צו המועצות המקומיות, תשי"א-1950

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מועצות מקומיות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

15

סעיף 1

הגדרות

Go

15

 

פרק שני: ייסוד מועצה והרכבה

Go

16

סעיף 2

מועצה מקומית

Go

16

סעיף 3

מועצה ראשונה

Go

16

סעיף 4

מועצה ראשונה נבחרת

Go

16

סעיף 5

מועצה ראשונה תתכנס ע"י השר

Go

16

סעיף 6

מספר חברי מועצה

Go

16

סעיף 11

כניסה לתפקיד

Go

16

סעיף 12

רציפות הכהונה

Go

16

 

פרק שלישי:

Go

16

סעיף 19

בעלי זכות לבחור

Go

16

 

פרק רביעי:

Go

17

 

פרק חמישי: חברי מועצה, ראש מועצה וסגניו

Go

17

 

סימן א': חברות במועצה

Go

17

סעיף 101

פסולים לכהונה

Go

17

סעיף 101א

קביעת קלון על ידי בית המשפט

Go

17

סעיף 102

כהונה בפסלות

Go

17

סעיף 103

חבר מועצה המעונין בחוזה

Go

17

סעיף 103א

איסור התקשרות בחוזים

Go

18

סעיף 104

העדר מישיבות המועצה

Go

18

סעיף 105

הודעה על חדילת חברות במועצה

Go

19

סעיף 105א

הוראות לענין השעיה

Go

19

סעיף 106

חליפו של חבר מועצה שחדל לכהן

Go

20

סעיף 107

תוקף פעולות

Go

20

סעיף 108

התפטרות חבר המועצה

Go

20

סעיף 108א

סייג למועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו צו

Go

20

סעיף 108ב

קביעת פרישתו של חבר המועצה

Go

21

 

סימן ב': ראש המועצה וסגניו

Go

21

סעיף 109

ראש המועצה

Go

21

סעיף 110

בחירת ראש המועצה

Go

21

סעיף 111

רציפות כהונת ראש המועצה

Go

22

סעיף 112

ראש המועצה

Go

22

סעיף 112א

האחריות לביצוע החלטות המועצה

Go

22

סעיף 113

בחירת סגן ראש המועצה

Go

22

סעיף 114

ממלא מקום ראש המועצה

Go

22

סעיף 115

משכורת ראש המועצה, סגנו וממלא מקומו

Go

22

סעיף 116

חדילת כהונתו של ראש המועצה או סגנו

Go

22

סעיף 117

הודעה על שינויים בכהונה

Go

22

סעיף 118

בחירת ראש המועצה או סגן ראש המועצה שחדלו לכהן

Go

22

סעיף 119

אצילת תפקידים של ראש המועצה

Go

23

סעיף 119א

אי תחולה

Go

23

 

פרק ששי: ועדות

Go

23

סעיף 120

ועדת הנהלה

Go

23

סעיף 121

ועדה חקלאית

Go

23

סעיף 123

ועדת מכרזים

Go

23

סעיף 123א

ועדת מל"ח

Go

23

סעיף 123ב

ועדת בטחון

Go

23

סעיף 124

ועדות שונות

Go

24

סעיף 125

הרכב הועדות

Go

24

סעיף 126

יושבי ראש לועדות המועצה ותפקידיהם

Go

24

סעיף 127

תקופת הכהונה של ועדות המועצה

Go

24

סעיף 128

חדילת חברות בועדה

Go

24

סעיף 129

ועדות משנה

Go

24

 

פרק שביעי: ישיבות המועצה והועדות וסדריהן

Go

24

סעיף 130

ישיבות המועצה והנוהל בהן

Go

24

סעיף 131

מועד ישיבות של ועדות

Go

24

סעיף 132

סדר היום בועדות

Go

24

סעיף 133

הזמנות לישיבות ועדה

Go

24

סעיף 134

הנהלת ישיבות הועדות

Go

24

סעיף 135

מנין חוקי והצבעה בועדות

Go

24

סעיף 136

פרוטוקול ואישורו

Go

25

סעיף 137

הסדר העבודה והישיבות

Go

25

סעיף 138

תוקף דיונים במועצה או בועדה

Go

25

 

פרק שמיני: עובדים וביקורת

Go

25

 

סימן א': עובדי המועצה

Go

25

סעיף 139

העסקת עובדים בכירים צו

Go

25

סעיף 140

העסקת עובדים אחרים

Go

25

סעיף 140א

העסקת מתנדבים

Go

25

סעיף 141

גימלאות לעובדים

Go

25

סעיף 142

איסור טובת הנאה

Go

25

סעיף 143

איסור עבודת חוץ

Go

26

 

סימן ב': מינוי מבקר וסמכויותיו

Go

26

סעיף 145א

מינוי מבקר המועצה

Go

26

סעיף 145ב

מינוי המבקר

Go

27

סעיף 145ג

מועצה שלא מינתה מבקר

Go

27

סעיף 145ד

תפקידי המבקר

Go

27

סעיף 145ה

המצאת מידע למבקר

Go

28

סעיף 145ו

דו"ח על ממצאי הביקורת

Go

28

סעיף 145ז

מינוי עובדים ללשכת המבקר

Go

28

 

פרק תשיעי: סמכויות

Go

28

סעיף 146

סמכויות כלליות של המועצה

Go

28

סעיף 146א 

תנאים לייסוד תאגיד

Go

29

סעיף 147

סמכות בקשר למפעלי מים ת"ט תשכ"ב 1962

Go

30

סעיף 148

סמכויות למתן אישורים ורשיונות

Go

30

סעיף 149

סמכויות לעריכת חקירות ובדיקות

Go

30

סעיף 150

המועצה נציגות מוכרת

Go

30

סעיף 151

שיתוף עם רשויות אחרות

Go

30

סעיף 152

הטלת מסים צו

Go

30

 

פרק עשירי: ארנונה כללית

Go

30

סעיף 154

חובת ארנונה אחת לשנה

Go

30

סעיף 159

השגת ידיעות

Go

31

סעיף 160

חילופי בעלים או מחזיקים

Go

31

סעיף 161

העברת נכס

Go

31

סעיף 162

בניין שנהרס

Go

31

 

פרק אחד-עשר: כספים ונכסים

Go

31

סעיף 179

קופת המועצה

Go

31

סעיף 181

בטחון הקופה

Go

31

סעיף 183

הוראות כלליות להנהלת הקופה

Go

32

סעיף 184

השקעת כספים

Go

32

סעיף 185

קניות ומחסנים

Go

32

סעיף 186

מחיקת חובות

Go

32

 

פרק שנים-עשר: תקציב, חשבונות ובקורת חשבונות

Go

32

 

סימן א': תקציב המועצה

Go

32

סעיף 186א

תקציב שנתי

Go

32

סעיף 186ב

שנת כספים צו

Go

32

 

סימן ב': חשבונות וביקורת חשבונות

Go

32

 

פרק שלושה-עשר: חוזים והצעות

Go

33

סעיף 190

התקשרות בחוזים

Go

33

סעיף 192

מכרזים

Go

33

 

פרק ארבעה-עשר: שונות

Go

33

סעיף 194

הטלת חובה על בעל

Go

33

סעיף 195

העברת זכויות וחובות של ועדי שכונות

Go

33

סעיף 196

משפטים

Go

33

סעיף 197

שמירת רשומות המועצה

Go

33

סעיף 198

זכות עיון לחברי מועצה וועדות

Go

33

סעיף 199

זכות עיון לתושבים

Go

33

סעיף 200

דרך פרסום מסמכים

Go

33

סעיף 201

דרך מסירת הודעה

Go

34

סעיף 202

דין וחשבון על הנהלת המועצה

Go

34

סעיף 203

המצאת ידיעות לשר

Go

34

סעיף 204

עבירות

Go

34

סעיף 205

שינוי סעיפים 8 ו 9 לצרכי הבחירות בשנת תשי"א

Go

34

סעיף 207

הוראות מעבר

Go

35

סעיף 208

תחילת תוקף

Go

35

סעיף 209

השם

Go

35

 

תוספת

Go

35

 

חלק ב'

Go

92

 

תוספת שניה

Go

92

 

פרק ראשון: הקמת ועדה חקלאית ותפקידה

Go

92

סעיף 1

הגדרות

Go

92

סעיף 2

מינוי ועדה

Go

93

סעיף 2א

תנאים להקמת ועדה

Go

93

סעיף 3

הקמת ועדה

Go

93

סעיף 4

יושב ראש וסגנו

Go

93

סעיף 5

ישיבה ראשונה

Go

93

סעיף 6

תקופת כהונה

Go

94

סעיף 7

ישיבות הועדה

Go

94

סעיף 8

חדילת חברות

Go

94

סעיף 9

העדר מישיבת והודעה על חדילה

Go

94

סעיף 10

נציג יוצא

Go

94

סעיף 10א

סמכות השר לגבי ועדה נחשלת

Go

94

סעיף 11

תפקידי הועדה

Go

94

סעיף 12

דיון בענין חקלאי

Go

94

סעיף 13

ערר

Go

94

סעיף 14

כספים

Go

94

 

פרק שני: בחירות לועדה

Go

95

סעיף 15

הזכות לבחור

Go

95

סעיף 16

רישום כבוחר

Go

95

סעיף 18

דין שותפות

Go

95

סעיף 20

הכנת רשימת החקלאים

Go

95

סעיף 21

מסירת ידיעות ומסמכים

Go

95

סעיף 22

פרטים שייכללו ברשימת החקלאים

Go

95

סעיף 23

רישום שמות חקלאים

Go

95

סעיף 24

הנחת העתקי רשימת החקלאים

Go

95

סעיף 25

פרסום הודעה על הנחת הרשימה

Go

95

סעיף 26

ערר

Go

95

סעיף 27

החלטה על ערר

Go

96

סעיף 31

תיקון הרשימה

Go

96

סעיף 32

חתימת הרשימה

Go

96

סעיף 36

מועד הבחירות

Go

96

סעיף 37

פרסום הודעה בדבר הבחירות

Go

96

סעיף 38

הזכות להיבחר

Go

96

סעיף 39

מועד להגשת רשימות מועמדים

Go

96

סעיף 40

פרטים שיצויינו ברשימת המועמדים

Go

96

סעיף 41

רשימת מועמדים טעונה חתימה

Go

96

סעיף 42

מספר המועמדים המותר ברשימה

Go

97

סעיף 43

אישור קבלת רשימת מועמדים

Go

97

סעיף 44

מועמד הנכלל ביותר מרשימת מועמדים אחת

Go

97

סעיף 45

אישור רשימת מועמדים

Go

97

סעיף 46

הכרזת תוצאות הבחירות כשאין צורך בבחירות

Go

97

סעיף 47

מספר המועמדים פחות ממספר הנציגים העומדים לבחירה

Go

97

סעיף 48

בחירות בקלפי

Go

97

סעיף 49

מקום הקלפי

Go

97

סעיף 50

הודעה על בחירות

Go

97

סעיף 51

הצבעה על ידי תאגיד

Go

97

סעיף 53

פתק הצבעה

Go

97

סעיף 54

קלפי

Go

97

סעיף 55

הצגת קלפי

Go

98

סעיף 56

זיהוי הבוחר

Go

98

סעיף 58

ההצבעה בבחירות יחסיות

Go

98

סעיף 59

מנין הקולות

Go

98

סעיף 61

פתקי הצבעה בטלים

Go

98

סעיף 62

סדרי ההצבעה

Go

98

סעיף 64

תוצאות בחירות

Go

98

סעיף 65

פרוטוקול

Go

98

סעיף 66

פרסום הודעה על תוצאות בחירות

Go

99

סעיף 67

תוצאות הבחירות

Go

99

סעיף 68

ימי מנוחה

Go

99

 

תוספת שלישית

Go

99

 

פרק ראשון: כללי

Go

99

סעיף 1

ישיבות המועצה

Go

99

סעיף 2

זימון

Go

99

סעיף 3

ישיבה ראשונה צו

Go

99

 

פרק שני: מועדי ישיבות מן המנין

Go

99

סעיף 4

מספר הישיבות

Go

99

סעיף 5

מועדי הישיבות מן המנין

Go

99

סעיף 6

דחיית ישיבה מן המנין

Go

99

סעיף 7

אי זימון למועד

Go

99

 

פרק שלישי: מועדי ישיבות שלא מן המנין

Go

100

סעיף 8

סמכות ראש המועצה

Go

100

סעיף 9

כינוס על פי דרישה

Go

100

סעיף 10

ישיבה מן המנין במקום ישיבה שלא מן המנין

Go

100

סעיף 11

ישיבה שלא מן המנין על פי הוראות השר

Go

100

סעיף 12

ימים ושעות של ישיבה שלא מן המנין

Go

100

 

פרק רביעי: זימון ישיבות

Go

100

סעיף 13

משלוח הזמנות

Go

100

סעיף 14

תוכן ההזמנה

Go

100

סעיף 15

מסירת ההזמנה

Go

100

סעיף 16

מען למסירת הזמנה

Go

101

סעיף 17

פגם במסירת הזמנה

Go

101

 

פרק חמישי: פומביות הדיונים

Go

101

סעיף 18

פומביות הדיון וסייגיו

Go

101

סעיף 19

איסור הגילוי

Go

101

סעיף 20

מקום הישיבות

Go

101

 

פרק שישי: מנין המשתתפים

Go

102

סעיף 21

מנין חוקי

Go

102

סעיף 22

באין מנין חוקי

Go

102

סעיף 23

התמעטות המשתתפים

Go

102

 

פרק שביעי: סדר היום

Go

102

סעיף 24

קביעת סדר יום

Go

102

סעיף 25

עדיפות

Go

102

סעיף 26

סעיפים על סדר היום

Go

102

סעיף 27

הצעות נוספות של חברי המועצה

Go

102

סעיף 28

פירוט הצעות לסדר היום

Go

102

סעיף 29

סדר העדיפות בדיון

Go

102

סעיף 30

דיון בהצעות ובשינוי סדר הדיון

Go

103

סעיף 31

מחלוקת על סדר היום

Go

103

סעיף 32

באין נוכחות מציע

Go

103

סעיף 33

הסרת הצעה מסדר היום

Go

103

סעיף 34

דחיית הדיון בסעיפים

Go

103

 

פרק שמיני: ניהול הישיבה

Go

103

סעיף 35

קביעת יושב ראש

Go

103

סעיף 36

תפקיד היושב ראש

Go

103

סעיף 37

נעילת ישיבה שלא כדין

Go

103

סעיף 38

רשות הדיבור

Go

103

סעיף 39

זמן לדיבור

Go

103

סעיף 40

סמכויות היושב ראש

Go

103

 

פרק תשיעי: שאילתות והודעות אישיות

Go

104

סעיף 41

הגשת שאילתה ותשובה

Go

104

סעיף 42

שאלה נוספת

Go

104

סעיף 43

הודעה אישית

Go

104

סעיף 44

הודעת על פי דין

Go

104

 

פרק עשירי: הצעות, הצבעות והחלטות

Go

104

סעיף 45

הגשת הצעה והנמקתה

Go

104

סעיף 46

הצבעה

Go

104

סעיף 47

שיטת ההצבעה

Go

104

סעיף 48

החלטות על פי רוב קולות

Go

104

סעיף 49

מניית הקולות

Go

104

סעיף 50

דיון חוזר בהחלטה

Go

104

סעיף 51

משך זמן ישיבה ונעילתה

Go

104

סעיף 52

המשך ישיבה במועד אחר

Go

105

 

פרק אחד עשר: פרוטוקול

Go

105

סעיף 53

פרוטוקול וניהולו צו

Go

105

סעיף 54

אישור הפרוטוקול

Go

105

סעיף 55

בקשה לתיקון הפרוטוקול

Go

105

סעיף 56

דיון בהצעה לתיקון הפרוטוקול

Go

105

סעיף 57

תיקון הפרוטוקול של ישיבה סגורה

Go

105

סעיף 58

שמירת הפרוטוקול

Go

105

סעיף 59

עיון בפרוטוקול

Go

105

 

פרק שנים-עשר: דיונים מיוחדים

Go

106

סעיף 60

דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות

Go

106

סעיף 61

ישיבות בענינים מיוחדים

Go

106

סעיף 62

הגדרת מזכיר

Go

106

 

תוספת רביעית

Go

106

סעיף 1

הגדרות

Go

106

סעיף 2

הצמדה למדד

Go

106

סעיף 3

פטורים

Go

106

סעיף 4

הצעה שלא נדונה בוועדה

Go

109

סעיף 5

פיצול חוזים

Go

109

סעיף 6

שמירת סודיות

Go

109

סעיף 7

פנקס המכרזים

Go

109

סעיף 8

מכרז זוטא

Go

109

סעיף 9

מכרז פומבי

Go

110

סעיף 10

מסמכי המכרז

Go

110

סעיף 11

אומדן

Go

111

סעיף 12

המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז

Go

111

סעיף 13

הגשת מסמכי המכרז

Go

111

סעיף 14

קבלת המסמכים במועצה

Go

111

סעיף 15

פתיחת תיבת המכרזים

Go

112

סעיף 16

צורת ניהול הפרוטוקול

Go

112

סעיף 17

רישום מסמכי מכרז

Go

112

סעיף 18

חוות דעת מומחה

Go

112

סעיף 18א

איסור ניהול משא ומתן

Go

112

סעיף 19

בירור פרטים צו

Go

112

סעיף 20

פסילת מסמכי מכרז

Go

112

סעיף 21

דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות

Go

113

סעיף 22

המלצות הוועדה

Go

113

סעיף 23

ביטול מכרז

Go

113

 

פרק א': פרשנות

Go

114

סעיף 1

הגדרות

Go

114

 

פרק ב': כללי

Go

114

סעיף 2

רכישת טובין וניהול מחסן

Go

114

סעיף 3

ניהול פנקס

Go

114

סעיף 4

איסור מחיקה

Go

115

 

פרק ג': הסדר רכישות

Go

115

סעיף 5

מינויים

Go

115

סעיף 6

תכנון צריכה תקופתי

Go

115

סעיף 7

קביעת פריטים בתכנון

Go

115

סעיף 8

אישור ועדת רכש ובלאי

Go

115

סעיף 9

רכישה ללא אישור הועדה

Go

115

סעיף 10

חילוקי דעות

Go

115

סעיף 11

טופס הזמנה

Go

115

 

פרק ד': ניהול מחסנים

Go

115

סעיף 12

מחסן

Go

115

סעיף 13

אחסנה

Go

115

סעיף 14

הוצאת טובין ממחסן

Go

115

סעיף 15

ניהול ואחזקת מחסן

Go

116

סעיף 16

זיהוי טובין

Go

116

סעיף 17

תו זיהוי

Go

116

סעיף 18

אחסון לפי תעודה

Go

116

סעיף 19

התאמה לתעודת משלוח

Go

116

סעיף 20

תעודת כניסה

Go

116

סעיף 21

רישום טובין במחסן

Go

116

סעיף 22

שמירת הטובין במחסן

Go

116

סעיף 23

חתימה על טופסי דרישה לניפוק

Go

116

סעיף 24

תעודת הניפוק

Go

117

סעיף 25

איסור הנפקה

Go

117

סעיף 26

ספירת מלאי

Go

117

סעיף 27

השוואת תוצאות

Go

117

סעיף 28

ממצאי ההשוואה

Go

117

סעיף 29

טובין בלתי ראויים לשימוש

Go

117

 

פרק ה': רישום וניהול מצאי

Go

117

סעיף 30

רישום מצאי

Go

117

סעיף 31

השאלת פריט מצאי

Go

117

סעיף 32

אישור ראש העירייה

Go

117

סעיף 33

ספירת מצאי

Go

117

סעיף 34

דיווח על נזקים

Go

118

סעיף 35

גריעת פריט

Go

118

 

צו תשע"ז-2016


צו המועצות המקומיות, תשי"א-1950*

מיום 12.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7740 מיום 12.12.2016 עמ' 254

צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 מפקודת המועצות המקומיות, 1941, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

צו תשכ"ב-1961

חלק א'

מיום 5.11.1961

צו תשכ"ב-1961

ק"ת תשכ"ב מס' 1219 מיום 5.11.1961 עמ' 280

החלפת סעיפים 1-117 בסעיפים 1-204

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

          "המועצה" - כל אחת מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורשים בתוספת הראשונה;

          "תחום המועצה" - כל אחד מהשטחים המתוארים בתוספת הראשונה;

          "נכסים" - בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;

צו תשנ"ו-1996

          "רחוב" - לרבות מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף 2 רישה ופסקאות (1) ו-(2) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972, וכן מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

מיום 1.1.1996

צו תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 23 (ה"ח 2436)

הוספת הגדרת "רחוב"

          "בעל" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכן שוכר משנה ששכרו נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

          "מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

          "בנין" - כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או מקצתו;

צו (מס' 3)  תשכ"ז-1967 צו תשכ"ט-1969

          "אדמה חקלאית" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אולם אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונמים, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור;

מיום 14.7.1967

צו (מס' 3) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2075 מיום 14.7.1967 עמ' 2830

"אדמה חקלאית" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אולם אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונמים, רשאית ועדת השומה רשאי מנהל השומה לראותה שלא כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור;

 

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

"אדמה חקלאית" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אולם אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונמים, רשאי מנהל השומה רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור;

          "קרקע תפוסה" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית ומשתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם בנין;

          "אדמת בנין" - כל קרקע בתחום המועצה שאינה לא בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה;

          "השר" - שר הפנים או אדם שהוסמך על ידיו לענין צו זה.

פרק שני: ייסוד מועצה והרכבה

מועצה מקומית

2.    מכריזים בזה כי תחום המועצה ינוהל על ידי מועצה מקומית שתיקרא בשם הנקוב בפרט המתאר אותו תחום שבתוספת הראשונה.

מועצה ראשונה צו (מס' 3) תשכ"ו-1966 צו (מס' 3)  תשל"ג-1973

3.    (א)  השר ימנה את חברי המועצה הראשונה שתוקם אחרי פרסום צו זה והיא תכהן עד שתיבחר מועצה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות).

 

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

          (ב)  השר רשאי בכל עת למנות חברים נוספים למועצה ראשונה ממונה וכן רשאי הוא בכל עת להעביר מכהונתו חבר מועצה שמונה ולמנות אחר במקומו.

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מועצה ראשונה ממונה

3. השר ימנה את חברי המועצה הראשונה שתוקם אחרי פרסום צו זה, והיא תכהן עד שתיבחר מועצה לפיו.

 

מיום 30.1.1973

צו (מס' 3) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2962 מיום 30.1.1973 עמ' 680

3. (א) השר ימנה את חברי המועצה הראשונה שתוקם אחרי פרסום צו זה והיא תכהן עד שתיבחר מועצה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות).

(ב) השר רשאי בכל עת להעביר חבר מועצה שמינה לפי סעיף קטן (א) מכהונתו ולמנות אחר במקומו.

 

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 914

החלפת סעיף קטן 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) השר רשאי בכל עת להעביר חבר מועצה שמינה לפי סעיף קטן (א) מכהונתו ולמנות אחר במקומו.

מועצה ראשונה נבחרת צו (מס' 2) תשכ"ז-1967

4.    על אף האמור בסעיף 3 רשאי השר, בנסיבות המצדיקות זאת לדעתו, לצוות על עריכת בחירות למועצה ראשונה ביום שייקבע לכך.

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

מועצה ראשונה נבחרת

4. (א) על אף האמור בסעיף 3 רשאי השר, בנסיבות המצדיקות זאת, לדעתו, לצוות על עריכת בחירות למועצה הראשונה ביום שיקבע לכך ולמנות לשם זה ממונה על הבחירות.

(ב) הבחירות למועצה הראשונה כאמור ייערכו לפי הוראות צו זה, ובשינויים אלה:

(1) לממונה על הבחירות יהיו כל הסמכויות והחובות של ועדת הבחירות, של יושב ראש ועדת הבחירות ושל פקיד הבחירות המתמנה לפי סעיף 33, וכל מקום בו מדובר ב"ועדת הבחירות" ב"יושב ראש ועדת הבחירות" או ב"פקיד הבחירות", קרי "הממונה על הבחירות";

(2) כל הוראה הקובעת שפעולה מסויימת תיעשה על ידי פקיד הבחירות ביחד עם ועדת הבחירות או בהסכמת ועדת הבחירות או בהתייעצות עמה, יראו כאילו נקבע בה שהפעולה תיעשה על ידי הממונה על הבחירות לבדו.

 

מיום 26.1.1967

צו (מס' 2) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1313

הוספת סעיף 4

מועצה ראשונה תתכנס ע"י השר צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966 צו (מס' 2)  תשכ"ז-1967 צו (מס' 2) תשל"ט-1979

5.    הישיבה הראשונה של מועצה ממונה, תתכנס על פי הזמנת השר והוא ישב בראשה וינהלה עד שייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 109.

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

5. הישיבה הראשונה של מועצה ראשונה, ממונה או נבחרת מועצה ממונה, תתכנס על פי הזמנת השר והוא ישב בראשה וינהלה עד שייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 109.

 

מיום 26.1.1967

צו (מס' 2) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1990 מיום 26.1.1967 עמ' 1313

5. הישיבה הראשונה של מועצה ממונה או מועצה נבחרת ראשונה כאמור בסעיף 4, תתכנס על פי הזמנת השר והוא ישב בראשה וינהלה עד שייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 109.

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1045

5. הישיבה הראשונה של מועצה ממונה או מועצה נבחרת ראשונה כאמור בסעיף 4, תתכנס על פי הזמנת השר והוא ישב בראשה וינהלה עד שייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 109.

 

 

מספר חברי מועצה צו (מס' 2) תשל"ט-1979

6.    (א)  מועצה תהא מורכבת ממספר חברים שיקבע השר לפי הטבלה הנתונה בסעיף קטן (ב) בהתאם למספר התושבים שהתגוררו בתחום המועצה ביום 31 בדצמבר שלפני יום הבחירות על פי הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה לתוכנה.

          (ב)  וזו הטבלה:

      הסוג                 מספר התושבים מספר חברי המועצה         

       א            עד 1000                                   5

       ב            1001 עד 3000                           7 עד 9

       ג             3001 עד 25,000                        9 עד 15

       ד            למעלה מ-25,000                       15 עד 21

          (ג)   השר רשאי להגדיל את מספר חברי המועצה הנמנית עם סוג משלושת הסוגים הראשונים, כדי המספר המקסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1045

(א) מועצה תהא מורכבת ממספר חברים שיקבע השר לפי הטבלה הנתונה בסעיף קטן (ב) בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע, כאמור בסעיף 17, בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, והנוגע לתחום המועצה. תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה לתכנה שהתגוררו בתחום המועצה ביום 31 בדצמבר שלפני יום הבחירות על פי הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה לתוכנה.

צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966

7.      (בוטל).

מיום 22.7.1963

צו תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1481 מיום 15.8.1963 עמ' 1998

החלפת סעיף קטן 7(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות יקויימו כל ארבע שנים, ביום שלישי בשבת, הראשון של חודש אב.

 

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

הבחירות למועצות קיימות

7. (א) חברי מועצה – חוץ ממועצה ראשונה שמונתה לפי סעיף 3 – ייבחרו לפי הוראות צו זה, והבחירות הראשונות יקויימו ביום שיקבע השר.

(ב) הבחירות הבאות לכל המועצות אחרי הבחירות הראשונות יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית, ומאז ואילך כל ארבע שנים ביום ג' השלישי לחודש חשון שבתום ארבע השנים. שום דבר בסעיף קטן זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מכל סמכות שהוענקה בצו זה לקבוע למועצה פלונית מועד בחירות אחר במקום המועד שנקבע בסעיף קטן זה לבחירות לכל המועצות.

צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966

8.      (בוטל).

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

דחיית המועד מטעם השר

8. החליט השר לפני מועד הבחירות שחל לפי סעיף 7 כי מסיבות מיוחדות המצדיקות זאת יש לקבוע למועצה פלונית מועד בחירות אחר, יקבע לאותה מועצה – יחד עם החלטה כאמור או לאחר מכן – מועד בחירות מוקדם או מאוחר יותר מהמועד שחל לפי סעיף 7.

צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966

9.      (בוטל).

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

דחיית המועד מסיבות אחרות

9. (א) לא קויימו בחירות למועצה פלונית מסיבה כל שהיא במועדן לפי הסעיפים 7 או 8, יקבע השר לאותה מועצה מועד בחירות אחר.

(ב) מועד הבחירות החדש יהיה ככל האפשר מיד לאחר שחלפה הסיבה לאי קיומן במועד שחל לפי הסעיפים 7 או 8 והוא ייקבע על ידי השר בהתייעצות עם המועצה הקיימת אותה שעה.

צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966

10.    (בוטל).

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

פרסום המועד

10. הודעה על מועד הבחירות תפורסם ברשומות.

כניסה לתפקיד צו (מס' 3) תשנ"ו-1996

11.  (א)  מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי מועצה לפי סעיף 46 לחוק הבחירות, או שנקבעו כחברי המועצה בפרוטוקול שנוהל לפי סעיף 66 לחוק הבחירות, יתחילו לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראשות המועצה המקומית לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, יתחילו המועמדים האמורים לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות החוזרות.

          (ב)  המועצה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 14 ימים מיום התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. מועצה חדשה תיכנס לתפקידה למחרת יום היבחרה.

 

מיום 28.5.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5353 מיום 28.5.1996 עמ' 904

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. המועצה תיכנס לתפקידה למחרת יום פרסום ההודעה לפי סעיף 71 או סעיף 46 לחוק הבחירות.

רציפות הכהונה

12.  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיכנס לתפקידה מועצה חדשה.

צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966

פרק שלישי: (פרט לסעיף 19(ב) – הפרק בוטל)

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול פרק שלישי

לנוסח פרק שלישי לפני ביטולו

בעלי זכות לבחור צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

19.    (א)  (בוטל).

       (ב)  כדי להסיר ספק נאמר בזה כי לצרכי צו זה –

(1)   אין לאדם בכל יום מן הימים אלא מקום מגורים קבוע אחד;

(2)   מקום מגוריו הקבוע של חייל בצבא-הגנה לישראל הוא המקום שהיה מקום מגוריו הקבוע ביום התגייסותו.

צו (מס' 3)  תשכ"ו-1966

פרק רביעי: (בוטל)

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

ביטול פרק רביעי

לנוסח פרק רביעי לפני ביטולו

פרק חמישי: חברי מועצה, ראש מועצה וסגניו

סימן א': חברות במועצה

פסולים לכהונה

101. ואלה פסולים לכהן כחברי מועצה נבחרת:

(1)   מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום המועצה;

צו תשנ"ז-1996

(2)   מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(3)   שוטר;

(4)   עובד המדינה במשכורת, שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(5)   עובד במשכורת באותה מועצה;

(6)   עובד במשכורת בכל רשות מקומית אחרת, שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובין תפקידיו כחבר המועצה;

צו (מס' 2)  תשס"א-2001

(7)   מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

צו (מס' 2)  תשס"א-2001

(7א) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור;

צו (מס' 5)  תשל"ג-1973

(8)   מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן - טרם עברו שנתיים ממועד תחילתו;

צו תשע"ה-2014

(9)   מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או בשל אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד.

מיום 23.8.1962

צו (מס' 4) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1353 מיום 23.8.1962 עמ' 2486

החלפת פסקה 101(2)

הנוסח הקודם:

(2) חולה רוח;

 

מיום 24.2.1973

צו (מס' 2) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2961 מיום 25.1.1973 עמ' 665

הוספת פסקה 101(8)

 

מיום 14.8.1973

צו (מס' 5) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3046 מיום 14.8.1973 עמ' 1792

החלפת פסקה 101(8)

הנוסח הקודם:

(8) מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת רגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה וטרם עברו שנתיים ממועד תחילתו.


מיום 26.9.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5785 מיום 26.9.1996 עמ' 18

החלפת פסקה 101(2)

הנוסח הקודם:

(2) חולה נפש;

 

מיום 29.5.2001

צו (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 809

(7) מי שחוייב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש בה קלון, תוך חמש שנים הקודמות ליום בו היה לחבר המועצה, או שחוייב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר המועצה.

(7) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

(7א) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור;

 

מיום 29.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7432 מיום 29.10.2014 עמ' 26

הוספת פסקה 101(9)

קביעת קלון על ידי בית המשפט צו (מס' 2)  תשס"א-2001

101א. (א) גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין קלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

          (ב)  לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שחבר המועצה החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.

          (ג)   מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.

מיום 29.5.2001

צו (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 809

הוספת סעיף 101א

כהונה בפסלות צו (מס' 2) תשל"ט-1979

102. המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו - קנס חמש מאות לירות.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1045

102. המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו - קנס 50 חמש מאות לירות.

 

חבר מועצה המעונין בחוזה צו (מס' 2) תשכ"ד-1964 ת"ט תשכ"ז-1966

103. (א)  חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –

(1)   יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;

(3)   לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת-הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5 אחוזים.

          (ג)   העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

מיום 19.3.1964

צו (מס' 2) תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 980

החלפת סעיף קטן 103(א)

הנוסח הקודם:

(א) חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים -

(1) יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

 

מיום 24.11.1966

ת"ט תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1960 מיום 24.11.1966 עמ' 440

(א) חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או כל ענין העומד לדיון בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים -

איסור התקשרות בחוזים צו (מס' 2) תשל"ט-1979

103א. (א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

          (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול –

(1)   לגבי חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);

(2)   לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;

(3)   לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.

          (ג)   חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

          (ד)  לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה; לענין זה, "שליטה" - כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.

          (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע בכתב חבר המועצה למועצה על כל התקשרות האסורה לפי הוראת סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.

          (ו)   העובר ביודעין על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה אחת או קנס חמישים אלף לירות או פי שלושה משוויה של טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה או שלושת הענשים כאחד.

          (ז)   הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

          (ח)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 103.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1045

הוספת סעיף 103א

העדר מישיבות המועצה צו (מס' 2) תשל"ט-1979

104. (א)  חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר המועצה, זולת אם נעדר בגלל מחלה שמנעה ממנו את נוכחותו בישיבה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או בגלל שליחות ציבורית או ברשות המועצה שניתנה מראש ובתנאי שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.

          (ב)  בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השניה ממנה נעדר, הכל לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה מהן נעדר וכן נוסחו המלא של סעיף זה.

          (ג)   ההודעה תישלח לחבר המועצה בדואר במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר במכתב רשום לממונה על המחוז.

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

          (ד)  לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1046

104. (א) חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר המועצה, זולת אם נעדר בגלל מחלה שמנעה ממנו את נוכחותו בישיבה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או בגלל שליחות ציבורית או ברשות המועצה שניתנה מראש ובתנאי שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.

(ב) בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השניה ממנה נעדר, הכל לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה מהן נעדר וכן נוסחו המלא של סעיף זה.

(ג) ההודעה תישלח לחבר המועצה בדואר במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר במכתב רשום לממונה על המחוז.

(ד) לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.

הודעה על חדילת חברות במועצה צו (מס' 2) תשמ"ט-1989

105. (א)  נראה לראש המועצה, כי חבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ישלח לו ראש המועצה, בדואר במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך.

          (ב)  עם משלוח ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) ימציא ראש המועצה העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז, אישית או בדואר במכתב רשום.

צו (מס' 2) תשל"ט-1979 צו (מס' 2) תשמ"ט-1989

          (בב)        נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

          (ג)   כתום שלושים יום מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (בב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, זולת אם תוך הזמן האמור –

(1)   הגיש אותו חבר המועצה בקשה לבית משפט מוסמך לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית המשפט החליט אחרת; או

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

(2)   התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כך לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או ראש המועצה, הכל לפי הענין.

צו (מס' 2)  תשס"א-2001

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(7), תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.

צו (מס' 2)  תשס"א-2001

          (ה)  על מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(7א) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה.

צו תשע"ה-2014

          (ו)   על מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(9), יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-(ה), בשינויים אלה:

(1)   הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על חבר המועצה לשלם את חובו או להסדיר אותו, לרבות בדרך של פריסתו (בסעיף זה – הסדרת חוב);

(2)   כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בפסקה (1), זולת אם –

(א)   בתוך שלושים ימים ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;

(ב)   בתוך שישים ימים ממועד משלוח ההודעה התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ג);

(3)   הגזבר יודיע לממונה על תחילת השעיה ועל הפסקת כהונה של חבר המועצה;

(4)   הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1046

(בב) נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 101 או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.

(ג) כתום שלושים יום מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (בב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, זולת אם תוך הזמן האמור –

(1) הגיש אותו חבר המועצה בקשה לבית משפט מוסמך לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית המשפט החליט אחרת; או

(2) ראש המועצה ביטל את ההודעה ומסר לחבר המועצה הודעה בכתב על הביטול, בה יציין את הנימוקים לכך; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז.

(2) התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כך לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או ראש המועצה, הכל לפי הענין.

 

מיום 31.3.1989

צו (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5175 מיום 31.3.1989 עמ' 652

(א) נראה לראש המועצה, כי חבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 101 או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ישלח לו ראש המועצה, בדואר במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך.

(ב) עם משלוח ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) ימציא ראש המועצה העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז, אישית או בדואר במכתב רשום.

(בב) נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 101 או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 104, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.

 

מיום 29.5.2001

צו (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 809

הוספת סעיפים קטנים 105(ד), 105(ה)

 

מיום 29.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7432 מיום 29.10.2014 עמ' 26

הוספת סעיף קטן 105(ו)

הוראות לענין השעיה צו (מס' 2) תשס"א-2001

105א. (א) קבע בית המשפט לפי סעיף 101א כי יש עם העבירה שבה הורשע חבר המועצה משום קלון, יושעה חבר המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

          (ב)  הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 105(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 106; חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות כהונה לפי סעיף 101(7א) או 101(9), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר מועצה מכוח הוראות סעיף 106(א) או (ב).

מיום 29.5.2001

צו (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 809

הוספת סעיף 105א

 

מיום 29.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7432 מיום 29.10.2014 עמ' 26

(ב) הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 105(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 106; חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות כהונה לפי סעיף 101(7א) או 101(9), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר מועצה מכוח הוראות סעיף 106(א) או (ב).

חליפו של חבר מועצה שחדל לכהן צו (מס' 2)  תשס"א-2001

106. (א)  חבר מועצה שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה; ואם המועמד הזה כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש המועצה שאין ברצונו להיות חבר מועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו בא אחריו ברשימת המועמדים האמורה, וכן הלאה.

          (ב)  אם אין ברשימה מי שימלא את המקום הפנוי, כאמור בסעיף קטן (א) ימונה ללא דיחוי חבר חדש, מבין אנשים הזכאים להיבחר כחברי המועצה, על ידי השר, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו נבחר החבר שמקומו נתפנה, ואם לדעת השר אין ארגון כזה - בהתחשב עם רצונם של אותם האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.

מיום 29.5.2001

צו (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 809

(א) חבר מועצה שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימת המועמדים של אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות הקודמות למועצה; ואם המועמד הזה כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש המועצה שאין ברצונו להיות חבר מועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו בא אחריו ברשימת המועמדים האמורה, וכן הלאה.

תוקף פעולות

107. חבר מועצה, המכהן בתפקידו כשהוא פסול לכהן כחבר מועצה לפי סעיף 101, או שחדל להיות חבר המועצה לפי סעיף 104, יראו את מעשיו בתפקידו כחבר מועצה כאילו נעשו על ידי חבר מועצה המכהן כדין.

התפטרות חבר המועצה צו תש"ס-2000

108. (א)  חבר המועצה רשאי, בהודעה לראש המועצה, להתפטר מתפקידו; חברותו במועצה נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב התפטרותו הגיע לידי ראש המועצה זולת אם חזר בו מהתפטרותו לפני כן.

          (ב)  חבר המועצה ימציא העתק מהודעתו לחברי המועצה ולממונה על המחוז.

מיום 3.3.1966

צו (מס' 3) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1847 מיום 3.3.1966 עמ' 1023

(א) אדם שנבחר אדם שנבחר לפי חוק הבחירות או שנבחר או שנתמנה על פי צו זה ורוצה להתפטר ממשרתו ימסור אישית הודעה על כך בכתב –

(1) למועצה, אם הוא ראש המועצה, ממלא מקום ראש המועצה או סגן ראש המועצה;

(2) לראש המועצה, אם הוא חבר המועצה או יושב ראש ועדה;

(3) ליושב ראש הועדה, אם הוא חבר ועדה.

 

מיום 17.2.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 333

החלפת סעיף 108

הנוסח הקודם:

108. (א) אדם שנבחר לפי חוק הבחירות או שנבחר או שנתמנה על פי צו זה ורוצה להתפטר ממשרתו ימסור אישית הודעה על כך בכתב –

(1) למועצה, אם הוא ראש המועצה, ממלא מקום ראש המועצה או סגן ראש המועצה;

(2) לראש המועצה, אם הוא חבר המועצה או יושב ראש ועדה;

(3) ליושב ראש הועדה, אם הוא חבר ועדה.

(ב) יחד עם המסירה לפי סעיף קטן (א), פסקאות (1) ו-(2), ימציא המתפטר העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז, אישית או בדואר במכתב רשום.

(ג) ההתפטרות תקבל תוקף עם מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן (א).

סייג למועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו צו (מס' 2)  תשנ"ג-1993 צו תשס"א-2000

108א. (א) חבר המועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים מיום פרישתו, לא ייכלל, בבחירות למועצה שלאחריה, ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת, או סיעה של הכנסת.

          (ב)  חבר המועצה שפרש מסיעתו לא יהיה במהלך כהונת אותה המועצה, לראש המועצה או לסגן ראש המועצה.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו על התפלגות סיעה.

          (ד)  לענין סעיף זה –

          "סיעה" - רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות);

צו תשנ"ד-1993

          "התפלגות סיעה" - כל אחד מאלה:

צו תשס"א-2000

(1)   פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש המועצה, ושהפרישה נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף 11;

(2)   התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור בסעיף 25(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או צירוף של ארגונים שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן סיעות או ארגונים; ובלבד שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתייכות של המועמדים;

          "פרישה מסיעה" –

(1)   הודעה על פרישה מסיעה;

(2)   הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה, שלא בהסכמת רוב חבריה, באחד מאלה:

(א)   אישור או אי אישור תקציב המועצה כאמור בסעיף 186ג;

(ב)   בחירת ראש המועצה לפי סעיף 24(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה);

(ג)    בחירת סגן ראש המועצה לפי סעיף 14 או סעיף 15 לחוק הבחירה הישירה;

ואולם, לא ייחשבו כפרישה מסיעה, הודעה או הצבעה כאמור שנעשו החל ביום קביעת סיעות המועצה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות ועד תום כהונתה של המועצה;

          "עמדת הסיעה" - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעה שקיימה המועצה בענין מהענינים המנויים בהגדרת "פרישה מסיעה".

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 914

הוספת סעיף 108א

 

מיום 31.10.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5556 מיום 31.10.1993 עמ' 105

(ד) לענין סעיף זה –

"סיעה" - רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות);

"התפלגות סיעה" – פרישת קבוצה של שניים מחברי המועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש המועצה.

"התפלגות סיעה" - כל אחד מאלה:

(1) פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש המועצה;

(2) התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור בסעיף 25(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או צירוף של ארגונים שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן סיעות או ארגונים; ובלבד שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתייכות של המועמדים;

"פרישה מסיעה" –

(1) הודעה על פרישה מסיעה;

(2) הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה, שלא בהסכמת רוב חבריה, באחד מאלה:

(א) אישור או אי אישור תקציב המועצה כאמור בסעיף 186ג;

(ב) בחירת ראש המועצה לפי סעיף 24(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה);

(ג) בחירת סגן ראש המועצה לפי סעיף 14 או סעיף 15 לחוק הבחירה הישירה;

ואולם, לא ייחשבו כפרישה מסיעה, הודעה או הצבעה כאמור שנעשו החל ביום קביעת סיעות המועצה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות ועד תום כהונתה של המועצה;

"עמדת הסיעה" - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעה שקיימה המועצה בענין מהענינים המנויים בהגדרת "פרישה מסיעה".

 

מיום 27.1.2001

צו תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 223

108א. (א) חבר המועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו תוך שלושים ימים מיום פרישתו, לא ייכלל, בבחירות למועצה שלאחריה, ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת, או סיעה של הכנסת.

(ב) חבר המועצה שפרש מסיעתו לא יהיה במהלך כהונת אותה המועצה, לראש המועצה או לסגן ראש המועצה.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על התפלגות סיעה.

(ד) לענין סעיף זה –

"סיעה" - רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות);

"התפלגות סיעה" - כל אחד מאלה:

(1) פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש המועצה, ושהפרישה נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף 11;

(2) התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור בסעיף 25(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או צירוף של ארגונים שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון כאמור וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן סיעות או ארגונים; ובלבד שהסיעה המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתייכות של המועמדים;

"פרישה מסיעה" –

(1) הודעה על פרישה מסיעה;

(2) הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה, שלא בהסכמת רוב חבריה, באחד מאלה:

(א) אישור או אי אישור תקציב המועצה כאמור בסעיף 186ג;

(ב) בחירת ראש המועצה לפי סעיף 24(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה);

(ג) בחירת סגן ראש המועצה לפי סעיף 14 או סעיף 15 לחוק הבחירה הישירה;

ואולם, לא ייחשבו כפרישה מסיעה, הודעה או הצבעה כאמור שנעשו החל ביום קביעת סיעות המועצה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות ועד תום כהונתה של המועצה;

"עמדת הסיעה" - עמדתם של רוב חברי הסיעה במועצה בהצבעה שקיימה המועצה בענין מהענינים המנויים בהגדרת "פרישה מסיעה".

קביעת פרישתו של חבר המועצה צו (מס' 2)  תשנ"ג-1993

108ב. (א) דבר פרישתו של חבר המועצה, כאמור בסעיף 108א ייקבע בידי ראש המועצה על יסוד בקשה בכתב שהוגשה בידי רוב חברי הסיעה שעמה נמנה חבר המועצה שאת פרישתו מבקשים לקבוע, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שבעה ימים ממעשה הפרישה ולאחר שניתנה לנציג המבקשים ולחבר המועצה שאת דבר פרישתו מבקשים לקבוע, הזדמנות לטעון טענותיהם בפני ראש המועצה.

          (ב)  חבר המועצה שדבר פרישתו נקבע בידי ראש המועצה או סיעה שבקשתה לפי סעיף קטן (א) נדחתה, או לא נענתה תוך 30 ימים, רשאים לערער על הקביעה בפני בית המשפט המחוזי שהמועצה נמצאת באזור שיפוטו.

          (ג)   ערעור כאמור יוגש תוך 30 ימים מהחלטת ראש המועצה או מתום 30 הימים האמורים בסעיף קטן (ב), הכל לפי המוקדם, והוא יידון בפני שופט יחיד; החלטת השופט תהיה סופית.

          (ד)  החליטו ראש המועצה או בית המשפט כי חבר המועצה פרש מסיעתו, יודיע על כך ראש המועצה לפקיד הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29 לחוק הבחירות, לא יאוחר מיום קביעת הסיעות לפי סעיף 25 לחוק האמור.

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 915

הוספת סעיף 108ב

סימן ב': ראש המועצה וסגניו

ראש המועצה צו (מס' 2) תשל"ט-1979 צו (מס' 2)  תשנ"ג-1993

109. (א)  המועצה, בישיבה הראשונה אחרי התמנותה, תבחר אחד מחבריה לראש המועצה. הבחירה טעונה אישור השר.

 

צו (מס' 4)  תשכ"ב-1962

          (ב)  לא יכהן כראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב, אלא שאם ראה השר שטובת המקום דורשת זאת רשאי הוא להתיר כהונתו זו, בתנאים וסייגים שיקבע.

מיום 23.8.1962

צו (מס' 4) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1353 מיום 23.8.1962 עמ' 2486

(ב) לא יכהן כראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב, אלא שאם ראה השר שטובת המקום דורשת זאת רשאי הוא להתיר כהונתו זו, בתנאים וסייגים שיקבע.

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1046

(א) המועצה, בישיבה הראשונה אחרי היבחרה או אחרי התמנותה, תבחר אחד מחבריה לראש המועצה.

 

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 915

(א) המועצה, בישיבה הראשונה אחרי התמנותה, תבחר אחד מחבריה לראש המועצה; הבחירה טעונה אישור השר.

בחירת ראש המועצה

110. ההצבעה בבחירת ראש המועצה תהא גלויה ויחולו עליה כללים אלה:

(1)   המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה - הוא הנבחר;

(2)   לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה הראשונה;

(3)   המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה - רוב) - הוא הנבחר;

(4)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים שלישית;

(5)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים רביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה בה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית עומדים לבחירה רק אותם המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;

(6)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שמועמד אחד יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכך בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה (להלן בסעיף זה - יצא) המועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר. קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של קולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע על-ידי הגרלה; היו יותר משנים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע על ידי הגרלה;

(7)   כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום על ידי יושב ראש הישיבה; היה היושב ראש עצמו מועמד לראשות המועצה בהצבעה שקדמה להגרלה, תיערך ההגרלה על ידי חבר המועצה שהיא תמנהו לכך.

רציפות כהונת ראש המועצה

111. עד שייבחר ראש המועצה לפי סעיף 110, יכהן כראש המועצה האדם שנשא בכהונה זו במועד הבחירות, אם נבחר למועצה החדשה, ואם לא נבחר - האדם שהשר ימנהו לכך.

ראש המועצה צו (מס' 2) תשל"ט-1979

112. (א)  המועצה תפעל באמצעות ראש המועצה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או לפי כל דין אחר.

          (ב)  ראש המועצה יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על המועצה בצו זה או בכל דין אחר יבוצעו כראוי.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

החלפת סעיף 112

הנוסח הקודם:

תפקידי ראש המועצה

112. ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יוצאו לפועל כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב או על פי חוק המתיר את ההוצאה.

האחריות לביצוע החלטות המועצה צו (מס' 2)  תשל"ט-1979

112א. ראש המועצה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי המועצה, יהיה ראש המועצה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של צו זה או של כל דין אחר; בהעדר ראש המועצה יהיו החובות האמורות על ממלא מקומו לפי הסעיפים 14 או 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

הוספת סעיף 112א

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

112ב. (בוטל).

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

הוספת סעיף 112ב

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2494

ביטול סעיף 112ב

הנוסח הקודם:

דו"ח תלת חודשי

112ב. (א) ראש המועצה ימסור למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון על מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הוצאותיה והכנסותיה.

(ב) ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות המועצה.

(ג) המועצה תקיים דיון, במועד שתקבע לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

בחירת סגן ראש המועצה

113. המועצה תבחר מבין חבריה בסגן ראש מועצה אחד לפחות. הוראות סעיף 110 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בחירת סגן ראש המועצה.

ממלא מקום ראש המועצה

114. (א)  נבצר מראש המועצה לפעול, או שחדל לכהן וטרם נבחר ראש מועצה חדש, ימלא את מקומו –

(1)   סגן ראש המועצה - אם יש סגן אחד בלבד;

(2)   אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך - אם יש יותר מסגן אחד;

(3)   אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך - אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש, ובלבד שממלא מקומו של ראש המועצה ידע קרוא וכתוב; השר רשאי, אם ראה שטובת המקום דורשת זאת, להתיר שממלא מקומו של ראש המועצה כאמור ימלא תפקיד זה בתנאים וסייגים שיקבע.

          (ב)  באין ממלא מקום לפי סעיף קטן (א), יכנס מזכיר המועצה, תוך 7 ימים, ישיבת מועצה שלא מן המנין, לשם בחירת ממלא מקום ראש המועצה, וינהלה עד לבחירת ממלא מקום.

צו (מס' 2) תשל"א-1971

          (ג)   לא נבחר ממלא מקום בישיבה האמורה או לא היה בה מנין חוקי, ימנה השר את ממלא המקום.

מיום 22.4.1971

צו (מס' 2) תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2687 מיום 22.4.1971 עמ' 862

החלפת סעיף קטן 114(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא נבחר ממלא מקום בישיבה האמורה ימנהו השר מבין חברי המועצה.

משכורת ראש המועצה, סגנו וממלא מקומו צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

115. ראש המועצה, סגנו וכן מי שממלא את מקום ראש המועצה לפי סעיף 114(א)(3) או (ג), רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור שקבע השר.

מיום 23.11.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4182 מיום 23.11.1980 עמ' 191

115. ראש המועצה וכן סגן ראש המועצה הממלא את מקומו בהתאם לסעיף 114 או מי שממלא תפקידו ומשמש בסמכותו של ראש המועצה שנאצלה לו בהתאם לסעיף 119 רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת – לאחר שהמועצה החליטה על כך באישור השר ובשיעור שקבע השר.

 

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 915

החלפת סעיף 115

הנוסח הקודם:

115. ראש המועצה וכן סגן ראש המועצה הממלא את מקומו בהתאם לסעיף 114 או מי שממלא תפקידו ומשמש בסמכותו של ראש המועצה שנאצלה לו בהתאם לסעיף 119 רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת –באישור השר ובשיעור שקבע השר.

 

חדילת כהונתו של ראש המועצה או סגנו

116. (א)  ראש המועצה או סגן ראש המועצה יחדל לכהן אם אירע אחד מאלה:

(1)   חדל להיות חבר המועצה;

(2)   התפטר;

(3)   הועבר מכהונתו על ידי המועצה.

          (ב)  להחלטת המועצה להעביר את ראש המועצה או סגן ראש המועצה מכהונתו לא יהיה תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם סיבת ההעברה מכהונה היא חיוב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה שיש בה קלון - תספיק החלטה המתקבלת ברוב רגיל.

הודעה על שינויים בכהונה

117. המועצה תודיע לשר על כל בחירה, התפטרות או העברה מכהונה של ראש המועצה או סגנו והוא יפרסם הודעה על כך ברשומות.

בחירת ראש המועצה או סגן ראש המועצה שחדלו לכהן צו (מס' 2)  תשנ"ג-1993

118. ראש המועצה שחדל לכהן או סגן ראש המועצה שחדל לכהן ואין מלבדו סגן ראש מועצה אחר, תבחר המועצה באופן הקבוע בסעיף 110 ראש מועצה או סגן ראש המועצה חדש לא יאוחר מאשר בישיבה הרגילה הבאה לאחר שנתפנה מקומו; בחירת ראש המועצה טעונה אישור השר; חדל ראש המועצה לכהן על פי החלטת המועצה, תבחר באופן הקבוע בסעיף 110, ראש מועצה באותה ישיבה או, לפי דרישת שליש חברי המועצה, בישיבה שתתקיים כעבור 48 שעות משעת כינוסה של אותה ישיבה ובאותו מקום, ואם חל מועד זה ביום מנוחה, ביום החול הראשון שלאחר אותו יום המנוחה.

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 915

118. ראש המועצה שחדל לכהן או סגן ראש המועצה שחדל לכהן ואין מלבדו סגן ראש מועצה אחר, תבחר המועצה באופן הקבוע בסעיף 110 ראש מועצה או סגן ראש המועצה חדש לא יאוחר מאשר בישיבה הרגילה הבאה לאחר שנתפנה מקומו; בחירת ראש המועצה טעונה אישור השר; חדל ראש המועצה לכהן על פי החלטת המועצה, תבחר באופן הקבוע בסעיף 110, ראש מועצה באותה ישיבה או, לפי דרישת שליש חברי המועצה, בישיבה שתתקיים כעבור 48 שעות משעת כינוסה של אותה ישיבה ובאותו מקום, ואם חל מועד זה ביום מנוחה, ביום החול הראשון שלאחר אותו יום המנוחה.

אצילת תפקידים של ראש המועצה

119. סגן ראש המועצה, חבר המועצה או עובד המועצה רשאי למלא את תפקידו של ראש המועצה ולשמש בסמכויותיו במידה שנאצלו לו על ידי ראש המועצה, באישור המועצה, אם באופן כללי ואם לענין מסויים או לסוג מסויים של ענינים.

אי תחולה צו (מס' 2)  תשל"ו-1976

119א. (א) פסקה (1) לסעיף 108(א) וסעיפים 109 עד 111, 113, 114, 116 עד 119 לא יחולו על ראש מועצה וסגניו שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

צו תשמ"א-1980 צו (מס' 2)  תשנ"ג-1993

          (ב)  ראש המועצה וסגן ראש המועצה שנבחרו כאמור בסעיף קטן (א) רשאים לקבל משכורת מקופת המועצה, באישור השר ובשיעור שקבע.

מיום 25.3.1976

צו (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3499 מיום 25.3.1976 עמ' 1221

הוספת סעיף 119א

 

מיום 23.11.1980

צו תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4182 מיום 23.11.1980 עמ' 191

(ב) על אף האמור בסעיף 115 ראש המועצה וסגן ראש המועצה שנבחרו כאמור בסעיף קטן (א) רשאים לקבל משכורת מקופת המועצה, לאחר שהמועצה החליטה על כך באישור השר ובשיעור שקבע.

 

מיום 30.6.1993

צו (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 915

(ב) על אף האמור בסעיף 115 ראש המועצה וסגן ראש המועצה שנבחרו כאמור בסעיף קטן (א) רשאים לקבל משכורת מקופת המועצה, באישור השר ובשיעור שקבע.

פרק ששי: ועדות

ועדת הנהלה

120. (א)  למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה, שתפקידה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

          (ב)  ועדת ההנהלה תיבחר על ידי המועצה מבין חבריה.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

          (ג)   לעניין סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, תמלא ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת הכספים במועצה שלא מונתה בה ועדת כספים.

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2494

הוספת סעיף קטן 120(ג)

ועדה חקלאית תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

121.  למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה כאמור בתוספת השניה אם הורה על כך השר לפי סעיף 2א(ב) לתוספת השנייה.

מיום 23.10.2016

צו (מס' 3) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7715 מיום 22.9.2016 עמ' 2267

121. למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה כאמור בתוספת השניה אם הורה על כך השר וכל עוד לא ביטל הוראתו לפי סעיף 2א(ב) לתוספת השנייה.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

122. (בוטל).

מיום 23.8.1962

צו (מס' 4) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1353 מיום 23.8.1962 עמ' 2486

החלפת סעיף 122

הנוסח הקודם:

122. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת קבועה שהרכבה יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה, ובלבד שראש המועצה וסגנו לא ייבחרו לועדת הבקורת.

 

מיום 19.3.1964

צו (מס' 2) תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 980

החלפת סעיף 122

הנוסח הקודם:

122. (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת קבועה מורכבת מנציגי כל הסיעות במועצה, ובלבד שראש המועצה וסגנו לא ייבחרו לוועדה אף אם אין בסיעתם שבמועצה חברים אחרים.

(ב) ואלה תפקידי ועדת הבקורת:

(1) לבדוק אם בוצעו החלטות המועצה כראוי;

(2) לבדוק את חשבונות המועצה ואם הוצאות המועצה תואמות את תקציבה;

(3) לבקר אם תוקנו ליקויים בהנהלת עניני המועצה שהובאו לידיעת הועדה.

(ג) ועדת הבקורת תגיש למועצה, לפחות אחת לשנה, דו"ח בכתב על ממצאיה.

 

מיום 30.4.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1044

הוספת סעיף קטן 122(ד)

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

(ג) מספר חברי ועדת הבקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה או במועצה שראש המועצה שלה לא נבחר בקולותיהם של נציגי כל הסיעות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הבקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בועדת ההנהלה, או שהצביעה נגד בחירתו של ראש המועצה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2494

ביטול סעיף 122

הנוסח הקודם:

ועדת בקורת

122. (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת.

(ב) ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הבקורת.

(ג) מספר חברי ועדת הבקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הבקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בועדת ההנהלה.

(ד) יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם היתה במועצה סיעה אחת בלבד.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

122א. (בוטל).

מיום 19.3.1964

צו (מס' 2) תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 980

הוספת סעיף 122א

 

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 866

החלפת סעיף 122א

הנוסח הקודם:

תפקידים וסמכויות

122א. (א) אלה תפקידי ועדת הבקורת וסמכויותיה:

(1) לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין;

(2) לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר;

(3) לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה;

(ב) ועדת הבקורת רשאית לקבל מכל חבר מועצה או עובד המועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2494

ביטול סעיף 122א

הנוסח הקודם:

תפקידי ועדת הביקורת

122א. (א) אלה תפקידי ועדת הביקורת:

(1) לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;

(2) לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;

(3) לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;

(4) לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

(ב) ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

ועדת מכרזים צו (מס' 2) תשל"ט-1979

123. (א)  המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראוייה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.

          (ב)  החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.

          (ג)   ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

מיום 28.10.1965

צו תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1789 מיום 28.10.1965 עמ' 158

123. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים והצעות שתפקידיה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן; החלטותיה של הועדה אינן טעונות אישור המועצה אם ערך הקניה או העבודה אינו עולה על סכום שנקבע על ידי המועצה לצורך סעיף זה ובלבד שלא יעלה על עשרת אלפים לירות.

 

מיום 30.4.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1044

123. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים והצעות שתפקידיה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן; החלטותיה של הועדה אינן טעונות אישור המועצה אם ערך הקניה או העבודה אינו עולה על סכום שנקבע על ידי המועצה לצורך סעיף זה ובלבד שלא יעלה על עשרת אלפים לירות 50,000 לירות.

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

החלפת סעיף 123

הנוסח הקודם:

ועדת מכרז והצעות

123. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים והצעות שתפקידיה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן; החלטותיה של הועדה אינן טעונות אישור המועצה אם ערך הקניה או העבודה אינו עולה על סכום שנקבע על ידי המועצה לצורך סעיף זה ובלבד שלא יעלה על 50,000 לירות.

ועדת מל"ח צו תשל"ב-1972

123א. (א) המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (להלן - ועדת מל"ח).

          (ב)  הוראות סעיף 125 לא יחולו על הרכב ועדת מל"ח.

מיום 3.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2815 מיום 3.3.1972 עמ' 721

הוספת סעיף 123א

ועדת בטחון צו תשל"ו-1975

123ב. (א) במועצה מקומית שבה נתכונן משמר בטחון אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה, תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי.

          (ב)  חברי ועדת הבטחון יהיו:

(1)   נציגי המועצה המקומית שתמנה המועצה;

(2)   נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הבטחון, שימנה מפקד הג"א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951; נציג שר החינוך והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה מפקד משטרת המחוז;

(3)   חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.

          (ג)   על נציגי המועצה המקומית בועדת הבטחון לא יחולו הוראות סעיף 125.

מיום 25.7.1974 עד יום 1.3.1975

צו (מס' 3) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3204 מיום 25.7.1974 עמ' 1568

הוספת סעיף 123ב

הנוסח:

123ב. (א) במועצה מקומית שבה נתכונן משמר אזרחי כמשמעותו בתקנות שעת חירום (משמר אזרחי), תשל"ד-1974, תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ למועצה ולמפקד המשמר בתפקידיהם לפי תקנות שעת חירום האמורות.

(ב) ועדת הבטחון תהיה מורכבת מנציגי המועצה, שר הבטחון, שר החינוך והתרבות ושר המשטרה ומחברים אחרים כפי שתחליט הועדה.

(ג) נציגי המועצה יתמנו בידי המועצה והחברים האחרים – בידי מפקד הג"א מחוזי כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, בידי מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות ובידי מפקד משטרת המחוז, לפי הענין, זולת אם החליט מי מהם שלא למנות נציג השר לועדה.

(ד) על נציגי המועצה בועדת הבטחון לא יחולו הוראות סעיף 125.

 

מיום 19.10.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3416 מיום 19.10.1975 עמ' 272

הוספת סעיף 123ב

ועדות שונות

124. נוסף על הועדות הנקובות בצו זה או בכל חוק אחר רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.

הרכב הועדות

125. ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר - בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה, שאינם פסולים לפי סעיף 101, ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה.

יושבי ראש לועדות המועצה ותפקידיהם צו תשל"ב-1972

126. (א)  ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש בועדת ההנהלה ובועדת מל"ח; יושבי ראש לשאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה מתוך חבריה חוץ מועדה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת.

          (ב)  יושב ראש הועדה יעשה כל האפשר שהחלטות הועדה יוצאו אל הפועל כדין.

מיום 3.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2815 מיום 3.3.1972 עמ' 721

(א) ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש בועדת ההנהלה ובועדת מל"ח; יושבי ראש לשאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה מתוך חבריה חוץ מועדה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת.

תקופת הכהונה של ועדות המועצה

127. ועדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה, חוץ מועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת, וועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה; אך רשאית המועצה לפטר בכל עת ועדה שנבחרה כולה על ידיה או לשנות את הרכבה, וכן להחליף את נציגיה בועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים.

חדילת חברות בועדה

128. (א)  חבר ועדה שנבחר לה כחבר מועצה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.

          (ב)  חבר ועדה שפקעה זכותו להיבחר כחבר המועצה יחדל מהיות חבר הועדה.

צו תש"ס-2000

          (ג)   חבר ועדה של המועצה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה.

מיום 17.2.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 333

הוספת סעיף קטן 128(ג)

ועדות משנה

129. כל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה בגדר תפקידיה.

פרק שביעי: ישיבות המועצה והועדות וסדריהן

ישיבות המועצה והנוהל בהן צו (מס' 3) תשל"ז-1977

130. ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן יהיו לפי התקנון שבתוספת השלישית.

מיום 26.2.1977

צו (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3656 מיום 27.1.1977 עמ' 805

החלפת סעיף 130

הנוסח הקודם:

ישיבות מועצה

130. ישיבות המועצה, הועדת הישיבות והמשא ומתן בהן ייקבעו על פי תקנון שהמועצה התקינה לעצמה באישור השר. כל עוד לא התקינה המועצה תקנון כאמור, יחייבוה הוראות התוספת השלישית.

 

מועד ישיבות של ועדות צו (מס' 3) תשל"ז-1977

131. (א)  יושב ראש הועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב ראש בה והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי דרישה של ועדת ההנהלה או של ועדת הבקורת.

צו (מס' 3)  תשל"ז-1977

          (ב)  ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה הועדה כאמור יורה ראש המועצה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה הנוכחים.

מיום 26.2.1977

צו (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3656 מיום 27.1.1977 עמ' 805

131. (א) יושב ראש הועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב ראש בה והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי דרישה של ועדת ההנהלה או של ועדת הבקורת.

(ב) ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה הועדה כאמור יורה ראש המועצה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה הנוכחים.

סדר היום בועדות

132. אין להעלות על סדר היום של ועדה שום ענין שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם נוכחים בישיבה ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מכל חברי הועדה.

הזמנות לישיבות ועדה

133. הזמנה לכל ישיבה של ועדה, חתומה ביד מזכיר המועצה או מזכיר הועדה ומפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי הועדה לפחות עשרים וארבע שעות לפני הישיבה; ואם היא נשלחה על ידי הדואר, יש לשלחה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני הישיבה.

הנהלת ישיבות הועדות

134. יושב ראש ועדה ישב ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו - יפתח את הישיבה הזקן שבין החברים המשתתפים בישיבה והוא יהיה יושב ראש בה עד שייבחר לכך חבר אחר של הועדה על ידי הנוכחים בישיבה.

מנין חוקי והצבעה בועדות

135. (א)  רוב חברי ועדה הם מנין חוקי בישיבותיה. לא היה מנין חוקי בשתי ישיבות של ועדה, המתקיימות בזו אחר זו, יהיה בישיבה השלישית שליש חברי הועדה מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות.

          (ב)  החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי. מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.

          (ג)   ההצבעה בועדה היא בהרמת ידים.

פרוטוקול ואישורו

136. (א)  בכל ישיבה של ועדה יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעות.

          (ב)  יושב ראש בישיבות ועדה יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול של הישיבה והעתקו יישלח לכל חברי הועדה. לא הגיש חבר הועדה ליושב ראש הועדה התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה פלונית עד לפתיחת הישיבה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר על ידי הועדה.

הסדר העבודה והישיבות

137. בשים לב לאמור בסעיפים 131 עד 136, רשאית כל ועדה להסדיר את עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה.

תוקף דיונים במועצה או בועדה

138. תקפו של דיון במועצה או בועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחבריה או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים שלפי הנראה לא השפיעו על התוצאות.

צו (מס' 3)  תשנ"ז-1997

פרק שמיני: עובדים וביקורת

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 867

החלפת כותרת פרק שמיני

הנוסח הקודם:

פרק שמיני: עובדים

צו (מס' 3)  תשנ"ז-1997

סימן א': עובדי המועצה

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 867

הוספת כותרת סימן א'

העסקת עובדים בכירים צו (מס' 2) תשל"ט-1979 צו תשע"ד-2014 צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

139(א)  מועצה רשאית – ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת – להעסיק מזכיר, אם לא מונה מנהל כללי.

 

 

צו תשע"ד-2014

          (ב)  ראש המועצה רשאי למנות לרשות מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.

צו תשע"ד-2014

          (ג)   לא ימנה ראש המועצה אדם למשרת מנהל כללי, אלא מי שוועדת המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן (ו) אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

צו תשע"ד-2014

          (ד)  מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה.

צו תשע"ד-2014

          (ה)  לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אדם ראוי מבין עובדי הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר.

צו תשע"ד-2014

          (ו)   אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:

(1)   ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;

(2)   שני חברי המועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה; ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

(3)   היועץ המשפטי של המועצה;

(4)   נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת.

צו תשע"ד-2014

          (ז)   מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

החלפת סעיף 139

הנוסח הקודם:

הגדרות

139. בפרק זה –

"עובד במשכורת" – עובד שגמול עבודתו משתלם על בסיס של שכר חודש או של שכר תקופה העולה על חודש;

"עובד בשכר" – עובד שגמול עבודתו משתלם על בסיס שונה משל עובד במשכורת, כגון שכר-יום, שכר קיבולת וכיוצא באלה.

 

מיום 18.4.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 958

139. (א) מועצה רשאית – ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת – להעסיק מזכיר, אם לא מונה מנהל כללי, גזבר ומהנדס, אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות.

(ב) ראש המועצה רשאי למנות לרשות מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.

(ג) לא ימנה ראש המועצה אדם למשרת מנהל כללי, אלא מי שוועדת המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן (ו) אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

(ד) מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה.

(ה) לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אדם ראוי מבין עובדי הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר.

(ו) אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:

(1) ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;

(2) שני חברי המועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה; ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

(3) היועץ המשפטי של המועצה;

(4) נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת.

(ז) מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

(א) מועצה רשאית – ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת – להעסיק מזכיר, אם לא מונה מנהל כללי, גזבר ומהנדס, אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות.

העסקת עובדים אחרים צו (מס' 2) תשל"ט-1979

140. (א)  ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף 139 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.

          (ב)  לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962.

מיום 28.12.1972

צו תשל"ג-1972

ק"ת תשל"ג מס' 2948 מיום 28.12.1972 עמ' 507

החלפת סעיף קטן 140(א)

הנוסח הקודם:

(א) מועצה חייבת להעסיק גזבר במשכורת ולקבוע את משכורתו ותנאי עבודתו וכן רשאית היא להעסיק לתפקידיה מזכיר ומהנדס וכן עובדים אחרים במשכורת ולקבוע, באישור השר, את משכורתם ותנאי עבודתם.

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

החלפת סעיף 140

הנוסח הקודם:

העסקת עובדים וגמול עבודתם ותנאיה

140. (א) מועצה חייבת להעסיק גזבר במשכורת או בשכר ולקבוע, באישור השר, את משכורתו או שכרו ואת תנאי עבודתו, וכן רשאית היא להעסיק לתפקידיה מזכיר ומהנדס וכן עובדים אחרים במשכורת, ולקבוע, באישור השר, את משכורתם ותנאי עבודתם.

(ב) ראש המועצה, או כל אדם שהוסמך על ידיו, רשאי, בשים לב להוראות המועצה בענין זה, להעסיק עובדים בשכר כדי להוציא לפועל כל עבודה של המועצה ולקבוע את שכרם ותנאי עבודתם.

(ג) מועצה רשאית לדרוש מכל עובד הממלא תפקיד הגורר אחריות כספית שיתן ערובה למילוי תפקידו כשורה.

העסקת מתנדבים צו תשל"ב-1972 צו (מס' 2)  תשל"ט-1979 ת"ט תש"ם-1980

140א. (א) המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

          (ב)  על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים.

מיום 3.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2815 מיום 3.3.1972 עמ' 721

הוספת סעיף 144א

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1047

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4143 מיום 10.7.1980 עמ' 2064

144א. 140א. (א) המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

(ב) על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים.

גימלאות לעובדים

141. המועצה רשאית, באישור השר, להורות בדבר קיצבאות לעובדיה, לבני משפחותיהם או לתלויים בהם, או בדבר הקמתה והנהלתה של קופת תגמולים לטובתם.

איסור טובת הנאה

142. לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 103(ב) לגבי חבר המועצה.

איסור עבודת חוץ

143. (א)  בסעיף זה, "עבודת חוץ" - כל עסק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט –

(1)   עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;

(2)   עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;

(3)   השקעת הון וקבלת רווחים ממה שאין אתן עבודה או עיסוק.

          (ב)  עובד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה (בסעיף זה - עובד מועצה) לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת חוץ; אולם רשאי ראש המועצה, באישור המועצה, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס, ומועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.

          (ג)   אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם –

(1)   היא לטובת הכלל;

(2)   אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה;

(3)   אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה;

(4)   אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה;

(5)   העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד מועצה, באישור ראש המועצה לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

          (ה)  עובד מועצה, העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד להוראות סעיף זה, דינו - קנס חמש מאות לירות או מאסר שלושה חדשים או שני הענשים כאחד.

          (ו)   הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 142.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

144(בוטל).

מיום 17.8.1972

צו (מס' 3) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2893 מיום 17.8.1972 עמ' 1638

הוספת פסקה 144(א)(4)

 

מיום 10.10.1973

צו תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3067 מיום 10.10.1973 עמ' 69

הוספת סעיף קטן 144(ד)

 

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

החלפת סעיף 144

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים והפסקת עבודתם

144. (א) עובד במשכורת –

(1) אין לפטרו ואין להפסיק לזמן את עבודתו, אלא על פי החלטת רוב חברי המועצה בישיבה שנתכנסה לאחר הודעה מוקדמת שבאותה ישיבה ידונו בהפסקת עבודתו או בפיטוריו;

(2) רשאית המועצה לפטרו או להפסיק עבודתו על פי החלטה רגילה, אם נתחייב בדין, בפסק דין סופי, על עבירה פלילית בקשר לעבודתו או על עבירה פלילית אחרת שלדעת המועצה היא ממיטה עליו קלון;

(3) חייבת המועצה לפטרו אם עבר על הוראות סעיף 142.

(4) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עובד שנתקבל לעבודה בנסיון וטרם מלאו ששה חדשים להעסקתו במועצה.

(ב) עובד בשכר – רשאי ראש המועצה, או כל אדם המוסמך על ידיו, לפטרו או להפסיק לזמן את עבודתו, בשים לב להוראות המועצה בענין זה.

(ג) אין הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) באות למעט מכל זכות או התחייבות לפי הסכם עבודה או לפי נוהג עבודה.

(ד) על אף האמור בסעיף זה לא יפוטר גזבר אלא באישור הממונה על המחוז.

 

מיום 13.1.1992

צו (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5414 מיום 13.1.1992 עמ' 661

החלפת סעיף 144

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים בכירים

144. עובד המועצה שנתמנה לפי סעיף 139 או שהוא היועץ המשפטי לא יפוטר אלא באחת משתי אלה:

(1) הוחלט בישיבת המועצה לפטרו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978 (להלן – חוק המשמעת), ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר פיטורו יידון באותה ישיבה;

(2) על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת.

 

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 867

(ב) לא יפוטר מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בענין הפיטורים.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על השעיית מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 144

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים בכירים

144. (א) עובדי המועצה המנויים בסעיף 139 לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ב) לא יפוטר מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בענין הפיטורים.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על השעיית מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה.

(ה) האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

144א. (בוטל).

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

הוספת סעיף 144א

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 144א

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים אחרים

144א. עובד המועצה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 144 –

(1) יפטרו ראש המועצה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;

(2) רשאי ראש המועצה לפטרו באישור המועצה או ועדה שהמועצה מינתה לכך - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

144ב. (בוטל).

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

הוספת סעיף 144ב

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 144ב

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים בנסיון

144ב. הוראות סעיפים 144 ו-144א לא יחולו על עובד שנתקבל לעבודה בנסיון וטרם מלאו ששה חודשים להעסקתו במועצה.

צו (מס' 2)  תשע"ח-2018

145. (בוטל).

מיום 4.6.2018

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8012 מיום 4.6.2018 עמ' 2071

ביטול סעיף 145

הנוסח הקודם:

עובד המועצה שהיה לחבר המועצה

145. עובד שהתפטר מעבודתו במועצה מסיבה זו בלבד שהתחיל לכהן כחבר אותה מועצה הזכות בידו לחזור לעבודתו תוך שלושה חדשים, לאחר תום תקופת כהונתו כחבר מועצה. חזר כך – תיחשב לו תקופת עבודתו הקודמת במועצה וכן תקופת כהונתו כחבר המועצה כתקופות ותק בעבודה לצורך קביעת שכרו וזכויותיו בעבודתו החדשה או המחודשת.

צו (מס' 3)  תשנ"ז-1997

סימן ב': מינוי מבקר וסמכויותיו

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 867

הוספת סימן ב'

מינוי מבקר המועצה צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

145א. (א) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן - המבקר), על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים), תשכ"ב-1962.

          (ב)  היה מספר התושבים בתחום המועצה 10,000 או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.

          (ג)   היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-10,000 רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).

          (ד)  המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

          (ה)  המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם תפקידו כמבקר.

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 867

הוספת סעיף 145א

מינוי המבקר צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

145ב. (א) לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא יחיד;

(2)   הוא תושב ישראל;

(3)   הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

(4)   הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

(5)   הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.

          (ב)  מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

          (ג)   מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו –

(1)   אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)(4), אם רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992;

(2)   התנאי שבסעיף קטן (א)(5), אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 867

הוספת סעיף 145ב

מועצה שלא מינתה מבקר צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

145ג. (א)        ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 139א, תוך הזמן הנקוב בהודעה.

          (ב)  לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה.

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 868

הוספת סעיף 145ג

תפקידי המבקר צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

145ד. (א) ואלה תפקידי המבקר:

(1)   לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(2)   לבדוק את פעולות עובדי המועצה;

(3)   לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(4)   לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;

(5)   לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

          (ב)  הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה, להלן - גוף מבוקר).

          (ג)   בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי –

(1)   שיקול דעתו;

(2)   דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;

(3)   ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.

          (ד)  המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.

          (ה)  המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר.

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 868

הוספת סעיף 145ד

המצאת מידע למבקר צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

145ה. (א) ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.

          (ב)  למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.

          (ג)   לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

          (ד)  עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

          (ה)  לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 869

הוספת סעיף 145ה

דו"ח על ממצאי הביקורת צו (מס' 3)  תשנ"ז-1997

145ו.    (א)   המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.

          (ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך, בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

          (ג)   בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

          (ד)  ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה, בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג); בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

          (ה)  תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

          (ו)   לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לענין סעיף קטן זה, "דו"ח" - לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.

          (ז)   הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 203.

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 869

הוספת סעיף 145ו

מינוי עובדים ללשכת המבקר צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

145ז.    (א)   ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 140.

          (ב)  דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד.

          (ג)   לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף 144א(1).

מיום 15.9.1997

צו (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 870

הוספת סעיף 145ז

פרק תשיעי: סמכויות

סמכויות כלליות של המועצה

146. המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה סמכויות אלה:

(1)  לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;

(2)  לדאוג לפיתוח תחום המועצה, לשיפורו ולקידום עניניהם הכלכליים, הסוציאליים, החברתיים והתרבותיים של תושביו או של כל חלק מהם;

(3)  לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי;

(4)  להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;

(5)  להקים, להחזיק ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור;

(6)  להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם וקביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

צו (מס' 2)  תשמ"ב-1982

(7)  להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות או של כל סוג מהם, למעט בנקים, ולקבוע ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם; והכל בכפוף לכל פטור שהשר הורה עליו בצו;

מיום 18.3.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4329 מיום 18.3.1982 עמ' 772

החלפת פסקה 146(7)

הנוסח הקודם:

(7) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות, או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

צו (מס' 4) תשמ"א-1981

(8)  לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;

מיום 16.6.1981

צו (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4242 מיום 16.6.1981 עמ' 1100

(8) לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;

(9)  להסדיר, להגביל או לאסור את גידולם, החזקתם או מכירתם של חזירים ואת החזקתם או מכירתם של בשר-חזיר או מוצריו;

(10) להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה;

(11) להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל ענין בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה;

תק' תשל"ה-1974

(12) (בוטלה);

מיום 12.12.1963

צו תשכ"ד-1963

ק"ת תשכ"ד מס' 1520 מיום 12.12.1963 עמ' 360

החלפת פסקה 146(12)

הנוסח הקודם:

(12) לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, לרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל ענין שהוא בגדר סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים.

 

מיום 19.12.1974

צו תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3228 מיום 19.9.1974 עמ' 7

ביטול פסקה 146(12)

הנוסח הקודם:

(12) לייסד באישור השר ובתנאים שהוא יקבע, חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, לרכוש מניות, ניירות ערך או זכות הנאה אחרת, של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים.

צו תשל"ב-1972

(13) לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.

מיום 3.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2815 מיום 3.3.1972 עמ' 721

הוספת פסקה 146(13)

תנאים לייסוד תאגיד צו (מס' 2) תש"ם-1980 צו (מס' 2)  תשמ"ה-1984

146א [1]. (א) לא תייסד המועצה חברה, חברה-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהית חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.

          (ב)  מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות.

צו תשנ"א-1990

          (ג)   מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של חברי המועצה.

צו תשס"ו-2006

          (ד)  על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006, בשינויים המחויבים.

          (ה)  ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים.

          (ו)   לא יינתן אישור לפי סעיף קטן (א), אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהם החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:

(1)   הקמת חברה-בת או סניף לתאגיד;

(2)   ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

(3)   הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;

(4)   תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה;

(5)   הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי התאגיד.

מיום 19.12.1974

צו תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3228 מיום 19.9.1974 עמ' 7

הוספת סעיף 146א

 

מיום 17.10.1976

צו (מס' 3) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3590 מיום 17.9.1976 עמ' 2714

הוספת סעיף קטן 146א(אא)

 

מיום 18.5.1980

צו (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4126 מיום 18.5.1980 עמ' 1637

החלפת סעיף 146א

הנוסח הקודם:

146א. (א) לא תייסד המועצה חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת לכל מטרה בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות, ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.

(אא) רכשה המועצה מניות בתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להחזיק מניות בעצמה או באמצעות ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה בנקיבת תפקידם או משרתם בלבד של המחזיקים; והוא הדין לגבי חברותם בתאגיד ללא הון מניות.

(ב) מועצה לא תייסד חברה אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים של חברי המועצה.

(ג) נקבע בתזכיר החברה כי למועצה יהיו נציגים בחברה, ימונו נציגי המועצה במועצת המנהלים של החברה על ידי המועצה.

(ד) ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב החברה, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים.

(ה) לא יינתן אישור לפי סעיף קטן (א), אלא אם נכללו בתזכיר ההתאגדות הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:

(1) הקמת חברה-בת;

(2) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל חברה, חברת-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת;

(3) הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר החברה;

(4) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצה;

(5) הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי החברה.

 

מיום 22.1.1985

צו (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 419

(א) לא תייסד המועצה חברה, חברה-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהית חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.

 

מיום 15.11.1990

צו תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 200

(ג) מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים מחברי המועצה ברוב של חברי המועצה.

 

מיום 1.2.2007

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6463 מיום 20.2.2006 עמ' 490

החלפת סעיף קטן 146א(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) נקבע בתזכיר או בתקנון התאגיד שלמועצה יהיו נציגים, ימונו נציגי המועצה במועצת המנהלים או בועד המנהל של התאגיד.

סמכות בקשר למפעלי מים ת"ט תשכ"ב-1962

147. ביחס למפעלי המים שהוקמו על ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על ידי יחיד לשם אספקת מים בתחומה של המועצה, מוסמכת המועצה –

(1)  למנוע בזבוז מים, שימוש בלתי נאות, תצרוכת יתירה או זיהום של מים שמספקים אותם לציבור או ליחיד;

(2)  להורות על שימוש בצינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סירי שופכין, אסלות מים ושאר כלים וכלי קיבול, כולם או מקצתם, שישמשו להובלת מים, חלוקתם, הפיקוח עליהם ואצירתם, וכן לקבוע את גודלם, מהותם, עצמתם וחמריהם, אופן סידורם, מצבם, שינוים, הסרתם, חידושם ותיקונם;

(3)  להסדיר אספקת מים ציבורית על ידי ברזי מים והשימוש בהם;

צו (מס' 4)  תשכ"ב-1962

(4)  להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את החמרים, מדי-המים, האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה וכן את המחיר בעד התקנתו על ידי המועצה;

צו (מס' 4)  תשכ"ב-1962

(5)  לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור.

מיום 23.11.1961

ת"ט תשכ"ב-1961

ק"ת תשכ"ב מס' 1227 מיום 23.11.1961 עמ' 429

147. ביחס למפעלי המים שהוקמו על ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על ידי יחיד לשם אספקת מים בתחומה של המועצה, מוסמכת המועצה

 

מיום 23.8.1962

צו (מס' 4) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1353 מיום 23.8.1962 עמ' 2487

(4) להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את החמרים, מדי-המים, האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה וכן את המחיר בעד התקנתו על ידי המועצה;

(5) לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור ואגרות בעד התקנתם.

סמכויות למתן אישורים ורשיונות

148. המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים שהמועצה נדרשת או מוסמכת להם.

סמכויות לעריכת חקירות ובדיקות

149. המועצה רשאית להיכנס למקומות ציבוריים ופרטיים על ידי שליחת עובדיה המורשים לכך ופועלים הנלווים אליהם, כדי לערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות לשם מניעתם או גילויים וסילוקם של מפגעים ותקלות, ולשם מניעתן או גילויין של עבירות על צו זה או על חוקי עזר או על החלטות המועצה או לשם עשיית כל מעשה שהמועצה רשאית לעשותו.

המועצה נציגות מוכרת

150. המועצה היא הנציגות המוכרת של הציבור בתחום המועצה בכל ענין שהוא בגדר סמכויותיה.

שיתוף עם רשויות אחרות

151. המועצה רשאית לעשות כל דבר בשיתוף או בשותפות עם כל רשות מקומית אחרת ולשלם חלק מן המחיר או מן ההוצאה הכרוכים בכך כפי שיוסכם בין המועצה ובין הרשות האחרת.

הטלת מסים צו (מס' 3) תשכ"ז-1967 צו תשכ"ט-1969

152. (א)  המועצה רשאית –

(1)   להטיל, באישור השר, אגרות, היטלים, דמי השתתפות או תשלומי חובה אחרים;

(2)   להטיל ללא אישור השר ארנונה כללית;

(3)   לקבוע מועדים לתשלום התשלומים האמורים (להלן - מסים).

צו תשכ"ט-1969

          (ב)  המועצה רשאית, באישור השר, לקבוע את המסים שאינם ארנונה לפי דרגות, אחוזים או בסיסי הערכה שונים על סוגים שונים של נכסים או של בני אדם או על חלקים שונים של תחום המועצה.

צו תשנ"ג-1993

          (ג)   המועצה רשאית להפחית מסים, למעט ארנונה כללית, או לוותר עליהם בהתחשב במצבו החמרי של החייב בהם או בשל סיבה אחרת שתאושר בידי השר.

מיום 14.7.1967

צו (מס' 3) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2075 מיום 14.7.1967 עמ' 2830

החלפת סעיף 152

הנוסח הקודם:

הגדרות

152. בפרק זה -

"מחזיק" – למעט דייר משנה;

"דייר משנה" – אדם הגר בחדר או בחלק מחדר של בנין שאחר מחזיק בו, והמשלם שכירות בעדו;

"השווי לצורך ארנונה של אדמת בנין" – המחיר שלפי המשוער אפשר לקבל בעדה בדרך מכירה בשוק החפשי על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון;

"השווי לצורך ארנונה של אדמה חקלאית או קרקע תפוסה" – דמי השכירות שנתקבלו מהשכרתה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה מוטלת הארנונה, ואם לא נתקבלו דמי שכירות או נתקבלו דמי שכירות שהם, לדעת ועדת השומה, סמליים או בדויים – דמי השכירות שלפי המשוער אפשר היה לקבלם בשנת הכספים האמורה;

"השווי לצורך ארנונה של בנין" – לענין ארנונות רכוש – דמי השכירות שנתקבלו מהשכרתו בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה מוטלת הארנונה; ואם לא נתקבלו דמי שכירות או נתקבלו דמי שכירות שהם, לדעת ועדת השומה, סמליים או בדויים – דמי השכירות שלפי המשוער אפשר היה לקבלם –

(1) אם הבנין אינו מוחזק בידי בעליו – בשנת הכספים האמורה;

(2) אם הבנין מוחזק בידי בעליו – בשנה הראשונה להחזקת הבעל או בשנה הראשונה שבה חל על הבנין חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, או חוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

 

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

(א) המועצה רשאית, באישור השר, להטיל אף בחלק מתחומה ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות או תשלומי חובה אחרים (להלן – מסים) וכן רשאית היא לקבוע מועדים לשילום התשלומים האמורים.

(א) המועצה רשאית –

(1) להטיל, באישור השר, אגרות, היטלים, דמי השתתפות או תשלומי חובה אחרים;

(2) להטיל ללא אישור השר ארנונה כללית;

(3) לקבוע מועדים לתשלום התשלומים האמורים (להלן - מסים).

(ב) המועצה רשאית, באישור השר, לקבוע את המסים שאינם ארנונות ארנונה לפי דרגות, אחוזים או בסיסי הערכה שונים על סוגים שונים של נכסים או של בני אדם או על חלקים שונים של תחום המועצה.

 

מיום 22.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5517 מיום 22.4.1993 עמ' 771

החלפת סעיף קטן 152(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) המועצה רשאית להפחית מסים או לוותר עליהם, בהתחשב במצבו החמרי של החייב בהם, או בגלל סיבה אחרת שתאושר על ידי השר.

צו תשכ"ט-1969

פרק עשירי: ארנונה כללית

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

החלפת פרק עשירי

לנוסח פרק עשירי לפני החלפתו

צו תשנ"ג-1993

153. (בוטל).

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

הוספת סעיף 153

 

מיום 11.9.1977

צו (מס' 6) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3760 מיום 11.9.1977 עמ' 2589

הוספת סעיף קטן 153(ב)

 

מיום 22.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5517 מיום 22.4.1993 עמ' 771

ביטול סעיף 153

הנוסח הקודם:

ארנונה כללית

153. (א) המועצה רשאית להטיל בתחומה, לכל שנת כספים, ארנונה כללית על נכסים שאינה אדמת בנין, שתשולם על ידי המחזיקים ותיקבע –

(1) לגבי בנין המשמש למגורים – בהתחשב עם סוגי הבנין והמקום שבו הוא נמצא, וכן – לגבי תחום המועצה כולו – לפי יחידת שטח או מספר חדרים;

(2) לגבי בנין אחר – לכל יחידת שטח, בהתחשב עם סוג הבנין והמקום שבו הוא נמצא;

(3) לגבי קרקע תפוסה – לכל יחידת שטח, בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת או עם השימוש בה, או בהתחשב עם שני המבחנים כאחד;

(4) לגבי אדמה חקלאית – לכל יחידת שטח, בהתחשב עם השימוש בה.

(ב) לענין פסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א), "מחזיק" – למעט מחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שאינה עולה על ששה חדשים, והמתחילה ביום שחדלו להשתמש בו, ובבנין חדש – במשך תקופה של ששת החדשים הראשונים מיום שבנייתו נגמרה והוא ראוי לשימוש.

חובת ארנונה אחת לשנה צו תשכ"ט-1969

154. לא תחול חובת תשלום ארנונה יותר מפעם אחת על נכס אחד לשנת כספים אחת.

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

הוספת סעיף 154

 

צו תשנ"ג-1993

155. (בוטל).

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

הוספת סעיף 155

 

מיום 22.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5517 מיום 22.4.1993 עמ' 771

ביטול סעיף 155

הנוסח הקודם:

השווי של בנין לצורך ארנונת רכוש

155. (א) השווי של בנין, לצורך ארנונת רכוש, יהיה דמי השכירות השנתיים הצפויים בעדו לפי חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, בניכויים המפורטים בסעיף קטן (ב); לענין זה, אין נפקא מינה אם הבנין מושכר אם לאו, או אם חל עליו חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, אם לאו.

(ב) ואלה הניכויים:

(1) לגבי בנין המשמש למפעל תעשייתי הפועל במכונות מונעות בכוח מיכני – שליש מדמי השכירות כאמור;

(2) לגבי בנין אחר – רבע מדמי השכירות כאמור.

(ג) שוכנע מנהל השומה כי דמי השכירות המשתלמים בעד בנין פלוני נמוכים מדמי השכירות הצפויים לפי חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954 וכי הם נקבעו בתום לב ולא הושפעו מקיום יחסים מיוחדים בין המשכיר לבין הדייר, במישרין או בעקיפין, יהיה שוויו של הבנין, לצורך ארנונת רכוש, דמי השכירות השנתיים המשתלמים בעדו כאמור בניכויים המפורטים בסעיף קטן (ב); היה הבנין צפוי להיות מושכר בדמי שכירות נמוכים כאמור רק חלק מהשנה הנדונה, יהיה שוויו, לצורך ארנונת רכוש, דמי השכירות המשתלמים לגבי אותו חלק בצירוף דמי השכירות בעד יתרת השנה המחושבים לפי סעיף קטן (א), ובניכויים כאמור.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

156. (בוטל).

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 974

הוספת סעיף 156

 

מיום 20.10.1991

צו תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5392 מיום 20.10.1991 עמ' 316

156. החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 במרס בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 156

הנוסח הקודם:

מועד החלטה על ארנונה

156. החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

157. (בוטל).

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

הוספת סעיף 157

 

מיום 20.10.1991

צו תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5392 מיום 20.10.1991 עמ' 316

(א) המועצה תפרסם בתחומה, לא יאוחר מיום 15 במרס בדצמבר שלפני כל שנת כספים, הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 157

הנוסח הקודם:

פרסום

157. (א) המועצה תפרסם בתחומה, לא יאוחר מיום 15 בדצמבר שלפני כל שנת כספים, הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על המועצה בשנת הכספים שבה היא הוקמה והיא תפרסם הודעה בדבר שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה מיד לאחר שהחליטה עליהן.

צו תשנ"ג-1993

158. (בוטל).

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

הוספת סעיף 158

 

מיום 22.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5517 מיום 22.4.1993 עמ' 771

ביטול סעיף 158

הנוסח הקודם:

ארנונה כללית

158. המועצה רשאית להטיל בתחומה, לכל שנת כספים, ארנונה כללית על נכסים שאינם אדמת בנין, שתשולם על ידי המחזיקים ותיקבע –

(1) לגבי בנין המשמש למגורים – בהתחשב עם סוג הבנין והמקום שבו הוא נמצא, וכן – לגבי תחום המועצה כולו – לפי יחידת שטח או מספר החדרים;

(2) לגבי בנין אחר – לכל יחידת שטח, בהתחשב עם סוג הבנין והמקום שבו הוא נמצא;

(3) לגבי קרקע תפוסה – לכל יחידת שטח, בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת או עם השימוש בה, או בהתחשב עם שני המבחנים כאחד;

(4) לגבי אדמה חקלאית – לכל יחידת שטח, בהתחשב עם השימוש בה.

השגת ידיעות צו תשכ"ט-1969

159. לענין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש המועצה –

(1)   לערוך בעצמו או על ידי שליחיו, כל מיפקד וחקירה שימצא לנחוץ;

(2)   לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו את כל המסמכים שברשותו הדרושים לו בקשר לתפקידו;

(3)   להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחים, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;

(4)   להשתמש בכל ידיעה שנתקבלה כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

הוספת סעיף 159

חילופי בעלים או מחזיקים צו תשכ"ט-1969

160. היה אדם לבעל נכס או למחזיק בנכס, שבעל או מחזיק חייב עליו בארנונה לפי צו זה, ישלם כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל לאחר שהיה לבעל הנכס או למחזיק בו, הכל לפי הענין.

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

הוספת סעיף 160

העברת נכס צו תשכ"ט-1969 צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

161. העביר אדם נכס שחייבים עליו בארנונה לפי צו זה, או חדל מהיות מחזיק בנכס זה, אם השכירו לתקופה של שנה או יותר, לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל אחרי יום העברה או אחרי היום שחדל להיות מחזיק כאמור, אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכס או על חדילת החזקה, יהא האדם אחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס הזה שלא שולמה על ידי הבעל החדש או על ידי המחזיק שבא אחריו, הכל לפי הענין. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

הוספת סעיף 161

 

מיום 2.3.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5667 מיום 2.3.1995 עמ' 1198

161. העביר אדם נכס שחייבים עליו בארנונה לפי צו זה, או חדל מהיות מחזיק בנכס זה, אם השכירו לתקופה של שנה או יותר, לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל אחרי יום העברה או אחרי היום שחדל להיות מחזיק כאמור, אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכס או על חדילת החזקה, יהא האדם אחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס הזה שלא שולמה על ידי הבעל החדש או על ידי המחזיק שבא אחריו, הכל לפי הענין. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.

בניין שנהרס צו תש"ף-2020

162. נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה, או שניזוק במידה שאי-אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוב או ניזוק:

(1)  עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה);

(2)  חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);

(3)  חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;

(4)  התקופות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;

אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני מסירת ההודעה.

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

הוספת סעיף 162

 

מיום 1.1.2021

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8638 מיום 5.7.2020 עמ' 1737

החלפת סעיף 162

הנוסח הקודם:

בנין שנהרס

162. בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה והוא נהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך, לא יהיו הבעל והמחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

צו תשכ"ט-1969

163. עד 178ג.(בוטלו).

מיום 27.2.1969

צו תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2353 מיום 27.2.1969 עמ' 975

ביטול סעיפים 163 עד 178ג

פרק אחד-עשר: כספים ונכסים[2]

קופת המועצה

179. כל הכספים המתקבלים על ידי המועצה או על שמה הם קופת המועצה, וממנה ישולם כל סכום שהמועצה רשאית או חייבת להוציאו כדין.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

180(בוטל).

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 180

הנוסח הקודם:

אחריות הגזבר

180. גזבר המועצה הוא אחראי לקופת המועצה.

בטחון הקופה

181. כל הכספים השייכים לקופת המועצה או המתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון המועצה בבנק שהיא תקבע לכך, אלא –

(1)   שהמועצה רשאית להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של המועצה;

(2)   אם אין בנק בתחום המועצה, יחזיקו את הכספים בכל צורה של בטחון שיבוא עליה אישור המועצה.

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018

182(בוטל).

מיום 4.3.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4322 מיום 4.3.1982 עמ' 708

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמש מאות לירות אלף שקלים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 22.5.1983

צו (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4496 מיום 22.5.1983 עמ' 1404

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על אלף שקלים חמשת אלפים שקלים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 17.10.1983

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4544 מיום 17.10.1983 עמ' 282

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמשת אלפים שקלים עשרת אלפים שקלים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 24.5.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4635 מיום 24.5.1984 עמ' 1578

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על עשרת אלפים שקלים עשרים וחמישה אלף שקלים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 22.10.1984

צו תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4715 מיום 22.10.1984 עמ' 71

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על עשרים וחמישה אלף שקלים חמישים וארבעה אלף שקלים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 22.4.1985

צו (מס' 5) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4796 מיום 22.4.1985 עמ' 1162

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמישים וארבעה אלף שקלים מאה ועשרים אלף שקלים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 13.1.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4892 מיום 13.1.1986 עמ' 413

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על מאה ועשרים אלף שקלים מאתים שמונים וחמישה שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 12.8.1986

צו (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4956 מיום 12.8.1986 עמ' 1177

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על מאתים שמונים וחמישה שקלים חדשים שלוש מאות ועשרים שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 31.12.1986

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4993 מיום 31.12.1986 עמ' 268

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על שלוש מאות ועשרים שקלים חדשים שלוש מאות וחמישים שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 27.8.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1250

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על שלוש מאות וחמישים שקלים חדשים ארבע מאות שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 31.3.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5175 מיום 31.3.1989 עמ' 652

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על ארבע מאות שקלים חדשים חמש מאות שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 182

הנוסח הקודם:

חתימה על פקודות תשלום

182. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, ובלבד שאם הותרה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף 109(ב) יוחתם המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך; אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמש מאות שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

הוראות כלליות להנהלת הקופה

183. רשאי השר, בכפוף לאמור בפרק זה, לתת הוראות כלליות בדבר הנהלת קופות המועצה והמועצה חייבת לנהוג לפיהן.

השקעת כספים

184. רשאית המועצה, בהתחשב עם הוראות כלליות של השר, להשקיע את עודפי כספיה בדרך הטובה בעיניה.

קניות ומחסנים צו תשנ"ט-1998

185. המועצה תסדיר את קניותיה, את ניהול המחסנים ואת רישום וניהול הטובין בהתאם להוראות שבתוספת החמישית.

מיום 3.3.1998

צו תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 115

החלפת סעיף 185

הנוסח הקודם:

185. המועצה תסדיר את קניותיה ותנהל מחסנים בהתאם להוראות שבתוספת החמישית.

מחיקת חובות

186. כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים. בכל מקרה אחר, טעונה החלטת המועצה אישורו של השר ובלבד שיהיו סבורים שהדבר הוא לטובת הציבור.

צו (מס' 2)  תשל"ט-1979

פרק שנים-עשר: תקציב, חשבונות ובקורת חשבונות

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

החלפת כותרת פרק שנים-עשר

הנוסח הקודם:

פרק שנים-עשר: חשבונות ובקורת חשבונות

צו (מס' 2)  תשל"ט-1979

סימן א': תקציב המועצה

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

הוספת סימן א'

תקציב שנתי צו (מס' 2) תשל"ט-1979

186א. לכל מועצה יהיה תקציב שנתי.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

הוספת סעיף 186א

 

שנת כספים צו (מס' 2)  תשל"ט-1979 צו תשנ"ב-1991

186ב. שנת הכספים לכל המועצות תתחיל באחד בינואר של כל שנה.

מיום 30.4.1979

צו (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3974 מיום 30.4.1979 עמ' 1048

הוספת סעיף 186ב

 

מיום 20.10.1991

צו תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5392 מיום 20.10.1991 עמ' 316

186ב. שנת הכספים לכל המועצות תתחיל באחד באפריל בינואר של כל שנה.

 

צו (מס' 3)  תשע"ח-2018