נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מועצות מקומיות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

11

סעיף 1

הגדרות

Go

11

 

פרק שני: ניהול מועצה אזורית

Go

12

סעיף 2

מועצה

Go

12

סעיף 3

ראש מועצה

Go

12

סעיף 4

האצלת תפקידים וסמכויות

Go

12

 

פרק שלישי: מועצה ראשונה ממונה

Go

12

סעיף 5

מינוי מועצה ראשונה

Go

12

סעיף 6

כינוס מועצה  לישיבה ראשונה

Go

12

סעיף 7

בחירת ראש מועצה

Go

12

סעיף 8

בחירת סגן ראש המועצה

Go

12

סעיף 9

משכורת

Go

13

סעיף 10

חדילה מכהונה של ראש מועצה וסגנו

Go

13

סעיף 11

התפטרות מכהונה

Go

13

סעיף 12

בחירה מחדש של ראש מועצה וסגנו

Go

13

סעיף 13

מינוי חבר  מועצה חדש

Go

13

 

פרק רביעי: מועצה נבחרת

Go

13

 

סימן א': בחירת מועצה

Go

13

סעיף 14

מועצה נבחרת

Go

13

סעיף 15

שיטת הבחירות למועצה

Go

13

סעיף 16

מועד הבחירות

Go

13

סעיף 17

מספר הנציגים

Go

13

סעיף 18

הזכות לבחור

Go

14

סעיף 19

הזכות להיבחר צו

Go

14

סעיף 19א

הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל  עבירה שיש עמה קלון

Go

15

סעיף 20

הזכות להגשת רשימות מועמדים

Go

16

סעיף 21

נציג מטעם ישוב חדש

Go

16

סעיף 22

תחילת כהונתה של מועצה

Go

16

סעיף 23

רציפות כהונה

Go

16

 

סימן ב': בחירת ראש מועצה וחדילה מכהונה

Go

16

סעיף 24

שיטת הבחירות

Go

16

סעיף 25

הזכות לבחור ולהיבחר ומועד הבחירות

Go

16

סעיף 26

הצעת מועמד

Go

16

סעיף 27

התפטרות מועמד

Go

16

סעיף 28

פטירת מועמד

Go

16

סעיף 29

בחירות באין  מועמד

Go

16

סעיף 30

תחילת כהונתו של ראש מועצה ורציפות הכהונה

Go

17

סעיף 31

ראש מועצה לזמן ביניים

Go

17

סעיף 32

חדילה מכהונה

Go

17

סעיף 33

חליפו של ראש מועצה  שחדל לכהן

Go

17

סעיף 34

פרסום

Go

17

 

פרק חמישי: חברי מועצה וסגני ראש מועצה

Go

17

סעיף 35

ישיבה ראשונה

Go

17

סעיף 36

סגן ממלא מקום  צו

Go

17

סעיף 37

סגנים נוספים צו

Go

17

סעיף 37א

מילוי מקום ראש המועצה בהעדר הסגן

Go

17

סעיף 37ב

משכורת

Go

17

סעיף 37ג

פסולים לכהונה

Go

17

סעיף 37ג1

קביעת קלון על ידי בית המשפט

Go

18

סעיף 37ד

היעדרות מישיבות המועצה

Go

18

סעיף 37ה

הודעה על חדילת חברות במועצה

Go

19

סעיף 37ה1

הוראות לענין השעיה

Go

19

סעיף 37ו

חדילה מכהונת סגן

Go

19

סעיף 37ז

פרסום

Go

20

סעיף 37ח

התפטרות חבר  מועצה

Go

20

סעיף 37ט

התפטרות ראש מועצה מייצוג אזור

Go

20

סעיף 37י

חליפו של חבר מועצה שחדל לכהן צו

Go

20

סעיף 37יא

תוקף פעולות

Go

20

 

פרק ששי: ועדות

Go

20

סעיף 38

ועדת הנהלה

Go

20

סעיף 40

ועדה חקלאית

Go

21

סעיף 40א

ועדת מכרזים

Go

21

סעיף 40ב

ועדת מל"ח

Go

21

סעיף 40ג

ועדת בטחון

Go

21

סעיף 41

ועדות שונות

Go

21

סעיף 42

הרכב הועדות

Go

21

סעיף 43

יושבי ראש הועדות

Go

21

סעיף 44

תקופת הכהונה של ועדות המועצה

Go

21

סעיף 45

חדילת חברות

Go

21

סעיף 46

ועדות משנה

Go

21

סעיף 47

סדרי העבודה של הועדות

Go

21

 

פרק שביעי: ישיבות המועצה והועדות וסדריהן

Go

22

סעיף 48

מועד הישיבות

Go

22

סעיף 49

סדר היום

Go

22

סעיף 50

הזמנות

Go

22

סעיף 51

הנהלת הישיבות

Go

22

סעיף 52

פומביות ישיבות המועצה

Go

22

סעיף 52א

קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית

Go

22

סעיף 53

מנין חוקי

Go

23

סעיף 54

פרוטוקול

Go

23

סעיף 54א

הגשת שאילתה ותשובה

Go

23

סעיף 54ב

שאילתה נוספת

Go

24

סעיף 55

הסדר העבודה והישיבות

Go

24

סעיף 56

תוקף הדיונים וההחלטות

Go

24

 

פרק שמיני: עובדים

Go

24

סעיף 57

העסקת עובדים צו

Go

24

סעיף 57א

היקף משרה

Go

24

סעיף 58

גמלאות לעובדים

Go

24

סעיף 59

איסור טובת הנאה

Go

24

סעיף 60

איסור עבודות חוץ

Go

25

סעיף 61א

העסקת מתנדבים

Go

25

 

פרק תשיעי: סמכויות

Go

25

סעיף 63

סמכויות המועצה

Go

25

סעיף 64

שיתוף עם רשויות אחרות

Go

27

סעיף 64א

דיון חוזר בהחלטות המועצה

Go

27

סעיף 64ב

ראש מועצה המסיים תפקידו

Go

27

 

פרק עשירי: הוצאות והכנסות

Go

28

סעיף 65

הוצאות

Go

28

סעיף 66

הכנסות

Go

28

סעיף 67

מכסות ושילומן

Go

28

סעיף 68

מסים ושילומם צו

Go

28

סעיף 69

שיעורי מסים

Go

28

סעיף 73

חילופי בעלים או מחזיקים

Go

28

סעיף 74

בניין שנהרס

Go

29

סעיף 75

הפחתת מסים וויתור עליהם

Go

29

סעיף 75א

פטור מהיטל לצרכי סעד

Go

29

 

פרק אחד עשר: כספים

Go

29

סעיף 76

קופת המועצה

Go

29

סעיף 77

בטחון קופת המועצה

Go

29

סעיף 79

הוראות להנהלת הקופה

Go

29

סעיף 80

השקעת כספים

Go

29

סעיף 80א

קניות ומחסנים

Go

29

סעיף 81

מחיקת חובות

Go

29

 

פרק שנים עשר: תקציב חשבונות ובקורת חשבונות

Go

30

 

סימן א': תקציב המועצה

Go

30

סעיף 81א

תקציב שנתי

Go

30

סעיף 81ב

שנת כספים צו

Go

30

 

סימן ב': חשבונות ובקורת חשבונות

Go

30

סעיף 84

הוצאה שאינה כדין

Go

30

 

פרק שלושה עשר: חוזים והצעות

Go

30

סעיף 85

התקשרות בחוזים על פי החלטת המועצה

Go

30

סעיף 86

התקשרות בחוזים ללא החלטת המועצה

Go

30

סעיף 87

תיקון ההוראות בדבר מכרזים

Go

31

סעיף 89

מכרזים

Go

31

סעיף 89א

חבר מועצה המעונין בחוזה

Go

31

סעיף 89ב

איסור התקשרות בחוזים

Go

31

 

פרק ארבעה עשר: הנהלה מקומית

Go

32

סעיף 90

ועד מקומי

Go

32

סעיף 90א

סיווג תושבים ביישוב שיתופי

Go

32

סעיף 90ב

עררים ועתירות

Go

32

סעיף 91

הועד המקומי בישוב שיתופי צו

Go

33

סעיף 91א

צירוף נציגות לוועד מקומי צו

Go

33

סעיף 91ב

בחירת ועד מקומי בישוב שיתופי

Go

33

סעיף 91ב1

יישוב שיתופי בכינוס נכסים או פירוק

Go

33

סעיף 91ג

בקשות לשינויים בניהול המקומי

Go

34

סעיף 91ד

הודעה בדבר הגשת בקשות

Go

34

סעיף 91ה

אופן הגשת בקשות

Go

34

סעיף 91ו

בדיקת בקשות

Go

34

סעיף 91ז

תוקף הוראת השר

Go

34

סעיף 92

הועד המקומי הראשון בישוב שאיננו שיתופי

Go

34

סעיף 93

הישיבה הראשונה

Go

34

סעיף 94

כהונת הועד

Go

34

סעיף 96

מספר חברי ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי

Go

35

סעיף 96ב

מועד הבחירות לועד המקומי ולנציגות

Go

35

סעיף 96ג

שיטת הבחירות

Go

35

סעיף 98

הזכות לבחור לועד מקומי

Go

35

סעיף 99

הזכות להיבחר לועד מקומי

Go

35

סעיף 100

הזכות להגשת רשימת מועמדים

Go

35

סעיף 101

החלת הוראות צו

Go

35

סעיף 102

תחילת כהונה ורציפותה

Go

36

סעיף 103

תקופת כהונה צו

Go

36

סעיף 104

ישיבה ראשונה של ועד מקומי נבחר

Go

36

סעיף 105

בחירת ראש ועד מקומי

Go

36

סעיף 106

פסולים לכהונה

Go

36

סעיף 106א

הודעה על התפנות מקומו של חבר הוועד המקומי

Go

37

סעיף 106ב

הוראות לעניין חזרה לכהונה

Go

37

סעיף 127

ועד נחשל

Go

38

סעיף 127א

ועד המסרב למלא חובה

Go

38

סעיף 127ב

סמכות הממונה

Go

38

סעיף 128

החלת הוראות על חברי ועד מקומי

Go

38

סעיף 129

יושב ראש הועד המקומי בישוב שיתופי צו

Go

39

סעיף 130

מילוי מקומות פנויים

Go

39

סעיף 130א

ועדת ביקורת בועד מקומי

Go

39

סעיף 131

ועדות

Go

39

סעיף 132

סמכויות ועד מקומי

Go

39

סעיף 132א

פעולות הועד המקומי

Go

40

סעיף 132ב

מינוי עובדים בועד מקומי

Go

40

סעיף 132ג

קופת הוועד

Go

40

סעיף 132ד

חתימה על מסמכים

Go

40

סעיף 133

מסי ועד מקומי

Go

41

סעיף 134

הכנת תקציב ועד מקומי

Go

41

סעיף 134א

שינוי התקציב

Go

42

סעיף 134ב

ערר

Go

42

סעיף 134ג

ביקורת חשבונות

Go

42

סעיף 134ד

חשבונות ועד מקומי

Go

42

סעיף 135

החזקת רכוש  וקבלת מילוות

Go

42

סעיף 136

ערר של ועד מקומי

Go

42

 

פרק ארבעה עשר 1: מועצה כפרית, ומועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי

Go

42

סעיף 136א

הגדרות

Go

42

סעיף 136ב

מועצה ראשונה ממונה

Go

43

סעיף 136ג

מועצה נבחרת

Go

43

סעיף 136ד

ועד מייעץ בישוב במועצה כפרית

Go

43

 

פרק חמישה עשר: בחירות

Go

43

 

סימן א': פרשנות

Go

43

סעיף 137

הגדרה

Go

43

 

סימן ב': ועדת בחירות והכנת פנקס בוחרים

Go

43

סעיף 138

בחירת ועדת  בחירות

Go

43

סעיף 139

מנין חוקי בישיבת ועדת בחירות

Go

44

סעיף 140

ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי

Go

44

סעיף 142

מנהל בחירות

Go

44

סעיף 143

הכנת פנקס בוחרים צו

Go

44

סעיף 143א

תיקון פרטי בוחר

Go

44

סעיף 143ב

מסירת מידע לציבור

Go

45

סעיף 143ג

הודעה לקראת בחירות

Go

45

 

סימן ב1:

Go

45

 

סימן ג': רשימות והצעות מועמדים

Go

45

סעיף 150

מועד הגשת רשימות והצעות מועמדים

Go

45

סעיף 151

טפסים

Go

45

סעיף 152

מספר המועמדים ופרטיהם

Go

45

סעיף 153

הסכמה לשמש כמועמדים

Go

45

סעיף 154

חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים

Go

46

סעיף 155

אי קבלת רשימת מועמדים

Go

46

סעיף 156

הודעה בדבר הגשת רשימות והצעות מועמדים

Go

46

סעיף 157

מינוי בא כוח

Go

46

סעיף 158

כינוי וסימון של רשימת מועמדים

Go

46

סעיף 159

אישור קבלת רשימות והצעות מועמדים

Go

47

סעיף 160

התפטרות מועמד

Go

47

סעיף 161

רשימות והצעות מועמדים פסולות

Go

47

סעיף 162

ליקויים ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד צו

Go

47

סעיף 163

פסילת מועמד ברשימת מועמדים

Go

47

סעיף 164

איסור שינוי רשימת  מועמדים

Go

47

סעיף 165

אישור רשימות והצעות מועמדים צו

Go

48

סעיף 166

פסילה עקב אי תיקון ליקויים

Go

48

סעיף 167

עתירה בעניין רשימות ומועמדים

Go

48

 

סימן ד': כינון מוסדות נבחרים ללא בחירות בקלפי

Go

48

סעיף 168

מועמד יחיד לראשות מועצה

Go

48

סעיף 169

הכרזה על נציגי אזור במועצה

Go

48

סעיף 170

מינוי חבר מועצה

Go

48

סעיף 171

הכרזה על חברי ועד מקומי או נציגות

Go

48

סעיף 172

מינוי חברי ועד מקומי

Go

49

סעיף 173

אי קיום בחירות בישוב שיתופי לועד מקומי או לנציגות

Go

49

 

סימן ה': ההכנות ליום הבחירות

Go

49

סעיף 174

בחירות בקלפי

Go

49

סעיף 175

מקומות הקלפיות

Go

49

סעיף 176

מספר הקלפיות

Go

49

סעיף 177

ועדות קלפי

Go

49

סעיף 178

סמכויות ועדת קלפי

Go

50

סעיף 179

ועדת קלפי שאינה ממלאת תפקידיה כראוי

Go

50

סעיף 180

מינוי משקיף

Go

50

סעיף 181

מזכיר ועדת קלפי צו

Go

50

סעיף 182

הודעה בדבר קיום בחירות

Go

50

סעיף 183

מעטפות ההצבעה

Go

51

סעיף 184

פתקי הצבעה

Go

51

סעיף 185

קלפיות

Go

52

סעיף 186

מנעול

Go

52

סעיף 187

הספקת ציוד לועדות קלפי

Go

52

סעיף 188

מודעות במקומות הקלפי

Go

52

סעיף 189

סידור תא ההצבעה

Go

52

סעיף 189א

איסור שימוש בטלפונים ניידים

Go

52

 

סימן ו': ההצבעה

Go

53

סעיף 190

שעות ההצבעה

Go

53

סעיף 191

מנין חוקי לפעולות ועדת קלפי

Go

53

סעיף 191א

מינוי מחליף לחבר ועדת קלפי או למזכיר

Go

53

סעיף 192

ניהול פרוטוקול  צו

Go

53

סעיף 193

הסדר במקום הקלפי

Go

53

סעיף 194

הצגת הקלפי ונעילתה

Go

53

סעיף 194א

אריזת מעטפות פסולות

Go

53

סעיף 194ב

חתימה על מעטפות ההצבעה

Go

54

סעיף 195

זיהוי הבוחרים צו

Go

54

סעיף 196

סדרי ההצבעה

Go

54

סעיף 197

סיוע בהצבעה

Go

54

סעיף 197א

בדיקת הפתקים בתא ההצבעה

Go

55

 

סימן ז': ספירת הקולות

Go

55

סעיף 198

מועד ספירת  הקולות

Go

55

סעיף 199

הנוכחים בספירה

Go

55

סעיף 200

ההכנות לספירת הקולות

Go

55

סעיף 201

מעטפות פסולות  צו

Go

55

סעיף 202

אופן ספירת הקולות

Go

55

סעיף 203

קולות פסולים

Go

56

סעיף 204

פתק כפול

Go

57

סעיף 205

אריזת חומר ההצבעה העיקרי

Go

57

סעיף 206

העברת חומר ההצבעה למנהל הבחירות צו

Go

57

 

סימן ח': קביעת תוצאות הבחירות

Go

57

סעיף 207

האחראי לקביעת התוצאות

Go

57

סעיף 208

הנוכחים בהליך קביעת התוצאות

Go

57

סעיף 209

פרוטוקולי קביעת התוצאות צו

Go

57

סעיף 210

תוצאות הבחירות לראשות המועצה

Go

57

סעיף 211

חדילה ממועמדות בין בחירות ראשונות לחוזרות

Go

58

סעיף 212

החלת הוראות על בחירות חוזרות צו

Go

58

סעיף 213

פתקים בהצבעה בעד ונגד

Go

58

סעיף 214

תוצאות הבחירות למועצה

Go

58

סעיף 215

תוצאות הבחירות לועד מקומי

Go

58

סעיף 216

תוצאות הבחירות לנציגות

Go

59

סעיף 217

מינוי חברים לרשימה זוכה

Go

59

סעיף 218

פרסום תוצאות הבחירות

Go

59

סעיף 219

פרסום ברשומות

Go

60

סעיף 220

שמירת מסמכים צו

Go

60

סעיף 221

עיון במסמכים צו

Go

60

 

סימן ט': ערעור בחירות

Go

61

סעיף 222

ערעור על תוצאות הבחירות צו

Go

61

סעיף 223

פסק דין בערעור

Go

61

סעיף 223א

ביטול בחירות

Go

62

סעיף 224

הפרדת ערעורים

Go

62

 

סימן י': סמכויות מיוחדות

Go

62

סעיף 227א

תחולת הוראות על מועצות אזוריות

Go

63

 

פרק ששה עשר: הוראות שונות

Go

63

סעיף 228

שינוי פרט בתוספת הראשונה

Go

63

סעיף 229

שימוש באולמות לאסיפות בחירות

Go

63

סעיף 230

הוצאות בחירות

Go

63

סעיף 231

ימי מנוחה

Go

63

סעיף 233

משפטים

Go

63

סעיף 234

שמירת מסמכים

Go

63

סעיף 235

גישה לספרי המועצה

Go

64

סעיף 236

עיון בספרי המועצה

Go

64

סעיף 237

אופן פרסום מסמכים

Go

64

סעיף 238

מסירת מסמכים

Go

64

סעיף 239

דין וחשבון על פעולות המועצה

Go

65

סעיף 240

המצאת ידיעות לשר

Go

65

סעיף 241

עבירות וענשים

Go

65

סעיף 242

הוראות מעבר

Go

65

סעיף 243

השם

Go

65

 

תוספת ראשונה

Go

65

 

תוספת שניה

Go

348

סעיף 1

הגדרות

Go

348

סעיף 2

הצמדה למדד

Go

348

סעיף 3

פטורים

Go

348

סעיף 4

הצעה שלא נדונה בוועדה

Go

351

סעיף 5

פיצול חוזים

Go

351

סעיף 6

שמירת סודיות

Go

351

סעיף 7

פנקס המכרזים

Go

351

סעיף 8

מכרז זוטא

Go

351

סעיף 9

מכרז פומבי

Go

352

סעיף 10

מסמכי המכרז

Go

352

סעיף 11

אומדן

Go

352

סעיף 12

המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז

Go

353

סעיף 13

הגשת מסמכי המכרז

Go

353

סעיף 14

קבלת המסמכים במועצה

Go

353

סעיף 15

פתיחת תיבת המכרזים

Go

353

סעיף 16

צורת ניהול הפרוטוקול

Go

353

סעיף 17

רישום מסמכי מכרז

Go

353

סעיף 18

חוות דעת מומחה

Go

354

סעיף 18א

איסור ניהול משא ומתן

Go

354

סעיף 19

בירור פרטים

Go

354

סעיף 20

פסילת מסמכי מכרז

Go

354

סעיף 21

דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות

Go

354

סעיף 22

המלצות הוועדה

Go

354

סעיף 23

ביטול מכרז

Go

355

 

הצעת מועמד לבחירת ראש מועצה אזורית

Go

355

 

רשימת מועמדים לבחירות למועצת המועצה האזורית

Go

357

 

רשימת מועמדים לבחירות לועד מקומי*/נציגות*

Go

358

 

הסכמת מועמד

Go

359

 

כתב מינוי

Go

360

 

יושב ראש*/סגן יושב ראש*/חבר* ועדת קלפי

Go

360

 

כתב מינוי למשקיף

Go

361

 

כתב מינוי למזכיר

Go

361

 

בחירות לראש המועצה האזורית   

Go

362

 

פרוטוקול של ועדת קלפי

Go

362

 

פרק ב' - פתיחת הקלפי ומנין הקולות

Go

363

 

פרק ג' - הערות וחתימות

Go

364

 

בחירות למועצת המועצה האזורית    

Go

364

 

פרוטוקול של ועדת קלפי

Go

364

 

פרק א' - הצגת הקלפי וסיום ההצבעה:

Go

364

 

פרק ב' - פתיחת הקלפי ומנין הקולות

Go

365

 

פרק ג' - הערות וחתימות

Go

366

 

בחירות לועד מקומי*/נציגות*   

Go

366

 

פרוטוקול של ועדת קלפי

Go

366

 

פרק א' - הצגת הקלפי וסיום ההצבעה:

Go

367

 

פרק ב' - פתיחת הקלפי ומנין הקולות

Go

367

 

פרק ג' - הערות וחתימות

Go

368

 

גליון ספירת הקולות בבחירות לראש המועצה האזורית

Go

369

 

גליון ספירת הקולות בבחירות למועצת המועצה האזורית

Go

370

 

גליון ספירת הקולות בבחירות לועד מקומי*/נציגות*

Go

371

 

פרוטוקול מנהל הבחירות לסיכום מנין הקולות ותוצאות הבחירות לראש המועצה

Go

371

 

פרוטוקול מנהל הבחירות לסיכום מנין הקולות ותוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית

Go

373

 

פרוטוקול מנהל הבחירות

Go

375

 

לסיכום מנין הקולות ותוצאות הבחירות לועד מקומי*/נציגות* בישוב

Go

375

 

תוספת רביעית

Go

377

 

פרק א': פרשנות

Go

377

סעיף 1

הגדרות

Go

377

 

פרק ב': כללי

Go

377

סעיף 2

רכישת טובין וניהול מחסן

Go

377

סעיף 3

ניהול פנקס

Go

377

סעיף 4

איסור מחיקה

Go

378

 

פרק ג': הסדר רכישות

Go

378

סעיף 5

מינויים

Go

378

סעיף 6

תכנון צריכה תקופתי

Go

378

סעיף 7

קביעת פריטים בתכנון

Go

378

סעיף 8

אישור ועדת רכש ובלאי

Go

378

סעיף 9

רכישה ללא אישור הועדה

Go

378

סעיף 10

חילוקי דעות

Go

378

סעיף 11

טופס הזמנה

Go

378

 

פרק ד': ניהול מחסנים

Go

378

סעיף 12

מחסן

Go

378

סעיף 13

אחסנה

Go

378

סעיף 14

הוצאת טובין ממחסן

Go

378

סעיף 15

ניהול ואחזקת מחסן

Go

378

סעיף 16

זיהוי טובין

Go

379

סעיף 17

תו זיהוי

Go

379

סעיף 18

אחסון לפי תעודה

Go

379

סעיף 19

התאמה לתעודת משלוח

Go

379

סעיף 20

תעודת כניסה

Go

379

סעיף 21

רישום טובין במחסן

Go

379

סעיף 22

שמירת הטובין במחסן

Go

379

סעיף 23

חתימה על טופסי דרישה לניפוק

Go

379

סעיף 24

תעודת הניפוק

Go

379

סעיף 25

איסור הנפקה

Go

380

סעיף 26

ספירת מלאי

Go

380

סעיף 27

השוואת תוצאות

Go

380

סעיף 28

ממצאי ההשוואה

Go

380

סעיף 29

טובין בלתי ראויים לשימוש

Go

380

 

פרק ה': רישום וניהול מצאי

Go

380

סעיף 30

רישום מצאי

Go

380

סעיף 31

השאלת פריטי מצאי

Go

380

סעיף 32

אישור ראש העיריה

Go

380

סעיף 33

ספירת מצאי

Go

380

סעיף 34

דיווח על נזקים

Go

380

סעיף 35

גריעת פריט

Go

380

 


צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5(3) ו-12 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 (להלן - הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה ומורה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "מועצה אזורית" – כל אחת מהמועצות המקומיות אשר שמה נקוב בתוספת הראשונה;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

החלפת הגדרת "מועצה אזורית"

הנוסח הקודם:

"מועצה אזורית" – מועצה מקומית שהוקמה לפי סעיפים 2(1) ו-5(3) לפקודה;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "מועצה" – מועצה שנבחרה או שנתמנתה לפי הוראות צו זה לניהול עניניה של מועצה אזורית;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

החלפת הגדרת "מועצה"

הנוסח הקודם:

"מועצה" – כל אחת מהמועצות האזוריות ששמותיהן נקובים בתוספת;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "ועד מקומי" – כמשמעותו בסעיף 3(א) לפקודה, שנבחר או שנתמנה לפי הוראות צו זה לניהול עניניו של ישוב;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

הוספת הגדרת "ועד מקומי"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "תחום מועצה אזורית" – כלל השטחים המתוארים בטור ב' בתוספת הראשונה מתחת לשמה של המועצה האזורית;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

החלפת הגדרת "תחום המועצה" בהגדרת "תחום מועצה אזורית"

הנוסח הקודם:

"תחום המועצה" – כלל התחומים המתוארים בטור ב' של התוספת מתחת לשמה של מועצה;

          "ישוב" – מקום ששמו נקוב בטור א' של התוספת;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "תחום עודף" – תחום המועצה האזורית שאינו כלול בתחום ישוב;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

הוספת הגדרת "תחום עודף"

צו (מס' 2) תשי"ט-1958 צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997 צו (מס' 6)  תשע"ב-2012

          "ישוב שיתופי" – קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי, לרבות ישוב שלפחות שמונים למאה מתושביו שהם בני 17 ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה;

מיום 27.11.1958

צו (מס' 2) תשי"ט-1958

ק"ת תשי"ט מס' 847 מיום 27.11.1958 עמ' 359

החלפת הגדרת "ישוב שיתופי"

הנוסח הקודם:

"ישוב שיתופי" – קיבוץ, קבוצה או מושב עובדים, לרבות ישוב שלפחות תשעים למאה מתושבים שהם בני 18 ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו ישוב שיתופי לצורך צו זה;

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

"ישוב שיתופי" – קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי, לרבות ישוב שלפחות שמונים למאה מתושביו שהם בני 18 ומעלה מאוגדים באגודה השיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה;

 

מיום 11.7.2012

צו (מס' 6) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1418

"ישוב שיתופי" – קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי, לרבות ישוב שלפחות שמונים למאה מתושביו שהם בני 18 17 ומעלה מאוגדים באגודה השיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה;

 

          "תחום הישוב" – השטח המתואר בטור ב' של התוספת לצד שמו של אותו ישוב;

          "נכסים" – בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;

צו תשנ"ו-1995

          "רחוב" – לרבות מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף 2 רישה ופסקאות (1) ו-(2) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972, וכן מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה;

מיום 1.1.1996

צו תשנ"ו-1995

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 23

הוספת הגדרת "רחוב"

          "בעל" – שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים, ובאין שכירות כאמור - האדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, ובאין אדם כאמור - הבעל הרשום של הנכסים;

          "מחזיק" – המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, להוציא את הגר בבית מלון או בפנסיון;

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

          "אזור" - כל אחד מאלה:

(1)   ישוב;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

(2)   תחום עודף;

הוראת שעה  תשס"ז-2007

(3)   (פקעה);

מיום 12.10.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4967 מיום 11.9.1986 עמ' 1402

החלפת הגדרת "מנהל בחירות" בהגדרת "אזור"

הנוסח הקודם:

"מנהל בחירות" – אדם שנתמנה לפי סעיף 16;

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

החלפת פסקה (2) להגדרת "אזור"

הנוסח הקודם:

(2) תחום המועצה שאינו כלול בתחום ישוב (להלן – תחום עודף) אם מספר תושביו עלה על מחצית המודד הכללי כמשמעותו בסעיף 6;

 

לענין הבחירות מיום 27.11.2007

הוראת שעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 974

הוספת פסקה (3) להגדרת "אזור"

הנוסח:

(3) חלק מיישוב, לפי תכנית שפרטיה מצוינים בתוספת החמישית;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "היום הקובע" – היום ה-150 שלפני יום הבחירות למועצה, לראשות מועצה או לועד מקומי;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

הוספת הגדרת "היום הקובע"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "חוק הבחירות" – חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

הוספת הגדרת "חוק הבחירות"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "חוק בחירת ראש המועצה" – חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 986

הוספת הגדרת "חוק בחירת ראש המועצה"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "חוק הבחירה הישירה" – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת הגדרת "חוק הבחירה הישירה"

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

          "חוק מועד בחירות כלליות" – חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994;

מיום 24.7.2018

צו (מס' 6) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2541

הוספת הגדרת "חוק מועד בחירות כלליות"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "מרשם האוכלוסין" – המרשם המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת הגדרת "מרשם האוכלוסין"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "מנהל בחירות" – כמשמעותו בסעיף 142(א);

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת הגדרת "מנהל בחירות"

צו תשס"א-2001

          "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" – יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 810

הוספת הגדרת "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית"

צו (מס' 4)  תשע"ב-2012

          "בית משפט לעניינים מינהליים" – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;

מיום 20.5.2012

צו (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7122 מיום 20.5.2012 עמ' 1178

הוספת הגדרת "בית משפט לעניינים מינהליים"

צו (מס' 4)  תשע"ב-2012

          "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000;

מיום 20.5.2012

צו (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7122 מיום 20.5.2012 עמ' 1178

הוספת הגדרת "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים"

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "עובד במשכורת" – (בוטלה);

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

ביטול הגדרת "עובד במשכורת"

הנוסח הקודם:

"עובד במשכורת" – עובד קבוע שגמול עבודתו ניתן על בסיס של שכר חודש או של שכר תקופה העולה על חודש;

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

          "עובד בשכר" – (בוטלה);

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

ביטול הגדרת "עובד בשכר"

הנוסח הקודם:

"עובד בשכר" – עובד ארעי שגמול עבודתו ניתן על בסיס יומי או שכר קיבולת וכיוצא באלה;

          "השר" – שר הפנים או מי שהוסמך על ידיו לצורך צו זה.

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

פרק שני: ניהול מועצה אזורית

מיום 12.10.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4967 מיום 11.9.1986 עמ' 1402

החלפת סעיפים 2 עד 30 (פרקים שני עד רביעי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

החלפת סעיפים 2 עד 37 (פרקים שני עד חמישי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

מועצה צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

2.    מועצה אזורית תתנהל על ידי מועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת סעיף 2

 

ראש מועצה צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

3.    (א)  מועצה תפעל באמצעות ראש המועצה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה לפי כל דין.

          (ב)  ראש המועצה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על המועצה בצו זה או בכל דין אחר יבוצעו כראוי.

          (ג)   ראש המועצה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כראוי; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי המועצה, אחראי ראש המועצה לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר של המועצה ובהתאם להוראות אחרות של צו זה או כל דין אחר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת סעיף 3

האצלת תפקידים וסמכויות צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו (מס' 2)  תשס"ד-2004

4.    ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש המועצה או לחבר ועדת הנהלה שהוקמה לפי סעיף 38 או לעובד המועצה או לראש ועד מקומי שבתחום המועצה, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג ענינים ואולם ראש המועצה לא יהא רשאי לאצול לראש ועד מקומי את סמכויותיו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת סעיף 4

 

מיום 1.1.2005

צו (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6329 מיום 12.9.2004 עמ' 805

ת"ט תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6332 מיום 5.8.2004 עמ' 882

צו (מס' 2) (תיקון) תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6340 מיום 19.9.2004 עמ' 8

4. ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש המועצה או לחבר ועדת הנהלה שהוקמה לפי סעיף 38 או לעובד המועצה או לראש ועד מקומי שבתחום המועצה, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג ענינים ואולם ראש המועצה לא יהא רשאי לאצול לראש ועד מקומי את סמכויותיו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

פרק שלישי: מועצה ראשונה ממונה

מיום 12.10.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4967 מיום 11.9.1986 עמ' 1402

החלפת סעיפים 2 עד 30 (פרקים שני עד רביעי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

החלפת סעיפים 2 עד 37 (פרקים שני עד חמישי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

מינוי מועצה ראשונה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

5.    (א)  הוקמה מועצה אזורית, יקבע השר את מספר חברי מועצתה הראשונה וימנה אותם לאחר שיקיים על כך התייעצות עם גופים ואנשים המייצגים לדעתו את תושבי המקום; המועצה הראשונה הממונה (להלן - מועצה ממונה), תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.

          (ב)  השר רשאי, בכל עת, למנות חברים נוספים למועצה ממונה וכן רשאי הוא להעביר מכהונתו חבר מועצה שמונה ולמנות אחר במקומו.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת סעיף 5

כינוס מועצה  לישיבה ראשונה  צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

6.    מועצה ממונה תתכנס לישיבתה הראשונה על פי הזמנת השר, תוך 14 ימים מיום מינוי חבריה; השר ישב בראשה וינהל את הישיבה עד אשר ייבחר ראש המועצה בהתאם לסעיף 7.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת סעיף 6

בחירת ראש מועצה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

7.    (א)  מועצה ממונה תבחר בישיבתה הראשונה את אחד מחבריה לראש המועצה.

          (ב)  בחירת ראש המועצה תיעשה בהצבעה גלויה על פי הוראות אלה:

(1)   המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה הוא הנבחר;

(2)   לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקוים לא יאוחר מ-7 ימים מיום הישיבה הראשונה;

(3)   המועמד שקיבל בהצבעה השניה למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים הוא הנבחר.

          (ג)   גם הישיבה האחרת כאמור בסעיף קטן (ב)(2) תזומן בידי השר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 987

הוספת סעיף 7

בחירת סגן ראש המועצה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

8.    תוך 30 ימים ממועד קיום הישיבה הראשונה תבחר המועצה, מבין חבריה, בסגן ראש מועצה; הוראות סעיף 7 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על בחירת סגן ראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 988

הוספת סעיף 8

משכורת צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

9.    ראש מועצה ממונה וסגנו רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור שקבע השר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 988

הוספת סעיף 9

חדילה מכהונה של ראש מועצה וסגנו צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

10.  (א)  ראש מועצה ממונה וכן סגן ראש מועצה ממונה יחדל לכהן אם הוא –

(1)   חדל להיות חבר המועצה;

(2)   התפטר מכהונתו כאמור בסעיף 11;

(3)   הועבר מכהונתו בידי המועצה.

          (ב)  החלטת המועצה להעביר את ראש המועצה או סגן ראש המועצה מכהונתו לא יהיה לה תוקף אלא אם כן נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם סיבת ההעברה מכהונה היא חיוב בדין, בפסק-דין סופי, על עבירה שיש עמה קלון - תספיק החלטה המתקבלת ברוב רגיל.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 988

הוספת סעיף 10

התפטרות מכהונה  צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

11.  (א)  אדם שנבחר או שנתמנה לכהונה לפי פרק זה ורוצה להתפטר מכהונתו ימסור, במסירה אישית, הודעה בכתב על כך –

(1)   לשר - אם הוא ראש המועצה;

(2)   לראש המועצה - אם הוא סגן ראש המועצה או חבר המועצה.

          (ב)  העתק מהודעת התפטרות כאמור בסעיף קטן (א), ימסר בידי המתפטר לחברי המועצה.

          (ג)   התפטרות של ראש מועצה תיכנס לתוקפה עם מסירת הודעת ההתפטרות לשר; התפטרותו של סגן ראש מועצה ושל חבר מועצה תיכנס לתוקפה, עם מסירת הודעת ההתפטרות לראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 988

הוספת סעיף 11

בחירה מחדש של ראש מועצה וסגנו  צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

12.  חדל לכהן ראש מועצה ממונה או סגנו, תבחר המועצה באופן הקבוע בסעיפים 7 ו-8, לפי הענין, ראש מועצה או סגן ראש מועצה חדש, לא יאוחר מאשר בישיבת המועצה הרגילה הבאה לאחר החדילה מהכהונה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 988

הוספת סעיף 12

מינוי חבר  מועצה חדש צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

13.  חדל לכהן חבר מועצה ממונה, ימנה השר חבר מועצה אחר במקומו.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

הוספת סעיף 13

 

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

פרק רביעי: מועצה נבחרת

מיום 12.10.1986

צו (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4967 מיום 11.9.1986 עמ' 1402

החלפת סעיפים 2 עד 30 (פרקים שני עד רביעי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

החלפת סעיפים 2 עד 37 (פרקים שני עד חמישי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

סימן א': בחירת מועצה

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

הוספת סימן א'

מועצה נבחרת צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

14.  המועצה שאחרי המועצה הממונה, תהיה מועצה נבחרת והיא תהיה מורכבת מנציגי האזורים ומראש מועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

הוספת סעיף 14

שיטת הבחירות למועצה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

15.  הבחירות של נציגי כל אזור למועצה יהיו כלליות, ישירות, שוות וחשאיות וייערכו לפי הוראות צו זה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

הוספת סעיף 15

מועד הבחירות צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

16.  הבחירות הראשונות למועצה והבחירות שלאחריהן, יתקיימו במועד האמור בחוק מועד בחירות כלליות.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

הוספת סעיף 16

 

מיום 24.7.2018

צו (מס' 6) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2541

16. הבחירות הראשונות למועצה והבחירות שלאחריהן, יתקיימו במועד האמור בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ"ד-1994 בחוק מועד בחירות כלליות.

 

מספר הנציגים צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו (מס' 2)  תשע"ח-2018 צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

17.  (א)  בסעיף זה –

          "מודד כללי" – מספר התושבים המקנה לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה;

          "עודף" – מספר התושבים שנותר לאחר חילוק מספר כל התושבים באזור למודד הכללי;

          "תושב" – מי שביום הקובע היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע.

          (ב)  אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי; אזור שהוא יישוב שמספר תושביו אינו מגיע כדי מודד כללי זכאי לנציג אחד.

          (ג)   לקראת כל בחירות למועצה יקבע השר, על פי שיקול דעתו, את המודד הכללי לאחר שנתקיימו אלה:

(1)   לא יאוחר מהיום ה-87 שלפני יום הבחירות, תקבל המועצה החלטה בדבר המודד הכללי שהיא תציע לשר;

(2)   לא יאוחר מהיום ה-84 שלפני יום הבחירות, תעביר המועצה לשר את הצעתה לפי פסקה (1) ותפרסם בכל אזור שבתחום המועצה האזורית הודעה על ההצעה האמורה; בהודעה יצוין שכל תושב של אותו אזור רשאי, לא יאוחר מהיום ה-7 שלאחר יום פרסום ההודעה, להגיש למועצה את הערותיו והשגותיו לגבי המודד הכללי המוצע;

(3)   לא יאוחר מהיום ה-74 שלפני יום הבחירות, תעביר המועצה לשר את ההערות וההשגות שהוגשו לפי פסקה (2); לאחר ששקל את הצעת המועצה ולאחר שעיין בהערות ובהשגות האמורות, יקבע השר את המודד הכללי לא יאוחר מהיום ה-63 שלפני יום הבחירות, ויודיע בכתב את קביעתו האמורה למועצה ולמנהל הבחירות.

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

          (ד)  לא העבירה מועצה לשר הצעה בדבר המודד הכללי כאמור בסעיף קטן (ג)(2), יהיה כל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור נציג אחד בלבד למועצה; ואולם אזור שמספר התושבים בו עולה על 750, יהיה זכאי לבחור שני נציגים למועצה.

          (ה)  לא יאוחר מהיום ה-56 שלפני יום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות בכל אחד מן האזורים, הודעה בדבר מספר הנציגים שאותו אזור זכאי לבחור למועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 989

הוספת סעיף 17

 

לענין הבחירות מיום 27.11.2007

הוראת שעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6596 מיום 21.6.2007 עמ' 974

(ב) אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי; אזור שהוא ישוב כקבוע בפסקאות (1) ו-(3) להגדרה "אזור" שבסעיף 1 שמספר תושביו אינו מגיע כדי מודד כללי זכאי לנציג אחד.

 

מיום 16.5.2018

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8001 מיום 16.5.2018 עמ' 1960

(א) בסעיף זה –

"מודד כללי" – מספר התושבים המקנה לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה;

"עודף" – מספר התושבים שנותר לאחר חילוק מספר כל התושבים באזור למודד הכללי;

"תושב" – מי שביום ה-97 שלפני יום הבחירות למועצה רשום בפנקס בוחרים של אזור ולא נתקבלה לגביו הודעה לפי סעיף 146(ז) שיש למחקו מהפנקס וכן מי שעל פי הודעה כאמור יש לרשמו בפנקס.

"תושב" – מי שביום הקובע היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור.

 

מיום 24.7.2018

צו (מס' 6) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2541

(א) בסעיף זה –

"מודד כללי" – מספר התושבים המקנה לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה;

"עודף" – מספר התושבים שנותר לאחר חילוק מספר כל התושבים באזור למודד הכללי;

"תושב" – מי שביום הקובע היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע.

(ד) לא העבירה מועצה לשר הצעה בדבר המודד הכללי כאמור בסעיף קטן (ג)(2), יהיה כל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור נציג אחד בלבד למועצה; ואולם אזור שמספר הבוחרים התושבים בו עולה על 750, יהיה זכאי לבחור שני נציגים למועצה.

הזכות לבחור צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

18.  הזכות להשתתף בבחירת נציגי אזור למועצה נתונה לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים שהוכן לאותו אזור, על פי הוראות הפרק החמישה עשר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 990

הוספת סעיף 18

הזכות להיבחר צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו תשס"א-2001 צו תשע"ב-2011 צו (מס' 2) תשע"ב-2011

19.  (א)  מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1), (א2) ו-(ב), זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה:

(1)   שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור;

(2)   ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה;

(3)   מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום אותו אזור;

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(4)   (נמחקה);

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(5)   (נמחקה);

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(6)   (נמחקה);

(7)   הוא אינו מנוע מכך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: השפיטה, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

צו תשס"א-2001

(8)   (נמחקה);

(9)   הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(10)  הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם – עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.

צו תשע"ב-2011 צו (מס' 6)  תשע"ב-2012

          (א1) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, מי שלעניין אותה מועצה מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   מונה לוועדה למילוי תפקידי מועצה אזורית וראש המועצה או מועצת המועצת האזורית לפי סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודה;

(2)   מונה לפי סעיפים 38 או 38א לפקודה;

(3)   השר מינה אותו לפי סעיף 5;

          הוראות סעיף קטן זה יחולו על הבחירות הראשונות שלאחר המינוי.

צו (מס' 2)  תשע"ב-2011

          (א2) מי שכיהן כמנהל הכללי של מועצה אזורית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה מועצה אזורית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.

צו תשס"א-2001

          (ב)  אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

צו תשס"א-2001

          (ג)   מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

צו תשס"א-2001

          (ד)  קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

צו תשס"א-2001

          (ה)  בסעיף זה –

          "מאסר בפועל" – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;

          "עבירה" – על אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 990

הוספת סעיף 19

 

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 810

19. (א) מי שנתקיימו בו כל אלה הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה:

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור;

(2) ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה;

(3) מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום אותו אזור;

(4) הוא אינו עובד המועצה במשכורת;

(5) אם הוא עובד המדינה במשכורת - עבודתו אינה קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(6) אם הוא עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת - אין עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(7) הוא אינו מנוע מכך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: השפיטה, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(8) הוא לא חויב בפסק-דין סופי על עבירה שיש עמה קלון תוך חמש השנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו או לאחר מכן; או – אם חויב כאמור תוך למעלה מחמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו והוטל עליו עונש מאסר – הוא נשא את עונשו לפני אותו יום; ואולם אם הוטל עליו עונש מאסר של שנה ומעלה – עברו שש שנים לפחות מיום שגמר לרצות את עונש המאסר;

(9) הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(10) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם - עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.

(ב) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

(ג) מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

(ד) קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

(ה) בסעיף זה –

"מאסר בפועל" - סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;

"עבירה" - על אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.

 

מיום 25.11.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7044 מיום 26.10.2011 עמ' 71

(א) מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיף קטן (ב) סעיפים קטנים (א1) ו-(ב), זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה:

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור;

(2) ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה;

(3) מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום אותו אזור;

(4) הוא אינו עובד המועצה במשכורת;

(5) אם הוא עובד המדינה במשכורת - עבודתו אינה קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(6) אם הוא עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת - אין עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(7) הוא אינו מנוע מכך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: השפיטה, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(8) (נמחקה);

(9) הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(10) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם - עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.

(א1) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) מונה לוועדה למילוי תפקידי מועצה אזורית וראש המועצה או מועצת המועצת האזורית לפי סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודה;

(2) מונה לפי סעיפים 38 או 38א לפקודה;

(3) השר מינה אותו לפי סעיף 5;

הוראות סעיף קטן זה יחולו על הבחירות הראשונות שלאחר המינוי.

 

מיום 11.7.2012

צו (מס' 6) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1418

(א1) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, מי שמתקיים בו מי שלעניין אותה מועצה מתקיים בו אחד מאלה:

 

מיום 1.1.2013

צו (מס' 2) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7054 מיום 1.12.2011 עמ' 213

(א) מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(ב) סעיפים קטנים (א1), (א2) ו-(ב), זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה:

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור;

(2) ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה;

(3) מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום אותו אזור;

(4) הוא אינו עובד המועצה במשכורת;

(5) אם הוא עובד המדינה במשכורת – עבודתו אינה קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(6) אם הוא עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת – אין עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(7) הוא אינו מנוע מכך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: השפיטה, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(8) (נמחקה);

(9) הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(10) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם - עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.

(א1) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, מי שלעניין אותה מועצה מתקיים בו אחד מאלה:

(1) מונה לוועדה למילוי תפקידי מועצה אזורית וראש המועצה או מועצת המועצת האזורית לפי סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודה;

(2) מונה לפי סעיפים 38 או 38א לפקודה;

(3) השר מינה אותו לפי סעיף 5;

הוראות סעיף קטן זה יחולו על הבחירות הראשונות שלאחר המינוי.

(א2) מי שכיהן כמנהל הכללי של מועצה אזורית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה מועצה אזורית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.

 

מיום 24.7.2018

צו (מס' 6) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2541

מחיקת פסקאות 19(א)(4) עד 19(א)(6)

הנוסח הקודם:

(4) הוא אינו עובד המועצה במשכורת;

(5) אם הוא עובד המדינה במשכורת – עבודתו אינה קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

(6) אם הוא עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת – אין עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר המועצה;

הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון צו תשס"א-2001 צו (מס' 2)  תשע"ב-2011

19א.  לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר מועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:

 

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(1)  מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 19(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה, יחד עם כתב הסכמתו להיות מועמד לפי סעיף 153(א);

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(2)  (א)   מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;

(ב)   החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות;

          (3)  (א)   (1)   נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);

(2)   ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף, יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;

(3)   לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

(ב)   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;

(ג)    החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;

(4)  נוכח מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר על כך לפי פסקה (1) או לא מסר על כך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש מנהל הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 19(ב).

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 811

הוספת סעיף 19א

 

מיום 24.7.2018

צו (מס' 6) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2541

(1) מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 19(ב) סעיף 19(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה, יחד עם כתב הסכמתו להיות מועמד לפי סעיף 153(א);

(2) (א) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;

(ב) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות;

הזכות להגשת רשימות מועמדים  צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

20.  כל קבוצת אנשים הרשומה בפנקס בוחרים של אזור והמונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה באזור אך לא פחות מחמישה אנשים, רשאית להגיש רשימת מועמדים בבחירות לנציגי אותו אזור במועצה; רשימות המועמדים יוגשו בהתאם להוראות הפרק החמישה עשר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 20

נציג מטעם ישוב חדש צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

21.  (א)  הוקם ישוב חדש בתחום מועצה אזורית בתקופה שבין בחירות או סופח ישוב לתחום מועצה אזורית באותה תקופה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ועם גופים ציבוריים שלדעתו יש להם נגיעה בדבר, למנות נציג מטעם אותו ישוב לחבר במועצה; חבר מועצה זה יכהן עד לבחירות הבאות.

          (ב)  חדל חבר מועצה כאמור לכהן, רשאי השר, בדרך הקבועה בסעיף קטן (א), למנות במקומו חבר מועצה אחר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 21

תחילת כהונתה של מועצה צו (מס' 2) תשע"ח-2018

22.  הוראות סעיף 24(א) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שנבחרו חברי מועצה בבחירות לפי צו זה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 22

 

מיום 11.7.2012

צו (מס' 6) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1418

22. מועצה תתחיל לכהן למחרת ביום השביעי שלאחר יום פרסום ההודעה לפי סעיף 218, בדבר תוצאות הבחירות.

 

מיום 16.5.2018

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8001 מיום 16.5.2018 עמ' 1960

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

תחילת כהונתה של מועצה

22. מועצה תתחיל לכהן ביום השביעי שלאחר יום פרסום ההודעה לפי סעיף 218, בדבר תוצאות הבחירות.

רציפות כהונה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

23.  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, עד תחילת כהונתה של מועצה חדשה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 23

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

סימן ב': בחירת ראש מועצה וחדילה מכהונה

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סימן ב'

שיטת הבחירות צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

24.  ראש מועצה ייבחר בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות; הבחירות ייערכו לפי הוראות צו זה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 24

הזכות לבחור ולהיבחר ומועד הבחירות צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

25.  הזכות לבחור ראש מועצה ולהיבחר לראש מועצה וכן מועד הבחירות, הם כקבוע בחוק בחירת ראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 25

 

הצעת מועמד צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

26.  הצעת מועמד לראש מועצה תוגש בידי קבוצת בוחרים או בידי קבוצת חברי מועצה, כמפורט בחוק בחירת ראש המועצה; הצעות המועמדים יוגשו בהתאם להוראות הפרק החמישה עשר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 26

התפטרות מועמד  צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

27.  התפטר מועמד לראשות המועצה ביום ה-10 שלפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה-7 שלפני יום הבחירות, להציע במקומו מועמד אחר הזכאי להיבחר לראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 27

פטירת מועמד צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

28.  (א)  בכפוף לאמור בסעיף 29, נפטר מועמד לראשות המועצה, רשאי מי שהציע את מועמדותו של הנפטר, לא יאוחר מהיום ה-10 שלאחר הפטירה, להציע במקומו מועמד אחר הזכאי להיבחר לראש המועצה.

          (ב)  נפטר מועמד לראשות המועצה ביום ה-15 שלפני יום הבחירות או לפני כן, יחולו הוראות אלה:

(1)   הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה, ביום שלישי הראשון שלאחר היום ה-33 מיום הגשת הצעת המועמד;

(2)   לא הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה, ביום שבו היו צריכות להתקיים.

          (ג)   נפטר מועמד לראשות המועצה אחרי היום ה-15 שלפני יום הבחירות, יחולו הוראות אלה:

(1)   הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(1);

(2)   לא הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה בתום 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להתקיים.

          (ד)  הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש למנהל הבחירות בימים, בשעות ובמקום שיקבע.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 991

הוספת סעיף 28

בחירות באין  מועמד צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

29.  לא הוגשה או לא אושרה שום הצעת מועמד לראשות המועצה או התפטר או נפטר מועמד יחיד לאחר היום ה-10 שלפני יום הבחירות, לא יהיו בחירות בקלפי והמועצה תבחר בראש המועצה מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 6ח לחוק בחירת ראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 992

הוספת סעיף 29

תחילת כהונתו של ראש מועצה ורציפות הכהונה צו (מס' 2)  תשע"ח-2018

30.  הוראות סעיף 12 לחוק הבחירה הישירה יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שנבחר לראש מועצה לפי צו זה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 992

הוספת סעיף 30

 

מיום 11.7.2012

צו (מס' 6) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1418

30. ראש מועצה שנבחר בבחירות בקלפי או שהוכרז ביום הבחירות על בחירתו כאמור בסעיף 168, יתחיל לכהן למחרת ביום השביעי שלאחר יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף 218 בדבר תוצאות הבחירות; ראש מועצה שנבחר בידי המועצה יתחיל לכהן עם בחירתו; כהונתו של ראש מועצה תימשך עד שיתחיל לכהן ראש מועצה חדש.

 

מיום 16.5.2018

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8001 מיום 16.5.2018 עמ' 1960

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

תחילת כהונתו של ראש מועצה ורציפות הכהונה

30. ראש מועצה שנבחר בבחירות בקלפי או שהוכרז ביום הבחירות על בחירתו כאמור בסעיף 168, יתחיל לכהן ביום השביעי שלאחר יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף 218 בדבר תוצאות הבחירות; ראש מועצה שנבחר בידי המועצה יתחיל לכהן עם בחירתו; כהונתו של ראש מועצה תימשך עד שיתחיל לכהן ראש מועצה חדש.

 

ראש מועצה לזמן ביניים צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

31.  כל עוד לא החל ראש מועצה לכהן כאמור בסעיף 30, יכהן כראש המועצה האדם שנשא בכהונה זו ערב יום הבחירות למועצה, ואם נבצר ממנו לפעול - חבר המועצה שהשר מינהו לכך.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 992

הוספת סעיף 31

חדילה מכהונה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

32.  ראש מועצה יחדל לכהן בכל אחד מהמקרים האלה:

(1)  הוא לא היה זכאי לכתחילה להיבחר לראש מועצה או שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיבחר לראש מועצה, האמורות בסעיף 4(ב) לחוק בחירת ראש מועצה;

(2)  הוא התפטר מכהונתו כאמור בסעיף 6א לחוק בחירת ראש מועצה;

(3)  הוא הועבר מכהונתו כאמור בסעיפים 6ב עד 6ד לחוק בחירת ראש מועצה;

(4)  השר מינה מועצה חדשה או ועדה למילוי תפקידי המועצה לפי סעיף 38 לפקודה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 992

הוספת סעיף 32

חליפו של ראש מועצה  שחדל לכהן צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

33.  בכפוף לאמור בסעיף 6ו(ב) לחוק בחירת ראש המועצה, נפטר ראש מועצה או חדל לכהן בהתאם לאמור בסעיף (32)1 עד (3), תבחר המועצה בראש מועצה מבין חבריה לפי הוראות סעיף 6ח לחוק בחירת ראש מועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 33

פרסום צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

34.  מזכיר המועצה יודיע לשר על בחירת ראש מועצה בידי המועצה ועל חדילה של ראש מועצה לכהן, והשר יפרסם הודעה על כך ברשומות.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 34

צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

פרק חמישי: חברי מועצה וסגני ראש מועצה

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

החלפת סעיפים 2 עד 37 (פרקים שני עד חמישי)

לנוסח הסעיפים לפני החלפתם

ישיבה ראשונה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

35.  (א)  מועצה נבחרת תתכנס לישיבתה הראשונה על פי הזמנת ראש המועצה לא יאוחר מ-14 ימים מיום תחילת כהונתה כאמור בסעיף 22; ההזמנה תימסר לכל חברי המועצה 48 שעות לפחות לפני מועד הישיבה; לא נבחר ראש מועצה או נעדר ראש המועצה, תכונס הישיבה על פי הזמנת זקן חברי המועצה והוא יהיה יושב ראש בה עד אשר ייבחר ראש מועצה או עד לבואו של ראש המועצה.

          (ב)  לא נקראה הישיבה הראשונה כאמור בסעיף קטן (א), יכנס השר את המועצה לישיבה הראשונה והוא יהיה יושב ראש בה עד אשר ייבחר ראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 35

סגן ממלא מקום  צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו תשנ"ח-1997

36.  (א)  לראש מועצה יהיה סגן אחד אשר ייבחר על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי המועצה ברוב חבריה; בחירת הסגן האמור תהיה תוך חודשיים מיום שראש המועצה התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של סגן קודם שנבחר לפי סעיף זה.

          (ב)  נעדר ראש המועצה מן הארץ או נבצר ממנו למלא את תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן ראש מועצה חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 36

סגנים נוספים צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו תשנ"ח–1997*

37.  בנוסף לסגן האמור בסעיף 36 רשאית המועצה לבחור בדרך האמורה בסעיף 6ח(א) לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות –

צו (תיקון)  תשנ"ח-1997

(1)  במועצה אזורית שמספר תושביה אינו עולה על 20,000 - סגן אחד;

(2)  במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על 20,000 או שמספר הישובים בה עולה על 50 - שני סגנים.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 37

 

מיום 17.11.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 (תיקון) תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5866 מיום 17.11.1997 עמ' 152

(1) במועצה אזורית שמספר תושביה עולה על 10,000 אינו עולה על 20,000 - סגן אחד;

מילוי מקום ראש המועצה בהעדר הסגן צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

37א.  לא נבחר סגן כאמור בסעיף 36, או נעדר אותו סגן או חדל לכהן, או נבצר ממנו למלא את מקומו של ראש המועצה, ימלא את מקומו של ראש המועצה אחד מהסגנים הנוספים שהמועצה קבעה לכך, ואם אין סגן כזה - חבר המועצה שהמועצה קבעה לכך.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 37א

משכורת צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

37ב.  ראש המועצה, סגנו וכן מי שממלא את מקום ראש המועצה לפי סעיף 37א, רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת באישור השר ובשיעור שקבע השר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 37ב

פסולים לכהונה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

37ג.   (א)  אלה פסולים לכהן כחברי מועצה:

(1)   מי שלא היה זכאי לכתחילה להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר מועצה בהתאם לאמור בסעיף 19, או שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיות מועמד המפורטות בסעיף 19;

צו תשס"א-2001

(2)   מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

צו תשס"א-2001

(3)   מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמת או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 19א;

צו תש"ע-2010

(4)   חבר ועד מקומי;

צו תשע"ה-2014

(5)   מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או בשל אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(6)   עובד המועצה במשכורת;

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(7)   עובד המדינה במשכורת אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;

צו (מס' 6)  תשע"ח-2018

(8)   עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר המועצה.

          (ב)  המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 993

הוספת סעיף 37ג

 

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 812

(2) חבר המועצה שחויב בפסק דין סופי לאחר שהיה לחבר המועצה, בעבירה שיש עמה קלון.

(2) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר המועצה, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

(3) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמת או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 19א.

 

מיום 6.8.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6907 מיום 7.7.2010 עמ' 1367

הוספת פסקה 37ג(א)(4)

 

מיום 29.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7432 מיום 29.10.2014 עמ' 25

הוספת פסקה 37ג(א)(5)

 

מיום 24.7.2018

צו (מס' 6) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8046 מיום 24.7.2018 עמ' 2541

הוספת פסקאות 37ג(א)(6) עד 37ג(א)(8)

קביעת קלון על ידי בית המשפט צו תשס"א-2001

37ג1. (א)  גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

          (ב)  לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שחבר המועצה החל לכהן בין מועד גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.

          (ג)   מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 812

הוספת סעיף 37ג1

היעדרות מישיבות המועצה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

37ד.  (א)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר המועצה, ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה ברשות המועצה שניתנה מראש, או שנעדר בשל מחלה, שירות בצבא-הגנה לישראל או שליחות ציבורית.

          (ג)   בתום החודש השני להיעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד לאחר הישיבה השניה שממנה נעדר, לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה שמהן נעדר וכן את נוסחו המלא של סעיף זה.

          (ד)  ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תישלח לחבר המועצה בדואר רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר רשום לממונה על המחוז.

          (ה)  לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) ולא שלחה גם תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 994

הוספת סעיף 37ד

הודעה על חדילת חברות במועצה צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

37ה.  (א)  נראה לראש המועצה, כי חבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה או חדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 37ד, ישלח לו ראש המועצה, בדואר רשום, לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ראש המועצה ימציא העתק מהודעתו האמורה לידי הממונה על המחוז.

          (ב)  נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה או חדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 37ד, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא שלחה גם תוך ארבעה עשר ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

          (ג)   בתום שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, אלא אם כן תוך הזמן האמור התקיים אחד מאלה:

צו (מס' 4)  תשע"ב-2012

(1)   אותו חבר המועצה עתר לבית משפט לעניינים מינהליים לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית-המשפט יחליט אחרת;

(2)   התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את משלוחה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב, לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או לידי ראש המועצה, לפי הענין.

צו תשס"א-2001

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(2), תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.

צו תשס"א-2001 צו (מס' 4)  תשע"ב-2012

          (ה)  על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(3) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1), יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בעתירה.

צו תשע"ה-2014

          (ו)   על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(5), יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-(ה), בשינויים אלה:

(1)   הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על חבר המועצה לשלם את חובו או להסדיר אותו, לרבות בדרך של פריסתו (בסעיף זה – הסדרת חוב);

(2)   כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בפסקה (1), זולת אם –

(א)   בתוך שלושים ימים ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;

(ב)   בתוך שישים ימים ממועד משלוח ההודעה התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ג);

(3)   הגזבר יודיע לממונה על תחילת השעיה ועל הפסקת כהונה של חבר המועצה;

(4)   הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 994

הוספת סעיף 37ה

 

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 812

הוספת סעיפים קטנים 37ה(ד), 37ה(ה)

 

מיום 20.5.2012

צו (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7122 מיום 20.5.2012 עמ' 1178

(ג) בתום שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, אלא אם כן תוך הזמן האמור התקיים אחד מאלה:

(1) אותו חבר המועצה הגיש בקשה לבית-משפט מוסמך עתר לבית משפט לעניינים מינהליים לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית-המשפט יחליט אחרת;

(2) התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את משלוחה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב, לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או לידי ראש המועצה, לפי הענין.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(2), תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.

(ה) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(א)(3) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), ואולם אם הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1), יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בעתירה.

 

מיום 29.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7432 מיום 29.10.2014 עמ' 25

הוספת סעיף קטן 37ה(ו)

הוראות לענין השעיה צו תשס"א-2001

37ה1. (א)  קבע בית המשפט לפי סעיף 37ג1 כי יש עם העבירה שבה הורשע חבר המועצה משום קלון, יושעה חבר המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

צו תשע"ה-2014

          (ב)  הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 37ה(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 37י(א); חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות לכהונה לפי סעיף 37ג(א)(3) או (5), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר המועצה מכוח הוראות סעיף 37י(א) או (ב).

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 812

הוספת סעיף 37ה1

 

מיום 29.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7432 מיום 29.10.2014 עמ' 26

(ב) הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 37ה(ה) או (ו), יחולו הוראות סעיף 37י(א); חזר חבר המועצה לכהן לאחר שזוכה בערעור או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות לכהונה לפי סעיף 37ג(א)(3) או (5), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן כחבר המועצה מכוח הוראות סעיף 37י(א) או (ב).

חדילה מכהונת סגן צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

37ו.   (א)  סגן ראש מועצה יחדל מכהונתו אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא חדל להיות חבר המועצה;

(2)   הוא התפטר מכהונתו;

(3)   בסגן כאמור בסעיף 36 - ראש המועצה, באישור המועצה, ברוב חבריה, העביר אותו מכהונתו;

(4)   בסגן כאמור בסעיף 37 - המועצה, בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה בישיבה מיוחדת, העבירה אותו מכהונתו.

          (ב)  סגן ראש מועצה הרוצה להתפטר ימסור הודעה בכתב על כך לראש המועצה וימציא העתק מהודעתו לחברי המועצה ולממונה על המחוז; ההתפטרות תקבל תוקף כעבור 48 שעות לאחר שהודעת ההתפטרות נמסרה לראש המועצה.

          (ג)   הגישו רוב חברי המועצה לראש המועצה דרישה בכתב לכנס ישיבה מיוחדת לדיון על העברת סגן ראש המועצה מכהונתו כאמור בסעיף קטן (א)(4), יכנס ראש המועצה את הישיבה לא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הדרישה; לא כינס ראש המועצה את הישיבה בתוך הזמן האמור, ימנה השר אדם שיכנס את המועצה לישיבה המיוחדת במועד שקבע השר.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 995

הוספת סעיף 37ו

פרסום צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

37ז.   מזכיר המועצה יודיע לשר על כל מקרה של בחירת סגן ראש מועצה ועל חדילה מכהונה של סגן ראש מועצה והשר יפרסם הודעה על כך ברשומות.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 995

הוספת סעיף 37ז

התפטרות חבר  מועצה צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

37ח.  חבר מועצה הרוצה להתפטר מכהונתו, ימסור הודעה בכתב על כך לראש המועצה וימציא העתק מהודעתו לחברי המועצה ולממונה על המחוז; ההתפטרות תקבל תוקף כעבור 48 שעות לאחר שהודעת ההתפטרות נמסרה לראש המועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 995

הוספת סעיף 37ח

התפטרות ראש מועצה מייצוג אזור צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

37ט.  (א)  ראש מועצה שנבחר גם כנציגו של אזור במועצה ורוצה להתפטר מייצוג כאמור, ימסור הודעה בכתב על כך למועצה וימציא העתק מהודעתו האמורה לממונה על המחוז ולועד המקומי המכהן באותו אזור; ההתפטרות תקבל תוקף עם מסירת ההודעה למועצה.

          (ב)  התפטר ראש מועצה מייצוגו של אזור כאמור בסעיף קטן (א), ימשיך להיות חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למנין החברים שנקבע לאותה מועצה, כל עוד הוא מכהן כראש מועצה.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 995

הוספת סעיף 37ט

חליפו של חבר מועצה שחדל לכהן צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997 צו תשס"א-2001

37י.   (א)  במקום חבר המועצה שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא המועמד ששמו רשום ברשימת המועמדים שמטעמה נבחר אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות האחרונות למועצה; ואם אותו מועמד כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש המועצה שאינו רוצה להיות חבר המועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו רשום אחריו ברשימת המועמדים האמורה, וכן הלאה.

          (ב)  אין ברשימת המועמדים מי שימלא את המקום הפנוי כאמור בסעיף קטן (א), ימנה השר, ללא דיחוי, חבר חדש מבין האנשים הזכאים להיבחר לחברי המועצה, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו נבחר החבר שמקומו נתפנה, ואם אין, לדעת השר, ארגון כזה, ייעשה המינוי בהתחשב ברצונם של אותם אנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 995

הוספת סעיף 37י

 

מיום 29.5.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2011 עמ' 812

(א) במקום חבר המועצה שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא המועמד ששמו רשום ברשימת המועמדים שמטעמה נבחר אותו חבר אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה בבחירות האחרונות למועצה; ואם אותו מועמד כבר נכנס למועצה בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאינו יכול להיות חבר מועצה מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש המועצה שאינו רוצה להיות חבר המועצה, יבוא במקומו המועמד ששמו רשום אחריו ברשימת המועמדים האמורה, וכן הלאה.

תוקף פעולות צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

37יא. חבר מועצה, המכהן בתפקידו כשהוא פסול לכהן כחבר המועצה או שחדל להיות חבר המועצה לפי סעיף 37ד, יראו את מעשיו בתפקידו כחבר המועצה כאילו נעשו בידי חבר מועצה המכהן כדין.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 995

הוספת סעיף 37יא

פרק ששי: ועדות

ועדת הנהלה

38.  (א)  למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה.

          (ב)  תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה, ובלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל ארנונות, אגרות, היטלים או תשלומים אחרים, ללוות כספים, להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.

צו (מס' 5)  תשע"ח-2018

          (ג)   לעניין סעיף 206 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת, תמלא ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת הכספים במועצה שלא מונתה בה ועדת כספים.

מיום 19.7.2018

צו (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

הוספת סעיף קטן 38(ג)

צו (מס' 5)  תשע"ח-2018

39.  (בוטל).

מיום 23.9.1965

צו (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1777 מיום 23.9.1965 עמ' 2799

החלפת סעיף 39

הנוסח הקודם:

ועדת בקורת

39. (א) למועצה תהא ועדת בקורת קבועה, שתפקידה לבדוק ולבקר את חשבונות המועצה ועניניה, את פעולת ועדותיה, מחלקותיה, מפעליה ומוסדותיה ועניניהם, ואת פעולת עובדיהם.

(ב) ועדת הבקורת תיבחר על ידי המועצה מבין חבריה, ובלבד שהרכבה יהיה יחסי כהרכב הסיעתי של המועצה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

ועדת בקורת

39. (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת.

(ב) ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הבקורת.

(ג) מספר חברי ועדת הבקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה או במועצה שראש המועצה שלה לא נבחר בקולותיהם של נציגי כל הסיעות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הבקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בועדת ההנהלה או שלא הצביעה בעד בחירתו של ראש המועצה.

צו (מס' 5)  תשע"ח-2018

39א.  (בוטל).

מיום 23.9.1965

צו (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1777 מיום 23.9.1965 עמ' 2799

הוספת סעיף 39א

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 39א

הנוסח הקודם:

תפקידים וסמכויות

39א. (א) אלה תפקידי ועדת הבקורת וסמכויותיה:

(1) לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין;

(2) לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר;

(3) לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.

(ב) ועדת הבקורת רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד המועצה, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידה.

ועדה חקלאית

40.  למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה שתפקידה לטפל בענינים החקלאיים של המועצה ושל תחום המועצה.

ועדת מכרזים צו (מס' 5) תש"ם-1980

40א.  (א)  המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה, שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה, שלדעת הועדה ראויה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.

          (ב)  החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.

          (ג)   ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

מיום 23.9.1965

צו (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1777 מיום 23.9.1965 עמ' 2799

הוספת סעיף 40א

 

מיום 7.1.1979

צו תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3931 מיום 7.1.1979 עמ' 472

40א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים והצעות שתפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן; החלטותיה של הועדה אינן טעונות אישור המועצה אם ערך הקניה או העבודה אינו עולה על סכום שנקבע על ידי המועצה לצורך סעיף זה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על 10,000 לירות 50,000 לירות.

 

מיום 10.1.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4076 מיום 10.1.1980 עמ' 747

40א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים והצעות שתפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן; החלטותיה של הועדה אינן טעונות אישור המועצה אם ערך הקניה או העבודה אינו עולה על סכום שנקבע על ידי המועצה לצורך סעיף זה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על 50,000 לירות 150,000 לירות.

 

מיום 1.9.1980

צו (מס' 5) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4162 מיום 1.9.1980 עמ' 2366

החלפת סעיף 40א

הנוסח הקודם:

ועדת מכרזים והצעות

40א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים והצעות שתפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן; החלטותיה של הועדה אינן טעונות אישור המועצה אם ערך הקניה או העבודה אינו עולה על סכום שנקבע על ידי המועצה לצורך סעיף זה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על 150,000 לירות.

ועדת מל"ח צו תשל"ב-1972

40ב.  (א)  המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (להלן - ועדת מל"ח).

          (ב)  הוראות סעיף 42 לא יחולו על הרכב ועדת מל"ח.

מיום 23.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2824 מיום 23.2.1972 עמ' 846

הוספת סעיף 40ב

ועדת בטחון צו (מס' 3) תשל"ו-1975

40ג.   (א)  במועצה אזורית, שבה נתכונן משמר אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה, תקום ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי.

          (ב)  חברי ועדת הבטחון יהיו –

(1)   נציגי המועצה האזורית שתמנה המועצה;

(2)   נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הבטחון, שימנה מפקד הג"א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951; נציג שר החינוך והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה מפקד משטרת המחוז;

(3)   חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.

          (ג)   על נציגי המועצה האזורית בועדת הבטחון, לא יחולו הוראות סעיף 42.

מיום 25.7.1974 עד יום 24.10.1974

צו (מס' 2) תשל"ד-1974 (תקנות שעת חירום)

ק"ת תשל"ד מס' 3204 מיום 25.7.1974 עמ' 1568

הוספת סעיף 40ג

הנוסח:

ועדת בטחון

40. (א) במועצה שבה נתכונן משמר אזרחי כמשמעותו בתקנות שעת חירום (משמר אזרחי), תשל"ד-1974, תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ למועצה ולמפקד המשמר בתפקידיהם לפי תקנות שעת חירום האמורות.

(ב) ועדת הבטחון תהיה מורכבת מנציגי המועצה, שר הבטחון, שר החינוך והתרבות ושר המשטרה ומחברים אחרים כפי שתחליט הועדה.

(ג) נציגי המועצה יתמנו בידיה, והחברים האחרים – בידי מפקד הג"א מחוזי כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, בידי מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות ובידי מפקד משטרת המחוז, לפי הענין, זולת אם החליט מי מהם שלא למנות נציג השר לועדה.

(ד) על נציגי המועצה בועדת הבטחון לא יחולו הוראות סעיף 42.

 

מיום 12.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3413 מיום 13.10.1975 עמ' 238

הוספת סעיף 40ג

ועדות שונות

41. נוסף על הועדות הנקובות בשמן בצו זה או בכל דין אחר, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות, לענינים או למקרים מסויימים.

הרכב הועדות צו (מס' 4) תשי"ט-1959 צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

42.  ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בצו זה או בדין אחר יהיו מחצית חבריה, לפחות, חברי מועצה, והשאר – בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה שאינם פסולים לפי סעיף 37ג, ובלבד שההרכב הכולל של הועדות האמורות יהיה יחסי, כהרכב הסיעתי של המועצה.

מיום 17.9.1959

צו (מס' 4) תשי"ט-1959

ק"ת תשי"ט מס' 942 מיום 17.9.1959 עמ' 2006

42. ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בצו זה או בדין אחר יהיו מחצית חבריה, לפחות, חברי מועצה, והשאר – בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה שאינם פסולים לפי סעיף 11(א), ובלבד שההרכב הכולל של הועדות האמורות יהיה יחסי, כהרכב הסיעתי של המועצה.

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 996

42. ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בצו זה או בדין אחר יהיו מחצית חבריה, לפחות, חברי מועצה, והשאר – בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה שאינם פסולים לפי סעיף 11(א) לפי סעיף 37ג, ובלבד שההרכב הכולל של הועדות האמורות יהיה יחסי, כהרכב הסיעתי של המועצה.

יושבי ראש הועדות צו תשל"ב-1972

43.  ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש בועדת ההנהלה ובועדת מל"ח; יושבי ראש שאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה, מתוך חברי הועדה.

מיום 23.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2824 מיום 23.2.1972 עמ' 846

43. ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש בועדת ההנהלה ובועדת מל"ח; יושבי ראש שאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה, מתוך חברי הועדה.

תקופת הכהונה של ועדות המועצה

44.  ועדה קבועה של המועצה תכהן כל תקופת כהונתה של המועצה, מלבד אם נקבעה הוראה אחרת בצו זה או בכל דין אחר. ועדה ארעית תחדל לכהן עם גמר תפקידה; אולם רשאית המועצה לשנות בכל עת את הרכבה של ועדה, כולו או מקצתו, בכפוף להוראות צו זה.

חדילת חברות

45.  (א)  חבר מועצה שנבחר על ידיה להיות חבר ועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.

          (ב)  חבר ועדה של המועצה, שאיבד את זכותו להיבחר כחבר המועצה יחדל מהיות חבר הועדה.

          (ג)   חבר ועדה של המועצה, רשאי בכל עת להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה.

ועדות משנה

46.  כל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה, לכל מטרה הנראית לה בגדר תפקידה.

סדרי העבודה של הועדות

47.  כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה לכך הוראה אחרת בענין זה, לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

פרק שביעי: ישיבות המועצה והועדות וסדריהן

מועד הישיבות צו תשכ"ה-1964

48.  (א)  המועצה תקבע את הימים לישיבותיה, ובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל ששה שבועות; אולם רשאית המועצה להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשים ניסן ותשרי של כל שנה לפי הלוח העברי.

          (ב)  ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת מועצה שלא מן המנין.

          (ג)   ראש המועצה חייב לכנס ישיבת מועצה שלא מן המנין, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש, לפחות, מחברי המועצה ובה פורט סדר היום הנדרש, או אם באה דרישה לכך מאת ועדת ההנהלה או ועדת הבקורת של המועצה; לא כינס ראש המועצה את הישיבה תוך 14 יום מיום הגשת דרישה כאמור, יוכלו החברים שהגישו אותה לקרוא לישיבת המועצה לשם דיון בסדר היום הנדרש.

          (ד)  יושב ראש ועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב ראש בה, והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה, או על פי דרישה מאת ועדת ההנהלה או ועדת הבקורת.

מיום 1.10.1964

צו תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1632 מיום 1.10.1964 עמ' 125

(א) המועצה תקבע את הימים לישיבותיה, ובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת לחודש בכל ששה שבועות; אולם רשאית המועצה להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשים ניסן ותשרי של כל שנה לפי הלוח העברי.

סדר היום

49.  (א)  סדר היום לישיבת מועצה, שלא נקבע מראש על ידי המועצה, ייקבע על ידי ראש המועצה באישור ועדת ההנהלה. ועדת ההנהלה רשאית גם לשנות את סדר היום שקבע ראש המועצה.

          (ב)  סדר היום לישיבת ועדה שלא נקבע מראש על ידי הועדה, ייקבע על ידי יושב ראש הועדה.

          (ג)   הצעות לשינוי סדר היום בישיבה של מועצה או ועדה, יובאו לדיון רק עם פתיחת הישיבה.

          (ד)  אין להעלות על סדר היום של ישיבת מועצה או ועדה שום ענין שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם נוכחים ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מחברי המועצה או הועדה.

הזמנות

50.  (א)  הזמנה לכל ישיבה של המועצה או של ועדה, פרט לישיבה הראשונה של המועצה הראשונה, חתומה ביד מזכיר המועצה או יושב ראש הועדה, המפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי המועצה או הועדה לפחות 24 שעות לפני הישיבה; ואם היא נשלחה על ידי הדואר, יש לשלחה לפחות 36 שעות לפני הישיבה.

          (ב)  הודעה בדבר זמנה, מקומה וסדר יומה של כל ישיבת מועצה יש להדביק על הדלת החיצונית של משרד המועצה או סמוך לה.

הנהלת הישיבות

51.  (א)  ראש המועצה יהיה היושב ראש בכל ישיבות המועצה, ובהעדרו - סגן ראש המועצה, ואם יש יותר מסגן אחד והם נוכחים בישיבה – הסגן אשר המועצה תבחר בו לשם כך. נעדרו ראש המועצה וכל סגניו, יבחרו הנוכחים באחד מחברי המועצה להיות יושב ראש הישיבה.

          (ב)  יושב ראש ועדה יהיה יושב ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו - חבר הועדה שייבחר לשם כך על ידי הנוכחים.

פומביות ישיבות המועצה

52.  ישיבות המועצה יהיו פומביות, אלא אם הוחלט בישיבה שתהא, כולה או חלקה, בדלתיים סגורות.

קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית (הוראת שעה) תשפ"ב-2022

52א.  (א)  ראש המועצה רשאי להחליט כי ישיבה פלונית תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו הנוגעים להתפשטות נגיף הקורונה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   כל חברי המועצה הסכימו לכך בכתב מראש, לאחר שנמסר להם סדר יומה המפורט של הישיבה;

(2)   בישיבה יתאפשר לכל המוזמנים לישיבה לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה במהלך הישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

          (ב)  על ישיבה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו, נוסף על ההוראות החלות לפי כל דין על קיום ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן, בשינויים המחויבים, גם הוראות אלה:

(1)   היה אחד המשתתפים בישיבת המועצה אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תתקיים הישיבה בדרך של היוועדות חזותית תוך עריכת התאמות נגישות הנדרשות בהתאם להוראות בדבר התאמות נגישות לפי החוק האמור;

(2)   המועצה האזורית תעמיד לרשות חבר מועצה המעוניין בכך חדר במיתקני המועצה האזורית ובו האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך השתתפות בישיבה;

(3)   בהזמנה לישיבה יצוין גם כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין השתתפות בישיבה;

(4)   בישיבה לא ינכחו שני חברי מועצה או יותר בחדר אחד;

(5)   לעניין סעיף 53, יראו חבר מועצה כמשתתף בישיבה אם ניתן לראותו באמצעות המסך;

(6)   החלטת מועצה בישיבה תתקבל לאחר שניתנה האפשרות לכל חבר מועצה להשתתף בדיון, להשמיע את עמדתו ולהצביע; הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל חברי המועצה המשתתפים בישיבה;

(7)   ראה חבר מועצה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בדיון או לשמוע או להשמיע את עמדתו, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול;

(8)   ישיבת המועצה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה המקומית.

          (ג)   לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

מיום 10.2.2022 עד תום תוקף הכרזת קורונה

(הוראת שעה) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9986 מיום 10.2.2022 עמ' 2011

הוספת סעיף 52א

מנין חוקי צו (מס' 2)  תשכ"ה-1965

53.  (א)  רוב חברי המועצה או הועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת, ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה; לא נוכח שליש כאמור – תידחה הישיבה ל-7 ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה, בתנאי שלא ידונו בה בענין שלא עמד על סדר היום של הישיבה הקודמת.

          (ב)  נקבע בדין להחלטה מסויימת רוב מיוחד בהצבעה, יהיה רוב זה גם המנין החוקי לדיון באותו ענין.

          (ג)   החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי המועצה או של חברי ועדה הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי, חוץ מהחלטות שנקבע להן בדין רוב מיוחד.

          (ד)  מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.

          (ה)  הצבעה במועצה או בועדה היא בהרמת ידיים, אך על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה או הועדה הנוכחים, תהיה ההצבעה חשאית.

מיום 23.9.1965

צו (מס' 2) תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1777 מיום 23.9.1965 עמ' 2799

(א) רוב חברי המועצה או הועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת, ואז תהיה חוקית בכל מספר נוכחים אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה; לא נוכח שליש כאמור – תידחה הישיבה ל-7 ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה, בתנאי שלא ידונו בה בענין שלא עמד על סדר היום של הישיבה הקודמת.

פרוטוקול צו תשע"ו-2016

54.  בכל ישיבה של המועצה או של ועדה יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי המועצה או הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה. הפרוטוקול יישלח לחברי המועצה או הועדה לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה. היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה.

מיום 5.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7626 מיום 6.3.2016 עמ' 796

54. בכל ישיבה של המועצה או של ועדה יש להקליט את מהלך הישיבה ולרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי המועצה או הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה. הפרוטוקול יישלח לחברי המועצה או הועדה לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה. היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה.

הגשת שאילתה ותשובה צו (מס' 3) תשע"ב-2012

54א.  (א)  לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה מן המניין הקרובה, רשאי חבר המועצה להגיש לראש המועצה שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי המועצה האזורית, והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש המועצה או חבר מועצה שנאצלה לו הסמכות בעניין שלגביו נשאלה השאילתה, כפי שיחליט ראש המועצה, ישיב בכתב ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה ישיבה, ואולם רשאי הוא לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין שלאחר הישיבה הבאה ובלבד שלא ידחה את תשובתו לגבי יותר משתי שאילתות בישיבה אחת; השאילתה והתשובה יחולקו לחברי המועצה.

          (ב)  לא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מן המניין שהתקיימו לאחר הגשתה, יועמד נושא השאילתה, לפי דרישת השואל, כסעיף ראשון על סדר היום בישיבה מן המניין הקרובה ויקוים דיון בנושא.

          (ג)   לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל ישיבה מן המניין.

מיום 12.2.2012

צו (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 606

הוספת סעיף 54א

שאילתה נוספת צו (מס' 3) תשע"ב-2012

54ב.  השואל רשאי, לאחר שמיעת התשובה, לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת, ובלבד שהיא נובעת מתוכן התשובה, וראש המועצה או חבר מועצה שנאצלה לו הסמכות בעניין שלגביו נשאלה השאילתה, כפי שיחליט ראש המועצה, יענה תשובה קצרה בעל פה; על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתקיים דיון במועצה.

מיום 12.2.2012

צו (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 607

הוספת סעיף 54ב

הסדר העבודה והישיבות

55.  המועצה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בענין זה.

תוקף הדיונים וההחלטות

56.  תקפם של דיון והחלטה במועצה או בועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה בה מקומו של חבר מחבריה, או מחמת פגם שחל בבחירתו או בכשרו או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים, שלפי הנראה לא השפיעו על התוצאות.

פרק שמיני: עובדים

העסקת עובדים צו (מס' 2) תשנ"ז-1997 צו תשע"ד-2014 צו (מס' 5)  תשע"ח-2018

57[1](א)  מועצה חייבת להעסיק מזכיר, אם לא מונה מנהל כללי, גזבר ומהנדס, אך ניתן למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות האמורות.

 

צו תשע"ד-2014

          (א1) ראש המועצה רשאי למנות למועצה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.

צו תשע"ד-2014

          (א2) לא ימנה ראש המועצה אדם למשרת מנהל כללי, אלא מי שוועדת המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן (א5) אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

צו תשע"ד-2014

          (א3) מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה.

צו תשע"ד-2014

          (א4) לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי סעיפים קטנים (א1) עד (א3), תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים אדם ראוי מבין עובדי הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר.

צו תשע"ד-2014

          (א5) אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:

(1)   ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;

(2)   שני חברי מועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה; ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

(3)   היועץ המשפטי של המועצה;

(4)   נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת.

צו תשע"ד-2014

          (א6) מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו.

          (ב)  ראש מועצה רשאי למנות למועצה עובדים למשרות שלא פורטו בסעיף קטן (א) ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציב המאושר.

          (ג)   לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (ב), אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962.

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 996

החלפת סעיף 57

הנוסח הקודם:

העסקת עובדים

57. (א) מועצה חייבת להעסיק מזכיר וגזבר ורשאית להעסיק מהנדס ועובדים אחרים במשכורת; משכורתם ותנאי עבודתם תקבע המועצה באישור השר.

(ב) ראש המועצה, או מי שהוסמך על ידיו, רשאי, בשים לב להוראות המועצה בענין זה, להעסיק עובדים בשכר כדי לבצע כל עבודה של המועצה ולקבוע את שכרם ותנאי עבודתם.

(ג) מועצה רשאית לדרוש מכל עובד הממלא תפקיד שיש עמו אחריות כספית ליתן ערובה מספקת למילוי תפקידו כשורה.

 

מיום 18.4.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 957

(א) מועצה חייבת להעסיק מזכיר, אם לא מונה מנהל כללי, גזבר ומהנדס, אך ניתן למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות האמורות.

(א1) ראש המועצה רשאי למנות למועצה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.

(א2) לא ימנה ראש המועצה אדם למשרת מנהל כללי, אלא מי שוועדת המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן (א5) אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

(א3) מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה.

(א4) לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי סעיפים קטנים (א1) עד (א3), תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים אדם ראוי מבין עובדי הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר.

(א5) אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:

(1) ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;

(2) שני חברי מועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה; ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

(3) היועץ המשפטי של המועצה;

(4) נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת.

(א6) מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

(א) מועצה חייבת להעסיק מזכיר, אם לא מונה מנהל כללי, גזבר ומהנדס, אך ניתן למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות האמורות.

היקף משרה צו (מס' 2)  תשס"ח-2007

57א.  המבקר שמונה בהתאם לסעיף 13ה לפקודת המועצות המקומיות יכהן בהיקף משרה כמפורט להלן:

(1)  מספר התושבים בתחום המועצה 20,000 או יותר, יכהן כמבקר במשרה מלאה;

צו (מס' 7)  תשע"ב-2012

(2)  מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-20,000 תושבים, יכהן המבקר בחצי משרה; על אף האמור, היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-5,000 תושבים, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה.

מיום 31.12.2007

צו (מס' 2) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6633 מיום 31.12.2007 עמ' 271

הוספת סעיף 57א

 

מיום 10.8.2012

צו (מס' 7) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1420

(2) מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-20,000 תושבים, יכהן המבקר בחצי משרה; על אף האמור, היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-5,000 תושבים, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה.

גמלאות לעובדים

58.  מועצה רשאית, באישור השר, להורות בדבר מתן גמלאות לעובדיה, לבני משפחותיהם או לתלויים בהם, או בדבר הקמתה והנהלתה של קופת תגמולים לטובתם.

איסור טובת הנאה צו תש"ך-1959 צו (מס' 2)  תשנ"ז-1997

59.  לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 89א(ב) לגבי חברי המועצה.

מיום 19.11.1959

צו תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 958 מיום 19.11.1958 עמ' 194

59. לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם לא היו רואים אותו כפסול לכהן כחבר מועצה לפי סעיף 11 אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 12 לגבי חברי המועצה.

 

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 996

59. לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 12 בסעיף 89א(ב) לגבי חברי המועצה.

איסור עבודות חוץ

60.  (א)  בסעיף זה, "עבודת חוץ" - כל עיסוק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט –

(1)   עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;

(2)   עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;

(3)   השקעת הון והפקת רווחים ממנו, שאין אתם עבודה או עיסוק.

          (ב)  עובד מועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה (בסעיף זה - עובד מועצה), לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת חוץ; ראש מועצה, רשאי באישור המועצה, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס. מועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.

          (ג)   אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה, לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם –

(1)   היא לטובת הכלל;

(2)   אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה;

(3)   אין בה משום התחרות בלתי הוגנת, עם מי שאינו עובד מועצה;

(4)   אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה;

(5)   העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד מועצה, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

          (ה)  הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 59.

צו (מס' 5)  תשע"ח-2018

61.  (בוטל).

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 996

החלפת סעיף 61

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים והשעייתם

61. (א) עובד במשכורת –

(1) אין לפטרו ואין להשעותו אלא על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה שנתכנסה לאחר הודעה מוקדמת שבאותה ישיבה ידונו בפיטוריו או בהשעייתו; אין הוראה זו באה למעט כל זכות או התחייבות לפי הסכם עבודה או לפי נוהג עבודה;

(2) חייבת המועצה לפטרו או להשעותו על פי החלטה רגילה, אם הורשע בפסק דין סופי על עבירה פלילית בקשר לעבודתו או על עבירה פלילית אחרת שלדעת המועצה היא ממיטה עליו קלון;

(3) חייבת הומעצה להשעותו אם הואשם בעבירה פלילית כאמור בפסקה (2);

(4) חייבת המועצה לפטרו אם עבר על הוראות סעיף 59.

(ב) עובד בשכר – רשאי ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו, לפטרו או להשעותו, בשים לב להוראות המועצה בענין זה; אין הוראה זו באה למעט כל זכות או התחייבות לפי הסכם עבודה או לפי נוהג עבודה.

 

מיום 19.7.2018

צו (מס' 5) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8043 מיום 19.7.2018 עמ' 2495

ביטול סעיף 61

הנוסח הקודם:

פיטורי עובדים

61. (א) לא יפוטר עובד מעובדי המועצה המנויים בסעיף 57(א) אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ב) לא יפוטר עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של היועץ המשפטי למועצה, אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בענין הפיטורים.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעייתו של היועץ המשפטי למועצה.

(ה) ראש מועצה, באישור המועצה או הועדה שהמועצה מינתה לכך, רשאי לפטר עובד מועצה שאיננו מהעובדים המנויים בסעיף 57(א) ובסעיף קטן (ב), אם הפיטורים אינם מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות (משמעת) תשל"ח-1978 (להלן – חוק המשמעת).

(ו) על אף האמור בסעיף זה, רשאי ראש המועצה לפטר כל עובד שנתקבל לעבודה בנסיון וטרם הושלמה תקופת הנסיון.

(ז) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת, להחליט על פיטוריו של עובד מועצה בשל הרשעתו בעבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

העסקת מתנדבים צו תשל"ב-1972

61א.  (א)  המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום, בכל התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

          (ב)  על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות עובדים), תשכ"ב–1962, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים.

מיום 23.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2824 מיום 23.2.1972 עמ' 846

הוספת סעיף 61א

צו (מס' 4)  תשע"ח-2018

62.  (בוטל).

מיום 5.8.1997

צו (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5845 מיום 5.8.1997 עמ' 997

(א) עובד מועצה שנתמנה או שנבחר להיות חבר מועצה, לא יהא זכאי לכהן כחבר עד שיתפטר מעבודתו; לא הודיע בכתב לראש המועצה, תוך 14 יום מיום המינוי או הבחירה, על התפטרותו מעבודתו, יראו אותו כמסרב לקבל את המינוי או את הבחירה, ואת מקומו במועצה – כפנוי.

(ב) עובד שהתפטר מעבודתו במועצה לפי סעיף זה בשל כך בלבד שהחל לכהן כחבר אותה מועצה, הזכות בידו לחזור לעבודתו תוך 90 יום לאחר תום תקופת כהונתו כחבר מועצה. חזר כך - תיחשב לו תקופת עבודתו הקודמת במועצה וכן תקופת כהונתו כחבר המועצה כתקופות ותק בעבודה, לצורך קביעת שכרו וזכויותיו בעבודתו החדשה או המחודשת.

 

מיום 4.6.2018

צו (מס' 4) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8012 מיום 4.6.2018 עמ' 2072

ביטול סעיף 62

הנוסח הקודם:

עובד מועצה שהיה לחבר מועצה

62. (א) (בוטל).

(ב) עובד שהתפטר מעבודתו במועצה בשל כך בלבד שהחל לכהן כחבר אותה מועצה, הזכות בידו לחזור לעבודתו תוך 90 יום לאחר תום תקופת כהונתו כחבר מועצה. חזר כך – תיחשב לו תקופת עבודתו הקודמת במועצה וכן תקופת כהונתו כחבר המועצה כתקופות ותק בעבודה, לצורך קביעת שכרו וזכויותיו בעבודתו החדשה או המחודשת.

פרק תשיעי: סמכויות

סמכויות המועצה

63.  (א)  המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לטפל ולפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה הסמכויות הבאות:

(1)   לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;

(2)   להקים ולקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה לתועלת הציבור;

(3)   לדאוג לפיתוח תחום המועצה ושיפורו ולקידום הענינים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והחינוכיים, של תושביו או של כל חלק מהם; ובלבד שהמועצה לא תטפל בעניני תרבות וחינוך הנוגעים לישוב אחד או לישובים אחדים אלא אם היתה דעתם של הועדים המקומיים, שלהנהלתם נתונים הישובים הנוגעים בדבר, נוחה מטיפול כזה;

(4)   לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי;

(5)   להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;

(6)   להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת עניניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או של כל סוג שבהם, וכן לקבוע מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם, וימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

(7)   להסדיר או להגביל את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

(8)   לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון; למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים, לרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים, ולבערם; להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;

(9)   להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא באלה;

(10)  להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף וכן ענין אחר בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה;

צו תש"ך-1959

(10א) ביחס למפעלי המים שהוקמו על ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על ידי יחיד, לשם אספקת מים בתחומה של המועצה –

(א)   למנוע בזבוז מים, שימוש בלתי נאות, תצרוכת יתירה או זיהום של מים שמספקים אותם לציבור או ליחיד;

(ב)   להורות על שימוש בצינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סירי שופכין, אסלות מים ושאר כלים וכלי קיבול, כולם או מקצתם, שישמשו להובלת מים, חלוקתם, הפיקוח עליהם ואצירתם, וכן לקבוע את גדלם, מהותם, עוצמתם וחמריהם, אופן סידורם, מצבם, שינויים, הסרתם, חידושם ותיקונם;

(ג)    להסדיר אספקת מים ציבוריים על ידי ברזי מים והשימוש בהם;

(ד)   להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את החמרים, מדי המים, האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה;

(ה)   לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור ואגרות בעד התקנתם;

צו (מס' 2)  תש"ם-1980 צו תשמ"ה-1984

(11)  (א)   לא תייסד המועצה חברה, חברת-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים ולא תהיה חברה בעמותה, אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע;

(ב)   מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות;

צו תשנ"א-1990

(ג)    מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה ההחלטה על כך ברוב של חברי המועצה;

צו תשס"ו-2006

(ד)   על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006, בשינויים המחויבים;

(ה)   ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים;

(ו)    לא יינתן אישור לפי פסקת משנה (א), אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:

(1)   הקמת חברת בת או סניף לתאגיד;

(2)   ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

(3)   הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;

(4)   תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה;

(5)   הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על-ידי התאגיד;

צו תשל"ב-1972

(12)  לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.

          (ב)  המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לענינים שהיא נדרשת או מוסמכת להם.

          (ג)   המועצה רשאית להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים, על ידי עובדיה המורשים לכך ופועלים הנלווים אליהם, כדי לערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות לשם מניעתם או גילוים וסילוקם של מפגעים ותקלות, ולשם מניעתן או גילוין של עבירות על צו זה או על חוקי העזר של המועצה או על החלטותיה, או לשם עשיית כל מעשה שהמועצה רשאית לעשותו.

          (ד)  המועצה היא הנציגות המוכרת של הציבור בתחום המועצה בכל ענין שהוא בגדר סמכויותיה.

צו (מס' 2)  תשס"ד-2004

          (ה)  המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד מקומי, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג של ענינים, למעט סמכויותיה על פי סעיפים 63(א)(11), 68 ו-134 לצו זה וסעיף 22 לפקודה, וסמכות להפקיע מקרקעין, על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

מיום 19.11.1959

צו תש"ך-1959

ק"ת תש"ך מס' 958 מיום 19.11.1958 עמ' 194

הוספת פסקה 63(א)(10א)

 

מיום 12.12.1963

צו תשכ"ד-1963

ק"ת תשכ"ד מס' 1520 מיום 12.12.1963 עמ' 359

החלפת פסקה 63(א)(11)

הנוסח הקודם:

(11) לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, לרכוש מניות, ניירות ערך או זכות הנאה אחרת, של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים.

 

מיום 23.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2824 מיום 23.2.1972 עמ' 846

הוספת פסקה 63(א)(12)

 

מיום 18.5.1980

צו (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4126 מיום 18.5.1980 עמ' 1636

החלפת פסקה 63(א)(11)

הנוסח הקודם:

(11) לייסד, באישור השר ובתנאים שהוא יקבע, חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, לרכוש מניות, ניירות ערך או זכות הנאה אחרת, של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים;

 

מיום 23.12.1984

צו תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 419

(11) (א) לא תייסד המועצה חברה, חברת-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים ולא תהיה חברה בעמותה, אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע;

 

מיום 15.11.1990

צו תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 200

(11) (א) לא תייסד המועצה חברה, חברת-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהיה חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע;

(ב) מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות;

(ג) מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה ההחלטה על כך ברוב של שני שלישים מחברי המועצה ברוב של חברי המועצה;