ' 142) – תיקון מס' 66 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), תשע"ד-2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 300 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 444 עמ' 112) – תיקון מס' 67 בסעיף 13 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), תשע"ד-2014; ר' סעיף 15 לענין תחולה.

15. הוראות סעיף 208(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, לרבות כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, יחולו על תקציב רשות מקומית החל משנת הכספים 2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 42 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 68 בסעיף 4 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2533 מיום 1.3.2016 עמ' 580 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 617 עמ' 44) – תיקון מס' 69 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139), תשע"ו-2016; ר' סעיף 4 לענין תחילה והוראת מעבר.

4. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו; ואולם שר הפנים רשאי, בנסיבות מיוחדות, להתיר לעירייה או למועצה מקומית לפעול שלא כאמור בסעיף 248ג לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לרבות כפי שהוחל בסעיף 13ו לפקודת המועצות המקומיות, כולו או חלקו, עד למועד מאוחר יותר שיקבע בהודעה שתפורסם ברשומות, ובלבד שמועד כאמור לא יהיה מאוחר משנתיים מיום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תשע"ו מס' 2567 מיום 27.7.2016 עמ' 1084 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 649 עמ' 148) – תיקון מס' 70 בסעיף 3 לחוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ח מס' 2681 מיום 10.1.2018 עמ' 110 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1175 עמ' 162) – תיקון מס' 71 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2688 מיום 7.2.2018 עמ' 151 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 728 עמ' 260) – תיקון מס' 72 בסעיף 9 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2744 מיום 26.7.2018 עמ' 903 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 800 עמ' 258) – תיקון מס' 73 בסעיף 8 לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח-2018; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 318 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1071 עמ' 1282) – תיקון מס' 74 בסעיף 48 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 16.1.2022. תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1384 עמ' 176) – תיקון מס' 74 (תיקון) תשע"ט-2019. ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720 – צו תשפ"ב-2022.

ס"ח תשפ"ב מס' 2946 מיום 29.12.2021 עמ' 668 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1462 עמ' 152) – תיקון מס' 75 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 150), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2022.

ס"ח תשפ"ב מס' 3006 מיום 11.7.2022 עמ' 1111 (ה"ח הממשלה תש"ף 1344 עמ' 508) – תיקון מס' 76 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), תשפ"ב-2022; ר' סעיפים 7, 8 לענין תחילה והוראות מעבר.

7. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של סעיפים 330א, 330ב, 330ג, 330ד ו-330ה לפקודה, כנוסחם בחוק זה, לרבות כפי שהוחלו בפקודת המועצות המקומיות, בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, ובחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008, שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

8. (א) רשות מקומית שהתקשרה עם חברת גבייה ערב יום פרסומו של חוק זה, תהיה רשאית להמשיך את ההתקשרות בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהן, אולם הוראות הפקודה כנוסחה בחוק זה, לרבות כפי שהוחלה בפקודת המועצות המקומיות, בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, ובחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008, יחולו, מיום התחילה ואילך, גם על התקשרות כאמור שנערכה לפני יום פרסומו של חוק זה.

 (ב) אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בהליכי גבייה שננקטו לפני יום התחילה.

[1] סמכותו הואצלה לממונה על המחוז י"פ תשס"ח מס' 5786 מיום 16.3.2008 עמ' 2358.

[2] עפ"י תיקון מס' 33 יחול סעיף 206 לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כי הגזבר יכין הצעת תקציב למועצה המקומית, עפ"י הנחיות ראש המועצה, וראש המועצה יגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה. המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה. כן יחול סעיף 210 לפקודת העיריות לענין תקציב מילואים.

ר' יתר ההוראות הרלוונטיות מפקודת העיריות שהוחלו על מועצות מקומיות כפי שהן מפורטות בסעיף 34א, הנוגעות לגזבר – מינויו, תפקידיו (לרבות קופת העיריה, חשבון כספי העיריה, חתימה על מסמכים וכד') ופיטוריו, מינוי גובה ממונה ומינוי חשב מלווה וסמכויותיו וחברות עירוניות מיוחדות.

[3] לענין מועד מינוי גזבר ר' סעיף 86 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004.

[4] ר' סעיף 3 לחוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מוקמית (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004 לענין תחולה.

[5] הכפילות של מספר הסעיף במקור. ר' תיקונים מס' 34 ו-35.