נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977

 

 

עבודה – קליטת עובדים – קבלת עובדים לעבודה – נהלים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

Go

16

סעיף 106

הגדרות

Go

16

סעיף 107

סייגים להעסקת עובד

Go

17

סעיף 108

היתר להעסקה

Go

17

 

פרק עשירי:

Go

17

 

פרק אחד עשר: כללי

Go

17

סעיף 109

צווי המועצות המקומיות

Go

17

סעיף 110

תחילה

Go

17

סעיף 111

השם

Go

17

 

תוספת

Go

17

 


צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

          "רשות מקומית" – מועצה מקומית או מועצה אזורית;

          "מינהל השירות" – מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות;

          "ראש מינהל השירות" – ראש מינהל השירות כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 (להלן – צו מינהל השירות);

          "ועדת מינהל השירות" – ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כמשמעותה בצו מינהל השירות;

צו תשפ"א-2021

          "תקן" – (נמחקה);

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

מחיקת הגדרת "תקן"

הנוסח הקודם:

"תקן" – כמשמעותו בצו מינהל השירות;

צו תשפ"א-2021

          "מבחן" – (נמחקה);

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

מחיקת הגדרת "מבחן"

הנוסח הקודם:

"מבחן" – שאלה או קבוצה של שאלות בכתב לרבות מבחן באמצעות מכשירים;

צו תשפ"א-2021

          "רב אזורי" – (נמחקה);

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת הגדרת "רב אזורי"

 

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

מחיקת הגדרת "רב אזורי"

הנוסח הקודם:

"רב אזורי" – רב של מועצה אזורית;

צו תשפ"א-2021

          "רב יישוב" – (נמחקה).

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת הגדרת "רב יישוב"

 

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

מחיקת הגדרת "רב יישוב"

הנוסח הקודם:

"רב יישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית.

פרק שני: (בוטל)

צו תשפ"א-2021

2. עד 105. (בוטלו).

פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

הגדרות

106. בפרק זה –

          "עובד" – לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד;

צו תשס"ח-2008

          "קרוב משפחה" – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;

מיום 17.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 521

"קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;

          "ממונה" – ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.

סייגים להעסקת עובד

107. (א)  לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.

          (ב)  לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.

היתר להעסקה

108. על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית, להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור.

צו תשע"ד-2014

פרק עשירי: (בוטל)

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת פרק עשירי

 

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול פרק עשירי

הנוסח הקודם:

פרק עשירי: העסקת מעל לגיל 65 שנה

צו תשע"ד-2014

108א. (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108א

 

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108א

הנוסח הקודם:

תנאים להארכת שירות

108א. (א) ראש רשות מקומית המבקש להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, יפנה בבקשה לראש מינהל השירות, לפחות ששה חדשים לפני המועד שבו יגיע העובד לגיל 65 שנה. ראש מינהל השירות רשאי לקבל בקשה אף אם הוגשה לאחר המועד האמור, אך לפני שהגיע העובד לגיל 65 שנה, אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

(ב) רשאי ראש מינהל השירות בהסכמת העובד להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65, במשרה מלאה או במשרה חלקית, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם, עד הגיע העובד לגיל 70, וזאת אם התמלאו כל התנאים האלה:

(1) לבקשה צורף אישור מאת ראש הרשות המקומית לפיו העובד מסוגל להמשיך ולמלא את תפקידו, וכן הסכמת העובד בכתב להמשך העסקתו;

(2) ראש מינהל השירות שוכנע שקיים צורך בהמשך מילוי המשרה בה מועסק העובד וכי שירותו של העובד חיוני לרשות המקומית;

(3) העובד נבדק בדיקה רפואית על ידי ועדת הרופאים המוסמכת לקבוע את כשרם הבריאותי של עובדים להמשיך בעבודה בשירות הרשות המקומית, והוא נמצא כשיר להמשיך לכהן במשרתו.

צו תשע"ד-2014

108ב. (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108ב

 

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108ב

הנוסח הקודם:

המשך הארכת שירות

108ב. הוראות סעיף 108א(ב) יחולו על כל הארכת שירותו של עובד, אולם העובד לא יידרש להיבדק בדיקה רפואית אלא אם מצב בריאותו ומידת העדרותו מן העבודה מפאת מחלה, בתקופת שירותו המוארך החולף, מחייבים לדעת ראש הרשות המקומית או ראש מינהל השירות, בדיקה כאמור.

צו תשע"ד-2014

108ג.       (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108ג

 

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108ג

הנוסח הקודם:

הורים שכולים ונכים

108ג. האמור בסעיפים 108א ו-108ב אינו בא לגרוע מזכויות הורים שכולים ונכים להעסקה על פי כל דין.

צו תשע"ד-2014

108ד. (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108ד

 

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108ד

הנוסח הקודם:

הגשת ערר

108ד. (א) ניתן להגיש ערר על החלטת ראש מינהל השירות שלא להאריך המשך העסקה לפי סעיף 108א; הערר יוגש לועדת מינהל השירות תוך 45 יום מיום שנשלחה לראש הרשות הודעת ראש מינהל השירות בדבר דחיית הבקשה להמשך העסקת העובד.

(ב) ועדת מינהל השירות רשאית לקבל את הערר או לאשר את החלטת ראש מינהל השירות בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכון; החלטתה תהא סופית.

צו תשמ"א-1980

פרק אחד עשר: כללי

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 91

הוספת כותרת פרק אחד עשר

צווי המועצות המקומיות

109. צו זה הוא חלק מכל אחד מצווים אלה:

(1)  צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950;

צו תשפ"א-2021

(2)  (נמחקה);

(3)  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

מחיקת פסקה 109(2)

הנוסח הקודם:

(2) צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953;

תחילה

110. תחילתו של צו זה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו.

השם

111. לצו זה ייקרא "צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977".

 

צו תשפ"א-2021

תוספת

(בוטלה)

 

 

 

ב' באדר תשל"ז (20 בפברואר 1977)                      שלמה הלל

                                                                                              שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשל"ז מס' 3719 מיום 2.6.1977 עמ' 1832.

תוקן ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90 – צו תשמ"א-1980.

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 520 – צו תשס"ח-2008.

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149 – צו תשע"ד-2014; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1528 – צו תשע"ד-2014; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793 – צו תשע"ה-2015; תחילתו ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402 – צו תשע"ז-2016.

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820 – צו תשפ"א-2021; ר' סעיף 5 לענין תחולה.

5. צו זה לא יחול על הליכי מכרז פומבי שפורסם כדין לפני יום תחילתן של תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות