נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הכלבת

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות – כלבים

בריאות – בריאות העם – מחלות

תוכן ענינים

 

פקודה הקובעת הוראות למניעת מחלת הכלבת

Go

2

סעיף 1

השם הקצר

Go

2

סעיף 2

פירוש

Go

2

סעיף 3

מאורות בידוד

Go

2

סעיף 4

בידודם של בעלי חיים חשודים

Go

3

סעיף 4א

בידודם של  בעלי חיים שנשכו

Go

3

סעיף 4ב

היתר להחזקה בפיקוח והשגחה

Go

3

סעיף 5

בקשה לשופט שלום ליתן צו להשמיד בעלי חיים ידועים

Go

4

סעיף 6

בידוד בעלי חיים עזובים

Go

4

סעיף 7

השמדת בעלי חיים חשודים

Go

4

סעיף 7א

השמדת כלבים בלתי מחוסנים

Go

5

סעיף 8

סמכותם של פקידים ידועים וכו'

Go

5

סעיף 9

הכרזות אזורים נגועים

Go

5

סעיף 10

השמדת בעלי חי עזובים

Go

5

סעיף 11

חובתה של רשות מקומית

Go

6

סעיף 12

עונש

Go

6

סעיף 13

הגנה בשל מעשים שנעשו בתום לב

Go

6

סעיף 14

פיצויים לא ישולמו

Go

6

סעיף 15

השמדת בהמות

Go

6

סעיף 15א

שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות

Go

6

סעיף 16

תקנות

Go

6

סעיף 17

חובתם של אנשים ידועים לסייע בהוצאה לפועל של הוראות הפקודה הזאת

Go

8

 

תוספת

Go

9

 


פקודת הכלבת*

מס' 39 לש' 1934[1]

פקודה הקובעת הוראות למניעת מחלת הכלבת

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הכלבת, 1934.

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים המיוחסים להם מלבד אם נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר:

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          "בעל חיים" פירושו בקר, כבשים, עזים, גמלים, סוסים, חמורים, חזירים, כלבים, חתולים וקופים וכל בעל חיים אחר ששר החקלאות יכריזם במודעה שתתפרסם ברשומות ככלולים במונח "בעל חיים" לצורך פקודה זו;

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח 852)

"בעל חי בעלי חיים" פירושו בקר, כבשים, עזים, גמלים, סוסים, חמורים, חזירים, כלבים, חתולים וקופים וכל בעל חי בעל חיים או עוף אחר ששר החקלאות יכריזם במודעה שתתפרסם ברשומות ככלולים במונח "בעל חי בעל חיים" לצורך פקודה זו;

          "בקר" פירושו פרים, תאו, פרות, שורים, עגלות ועגלים;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          "היתר להחזקה בפיקוח והשגחה" – היתר להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה שלא במאורת בידוד שניתן לפי סעיפים 4ב(א) ו-16(ד) או (ה);

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח 852)

הוספת הגדרת "היתר להחזקה בפיקוח והשגחה"

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          "חוק להסדרת הפיקוח על כלבים" – חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח 852)

הוספת הגדרת "חוק להסדרת הפיקוח על כלבים"

          "רופא ממשלתי" פירושו אדם ששר הבריאות מינהו להיות רופא במשרד הבריאות של ישראל;

          "המפקח העירוני" – פירושו מי שנתמנה ע"י העיריה לשמש מפקח למטרות פקודה זו;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

          "הרופא הווטרינר העירוני" – רופא וטרינר שמינתה רשות מקומית בהסכמת מנהל השירותים הווטרינריים, להיות רופא וטרינר של רשות מקומית;

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

החלפת הגדרת "הרופא הוטרינרי העירוני" בהגדרה "הרופא הווטרינר העירוני"

הנוסח הקודם:

"הרופא הוטרינרי העירוני" פירושו אדם שנתמנה ע"י מושל המחוז, להיות רופא וטרינרי עירוני.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          "בעלים" פירושו כל אדם שהנהו בעליו היחידי או בשותפות עם אחר של כל בעל חיים, והרי זה כולל כל אדם הממונה על כל בעל חיים; והמחזיק בכל מקום שבו נמצא איזה בעל חיים ייחשב לבעליו של אותו בעל חיים עד אם יוכח ההיפך;

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח 852)

"בעלים" פירושו כל אדם שהנהו בעליו היחידי או בשותפות עם אחר של כל בעל-חי בעל חיים, והרי זה כולל כל אדם הממונה על כל בעל-חי בעל חיים; והמחזיק בכל מקום שבו נמצא איזה בעל-חי בעל חיים ייחשב לבעליו של אותו בעל-חי בעל חיים עד אם יוכח ההיפך;

          "מפקח מקנה" – פירושו אדם שנתמנה ע"י שר החקלאות כמפקח מקנה של ממשלת ישראל;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

          "רופא וטרינר ממשלתי" – רופא וטרינר שמינה שר החקלאות להיות רופא וטרינר ממשלתי;

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

החלפת הגדרת "רופא וטרינרי ממשלתי" בהגדרה "רופא וטרינר ממשלתי"

הנוסח הקודם:

"רופא וטרינרי ממשלתי" פירושו אדם שנתמנה ע"י הנציב העליון להיות פקיד וטרינרי של ממשלת פלשתינה (א"י).

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          "שר החקלאות" – שר החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח 852)

הוספת הגדרת "שר החקלאות"

מאורות בידוד (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

3.    עפ"י המלצת מנהל השירותים הווטרינריים הממונה על המחוז לדרוש מכל רשות מקומית להתקין מקום לבידודם של כלבים, חתולים וקופים (שנקרא בזה בשם מאורת בידוד). לצורך פקודה זו ייבנו מאורות אלה לפי תרשימים ופירוטים שיאושרו ע"י מנהל השירותים הווטרינריים.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

3. עפ"י המלצת הרופא הוטרינרי הראשי מנהל השירותים הווטרינריים הממונה על המחוז לדרוש מכל מועצת עיריה או מועצה מקומית רשות מקומית להתקין מקום לבידודם של כלבים, חתולים וקופים (שנקרא בזה בשם מאורת בידוד). לצורך פקודה זו ייבנו מאורות אלה לפי תרשימים ופירוטים שיאושרו ע"י הרופא הוטרינרי הראשי מנהל השירותים הווטרינריים.

בידודם של בעלי חיים-חשודים (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

4.    (1)  בעליו של בעל חיים שנשך אדם חייבים לעשות את הדברים הבאים במשך עשרים וארבע שעות לאחר שנודע להם דבר המקרה:-

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

(א)   להודיע את העובדה לרופא הממשלתי או לרופא הווטרינר הממשלתי הקרובים ביותר, וכן

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

(ב)   אם היה בעל החיים הנושך כלב, חתול או קוף – חייבים בעליו לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר; ואם לא היה כלב, חתול או קוף – יעצרוהו בדיר, ברפת או במקום אחר שיאושר ע"י רופא וטרינר ממשלתי;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

(ג)    על אף האמור בפסקה (ב), בעלים של כלב או חתול שניתן לו היתר להחזקה בפיקוח והשגחה חייב להחזיקם בהתאם לתקנות שקבע שר החקלאות לפי סעיף 16(ד) או בהתאם להוראות סעיף 16(ה), לפי העניין, ובהתאם לתנאי ההיתר.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (2)  כל בעל חיים שהוחזק בבידוד או בפיקוח שלא במאורת בידוד כאמור בסעיף קטן (19(ב) או (ג), יוחזק כאמור עד תום עשרה ימים מיום הנשיכה או המגע כאמור בסעיף 4א.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (3)  בתום ימי הבידוד או ההחזקה בפיקוח חייב רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי, אם התברר לו כי בעל החיים נקי מכלבת, להתיר את שחרורו מהבידוד או מההחזקה בפיקוח.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (4)  (א)   הוחזק בעל חיים במאורת בידוד ובתום ימי הבידוד כאמור לא החזיר הבעלים את בעל החיים לרשותו, רשאי רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי, לפי העניין, למסור את בעל החיים להחזקתו של אחר, ואם לא ניתן לעשות כן במאמץ סביר ובפרק זמן סביר – להורות על המתתו;

(ב)   המתת בעל החיים כאמור בפסקה (א) תבוצע תוך מניעת סבל מיותר, ובעליו של בעל החיים יישא בהוצאות ההמתה;

(ג)    לא יורה רופא וטרינר כאמור בפסקה (א) אלא לאחר שמסר לבעליו של בעל החיים הודעה על כוונתו לפעול לפי הוראות אותה פסקה ונתן לבעלים הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך 14 ימים מיום מסירת ההודעה; ההודעה תימסר אישית לבעליו של בעל חיים או תישלח בדואר רשום; אם אין אפשרות למצוא את הבעלים, תימסר ההודעה האישית לאחד מבני משפחתו הגר עימו ושלפי מראית עין מלאו לו 18 שנים, ואם היה בעליו של בעל החיים תאגיד או חבר בני אדם, תימסר ההודעה למנהל או למורשה בו; הודעה שנמסרה אישית, יראו אותה כאילו נתקבלה במעד המסירה; נשלחה הודעה בדואר רשום, יראו אותה כאילו נתקבלה בתוך שבוע ימים מיום שנשלחה;

(ד)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותה של רשות מקומית לפי סעיף קטן (5)(ב).

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (5)  בעליו של כל כלב, חתול או קוף, שעצרום במאורת בידוד, ישלם לרשות המקומית בעד עשרה ימי בידוד מראש אגרה בשיעור שקבעה בעד הזנת בעל החיים, שיכונו והטיפול בו.

          בתנאי:-

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

(א)   שאם מת בעל החיים במשך ימי מעצרו לא יוטל התשלום אלא בעד אותו מספר הימים שבו נעצר בעל החיים למעשה, וההפרש יוחזר לבעליו; וכן

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

(ב)   אם לא הוציא הבעל את הכלב, החתול או הקוף ממאורות הבידוד לפי הוראות סעיף קטן (3), חייב הוא לשלם לרשות המקומית אגרה בשיעור שקבעה בעד התקופה הנוספת שבה נשארים הכלב, החתול או הקוף במאורות הבידוד.

 

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (6)  אין משלמים כל פיצוי בעד בעל חיים שנחבל או חלה או מת בעודו במעצר עפ"י הוראות סעיף זה.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

4. (1) בעליו של בעל-חי שנשך אדם חייבים לעשות את הדברים הבאים במשך עשרים וארבע שעות לאחר שנודע להם דבר המקרה: -

(א) להודיע את העובדה לרופא הממשלתי או לרופא הוטרינרי הממשלתי לרופא הווטרינר הממשלתי הקרובים ביותר, וכן

(ב) אם היה הבעל חי הנושך כלב, חתול או קוף - חייבים בעליו לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר; ואם לא היה כלב, חתול או קוף - יעצרוהו בדיר, ברפת או במקום אחר שיאושר ע"י רופא וטרינרי ממשלתי רופא ווטרינר ממשלתי.

(2) כל בעל-חי שנעצר עפ"י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה, יבודד למשך עשרה ימים מיום התחלת המעצר.

(3) כתום עשרת ימי הבידוד האמורים לעיל, חייבים הרופא הוטרינרי הממשלתי או הרופא הוטרינרי העירוני הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני, אם נתברר להם כי הבעל-חי נקי מכלבת, לעשות את הדברים הבאים:

(א) אם הבעל-חי הוא כלב, חתול, או קוף - להוציאו ממאורות הבידוד;

(ב) ואם אינו כלב, חתול או קוף, יהיו בני חורין להוציאו מן הדיר, הרפת או המקום האחר ששם בידדוהו.

(4) אם לא הוציאו בעליו של הבעל-חי כל כלב, או חתול או קוף, ממאורת הבידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת מעצרו, מותר להשמיד אותו בעל-חי מבלי לפגוע עי"כ בזכותן של מועצת העיריה או המועצה המקומית הרשות המקומית עפ"י תנאי (ב) מסעיף קטן (5) לסעיף זה.

(5) בעליו של כל כלב, חתול או קוף, שעצרום במאורת בידוד, ישלם למועצת העיריה או למועצה המקומית לרשות המקומית בעד עשרה ימי בידוד למפרע מס בשיעור של שלושים מיל ליום בעד הזנת הבעל-חי, שיכונו והטיפול בו.

בתנאי: -

(א) שאם מת הבעל-חי במשך ימי מעצרו לא יוטל התשלום אלא בעד אותו מספר הימים שבו נעצר הבעל-חי למעשה, וההפרש יוחזר לבעליו; וכן

(ב) אם לא הוציא הבעל את הכלב, החתול או הקוף ממאורות הבידוד לפי הוראות סימן (א) מסעיף-קטן (3) מסעיף זה, חייב הוא לשלם למועצת העיריה או המועצה המקומית לרשות המקומית תשלום בשעור של מאה מיל ליום בעד התקופה הנוספת שבה נשארים הכלב, החתול או הקוף במאורות הבידוד.

(6) אין משלמים כל פיצוי בעד בעל-חי שנחבל או חלה או מת בעודו במעצר עפ"י הוראות סעיף זה.

 

מיום 31.3.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 106 (ה"ח 2159)

(5) בעליו של כל כלב, חתול או קוף, שעצרום במאורת בידוד, ישלם לרשות המקומית בעד עשרה ימי בידוד למפרע מס בשיעור של שלושים פרוטה ליום מראש אגרה בשיעור שקבעה בעד הזנת הבעל-חי, שיכונו והטיפול בו.

בתנאי: -

(א) שאם מת הבעל-חי במשך ימי מעצרו לא יוטל התשלום אלא בעד אותו מספר הימים שבו נעצר הבעל-חי למעשה, וההפרש יוחזר לבעליו; וכן

(ב) אם לא הוציא הבעל את הכלב, החתול או הקוף ממאורות הבידוד לפי הוראות סימן (א) מסעיף-קטן (3) מסעיף זה, חייב הוא לשלם לרשות המקומית תשלום בשעור של מאה פרוטה ליום אגרה בשיעור שקבעה בעד התקופה הנוספת שבה נשארים הכלב, החתול או הקוף במאורות הבידוד.

 

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח 852)

4. (1) בעליו של בעל-חי בעל חיים שנשך אדם חייבים לעשות את הדברים הבאים במשך עשרים וארבע שעות לאחר שנודע להם דבר המקרה: -

(א) להודיע את העובדה לרופא הממשלתי או לרופא הווטרינר הממשלתי הקרובים ביותר, וכן

(ב) אם היה הבעל חי בעל החיים הנושך כלב, חתול או קוף - חייבים בעליו לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר; ואם לא היה כלב, חתול או קוף - יעצרוהו בדיר, ברפת או במקום אחר שיאושר ע"י רופא ווטרינר ממשלתי;

(ג) על אף האמור בפסקה (ב), בעלים של כלב או חתול שניתן לו היתר להחזקה בפיקוח והשגחה חייב להחזיקם בהתאם לתקנות שקבע שר החקלאות לפי סעיף 16(ד) או בהתאם להוראות סעיף 16(ה), לפי העניין, ובהתאם לתנאי ההיתר.

(2) כל בעל-חי שנעצר עפ"י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה, יבודד למשך עשרה ימים מיום התחלת המעצר.

(3) כתום עשרת ימי הבידוד האמורים לעיל, חייבים הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני, אם נתברר להם כי הבעל-חי נקי מכלבת, לעשות את הדברים הבאים:

(א) אם הבעל-חי הוא כלב, חתול, או קוף - להוציאו ממאורות הבידוד;

(ב) ואם אינו כלב, חתול או קוף, יהיו בני חורין להוציאו מן הדיר, הרפת או המקום האחר ששם בידדוהו.

(4) אם לא הוציאו בעליו של הבעל-חי כל כלב, או חתול או קוף, ממאורת הבידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת מעצרו, מותר להשמיד אותו בעל-חי מבלי לפגוע עי"כ בזכותן של הרשות המקומית עפ"י תנאי (ב) מסעיף קטן (5) לסעיף זה.

(2) כל בעל חיים שהוחזק בבידוד או בפיקוח שלא במאורת בידוד כאמור בסעיף קטן (19(ב) או (ג), יוחזק כאמור עד תום עשרה ימים מיום הנשיכה או המגע כאמור בסעיף 4א.

(3) בתום ימי הבידוד או ההחזקה בפיקוח חייב רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי, אם התברר לו כי בעל החיים נקי מכלבת, להתיר את שחרורו מהבידוד או מההחזקה בפיקוח.

(4) (א) הוחזק בעל חיים במאורת בידוד ובתום ימי הבידוד כאמור לא החזיר הבעלים את בעל החיים לרשותו, רשאי רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי, לפי העניין, למסור את בעל החיים להחזקתו של אחר, ואם לא ניתן לעשות כן במאמץ סביר ובפרק זמן סביר – להורות על המתתו;

(ב) המתת בעל החיים כאמור בפסקה (א) תבוצע תוך מניעת סבל מיותר, ובעליו של בעל החיים יישא בהוצאות ההמתה;

(ג) לא יורה רופא וטרינר כאמור בפסקה (א) אלא לאחר שמסר לבעליו של בעל החיים הודעה על כוונתו לפעול לפי הוראות אותה פסקה ונתן לבעלים הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך 14 ימים מיום מסירת ההודעה; ההודעה תימסר אישית לבעליו של בעל חיים או תישלח בדואר רשום; אם אין אפשרות למצוא את הבעלים, תימסר ההודעה האישית לאחד מבני משפחתו הגר עימו ושלפי מראית עין מלאו לו 18 שנים, ואם היה בעליו של בעל החיים תאגיד או חבר בני אדם, תימסר ההודעה למנהל או למורשה בו; הודעה שנמסרה אישית, יראו אותה כאילו נתקבלה במעד המסירה; נשלחה הודעה בדואר רשום, יראו אותה כאילו נתקבלה בתוך שבוע ימים מיום שנשלחה;

(ד) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותה של רשות מקומית לפי סעיף קטן (5)(ב).

(5) בעליו של כל כלב, חתול או קוף, שעצרום במאורת בידוד, ישלם לרשות המקומית בעד עשרה ימי בידוד מראש אגרה בשיעור שקבעה בעד הזנת הבעל-חי בעל החיים, שיכונו והטיפול בו.

בתנאי: -

(א) שאם מת הבעל-חי בעל החיים במשך ימי מעצרו לא יוטל התשלום אלא בעד אותו מספר הימים שבו נעצר הבעל-חי בעל החיים למעשה, וההפרש יוחזר לבעליו; וכן

(ב) אם לא הוציא הבעל את הכלב, החתול או הקוף ממאורות הבידוד לפי הוראות סימן (א) מסעיף-קטן (3) מסעיף זה סעיף קטן (3), חייב הוא לשלם לרשות המקומית תשלום בשעור של אגרה בשיעור שקבעה בעד התקופה הנוספת שבה נשארים הכלב, החתול או הקוף במאורות הבידוד.

(6) אין משלמים כל פיצוי בעד בעל-חי בעל חיים שנחבל או חלה או מת בעודו במעצר עפ"י הוראות סעיף זה.

בידודם של  בעלי-חיים שנשכו (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

4א.     מצא רופא ממשלתי כי כלב, חתול או קוף היו במגע עם אדם, וקיים חשד להדבקה בכלבת כתוצאה ממגע זה, רשאי הוא להורות לבעליו למסור אותו למאורת בידוד.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

הוספת סעיף 4א

היתר להחזקה בפיקוח והשגחה (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

4ב.     (א)  לבקשת בעליו של כלב או חתול שנשך אדם או שהיה במגע עם אדם כאמור בסעיף 4א, ייתן רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי היתר להחזיק את הכלב או החתול בפיקוח והשגחה שלא במאורת בידוד כפי שייקבע בהיתר, לרבות במקום מגוריו של הבעלים, בהתקיים התנאים המקדמיים שקבע שר החקלאות לפי סעיף 16(ד) ובהתאם להוראות שקבע לפי הסעיף האמור או בהתקיים התנאים שנקבעו בסעיף 16(ה), לפי העניין.

          (ב)  כל עוד לא ניתן היתר להחזקה בפיקוח והשגחה יפעל הבעלים בהתאם להוראות סעיף 4(1)(ב).

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 67 (ה"ח 852)

הוספת סעיף 4ב

בקשה לשופט שלום ליתן צו להשמיד בעלי חיים ידועים (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

5.    כל רופא וטרינר ממשלתי, רופא ממשלתי או מפקח מקנה רשאי לבקש משופט שלום ליתן צו להשמיד בלא תשלום פיצויים כל כלב, חתול או קוף, אשר נשכו אדם יותר מפעם אחת או שלדעתו הם צפויים במידה יתרה להידבק בכלבת ולהעבירה. אם נתברר לשופט כי אמנם נשכו הכלב, החתול או הקוף, איזה אדם יותר מפעם אחת או כי הם צפויים במידה יתרה להידבק בכלבת או להעבירה, יתן צו להשמדתם ורשאי הוא, בהסכמת המבקש ליתן צו למסירת הכלב למטרות שיורה במקום מתן צו להשמדתו; צו לפי סעיף זה לא יינתן אלא לאחר שניתנה לבעלים הזדמנות לטעון טענותיו.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

5. כל פקיד וטרינרי רופא וטרינר ממשלתי, רופא ממשלתי או מפקח מקנה רשאי לבקש משופט שלום ליתן צו להשמיד בלא תשלום פיצויים כל כלב, חתול או קוף, אשר נשכו אדם יותר מפעם אחת או שלדעתו הם משתוללים או צפויים במידה יתרה להידבק בכלבת ולהעבירה. הבקשה תוגש על גבי טופס א' שבתוספת פקודה זו. אם נתברר לשופט כי אמנם נשכו הכלב, החתול או הקוף, איזה אדם יותר מפעם אחת או כי הם משתוללים או צפויים במידה יתרה להידבק בכלבת או להעבירה, יתן צו להשמדתם ורשאי הוא, בהסכמת המבקש ליתן צו למסירת הכלב למטרות שיורה במקום מתן צו להשמדתו; צו לפי סעיף זה לא יינתן אלא לאחר שניתנה לבעלים הזדמנות לטעון טענותיו.

 

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 67 (ה"ח 852)

בקשה לשופט שלום ליתן צו להשמיד בעלי חי בעלי חיים ידועים

5. כל רופא וטרינר ממשלתי, רופא ממשלתי או מפקח מקנה רשאי לבקש משופט שלום ליתן צו להשמיד בלא תשלום פיצויים כל כלב, חתול או קוף, אשר נשכו אדם יותר מפעם אחת או שלדעתו הם משתוללים או צפויים במידה יתרה להידבק בכלבת ולהעבירה. אם נתברר לשופט כי אמנם נשכו הכלב, החתול או הקוף, איזה אדם יותר מפעם אחת או כי הם משתוללים או צפויים במידה יתרה להידבק בכלבת או להעבירה, יתן צו להשמדתם ורשאי הוא, בהסכמת המבקש ליתן צו למסירת הכלב למטרות שיורה במקום מתן צו להשמדתו; צו לפי סעיף זה לא יינתן אלא לאחר שניתנה לבעלים הזדמנות לטעון טענותיו.

בידוד בעלי חיים עזובים (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

6.    (1)  רופא ממשלתי, רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר עירוני רשאים לדרוש מרשות מקומית שישכנו במאורות בידוד של אותה רשות מקומית ועל חשבונה, כל כלב, חתול או קוף עזובים או שאין להם בעלים ואשר נשכו אדם.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (2)  כל בעל חיים שנעצר בהתאם להוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה יבודד למשך עשרה ימים.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (3)  כתום עשרת ימי הבידוד הנ"ל ישמידו את בעל החיים האמור:

          בתנאי שאם לפני שהוציאו אותו בעל חיים להורג בא אדם וטען שהכלב, החתול או הקוף, הם קנינו, רשאי הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני אם נוכח כי בעל החיים נקי מכלבת, להסגיר את בעל החיים ליד אותו אדם לאחר שישלם את האגרה הקבועה בסעיף (5) מסעיף 4 של פקודה זו.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח 2087)

6. (1) רופא ממשלתי או רופא וטרינרי ממשלתי או רופא וטרינרי עירוני רשאים לדרוש מכל מועצת עיריה או מועצה מקומית שישכנו במאורות בידוד של אותה המועצה עירונית או מועצה מקומית, ועל חשבונה של אותה מועצה, כל כלב או חתול או קוף עזובים או שאין להם בעלים ואשר נשכו איזה אדם.

(1) רופא ממשלתי, רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר עירוני רשאים לדרוש מרשות מקומית שישכנו במאורות בידוד של אותה רשות מקומית ועל חשבונה, כל כלב, חתול או קוף עזובים או שאין להם בעלים ואשר נשכו אדם.

(2) כל בעל חי שנעצר בהתאם להוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה יבודד למשך עשרה ימים.

(3) כתום עשרת ימי הבידוד הנ"ל ישמידו את הבעל חי האמור:

בתנאי שאם לפני שהוציאו אותו בעל-חי להורג בא אדם וטען שהכלב, החתול או הקוף, הם קנינו, רשאי הרופא הוטרינרי הממשלתי או הרופא הוטרינרי העירוני הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני אם נוכח כי הבעל-חי נקי מכלבת, להסגיר את הבעל-חי ליד אותו אדם לאחר שישלם את האגרה הקבועה בסעיף (5) מסעיף 4 של פקודה זו.

 

מיום 31.3.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 106 (ה"ח 2159)

(3) כתום עשרת ימי הבידוד הנ"ל ישמידו את הבעל חי האמור:

בתנאי שאם לפני שהוציאו אותו בעל-חי להורג בא אדם וטען שהכלב, החתול או הקוף, הם קנינו, רשאי הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני אם נוכח כי הבעל-חי נקי מכלבת, להסגיר את הבעל-חי ליד אותו אדם לאחר שישלם את המס הקבוע האגרה הקבועה בסעיף (5) מסעיף 4 של פקודה זו.

 

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 67 (ה"ח 852)

בידוד בעלי-חי בעלי חיים עזובים

6. (1) רופא ממשלתי, רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר עירוני רשאים לדרוש מרשות מקומית שישכנו במאורות בידוד של אותה רשות מקומית ועל חשבונה, כל כלב, חתול או קוף עזובים או שאין להם בעלים ואשר נשכו אדם.

(2) כל בעל חי בעל חיים שנעצר בהתאם להוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה יבודד למשך עשרה ימים.

(3) כתום עשרת ימי הבידוד הנ"ל ישמידו את הבעל חי בעל החיים האמור:

בתנאי שאם לפני שהוציאו אותו בעל-חי בעל חיים להורג בא אדם וטען שהכלב, החתול או הקוף, הם קנינו, רשאי הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר העירוני אם נוכח כי הבעל-חי בעל החיים נקי מכלבת, להסגיר את הבעל-חי בעל החיים ליד אותו אדם לאחר שישלם את האגרה הקבועה בסעיף (5) מסעיף 4 של פקודה זו.

השמדת בעלי חיים חשודים (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

7.    (1)  רופא וטרינר ממשלתי יצווה להשמיד כל בעל חיים: -

(א)   הנגוע בכלבת או שהוא חשוד על כך, או

(ב)   שנושך ע"י –

(I)    בעל חיים הנגוע בכלבת או החשוד על כך, או

(II)   ע"י שועל, או צבוע, או זאב, או תן:

          בתנאי כי אם איזה בעל חיים החשוד בכלבת או שנושך ע"י בעל חיים חשוד אחר היה בעל ערך מיוחד רשאי הרופא הווטרינר הממשלתי לצוות לעשות בו את הדברים הבאים: -

(1)   שיחסמו לו את הפה בשעה שהוא יוצא לטיול או לעבודה במחסום מדוגמה שהוא יאשרנה, וכן

(2)   שיבודדוהו כשהוא בשעת מנוחה במקום שיתאשר על ידו, וכן

(3)   אם משמש בשרו של בעל החיים למאכל לאדם, שלא ישחטוהו לצורך זה, וכן

(4)   שלא יוציאוהו למכירה.

          במה דברים אמורים: אם היה בעל החיים חשוד בכלבת תחולנה ההגבלות הנ"ל למשך ששה חדשים למן אותו תאריך שיפורט בהוראה של הרופא הווטרינר הממשלתי, ככל אשר ימצא לנכון לקבוע, ואילו אם היה זה בעל חיים שנושך ע"י בעל חיים חשוד תחולנה ההגבלות למשך ששה חדשים מתאריך הנשיכה; והיה אם במשך כל התקופה הנ"ל לא ציווה הרופא הווטרינר הממשלתי להוציא את בעל החיים הנ"ל להורג (והסמכות הזאת מסורה לו בזה אם סבור הוא כי בעל החיים חולה בכלבת), כי אז רואים את בעל החיים הנ"ל כתום ששת החדשים האמורים כאילו הוא נקי מכלבת ופטור מכל הגבלה:

          בתנאי כי כל בהמת מקנה או גמל או כבש או עז שנשחטו בתוך שמונה ימים למן היום שנושכו ע"י בעל חיים נגוע בכלבת מותר יהיה להציען למכירה לצרכי מזון ובלבד שתהיינה נקיות ממחלות אחרות.

          (2)  החלטתו של הרופא הווטרינר הממשלתי בשאלה אם איזה בעל חיים הוא בעל ערך מיוחד תהא החלטת גמר.

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 67 (ה"ח 852)

השמדת בעלי-חי בעלי חיים חשודים

7. (1) רופא וטרינר ממשלתי יצווה להשמיד כל בעל-חי בעל חיים: -

(א) הנגוע בכלבת או שהוא חשוד על כך, או

(ב) שנושך ע"י –

(I) בעל חי בעל חיים הנגוע בכלבת או החשוד על כך, או

(II) ע"י שועל, או צבוע, או זאב, או תן:

בתנאי כי אם איזה בעל-חי בעל חיים החשוד בכלבת או שנושך ע"י בעל-חי בעל חיים חשוד אחר היה בעל ערך מיוחד רשאי הרופא הווטרינר הממשלתי לצוות לעשות בו את הדברים הבאים: -

(1) שיחסמו לו את הפה בשעה שהוא יוצא לטיול או לעבודה במחסום מדוגמה שהוא יאשרנה, וכן

(2) שיבודדוהו כשהוא בשעת מנוחה במקום שיתאשר על ידו, וכן

(3) אם משמש בשרו של הבעל-חי בעל החיים למאכל לאדם, שלא ישחטוהו לצורך זה, וכן

(4) שלא יוציאוהו למכירה.

במה דברים אמורים: אם היה הבעל-חי בעל החיים חשוד בכלבת תחולנה ההגבלות הנ"ל למשך ששה חדשים למן אותו תאריך שיפורט בהוראה של הרופא הווטרינר הממשלתי, ככל אשר ימצא לנכון לקבוע, ואילו אם היה זה בעל-חי בעל חיים שנושך ע"י בעל-חי בעל חיים חשוד תחולנה ההגבלות למשך ששה חדשים מתאריך הנשיכה; והיה אם במשך כל התקופה הנ"ל לא ציווה הרופא הווטרינר הממשלתי להוציא את הבעל-חי בעל החיים הנ"ל להורג (והסמכות הזאת מסורה לו בזה אם סבור הוא כי הבעל-חי בעל החיים חולה בכלבת), כי אז רואים את הבעל-חי בעל החיים הנ"ל כתום ששת החדשים האמורים כאילו הוא נקי מכלבת ופטור מכל הגבלה:

בתנאי כי כל בהמת מקנה או גמל או כבש או עז שנשחטו בתוך שמונה ימים למן היום שנושכו ע"י בעל-חי בעל חיים נגוע בכלבת מותר יהיה להציען למכירה לצרכי מזון ובלבד שתהיינה נקיות ממחלות אחרות.

(2) החלטתו של הרופא הווטרינר הממשלתי בשאלה אם איזה בעל-חי בעל חיים הוא בעל ערך מיוחד תהא החלטת גמר.

השמדת כלבים בלתי מחוסנים (תיקון מס' 1)  תשי"ג-1953 (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

7א.     רופא וטרינר ממשלתי רשאי לצוות להשמיד כל כלב בן ששה חדשים ומעלה שלא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף 16.

מיום 13.3.1953

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ג מס' 121 מיום 13.3.1953 עמ' 56 (ה"ח 151)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 171 (ה"ח 2087)

7א. רופא וטרינרי ממשלתי רופא וטרינר ממשלתי רשאי לצוות להשמיד כל כלב בן ששה חדשים ומעלה שלא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף 16.

 

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

7ב.     (בוטל).

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 171 (ה"ח 2087)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 29.9.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח 2723)

ביטול סעיף 7ב

הנוסח הקודם:

כלב ברשות הרבים

7ב. (א) לא יוציא בעלים כלב לרשות הרבים אלא כשהוא קשור ברצועה או בשרשרת.

(ב) רשות מקומית תקבע אזורים בתחומה, בהם לא יחולו הוראות סעיף קטן (א); ובלבד שבאזורים אלה יהיה בעל הכלב עמו כל אימת שהכלב אינו קשור כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו באזור שהוכרז כנגוע בכלבת.

סמכותם של פקידים ידועים וכו' (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

8.    כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטרינר ממשלתי, רופא וטרינר עירוני, מפקח עירוני או מפקח מקנה וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב רשאים להכנס לכל קרקע, בנין, צריף, או מקום כדי לברר אם קיימו את הוראות הפקודה הזאת, ואם נמצא כי הוראות הפקודה הזו לא נתקיימו רשאי כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטרינר ממשלתי, רופא וטרינר עירוני, מפקח עירוני או מפקח מקנה וכל אדם המורשה על ידם בכתב, לעשות את כל הדרוש כפי ראות עיניו, כדי ליתן תוקף להוראות פקודה זו, בלא לפגוע בכל עונש שיש להטילו עפ"י הוראות סעיף 12 מן הפקודה הזאת.

          וביחוד רשאי כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטרינר ממשלתי, רופא וטרינר עירוני, מפקח עירוני או מפקח מקנה או כל אדם שהורשה על ידם בכתב להכנס לכל קרקע, בנין, צריף או מקום כדי לתפוס או לגרום לתפיסתו של כלב, חתול, או קוף שנשכו איזה אדם ורשאי הוא לקחתו או לצוות לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 171 (ה"ח 2087)

8. כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטרינרי ממשלתי רופא וטרינר ממשלתי, רופא בהמות עירוני רופא וטרינר עירוני, מפקח עירוני או מפקח מקנה וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב רשאים להכנס לכל קרקע, בנין, צריף, או מקום כדי לברר אם קיימו את הוראות הפקודה הזאת, ואם נמצא כי הוראות הפקודה הזו לא נתקיימו רשאי כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטרינרי ממשלתי רופא וטרינר ממשלתי, רופא וטרינרי עירוני רופא וטרינר עירוני, מפקח עירוני או מפקח מקנה וכל אדם המורשה על ידם בכתב, לעשות את כל הדרוש כפי ראות עיניו, כדי ליתן תוקף להוראות פקודה זו, בלא לפגוע בכל עונש שיש להטילו עפ"י הוראות סעיף 12 מן הפקודה הזאת.

וביחוד רשאי כל פקיד מחוזי, שוטר, רופא ממשלתי, רופא וטרינרי ממשלתי רופא וטרינר ממשלתי, רופא וטרינרי עירוני רופא וטרינר עירוני, מפקח עירוני או מפקח מקנה או כל אדם שהורשה על ידם בכתב להכנס לכל קרקע, בנין, צריף או מקום כדי לתפוס או לגרום לתפיסתו של כלב, חתול, או קוף שנשכו איזה אדם ורשאי הוא לקחתו או לצוות לקחתו למאורת הבידוד הקרובה ביותר.

הכרזות אזורים נגועים (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

9.    מנהל השירותים הווטרינריים רשאי להכריז במודעה שיפרסם ברשומות כל אזור כאזור נגוע בכלבת וההוראות דלקמן תחולנה על אזור כזה עד שהמודעה תבוטל:

          (א)  אם היה האזור אזור עירוני: -

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(I)    בעל כלב חייב בכל אלה:

(1)   לשמור את כלבו בחצריו;

(2)   לשים מחסום על פי הכלב, ולקשור את הכלב ברצועה או בשרשרת שארכה אינו עולה על 2 מטרים בשעה שמוציאים אותו מהחצרים;

(II)   חייב הרופא הווטרינר הממשלתי לצוות להרוג:

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(1)   כל כלב שנמצא ברשות הרבים כשהוא אינו נושא מחסום על פיו ואינו קשור ברצועה או בשרשרת, וכן

(2)   כל כלב שאין לו רשיון - אם חייבים לקבל רשיונות בעד כלבים עפ"י כל חוק-עזר או תקנות או חיקוק אחר הנוהגים באותו אזור, וכן

(3)   כל כלב, חתול, או קוף, אשר נושכו בכל עת שהיא לא יותר מששה חדשים קודם לתאריך המודעה המכריזה על האזור כעל אזור נגוע בכלבת.

          (ב)  אם לא היה האזור אזור עירוני:

(I)    חייבים בעלי כלבים לקשור את כלביהם בתמידות:

בתנאי כי כלבי רועים אין צורך לקשרם אלא בשעות שבין שקיעת החמה וזריחתה; וכן

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

(II)   בלא רשות מאת הרופא הווטרינר הממשלתי אסור לשום דייר להחזיק יותר מכלב אחד ולשום רועה אסור להחזיק בלא אותה רשות יותר משני כלבים בעד כל עדר בקר או צאן ושום כלב לא ייחשב ככלב רועה בקשר עם עדר בקר או צאן אלא אם כן הוא נלווה אל העדר. כל שאר הכלבים יוצאו להורג:

בתנאי כי כל המחזיק משק לגידול גזעי כלבים או כלבי ציד יש לפטרו מהוראות הסעיף הזה לפי אותם תנאים שייקבעו ע"י מנהל השירותים הווטרינריים.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 171 (ה"ח 2087)

9. הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי מנהל השירותים הווטרינריים רשאי להכריז במודעה שיפרסם ברשומות כל אזור כאזור נגוע בכלבת וההוראות דלקמן תחולנה על אזור כזה עד שהמודעה תבוטל:

(א) אם היה האזור אזור עירוני: -

(I) חייב בעל הכלב:

(1) לקשור את כלבו לביתו, וכן

(2) לדאוג לכך שהכלב ישא מחסום בשעה שהוא יוצא לטיול, וכן

(3) למנוע את הכלב מבוא במגע עם כל כלב אחר, וכן

(I) בעל כלב חייב בכל אלה:

(1) לשמור את כלבו בחצריו;

(2) לשים מחסום על פי הכלב, ולקשור את הכלב ברצועה או בשרשרת שארכה אינו עולה על 2 מטרים בשעה שמוציאים אותו מהחצרים;

(II) חייב הרופא הוטרינרי הממשלתי הרופא הווטרינר הממשלתי לצוות להרוג:

(1) כל כלב שאינו קשור או שאינו נושא בפיו מחסום, כשהוא יוצא לטיול, וכן

(1) כל כלב שנמצא ברשות הרבים כשהוא אינו נושא מחסום על פיו ואינו קשור ברצועה או בשרשרת, וכן

(2) כל כלב שאין לו רשיון - אם חייבים לקבל רשיונות בעד כלבים עפ"י כל חוק-עזר או תקנות או חיקוק אחר הנוהגים באותו אזור, וכן

(3) כל כלב, חתול, או קוף, אשר נושכו בכל עת שהיא לא יותר מששה חדשים קודם לתאריך המודעה המכריזה על האזור כעל אזור נגוע בכלבת.

(ב) אם לא היה האזור אזור עירוני:

(I) חייבים בעלי כלבים לקשור את כלביהם בתמידות:

בתנאי כי כלבי רועים אין צורך לקשרם אלא בשעות שבין שקיעת החמה וזריחתה; וכן

(II) בלא רשות מאת הרופא הוטרינרי הממשלתי הרופא הווטרינר הממשלתי אסור לשום דייר להחזיק יותר מכלב אחד ולשום רועה אסור להחזיק בלא אותה רשות יותר משני כלבים בעד כל עדר בקר או צאן ושום כלב לא ייחשב ככלב רועה בקשר עם עדר בקר או צאן אלא אם כן הוא נלווה אל העדר. כל שאר הכלבים יוצאו להורג:

בתנאי כי כל המחזיק משק לגידול גזעי כלבים או כלבי ציד יש לפטרו מהוראות הסעיף הזה לפי אותם תנאים שייקבעו ע"י מנהל השירותים הווטרינריים.

השמדת בעלי-חי עזובים (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

10.  (1)  רופא וטרינר ממשלתי רשאי לצוות להוציא להורג בכל עת את בעלי החיים דלקמן בתוך כל אזור לאחר שפקיד המחוז מסר לתושבי האזור הנ"ל הודעה כהלכה הדורשת מאתם לקשור את כלביהם לבתיהם במשך השעות והזמנים המפורטים באותה מודעה:

(א)   כל כלב הפקר או כלב עזוב או כלב שאין לו בעלים וכן,

(ב)   אם כולל האזור איזה חלק שבו טעונים כלבים רשיונות עפ"י כל חוק-עזר או תקנות או חיקוק אחר הנהוגים באותו חלק – כל כלב שאין לו רשיון;

          (2)  לצורך סעיף קטן (1) מסעיף זה רואים כל כלב שאינו קשור אל הבית ככלב עזוב או משתולל או ככלב שאין לו בעלים.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 171 (ה"ח 2087)

(1) רופא וטרינרי ממשלתי רופא וטרינר ממשלתי רשאי לצוות להוציא להורג בכל עת את בעלי החיים דלקמן בתוך כל אזור לאחר שפקיד המחוז מסר לתושבי האזור הנ"ל הודעה כהלכה הדורשת מאתם לקשור את כלביהם לבתיהם במשך השעות והזמנים המפורטים באותה מודעה:

 

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 67 (ה"ח 852)

השמדת בעלי-חי בעלי חיים עזובים

חובתה של רשות מקומית (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

11.  רשות מקומית חייבת לערוך את הפנקסים הנדרשים ע"י מנהל השירותים הווטרינריים לצורך הפקודה הזאת וכן לשלוח או לתת דוחו"ת, רשימות וחומר ידיעות ככל אשר ידרוש מנהל השירותים הווטרינריים.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 171 (ה"ח 2087)

חובתה של מועצה עירונית ומקומית חובתה של רשות מקומית

11. כל מועצה עירונית או מקומת רשות מקומית חייבת לערוך את הפנקסים הנדרשים ע"י מנהל השירותים הווטרינריים לצורך הפקודה הזאת וכן לשלוח או לתת דוחו"ת, רשימות וחומר ידיעות ככל אשר ידרוש הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי מנהל השירותים הווטרינריים.

עונש

12.  כל שאינו מקיים את הוראות הפקודה הזאת או כל תקנה שתותקן על פיה, או הוראות של כל צו או הוראה שניתנו כחוק עפ"י פקודה זו, או כל תקנה שתותקן על פיה, יהא צפוי, בצאתו חייב בדינו, לעונש מאסר לתקופה של לא יותר מששה חדשים או לקנס שלא יעלה על מאה לירות, או לשני העונשים כאחד.

הגנה בשל מעשים שנעשו בתום לב

13.  אין להביא במשפט את ממשלת ישראל ואין להטיל אחריות אזרחית או פלילית על כל פקיד ציבורי או אדם אחר המורשים לבצע את הוראות הפקודה הזאת או הוראות כל תקנה שהותקנה על פיה או כל צו או הוראה שניתנו כחוק עפ"י פקודה זו או עפ"י כל תקנה שהותקנה על פיה בשל כל מעשה שנעשה בתום לב.

פיצויים לא ישולמו

14.  אין לשלם פיצויים בעד בהמה שהוצאה להורג עפ"י הוראות פקודה זאת.

השמדת בהמות (תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

15.  כל בהמה שהוצאה להורג עפ"י הוראות הפקודה הזאת תיהרג באותם האמצעים שהרופא הווטרינר הממשלתי יורה.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 172 (ה"ח 2087)

15. כל בהמה שהוצאה להורג עפ"י הוראות הפקודה הזאת תיהרג באותם האמצעים שהרופא הוטרינרי הממשלתי שהרופא הווטרינר הממשלתי יורה.

שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

15א.  מי שניתנה לו סמכות לפי פקודה זו רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לשקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור.

מיום 23.12.2015

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 302 (ה"ח 944)

הוספת סעיף 15א

תקנות (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

16.  (א)  שר החקלאות רשאי להתקין תקנות המכוונות למנוע את התפשטות הכלבת ולתת תוקף למטרות הפקודה הזאת, לרבות חובת חיסון בעלי חיים או סוג של בעל חיים נגד כלבת וכן הסדרת סימון של קבע או של ארעי בבעל חיים.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (ב)  (1)   שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית וכן בעד חיסון, הובלה ובידוד; אגרות שנקבעו בתקנות כאמור יחולו בחומי כל רשות מקומית זולת אם קבעה הרשות המקומית אגרות בשיעורים נמוכים יותר;

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

(2)   שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד היתר להחזקה בפיקוח והשגחה.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993

          (ג)   חיסון בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) יבוצע בידי רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר עירוני; שר החקלאות רשאי בתקנות להסדיר הרשאת רופאים וטרינרים אחרים לבצע את החיסון, אם ראה צורך בכך.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (ד)  שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות –

(1)   תנאים מקדמיים למתן היתר להחזקה בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב, וכן הוראות לעניין החזקת בעל חיים בבידוד, ובכלל זה לעניין פיקוח והשגחה על בעל חיים בידי הבעלים, הבאתו לבדיקות וטרינריות, הגבלת תנועתו והחזקתו ברשות הרבים, בידודו מבעלי חיים אחרים וחובות תיעוד ודיווח שיחולו על הבעלים;

(2)   חובה להפקיד ערובה כספית להבטחת קיומם של התנאים וההגבלות שנקבעו בהיתר להחזקה בפיקוח והשגחה אם מצא כי הפקדת ערובה נדרשת לשם הבטחת התנאים כאמור, אם סכום הערובה והעילות למימושה, לרבות לשם גביית קנס מינהלי, ואת הדרכים להפקדת הערובה ומימושה, וכן מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום הערובה.

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

          (ה)  ההוראות בעניינים המוסדרים להלן יחולו על החזקת כלב או חתול במקום שאינו מאורת בידוד, כל עוד לא נקבעו לגבי אותו עניין הוראות לפי סעיף קטן (ב)(2) או (ד)(1):

(1)   בקשה לקבלת היתר להחזקה בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב(א) (בסעיף זה – היתר) תהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת ותוגש לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מבקש הבעלים להחזיק את בעל החיים בפיקוח והשגחה או לרופא וטרינר ממשלתי; במועד הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרה בסכום של 365 שקלים חדשים;

(2)   רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי רשאי לתת היתר בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א)   בבדיקה שערך רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי לא נמצאו סימנים קליניים המעלים חשד לכלבת;

(ב)   בשלושת החודשים שקדמו לנשיכה או למגע כאמור בסעיף 4א הכלב או החתול לא נמצא באזור שהוכרז כנגוע בכלבת לפי סעיף 9;

(ג)    בהתאם למידע שבידי רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי, הכלב או החתול לא היה במגע עם בעל חיים שחשוד כנגוע בכלבת ב-45 הימים שקדמו למועד הנשיכה או למועד המגע כאמור בסעיף 4א;

(ד)   אם בעל החיים הוא כלב – היה לבעליו רישיון בתוקף לפי סעיף 3 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים במועד הנשיכה או במועד המגע כאמור בסעיף 4א;

(ה)   אם בעל החיים הוא חתול – רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי שוכנע, על בסיס תיעוד בכתב מרופא וטרינר מחסן, שהחתול חוסן בחיסון כלבת ב-15 החודשים שקדמו למועד הנשיכה או המגע כאמור בסעיף 4א;

(ו)    אם בעל החיים הוא כלב – הוא לא נתפס או תועד משוטט לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים בהיותו מוחזק בידי המבקש יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה או המגע כאמור בסעיף 4א, ואם יש כלבים אחרים במקום שבו אמורים להתבצע הפיקוח וההשגחה – גם הם לא נתפסו או תועדו כאמור באותה תקופה;

(ז)    ביקש הבעלים להחזיק את הכלב או החתול בפיקוח והשגחה במקום שאינו ברשותו – ניתנה התחייבות המחזיק באותו מקום להחזיקו כאמור בהתאם להוראות סעיף זה ולתנאי ההיתר לפי הטופס שבתוספת;

(3)   על אף האמור בפסקה (2), רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי רשאי להתיר החזקה של כלב או חתול בפיקוח והשגחה במרפאה וטרינרית גם אם לא התמלאו כל התנאים האמורים באותה פסקה, ובלבד ששוכנע כי מתקיימים התנאים המפורטים להלן, והרופא הווטרינר האחראי במרפאה אישר כי הוא מסכים להחזקתו בפיקוח והשגחה במרפאה והתחייב לעמוד בדרישות הקבועות להלן ובפסקה (6):

(א)   יש סיבה רפואית המצדיקה שלא להחזיקו במאורת בידוד;

(ב)   הוא יוחזק בחדר נפרד במרפאה שלא מוחזק בו בעל חיים נוסף, אולם ניתן להחזיקו עם בעל חיים נוסף המוחזק גם הוא בפיקוח והשגחה במרפאה לפי פסקה זו;

(ג)    הוא יטופל רק על ידי צוות רפואי מחוסן נגד כלבת ולאנשים אחרים לא תהיה גישה אליו, למעט בעליו;

(ד)   החדר שבו הוא מוחזק יהיה נעול כל זמן שאין בו איש צוות רפואי;

(ה)   הרופא הווטרינר האחראי במרפאה ינהל רישום של פרטי האנשים שהיו איתו במגע בתקופה שבה היה מוחזק במרפאה;

(4)   לא יינתן היתר לפי פסקאות (2) או (3) אם רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי סבור כי החזקת הכלב או החתול שלא במאורת בידוד עלולה לסכן את הציבור;

(5)   ניתן היתר לפי פסקה (2), יחולו הוראות אלה:

(א)   הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה, לפי העניין, יביא את הכלב או החתול לבדיקה וטרינרית של רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי במקום ובמועד שנקבעו בהיתר, וכן ביום העבודה הראשון שלאחר תום עשרת הימים ממועד הנשיכה או המגע כאמור בסעיף 4א; הבעלים או המחזיק ידאג להביא את הכלב או החתול לבדיקה גם בכל מקרה של שינוי בהתנהגות או במצב הבריאותי שלו שניתן להבחין בו, וכן במקרה מוות;

(ב)   בכל זמן ההחזקה בפיקוח והשגחה, הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה ינקטו אמצעים סבירים למנוע מגע של הכלב או החתול עם כל אדם או בעל חיים אחר, למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע;

(ג)    הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה חייב לדווח מייד לרופא הווטרינר שנתן את ההיתר על כל אלה:

(1)   כל שינוי במצב הבריאותי של הכלב או החתול;

(2)   בריחה של הכלב או החתול ממקום הפיקוח וההשגחה או יציאה שלו מהמקום בלא השגחה;

(3)   מגע של הכלב או החתול עם אדם או בעל חיים אחר, למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע;

(ד)   אם בעל החיים הוא חתול – אין להוציאו ממקום הפיקוח וההשגחה אלא לצורך בדיקה כאמור בפסקת משנה (א), כשהוא בכלוב נשיאה המתאים למידותיו;

(ה)   אם בעל החיים הוא כלב –

(1)   אין להוציאו ממקום הפיקוח וההשגחה אלא למרחק שאינו עולה על 500 מטרים מהמקום או לצורך בדיקה כאמור בפסקת משנה (א), כשהוא מוחזק על ידי אדם שמלאו לו 18 שנים ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטרים ופיו חסום;

(2)   אין להכניסו לגינות כלבים, לגנים ציבוריים, לגני משחקים ולמוסדות חינוך;

(6)   ניתן ההיתר לפי פסקה (3), ידווח הרופא הווטרינר האחראי במרפאה לנותן ההיתר על מצבו של בעל החיים בשלושה מועדים בתקופת הפיקוח וההשגחה כפי שיורה נותן ההיתר, וכן על כל שינוי במצבו הבריאותי של בעל החיים ועל בריחה או יציאה שלו מהפיקוח במרפאה, ויפעל בהתאם להנחיות נותן ההיתר;

(7)   כל עוד לא ניתן היתר לפי פסקאות (2) או (3), יפעל הבעלים לפי הוראות סעיפים 4(1)(ב) ו-4א;

(8)   רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר ממשלתי רשאי לבטל לאלתר היתר שניתן לפי סעיף זה בהתקיים אחד מאלה:

(א)   ההיתר ניתן על סמך מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(ב)   חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההיתר;

(ג)    הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה הפר תנאי מתנאי ההיתר או הוראה מההוראות לפי הפקודה;

(9)   בוטל ההיתר, יעביר הבעלים או המחזיק את הכלב או החתול מייד למאורת בידוד כפי שהורה הרופא הווטרינר העירוני או הרופא הווטרינר הממשלתי, לפי העניין.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 172 (ה"ח 2087)

16. (א) שר החקלאות רשאי להתקין תקנות המכוונות למנוע את התפשטות הכלבת ולקיים את מטרות הפקודה הזאת, לרבות חובת חיסון בעלי חיים או סוג של בעל חיים נגד כלבת וכן הסדרת סימון של קבע או של ארעי בבעל חיים.

(ב) חיסון בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) יבוצע בידי רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר עירוני; שר החקלאות רשאי בתקנות להסדיר הרשאת רופאים וטרינרים אחרים לבצע את החיסון, אם ראה צורך בכך.

 

מיום 31.3.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 106 (ה"ח 2159)

16. (א) שר החקלאות רשאי להתקין תקנות המכוונות למנוע את התפשטות הכלבת ולקיים את מטרות הפקודה הזאת, לרבות חובת חיסון בעלי חיים או סוג של בעל חיים נגד כלבת וכן הסדרת סימון של קבע או של ארעי בבעל חיים.

(ב) שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית וכן בעד חיסון, הובלה ובידוד; אגרות שנקבעו בתקנות כאמור יחולו בחומי כל רשות מקומית זולת אם קבעה הרשות המקומית אגרות בשיעורים נמוכים יותר.

(ב) (ג) חיסון בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) יבוצע בידי רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר עירוני; שר החקלאות רשאי בתקנות להסדיר הרשאת רופאים וטרינרים אחרים לבצע את החיסון, אם ראה צורך בכך.

 

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 68 (ה"ח 852)

הוספת סעיפים קטנים 16(ד), 16(ה)

(ב) (1) שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית וכן בעד חיסון, הובלה ובידוד; אגרות שנקבעו בתקנות כאמור יחולו בחומי כל רשות מקומית זולת אם קבעה הרשות המקומית אגרות בשיעורים נמוכים יותר;

(2) שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד היתר להחזקה בפיקוח והשגחה.

חובתם של אנשים ידועים לסייע בהוצאה לפועל של הוראות הפקודה הזאת (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

17.  מחובתם של רשות מקומית, של מוכתרי כפרים, ושל שיכי שבטים לסייע, איש איש באזורו שלו, בידי כל פקיד ממשלת ישראל להוציא לפועל את הוראות הפקודה הזאת וכל תקנות שיותקנו על פיה.

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 172 (ה"ח 2087)

17. מחובתם של מועצה מקומית או מועצה עירונית רשות מקומית, של מוכתרי כפרים, ושל שיכי שבטים לסייע, איש איש באזורו שלו, בידי כל פקיד ממשלת ישראל להוציא לפועל את הוראות הפקודה הזאת וכל תקנות שיותקנו על פיה.

 

18.[2]

 

(תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

תוספת

(סעיף 16(ה))

טופס בקשה והיתר – החזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה

מיום 26.3.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 172 (ה"ח 2087)

ביטול התוספת

 

מיום 15.11.2020

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 68 (ה"ח 852)

הוספת תוספת

תאריך:      

לכבוד

הרופא הווטרינר העירוני של       (שם הרשות המקומית) / הרופא הווטרינר הממשלתי

 

הנדון: בקשה להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב לפקודת הכלבת

אני, החתומ/ה מטה, מבקש/ת בזה לקבל היתר להחזקת בעל חיים בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב לפקודת הכלבת.

פרטי המבקש:

שם מלא:       מספר זהות:      

כתובת:      

מספר טלפון:       דואר אלקטרוני:      

המבקש/ת רשום/מה // אינו/ה רשום/מה כבעלים במרכז הארצי לרישום כלבים (מחק את המיותר).

אם המבקש/ת אינו/ה הבעלים, יש לציין את הקשר בין המבקש לבעלים:      

פרטי בעל החיים:

סוג בעל החיים:       (כלב / חתול)

תיאור בעל החיים (גזע, צבע, גיל, זכר/נקבה):      

מספר שבב (כלב – חובה; חתול – אם יש):      

מועד החיסון האחרון לכלב:      

פרטים על המקום המבוקש להחזקה בפיקוח והשגחה:

פרטי המחזיק במקום:

שם מלא:       מספר זהות:      

כתובת המחזיק:      

מספר טלפון:       דואר אלקטרוני:      

פרטים על המקום:

כתובת המקום:      

בית פרטי / מרפאה / פנסיון / אחר:       (מחק את המיותר)

 

         __________________

                       חתימת המבקש/ת

 

יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:

      צילום תעודת הזהות של המבקש/ת. אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת הבעלים, יש לצרף גם צילום תעודת הזהות של המחזיק במקום.

      אם הבקשה היא להחזקת כלב – רישיון להחזקת כלב.

      אם הבקשה היא להחזקת חתול – אסמכתאות לביצוע חיסוני כלבת.

      אם הבקשה היא להחזקת כלב או חתול בפיקוח במרפאה וטרינרית – תיעוד רפואי על קיום סיבה רפואית המצדיקה שלא להחזיקו במאורת בידוד.

 

הצהרה והתחייבות

אני החתומ/ה* מטה       מספר זהות       מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כלהלן:

1.        אני הבעלים של בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל.

2.        בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל –

(א)  לא נמצא במהלך שלושת החודשים שקדמו לנשיכה באזור שבהתאם למידע שנמסר לי מהרופא הווטרינר העירוני או מהרופא הווטרינר הממשלתי הוכרז כנגוע בכלבת לפי סעיף 9 לפקודת הכלבת;

(ב)  לא היה במגע עם בעל חיים שחשוד כנגוע בכלבת במהלך 45 הימים שקדמו למועד הנשיכה, למיטב ידיעתי.

3.        בעל החיים יוחזק על ידי       ב-     .

4.        אני מתחייב/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיפים 4ב ו-16(ה)(5) לפקודת הכלבת ובתנאי ההיתר להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאינו מאורת בידוד.

 

                            

                               תאריך

 

          _________________

                      חתימת המצהיר/ה

 

* אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת הבעלים, גם על המחזיק במקום לחתום על ההצהרה שלהלן:

הצהרה והתחייבות של מחזיק שאינו הבעלים

אני החתומ/ה מטה       מספר זהות       מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כלהלן:

בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל יוחזק על ידי       ב-     .

הייתה הבקשה להחזקת בעל החיים בהיתר לפי סעיף 16(ה)(2) לפקודת הכלבת –

אני מתחייב/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיפים 4ב ו-16(ה)(5) לפקודת הכלבת ובתנאי ההיתר להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאינו מאורת בידוד.

הייתה הבקשה להחזקת בעל החיים בהיתר לפי סעיף 16(ה)(3) לפקודת הכלבת במרפאה וטרינרית –

אני מצהיר כי במרפאה הווטרינרית       בכתובת       מתקיימים התנאים המאפשרים עמידה בדרישות המפורטות בסעיף 16(ה)(3) לפקודת הכלבת.

אני מתחייב לעמוד בכל הדרישות הקבועות בסעיפים 4ב, 16(ה)(3) ו-16(ה)(6) לפקודת הכלבת ובתנאי ההיתר להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאינו מאורת בידוד.

 

                            

                               תאריך

 

          _________________

                      חתימת המצהיר/ה

 

היתר להחזקת בעל חיים בפיקוח במקום שאינו מאורת בידוד

אני הח"מ,      , המשמש כרופא הווטרינר העירוני ב      / רופא וטרינר ממשלתי (מחק את המיותר), מתיר ל      להחזיק את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל בפיקוח והשגחה במקום שאינו מאורת בידוד כמפורט בטופס הבקשה, לאחר שבדקתי כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 16(ה)(5) / 16(ה)(6) לפקודת הכלבת (מחק את המיותר).

בעל החיים יובא על ידי בעליו / מחזיקו לבדיקה ביום      , בשעה      , במקום      .

מצורף להיתר נוסח סעיף 16(ה) לפקודת הכלבת ומסומנות בו הדרישות שעל המחזיק לעמוד בהן.

אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת הבעלים, יימסרו עותקים מההיתר הן לבעלים והן למחזיק במקום.

אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים ברשות מקומית שאינה מקום ההחזקה הקבוע של הכלב או החתול, יישלח עותק לרופא הווטרינר העירוני במקום ההחזקה הקבוע.

הוראות נוספות להחזקת בעל החיים בפיקוח והשגחה –

-------------------------------------------------------------------------------------------

פרטי התקשרות לצורך דיווח לפי סעיף 16(ה)(5)(ג) או 16(ה)(6) לפקודת הכלבת – טלפון מספר:      

 

                            

                               תאריך

          _________________

                      חתימת נותן ההיתר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר מס' 481 מיום 20.12.1934, תוס' 1, עמ' (ע) 242, (א) 242.

תוקנה ס"ח תשי"ג מס' 121 מיום 13.3.1953 עמ' 56 (ה"ח תשי"ג מס' 151 עמ' 111) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ב מס' 1393 מיום 26.3.1992 עמ' 170 (ה"ח תשנ"ב מס' 2087 עמ' 68) – תיקון מס' 2 (תוקן ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 106 (ה"ח תשנ"ג מס' 2159 עמ' 64) – תיקון מס' 2 (תיקון) בסעיף 4 לתיקון מס' 3).

ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 106 (ה"ח תשנ"ג מס' 2159 עמ' 64) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח תשנ"ח מס' 2723 עמ' 382) – תיקון מס' 4 בסעיף 26 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002.

ס"ח תשע"ו מס' 2516 מיום 23.12.2015 עמ' 302 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 944 עמ' 950) – תיקון מס' 5 בסעיף 24 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10), תשע"ו-2015.

ס"ח תשפ"א מס' 2866 מיום 15.11.2020 עמ' 66 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 852 עמ' 66) – תיקון מס' 6.

[1] סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו הועברו לשר החקלאות: ע"ר תש"ח מס' 23 מיום 22.9.1948 עמ' 144.

[2] סעיף זה מתקן את פקודת מחלות בעלי חיים שבוטלה ע"י פקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ולכן הושמט.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות