Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977

עבודה – קליטת עובדים – קבלת עובדים לעבודה – נהלים

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית

Go

4

סעיף 2

מינוי עובד

Go

4

סעיף 3

דרכים למילוי משרה בתקן

Go

4

פרק שלישי:

Go

4

פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית

Go

4

סעיף 7

סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה

Go

4

פרק חמישי: מכרז פנימי

Go

4

סעיף 8

חובת מכרז פנימי

Go

4

סעיף 9

סייגים למכרז

Go

4

סעיף 10

פרסום מכרז פנימי

Go

5

סעיף 11

אופן הפרסום

Go

5

סעיף 12

הדרישות במכרזים פנימיים

Go

5

סעיף 13

טופס הבקשה

Go

5

סעיף 14

בחינה בכתב

Go

5

סעיף 15

ועדות בחינה

Go

5

סעיף 16

הרכב ועדת הבחינה למשרות בדרגות נמוכות

Go

5

סעיף 17

הרכב ועדת בחינה

Go

6

סעיף 18

הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד

Go

6

סעיף 19

הרכב ועדת הבחינה למשרת מנהל במפת"ן

Go

6

סעיף 20

הרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר

Go

6

סעיף 21

הרכב ועדת הבחינה למשרה של פסיכולוג

Go

6

סעיף 22

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים

Go

6

סעיף 23

הרכב ועדת הבחינה למנהל בי"ס על יסודי

Go

7

סעיף 24

הרכב ועדת הבחינה לדרגה שצמוד לה דירוג של מהנדסים

Go

7

סעיף 25

ועדת הבחינה למשרת מנהל מחלקת התברואה

Go

7

סעיף 26

ועדת הבחינה למשרה הצמודה לדירוג הרופאים

Go

7

סעיף 27

ועדת הבחינה של מנהל מדור ספורט

Go

7

סעיף 27א

ועדת בחינה לרב יישוב

Go

8

סעיף 27ב

ועדת בחינה לרב אזורי

Go

8

סעיף 28

מינוי נציגים

Go

8

סעיף 29

אי הזמנת מועמדים

Go

8

סעיף 30

מועמד יחיד

Go

8

סעיף 31

ראיון למועמדים

Go

8

סעיף 32

החלטת ועדת הבחינות

Go

8

סעיף 33

פרוטוקול הישיבה

Go

8

סעיף 34

מועמד או מועמדים כשירים

Go

8

סעיף 35

הכרזה על אי כשירות המועמדים

Go

8

סעיף 36

הודעות למועמדים

Go

8

סעיף 37

סודיות הדיונים

Go

9

פרק ששי:

Go

9

פרק שביעי: מכרז פומבי

Go

9

סעיף 40

חובה של מכרז פומבי

Go

9

סעיף 41

פרטים במכרז פומבי

Go

9

סעיף 42

בקשה להשתתף במכרז

Go

9

סעיף 43

התקופה להגשת הבקשות

Go

9

סעיף 44

מקום פרסום המכרז

Go

9

סעיף 45

הדרישות למשרות בדירוג האחיד

Go

9

סעיף 46

מבחנים למשרות

Go

10

סעיף 47

תכנית המבחנים

Go

10

סעיף 48

עריכת המבחנים

Go

10

סעיף 49

בחינה בעל פה

Go

10

סעיף 50

אי הזמנת מועמד

Go

10

סעיף 51

בחינות ומבחנים

Go

10

סעיף 52

הזמנה למבחן

Go

10

סעיף 53

מועד המבחנים

Go

10

סעיף 54

מינוי מפקח על מבחנים

Go

10

סעיף 55

זיהוי המועמד

Go

10

סעיף 56

גליונות המבחנים

Go

10

סעיף 57

התנהגות בשעת מבחן

Go

10

סעיף 58

הוצאת נבחן מחדר המבחנים

Go

10

סעיף 59

הודעה לרשות המקומית

Go

10

סעיף 60

ועדת בחינה

Go

10

סעיף 61

הרכב ועדת בחינה

Go

10

סעיף 62

הרכב ועדת בחינה לעובדים סוציאליים

Go

11

סעיף 63

הרכב ועדת הבחינה למנהל במפת"ן

Go

11

סעיף 64

הרכב ועדת הבחינה לקצין ביקור

Go

11

סעיף 65

הרכב ועדת הבחינה לפסיכולוגים

Go

11

סעיף 66

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים

Go

11

סעיף 67

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר על יסודי

Go

11

סעיף 68

הרכב ועדת הבחינה למהנדסים

Go

11

סעיף 69

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת תברואה

Go

11

סעיף 70

הרכב ועדת הבחינה לרופאים

Go

11

סעיף 71

הרכב ועדת הבחינה למנהל מדור ספורט

Go

11

סעיף 71א

הרכב ועדת בחינה לרב יישוב

Go

12

סעיף 71ב

הרכב ועדת בחינה לרב אזורי

Go

12

סעיף 72

מינוי נציגים

Go

12

סעיף 73

מועמד יחיד

Go

12

סעיף 74

הזמנה לראיון

Go

12

סעיף 75

מועד הישיבה

Go

12

סעיף 76

בדיקה על ידי ועדת הבחינה

Go

12

סעיף 77

הכרעה לגבי מועמדים

Go

12

סעיף 78

החלטות ועדת הבחינה

Go

12

סעיף 79

פרוטוקול ועדת הבחינות

Go

12

סעיף 80

מינוי המועמדים

Go

12

סעיף 81

סודיות דיונים

Go

12

סעיף 82

העסקת אדם כארעי

Go

12

סעיף 83

הודעות לנבחנים

Go

13

סעיף 84

ביטול מינוי משרה פנויה

Go

13

פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד

Go

13

סעיף 85

העסקה על פי חוזה מיוחד

Go

13

סעיף 86

מקרים לאיסור חוזה מיוחד

Go

13

סעיף 87

רשיון לפי החוק

Go

13

סעיף 88

העסקה מעל שלושה חדשים

Go

13

סעיף 89

החלת צו הרשויות המקומיות

Go

13

סעיף 90

עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד

Go

13

סעיף 91

מועמד בן 55 ומעלה

Go

13

סעיף 92

מועמד בן 64 ומעלה

Go

13

סעיף 93

עובד שהתקבל לעבודה לפני 28.11.67

Go

13

סעיף 95

אי כשירות רפואית

Go

13

סעיף 96

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד

Go

13

סעיף 97

העסקה לעבודה שאינה צמיתה

Go

13

סעיף 98

העסקה למילוי מקום

Go

13

סעיף 99

העסקה שלא במסגרת התנאים הרגילים

Go

14

סעיף 100

הארכת שירות במשרה לא תקנית

Go

14

סעיף 101

החלת הוראות פרק שביעי

Go

14

סעיף 102

משכורת להעסקה על פי חוזה מיוחד

Go

14

סעיף 103

תשלום התוספת

Go

14

סעיף 104

טופס לחוזה מיוחד

Go

14

סעיף 105

ביטול חוזה מיוחד

Go

14

פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

Go

14

סעיף 106

הגדרות

Go

14

סעיף 107

סייגים להעסקת עובד

Go

14

סעיף 108

היתר להעסקה

Go

14

פרק עשירי:

Go

14

פרק אחד עשר: כללי

Go

15

סעיף 109

צווי המועצות המקומיות

Go

15

סעיף 110

תחילה

Go

15

סעיף 111

השם

Go

15

תוספת

Go

15


צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

          "רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית;

          "מינהל השירות" - מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות;

          "ראש מינהל השירות" - ראש מינהל השירות כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 (להלן - צו מינהל השירות);

          "ועדת מינהל השירות" - ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כמשמעותה בצו מינהל השירות;

          "תקן" - כמשמעותו בצו מינהל השירות;

          "מבחן" - שאלה או קבוצה של שאלות בכתב לרבות מבחן באמצעות מכשירים;

          "רב אזורי" – רב של מועצה אזורית;

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת הגדרת "רב אזורי"

          "רב יישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית.

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת הגדרת "רב יישוב"

פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית

מינוי עובד

2.    לא יתמנה אדם כעובד במשכורת ברשות מקומית ולא יועבר ממשרה אחרת באותה רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן.

דרכים למילוי משרה בתקן

3.    משרה פנויה בתקן של רשות מקומית ניתן למלא באחת מאלה:

(1)   העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית;

(2)   מכרז פנימי;

(3)   פנייה לשירות התעסוקה;

(4)   מכרז פומבי;

(5)   העסקה לפי חוזה מיוחד.

פרק שלישי: (בוטל)

מיום 1.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793

ביטול פרק שלישי

הנוסח הקודם:

פרק שלישי: אישור נחיצות מילוי משרה פנויה

4.    (בוטל).

מיום 1.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

אישור נחיצות מילוי משרה

4. התפנתה משרה הנמנית על אחד הסוגים המפורטים בסעיף 5, ניתן למלאה רק לאחר קבלת אישור נחיצות מילוי המשרה מאת השר או מראש מינהל השירות.

5.    (בוטל).

מיום 17.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 521

מחיקת פסקה 5(ב)(4)

הנוסח הקודם:

(4) משרות של עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים, אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות המקומית לתקופה של שנתיים לפחות.

מיום 1.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

סוגי המשרות בהם חלה חובת האישור

5. (א) חובת אישור נחיצות מילוי משרה חלה על סוגי המשרות המפורטות להלן:

(1) משרה בדרגה י"ג ומעלה של הדירוג האחיד;

(2) משרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים;

(3) משרה בדרגה כלשהיא של הדירוגים המקצועיים האחרים, למעט סוגי משרות המנויים בסעיף קטן (ב).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת אישור נחיצות מילוי משרה על סוגי משרות אלה:

(1) משרות של מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות רשות מקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(2) משרות של מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(3) משרות של גננות בגני ילדים או בגנונים שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(4) (נמחקה).

6.    (בוטל).

מיום 1.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

בקשה לאישור נחיצות משרה

6. בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה פנויה יש להגיש בטופס "א" שבתוספת.

פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית

סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה

7.    העברת עובד קבוע ממשרה למשרה, שלא בדרך מכרז, מותרת בכפיפות לסייגים אלה:

(1)   דרגתו של העובד המועבר אינה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה בתקן למשרה הפנויה;

(2)   דירוגו של העובד המועבר זהה לדירוג שנקבע בתקן למשרה הפנויה.

פרק חמישי: מכרז פנימי

חובת מכרז פנימי

8.    התפנתה משרה ברשות מקומית ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה רשות, יפורסם עליה מכרז פנימי.

סייגים למכרז

9.       (א)  על אף האמור בסעיף 8, לא תחול חובת עריכת מכרז פנימי על סוגי משרות אלה:

(1)   משרות של מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(2)   משרות של מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-תיכוניים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(3)   משרות של גננות בגני ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(4)   משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור;

(5)   משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד;

(6)   משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה;

(7)   משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות, אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה;

(8)   משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה אחת נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז;

(9)   מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל הכללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר.

          (ב)  איוש המשרות המנויות בתקנת משנה (א)(1) עד (8), ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1529

9. (א) על אף האמור בסעיף 8, לא תחול חובת עריכת מכרז פנימי על סוגי משרות אלה:

(1) משרות של מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(2) משרות של מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-תיכוניים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(3) משרות של גננות בגני ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(4) משרות של עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים, אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות המקומית לתקופה של שנתיים לפחות.

(4) משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור;

(5) משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד;

(6) משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה;

(7) משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות, אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה;

(8) משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה אחת נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז;

(9) מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל הכללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר.

(ב) איוש המשרות המנויות בתקנת משנה (א)(1) עד (8), ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה.

פרסום מכרז פנימי

10.  הודעה על מכרז פנימי תפורסם לפי טופס ב' שבתוספת.

מיום 1.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

פרסום מכרז פנימי

10. מכרז פנימי על סוגי המשרות שחלה עליהם חובת אישור נחיצות מילוי משרה יפורסם רק לאחר קבלת האישור הדרוש, ובטופס "ב" שבתוספת.

אופן הפרסום

11.  (א)  המכרז יפורסם על לוח המודעות של הרשות המקומית והעתקים ממנו יישלחו למינהל השירות ולועד העובדים של אותה רשות.

          (ב)  במכרז פנימי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום.

הדרישות במכרזים פנימיים

12.  (א)  דרישות ההשכלה ושנות הנסיון במכרזים פנימיים למשרות בדירוג האחיד הן כדלקמן:

                                                                      תיכונית+

                                                                    2 שנות לימוד

                        אקדמאי             אקדמאי      במקצועות שאליו                           יסודית+

  הדרגה              מוסמך                בוגר           שייכת המשרה         תיכונית           2 שנים              יסודית

י"ט 2           מעל 9          מעל 9          מעל 11        מעל 12        -                 -

י"ט 1           9                 מעל 9          מעל 11        מעל 12        -                 -

י"ח              7                 9                 11               12               -                 -

י"ז               5                 7                 9                 10               -                 -

ט"ז              3                 5                 7                 8                 -                 -

ט"ו              1                 3                 5                 6                 7                 8

י"ד              -                 1                 3                 4                 5                 6

י"ג               -                 -                  1                 2                 3                 4

י"ב              -                 -                  -                 1                 2                 3

י"א              -                 -                  -                 עד 1            1                 2

י'                 -                 -                  -                 -                  עד 1            1

ט'                -                 -                  -                 -                  -                 עד 1

          (ב)  במשרות שלמילוין דרושות כשירות מיוחדת כגון: תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסויים או רשיון על פי חוק, לא תתקבל בקשה ממועמד החסר אותה כשירות מיוחדת.

          (ג)   האמור בסעיף זה לא יחול על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת מסלולי קידום או בהסדרים מיוחדים על פי הסכם קיבוצי.

טופס הבקשה

13.  בקשה למשרה פנויה יש להגיש על טופס "ג" שבתוספת.

בחינה בכתב

14.  (א)  הרשות המקומית רשאית לחייב את המועמדים למשרה מוכרזת להיבחן בבחינה בכתב לפני הופעתם בפני ועדת בחינה.

          (ב)  היקף הבחינה תקבע הרשות המקומית.

ועדות בחינה

15.  (א)  כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לועדות בחינה.

          (ב)  הרשימה תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית ואת שמות נציגי הציבור.

          (ג)   הרשימה טעונה אישור ועדת מינהל השירות.

הרכב ועדת הבחינה למשרות בדרגות נמוכות

16.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה שדרגתה המרבית היא 7 ומטה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 37 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג הרשות המקומית;

(2)   נציג ועד העובדים של המועצה;

(3)   נציג הציבור המקומי.

          (ב)  על-אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש מינהל השירות להעביר את סמכותו למנות את חברי ועדת הבחינה, לראש הרשות המקומית.

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

(א) פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה י"ג ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 2 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1529

הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה ט"ו הרכב ועדת הבחינה למשרות בדרגות נמוכות

16. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, למשרה שדרגתה המרבית היא 7 ומטה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 37 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

הרכב ועדת בחינה

17.  פורסם מכרז פנימי למשרה שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים האחרים יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן, זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(4)   נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;

(5)   נציג הציבור המקומי.

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

17. פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה י"ד ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1530

הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה ט"ז הרכב ועדת בחינה

17. פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, למשרה שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים האחרים יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן, זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה:

הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד

18.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד הסעד;

(5)   נציג איגוד העובדים הסוציאליים;

(6)   נציג הציבור המקומי.

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א).

הרכב ועדת הבחינה למשרת מנהל במפת"ן

19.  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל או מדריך במפעל תעסוקה לנוער (להלן - מפת"ן), יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד הסעד;

(5)   נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר

20.  פורסם מכרז פנימי למשרה של קצין ביקור סדיר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד החינוך והתרבות;

(5)   נציג ועד העובדים של אותה הרשות;

(6)   נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת הבחינה למשרה של פסיכולוג

21.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של פסיכולוג לבתי ספר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד החינוך והתרבות;

(5)   נציג ארגון הפסיכולוגים בישראל;

(6)   נציג הציבור המקומי.

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

 

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים

22.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית ספר של חטיבת ביניים או בית ספר מקיף, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות - או נציג אגף החינוך הדתי אם מדובר במשרה של ניהול בית-ספר שבפיקוח אגף החינוך הדתי, שישמש כיושב ראש הועדה;

(2)   נציג מינהל שירות העובדים;

(3)   נציג ועדת מינהל השירות;

(4)   נציג הרשות המקומית;

(5)   נציג הסתדרות המורים;

(6)   נציג ארגון מורי בתי הספר העל יסודיים;

(7)   המפקח על בית הספר מטעם משרד החינוך והתרבות.

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א).

הרכב ועדת הבחינה למנהל בי"ס על יסודי

23.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית ספר על יסודי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד החינוך והתרבות;

(5)   נציג הסתדרות המורים;

(6)   נציג ארגון בתי הספר העל יסודיים;

(7)   נציג הציבור המקומי.

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

הרכב ועדת הבחינה לדרגה שצמוד לה דירוג של מהנדסים

24.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהיא של דירוג המהנדסים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג הסתדרות המהנדסים - מהנדס;

(5)   נציג הציבור המקומי.

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

ועדת הבחינה למשרת מנהל מחלקת התברואה

25.  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחידי או למשרה של תברואן איזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד הבריאות;

(5)   נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

ועדת הבחינה למשרה הצמודה לדירוג הרופאים

26.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   רופא - נציג המשרד הממשלתי הנוגע בדבר;

(5)   רופא - נציג ההסתדרות הרפואית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

ועדת הבחינה של מנהל מדור ספורט

27.    פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג רשות הספורט - משרד החינוך והתרבות;

(5)   נציג ועד העובדים;

(6)   נציג הציבור המקומי.

ועדת בחינה לרב יישוב

27א.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של רב יישוב, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   הרב האזורי של המועצה ואם יש במועצה האזורית יותר מרב אזורי אחד, הרב שתמנה לעניין זה מועצת הרבנות הראשית מביניהם; אין למועצה רב אזורי, תמנה מועצת הרבנות הראשית רב יישוב או רב אזורי ממועצה אזורית אחרת – והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)   הרב הוותיק ביותר מקרב רבני היישובים שבתחומי המועצה האזורית המתגוררים בתחומי המועצה;

(3)   שני נציגי הוועד המקומי של היישוב;

(4)   נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שתמנה המועצה האזורית;

(5)   נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש הוועד המקומי;

(6)   המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו.

          (ב)  נציגי הציבור שימונו לפי פסקאות (4) ו-(5) ימונו מקרב הזרמים, המגזרים והעדות היהודיים הגדולים ביישוב.

          (ג)   בהרכב הוועדה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים.

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת סעיף 27א

ועדת בחינה לרב אזורי

27ב.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של רב אזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   ראש המועצה האזורית או נציגו והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)   המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו;

(3)   שני רבנים יישוביים או אזוריים שתמנה מועצת הרבנות הראשית;

(4)   נציג הציבור המקומי מקרב תושבי המועצה האזורית, שאינו חבר המועצה, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש המועצה האזורית; נציג הציבור שימונה לפי פסקה זו יהיה מקרב הזרם, המגזר או העדה היהודיים הגדולים במועצה האזורית.

          (ב)  בהרכב הוועדה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים.

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת סעיף 27ב

מינוי נציגים

28.  הנציגים, למעט נציג הציבור המקומי, לענין סעיפים 16 עד 27 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הגופים שאליהם הם משתייכים. נציג הציבור המקומי ימונה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית.

אי הזמנת מועמדים

29.  מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז במכרז פנימי ואשר נתוניהם האישיים אינם עונים לתנאי המכרז, לא יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה; הודעה על כך תישלח להם על ידי המועצה.

מועמד יחיד

30.  הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, מותר להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

ראיון למועמדים

31.  (א)  מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז מכרז פנימי ואשר נתוניהם האישיים עונים לתנאי המכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה, על ידי המועצה, לפחות שבעה ימים לפני מועד הראיון.

          (ב)  מועד הראיון ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית.

החלטת ועדת הבחינות

32.  (א)  החלטות ועדת הבחינה יתקבלו בקולות יושב ראש הועדה ושניים מחבריה לפחות.

          (ב)  במקרה של מספר קולות שקול בועדת בחינה, יכריע היושב-ראש.

פרוטוקול הישיבה

33.  (א)  הועדה תערוך פרוטוקול אשר יירשם על טופס "ד" שבתוספת, וייחתם בידי חברי ועדת הבחינה הנוכחים בעת ההחלטה.

          (ב)  יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או המועמדים הנראים לועדה ככשרים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה.

מועמד או מועמדים כשירים

34.  (א)  מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, ימונה הוא למשרה הפנויה.

          (ב)  מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה; ויתר אחד המועמדים על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הניסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברו ששה חדשים מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.

הכרזה על אי כשירות המועמדים

35.  ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו מתאים להיבחר למשרה המוכרזת.

הודעות למועמדים

36.  (א)  מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי בחירתם.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת בחינה שחבריה נתמנו בידי ראש המועצה, תשלח המועצה הודעות בכתב על בחירתם או אי בחירתם; העתקים מההודעות יישלחו למינהל השירות.

סודיות הדיונים

37.  דיוני ועדת בחינה, מסמכיה ומסקנותיה – הם סודיים, ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישורו של ראש מינהל השירות.

פרק ששי: (בוטל)

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1530

ביטול הפרק השישי

הנוסח הקודם:

פרק ששי: פנייה לשירות התעסוקה

38.  (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

(א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה י"ג ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 1 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים ארבע וחמש, תזמין הרשות המקומית מועמדים מלשכת העבודה של שירות התעסוקה.

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1530

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

פניה ללשכת העבודה

38. (א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים ארבע וחמש, תזמין הרשות המקומית מועמדים מלשכת העבודה של שירות התעסוקה.

(ב) רשות מקומית, הרוצה להעסיק במשרה חניך או שוליה, תזמין את המועמדים מלשכת העבודה לנוער של שירות התעסוקה.

39.  (בוטל).

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1530

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

הצבעה על מועמד

39. הזמינה רשות מקומית מועמדים מלשכת העבודה ובתוך התקופה המפורטת להלן בטור ג' לא הפנתה אליה לשכת העבודה מועמד לפי המבוקש, רשאית היא להצביע ללשכה על מועמד הממלא אחר הדרישות אותן פירטה בהודעתה ללשכה והלשכה תשלח לרשות המקומית את המועמד שעליו היא הצביעה.

טור א' טור ב' טור ג'

ענף העבודה או סוג העבודה סוג העובדים מספר הימים

תעשיה או מלאכה עובדים מקצועיים 7

עובדים לא מקצועיים 2

בניה או חקלאות עובדים מקצועיים 3

עובדים לא מקצועיים 2

פקידות עובדים מקצועיים 7

שירותים וענפי עבודה אחרים עובדים מקצועיים 7

עובדים לא מקצועיים 2

פרק שביעי: מכרז פומבי

חובה של מכרז פומבי

40.  (א)  התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר ולא אוישה באחת מן הדרכים המפורטות בפרקים הרביעי והחמישי, יפורסם לגביה מכרז פומבי.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) (להלן – מח"ר), או דירוג ההנדסאים והטכנאים ועל סוגי המשרות שפטורות ממכרז פנימי לפי סעיף 9(א), ויחולו הוראות סעיף 9(ב).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

(א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה י"ד ומעלה של הדירוג האחיד, או בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד, או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים הרביעי, החמישי והששי - יפורסם עליה מכרז פומבי.

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1530

החלפת סעיף 40

הנוסח הקודם:

חובה של מכרז פומבי

40. (א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד, או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים הרביעי, החמישי והששי - יפורסם עליה מכרז פומבי.

(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות דלקמן:

(1) מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(2) מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(3) גננות בגני ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

(4) עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים, אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות במשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות מקומית לתקופה של שנתיים לפחות.

פרטים במכרז פומבי

41.  מכרז פומבי יפורסם לפי טופס "ה" שבתוספת ויכללו בו הפרטים כלהלן:

(1)   תואר המשרה;

(2)   דרגת המשרה;

(3)   שיעור המשרה;

(4)   נתונים אישיים הדרושים למילוי המשרה;

(5)   המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;

(6)   המועד האחרון להגשת הבקשה.

בקשה להשתתף במכרז

42.  בקשה להשתתפות במכרז למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס "ג" שבתוספת.

התקופה להגשת הבקשות

43.  במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום.

מקום פרסום המכרז

44.  (א)  המכרז יפורסם –

(1)   בלוח המודעות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(2)   בשני עתונים יומיים לפחות.

          (ב)  הרשות המקומית יכולה לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שתמצא לנכון.

          (ג)   העתק המכרז יישלח למינהל השירות.

הדרישות למשרות בדירוג האחיד

45.  (א)  דרישות ההשכלה והנסיון במכרזים פומביים למשרות בדירוג האחיד הן:

                                                                                      תיכונית+

                                                                                   2 שנות לימוד

                            אקדמאי                    אקדמאי             במקצוע שאליו

    הדרגה                מוסמך                       בוגר                שייכת המשרה                תיכונית

י"ט 2                  מעל 9               מעל 11             -                      -

י"ט 1                  9                      11                    -                      -

י"ח                     7                      9                      -                      -

י"ז                      5                      7                      -                      -

ט"ז                    3                      5                      7                      -

ט"ו                    1                      3                      5                      6

י"ד                     -                      1                      3                      4

עד י"ג                 -                      -                      1                      2

          (ב)  הדרישות המפורטות בסעיף קטן (א) לא יחולו על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת "מסלולי קידום" או בהסדרים מיוחדים לקבוצות של משרות או למשרות בודדות.

מבחנים למשרות

46.  המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והנסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.

תכנית המבחנים

47.  הרשות המקומית תתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז, לפי הנחיות של ועדת מינהל השירות או של ראש מינהל השירות.

עריכת המבחנים

48.  המבחנים ייערכו בידי גוף מוסמך, בעל נסיון בעריכת מבחנים, מורכב מצוות בוחנים שתבחר ועדת מינהל השירות.

בחינה בעל פה

49.  הרשות המקומית רשאית, באישור ראש מינהל השירות ויושב ראש ועדת מינהל השירות, לא לקבוע מבחן לגבי משרה אשר לדעתה אפשר לעמוד על הסגולות הדרושות למילויה באמצעות בחינה בעל פה בלבד.

אי הזמנת מועמד

50.  לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם הנתונים האישיים שלו אינם עונים על תנאי המכרז; הרשות המקומית תודיע לו זאת בכתב.

בחינות ומבחנים

51.  אדם שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת והנתונים האישיים שלו עונים לתנאי המכרז, יידרש לעמוד במבחנים ובבחינות בהתאם להוראות פרק זה.

הזמנה למבחן

52.  הזמנה למבחן תישלח למועמד על ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפחות שבעה ימים לפני מועד המבחן.

מועד המבחנים

53.  המבחנים ייערכו במועד ובמקום שתקבע הרשות המקומית.

מינוי מפקח על מבחנים

54.  הגוף המוסמך לעריכת מבחנים כאמור בסעיף 48 ימנה מפקח על המבחנים.

זיהוי המועמד

55.  מועמד שהתייצב למבחן, חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות.

גליונות המבחנים

56.  גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.

התנהגות בשעת מבחן

57.  (א)  נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח.

          (ב)  נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.

          (ג)   נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.

הוצאת נבחן מחדר המבחנים

58.  נבחן העובר על סעיף 57, רשאי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן.

הודעה לרשות המקומית

59.  הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך במכתב לראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר, והרשות המקומית רשאית לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניה לאור הנסיבות.

ועדת בחינה

60.  (א)  כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לועדת בחינה.

          (ב)  רשימה זו תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית, ואת שמות הנציגים של הציבור המקומי.

          (ג)   הרשימה טעונה אישור של ועדת מינהל השירות.

הרכב ועדת בחינה

61.  פורסם מכרז פומבי שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים האחרים יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן, זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה:

(1)  נציג מינהל השירות;

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

(3)  נציג הרשות המקומית;

(4)  נציג הסתדרות העובדים הכללית;

(5)  נציג הציבור המקומי.

מיום 21.8.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1530

הרכב ועדת בחינה להנדסאים הרכב ועדת בחינה

61. פורסם מכרז פומבי למשרה בדרגה י"ד ומעלה של הדירוג האחיד, או למשרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים האחרים יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן, זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה:

הרכב ועדת בחינה לעובדים סוציאליים

62.  פורסם מכרז פומבי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת של ועדת הבחינה במכרז פנימי.

הרכב ועדת הבחינה למנהל במפת"ן

63.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל או מדריך במפת"ן, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד הסעד;

(5)   נציג הסתדרות העובדים הכללית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת הבחינה לקצין ביקור

64.  פורסם מכרז פומבי למשרה של קצין ביקור סדיר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד החינוך והתרבות;

(5)   נציג הסתדרות העובדים הכללית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת הבחינה לפסיכולוגים

65.  פורסם מכרז פומבי למשרה של פסיכולוג לבתי ספר, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים

66.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית ספר של חטיבת ביניים או בית ספר מקיף, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז הפנימי.

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר על יסודי

67.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית ספר על-יסודי, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

הרכב ועדת הבחינה למהנדסים

68.  פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג המהנדסים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת תברואה

69.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחידי או למשרה של תברואן אזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל שירות העובדים;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג משרד הבריאות;

(5)   נציג הסתדרות העובדים הכללית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת הבחינה לרופאים

70.  פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

הרכב ועדת הבחינה למנהל מדור ספורט

71.    פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

(1)   נציג מינהל השירות;

(2)   נציג ועדת מינהל השירות;

(3)   נציג הרשות המקומית;

(4)   נציג רשות הספורט, משרד החינוך והתרבות;

(5)   נציג הסתדרות העובדים הכללית;

(6)   נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת בחינה לרב יישוב

71א.  פורסם מכרז פומבי למשרה של רב יישוב, תורכב ותמונה ועדת בחינה לפי סעיף 27א.

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת סעיף 71א

הרכב ועדת בחינה לרב אזורי

71ב.  פורסם מכרז פומבי למשרה של רב אזורי, תורכב ותמונה ועדת בחינה לפי סעיף 27ב.

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402

הוספת סעיף 71ב

מינוי נציגים

72.  הנציגים, למעט נציג הציבור, לענין סעיפים 61, 63, 64, 69 ו-71 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי המלצת הגופים שאליהם הם משתייכים; נציג הציבור המקומי יתמנה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית.

מועמד יחיד

73.  הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, רשאית הרשות המקומית להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיעמוד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

הזמנה לראיון

74.  (א)  נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות.

          (ב)  למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, תשלח הרשות המקומית הודעה על כך בכתב.

          (ג)   לא נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שנתוניהם האישיים עונים על תנאי המכרז.

          (ד)  הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי הרשות המקומית לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לראיון.

מועד הישיבה

75.  מועד הישיבה של ועדת בחינה ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

בדיקה על ידי ועדת הבחינה

76.  ועדת הבחינה תבדוק את התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו ותכונותיו למילוי המשרה המוכרזת.

הכרעה לגבי מועמדים

77.  (א)  ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.

          (ב)  עובד הרשות או מועמד אחר לא יופלה מסיבה כלשהי.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן בתנאים שווים עדיפות לתושבים המתגוררים בתחומה של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

החלטות ועדת הבחינה

78.  (א)  החלטות ועדת בחינה יתקבלו בקולות יושב ראש הוועדה ושניים מחבריה.

          (ב)  במקרה של מספר קולות שקול בועדת בחינה, יכריע היושב-ראש.

          (ג)   ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.

פרוטוקול ועדת הבחינות

79.  (א)  יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה.

          (ב)  הפרוטוקול ייערך לפי טופס "ד" שבתוספת וייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בעת ההחלטה.

מינוי המועמדים

80.  (א)  מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.

          (ב)  מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה.

          (ג)   ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.

          (ד)  לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

סודיות דיונים

81.  דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש מינהל השירות.

העסקת אדם כארעי

82.  (א)  לא מצאה ועדת הבחינה מועמד כשיר למשרה המוכרזת, מותר להעסיק אדם על פי חוזה מיוחד באותה המשרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקרים שבהם לא מצאה ועדת בחינה מועמד כשיר למשרה מוכרזת של תברואן מוסמך.

הודעות לנבחנים

83.  מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי בחירתם.

ביטול מינוי משרה פנויה

84.  ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שלא נעשה בהתאם לצו זה.

פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד

העסקה על פי חוזה מיוחד

85.  מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד בתנאי שיש לכך כיסוי בתקציב המאושר של הרשות המקומית.

מקרים לאיסור חוזה מיוחד

86.  לא תתקשר רשות מקומית בחוזה מיוחד עם עובד המועסק ברשות המקומית במשרה שלמה אחרת במעמד קבוע, זמני, ארעי, או על פי חוזה מיוחד.

רשיון לפי החוק

87.  אין להעסיק אדם לפי חוזה מיוחד בעבודה שלהתעסקות בה דרוש רשיון על פי דין, אלא אם בידו הרשיון הדרוש.

העסקה מעל שלושה חדשים

88.  (א)  לא יועסק אדם לפי חוזה מיוחד לתקופה שמעל שלושה חדשים ללא קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהסמיך לכך.

          (ב)  בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת.

החלת צו הרשויות המקומיות

89.  (א)  הוראות סעיף 22 לצו מינהל השירות בדבר חובת בדיקות רפואיות, יחולו על כל עובד המועסק לפי חוזה מיוחד לתקופה העולה על ששה חדשים, בשינויים המחוייבים.

          (ב)  הועסק עובד לפי חוזה מיוחד לתקופה קצרה מששה חדשים ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, על הרשות המקומית לשלוח את העובד לבדיקה רפואית מיד.

עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד

90.  (א)  עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד הם משני סוגים אלה:

(1)   עובדים במשרה תקנית;

(2)   עובדים במשרה שאינה תקנית.

          (ב)  במשך תקופת החוזה לא ישא שירותו של העובד זכות לגימלה מטעם הרשות המקומית.

מועמד בן 55 ומעלה

91.  מועמד שמלאו לו 55 שנה, אך טרם מלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים בכל פעם, עד הגיעו לגיל 65.

מועמד בן 64 ומעלה

92.  מועמד שמלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

עובד שהתקבל לעבודה לפני 28.11.67

93.  עובד שנתקבל לעבודה לפני יום כ"ח בחשון תשכ"ח (28 בנובמבר 1967) ובעת קבלתו לעבודה מלאו לו 55 שנה ולא נעשה עמו חוזה מיוחד, ובהגיעו לגיל 65 שנה לא קנה לעצמו זכות לגימלאות, ימשיך להיות מועסק במועצה עד 10 שנות שירות המזכות אותו לגימלה.

94.    (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

החלפת סעיף 94

הנוסח הקודם:

הארכת שירות עובד שהגיע לגיל 65

94. (א) רוצה הרשות המקומית להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, עליה לפנות בבקשה למינהל השירות לפחות שלושים יום לפני המועד שבו יגיע העובד לגיל של 65 שנה.

(ב) מינהל השירות יביא את הבקשה בפני ועדת מינהל השירות.

(ג) אישרה ועדת מינהל השירות את הבקשה מותר יהיה להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה של שנה אחת בלבד.

(ד) ההגבלה להעסיק לתקופה של שנה אחת לא תחול לגבי הורים שכולים או עובדים המועסקים במשרות שלדעת ועדת מינהל השירות הן חיוניות.

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 94

הנוסח הקודם:

הארכת שירות עובד בגיל 65

94. רשות מקומית הרוצה להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, תנהג בהתאם לפרק העשירי.

אי כשירות רפואית

95.  אדם שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה תקנית, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה עד שנה בכל פעם, ובלבד שמילא אחר כל שאר הדרישות למינוי קבע.

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד

96.  פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה, רשאית הרשות המקומית להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים:

(1)   לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

(2)   הוצעה מועמדות יחידה למשרה והנתונים האישיים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה;

(3)   לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה;

(4)   אף אחד מהמועמדים שועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה;

(5)   ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה.

העסקה לעבודה שאינה צמיתה

97.  אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

העסקה למילוי מקום

98.  אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה לשם מילוי מקום של עובד הנעדר מהעבודה, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שבדרך כלל לא תארך יותר משנה אחת.

העסקה שלא במסגרת התנאים הרגילים

99.  אדם שלגביו ראש מינהל השירות קבע, על סמך פניית הרשות המקומית, כי עבודתו חיונית לאותה הרשות וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות הרשויות המקומיות, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

הארכת שירות במשרה לא תקנית

100. (א)  הארכת שירות של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית, מותרת רק לאחר קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהוא הסמיך.

          (ב)  הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה אחת ובדעת המועצה להאריך את שירותו, עליה להגיש בקשה למינהל השירות לפחות שלושים יום לפני סיום תקפו.

          (ג)   את הבקשה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת.

          (ד)  תמה תקופת ההארכה ובדעת המועצה להאריך את שירותו של העובד, עליה להגיש בקשה נוספת בהתאם לאמור בסעיף קטן (ב).

החלת הוראות פרק שביעי

101. (א)  הוראות פרק שביעי יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על העסקת עובד במשרה שאינה תקנית לתקופה העולה על שנה אחת.

          (ב)  הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי.

משכורת להעסקה על פי חוזה מיוחד

102. משכורתו של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד תיקבע בחוזה, והיא תשולם לפי אחת מאלה:

(1)   דרגה ודירוג של אחד מסולמות השכר הנהוגים;

(2)   תעריף האיגוד המקצועי;

(3)   משכורת יסוד;

(4)   משכורת כוללת.

תשלום התוספת

103. (א)  נקבע בחוזה כי משכורת העובד תשולם לפי דרגה בדירוג כלשהו או לפי תעריף מסויים, זכאי העובד לכל התוספות וההטבות הניתנות מזמן לזמן לעובד במעמד דומה שמשפחתו כמשפחת העובד.

          (ב)  נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת יסוד בשיעור מסויים אך לא לפי דרגה, תשולם לו על משכורת היסוד תוספת יוקר לפי המקובל וכן קצובת ילדי עובדים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ללא כל תוספת או הטבה אחרת.

          (ג)   נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת כוללת, לא תשולם לו כל תוספת או הטבה מחוץ לקצובת ילדי עובדים.

טופס לחוזה מיוחד

104. חוזה מיוחד ייחתם על טופס "ז" שבתוספת.

ביטול חוזה מיוחד

105. ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול חוזה מיוחד שנעשה בניגוד להוראות פרק זה, ובלבד שלפני שיעשה כן יתן לרשות המקומית ולעובד הזדמנות להשמיע את דברם.

פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

הגדרות

106. בפרק זה –

          "עובד" - לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד;

          "קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;

מיום 17.2.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 521

"קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;

          "ממונה" - ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.

סייגים להעסקת עובד

107. (א)  לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.

          (ב)  לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.

היתר להעסקה

108. על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית, להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור.

פרק עשירי: (בוטל)

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת פרק עשירי

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול פרק עשירי

הנוסח הקודם:

פרק עשירי: העסקת מעל לגיל 65 שנה

108א. (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108א

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108א

הנוסח הקודם:

תנאים להארכת שירות

108א. (א) ראש רשות מקומית המבקש להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, יפנה בבקשה לראש מינהל השירות, לפחות ששה חדשים לפני המועד שבו יגיע העובד לגיל 65 שנה. ראש מינהל השירות רשאי לקבל בקשה אף אם הוגשה לאחר המועד האמור, אך לפני שהגיע העובד לגיל 65 שנה, אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

(ב) רשאי ראש מינהל השירות בהסכמת העובד להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65, במשרה מלאה או במשרה חלקית, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם, עד הגיע העובד לגיל 70, וזאת אם התמלאו כל התנאים האלה:

(1) לבקשה צורף אישור מאת ראש הרשות המקומית לפיו העובד מסוגל להמשיך ולמלא את תפקידו, וכן הסכמת העובד בכתב להמשך העסקתו;

(2) ראש מינהל השירות שוכנע שקיים צורך בהמשך מילוי המשרה בה מועסק העובד וכי שירותו של העובד חיוני לרשות המקומית;

(3) העובד נבדק בדיקה רפואית על ידי ועדת הרופאים המוסמכת לקבוע את כשרם הבריאותי של עובדים להמשיך בעבודה בשירות הרשות המקומית, והוא נמצא כשיר להמשיך לכהן במשרתו.

108ב. (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108ב

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108ב

הנוסח הקודם:

המשך הארכת שירות

108ב. הוראות סעיף 108א(ב) יחולו על כל הארכת שירותו של עובד, אולם העובד לא יידרש להיבדק בדיקה רפואית אלא אם מצב בריאותו ומידת העדרותו מן העבודה מפאת מחלה, בתקופת שירותו המוארך החולף, מחייבים לדעת ראש הרשות המקומית או ראש מינהל השירות, בדיקה כאמור.

108ג.       (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108ג

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108ג

הנוסח הקודם:

הורים שכולים ונכים

108ג. האמור בסעיפים 108א ו-108ב אינו בא לגרוע מזכויות הורים שכולים ונכים להעסקה על פי כל דין.

108ד. (בוטל).

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90

הוספת סעיף 108ד

מיום 25.6.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149

ביטול סעיף 108ד

הנוסח הקודם:

הגשת ערר

108ד. (א) ניתן להגיש ערר על החלטת ראש מינהל השירות שלא להאריך המשך העסקה לפי סעיף 108א; הערר יוגש לועדת מינהל השירות תוך 45 יום מיום שנשלחה לראש הרשות הודעת ראש מינהל השירות בדבר דחיית הבקשה להמשך העסקת העובד.

(ב) ועדת מינהל השירות רשאית לקבל את הערר או לאשר את החלטת ראש מינהל השירות בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכון; החלטתה תהא סופית.

פרק אחד עשר: כללי

מיום 20.10.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 91

הוספת כותרת פרק אחד עשר

צווי המועצות המקומיות

109. צו זה הוא חלק מכל אחד מצווים אלה:

(1)   צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950;

(2)   צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953;

(3)   צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

תחילה

110. תחילתו של צו זה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו.

השם

111. לצו זה ייקרא "צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977".

תוספת

טופס א'

(סעיף 6)

(בוטל)

טופס ב'

(סעיף 10)

                                             הרשות המקומית

אל: כל עובדי הרשות

מכרז פנימי

בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה. היום האחרון להגשת הבקשות הוא

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי המועצה.

                                   מכרז מס'       

תואר המשרה:  המספר בתקן:

היחידה:  הדרגה:

מקום העבודה:

תיאור התפקידים:

דרישות המשרה:

                                                                                               בברכה,

                                                                                                    

                                                                                  ראש הרשות המקומית

העתק: למינהל שירות העובדים

  לועד העובדים

טופס ג'

(סעיפים 13 ו-42)

שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה

16.      למילוי ברשות המקומית שבה פורסם המכרז

  לפי החלטת הועדה מיום   

  לפי החלטת המועצה מיום   

אני מצהיר בזה כי בדקתי את הפרטים הנזכרים בפרקים:

1 = תאריך לידה ונתינות לפי ת"ז או דרכוןמס'

2 = פרטי המשפחה - שם בן הזוג.

3 = פרטי הילדים לפי

5 = השכלה לפי

8 = תעסוקה מחוץ למסגרת השלטון המקומי

10 = שירות בצבא לפי

ונמצאו נכונים.

   

  התאריך האחראי על עניני העובדים ברשות המקומית

טופס ד'

(סעיפים 33 ו-79)

הרשות המקומית ימולא ב-2 עותקים.

(סעיפים א–ג ימולאו במכונת כתיבה לפני הישיבה).

זכרון דברים - ועדת בחינה

מכרז פנימי/פומבי

(מחק את המיותר)

א.       פרטי המשרה

מס' המכרז ותאריכו                  למשרה שלדרגת המשרה דירוג

מס' המשרה בתקן          ביחידהמקום העבודה

ב.הרכב הועדה

1.יו"רנציג

2."

3."

ג.        המועמדים

  השם                 הופיע       לא הופיעהשםהופיעלא הופיע

1.

2.

3.

ד.        החלטות הוועדה (קרא היטב את כל הברירות, סמן  Xבמשבצת המתאימה והשלם בה את הפרטים):

          1.    ח     הועדה החליטה לבחור למשרה הנ"ל את  בדרגה שהיא דרגת המשרה בתקן.  

          2.    ח     כמו כן מצאה הועדה מתאים למשרה הנ"ל:

את  כמועמד שני את כמועמד שלישי

          3.    ח     הועדה החליטה שאף אחד מהמועמדים אינו מתאים למשרה הנדונה.

ה.       הערות    

ו.        חתימות חברי ועדת הבוחנים (לפי הסדר שבראש הטופס)

1. יו"ר          5.

2.    6.

3.    7.

4.    

תפוצה:              חהנהלת המועצה

חמינהל שירות העובדים

                                                                                                    

                                                                                               תאריך

טופס ה'

(סעיף 41)

הרשות המקומית

מכרז פומבי

בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז–1976 מכריזה בזה הרשות המקומית

על משרה פנויה כדלקמן:

מכרז מס'    

1.תואר המשרה:

2.דרגת המשרה:

3.שיעור המשרה:

4.תיאור התפקידים:

5.נתונים אישיים הדרושים למילוי המשרה:

6.דרישות מיוחדות למילוי המשרה:

בקשות למכרז יש להגיש להנהלת הרשות המקומית עד יום .

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית ובמינהלים המחוזיים והנפתיים של משרד הפנים.

                                                                                                    

                                                                                  ראש הרשות המקומית

טופס ו'

(סעיפים 88 ו-100(ג))

הרשות המקומית                           למלא בשלושה עתקים ולשלוח:

 1)למינהל שירות העובדים

 2)לממונה על המחוז

 3)לתיק, במועצה

בקשה לאישור נחיצות משרה

חוזר מיוחד

1.        פרטי הבקשה:

שיעור   התקופה

תואר המשרה                 דרגה   דירוגהמשרה  הדרושה להעסקה

                                       

סוג ההעסקה (סמן  Xבמקום הנכון):

חלחץ עבודה                                           חעבודה בעלת חשיבות מיוחדת

חמשימה חולפת                           חהעסקה במשרה ששיעורה פחות מרבע

חמילוי מקום (העסקה במשרה תקנית שמספרה )  

הסבר מלא על חיוניות המשרה:

             תאריך                                               ראש הרשות המקומית

2.        אישור תקציבי

הריני מאשר בזה שקיים כיסוי תקציבי למשרה הנ"ל במסגרת סעיף             

חע"ח משרה בתקן

חע"ח תקציב פעולה

חע"ח תקציב בלתי רגיל

             תאריך                                               גזבר הרשות המקומית

3.        חוות דעתו של הממונה על המחוז:

             תאריך                                                 הממונה על המחוז

4.א.החלטת ראש מינהל השירותב.החלטת הועדה

חאין למלא את המשרהחאין למלא את המשרה

חיש למלא את המשרהחמאשרים את נחיצות מילוי המשרה

                                                                                     יו"ר הועדה

                                                                       נציג מינהל שירות העובדים

                                                נציג המועצה

             תאריך

טופס ז'

(סעיף 104)

חוזה מיוחד להעסקת עובד

שנעשה ונחתם ביוםלחודשתשל" (//197)

בין הרשות המקומית  המיוצגת על ידי ראש המועצה (להלן - הרשות המקומית) ובין: השם הפרטי שם המשפחה

מס' זהות  תאריך הלידה

כתובתו  (להלן - העובד).

1.        חוזה מיוחד זה נעשה בהתאם לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977, לפי חוזה מיוחד ובהתאם לסעיף  בכללים אלו, מסוג העסקה  

2.        העובד יועסק ברשות המקומית בתפקיד של

חבמשרה שלמהחבמשרה חלקיתשיעור החלקיות

ביחידה (להלן היחידה) (במשרה תקנית מס'

ובכל תפקיד אחר ובכל יחידה אחרת הכל לפי שיוטל עליו בתקופת שירותו, בהתאם למקובל בשירות הרשויות המקומיות.

 

3.        משכורתו של העובד תהיה:

חלפי דרגה  (במילים)  של דירוג

חמשכורת כוללת בשיעור  (במלים)  לירות לחודש

חמשכורת יסוד בשיעור  (במלים)  לירות לחודש

4.        תקופת חוזה מיוחד זה היא מיום  לחודש 197

עד ליום  לחודש 197

5.        העובד מתחייב למלא את כל ההוראות בקשר לעבודתו כפי שתינתנה לו על ידי הממונים על כך.

6.        על אף האמור בסעיף 4, רשאית הרשות המקומית להפסיק את שירותו של העובד בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב חודש אחד מראש או על ידי תשלום משכורת של חודש אחד, לפי בחירת הרשות המקומית. כן רשאית הרשות המקומית להפסיק את שירותו של העובד בכל עת, ללא הודעה מוקדמת או ללא תשלום, אם העובד עבר על המשמעת או התנהג בצורה בלתי הוגנת או כשהוא מתבקש לעמוד בבדיקה רפואית - נמצא בלתי כשיר מבחינה רפואית לשרת בתפקיד הנזכר בסעיף 2.

7.        על אף האמור בסעיף 4, רשאי העובד להפסיק את שירותו בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של חודש אחד.

8.        מלבד האמור בחוזה מיוחד זה, יחולו על העובד צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, הוראות הרשות המקומית ומינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כפי שהן בתוקף מזמן לזמן לגבי מי שמועסק על פי חוזה מיוחד בהתאם לסעיף 1 והוראות אלו תיחשבנה לחלק בלתי נפרד של חוזה מיוחד זה.

9.        שינויים בהוראות חוזה זה ייעשו בהודעה בכתב מטעם הרשות המקומית, מלבד שינויים בסעיפים 1 ו-4.

10.     

ולראיה באו הרשות המקומית והעובד על החתום:

בשם הרשות המקומית

           .............................................    

    ראש המועצה                                                   העובד

תפוצה: לרשות המקומית

לעובד

למינהל שירות העובדים

לממונה על המחוז

ב' באדר תשל"ז (20 בפברואר 1977)                      שלמה הלל

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשל"ז מס' 3719 מיום 2.6.1977 עמ' 1832.

תוקן ק"ת תשמ"א מס' 4173 מיום 20.10.1980 עמ' 90 – צו תשמ"א-1980.

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 520 – צו תשס"ח-2008.

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1149 – צו תשע"ד-2014; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ד מס' 7399 מיום 22.7.2014 עמ' 1528 – צו תשע"ד-2014; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793 – צו תשע"ה-2015; תחילתו ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 402 – צו תשע"ז-2016.