נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מועצות מקומיות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – עובדי ציבור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ראש מינהל השירות

סעיף 2

2

Go

ועדת מינהל השירות

סעיף 3

2

Go

חילופי גברי

סעיף 4

2

Go

מנין חוקי

סעיף 5

2

Go

סדרי עבודת הועדה

סעיף 6

2

Go

החלטות הועדה

סעיף 7

3

Go

לשכות עבודה

סעיף 15

3

Go

קירבה משפחתית

סעיף 25

3

Go

עובד שנתקבל בניגוד לצו

סעיף 26

3

Go

קבלת משרה שלא כחוק

סעיף 27

4

Go

מועמד בעל עבר פלילי

סעיף 29

4

Go

חובת התייעצות

סעיף 30

4

Go

אישור מינויים קיימים

סעיף 31

4

Go

צווי המועצות המקומיות

סעיף 32

4

Go

ביטול

סעיף 33

4

Go

השם

סעיף 34

 


צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית;

          "השר" - שר הפנים;

          "נציגות עובדי הרשויות המקומיות" - הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות.

ראש מינהל השירות

2.    השר ימנה ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן - ראש מינהל השירות) והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

ועדת מינהל השירות

3.    השר ימנה ועדה של תשעה לועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן - הועדה), בהם ראש מינהל השירות וחמישה נציגי רשויות מקומיות, וימנה אחד מהם להיות יושב ראש הועדה; הודעה על מינוי הועדה והרכבה תפורסם ברשומות.

חילופי גברי צו תשכ"ה-1965

4.    ביום י"א באייר תשכ"ו (1 במאי 1966) ובכל שנתיים שלאחריו יפרשו שניים מחברי הועדה שהם נציגי הרשויות המקומיות, לפי הסדר שיקבע השר, והוא ימנה אותם מחדש או ימנה במקומם נציגים אחרים.

מיום 1.5.1964

צו תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1697 מיום 11.3.1965 עמ' 1524

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. כעבור שנתיים מיום מינוי הועדה יפרשו בכל שנה שניים מחבריה שהם נציגי רשויות מקומיות, לפי הסדר שיקבע השר, והוא ימנה במקומם נציגים של רשויות מקומיות אחרות.

מנין חוקי

5.    החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות, ובלבד שנכחו בישיבה לפחות חמישה חברים, ובהם ראש מינהל השירות.

סדרי עבודת הועדה

6.    הועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בצו זה.

החלטות הועדה

7.    החלטות הועדה יובאו לפני השר והוא רשאי, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניו, לשנותן או לבטלן; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי השר או על ידי הועדה יבצע אותן ראש מינהל השירות.

צו תשפ"א-2021

8.    (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

תקן

8. ראש רשות מקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לראש מינהל השירות, בדרכים שיורה עליהם ראש מינהל השירות, רשימת משרות בשירות הרשות המקומית, והדרגות הצמודות להן, לכל יחידה מיחידות הרשות המקומית (להלן – תקן).

 

צו תשפ"א-2021

9.    (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

אישור תקן

9. תקן טעון אישור ראש מינהל השירות ואם לא אישר, יובא התקן לפני הועדה, והיא תשמע את ראש הרשות המקומית או נציגו, ואת נציגות עובדי הרשויות המקומיות. החליטה הועדה שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, תודיע על כך לראש הרשות המקומית והוא יהיה רשאי לערור על ההחלטה לפני השר, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה.

צו תשפ"א-2021

10.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

מינוי למשרה

10. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן.

צו תשפ"א-2021

11.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

דרך המינוי

11. מינוי עובד רשות מקומית יהיה בכתב חתום ביד ראש הרשות המקומית וגזברה.

צו תשפ"א-2021

12.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

כתב המינוי

12. כתב המינוי לפי סעיף 11 ישמש ראיה שעובד הרשות המקומית נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.

צו תשפ"א-2021

13.  (בוטל).

מיום 18.4.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 956

13. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית, למעט למשרת המנהל הכללי, אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המשרה בפומבי, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.

 

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

מכרז

13. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית, למעט למשרת המנהל הכללי, אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המשרה בפומבי, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.

צו תשפ"א-2021

14.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

פטור ממכרז

14. השר רשאי, על פי הצעת הועדה ובהודעה ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 13.

לשכות עבודה

15.  לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 13 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.

צו תשל"ז-1977

16.  (בוטל).

מיום 10.7.1977

צו תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3691 מיום 10.4.1977 עמ' 1346

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

כללי המכרז

16. הועדה תקבע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים של משרות.

צו תשפ"א-2021

17.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

בחינות

17. מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 13 חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבהם.

צו תשפ"א-2021

18.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

היקף הבחינות

18. הועדה תקבע את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 17, לכל המשרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה, רשאית הועדה לאצול מסמכותה זו לראש מינהל השירות.

צו תשפ"א-2021

19.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

ניהול בחינות

19. ראש מינהל השירות או מי שהוסמך על ידיו יהיה יושב ראש הבוחנים בכל בחינה לפי סעיף 17, והוא ימנה את יתר הבוחנים מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי הועדה, ובלבד שיהיה ביניהם לפחות נציג אחד של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

צו תשפ"א-2021

20.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

תעודות השכלה או הכשרה

20. הועדה רשאית לקבוע לענין השכלה או הכשרה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה הכירה בהם לענין זה פטורים מבחינות או ממקצתן.

צו תשפ"א-2021

21.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

בחינות ללא מכרז

21. הועדה רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסוים, בחינה ומבחן גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז לפי הסעיפים 14 ו-15.

צו תשפ"א-2021

22.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

כושר רפואי

22. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שרופא, או ועדה של רופאים, שמונו לכך על ידי הרשות המקומית, בהתאם לכללים, שנקבעו על ידי הועדה, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה. המועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה.

צו תשפ"א-2021

23.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

שמירת זכויות נכים

23. שום דבר האמור בסעיף 22 אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין.

צו תשפ"א-2021

24.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

כללי בדיקות

24. הועדה רשאית לקבוע כללים לבדיקות ולמבחנים רפואיים לענין צו זה.

קירבה משפחתית

25.  הועדה תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למשרה ברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותה רשות מקומית והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם, או כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין חבר המועצה של אותה רשות מקומית; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע הועדה בכללים.

עובד שנתקבל בניגוד לצו צו תשפ"א-2021

26.  (א)  נתקבל אדם לשירות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכום ששולם.

צו תשפ"א-2021

          (ב)  ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש"ם-1979, או לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977.

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

26. (א) נתקבל אדם לשירות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכום ששולם.

(ב) ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש"ם-1979, או לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977.

קבלת משרה שלא כחוק

27.  המשיג או המנסה להשיג משרה בשירות רשות מקומית, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה, הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו – מאסר ששה חדשים.

צו תשפ"א-2021

28.  (בוטל).

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

חוזה מיוחד

28. על אף האמור בצו זה, רשאית רשות מקומית לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק ברשות המקומית במקרים ולפי תנאים שיקבע השר על פי המלצת הועדה; הוראות צו זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוזה.

מועמד בעל עבר פלילי צו תשפ"א-2021

29.  על אף האמור בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש"ם-1979, רשאית רשות מקומית שלא למנות אדם עובד הרשות המקומית אם עבר עבירה על הוראות צו זה כדי להשיג את המינוי, או שהוא בעל עבר פלילי; ואם מינתה אדם כאמור, רשאית היא לבטל את המינוי וחייבת היא לעשות כן אם הורה השר.

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

29. על אף האמור בצו זה על אף האמור בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש"ם-1979, רשאית רשות מקומית שלא למנות אדם עובד הרשות המקומית אם עבר עבירה על הוראות צו זה כדי להשיג את המינוי, או שהוא בעל עבר פלילי; ואם מינתה אדם כאמור, רשאית היא לבטל את המינוי וחייבת היא לעשות כן אם הורה השר.

חובת התייעצות

30.  על אף האמור בצו זה ובהוראות וכללים על פיו יהיו הועדה, ראש מינהל השירות וראש רשות מקומית, חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי הרשויות המקומיות, בכל ענין לפי צו זה, אשר בו היו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני פרסום צו זה ברשומות (להלן - יום הפרסום).

אישור מינויים קיימים

31.  העובד בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ויש בידו כתב מינוי מטעם רשות מקומית שניתן לפני אותו יום, רואים אותו כאילו נתמנה לפי צו זה; מי שהיה עובד קבוע בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו ראש הרשות המקומית כתב מינוי ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי צו זה.

צווי המועצות המקומיות

32.  צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים:

(1)  צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950;

צו תשפ"א-2021

(2)  (נמחקה);

(3)  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

מיום 26.7.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820

מחיקת פסקה 32(2)

הנוסח הקודם:

(2) צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953;

ביטול

33.  צו המועצות המקומיות (קבלת עובדים), תשכ"א-1960 - בטל.

השם

34.  לצו זה ייקרא "צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962".

 

 

א' בתמוז תשכ"ב (3 ביולי 1962)                      חיים משה שפירא

                                                                                              שר הפנים

 

 

 

 * פורסם ק"ת תשכ"ב מס' 1357 מיום 6.9.1962 עמ' 2562.

תוקן ק"ת תשכ"ה מס' 1697 מיום 11.3.1965 עמ' 1524 – צו תשכ"ה-1965; תחילתו ביום 1.5.1964.

ק"ת תשל"ז מס' 3691 מיום 10.4.1977 עמ' 1346 – צו תשל"ז-1977; תחילתו שלושה חדשים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ד מס' 7355 מיום 19.3.2014 עמ' 956 – צו תשע"ד-2014; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשפ"א מס' 9519 מיום 26.7.2021 עמ' 3820 – צו תשפ"א-2021; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

7. צו זה לא יחול על הליכי מכרז שפורסם כדין לפני יום תחילתן של תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות