נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

6

 

סימן א': פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

 

סימן ב': הקמת בית מטבחיים ומיתקניו

Go

7

סעיף 2

הקמת בית מטבחיים

Go

7

סעיף 3

מתן היתר הקמה

Go

7

סעיף 4

הפעלת בית מטבחיים

Go

7

סעיף 4א

הגדלת מספר בתי המטבחיים

Go

7

סעיף 5

הקמת מבנים ומיתקנים נוספים

Go

7

סעיף 6

החזקת בית מטבחיים

Go

7

סעיף 7

תיקונים הדרושים

Go

7

סעיף 8

הרחבת בית מטבחיים

Go

7

סעיף 9

הפסקת שחיטה בבית מטבחיים

Go

7

סעיף 11

נקיון העובדים והמכשירים

Go

7

סעיף 12

נקיון בית המטבחיים

Go

7

סעיף 13

עובדים בבית מטבחיים

Go

7

סעיף 15

טיפול בבשר ובעורות בבהמות נגועות במחלה

Go

8

סעיף 16

מיכלים ומיתקנים להשמדת פסולין

Go

8

סעיף 17

ניצול פסולין על ידי מפעל למוצרי בשר

Go

8

סעיף 18

ניפוח גופות וריאות

Go

8

 

סימן ג': פיקוח וטרינרי

Go

8

סעיף 20

מינוי רופא וטרינרי

Go

8

סעיף 21

מינוי מנהל בית מטבחיים

Go

8

סעיף 22

פיקוח וטרינרי

Go

9

סעיף 23

ביטול מינוי רופא וטרינרי

Go

9

סעיף 24

ערר על החלטת המנהל

Go

9

סעיף 25

אגרות שחיטה

Go

9

 

סימן ד': היתר כניסה

Go

9

סעיף 26

רשות כניסה לבית מטבחיים

Go

9

סעיף 27

איסור כניסה לאדם נגוע במחלה מידבקת

Go

9

סעיף 28

תוקף היתר

Go

9

סעיף 29

ביטול היתר

Go

9

 

פרק שני: שחיטת בהמות

Go

9

סעיף 30

שחיטת בהמה

Go

9

סעיף 31

מכירת בשר

Go

9

סעיף 32

איסור שחיטת בהמות ללא תווית סימון או ללא תעודת רישום

Go

9

סעיף 33

הוצאת בהמה משטח בית המטבחיים

Go

10

סעיף 34

החזקת בהמה לפני שחיטה

Go

10

סעיף 35

בניית מבנה תצפיות מחוץ לתחום בית מטבחיים

Go

10

סעיף 36

בדיקה על ידי רופא וטרינרי לפני השחיטה

Go

10

סעיף 37

מועד השחיטה בבית המטבחיים

Go

10

סעיף 38

שחיטה בקבוצה

Go

10

סעיף 39

היקף השחיטה

Go

10

סעיף 40

ניקוי אולם לפני השחיטה

Go

10

סעיף 41

הכנסת בהמות לאולם השחיטה

Go

10

סעיף 42

ייעוד בית מטבחיים לשחיטת בהמות מסוג מסויים

Go

10

סעיף 43

שחיטת בהמות בחשכה

Go

10

סעיף 44

מניעת צער בעלי חיים

Go

11

סעיף 45

מקום שחיטת הבהמות

Go

11

סעיף 46

טיפול בקרביים ובעורות

Go

11

סעיף 47

סימון אחיד לחלקי בהמה שנשחטה

Go

11

סעיף 48

שחיטה רק כשהרופא הוטרינרי במקום

Go

11

 

פרק שלישי: הטיפול בבהמות לאחר השחיטה

Go

11

סעיף 49

בדיקה על ידי רופא וטרינרי לאחר השחיטה

Go

11

סעיף 50

בדיקה בבית מטבחיים

Go

11

סעיף 51

בדיקה מעבדתית של בשר

Go

11

סעיף 52

פסילה או אישור של בשר

Go

11

סעיף 53

נוכחים בעת בדיקה וטרינרית

Go

11

סעיף 54

סימון בשר לאחר בדיקה

Go

11

סעיף 55

השמדת בשר פסול

Go

11

סעיף 56

איסור קילוף

Go

12

סעיף 57

הובלת בשר מבית מטבחיים

Go

12

סעיף 57א

קבלת בשר על ידי עושה שירות

Go

12

סעיף 57א[1]

בית קירור

Go

12

סעיף 58

צינון בשר

Go

12

סעיף 59

תנאים להכנת חבילת בשר

Go

12

סעיף 60

תנאים להכנת חבילת בשר

Go

13

סעיף 61

נוכחות רופא וטרינרי וסמכויותיו

Go

13

סעיף 62

אריזת חבילת בשר

Go

13

סעיף 63

הוצאת חבילת בשר מהכנה והובלתה

Go

13

סעיף 64

תעודה וטרינרית לבשר מפורק

Go

14

סעיף 65

העברת בשר גולמי

Go

14

סעיף 66

תעודה וטרינרית לבשר גולמי

Go

14

סעיף 67

הצגת בשר לבדיקת משנה

Go

14

סעיף 68

בדיקת משנה

Go

14

סעיף 69

בדיקת מעבדה נוספת

Go

15

סעיף 70

בדיקת בשר קפוא

Go

15

סעיף 71

מכירת בשר

Go

15

סעיף 72

דין העברת בשר קפוא בין בתי קירור

Go

15

סעיף 72א

הובלת בשר קפוא

Go

15

סעיף 73

אגרות בדיקת משנה

Go

15

סעיף 74

סייג לפיקוח על בשר שהוכן לפי היתרים מיוחדים

Go

15

סעיף 75

בית מטבחיים תעשייתי

Go

15

סעיף 76

העברת בשר מבית מטבחיים תעשייתי

Go

16

סעיף 77

היתר שחיטה מיוחד

Go

16

סעיף 78

שחיטה דחופה

Go

16

סעיף 79

שחיטת דחק

Go

16

סעיף 80

שחיטת חירום

Go

17

סעיף 81

הפסקת פעולות בבית מטבחיים

Go

17

סעיף 82

הגשת דינים וחשבונות

Go

17

סעיף 83

ביטול תקנות

Go

17

סעיף 84

השם

Go

17

 

תוספת ראשונה

Go

17

 

הוראות בדבר בגדי עבודה ונקיון אישי

Go

17

 

תוספת שניה

Go

18

 

הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה

Go

18

 

תוספת שלישית

Go

18

 

הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים

Go

18

 

תוספת רביעית

Go

19

 

הוראות בדבר השמדת בשר ועורות

Go

19

 

תוספת חמישית

Go

19

 

הוראות בדבר חיטוי עורות מבהמות חולות

Go

19

 

תוספת ששית

Go

20

 

הוראות בדבר בדיקת בהמות לפני השחיטה

Go

20

 

תוספת שביעית

Go

20

 

הוראות בדבר בדיקה לאחר השחיטה

Go

20

 

הוראות כלליות

Go

20

 

הוראות לבדיקות מיוחדות בסוגי בעלי-חיים

Go

22

 

תוספת שמינית

Go

24

 

הוראות לענין בדיקת הבשר במעבדה

Go

24

 

תוספת תשיעית

Go

25

 

הוראות לענין החלטה לאחר הבדיקה

Go

25

 

תוספת עשירית

Go

28

 

משרד החקלאות - השירותים הוטרינריים

Go

28

 

תוספת אחת-עשרה

Go

29

 

   תעודה וטרינרית למשלוח בשר טרי מס'   

Go

29

 

תוספת שתים-עשרה

Go

31

 

הוראות בדבר מיתקנים ושירותים בבית מטבחיים תעשייתי

Go

31

 

תוספת שלוש-עשרה

Go

31

 


תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, הסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, והסעיפים 5, 15 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הוראות כלליות

סימן א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אולם שחיטה" – אולם שנקבע בתכנית בית המטבחיים כמקום לשחיטת בהמות;

          "אחראי לבית מטבחיים" – אדם או רשות מקומית המחזיק או מפעיל בית מטבחיים;

תק' תשל"ג-1973

          "בהמות" – בקר, כבשים, עזים, חזירים, גמלים, סוסים, פרדים, חמורים או ארנבות, מלבד אם הענין יחייב אחרת;

מיום 28.1.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2957 מיום 18.1.1973 עמ' 611

"בהמות" – בקר, כבשים, עזים, חזירים, גמלים, סוסים, פרדים או חמורים חמורים או ארנבות, מלבד אם הענין יחייב אחרת;

          "בית המטבחיים" – מקום שיועד לשחיטת בהמות;

          "בשר" – גופת בהמה, לרבות אבריה, דמה, עצמותיה, עורה וכל חלק אחר שלה;

תק' תשס"ו-2006

          "בשר מצונן" – (נמחקה);

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 187

הוספת הגדרת "בשר מצונן"

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 618

מחיקת הגדרת "בשר מצונן"

הנוסח הקודם:

"בשר מצונן" – בשר אשר כל חלק שבו נמצא בטמפרטורה שבין מעלה אחת צלזיוס מתחת לאפס לבין מעלה אחת צלסיוס מעל לאפס;

תק' תשס"ו-2006

          "בשר טחון" – (נמחקה);

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 187

הוספת הגדרת "בשר טחון"

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 618

מחיקת הגדרת "בשר טחון"

הנוסח הקודם:

"בשר טחון" – לרבות בשר קצוץ, וכן בשר טחון ובשר קצוץ הכוללים תוספות;

תק' תשס"ו-2006

          "בשר קפוא" – (נמחקה);

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 187

החלפת הגדרת "בשר קפוא"

הנוסח הקודם:

"בשר קפוא" – בשר אשר כל חלק שבו נמצא בטמפרטורה של לפחות 12 מעלות צלסיוס מתחת לאפס ושאינו מפורק מעצמות;


מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 618

מחיקת הגדרת "בשר קפוא"

הנוסח הקודם:

"בשר קפוא" – בשר אשר כל חלק ממנו נמצא בטמפרטורה של לפחות 5 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

תק' תשס"ו-2006

          "בשר טרי" – (נמחקה);

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 618

מחיקת הגדרת "בשר טרי"

הנוסח הקודם:

"בשר טרי" – בשר במצבו הטבעי לאחר שחיטת הבהמה;

תק' תשס"ו-2006

          "בשר גולמי" – בשר המיועד למאכל אדם במצבו הטבעי לאחר שחיטת הבהמה;

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 618

הוספת הגדרת "בשר גולמי"

תק' תשס"ו-2006

          "חבילת בשר" – בשר המיועד למאכל אדם אשר עבר תהליך פירוק מעצמות השלד כולן או מקצתן, חיתוך או טחינה ונארז בחבילה טרם הוצאתו מבית המטבחיים;

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

הוספת הגדרת "חבילת בשר"

תק' תשס"ו-2006

          "חבילת בשר מצונן" – חבילת בשר שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות צלזיוס ל-4 מעלות צלזיוס מעל לאפס, למעט חבילת בשר טחון;

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

הוספת הגדרת "חבילת בשר מצונן"

תק' תשס"ו-2006

          "חבילת בשר טחון" – לרבות תוספות לה ולרבות חבילת בשר קצוץ, ולרבות תוספותיה;

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

הוספת הגדרת "חבילת בשר טחון"

תק' תשס"ו-2006

          "חבילת בשר טחון מצונן" – חבילת בשר טחון שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות צלזיוס ל-2 מעלות צלזיוס מעל לאפס;

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

הוספת הגדרת "חבילת בשר טחון מצונן"

תק' תשנ"ו-1996

          "הרמה המרבית" – הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר בהמה, כמפורט ברשימה שערך מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת מנהל שירות המזון במשרד הבריאות, המעודכנת מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של השירותים הווטרינריים ובספריית המכון הווטרינרי בבית דגן;

מיום 29.4.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 614

הוספת הגדרת "הרמה המרבית"

          "למכור" – לרבות להציע, להציג, לפרסם, להחזיק, להחסין, להעביר, לשלוח, להוביל, למסור למכירה וכן למיין ולהכין עבור תעשיית מוצרי בשר;

תק' תשע"ב-2011

          "מנהל השירותים הווטרינריים" – לרבות מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

מיום 2.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7037 מיום 2.10.2011 עמ' 3

הוספת הגדרת "מנהל השירותים הווטרינריים"

תק' תש"ף-2020

          "רופא וטרינרי" – רופא וטרינר עובד התאגיד לפיקוח וטרינרי שאישר לו המנהל לבצע פיקוח וטרינרי על בית מטבחיים;

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 187

החלפת הגדרת "רופא וטרינרי"

הנוסח הקודם:

"רופא וטרינרי" – רופא וטרינרי שמנהל השירותים הוטרינריים הסכים שישמש אחראי לביצוע פיקוח וטרינרי בבית המטבחיים;

 

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 673

החלפת הגדרת "רופא וטרינרי"

הנוסח הקודם:

"רופא וטרינרי" – רופא וטרינרי שמנהל השירותים הוטרינריים הסכים שישמש אחראי לביצוע פיקוח וטרינרי בבית מטבחיים ולבדיקת בשר;

תק' תשנ"ו-1996

          "שארית ביולוגית" – כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (בדיקת שאריות ביולוגיות), תשנ"ד-1994;

מיום 29.4.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 614

הוספת הגדרת "שארית ביולוגית"

          "שחיטה" – לרבות נחירת בהמות לשם הפקת בשרן;

תק' תש"ף-2020

          "התאגיד לפיקוח וטרינרי" – התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי פרק ו'1 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991.

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 673

הוספת הגדרת "התאגיד לפיקוח וטרינרי"

סימן ב': הקמת בית מטבחיים ומיתקניו

הקמת בית מטבחיים

2.    לא יקים אדם בית מטבחיים אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן – היתר הקמה).

מתן היתר הקמה תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

3.    לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר הקמה אלא לבתי מטבחיים במקומות המפורטים בתוספת שלוש עשרה אלא לאחר שהוגשו לו תכניות ומפרטים של בית המטבחיים המתוכנן והוא אישר, לאחר התייעצות במנהל שירותי הרפואה, את התכנית וכן שהמקום המיועד להקמת בית מטבחיים מתאים ליעודו.

מיום 31.3.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 776

3. לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר הקמה אלא לבתי מטבחיים במקומות המפורטים בתוספת שלוש עשרה אלא לאחר שהוגשו לו תכניות ומפרטים של בית המטבחיים המתוכנן והוא אישר, לאחר התייעצות במנהל שירותי הרפואה, את התכנית וכן שהמקום המיועד להקמת בית מטבחיים מתאים ליעודו.

הפעלת בית מטבחיים תק' תש"ף-2020

4.    (א)  לא יפעיל אדם בית מטבחיים אלא לאחר שמנהל השירותים הוטרינריים בדק את מיתקניו ואישר בכתב כי בית המטבחיים נבנה במקום ובהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו על ידיו ולתנאי היתר ההקמה.

תק' תש"ף-2020

          (ב)  לא יינתן אישור לפי תקנת משנה (א) אלא לבית מטבחיים שמיושמת בו תכנית בטיחות מזון כהגדרתה בסעיף 177 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 673

4. (א) לא יפעיל אדם בית מטבחיים אלא לאחר שמנהל השירותים הוטרינריים בדק את מיתקניו ואישר בכתב כי בית המטבחיים נבנה במקום ובהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו על ידיו ולתנאי היתר ההקמה.

(ב) לא יינתן אישור לפי תקנת משנה (א) אלא לבית מטבחיים שמיושמת בו תכנית בטיחות מזון כהגדרתה בסעיף 177 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

הגדלת מספר בתי המטבחיים תק' (מס' 2) תשמ"א-1981 ת"ט תשמ"ב-1981

4א.     (א)  לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר הקמה והפעלה לפי תקנות 3 ו-4 לבתי מטבחיים המיועדים לשחיטת בקר או לנחירת חזירים אלא לאלה שצויינו בתוספת שלוש עשרה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל השירותים הוטרינריים להתיר שחיטת בקר לצריכה מקומית בלבד, בבתי מטבחיים שיועדו לשחיטת צאן.

מיום 31.3.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 776

הוספת תקנה 4א

 

מיום 23.12.1981

ת"ט תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4297 מיום 23.12.1981 עמ' 368

(א) לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר הקמה והפעלה לפי תקנות 3 ו-4 לבתי מטבחיים המיועדים לשחיטת בקר או לנחירת חזירים אלא ובנוסף לאלה שצויינו בתוספת שלוש עשרה.

הקמת מבנים ומיתקנים נוספים

5.    לא יוקם בתחום בית מטבחיים או בשטח הסמוך לו כל מיתקן או מבנה שהקמתו לא אושרה מראש על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

החזקת בית מטבחיים

6.    האחראי לבית מטבחיים יחזיק אותו ואת דרכי הגישה אליו במצב תקין ומתאים לשחיטת בהמות.

תיקונים הדרושים

7.    מצא מנהל השירותים הוטרינריים כי המבנים והמיתקנים בבית-מטבחיים אינם מתאימים לשחיטת בהמות, יורה הוא לאחראי לבית המטבחיים לבצע, תוך מועד שיקבע על ידיו, התיקונים הדרושים לשם הפעלתו התקינה (להלן – התיקונים הדרושים), והאחראי לבית המטבחיים חייב לבצע התיקונים הדרושים.

הרחבת בית מטבחיים

8.    (א)  החליט מנהל השירותים הוטרינריים כי לשם הבטחת עבודה תקינה בבית מטבחיים יש צורך להגדיל את המבנים, המיתקנים, דרכי הגישה או הציוד הקיים או להוסיף על המבנים הקיימים (להלן – עבודות ההרחבה), יורה הוא בכתב לאחראי לבית המטבחיים לבצע את עבודות ההרחבה עד למועד שיקבע על ידיו.

          (ב)  האחראי לבית המטבחיים יבצע את עבודות ההרחבה במועד שנקבע בהודעת מנהל השירותים הוטרינריים.

הפסקת שחיטה בבית מטבחיים

9.    לא ביצע האחראי לבית המטבחיים את עבודות ההרחבה או התיקונים הדרושים, כולן או מקצתן, במועד שנקבע בהודעת מנהל השירותים הוטרינריים, יורה מנהל השירותים הוטרינריים על הפסקת שחיטת הבהמות בבית המטבחיים עד להשלמת ביצוע עבודות ההרחבה או התיקונים הדרושים.

תק' תשכ"ט-1968

10.  (בוטלה).

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

ערר

10. (א) על החלטת מנהל השירותים הוטרינריים לפי תקנות 7, 8 ו-9, רשאי האחראי לבית המטבחיים לערור, תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לידיו ההחלטה, בפני ועדת ערר של שלושה שתמונה על ידי שר החקלאות.

(ב) ועדת ערר תתן החלטתה תוך 15 יום מיום הגשת הערר.

(ג) הגשת ערר תעכב ביצוע החלטת מנהל השירותים הוטרינריים בהתאם להוראות תקנות 7, 8 ו-9 עד למועד בו תודיע ועדת הערר על החלטתה.

 

מיום 11.10.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2294 מיום 11.10.1968 עמ' 69

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

ועדת ערר

10. (א) על החלטת מנהל השירותים הוטרינריים לפי תקנות 7, 8 ו-9, רשאי האחראי לבית המטבחיים לערור, תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו נמסרה לידיו ההחלטה, בפני ועדת ערר של שלושה שתמונה על ידי שר החקלאות.

(ב) ועדת ערר תתן החלטתה תוך 15 יום מיום הגשת הערר.

(ג) הגשת ערר תעכב ביצוע החלטת מנהל השירותים הוטרינריים בהתאם להוראות תקנות 7 ו-8 עד למועד בו תודיע ועדת הערר על החלטתה בערר, אבל לא תעכב ביצוע החלטת מנהל השירותים הטרינריים בהתאם להוראת תקנה 9.

נקיון העובדים והמכשירים תק' תשכ"ח-1967

11.  (א)  אדם הנמצא בבית מטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים וכן המוביל בשר מבית המטבחיים, ילבש בגדי עבודה וישמור על נקיון אישי כפי שנקבע בתוספת הראשונה.

          (ב)  מכשירים המשמשים לשחיטת בהמה, לטיפול בה או בבשרה, יהיו ממין שנקבע וינוקו ויוחזקו בהתאם להוראות התוספת השניה.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

החלפת תקנת משנה 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) אדם המטפל בבהמה או בבשר בבית המטבחיים, ילבש בגדי עבודה וישמור על נקיון אישי כפי שנקבע בתוספת הראשונה.

נקיון בית המטבחיים

12.  (א)  בית מטבחיים יוחזק במצב נקי ויקויימו בו סידורי תברואה בהתאם להוראות שבתוספת השלישית.

          (ב)  בבית מטבחיים ייעשו הסידורים ויימצאו המיתקנים, הציוד ומלאי חמרי נקיון וחיטוי המפורטים בתוספת השלישית.

עובדים בבית מטבחיים

13.  (א)  האחראי לבית המטבחיים יעסיק עובדים, לרבות שוחטים, במספר ובכושר מספיק לאחזקתו ולהפעלתו התקינה של בית המטבחיים.

          (ב)  נראה למנהל השירותים הוטרינריים כי מספר העובדים המועסקים בבית המטבחיים אינו מספיק לביצוע היעיל של העבודות בבית המטבחיים או שעובד אינו מתאים לתפקידו, יורה הוא לאחראי לבית המטבחיים להגדיל צוות העובדים או לשנות את הרכבו.

          (ג)   הורה מנהל השירותים הוטרינריים כאמור בתקנת משנה (ב), יבצע האחראי לבית מטבחיים מיד כל הוראה שניתנה לו כאמור.

תק' (מס' 2)  תשל"ה-1975

14.  (בוטלה).

מיום 20.2.1975

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3295 מיום 20.2.1975 עמ' 914

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

מיתקן לחיטוי עורות

14. (א) יותקן בשטח כל בית מטבחיים מיתקן בצורה של בריכה בגודל 200 סנטימטרים לפחות על 150 סנטימטרים ובעומק של 70 סנטימטרים, הבנוי ממלט, כשבתוכו מיתקני רחיצת עורות (להלן – מיתקן חיטוי עורות).

(ב) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לפטור מחובת התקנת מיתקן חיטוי עורות אם הוכח לו, להנחת דעתו, כי בתחום בית המטבחיים קיים מתאים אחר לחיטוי עורות.

טיפול בבשר ובעורות בבהמות נגועות במחלה תק' תשכ"ח-1967

15.  (א)  בשר או עור בהמה הנגועה באחת המחלות: גמרת, כלבת, דבר הבקר, דבר הסוסים או דלקת קרום החזה והריאות המידבקת בבקר יטופל בדרך שנקבעה בתוספת הרביעית.

          (ב)  עור בהמה הנגועה במחלה שאינה מאותן המחלות המנויות בתקנת משנה (א), לא יוצא משטח בית המטבחיים אלא לאחר שבוצעה בו פעולת חיטוי במיתקן חיטוי עורות ובדרך שנקבעה בתוספת החמישית.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

(א) בשר או עור בהמה הנגועה באחת המחלות: גמרת, כלבת, דבר הבקר, דבר הסוסים או דלקת קרום החזה והריאות המידבקת בבקר יטופל בדרך שנקבעה בתוספת הרביעית.

מיכלים ומיתקנים להשמדת פסולין

16.  כל בית מטבחיים יצוייד –

(1)  במיכלים מיוחדים במספר מספיק ובמצב תקין בנויים מתכת בלתי מחלידה, עם מכסה הנסגר על מנעול, וביניהם מיכלים ניידים, מותקנים על גלגלים, כפי שיאשרם מנהל השירותים הוטרינריים;

(2)  בבור רקב בעל גג מבטון מזויין ובו פתח ודלת הנסגרת באופן הרמטי, או במשרפה בגודל שיאפשר שריפת גופה שלימה.

ניצול פסולין על ידי מפעל למוצרי בשר

17.  (א)  מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להתיר ניצול פסולין שאינם מיועדים למאכל אדם, או אסורים בשימוש אחר בהתאם להוראות תקנות אלה, במפעל המיועד להכנת מוצרים מבשר, דם ועצמות.

תק' תשכ"ח-1967

          (ב)  לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר לפי תקנת משנה (א) אלא אם יוכח לו, להנחת דעתו, כי הובטח שהפסולין ינוצלו רק למטרות שלשמן התיר את ניצולם וכי אין בהעברתם למפעל תעשייתי או בניצולם לגרום להפצת מחלות.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

החלפת תקנת משנה 17(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר לפי תקנת משנה (א) אם יוכח לו, להנחת דעתו, כי הובטח שהפסולין ינוצלו רק למטרות לשמן התיר ניצולם וכי אין בהעברתם למפעל תעשייתי או בניצולם לגרום להפצת מחלות.

ניפוח גופות וריאות

18.  (א)  בית מטבחיים יצוייד במערכת מכנית תקינה לניפוח אויר בגופות (להלן – מערכת ניפוח).

          (ב)  לא ינפח אדם גופה או ריאות אלא באמצעות מערכת ניפוח.

תק' תשכ"ח-1967

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), מותר לנפח גופה או ריאות שלא באמצעות מערכת ניפוח מיכנית בתנאי שיעברו בבית המטבחיים, מיד לאחר הניפוח, עיקור במיתקן מיוחד שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

הוספת תקנת משנה 18(ג)

סימן ג': פיקוח וטרינרי

תק' תש"ף-2020

19.  (בוטלה).

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

החלפת תקנת משנה 19(א)

הנוסח הקודם:

(א) רשות מקומית תמנה, בהסכמת מנהל השירותים הוטרינריים, רופא וטרינרי לפיקוח על בית המטבחיים ועל בדיקת בשר.

 

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 673

ביטול תקנה 19

הנוסח הקודם:

מינוי רופאים וטרינריים על ידי רשות מקומית

19. (א) רשות מקומית תמנה, בהסכמת מנהל השירותים הוטרינריים, רופא וטרינרי לפיקוח על בשר בכל צורה שהיא ועל בית מטבחיים.

(ב) מספר רשויות מקומיות רשאיות למנות רופא וטרינרי לביצוע פיקוח וטרינרי על בית המטבחיים המופעל בתחום אחת מהן ועל בדיקת בשר בתחומן לאחר שהתאגדו באיגוד ערים לפי חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, לביצוע מטרות אלה.

מינוי רופא וטרינרי תק' תש"ף-2020

20.  מנהל השירותים הווטרינריים ימנה רופא וטרינר, אחד או יותר, לשמש רופא וטרינר בבית המטבחיים; מונה יותר מרופא וטרינר אחד, ימנה המנהל אחד מהם למנהל בית המטבחיים.

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 673

החלפת תקנה 20

הנוסח הקודם:

מינוי רופא וטרינרי ממשלתי

20. (א) על פי בקשת אחראי לבית מטבחיים, רשאי מנהל השירותים הוטרינריים למנות רופא וטרינרי המועסק בשירות המדינה לשמש רופא וטרינרי בבית המטבחיים המופעל על ידיו.

(ב) הוראות תקנה 19 לא יחולו על בית מטבחיים שמונה לו רופא וטרינרי בהתאם להוראות תקנת משנה (א).

מינוי מנהל בית מטבחיים תק' תשכ"ח-1967 תק' תש"ף-2020

21.  (א)  (בוטלה).

 

תק' תשכ"ח-1967

          (ב)  נמצא בית מטבחיים בפיקוחו של רופא וטרינרי אחד, ישמש הוא לענין תקנות אלה כמנהל בית המטבחיים.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

21. (א) מינתה רשות מקומית מספר רופאים לפיקוח על בית מטבחיים, תמנה היא את אחד מהם, לאחר שקיבלה לכך הסכמת מנהל השירותים הוטרינריים לשמש כמנהל בית המטבחיים (להלן – מנהל בית המטבחיים).

(ב) נמצא בית מטבחיים בפיקוחו של רופא וטרינרי אחד, ישמש הוא לענין תקנות אלה כמנהל בית המטבחיים.

 

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 673

ביטול תקנת משנה 21(א)

הנוסח הקודם:

(א) מינתה רשות מקומית מספר רופאים לפיקוח על בית מטבחיים, תמנה היא את אחד מהם, לאחר שקיבלה לכך הסכמת מנהל השירותים הוטרינריים לשמש כמנהל בית המטבחיים (להלן – מנהל בית המטבחיים).

פיקוח וטרינרי תק' תשכ"ח-1967

22.  מנהל בית מטבחיים יקבע סדרי הפיקוח הוטרינרי וארגונו בבית המטבחיים.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

החלפת תקנה 22

הנוסח הקודם:

הסדרי פיקוח וטרינרי

22. מנהל בית המטבחיים יקבע הסדרי עבודה העוזרים בפיקוח וטרינרי בבית המטבחייים.

ביטול מינוי רופא וטרינרי תק' תשכ"ח-1967

23.  (א)  מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לבטל הסכמתו להעסקת רופא וטרינרי, בין בדרך של קבע ובין בדרך של ארעי, אם לדעתו הרופא הוטרינרי אינו מוכשר למלא תפקידו או נוהג ברשלנות חוזרת במילוי תפקידו או שאינו ממלא בדייקנות הוראות תקנות אלה, או שהורשע בעבירה שלדעת מנהל השירותים הוטרינריים אינה הולמת את תפקידו.

תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969

          (ב)  ביטל מנהל השירותים הוטרינריים הסכמה שניתנה להעסקת רופא וטרינרי, לא ישמש הוא כרופא וטרינרי מיום בו תימסר לידיו הודעה על ביטול ההסכמה.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 188

(א) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לבטל הסכמתו להעסקת רופא וטרינרי בבית מטבחיים, בין בדרך של קבע ובין בדרך של ארעי, אם לדעתו הרופא הוטרינרי אינו מוכשר למלא תפקידו או נוהג ברשלנות חוזרת במילוי תפקידו או שאינו ממלא בדייקנות הוראות תקנות אלה, או שהורשע בעבירה שלדעת מנהל השירותים הוטרינריים אינה הולמת את תפקידו.

 

מיום 1.6.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2400 מיום 1.6.1989 עמ' 1578

(ב) ביטל מנהל השירותים הוטרינריים הסכמה שניתנה להעסקת רופא וטרינרי, לא ישמש הוא כרופא וטרינרי מיום בו תימסר לידיו הודעה על ביטול מינויו ביטול ההסכמה.

ערר על החלטת המנהל תק' תשכ"ח-1967

24.  (א)  סירב מנהל השירותים הוטרינריים לתת הסכמתו למינוי רופא וטרינרי או שביטל הסכמתו להעסקת רופא וטרינרי כאמור בתקנה 23(א), רשאי הרופא הוטרינרי או אחראי לבית מטבחיים לערור בפני ועדת ערר של שלושה, ששניים מחבריה אינם עובדי מדינה ושתמונה על ידי שר החקלאות.

          (ב)  הגשת ערר על החלטת מנהל השירותים הוטרינריים לא תעכב ביצוע החלטת המנהל כאמור בתקנה 23.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 189

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

24. סירב מנהל השירותים הוטרינריים לתת הסכמתו למינוי רופא וטרינרי לבית מטבחיים, רשאי הרופא הוטרינרי או אחראי לבית מטבחיים לערער בפני ועדת ערר של שלושה, ובהם שנים שאינם עובדי מדינה, שתמונה על ידי שר החקלאות.

אגרות שחיטה תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969 תק' תשע"ב-2011 הודעה תשפ"א-2021

25.  בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19 או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 25.50 שקלים חדשים לראש.

מיום 1.4.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2400 מיום 1.6.1989 עמ' 1578

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 20 תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של שתי לירות לראש.

 

מיום 1.8.1969

תק' (מס' 4) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2432 מיום 14.8.1969 עמ' 1972

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של שתי לירות  שלוש לירות וחצי לראש.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של שלוש לירות וחצי 21.40 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 21.40 22.50 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 22.50 23.00 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 23.00 23.50 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 2.10.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7037 מיום 2.10.2011 עמ' 3

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19(א) לגבי בית מטבחיים תעשייתי תקנה 19 או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 23.50 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19 או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 23.50 25.00 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1465

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025

25. בעד שחיטת כל בהמה בבית המטבחיים הנמצא בפיקוח רופא וטרינרי שמונה בהתאם להוראות תקנה 19 או תקנה 20, ישלם האחראי לבית המטבחיים אגרה בשיעור של 25.00 25.50 שקלים חדשים לראש.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339

[הסכום נותר ללא שינוי]

סימן ד': היתר כניסה

רשות כניסה לבית מטבחיים

26.  (א)  לא יכנס אדם לבית מטבחיים, אלא אם ניתן לו היתר כניסה בכתב מאת מנהל בית המטבחיים.

          (ב)  היתר כניסה לבית מטבחיים יינתן רק לאדם שמלאו לו 16 שנה, ושנמצא, בבדיקה שבוצעה בו תוך 30 יום שלפני המועד בו מבקש הוא להיכנס לבית המטבחיים, על ידי רופא ממשלתי, בריא מכל מחלה מידבקת.

איסור כניסה לאדם נגוע במחלה מידבקת

27.  לא יכנס לבית מטבחיים אדם הנגוע במחלה מידבקת לבני אדם.

תוקף היתר

28.  היתר כניסה לבית מטבחיים יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

ביטול היתר

29.  מנהל בית המטבחיים רשאי לסרב לתת היתר כניסה לבית מטבחיים, להתלותו או לבטלו, אם מבקש ההיתר או המחזיק בו עשה אחד מאלה:

(1)  לא מילא אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה;

(2)  הפריע לבאי בית המטבחיים בביצוע תפקידיהם;

(3)  סירב לציית להוראות הרופא הוטרינרי בבית המטבחיים;

(4)  נמצא נגוע במחלה מידבקת;

(5)  גרם במזיד נזק לבית המטבחיים או לציודו.

פרק שני: שחיטת בהמות

שחיטת בהמה תק' תשל"ד-1974

30.  (א)  לא ישחוט אדם בהמה מחוץ לבית מטבחיים.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל השירותים הוטרינריים להתיר, בתנאים שאישר, שחיטה המיועדת להפקת בשר להזנת חיות בגן חיות, במבנה הנמצא בגן חיות.

מיום 19.12.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3270 מיום 19.12.1974 עמ' 502

החלפת תקנה 30

הנוסח הקודם:

30. לא ישחט אדם בהמה מחוץ לבית מטבחיים.

מכירת בשר

31.  לא ימכור אדם בשר שאינו נושא עליו חותם לפי תקנה 54(א).

איסור שחיטת בהמות ללא תווית סימון או ללא תעודת רישום תק' תשל"ז-1977

32.  (א)  לא יוכנסו לשטח בית מטבחיים אלא בהמות המיועדות לשחיטה.

          (ב)  לא יישחט בבית המטבחיים בקר אשר לא סומן בתווית סימון, או אינו מלווה בתעודת רישום, בהתאם לתקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל"ו-1976, אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהסמיך לענין תקנה זו.

          (ג)   נשחט בקר אשר לא סומן או אינו מלווה בתעודת רישום כאמור בתקנת משנה (א), רשאי רופא וטרינרי לעכב את הבשר עד לקבלת הוראות מאת מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהסמיך לענין תקנה זו.

          (ד)  לא יישחטו בבית מטבחיים גמלים אשר לא סומנו בהתאם לתקנות מחלות בעלי-חיים (סימון גמלים), תשכ"ב-1962, אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהסמיך לענין תקנה זו.

          (ה)  רופא וטרינרי יסיר תווית סימון מכל בהמה שחוטה ויעבירנה ללשכה הוטרינרית האיזורית.

          (ו)   רופא וטרינרי יטביע חותם בית המטבחיים בתעודת רישום בקר, במשבצת שנועדה לכך, ויחזירנה ללשכה הוטרינרית האזורית.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 189

החלפת תקנת משנה 32(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא יוכנסו לבית מטבחיים בקר או גמלים אשר לא סומנו בתווית סימון בהתאם להוראות תקנות מחלות בעלי חיים (סימון בקר) (מס' 2), תש"ך-1960, או תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), תשכ"ב-1962 (להלן – תווית סימון), אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים.

 

מיום 13.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3702 מיום 22.6.1976 עמ' 1887

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

הכנסת בהמות לבית המטבחיים והוצאתן משם

32. (א) לא יוכנסו לשטח בית מטבחיים אלא בהמות המיועדות לשחיטה.

(ב) לא יוכנסו לבית מטבחיים בקר או גמלים אשר לא סומנו בתווית סימון בהתאם להוראות תקנות מחלות בעלי חיים (סימון בקר) (מס' 2), תש"ך-1960, או תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), תשכ"ב-1962 (להלן – תווית סימון), אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוסמך על ידיו לענין תקנה זו.

(ג) רופא וטרינרי יסיר תווית הסימון מכל בהמה שחוטה ויעבירנה ללשכה הוטרינרית האזורית.

הוצאת בהמה משטח בית המטבחיים

33.  לא תוצא משטח בית המטבחיים בהמה אלא לפי היתר בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי.

החזקת בהמה לפני שחיטה תק' תשכ"ח-1967

34.  (א)  לא ישחט אדם בהמה בבית מטבחיים אלא אם הוחזקה לשם בדיקה ותצפיות לתקופה של לא פחות מאשר 12 שעות ולא יותר מאשר 6 ימים (להלן – תקופת ההחזקה) לפני השחיטה במבנה מיוחד לכך בתוך בית המטבחיים (להלן – מבנה התצפיות).

          (ב)  רופא וטרינרי רשאי להפחית את תקופת ההחזקה לתקופה שאינה קצרה מארבע שעות לגבי בהמות שטרם נגמלו.

          (ג)   מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להתיר, בהודעה בכתב, קיצור תקופת ההחזקה.

          (ד)  הרופא הוטרינרי יקבע מועד הכנסת הבהמות למבנה התצפיות.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 189

החלפת תקנת משנה 34(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא ישחט אדם בהמה בבית המטבחיים אלא אם הוחזקה לשם בדיקה ותצפיות לפחות 12 שעות (להלן – תקופת החזקה) לפני השחיטה במבנה מיוחד לכך בתוך בית המטבחיים (להלן – מבנה התצפיות).

בניית מבנה תצפיות מחוץ לתחום בית מטבחיים

35.  על אף האמור בתקנה 34 רשאי מנהל השירותים הוטרינריים להתיר החזקת בהמה במבנה תצפית הנמצא מחוץ לתחום בית המטבחיים, אך בתחום הרשות המקומית בה נמצא בית המטבחיים, אם מבנה התצפית הוקם בהתאם לתכניות ובמקום שנקבע על ידיו.

בדיקה על ידי רופא וטרינרי לפני השחיטה

36.  (א)  בהמה המובאת לבית המטבחיים תיבדק באותו בית מטבחיים לפני שחיטתה על ידי רופא וטרינרי, בהתאם להוראות התוספת הששית.

          (ב)  רופא וטרינרי, שבדק בהמה לפי הוראות תקנת משנה (א), יתיר, ידחה או יאסור את השחיטה, או יורה לבצע בבהמה כל פעולה שיקבע בהתאם להוראות התוספת הששית.

תק' (מס' 2)  תשל"ו-1975

          (ג)   נוסף לאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), ישלח רופא וטרינרי למכון הוטרינרי של משרד החקלאות דוגמאות של דם או איברים לשם איבחון מחלות בעלי-חיים, כפי שיורה מנהל השירותים הוטרינריים.

מיום 9.11.1975

תק' (מס' 2) תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3421 מיום 30.10.1975 עמ' 317

הוספת תקנת משנה 36(ג)

מועד השחיטה בבית המטבחיים

37.  (א)  מנהל בית המטבחיים יקבע, בהודעה שתפורסם במקום בולט בשטח בית המטבחיים, את הימים והשעות המיועדים לשחיטת בהמות בבית המטבחיים.

          (ב)  בימים ובשעות שנקבעו כאמור לשחיטה, יימצא בבית המטבחיים הרופא הוטרינרי.

שחיטה בקבוצה

38.  מנהל השירותים הוטרינריים יקבע בהודעה בכתב אל מנהל בית המטבחיים את מספר הבהמות מסוג מסויים שאפשר לשחוט בקבוצה אחת באולם השחיטה.

היקף השחיטה

39.  לא יכניס אדם לאולם השחיטה מספר בהמות העולות על קיבולו כפי שנקבע על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

ניקוי אולם לפני השחיטה

40.  לא תוכנס בהמה לאולם השחיטה בבית המטבחיים אלא אם האולם נקי ולא נמצא בו בשר משחיטה קודמת.

הכנסת בהמות לאולם השחיטה

41.  לא תוכנס בהמה לאולם השחיטה בבית המטבחיים אלא לשם ביצוע פעולות הדרושות לשם שחיטתה המידית.

ייעוד בית מטבחיים לשחיטת בהמות מסוג מסויים

42.  מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לקבוע בהוראות בכתב את סוגי הבהמות שמותר לשחטם באותו בית מטבחיים, ולא תישחט בהמה בבית מטבחיים אלא אם היא מסוג ששחיטתה הותרה כאמור.

שחיטת בהמות בחשכה

43.  לא תבוצע שחיטת בהמות בבית מטבחיים בשעות החשכה אלא אם קיימים באולמי השחיטה, ברפתות ובדרכי הגישה לבית המטבחיים, מיתקני תאורה מלאכותיים מתאימים לדעת מנהל השירותים הוטרינריים.

מניעת צער בעלי חיים

44.  אדם העוסק בכפיתת בהמה, הפלתה ושחיטתה ישתמש במכשירים וינקוט בשיטות שיקטינו צער וכאב מהבהמה.

מקום שחיטת הבהמות

45.  שחיטת הבהמה, פשיטת עורה וביתור הגופה ייעשו רק באולם השחיטה.

טיפול בקרביים ובעורות

46.  (א)  פשיטת עורות מהבהמות מכל הגילים תבוצע בשלמותה ובמהירות מיד לאחר שחיטת הבהמה.

          (ב)  העורות יועברו מיד לאחר פשיטתם מהגופה אל המיתקן המיועד לאיחסונם או לטיפול מיוחד בהם.

          (ג)   כרסים ומעיים יורחקו מיד לאחר הוצאתם מהגופה מאולם השחיטה אל האגף המיועד להרקתם וניקוים.

סימון אחיד לחלקי בהמה שנשחטה

47.  כל חלקי בהמה שנשחטה יסומנו בבית המטבחיים מיד לאחר השחיטה בסימן זיהוי אחיד לכל בהמה.

שחיטה רק כשהרופא הוטרינרי במקום

48.  לא תבוצע שחיטת בהמות אלא כשרופא וטרינרי נמצא במקום.

פרק שלישי: הטיפול בבהמות לאחר השחיטה

בדיקה על ידי רופא וטרינרי לאחר השחיטה

49.  רופא וטרינרי יבדוק כל בהמה שנשחטה בבית מטבחיים מיד לאחר שחיטתה בהתאם להוראות שבתוספת השביעית.

בדיקה בבית מטבחיים

50.  בשר הבהמה ייבדק בהתאם להוראות תקנה 49 רק באותו בית מטבחיים בו נשחטה הבהמה ממנה הופק הבשר.

בדיקה מעבדתית של בשר

51.  (א)  רופא וטרינרי שבדק בהמה, יורה על העברת חלקי בהמה לבדיקה במכון הוטרינרי של משרד החקלאות בבית-דגן (להלן – המכון הוטרינרי) במקרים המפורטים בתוספת השמינית ובכל מקרה נוסף שיתגלה חשד למחלה, לפגע או לזיהום אשר לדעתו מחייבים בדיקה מעבדתית (להלן – דוגמאות לבדיקה מעבדתית).

          (ב)  דוגמאות לבדיקה מעבדתית יש לשלוח בדרך ומחלקים המפורטים בתוספת השמינית.

תק' תשל"ג-1973 הודעה תשפ"א-2021

          (ג)   בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 200.00 שקלים חדשים.

תק' תשכ"ח-1967

          (ד)  בשר שממנו נלקחה דוגמה בהתאם להוראות תקנת משנה (א) יוחסן על חשבון בעליו בבית קירור ויוחזק בו עד לקבלת תוצאות הבדיקה.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 189

הוספת תקנת משנה 51(ד)

 

מיום 28.1.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2957 מיום 18.1.1973 עמ' 611

החלפת תקנת משנה 51(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בעד בדיקה של דוגמה לבדיקה מעבדתית ישלם בעל הבשר אגרת בדיקה למכון הוטרינרי בשיעור של עשר לירות.

 

מיום 22.6.1976

תק' (מס' 3) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3546 מיום 22.6.1976 עמ' 1887

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של חמש עשרה עשרים וחמש לירות.

 

מיום 22.2.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 726

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של עשרים וחמש שבעים לירות.

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1756

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של שבעים 150 לירות.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 150 לירות 35 שקלים.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 225

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 35 48 שקלים.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 48 70 שקלים.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 185

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 70 110 שקלים.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1115

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 110 170 שקלים.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 152

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 170 250 שקלים.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1103

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 250 520 שקלים.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2661

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 520 1,130 שקלים.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 687

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 1,130 2,000 שקלים.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1195

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 2,000 2,600 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1755

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 2,600 4,000 שקלים.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 75

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 4,000 שקלים 4.90 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1527

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 4.90 7.70 שקלים חדשים.

 

מיום 9.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4979 מיום 9.11.1986 עמ' 103

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 7.70 30 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 278

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 30 31.60 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 707

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 31.60 34.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1139

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 34.00 35.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 458

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 35.50 37.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1051

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 37.50 41.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 409

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 41.50 44.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 872

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 44.00 47.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 314

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 47.00 50.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 520

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 50.50 55.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 44

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 55.00 60.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 427

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 60.00 63.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 949

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 63.00 68.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 303

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 68.00 73.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1393

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 73.00 80.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 754

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 80.00 85.00 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 341

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 85.00 92.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1124

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 92.00 97.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 482

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 97.00 104.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 295

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 104.00 113.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1396

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 113.00 120.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 613

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 120.00 128.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1234

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 128.00 135.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 396

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 135.00 146.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1018

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 146.00 154.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 13

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 154.00 163.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 163.00 165.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 165.00 173.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 173.00 178.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 178.00 183.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 183.00 196.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1465

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 196.00 197.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 197.00 199.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 199.00 200.00 שקלים חדשים.

פסילה או אישור של בשר

52.  רופא וטרינרי שבדק בהמה בהתאם להוראות תקנה 49, או שנמסרו לידיו תוצאות הבדיקה במכון הוטרינרי של דוגמאות שנשלחו לבדיקה מעבדתית, רשאי להחליט על פסילת הבשר או על אישורו למכירה בהתאם לממצאי הבדיקה המעבדתית או הוראות התוספת התשיעית.

נוכחים בעת בדיקה וטרינרית

53.  בעת בדיקת הבשר המבוצעת על ידי רופא וטרינרי בהתאם להוראות תקנות אלה, לא יהיה נוכח אדם שלא הורשה לכך על ידי הרופא הוטרינרי או מנהל השירותים הוטרינריים.

סימון בשר לאחר בדיקה

54.  (א)  בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים ונמצא מתאים למכירה בבדיקה שנעשתה בו על ידי הרופא הוטרינרי, יסומן על ידיו בחותם הכולל את המלים "בדוק והותר" וציון בית המטבחיים שבתחומו בוצעה השחיטה.

          (ב)  בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים ונמצא בבדיקה שנעשתה בו על ידי הרופא הוטרינרי כבלתי ראוי למכירה או הטעון בדיקה נוספת כדי לעמוד על מידת התאמתו למכירה, יסומן על ידי הרופא הוטרינרי מיד לאחר בדיקתו הראשונה בצורה ברורה ובולטת במלים "פסול" או "טעון בדיקה נוספת" וציון בית המטבחיים שבתחומו בוצעה השחיטה.

          (ג)   האחראי לבית מטבחיים יכין החותם בהתאם להוראות נוספות שיקבל ממנהל השירותים הוטרינריים והרופא הוטרינרי ישתמש בו בהתאם להוראות שיינתנו כאמור.

השמדת בשר פסול

55.  (א)  בשר שנפסל יושמד בתחום בית המטבחיים או יועבר להשמדה במשרפה או מפעל תעשייתי במיתקנים ובדרך שנקבעה בתוספת הרביעית.

          (ב)  לא ישולמו פיצויים בעד בשר שנפסל והושמד בהתאם לתקנות אלה.

איסור קילוף תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' תשל"ד-1974

56.  (א)  לא יקלף אדם מבשר, בבית המטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים, רקמות חיבוריות, רקמות שומניות, שרירים תת-עוריים, פסציות או עורקים וורידים.

תק' תשל"ד-1974

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לקלף רקמות שומניות מאזור הכליות, מאזור הכסל (flank) ועורקים וורידים מאזור מרזב הינגולריס שבצואר.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 189

ביטול תקנה 56

הנוסח הקודם:

ניפוח שלא במערכת ניפוח

56. לא יתיר רופא וטרינרי שימוש בבשר גופה שלא נופחה במערכת ניפוח מכנית אלא לאחר שנשלחו דוגמאות לבדיקה של אותו בשר למכון הטרינרי ונמצאו ראויים למאכל אדם.

 

מיום 31.3.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2977 מיום 1.3.1973 עמ' 881

הוספת תקנה 56

 

מיום 7.2.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3128 מיום 7.2.1974 עמ' 646

56. (א) לא יקלף אדם מבשר, בבית המטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים, רקמות חיבוריות, רקמות שומניות, שרירים תת-עוריים או פסציות שרירים תת-עוריים, פסציות או עורקים וורידים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לקלף רקמות שומניות מאזור הכליות מאזור הכליות, מאזור הכסל (flank) ועורקים וורידים מאזור מרזב הינגולריס שבצואר.

הובלת בשר מבית מטבחיים תק' תשמ"ד-1983 תק' תשס"ו-2006

57.  (א)  לא יוביל אדם בשר מתחום בית מטבחיים אלא ברכב בעל ארגז קיבול המצויד ביחידת קירור עצמאית תקינה.

תק' תשס"ו-2006

          (ב)  (נמחקה).

תק' תשס"ו-2006

          (ג)   בשר גולמי, למעט קרביים ורגליים, יהיה תלוי בכלי הרכב על מיתקן תליה ממתכת בלתי מחלידה באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

תק' תשס"ו-2006

          (ד)  בשר גולמי יובל במכונית להובלת בשר, כאשר הטמפרטורה בו אינה עולה על 8 מעלות צלזיוס מעל האפס; הבשר יהיה תלוי על מיתקן תליה ממתכת בלתי מחלידה, באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

          (ה)  קרביים ורגליים יובלו בכלי רכב להובלת בשר במכלים מכוסים בדרך שתמנע מגע עם הבשר המובל במכונית; המכל והמכסה יהיו עשויים חומר מוצק הניתן לחיטוי.

          (ו)   עורות של בהמה לא יובלו במכונית שבה מובל בשר.

          (ז)   לא יוסעו אדם או בעל חיים בבית הקיבול של כלי הרכב להובלת בשר.

מיום 9.2.1968

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 189

החלפת תקנה 57

הנוסח הקודם:

הובלת בשר מבית מטבחיים

57. (א) לא יוצא בשר מתחום בית מטבחיים אלא בכלי רכב המיועד רק להובלת בשר ואשר השטח של בית קיבולו סגור מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי של 8 ס"מ לפחות או בחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות (להלן – מכונית להובלת בשר).

(ב) בשר, למעט קרביים, רגליים ועורות, יובל במכונית להובלת בשר כשהוא תלוי על מיתקן תליה ממתכת בלתי מחלידה באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

(ג) קרביים יובלו במכונית להובלת בשר במיכלים ממתכת המתאימים לכך, בדרך שתמנע כל מגע עם בשר המובל במכונית.

(ד) רגליים ועורות של בהמה לא יובלול במכונית בה מובל בשר.

(ה) אדם או בעל חיים לא יוסעו בבית הקיבול של מכונית להובלת בשר בו מוטען בשר.

 

מיום 20.10.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4545 מיום 20.10.1983 עמ' 291

החלפת תקנה 57

הנוסח הקודם:

הובלת בשר מבית המטבחיים

57. (א) לא יוביל אדם בשר מתחום בית המטבחיים למקום אחר אלא בכלי רכב המיועד רק להובלת בשר ואשר השטח של בית קיבולו סגור מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי של 10 ס"מ לפחות או בחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות, וכן קיים בו מיתקן קירור מכני במצב תקין (להלן – מכונית להובלת בשר).

(ב) למרות האמור בתקנת משנה (א) הובלת בשר מבית מטבחיים למקום אחר בתחום רשות מקומית שבה נמצא בית המטבחיים, תהא מותרת אף במכונית להובלת בשר אשר קיים בה מיתקן קירור בקרח יבש במצב תקין, במקום מיתקן קירור מכני.

(ג) בשר, למעט קרביים, רגליים ועורות, יובל במכונית להובלת בשר, שהטמפרטורה בה אינה עולה על 5 מעלות צלסיוס מעל לאפס; הבשר יהיה תלוי על מיתקן תליה ממתכת בלתי מחלידה באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

(ד) קרביים ורגליים יובלו במכונית להובלת בשר במיכלים עם מכסה ממתכת, בדרך שתמנע כל מגע עם בשר המובל במכונית.

(ה) עורות של בהמה לא יובלו במכונית בה מובל בשר.

(ו) אדם או בעל חיים לא יוסעו בבית הקיבול של מכונית להובלת בשר בו מובל בשר.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

(א) לא יוביל אדם בשר מתחום בית מטבחיים למקום אחר אלא בכלי רכב המיועד להובלת בשר בלבד ואשר בית קיבולו סגור מכל צדדיו בדפנות מחומר בעל תכונות בידוד וקיים בו מיתקן קירור מיכני במצב תקין.

(א) לא יוביל אדם בשר מתחום בית מטבחיים אלא ברכב בעל ארגז קיבול המצויד ביחידת קירור עצמאית תקינה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותרת הובלת בשר מבית המטבחיים למקום אחר בתחום הרשות המקומית שבה נמצא בית המטבחיים בכלי רכב להובלת בשר כאמור בתקנת משנה (א), אף אם אין בו מיתקן קירור מיכני.

(ג) בשר טרי, לא מצונן גולמי, למעט קרביים ורגליים, יהיה תלוי בכלי הרכב על מיתקן תליה ממתכת בלתי מחלידה באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

(ד) בשר מצונן גולמי יובל במכונית להובלת בשר, כאשר הטמפרטורה בו אינה עולה על 8 מעלות צלזיוס מעל האפס; הבשר יהיה תלוי על מיתקן תליה ממתכת בלתי מחלידה, באופן שלא יגע ברצפת כלי הרכב.

קבלת בשר על ידי עושה שירות תק' תשכ"ה-1965

57א.  (א)  לא ידרוש אדם ולא יקבל, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בשר שלא בדרך של מכירה במחיר השוק ממוכר ברצון לקונה ברצון או בתוקף סמכות המסורה לו על פי חיקוק.

          (ב)  בתקנה זו "אדם" – אדם העושה שירות בכל הנוגע לבהמה ולבשרה, מתחילת כל בדיקה או טיפול הנעשה לצורך שחיטתה ועד להעברת בשרה לידי הצרכן.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2120

הוספת תקנה 57א

בית קירור תק' תשמ"ד-1983

57א[1]. (א)  בכל בית מטבחיים יוקם בית קירור שנפחו מתאים לשיעור השחיטה היומית של בית המטבחיים, בהתאם לתכנית ולמפרטים שאישר מנהל השירותים הוטרינריים.

          (ב)  בתוך בית קירור יותקן תא הקפאה בגודל מתאים שבו תשרור בכל עת טמפרטורה שלא תעלה על 10 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

מיום 20.10.1985

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4545 מיום 20.10.1983 עמ' 291

הוספת תקנה 57א

צינון בשר תק' תשס"ו-2006

58.  לא יוציא אדם בשר גולמי מתחום בית מטבחיים אלא לאחר שעבר אחד התהליכים המפורטים להלן:

(1)  צינון לטמפרטורה של 8 מעלות צלזיוס לפחות מעל לאפס;

(2)  הקפאה לטמפרטורה של 10 מעלות צלזיוס לפחות מתחת לאפס.

מיום 20.10.1985

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4545 מיום 20.10.1983 עמ' 291

החלפת תקנה 58

הנוסח הקודם:

איסור הוצאת בשר מבית מטבחיים

58. על פי הוראת מנהל השירותים הוטרינריים יאסור הרופא הוטרינרי הוצאת בשר מבית מטבחיים אם לא הובטח כי קויימו בבשר הוראות תקנה 57.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

החלפת תקנה 58

הנוסח הקודם:

צינון בשר בבית מטבחיים

58. לא יוציא אדם בשר מתחום בית מטבחיים אלא לאחר צינונו עד לטמפרטורה שלא תעלה על 8 מעלות צלזיוס בתוכו; הצינון יבוצע בבית הקירור של בית המטבחיים.

תנאים להכנת חבילת בשר תק' תשכ"ח-1967 תק' תשס"ו-2006

59.  (א)  לא יכין אדם חבילת בשר בבית מטבחיים ולא ימכור אדם חבילת בשר שהוכנה בבית מטבחיים אלא אם כן הוא בית מטבחיים תעשייתי כמשמעותו בתקנה 75 ולפי היתר מאת מנהל השירותים הווטרינריים (להלן – היתר להכנת חבילת בשר).

          (ב)  מנהל השירותים הוטרינריים יוציא היתר להכנת חבילת בשר, אם הוכח לו כי ההכנה תבוצע בתנאים אלה:

(1)   מבנה מיוחד נועד לשמש רק לפירוק בשר (להלן – המבנה);

(2)   קירות המבנה מצופים חרסינה עד לגובה שני מטרים לפחות;

(3)   המבנה מצוייד במערכת מיזוג אוויר המחזיקה בו טמפרטורה שאינה עולה על 14 מעלות צלסיוס מעל לאפס;

(4)   המבנה מצוייד בחדר קירור מיוחד להחזקת הבשר המפורק מעצמות כשהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל לאפס;

(5)   המבנה מצוייד בחדר הקפאה מהירה להקפאת הבשר עד לטמפרטורה פנימית של לפחות 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

(6)   המבנה מצוייד בחדר החסנת בשר קפוא בו הטמפרטורה לא תעלה על 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

(7)   המבנה מצוייד בשולחנות, מיכלים, אצטבאות, מדפים, עגלות-יד וכלי עבודה ממתכת בלתי מחלידה או מחומר תברואתי אחר;

(8)   חדרי המבנה מצויידים במד-חום ורשם טמפרטורה אוטומטיים, הפועלים במצב תקין.

          (ג)   היתר להכנת חבילת בשר יינתן לתקופה של שנה אחת.

          (ד)  רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לבטל או להתלות היתר להכנת חבילת בשר אם נוכח כי הכנת חבילת בשר אינה מבוצעת בהתאם להוראות תקנות אלה.

תק' תשס"ו-2006

          (ה)  על חבילת בשר טחון מצונן, יחולו, נוסף על האמור בתקנה זו, הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), התשל"ו-1975, או צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), התשל"ו-1975 (להלן – צווי הפיקוח), לפי הענין.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 190

החלפת תקנה 59

הנוסח הקודם:

פירוק בשר מעצמות

59. (א) לא יפרק אדם בשר מעצמות ולא יבתר אותו לבתרים בתחום בית מטבחיים אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים (להלן – היתר לפרק בשר).

(ב) מנהל השירותים הוטרינריים יוציא היתר לפרק בשר אם הוכח לו כי קיימים בבית המטבחיים תנאים אלה:

(1) הוקצה בתחום בית המטבחיים אגף מיוחד המשמש רק לפירוק בשר (להלן – האגף);

(2) האגף מצוייד במערכת מיזוג אויר המחזיקה בו מידת חום שאינה עולה על 14+ צלסיוס;

(3) האגף מצויד בחדר קירור מיוחד לאחזקת הבשר המפורק מעצמות כשמידת הקור שבו אינה עולה על 2+ צלסיוס;

(4) האגף מצויד בשולחנות, מיכלים, אצטבאות, מדפים, עגלות יד, כלי עבודה ממתכת בלתי מחלידה או מחומר תברואי.

(ג) רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לבטל, או להתלות, היתר לפרק בשר לתקופה שיורה אם נוכח כי פירוק בשר אינו מבוצע בהתאם להוראות תקנות אלה.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

59. (א) לא יכין אדם חבילה מבשר טרי, מבשר מצונן, מבשר קפוא, מבשר קפוא שהופשר או מבשר טחון (להלן – חבילת בשר) ולא ימכור אדם חבילת בשר, אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים (להלן – היתר להכנת חבילת בשר).

(א) לא יכין אדם חבילת בשר בבית מטבחיים ולא ימכור אדם חבילת בשר שהוכנה בבית מטבחיים אלא אם כן הוא בית מטבחיים תעשייתי כמשמעותו בתקנה 75 ולפי היתר מאת מנהל השירותים הווטרינריים (להלן – היתר להכנת חבילת בשר).

(ב) מנהל השירותים הוטרינריים יוציא היתר להכנת חבילת בשר, אם הוכח לו כי ההכנה תבוצע בתנאים אלה:

(1) מבנה מיוחד נועד לשמש רק לפירוק בשר (להלן – המבנה);

(2) קירות המבנה מצופים חרסינה עד לגובה שני מטרים לפחות;

(3) המבנה מצוייד במערכת מיזוג אוויר המחזיקה בו טמפרטורה שאינה עולה על 14 מעלות צלסיוס מעל לאפס;

(4) המבנה מצוייד בחדר קירור מיוחד להחזקת הבשר המפורק מעצמות כשהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל לאפס;

(5) המבנה מצוייד בחדר הקפאה מהירה להקפאת הבשר עד לטמפרטורה פנימית של לפחות 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

(6) המבנה מצוייד בחדר החסנת בשר קפוא בו הטמפרטורה לא תעלה על 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

(7) המבנה מצוייד בשולחנות, מיכלים, אצטבאות, מדפים, עגלות-יד וכלי עבודה ממתכת בלתי מחלידה או מחומר תברואתי אחר;

(8) חדרי המבנה מצויידים במד-חום ורשם טמפרטורה אוטומטיים, הפועלים במצב תקין.

(ג) היתר להכנת חבילת בשר יינתן לתקופה של שנה אחת.

(ד) רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לבטל או להתלות היתר להכנת חבילת בשר אם נוכח כי הכנת חבילת בשר אינה מבוצעת בהתאם להוראות תקנות אלה.

(ה) על חבילת בשר טחון מצונן, יחולו, נוסף על האמור בתקנה זו, הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), התשל"ו-1975, או צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), התשל"ו-1975 (להלן – צווי הפיקוח), לפי הענין.

תנאים להכנת חבילת בשר תק' תשכ"ח-1967 תק' תשס"ו-2006

60.  (א)  לא יכין אדם חבילת בשר בבית מטבחיים אלא במבנה שהטמפרטורה בו אינה עולה על 14 מעלות צלזיוס מעל לאפס, ואולם על חבילת בשר טחון מצונן יחולו הוראות צווי הפיקוח, לפי הענין.

תק' תשס"ו-2006

          (ב)  בשר שפורק, בותר לבתרים ולא נארז בחבילות יוחסן, מיד לאחר שבוצעו בו פעולות הפירוק והביתור, לא יותר מאשר 24 שעות בחדר קירור שהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל לאפס.

תק' תשס"ו-2006

          (ג)   חבילת בשר, למעט חבילת בשר טחון מצונן שקוימו לגביה הוראות צווי הפיקוח, לפי הענין, וחבילת בשר מצונן, יוקפאו בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אריזתן, לטמפרטורה שלא תעלה על המפורט להלן:

(1)   חבילת בשר טחון קפוא – 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

(2)   חבילת בשר קפוא שאינו טחון – 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 190

החלפת תקנה 60

הנוסח הקודם:

תנאים לפירוק בשר

60. (א) בשר יפורק מעצמות ויבותר לבתרים רק בתוך האגף כשבעת הפירוק קיים בו מידת חום שאינה עולה על 14 + צלסיוס.

(ב) בשר שפורק ובותר לבתרים יאוחסן מיד לאחר שבוצעו בו פעולות הפירוק והביתור, לפחות 24 שעות בחדר קירור שמידת החום שבו אינה עולה על 2 + צלסיוס.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 619

60. (א) בשר יפורק מעצמות ויבותר לבתרים, ייטחן וייארז בחבילות רק במבנה שהטמפרטורה אינה עולה בו על 14 מעלות צלסיוס מעל לאפס.

(א) לא יכין אדם חבילת בשר בבית מטבחיים אלא במבנה שהטמפרטורה בו אינה עולה על 14 מעלות צלזיוס מעל לאפס, ואולם על חבילת בשר טחון מצונן יחולו הוראות צווי הפיקוח, לפי הענין.

(ב) בשר שפורק, בותר לבתרים ונטחן ולא נארז בחבילות יוחסן, מיד לאחר שבוצעו בו פעולות הפירוק והביתור, לא יותר מאשר 24 שעות בחדר קירור שהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל לאפס.

(ג) חבילת בשר תוקפא בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אריזתה.

(ג) חבילת בשר, למעט חבילת בשר טחון מצונן שקוימו לגביה הוראות צווי הפיקוח, לפי הענין, וחבילת בשר מצונן, יוקפאו בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אריזתן, לטמפרטורה שלא תעלה על המפורט להלן:

(1) חבילת בשר טחון קפוא – 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

(2) חבילת בשר קפוא שאינו טחון – 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

נוכחות רופא וטרינרי וסמכויותיו תק' תשכ"ח-1967

61.  (א)  הכנת חבילת בשר תיעשה אך ורק בנוכחות רופא וטרינרי.

          (ב)  רופא וטרינרי רשאי ליטול חבילת בשר לבדיקה במכון וטרינרי.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 191

החלפת תקנה 61

הנוסח הקודם:

נוכחות רופא וטרינרי בעת הטיפול

61. בשר יפורק מעצמות, יבותר לבתרים, יצונן או יוקפא בתוך בית מטבחיים בנוכחות הרופא הוטרינרי.

אריזת חבילת בשר תק' תשכ"ח-1967

62.  (א)  חבילת בשר תיארז בהיקף, בשיטה ובחומר אריזה שיאושרו על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

          (ב)  לכל חבילת בשר תילווה תווית ובה יצויינו פרטים אלה:

(1)   מקום המפעל בו הוכנה חבילת הבשר ושם המפעל;

(2)   תאריך הכנת חבילת הבשר, או מספר סימון אצוות הייצור;

(3)   הוראות להחזקה ושימוש בבשר – בהתאם להנחיות מנהל השירותים הוטרינריים;

(4)   שם הרופא הוטרינרי האחראי לפיקוח על הכנת חבילת הבשר או סימן זיהוי שלו שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

          (ג)   התווית תצורף לכל חבילת בשר באופן שלא ניתן להורידה בקלות ושניתן יהיה לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד הבשר ארוז בה.

תק' תשס"ו-2006

          (ד)  על אריזה של חבילת בשר טחון מצונן יחולו, נוסף על האמור בתקנה זו, הוראות צווי הפיקוח, לפי הענין.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 191

החלפת תקנה 62

הנוסח הקודם:

אריזת בשר בחבילות

62. (א) רשאי מנהל השירותים הוטרינריים להתיר אריזת בשר בחבילות באגף שבתחום בית המטבחיים או במבנה מיוחד שיאושר לכך על ידיו ויימצא בתחום הרשות המקומית בה נמצא בית המטבחיים (להלן – ההיתר) אם יתקיימו בהכנת הבשר הוראות אלה:

(1) הבשר הוכן בהתאם לתקנות 59, 60 ו-61 ונארז בחבילות בתהליך שיקבע בהיתר;

(2) הבשר יארז בהיקף, בשיטה ובחומר אריזה שיאושרו על ידי מנהל השירותים הוטרינריים;

(3) רופא וטרינרי יהיה נוכח בעת הכנת החבילות ואריזת הבשר;

(4) לכל חבילת בשר תילווה תווית החתומה ביד הרופא הוטרינרי שהיה נוכח בעת אריזת הבשר ובה יצויינו פרטים אלה:

(א) מקום אריזת הבשר;

(ב) תאריך אריזת הבשר;

(ג) תאריך שחיטת הבהמה ממנה הופק הבשר;

(ד) הוראות להחזקה ושימוש בבשר;

(ה) שם הרופא הוטרינרי האחראי לפיקוח על אריזת הבשר או סימן זיהוי שלו שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים;

(5) התווית תצורף לכל חבילת בשר בדרך שאין להורידה בקלות ושניתן יהיה לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד הבשר ארוז בה.

(ב) ההיתר ינתן לתקופה של שנה אחת.

(ג) רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לבטל היתר שניתן לפי הוראות תקנה זו, או להתלותו לתקופה שיורה, אם נוכח כי הוראות תקנה זו אינן ממולאות בקפידה.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

הוספת תקנת משנה 62(ד)

הוצאת חבילת בשר מהכנה והובלתה תק' תשס"ו-2006

63.  (א)  לא יוציא אדם חבילת בשר מהמבנה שהוכנה בו אלא אם כן היא חבילת בשר טחון מצונן שקוימו לגביה הוראות צווי הפיקוח לפי הענין, חבילת בשר מצונן או חבילת בשר שהוקפאה לפי תקנות אלה, וכל חלק שבה מצוי בטמפרטורה שאינה עולה על הטמפרטורה שנקבעה לסוגה בתקנה 60(ג).

          (ב)  לא יוביל אדם חבילת בשר מן המפורטות להלן אלא ברכב כאמור בתקנה 57(א), שהטמפרטורה בארגז הקיבול בו, במשך כל זמן ההובלה, אינה עולה על המפורט להלן:

(1)   חבילת בשר טחון קפוא – 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

(2)   חבילת בשר קפוא שאינו טחון – 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

(3)   חבילת בשר טחון מצונן – 2 מעלות צלזיוס מעל לאפס;

(4)   חבילת בשר מצונן שאינו טחון – 4 מעלות צלזיוס מעל לאפס.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 191

החלפת תקנה 63

הנוסח הקודם:

הובלת בשר מפורק מעצמות

63. לא יוצא מתחום בית המטבחיים, או מהמבנה המיוחד, בשר שפורק מעצמות ובותר לבתרים או שנארז בחבילות בהתאם להוראות תקנות 59, 60, 61 ו-62 אלא בכלי רכב אשר השטח המיועד בו להובלת משאות סגור מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי לפחות 8 ס"מ או מחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות ובו מערכת קירור מכנית המחזיקה בכל עת והמבטיחה מידת חום שלא עולה על 2 + צלסיוס בעת בו מאוחסן הבשר.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

החלפת תקנה 63

הנוסח הקודם:

הובלת חבילת בשר

63. חבילת בשר תוצא מהמבנה בו הוכנה כשהיא במצב קפוא ותובל במכונית להובלת בשר כשהטמפרטורה בה לא עולה על 15 מעלות צלסיוס מתחת לאפס.

תעודה וטרינרית לבשר מפורק

64.  (א)  כל בשר שהוכן בהתאם להוראות תקנות 59, 60, 61 ו-62 יועבר רק בליווי תעודה שמולאה ונחתמה בידי הרופא הוטרינרי בהתאם לדוגמה המפורטת בתוספת העשירית.

תק' (מס' 5)  תשכ"ט-1969

          (ב)  תעודה שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) תוכן במקור ו-4 העתקים; המקור יימסר בידי נהג המכונית בה מועבר הבשר למקום היעד, העתק אחד יישלח למנהל השירותים הוטרינריים, העתק שני יישלח לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית אשר בתחומה יימכר הבשר, העתק שלישי יישלח לרופא לשכת הבריאות והעתק רביעי ישאר בידי מוציא התעודה.

מיום 28.8.1969

תק' (מס' 5) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2439 מיום 28.8.1969 עמ' 2080

(ב) תעודה שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) תוכן במקור ו-3 ו-4 העתקים; המקור יימסר בידי נהג המכונית בה מועבר הבשר למקום היעד, העתק אחד יישלח למנהל השירותים הוטרינריים, העתק שני יישלח לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית אשר בתחומה יימכר הבשר והעתק שלישי ישאר בידי מוציא התעודה העתק שלישי יישלח לרופא לשכת הבריאות והעתק רביעי ישאר בידי מוציא התעודה.

העברת בשר גולמי תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969 תק' תשס"ו-2006

65.  לא יעביר אדם ולא יכניס אדם בשר גולמי מתחום הרשות המקומית או איגוד ערים שבתחומם הופק הבשר משחיטה לתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחר, אלא אם קויימו באותו משלוח של בשר כל אלה:

(1)   הוא בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים שלהפעלתו וניהולו ניתן היתר לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי-חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם), תשכ"ח-1967 (להלן – בית מטבחיים המופעל כדין);

(2)   נושא טביעת חותם של בית מטבחיים המופעל כדין שהוטבע בו בהתאם להוראות תקנה 54;

(3)   מלווה בתעודה וטרינרית שהוצאה בהתאם להוראות תקנה 66.

מיום 1.6.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2400 מיום 1.6.1989 עמ' 1578

65. לא יעביר אדם ולא יכניס אדם בשר טרי מתחום הרשות המקומית או איגוד ערים שבתחומם הופק הבשר משחיטה לתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחר, אלא אם קויימו באותו משלוח של בשר שני אלה כל אלה:

(1) הוא בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים שלהפעלתו וניהולו ניתן היתר לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי-חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם), תשכ"ח-1967 (להלן – בית מטבחיים המופעל כדין);

(1) (2) נושא טביעת חותם של בית מטבחיים המופעל כדין שהוטבע בו בהתאם להוראות תקנה 54;

(2) (3) מלווה בתעודה וטרינרית שהוצאה בהתאם להוראות תקנה 66.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

העברת בשר טרי גולמי

65. לא יעביר אדם ולא יכניס אדם בשר טרי גולמי מתחום הרשות המקומית או איגוד ערים שבתחומם הופק הבשר משחיטה לתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחר, אלא אם קויימו באותו משלוח של בשר כל אלה:

תעודה וטרינרית לבשר גולמי תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969 תק' תשס"ו-2006

66.  (א)  רופא וטרינרי של בית מטבחיים המופעל כדין, יתן תעודה וטרינרית בנוסח שבתוספת האחת עשרה (להלן – מוציא התעודה), לכל אדם המבקש להעביר בשר שהופק באותו בית מטבחיים לתחום רשות מקומית או איגוד ערים שבית המטבחיים כאמור אינו נמצא בתחום שיפוטו (להלן – רשות מקומית אחרת); התעודה האמורה תהא תקפה רק אם נרשמה על טופס רשמי שמוציא התעודה קיבלו במשרד החקלאות והוא רשם בה את כל הפרטים הדרושים בשלמות ובדיקנות.

          (ב)  מוציא התעודה ישלח העתק מכל תעודה וטרינרית שהוצאה על ידיו, מיד לאחר שהוצאה, לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית האחרת.

          (ג)   הרופא הוטרינרי שביצע את בדיקת המשנה בבשר שהגיע לרשות המקומית האחרת, יציין על גבי העתק התעודה שקיבל ממוציא התעודה את דבר ביצוע בדיקת המשנה ואת תוצאותיה ויחזיר את ההעתק למוציא התעודה.

מיום 1.6.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2400 מיום 1.6.1989 עמ' 1578

החלפת תקנה 66

הנוסח הקודם:

66. (א) רופא וטרינרי יתן תעודה וטרינרית בנוסח שבתוספת האחת עשרה, כשכל הפרטים שבה ממולאים על ידיו בשלמות ובדיקנות, לכל אדם המבקש להעביר בשר טרי שהופק באותו בית מטבחיים לתחום רשות מקומית או איגוד ערים שבית המטבחיים אינו נמצא בתחום שיפוטו.

(ב) רופא וטרינרי ישלח העתק מכל תעודה וטרינרית שהוצאה על ידיו מיד לאחר שהוצאה, לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית שלתחומה מיועד הבשר.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

תעודה וטרינרית לבשר טרי גולמי

הצגת בשר לבדיקת משנה תק' תשס"ו-2006

67.  (א)  הכניס אדם בשר גולמי לפי תקנה 65, יעבירו ללא עיכוב למקום המיועד לבדיקת משנה כאמור בתקנה 68.

תק' תשכ"ח-1967

          (ב)  תעודה וטרינרית שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) לתקנה 66, תישמר בידי מכניס הבשר מעת הוצאת הבשר מבית המטבחיים ועד למכירתו לצרכן ותוצג בפני הרופא הוטרינרי של רשות מקומית לתחומה הוכנס הבשר.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 191

החלפת תקנת משנה 67(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תעודה וטרינרית שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) לתקנה 66 תישמר בידי מכניס הבשר מעת הוצאת הבשר מבית המטבחיים ועד למכירתו לצרכן.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

(א) הכניס אדם בשר טרי גולמי לפי תקנה 65, יעבירו ללא עיכוב למקום המיועד לבדיקת משנה כאמור בתקנה 68.

בדיקת משנה תק' תשס"ו-2006

68.  (א)  רופא וטרינרי של רשות מקומית יבדוק בבדיקת-משנה בשר גולמי שיובא לתחום שיפוטה של הרשות המקומית או איגוד ערים בהם הוא פועל ויאסור מכירת הבשר כל עוד לא נבדק על ידיו (להלן – בדיקת משנה).

תק' תשכ"ח-1967

          (ב)  בדיקת משנה תיעשה בתוך אולם מיוחד בתחום בית המטבחיים של הרשות המקומית שאליה יובא הבשר או במקום אחר בתחום הרשות המקומית שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים למטרה זו.

          (ג)   על בשר שנבדק בבדיקת-משנה ונמצא ראוי למכירה יוטבע החותם בדרך ובצורה שנקבעו בתקנה 54.

          (ד)  הוראות תקנות 51, 52 ו-55 יחולו על בדיקת-משנה לפי תקנה זו, בשינויים המחוייבים.

תק' תשכ"ח-1967

          (ה)  רופא וטרינרי של הרשות המקומית שאליה הוכנס הבשר רשאי לקבוע את שעות ביצוע בדיקת המשנה, באישור מנהל השירותים הוטרינריים.

תק' תשכ"ח-1967

          (ו)   מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לתת הוראה בכתב לרופאים הוטרינריים של הרשות המקומית בדבר הליכי בדיקת המשנה.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 191

68. (א) רופא וטרינרי של רשות מקומית יבדוק בבדיקת-משנה בשר גולמי שיובא לתחום שיפוטה של הרשות המקומית או איגוד ערים בהם הוא פועל ויאסור מכירת הבשר כל עוד לא נבדק על ידיו (להלן – בדיקת משנה).

(ב) בדיקת משנה תיעשה בתוך אולם מיוחד בתחום בית המטבחיים של הרשות המקומית שאליה יובא הבשר או במבנה אחר אשר יועד במיוחד למטרה זו בתחום הרשות המקומית, ושאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

(ב) בדיקת משנה תיעשה בתוך אולם מיוחד בתחום בית המטבחיים של הרשות המקומית שאליה יובא הבשר או במקום אחר בתחום הרשות המקומית שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים למטרה זו.

(ג) על בשר שנבדק בבדיקת-משנה ונמצא ראוי למכירה יוטבע החותם בדרך ובצורה שנקבעו בתקנה 54.

(ד) הוראות תקנות 51, 52 ו-55 יחולו על בדיקת-משנה לפי תקנה זו, בשינויים המחוייבים.

(ה) רופא וטרינרי של הרשות המקומית שאליה הוכנס הבשר רשאי לקבוע את שעות ביצוע בדיקת המשנה, באישור מנהל השירותים הוטרינריים.

(ו) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לתת הוראה בכתב לרופאים הוטרינריים של הרשות המקומית בדבר הליכי בדיקת המשנה.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

(א) רופא וטרינרי של רשות מקומית יבדוק בבדיקת-משנה בשר טרי גולמי שיובא לתחום שיפוטה של הרשות המקומית או איגוד ערים בהם הוא פועל ויאסור מכירת הבשר כל עוד לא נבדק על ידיו (להלן – בדיקת משנה).

בדיקת מעבדה נוספת תק' תשס"ו-2006

69.  (א)  לא יתיר רופא וטרינרי של רשות מקומית מכירת בשר גולמי שיובא מתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחד למשנהו כשהוא:

תק' (מס' 3)  תשכ"ט-1969

(1)   אינו מלווה בתעודה וטרינרית שהוצאה על פי הוראות תקנה 66; הרופא הוטרינרי יקח דוגמא מאותו בשר וישלח אותה לבדיקה במכון הוטרינרי;

(2)   כשהתעודה הוטרינרית אינה ממולאת בשלמותה ובדייקנות, אלא אם לקח הרופא הוטרינרי דוגמא מאותו בשר ושלחה לבדיקה במכון הוטרינרי.

          (ב)  בשר שממנו נלקחה דוגמה בהתאם להוראות תקנת משנה (א), יאוחסן על חשבון בעליו בבית קירור ויוחזק בו עד לקבלת תוצאות בדיקת המכון הוטרינרי.

הודעה תשפ"א-2021

          (ג)   בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 200.00 שקלים חדשים.

מיום 31.7.1969

תק' (מס' 3) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2425 מיום 31.7.1969 עמ' 1896

(א) לא יתיר רופא וטרינרי של רשות מקומית מכירת בשר טרי שיובא מתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחד למשנהו כשהוא:

(1) אינו מלווה בתעודה וטרינרית שהוצאה על פי הוראות תקנה 66; הרופא הוטרינרי יקח דוגמא מאותו בשר וישלח אותה לבדיקה במכון הוטרינרי;

(2) כשהתעודה הוטרינרית אינה ממולאת בשלמותה ובדייקנות, אלא אם לקח הרופא הוטרינרי דוגמא מאותו בשר ושלחה לבדיקה במכון הוטרינרי.

 

מיום 28.1.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2957 מיום 18.1.1973 עמ' 611

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של עשר לירות חמש עשרה לירות.

 

מיום 22.6.1976

תק' (מס' 3) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3546 מיום 22.6.1976 עמ' 1887

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של חמש עשרה לירות עשרים וחמש לירות.

 

מיום 22.2.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 726

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של עשרים וחמש לירות שבעים לירות.

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1756

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של שבעים 150 לירות.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 150 לירות 35 שקלים.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 225

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 35 48 שקלים.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 48 70 שקלים.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 185

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 70 110 שקלים.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1114

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 110 170 שקלים.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 152

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 170 250 שקלים.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1103

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 250 520 שקלים.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2661

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 520 1,130 שקלים.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 687

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 1,130 2,000 שקלים.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1195

(ג) בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר למכון הוטרינרי אגרה של 2,000 2,600 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1755

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 2,600 4,000 שקלים.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 75

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 4,000 שקלים 4.90 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1527

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 4.90 7.70 שקלים חדשים.

 

מיום 9.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4979 מיום 9.11.1986 עמ' 103

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 7.70 30 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 276

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 30 31.60 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 707

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 31.60 34.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1139

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 34.00 35.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 458

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 35.50 37.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1051

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 37.50 41.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 409

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 41.50 44.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 872

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 44.00 47.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 314

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 47.00 50.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 520

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 50.50 55.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 44

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 55.00 60.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 427

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 60.00 63.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 949

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 63.00 68.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 303

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 68.00 73.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1394

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 73.00 80.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 754

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 80.00 85.00 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 341

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 85.00 92.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1124

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 92.00 97.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 482

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 97.00 104.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 295

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 104.00 113.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1396

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 113.00 120.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 613

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 120.00 128.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1234

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 128.00 135.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 396

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 135.00 146.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1018

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 146.00 154.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 11

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 154.00 163.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

(א) לא יתיר רופא וטרינרי של רשות מקומית מכירת בשר טרי גולמי שיובא מתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחד למשנהו כשהוא:

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 163.00 165.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 165.00 173.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 173.00 178.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 178.00 183.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 183.00 196.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1465

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 196.00 197.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 197.00 199.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339

(ג) בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של 199.00 200.00 שקלים חדשים.

בדיקת בשר קפוא תק' תשכ"ח-1967

70.  (א)  בשר קפוא או בשר מצונן המוכנס לתחום רשות מקומית אחת או תחום איגוד ערים אחד מתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחר, ייבדק לפני מכירתו על ידי הרופא הוטרינרי של הרשות המקומית שלתחומה הוכנס (להלן – בדיקת-משנה לבשר קפוא).

          (ב)  הוראות תקנה 68 יחולו אף על ביצוע בדיקת המשנה לבשר קפוא.

תק' תשע"ד-2013

          (ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), בשר קפוא, שיובא בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974, המועבר ליעדו מבית קירור מאושר כהגדרתו בתקנה 72, כשהוא ארוז באריזתו המקורית, אינו טעון בדיקת משנה לבשר קפוא.

תק' תשכ"ח-1967

          (ג)   מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להורות על בדיקת בשר קפוא בתנאים ובשיטה אחרים מאלו שנקבעו על פי הוראות תקנות אלה.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 192

70. (א) בשר קפוא או בשר מצונן המוכנס לתחום רשות מקומית אחת או תחום איגוד ערים אחד מתחום רשות מקומית או איגוד ערים אחר, ייבדק לפני מכירתו על ידי הרופא הוטרינרי של הרשות המקומית שלתחומה הוכנס (להלן – בדיקת-משנה לבשר קפוא).

(ב) הוראות תקנה 68 יחולו אף על ביצוע בדיקת המשנה לבשר קפוא.

(ג) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להתיר להורות על בדיקת בשר קפוא בתנאים ובשיטה אחרים מאלו שנקבעו על פי הוראות תקנות אלה.

 

מיום 28.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 278

הוספת תקנת משנה 70(ב1)

מכירת בשר תק' תשכ"ח-1967 תק' תשס"ו-2006

71.  לא ימכור אדם בשר גולמי או בשר קפוא או בשר מצונן הטעון בדיקת-משנה לפי הוראות תקנות 68 או 70, אלא אם הוא נושא החותם שהוטבע בו בהתאם להוראות תקנות אלה.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 192

71. לא ימכור אדם בשר טרי או בשר קפוא או בשר מצונן הטעון בדיקת-משנה לפי הוראות תקנות 68 או 70, אלא אם הוא נושא החותם שהוטבע בו בהתאם להוראות תקנות אלה.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

71. לא ימכור אדם בשר טרי גולמי או בשר קפוא או בשר מצונן הטעון בדיקת-משנה לפי הוראות תקנות 68 או 70, אלא אם הוא נושא החותם שהוטבע בו בהתאם להוראות תקנות אלה.

דין העברת בשר קפוא בין בתי קירור

72.  (א)  העברת בשר קפוא מאניה לבית קירור מאושר או מבית קירור מאושר למשנהו, לא יראו אותה כהכנסת הבשר לתחום רשות מקומית שבו נמצא בית הקירור שאליו הועבר הבשר.

          (ב)  בתקנה זו, "בית קירור מאושר" – בית קירור שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים בכתב כמתאים לאיחסון בשר קפוא.

הובלת בשר קפוא תק' תשל"א-1970

72א.  לא יוביל אדם בשר קפוא אלא במכונית להובלת בשר אשר הטמפרטורה בה אינה עולה על 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 192

הוספת תקנה 72א

 

מיום 19.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2634 מיום 19.11.1970 עמ' 161

החלפת תקנה 72א

הנוסח הקודם:

הובלת בשר קפוא או מצונן

72א. לא יוביל אדם בשר קפוא או מצונן אלא בכלי רכב המיועד רק להובלת בשר ואשר השטח של בית קיבולו סגור מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי של 10 ס"מ לפחות או בחומר אחר בעל תכנות בידוד דומות.

אגרות בדיקת משנה תק' תשס"ו-2006 הודעה תשפ"א-2021

73.  (א)  בעד בדיקת משנה לבשר גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.24 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

הודעה תשפ"א-2021

          (ב)  בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.10 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

מיום 22.6.1976

תק' (מס' 3) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3546 מיום 22.6.1976 עמ' 1887

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 5 10 אגורות לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של אגורה וחצי חמש אגורות לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 28.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4116 מיום 28.4.1980 עמ' 1445

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 10 50 אגורות לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של חמש 30 אגורות לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 224

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 50 אגורות 0.17 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 30 אגורות 0.10 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.17 0.25 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.10 0.15 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 185

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.25 0.40 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.15 0.25 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1111

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.40 0.60 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.25 0.40 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 152

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.60 0.90 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.40 0.60 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1103

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.90 1.90 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.60 1.20 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2661

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 1.90 4.10 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 1.20 2.60 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 687

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 4.10 7.20 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 2.60 4.60 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1195

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 7.20 9.40 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 4.60 6.00 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1755

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 9.40 14 שקלים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 6.00 9 שקלים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 75

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 14 שקלים 0.02 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 9 שקלים 0.01 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1527

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.02 0.032 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.01 0.016 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 278

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.032 0.034 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.016 0.017 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 707

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.034 0.036 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.017 0.018 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 458

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.036 0.038 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.018 0.019 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1051

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.038 0.042 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.019 0.021 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 409

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.042 0.045 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.021 0.023 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 872

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.045 0.049 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.023 0.025 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 314

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.049 0.053 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.025 0.027 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 521

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.053 0.058 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.027 0.03 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 44

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.058 0.063 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.03 0.033 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 427

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.063 0.066 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.033 0.035 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 946

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.066 0.071 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.035 0.038 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 303

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.071 0.075 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.038 0.04 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1394

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.075 0.082 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.04 0.044 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 754

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.082 0.09 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.044 0.05 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 338

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.09 0.10 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.05 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1125

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.10 0.11 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.05 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 482

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.11 0.12 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.05 0.06 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 295

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.12 0.13 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.06 0.07 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1396

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.13 0.14 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.07 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 613

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.14 0.15 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.07 0.08 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1234

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.15 0.16 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.08 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 396

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.16 0.17 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.08 0.09 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1018

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.17 0.18 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.09 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 13

73. (א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.18 0.19 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.09 0.10 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

(א) בעד בדיקת משנה לבשר טרי גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.19 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128

(א) בעד בדיקת משנה לבשר גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.19 0.20 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219

(א) בעד בדיקת משנה לבשר גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.20 0.21 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.10 0.11 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584

(א) בעד בדיקת משנה לבשר גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.21 0.22 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.11 0.10 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592

(א) בעד בדיקת משנה לבשר גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.22 0.23 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.10 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1465

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339

(א) בעד בדיקת משנה לבשר גולמי שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 68 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.23 0.24 שקלים חדשים לכל קילוגרם.

(ב) בעד בדיקת-משנה לבשר קפוא שתבוצע בו בהתאם להוראות תקנה 70 תגבה רשות מקומית אגרה בשיעור של 0.10 שקלים חדשים לכל קילוגרם בשר.

סייג לפיקוח על בשר שהוכן לפי היתרים מיוחדים תק' תשכ"ח-1967 תק' תשל"א-1970

74.  (א)  הוראות תקנות 65, 66 לא יחולו על בשר שהוכן בהתאם להוראות תקנה 59 ונארז בהתאם להוראות תקנה 62.

 

תק' תשכ"ח-1967

          (ב)  מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להורות על בדיקות-משנה של בשר לבשר שהוכן או נארז בהתאם להוראות תקנות 59 או 62.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 192

74. (א) הוראות תקנות 65, 66, 67, 69, 71 69 עד 71 ו-73 לא יחולו על בשר שהוכן בהתאם להוראות תקנה 59 ונארז בהתאם להוראות תקנה 62.

(ב) מנהל השירותים הוטרינריים יקיים רשאי להורות על בדיקות-משנה של בשר לבשר שהוכן או נארז בהתאם להוראות תקנות 59 או 62.

 

מיום 19.11.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2634 מיום 19.11.1970 עמ' 161

(א) הוראות תקנות 65, 66, 67, 69 עד 71 ו-73 לא יחולו על בשר שהוכן בהתאם להוראות תקנה 59 ונארז בהתאם להוראות תקנה 62.

בית מטבחיים תעשייתי תק' תשס"ו-2006

75.  רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לאשר בית מטבחיים כבית מטבחיים תעשייתי אם הוא בנוי, מצוייד וקיימים בו הסידורים ועומדים לרשותו השירותים המפורטים בתוספת השתים-עשרה, ואם יש לו רישיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960.

מיום 1.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 620

75. רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לאשר בית מטבחיים כבית מטבחיים תעשייתי אם הוא בנוי, מצוייד וקיימים בו הסידורים ועומדים לרשותו השירותים המפורטים בתוספת השתים-עשרה, ואם יש לו רישיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960.

העברת בשר מבית מטבחיים תעשייתי

76.  (א)  הוראות תקנות 65, 66, 67, 68, 69, 71 ו-73 לא יחולו על בשר שהופק מבית מטבחיים שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים בהתאם להוראות תקנה 75 כבית מטבחיים תעשייתי והמלווה בתעודה וטרינרית בהתאם לתוספת העשירית.

          (ב)  תעודה שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) תוכן במקור ושלושה העתקים, מקור התעודה יימסר בידי הנוהג במכונית בה מועבר הבשר למקום היעד; העתק אחד יישלח למנהל השירותים הוטרינריים; העתק שני יישלח לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית שבתחומה יימכר הבשר והעתק שלישי ישאר בידי מוציא התעודה.

          (ג)   רשאי מנהל השירותים הוטרינריים להורות על ביצוע בדיקת בשר שהופק בבית מטבחיים תעשייתי במקום, במועד ובתכיפות שייראו לו, על ידי רופא וטרינרי שיקבע.

היתר שחיטה מיוחד

77.  (א)  על אף האמור בתקנה 30, רשאי אדם לשחוט בהמות מחוץ לבית-המטבחיים בתחום רשות מקומית לפי היתר בכתב לכך מאת ראש הרשות המקומית ומנהל השירותים הוטרינריים, ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן – בסעיף זה – ההיתר).

          (ב)  היתר יינתן רק לשחיטה לשם חגיגה מסורתית, קיום מנהג עממי או נדר.

          (ג)   לא יינתן היתר אלא אם הובטח להנחת דעתו של מנהל השירותים הוטרינריים כי הוראות הטיפול והבדיקה החלים על בהמות שנשחטו בבית מטבחיים יבוצעו לגבי בהמות שנשחטו על פי ההיתר.

שחיטה דחופה

78.  רשאי הרופא הוטרינרי לקצר תקופת ההחזקה שנקבעה בתקנה 34 אם:

תק' תשמ"א-1980

(1)   הבהמה לוותה בתעודה מאת רופא וטרינרי שטיפל בבהמה בנוסח שקבע מנהל השירותים הוטרינריים;

(2)   הוא בדק את הבהמה ומצא כי לא תוכל מטעמי בריאות לעמוד בתקופת ההחזקה.

מיום 30.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4175 מיום 30.10.1980 עמ' 114

(1) הבהמה לוותה בתעודה מאת רופא וטרינרי שטיפל בבהמה בנוסח שנקבע בתוספת השלוש עשרה שקבע מנהל השירותים הוטרינריים;

שחיטת דחק

79.  (א)  על אף האמור בתקנה 30, מותר לשחוט בהמה מחוץ לבית מטבחיים אם אישר רופא וטרינרי כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים, כי –

(1)   הבהמה חלתה ולא היה סיפק להעבירה בחיים לשחיטה בבית מטבחיים; או

(2)   הבהמה נפגעה בתאונה ולא היה סיפק להעבירה בחיים לשחיטה בבית מטבחיים.

          (ב)  לא נמצא רופא וטרינרי בקרבת מקום אירוע תאונה לבהמה, רשאי שוטר, רופא או ראש הרשות המקומית שבתחומה אירעה התאונה או מזכיר הרשות המקומית כאמור לתת האישור לפי תקנת משנה (א)(2).

תק' תשמ"א-1980 תק' תשכ"ח-1967

          (ג)   בהמה שנשחטה לפי הוראות תקנת משנה (א), תיבדק לפני העברתה לבית מטבחיים על ידי רופא וטרינרי אשר יתן בידי מחזיק הבהמה לאחר בדיקתו תעודה בנוסח שאישר מנהל השירותים הוטרינריים (להלן – בסעיף זה – התעודה); הוראות תקנה 66(ב) יחולו על התעודה, בשינויים המחוייבים; הרופא הוטרינרי ישלח בדואר רשום העתק התעודה אל הרופא הוטרינרי הממשלתי אשר לתחום שיפוטו נשלחה הבהמה.

          (ד)  הבעל של בהמה שנשחטה לפי הוראות תקנת משנה (א) חייב להעבירה לבית מטבחיים שיורה עליו הרופא הוטרינרי שנתן את התעודה. את הגופה יש להעביר בנפרד מהקיבה, המעיים ושלפוחית השתן.

          (ה)  הרופא הוטרינרי אשר לתחום שיפוטו הועברה בהמה שנשחטה לפי תקנת משנה (א), יעשה את כל אלה:

(1)   יבצע מיד עם קבלת הגופה את בדיקת הבשר;

(2)   יטול דוגמאות מהבשר וישלחן לבדיקה במכון הוטרינרי בהתאם להוראות שבתוספת השמינית;

תק' (מס' 5)  תשכ"ט-1969

(3)   יחסין את הבשר בחדרי קירור בתחום בית המטבחיים על חשבון בעליו;

(4)   יקבע אם הבשר ראוי למכירה או פסול לפי בדיקתו ולפי מימצאי הבדיקה המעבדתית;

(5)   יטביע חותם על הבשר בהתאם להוראות תקנה 54.

תק' תשל"ג-1973 הודעה תשפ"א-2021

          (ו)   בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז – 200.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת – 200.00 שקלים חדשים.

מיום 9.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2131 מיום 9.11.1967 עמ' 192

(ג) בהמה שנשחטה לפי הוראות תקנת משנה (א), תיבדק לפני העברתה לבית מטבחיים על ידי רופא וטרינרי אשר יתן בידי מחזיק הבהמה לאחר בדיקתו תעודה בנוסח המפורט בתוספת השלוש עשרה (להלן – בסעיף זה – התעודה); הוראות תקנה 66(ב) יחולו על התעודה, בשינויים המחוייבים; הרופא הוטרינרי ישלח בדואר רשום העתק התעודה אל הרופא הוטרינרי הממשלתי אשר לתחום שיפוטו נשלחה הבהמה.

 

מיום 28.8.1969

תק' (מס' 5) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2439 מיום 28.8.1969 עמ' 2080

החלפת פסקה 79(ה)(3)

הנוסח הקודם:

(3) יאחסן את הבשר בבית קירור על חשבון בעליו;

 

מיום 28.1.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2957 מיום 18.1.1973 עמ' 612

החלפת תקנת משנה 79(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי ישלם בעל הבשר אגרה בשיעור של עשר לירות.

 

מיום 22.6.1976

תק' (מס' 3) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3546 מיום 22.6.1976 עמ' 1887

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז – עשר חמש עשרה לירות;

בעד כל בהמה אחרת – חמש עשרה עשרים וחמש לירות.

 

מיום 22.2.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 726

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - חמש עשרה ארבעים לירות;

בעד כל בהמה אחרת - עשרים וחמש שבעים לירות.

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1756

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - ארבעים 85 לירות;

בעד כל בהמה אחרת - שבעים 150 לירות.

 

מיום 30.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4175 מיום 30.10.1980 עמ' 114

(ג) בהמה שנשחטה לפי הוראות תקנת משנה (א), תיבדק לפני העברתה לבית מטבחיים על ידי רופא וטרינרי אשר יתן בידי מחזיק הבהמה לאחר בדיקתו תעודה בנוסח המפורט בתוספת השלוש-עשרה שאישר מנהל השירותים הוטרינריים (להלן – בסעיף זה – התעודה); הוראות תקנה 66(ב) יחולו על התעודה, בשינויים המחוייבים; הרופא הוטרינרי ישלח בדואר רשום העתק התעודה אל הרופא הוטרינרי הממשלתי אשר לתחום שיפוטו נשלחה הבהמה.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 85 לירות 20 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 150 לירות 35 שקלים.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 224

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 20 28 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 35 48 שקלים.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 28 40 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 48 70 שקלים.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 182

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 40 60 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 70 110 שקלים.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1111

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 60 92 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 110 170 שקלים.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 152

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 92 135 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 170 250 שקלים.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1103

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 135 280 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 250 520 שקלים.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2661

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 280 610 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 520 1,130 שקלים.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 687

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 610 1,100 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 1,130 2,000 שקלים.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1195

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 1,100 1,400 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 2,000 2,600 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1755

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 1,400 2,150 שקלים;

בעד כל בהמה אחרת - 2,600 4,000 שקלים.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 75

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 2,150 שקלים 2.60 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 4,000 שקלים 4.90 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1527

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 2.60 4.10 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 4.90 7.70 שקלים חדשים.

 

מיום 9.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4979 מיום 9.11.1986 עמ' 101

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 4.10 30 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 7.70 30 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 278

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 30 31.60 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 30 31.60 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 707

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 31.60 34.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 31.60 34.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1139

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 34.00 35.50 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 34.00 35.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 459

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 35.50 37.50 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 35.50 37.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1048

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 37.50 41.50 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 37.50 41.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 410

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 41.50 44.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 41.50 44.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 873

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 44.00 47.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 44.00 47.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 314

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 47.00 50.50 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 47.00 50.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 521

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 50.50 55.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 50.50 55.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 44

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 55.00 60.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 55.00 60.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 427

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 60.00 63.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 60.00 63.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 949

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 63.00 68.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 63.00 68.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 303

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 68.00 73.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 68.00 73.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1394

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 73.00 80.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 73.00 80.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 754

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 80.00 85.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 80.00 85.00 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 338

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 85.00 92.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 85.00 92.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1125

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 92.00 97.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 92.00 97.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 482

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 97.00 104.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 97.00 104.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 295

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 104.00 113.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 104.00 113.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1396

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 113.00 120.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 113.00 120.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 610

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 120.00 128.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 120.00 128.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1234

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 128.00 135.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 128.00 135.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 396

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 135.00 146.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 135.00 146.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1018

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 146.00 154.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 146.00 154.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 13

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 154.00 163.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 154.00 163.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 163.00 165.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 163.00 165.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 165.00 173.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 165.00 173.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 173.00 178.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 173.00 178.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 178.00 183.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 178.00 183.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 183.00 196.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 183.00 196.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1465

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 196.00 197.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 196.00 197.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 197.00 199.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 197.00 199.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339

(ו) בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי לפי תקנה זו, ישלם בעל הבשר אגרה בשיעורים אלה:

בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז - 199.00 200.00 שקלים חדשים;

בעד כל בהמה אחרת - 199.00 200.00 שקלים חדשים.

שחיטת חירום

80.  (א)  כדי למנוע התפשטות מחלות בעת מגיפה שפשטה בבעלי-חיים, רשאי מנהל השירותים הוטרינריים להתיר שחיטת בהמות מחוץ לבית מטבחיים, במקום ובתנאים שייקבעו על ידיו.

          (ב)  הבשר משחיטה שבוצעה בהתאם להוראות תקנת משנה (א) ייבדק על ידי רופא וטרינרי שנקבע לכך על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

          (ג)   הוראות הבדיקה והסימון החלות על גופות בהמות שנשחטו בבית מטבחיים יחולו על בדיקת בשר מבהמה שנשחטה לפי תקנה זו.

הפסקת פעולות בבית מטבחיים

81.  (א)  רשאי מנהל השירותים הוטרינריים, לאחר התייעצות עם מנהל השירותים הרפואיים, להורות בכתב על הפסקת הפעולה בבית מטבחיים לתקופה שיקבע, אם לא קויימו בבית המטבחיים הוראה מהוראות תקנות אלה או כל הוראה שניתנה על פיהן.

          (ב)  על החלטת מנהל השירותים הוטרינריים לפי תקנת משנה (א) רשאית הרשות המקומית לערור, תוך 30 יום מיום מסירת ההוראות, לפני ועדת הערר שתמונה לפי תקנת משנה (ג).

          (ג)   שר החקלאות ימנה ועדת ערר של שלושה לענין תקנה זו.

תק' תשכ"ט-1968

          (ד)  ועדת הערר תתכנס תוך שלושים יום מיום קבלת הערר במשרד השירותים הוטרינריים בבית-דגן, ותתן החלטתה תוך שלושים יום מיום ישיבתה הראשונה.

          (ה)  הגשת ערר על החלטת מנהל השרותים הוטרינריים לא תעכב ביצוע החלטת המנהל כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 11.10.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2294 מיום 11.10.1968 עמ' 69

החלפת תקנת משנה 81(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) ועדת הערר תתן החלטתה תוך 30 יום מיום הגשת הערר.

הגשת דינים וחשבונות

82.  רשות מקומית שבתחומה מופעל בית המטבחיים, האחראי על בית מטבחיים, הרופא הוטרינרי ומנהל בית המטבחיים יגישו דינים וחשבונות, הודעות ורישומים בדבר כל פעולה המבוצעת בהתאם להוראות תקנות אלה, במועד שיורה עליו מנהל השירותים הוטרינרים.

ביטול תקנות

83.  תקנות בית המטבחיים – בטלות.

השם

84.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964".

 

תוספת ראשונה

(תקנה 11(א))

הוראות בדבר בגדי עבודה ונקיון אישי

1.        בגדי עבודה לעובדים בבתי-מטבחיים יכללו:

סינר, סרבל, מעטה ראש ומגפי גומי, ויהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי, לחיטוי או לכביסה (בד, גומי פלסטיק) (להלן – בגדי העבודה).

2.        בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי.

3.        לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה, במלתחה מיוחדת בבית המטבחיים. לאחר סיום העבודה בבית המטבחיים יונחו בגדי העבודה במלתחה.

4.        בגדים העשויים בד יש לטבול לאחר השימוש בהם בתמיסת סובלימט 1/1000 למשך 30 דקות ולאחר מכן לכבסם במים חמים וסבון, אולם בהיתר הרופא הוטרינרי אפשר להחזיקם במים רותחים במשך עשר דקות ולאחר מכן לכבסם במים חמים (עם או בלי תוספת כלורית לכביסה) וסבון.

5.        בגדים העשויים גומי או פלסטיק (פרט למגפי גומי) יש לטבול לאחר השימוש בהם בתמיסת סובלימט 1/1000 למשך 30 דקות ולאחר מכן לשטפם במים רותחים, סבון ובעזרת מברשת מתאימה.

6.        מגפי גומי יש לנקות היטב אחרי העבודה במים ובעזרת מברשת קשה, ובשעת הצורך גם לטבלם בתמיסת נתר מאכל (סודיום הידרוקסיד) בריכוז 0.5%.

7.        הרופא הוטרינרי יקבע אם הבגדים הינם נקיים וראויים לשימוש.

8.        הידים ינוקו במים חמים, בסבון ובמברשת לפני התחלת העבודה, במשך העבודה לפי הצורך ולאחר סיום העבודה. הידים ינוקו כאמור גם לאחר עשית הצרכים בחדר השימוש.

9.        בכל מקרה של מגע בגופה נגועה במחלה מידבקת או במוגלה או בכל הפרשה אחרת, יש להפסיק את העבודה ולרחוץ את הידיים – ובשעת הצורך גם שאר חלקי הגוף החשופים – במים חמים, בסבון ובעזרת מברשת ולאחר מכן לטבול אותם בתמיסה מחטאת שהוכנה לפי הוראות הרופא הוטרינרי ולשטפן שוב במים חמים.

 

תוספת שניה

(תקנה 11(ב))

הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה

1.        סכינים, גרזנים ומשורים (להלן – מכשירי עבודה) יהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי, הרתחה וחיטוי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה ובצורה הניתנת לניקוי מושלם.

2.        מכשירי עבודה יוחזקו במצב נקי בקביעות.

3.        מכשירי עבודה שזוהמו מגופת בהמה חולה לרבות מוגלה והפרשות חולי, מן ההכרח לנקותם ולחטאם מיד ואין להמשיך להשתמש בהם אלא לאחר שחוטאו.

4.        ניקוי וחיטוי של מכשירי העבודה ייעשה על ידי רחיצתם במים חמים וסבון והחזקה לאחר מכן במים רותחים בתוספת סודה כביסה בריכוז 3% למשך 10 דקות לפחות או באוטוקלב למשך 10 דקות.

 

תוספת שלישית

(תקנה 12)

הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים

1.        לפני התחלת השחיטה, יהיה בית המטבחיים, על קירותיו, רצפותיו וכל מיתקניו נקי לחלוטין. בכל פעם שהרצפה או הקירות נתלכלכו בעת העבודה יש לנקותם בזרם מים ובעת הצורך גם במברשת ואף בסבון.

2.        אחרי השחיטה יש לנקות את בית המטבחיים על כל מיתקניו ואת המכלאות באופן יסודי על ידי שטיפה בזרם מים חזק, בעזרת מברשות קשות ומתאימות, בתמיסת סבון או חומר מנקה דטרגנטי אחר.

3.        כל פסולת וכל גללי בהמות יש לאסוף מיד לתוך מיכלים סגורים ולהעבירם לבור הזבל או למשרפה.

4.        לאחר הניקוי המכני יש לחטא את האולמות, הרצפות, הקירות, הציוד והעמודים בתמיסה של תרכובת כלורית (סודיום היפוכלוריט מסחרי 10% או קלציום היפוכלוריט מסחרי 10%) בתערובת של ליטר חומר על 24 ליטר מים או בכל חומר אחר שיקבע מנהל השירותים הוטרינריים.

5.        בכל מקרה שמתה או נשחטה או נפתחה בבית מטבחיים בהמה שנמצאה נגועה במחלה מידבקת, יבוצע מיד לאחר חיסול הגופה וביעורה, חיטוי יסודי בנתר מאכל (סודיום הידרוקסיד) בתמיסה בריכוז 3%-2% ואליה מותר להוסיף 5% סיד בלתי כבוי כדי לקבל תמיסת נתר סידית.

6.        הרופא הוטרינרי רשאי לאשר, במקרים מיוחדים, שימוש בחומר חיטוי שונה מזה שפורש בסעיף 5.

7.        בכל בית מטבחיים יימצאו –

(1)  מים נקיים בכמות מספקת לניקוי המבנים, מכשירי העבודה, הבגדים ולצרכים האישיים של העובדים;

(2)  מיתקן לאספקת מים חמים בכמות מספקת לכל הצרכים של חיטוי וניקוי;

(3)  מיתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת הבנינים (בוסטר);

(4)  מיכלים מתאימים להכנת ולהחזקת תמיסת חיטוי;

(5)  מלאי של סיד בלתי כבוי, סיד כלורי, סודיום כלורי (קלציום וסודיום היפוכלוריט וסודיום הידרוקסיד (נתר מאכל) שיוחזקו במיכלים סגורים היטב ואף מוגנים מהאויר;

(6)  מלאי של סבון, מגבות, מברשות קשות ורכות וכלי ניקוי הדרושים בהתאם להוראות תוספת זו לשמירה על הנקיון בבית המטבחיים.

 

תוספת רביעית

(תקנות 15(א) ו-55)

הוראות בדבר השמדת בשר ועורות

1.        בשר ועורות של בהמה שנפסלו למאכל או לשימוש אחר בהתאם להוראות תקנות אלה (להלן – פסולין) יוטבלו בתמיסה צבעונית (כגון מתילן כחול, או בנפט, או בשמן סולר) ויושמדו בבור רקב, במשרפה או במפעל תעשייתי לקמחי בשר.

2.        (א)  לא יוצאו פסולין משטח בית מטבחיים לשם ביעורם במשרפה או העברתם למפעלי תעשיה אחרים אלא בהיתר מאת הרופא הוטרינרי.

(ב)  הובלת הפסולין על פי היתר תיעשה אך ורק בכלי רכב מיועד ומותאם למטרה זו, ובדרך שתימנע נזילת דם, מיצים והפרשות.

3.        לא יינתן היתר להוצאת הפסולין, במקרה שהפסילה נעשתה בגלל אחת המחלות המפורטות להלן, אלא אם המשרפה או מפעל התעשייה גובלים עם שטח בית המטבחיים:

(א)  כלבת;

(ב)  גמרת;

(ג)   דבר הבקר;

(ד)  דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות בבקר;

(ה)  דבר הסוסים;

(ו)   כל מחלה אחרת אשר יורה מנהל השירותים הוטרינריים.

4.        מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להתיר העברת פסולין לצרכי מדע, מחקר או לכל מטרה מיוחדת ובכל אמצעי העברה שהוא ימצא למתאים.

 

תוספת חמישית

(תקנה 15(ב))

הוראות בדבר חיטוי עורות מבהמות חולות

עורות מבהמות חולות (להלן בתוספת זו – שלחים) ייטבלו באחת התמיסות המפורטות להלן:

(א)      חומצה קרבולית 5% – טבילת השלחים למשך 10 דקות;

(ב)      דו-כלוריד הכספית (סובלימט) 5% – טבילה למשך 10 דקות או תמיסה של 1/1000 למשך 24 שעות;

(ג)       תערובת של חומצה כלורהידריט – 2% וסודיום כלוריד טבילה למשך 48 שעות.

 

תוספת ששית

(תקנה 36)

הוראות בדבר בדיקת בהמות לפני השחיטה

1.        בדיקת הבהמה לפני השחיטה תבוצע על ידי הרופא הוטרינרי באור יום מתאים או באור מלאכותי מספיק.

2.        הרופא הוטרינרי יבדוק את מצב בריאותה של הבהמה לרבות מצבה הגופני, התנהגותה הכללית, המראה החיצוני (עור, שיער ושינויים מיוחדים), פעולות איברי העיכול (שפתיים, העלאת גירה, תנועות הכרס, צורת הצואה) מצב הפות, בית הבושת, העטין, פעולות איברי הנשימה, וכן את מידת החום במקרה של הפרעה כללית במצב הבריאות.

3.        הרופא הוטרינרי יאסור שחיטת בהמות כשנמצאו בהן סימנים של –

          (א)  גמרת Febris carbunculosa (Anthrax);

          (ב)  ירמת Gangraena emphys.;

          (ג)   דבר-בקר Pestia Bovina;

          (ד)  כלבת Lyssa (Rabies);

          (ה)  דלקת ריאות חרחורית Gangraenous Pneumonia;

          (ו)   אלח-דם Septicaemia;

          (ז)   נחרת Malleus;

          (ח)  צהבת כללית Icterus;

          (ט)  מצב גסיסה In Extremis;

          (י)   ניוון כללי ומוגבר Cachexia;

4.        הרופא הוטרינרי ידחה שחיטת בהמות, לפרק זמן שיקבע במקרים אלה:

(א)  כשהבהמות מיוזעות ומחוממות, מראות מידת חום בלתי רגילה ובמצב פיזי העלול לגרום לפגימת בשר הבהמה לאחר שחיטתה;

(ב)  כשעור הבהמות לפני השחיטה אינו נקי מחומרים מזהמים.

5.        הרופא הוטרינרי יודיע ללא דיחוי לרופא הוטרינרי הממשלתי במחוזו, על מציאת כל מחלה או חשד למחלה בבדיקה שנעשתה על ידיו בבהמה בתחום בית המטבחיים.

6.        הרופא הוטרינרי ידאג כי בהמה הנגועה או החשודה כנגועה במחלה תוחזק בהסגר חמור, במקום מבודד ממקום אחזקתה של כל בהמה אחרת בתחום בית-המטבחיים, עד לקבלת הוראות מתאימות מאת הרופא הוטרינרי הממשלתי.

7.        רופא וטרינרי יציית להוראות רופא וטרינרי ממשלתי בדבר אחזקתה, בידודה, שחיטתה או הוצאתה מתחום בית המטבחיים של בהמה שנמצאה נגועה או חשודה.

 

תוספת שביעית

(תקנה 49)

הוראות בדבר בדיקה לאחר השחיטה

הוראות כלליות

1.        הבדיקה תיעשה לאחר ביתור הגופה לארכה, הראש ינותק מהגופה והלשון תשוחרר בכדי לחשוף את הבלוטות העמוקות.

2.        האיברים והקרביים ייבדקו מיד לאחר הוצאתם מהגופה. כל איבר ובלוטותיו ייבדקו לפי חזותם במישוש וכן על ידי חתך או חתכים בדרך שתמנע לכלוך, זיהום או פחת ערך שלא לצורך הבדיקה.

3.        כל גופה תיבדק לשם קביעת –

(1)  מצבה התזונתי;

(2)  נוכחות פצעים, שפכי דם ושינוי בצבע;

(3)  בצקת מקומית או כללית;

(4)  מידת הקזת הדם;

(5)  תפיחויות ושינויים יוצאי דופן בעצמות, בפרקים או בשרירים;

(6)  ריחות בלתי רגילים.

4.        לשם ביצוע האבחנות המפורטות בסעיף 3 ולשם אבחון מחלות או פגעים בבהמה יש לבדוק את –

(1)  הדם – צבעו, הקרשתו, הכתמתו, נוכחות חומר זר בו;

(2)  הראש –

(א)   הלשון בשטחה ובריקמתה (substance);

(ב)   קרום הפה ובית הבליעה;

(ג)    בלוטות הלשד (retropharyngealis), סובפרוטידה (subparotidae), סובמקסילרים (submaxilaris) וכן את השקדים (tonsillae);

(3)  הריאות –

(א)   בדיקה חזותית כללית ומישושן לכל אורכן;

(ב)   בלוטות הלשד ברונכיאלס (bronchiales) מדיאסטינלס (mediastinales);

(ג)    קנה האויר(trachea)  – על ידי חתך לאורכו;

(ד)   הסימפונות הראשיות (bronchii) – על ידי חתך לרוחב בשליש התחתון של הריאה דרך הקנוקנות הראשיות;

(4)  הלב –

(א)   כיס הלב ייפתח וייבדק;

(ב)   הלב עצמו ייבדק על ידי חתך לאורכו במגמה לחשוף את שני חדרי הלב וכן חתך נוסף בקיר הלב;

(5) הסרעפת – (diaphragma) בשלמותה;

(6)  הכבד –

(א)   בדיקה כללית בשטחו ובריקמתו, וכן על ידי חתך באופן מאונך דרך צינורות המרה העיקריים באותו צד הפונה אל הקיבה, ועל ידי חיתוך נוסף בקרבת אונת-שפיגל;

(ב)   בלוטות הלשד: הפאטיקה (hepatica);

(ג)    כיס המרה;

(7)  הקיבות והמעיים –

(א)   בשטחם החיצוני ובשעת הצורך גם בפנימיותם;

(ב)   בלוטות הלשד גאסטריקה (gastricae), מזנטריקה (mesentericae);

(ג)    הפדר (Omentum);

(8)  הטחול – בשלמותו;

(9)  הכליות –

(א)   יש לנתקן מהגופה במקרה של חשד בפגע או במחלה ולחתוך בהם לשם בחינה מדוקדקת;

(ב)   בלוטות הלשד רנאלס (renales);

(10) כיס השתן במקרה של חשד בפגע או במחלה, וייחתך במגמה לחשפו;

(11) הרחם – לרבות הפות ובית הבושת והשחלות, בשטחם ובריקמתם. הבדיקה תהיה יותר יסודית במקרה של שחיטה זמן קצר לאחר המלטה או כשקיימת נזילה, הפרשה או שינויים פתולוגיים;

(12) העטין – יש לבדוק בלוטות לשד סופראמאמאריקה (supramamaricae);

(13) הריקמה השרירית – לרבות הריקמה השומנית והחיבורית;

(14) העצמות ובעיקר אלה המבותרים בחוליות, בחזה ובאגם;

(15) הפרקים לרבות נרתיקי ריר-הפרק (bursa synovialis);

(16) קרומי החזה (pleura) והבטן (peritoneum);

(17) המוח, חללי הראש, העיניים, הושט, הלבלב, בלוטות הסופרנאל (suprarenal) והאשכים יש לבדוק במקרה של חשד בפגע או במחלה;

(18) במקרים חשודים, בעיקר לשחפת, בלוטות לשד –

(א)   של פתח בית-החזה (cervicales) הקדמיים, המרכזיים ואחוריים;

(ב)   מעל לעצם החזה (sternales);

(ג)    בקדמת הכתף (prescapularis);

(ד)   של בית השחי (axillares);

(ה)   של המתניים (lumbales)