תקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים),
תשל"ה-1975

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

3

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

היתר לייבוא, להחזקה וייצור

סעיף 2

3

Go

מתן היתר

סעיף 3

3

Go

אגרת היתר

סעיף 4

7

Go

תחילה

סעיף 5

7

Go

ביטול

סעיף 6

7

Go

השם

סעיף 7

 


תקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים),
תשל"ה-1975
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מיקרואורגניסם" – חידק, נגיף או טפיל העלול לחולל מחלה בבעלי-חיים;

          "המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים;

תק' תשנ"ה-1995

          "נמל יבוא" – נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת; נמל התעופה בן-גוריון וכל נמל או אתר כניסה אחר שאישר המנהל לענין תקנות אלה;

מיום 16.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 882

הוספת הגדרת "נמל יבוא"

          "מעביר" – בעל-חיים או פרוק-רגליים הנושא בגופו בצורה גלויה או סמויה מיקרואורגניסם;

          "תרכיב" – תרכיב (Vaccine) נסיוב (Serum) וכל מוצר ביאולוגי שהופק ממיקרואורגניסם, למעט אנטיביוטיקה.

היתר לייבוא, להחזקה וייצור תק' תשנ"ה-1995

2.    (א)  לא ייבא אדם מיקרואורגניסם, מעביר או תרכיב אלא דרך נמל יבוא ועל פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

          (ב)  לא יחזיק ולא יפיץ אדם מיקרואורגניסם, מעביר או תרכיב, לצורך מחקר, איבחון, הוראה או מטרה אחרת, ולא ייצר תרכיב, אלא בהיתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

מיום 16.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 882

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

איסור יבוא, החזקה וייצור

2. לא ייבא אדם ולא יחזיק מיקרואורגניסם, מעביר או תרכיב, לצורך מחקר, איבחון, הוראה או מטרה אחרת, ולא ייצר תרכיב, אלא בהיתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

מתן היתר

3.    המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

אגרת היתר הודעה תשפ"א-2021

4.    (א)  בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 194.00 שקלים חדשים לכל היתר.

          (ב)  היתר לייבוא או להחזקה של מיקרואורגניסם, מעביר או דוגמה מסחרית של תרכיב, פטורים מתשלום אגרה.

מיום 26.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3640 מיום 26.12.1976 עמ' 596

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 50 לירות 60 לירות לכל היתר.

 

מיום 22.2.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3946 מיום 22.2.1979 עמ' 722

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 60 לירות 130 לירות לכל היתר.

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1757

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 130 280 לירות לכל היתר.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 280 לירות 65 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 225

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 65 90 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 90 130 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 183

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 130 200 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1112

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 200 310 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 150

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 310 460 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1101

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 460 960 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2659

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 960 2,100 שקלים לכל היתר.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 685

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 2,100 3,700 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1194

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 3,700 4,800 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1753

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 4,800 7,300 שקלים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 73

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 7,300 שקלים 9.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1525

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 9.00 14.20 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 30.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4978 מיום 30.10.1986 עמ' 83

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 14.20 30.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 277

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 30.00 31.60 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 705

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 31.60 34.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1137

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 34.00 35.50 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 457

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 35.50 37.50 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1049

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 37.50 41.50 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 408

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 41.50 44.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 871

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 44.00 47.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 312

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 47.00 50.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 519

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 50.00 54.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 43

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 54.00 59.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 425

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 59.00 62.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 947

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 62.00 66.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 302

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 66.00 71.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1392

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 71.00 77.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 753

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 77.00 82.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 339

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 82.00 89.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1123

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 89.00 94.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 480

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 94.00 101 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 294

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 101 109 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1394

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 109 116 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 611

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 116 123 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1233

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 123 130 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 395

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 130 141 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1017

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 141 148 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 12

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 148 157 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 652

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 157 159 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1127

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 159 167 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1218

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 167 172 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1582

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 172 177 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1264

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1591

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 177 190 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1463

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 190 191.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2023

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 191.00 192.00 שקלים חדשים לכל היתר.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3337

(א) בעד מתן היתר לפי תקנה 3 לייבוא חד-פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, תשולם אגרה בסך 192.00 194.00 שקלים חדשים לכל היתר.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

ביטול

6.    תקנות מחלות בעלי-חיים (וקצין) – בטלות.

7.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), תשל"ה-1975".

 

 

כ"ד באדר תשל"ה (7 במרס 1975)                          אהרן אוזן

                                                                                           שר החקלאות

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3320 מיום 10.4.1975 עמ' 1338.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3640 מיום 26.12.1976 עמ' 596 – תק' תשל"ז-1976.

ק"ת תשל"ט מס' 3946 מיום 22.2.1979 עמ' 722 – תק' תשל"ט-1979.

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1757 – הודעה תש"ם-1980 בסעיף 22 להודעת אגרות חקלאיות, תש"ם-1980; תחילתה ביום 1.4.1980.

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286 – הודעה תשמ"א-1981 בסעיף 22 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 225 – הודעה תשמ"ב-1981 בסעיף 22 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ב-1981; תחילתה ביום 1.10.1981. מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982 בסעיף 22 להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 183 – הודעה תשמ"ג-1982 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1112 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 150 – הודעה תשמ"ד-1983 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1101 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2659 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 685 – הודעה תשמ"ה-1985 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985. מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1194 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985. מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1753 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 73 – הודעה תשמ"ו-1985 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985. מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1525 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4978 מיום 31.10.1986 עמ' 83 – תק' תשמ"ז-1986. מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 277 – הודעה תשמ"ז-1986 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987. מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 705 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987. מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1137 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 457 – הודעה תשמ"ח-1988 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1049 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 408 – הודעה תשמ"ט-1989 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 871 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 312 – הודעה תש"ן-1990 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 519 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 43 – הודעה תשנ"א-1990 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990. מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 425 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991. מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 947 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 302 – הודעה תשנ"ב-1991 בסעיף 1(כב) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1392 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 753 – הודעה תשנ"ג-1993 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 339 – הודעה תשנ"ד-1994 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 2.1.1994. מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1123 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 480 – הודעה תשנ"ה-1994 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 882 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 294 – הודעה תשנ"ו-1995 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1394 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 611 – הודעה תשנ"ז-1997 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1233 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 395 – הודעה תשנ"ט-1999 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1017 – הודעה תשס"ב-2002 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 12 – הודעה תשס"ג-2002 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 652 – הודעה תשס"ח-2008 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ט: מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1127 – הודעה תשס"ט-2009 בסעיף 1(כא) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2008. מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1218 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 בסעיף 1(כ) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1582 – הודעה תש"ע-2010 בסעיף 1(כ) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1264 – הודעה תשע"א-2011 בסעיף 1(כ) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1591 – הודעה תשע"ג-2013 בסעיף 1(20) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 4.12.2018 עמ' 1463 – הודעה תשע"ט-2018 בסעיף 1(18) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2023 – הודעה תש"ף-2020 בסעיף 1(18) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3337 – הודעה תשפ"א-2021 בסעיף 1(18) להודעת אגרות חקלאיות, תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות