נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך-1960

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

3

Go

הגדרות

סעיף 1

4

Go

אישור להפעלת בית שחיטה

סעיף 2

4

Go

בקשה לאישור בית שחיטה

סעיף 3

4

Go

תנאי האישור

סעיף 4

5

Go

העסקת עובדים בבית שחיטה

סעיף 5

5

Go

החזקת בית שחיטה

סעיף 6

5

Go

הוראות הרופא הוטרינר

סעיף 7

5

Go

ערר

סעיף 8

5

Go

בדיקת עופות וגופות

סעיף 9

5

Go

העברת עופות וגופות למעבדה

סעיף 10

6

Go

החלטת הרופא הוטרינר לאחר הבדיקה

סעיף 11

6

Go

טביעת חותם או סימן אחר

סעיף 12

6

Go

דין עופות וגופות שנפסלו

סעיף 13

6

Go

תשלום פיצויים

סעיף 14

6

Go

שימוש במעיים וכדומה להזנת בעלי חיים

סעיף 15

6

Go

ימים ושעות השחיטה

סעיף 16

6

Go

טיפול בנוצות

סעיף 17

6

Go

הבאת עופות לבית שחיטה

סעיף 18

6

Go

ניקוי וחיטוי של כלובים

סעיף 18א

7

Go

הוצאת בשר עוף

סעיף 19

7

Go

ללא כותרת

סעיף 19א

7

Go

הוראות כלליות של המנהל

סעיף 20

8

Go

תסקירים מאת רופאים וטרינרים

סעיף 21

8

Go

תסקירים מאת בעל בית השחיטה

סעיף 22

8

Go

מינוי פקח

סעיף 23

8

Go

תפקידי פקח

סעיף 24

8

Go

הפסקת פעולות

סעיף 25

8

Go

ועדת ערר

סעיף 26

8

Go

זכות ערר

סעיף 27

8

Go

עיכוב ביצוע

סעיף 28

8

Go

שחיטת עופות

סעיף 29

9

Go

מכירת בשר עוף

סעיף 30

9

Go

הוראות מעבר לגבי בתי שחיטה קיימים

סעיף 31

9

Go

אישור לבית שחיטה קיים

סעיף 32

9

Go

שמירת דינים אחרים

סעיף 33

9

Go

תחילה

סעיף 34

9

Go

השם

סעיף 35

9

Go

תוספת ראשונה

 

9

Go

תוספת שניה*

 

 


תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך-1960*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "עוף" – תרנגול, אווז, ברווז, תרנגול-הודי, יונה, עוף גיניאה, שלו ופסיון – מכל מין וגיל;

           "בשר עוף" – גופת עוף או כל חלק ממנה לרבות האיברים המיועדים למאכל אדם;

תק' תשנ"א-1991

           "איברים פנימיים" – כבד, לב, קורקבן וטחול;

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוספת הגדרת "איברים פנימיים"

תק' תשנ"א-1991

           "קרביים" – זפק, מעיים, ריאות, ואיברים פנימיים;

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוספת הגדרת "קרביים"

תק' תשל"ז-1976

           "בית שחיטה" – מפעל שבו מבוצעות פעולות אלה: שחיטת עופות, מריטת נוצות מן העוף השחוט, הוצאת האיברים ממנו ופעולות לוואי;

מיום 4.10.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2292 מיום 4.10.1968 עמ' 43

החלפת הגדרת "בית שחיטה"

הנוסח הקודם:

"בית שחיטה" – מפעל לשחיטת עופות, לרבות פעולות לוואי, כולן או מקצתן;

 

מיום 28.11.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3619 מיום 17.11.1976 עמ' 368

החלפת הגדרת "בית שחיטה"

הנוסח הקודם:

"בית שחיטה" – מפעל לשחיטת עופות, מריטת הנוצות מן העוף שהחוט והוצאת האיברים ממנו, לרבות פעולות לוואי, כולן או מקצתן;

           "כושר קליטה", לגבי בית שחיטה – המספר המקסימלי של עופות שלדעת המנהל ניתן לשחטן ביום אחד באותו בית שחיטה;

תק' תשכ"ט-1968

           "פעולות לוואי" – ניתוק חלקי גוף ואיברים מן הגוף המרוט שאינם למאכל, המלחתו, פירוק בשר העוף לנתחים וחלקים, אריזתו, קירורו והקפאתו, הכל לשם מכירה;

מיום 4.10.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2292 מיום 4.10.1968 עמ' 43

החלפת הגדרת "פעולות לוואי"

הנוסח הקודם:

"פעולות לוואי" – מריטת נוצות מעוף שחוט, הוצאת האיברים ממנו, הקזת דמו, ניתוק חלקי גוף ואיברים ממנו שאינם למאכל, המלחתו, אריזתו, קירורו והקפאתו, הכל לשם מכירה;

תק' תשנ"א-1991

           "המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

"המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

תק' תשנ"א-1991

           "הרמה המרבית" – הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר עוף, המפורטת ברשימה שקבע מנהל השירותים הוטרינריים, בהסכמת מנהל שירות המזון במשרד הבריאות, כפי שתעודכן מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בספרית המכון הוטרינרי בשירותים הוטרינריים בבית-דגן;

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוספת הגדרת "הרמה המרבית"

תק' תש"ף-2020

           "הרופא הוטרינר", לגבי בית שחיטה – רופא וטרינר עובד התאגיד לפיקוח וטרינרי שאישר לו המנהל לבצע פיקוח וטרינרי על בית השחיטה;

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

"הרופא הוטרינרי" "הרופא הוטרינר", לגבי בית שחיטה – הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר של הרשות המקומית שבתחומה נמצא בית השחיטה, או רופא וטרינרי רופא וטרינר אחר שאושר על ידי המנהל לביצוע פיקוח וטרינרי על בית השחיטה;

 

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 672

החלפת הגדרת "הרופא הוטרינר"

הנוסח הקודם:

"הרופא הוטרינר", לגבי בית שחיטה – הרופא הוטרינר של הרשות המקומית שבתחומה נמצא בית השחיטה, או רופא וטרינר אחר שאושר על ידי המנהל לביצוע פיקוח וטרינרי על בית השחיטה;

תק' תשנ"א-1991

           "שארית ביולוגית" – חומר כלשהו, לרבות נגזרותיו, הנמצא בעוף בעת שחיטתו או אחרי שחיטתו, באחת מן הרקמות או האיברים שלו כתוצאה מטיפול או ממגע של עופות חיים עם חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים, אנטיביוטיקה, חמרים נגד תילוע, חמרים מרגיעים או כל חומר אחר אשר משאיר שאריות בבשר עוף;

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוספת הגדרת "שארית ביולוגית"

תק' תש"ף-2020

           "התאגיד לפיקוח וטרינרי" – התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי פרק ו'1 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991.

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 672

הוספת הגדרת "התאגיד לפיקוח וטרינרי"

אישור להפעלת בית שחיטה

2.    (א)  לא יפעיל אדם בית שחיטה אלא לפי אישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

תק' תש"ף-2020

           (א1)        לא יינתן אישור לפי תקנת משנה (א) אלא לבית שחיטה שמיושמת בו תכנית בטיחות מזון כהגדרתה בסעיף 177 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

תק' תשכ"א-1961

           (ב)  מתן אישור או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

מיום 7.9.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1196 מיום 7.9.1961 עמ' 2736

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מתן אישור או סירוב לתתו וכן קביעת תנאי נתינתו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

 

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 672

הוספת תקנת משנה 2(א1)

בקשה לאישור בית שחיטה

3.    המבקש אישור לפי תקנה 2 יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית המבנים והציוד של בית השחיטה.

תנאי האישור

4.    המנהל יפרט בתנאי האישור לבית שחיטה את המבנים והציוד שבית השחיטה יכלול ואת כושר הקליטה שלו.

העסקת עובדים בבית שחיטה

5.    בעל בית שחיטה חייב להעסיק בבית השחיטה עובדים במספר מספיק כדי שבית השחיטה יתנהל בתנאים ההולמים ביצוע תקין של העבודה.

החזקת בית שחיטה

6.    בעל בית שחיטה חייב להחזיקו, לרבות הציוד שבו, במצב תקין המאפשר עבודה סדירה וכן בתנאים סניטריים נאותים.

הוראות הרופא הוטרינר תק' תשנ"א-1991

7.    הרופא הוטרינר רשאי להורות לבעל בית שחיטה לבצע פעולות, תוך המועד שיקבע, לקיום החובות לפי תקנות 5 ו-6.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוראות הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר

7. הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר רשאי להורות לבעל בית שחיטה לבצע פעולות, תוך המועד שיקבע, לקיום החובות לפי תקנות 5 ו-6.

ערר תק' תשנ"א-1991

8.    על הוראות הרופא הוטרינר לפי תקנה 7 רשאי בעל בית השחיטה לערור בפני המנהל תוך 7 ימים מיום המסירה.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

8. על הוראות הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר לפי תקנה 7 רשאי בעל בית השחיטה לערור בפני המנהל תוך 7 ימים מיום המסירה.

בדיקת עופות וגופות תק' תשנ"א-1991 תק' תשנ"ו-1995

9.    (א)  בעל עוף לא יעביר ולא יתיר להעביר עוף לבית שחיטה אם יש בבשר העוף, לרבות בכבדו או בכלייתו, שאריות ביולוגיות מעל הרמה המרבית.

תק' תשס"ג-2003

           (ב)  לא יכניס אדם עופות לבית שחיטה אלא אם כן צורפה אליהם תעודת בריאות, לפי טופס 1 שבתוספת השלישית, חתומה ביד רופא וטרינר ומגדל עופות; תוקף תעודת הבריאות ל-144 שעות מעת חתימתה בידי הרופא הווטרינר.

תק' תשנ"ו-1995 תק' תשס"ג-2003

           (ג)   עוף המובא לבית שחיטה ייבדק בתחומו לפני השחיטה ולאחריה על ידי הרופא הוטרינר בהתאם להוראות התוספת הראשונה.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

9. עוף המובא לבית שחיטה ייבדק בתחומו לפני השחיטה ולאחריה על ידי הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר בהתאם להוראות המנהל  בהתאם להוראות התוספת הראשונה.

 

מיום 2.11.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5710 מיום 2.11.1995 עמ' 56

9. (א) בעל עוף לא יעביר ולא יתיר להעביר עוף לבית שחיטה אם יש בבשר העוף, לרבות בכבדו או בכלייתו, שאריות בילוגיות מעל הרמה המרבית.

(ב) עוף המובא לבית שחיטה ייבדק בתחומו לפני השחיטה ולאחריה על ידי הרופא הוטרינר בהתאם להוראות התוספת הראשונה.

 

מיום 2.12.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6261 מיום 2.9.2003 עמ' 1069

(ב) לא יכניס אדם עופות לבית שחיטה אלא אם כן צורפה אליהם תעודת בריאות, לפי טופס 1 שבתוספת השלישית, חתומה בידי רופא וטרינר ומגדל עופות; תוקף תעודת הבריאות ל-144 שעות מעת חתימתה בידי הרופא הווטרינר.

(ב) (ג) עוף המובא לבית שחיטה ייבדק בתחומו לפני השחיטה ולאחריה על ידי הרופא הוטרינר בהתאם להוראות התוספת הראשונה.

העברת עופות וגופות למעבדה תק' תשנ"א-1991

10.   הרופא הוטרינר רשאי להעביר עופות וגופות של עופות לבדיקה במעבדה על חשבון הבעלים.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

10. הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר רשאי להעביר עופות וגופות של עופות לבדיקה במעבדה כל חשבון הבעלים.

החלטת הרופא הוטרינר לאחר הבדיקה תק' תשנ"א-1991

11.   הרופא הוטרינר רשאי לפסול לשחיטה עוף נגוע במחלה וכן לאשר או לפסול למאכל עוף שנשחט, כולו או מקצתו בהתאם להוראות התוספת השניה.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

החלטת הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר לאחר הבדיקה

11. הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר רשאי לפסול לשחיטה עוף נגוע במחלה וכן לאשר או לפסול למאכל עוף שנשחט, כולה או מקצתה כולו או מקצתו בהתאם להוראות התוספת השניה.

טביעת חותם או סימן אחר תק' תשנ"א-1991 תק' תשס"ג-2003

12.   גופות של עופות או חלקיהן שאושרו על ידי הרופא הוטרינר למאכל יסומנו בחותם או בסימן אחר של בית השחיטה שאושר על ידי המנהל ואשר צוין בו תאריך השחיטה.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

12. גופות של עופות או חלקיהן שאושרו על ידי הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר למאכל יסומנו בחותם או בסימן אחר של בית השחיטה שאושר על ידי המנהל.

 

מיום 2.12.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6261 מיום 2.9.2003 עמ' 1069

12. גופות של עופות או חלקיהן שאושרו על ידי הרופא הוטרינר למאכל יסומנו בחותם או בסימן אחר של בית השחיטה שאושר על ידי המנהל ואשר צוין בו תאריך השחיטה.

דין עופות וגופות שנפסלו תק' תשנ"א-1991

13.   עופות, גופות של עופות או חלקיהן, שנפסלו על ידי הרופא הוטרינר, יושמדו במיכל ביעור מיוחד לפי הוראות הרופא הוטרינר, או פקח בית השחיטה שנתמנה לפי תקנה 23, ובהשגחתו.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

13. עופות, גופות של עופות או חלקיהן, שנפסלו על ידי הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר, יושמדו במיכל ביעור מיוחד לפי הוראות הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר, או פקח בית השחיטה שנתמנה לפי תקנה 23, ובהשגחתו.

תשלום פיצויים

14.   לא ישולמו כל פיצויים בעד עופות, גופות של עופות וחלקיהן שהושמדו לפי תקנה 13.

שימוש במעיים וכדומה להזנת בעלי חיים תק' תשנ"א-1991

15.   לא ישתמש אדם להזנת בעלי חיים במעיים ובאיברי המין של עוף וכן בתכולת הזפק והקיבה אלא לאחר שעברו תהליך של עיקור או בישול בהשגחת הרופא הוטרינר בהתאם להוראות המנהל.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

15. לא ישתמש אדם להזנת בעלי חיים במעיים ובאיברי המין של עוף וכן בתכולת הזפק והקיבה אלא לאחר שעברו תהליך של עיקור או בישול בהשגת הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר בהתאם להוראות המנהל.

ימים ושעות השחיטה

16.   הימים והשעות לשחיטת עופות ייקבעו –

(1)   על ידי הרשות המקומית שבתחומה נמצא בית השחיטה;

(2)   על ידי המנהל אם בית השחיטה נמצא מחוץ לתחום רשות מקומית.

טיפול בנוצות תק' תשנ"א-1991

17.   נוצות של עופות שנשחטו בבית שחיטה ייאספו בתא או בחדר מיוחד בתחום בית השחיטה ויטופל בהן לפי הוראות הרופא הוטרינר.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

17. נוצות של עופות שנשחטו בבית שחיטה ייאספו בתא או בחדר מיוחד בתחום בית השחיטה ויטופל בהן לפי הוראות הרופא הוטרינרי הרופא הוטרינר.

הבאת עופות לבית שחיטה

18.   לא יובאו חמישה עופות ומעלה לבית שחיטה אלא בכלובים שאושרו לכך על ידי המנהל.

ניקוי וחיטוי של כלובים תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

18א.   (א)  לא יוצא כלוב מתחום בית שחיטה, אלא אם נרחץ בתמיסת דטרגנט או באדי מים בלחץ, וחוטה בחומר חיטוי שאושר על ידי המנהל.

           (ב)  הרחיצה והחיטוי ייעשו בשיטה ובמיתקנים שאושרו לכך על ידי המנהל.

מיום 21.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1514

הוספת תקנה 18א

הוצאת בשר עוף תק' תשס"ג-2003

19.   לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא אם כן –

(1)  ראש העוף וקרביו הוסרו מגופתו;

(2)  הוא צונן או הוקפא לטמפרטורה שאינה עולה על 4ºc או על מינוס 18ºc, לפי הענין;

(3)  הוא נארז במכלים של מתכת בלתי מחלידה או במכל אחר שאישר המנהל;

(4)  צורפה לו תעודה, לפי טופס 2 שבתוספת השלישית, שנחתמה בידי הרופא הוטרינר שפיקח על השחיטה;

(5)  הוא הועמס על כלי רכב שמתקיימות לגביו הוראות כל דין לענין הובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת.

מיום 21.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1514

19. (א) בשר עוף לא יובל מבית שחיטה אלא במיכלים של מתכת בלתי מחלידה או בכל מיכל אחר שיאושר על ידי המנהל.

(ב) לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא בכלי רכב המיועד רק להובלת בשר עוף והשטח של בית קיבולו סגור מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי של 8 ס"מ לפחות, או בחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות (להלן – מכונית להובלת בשר עוף).

 

מיום 2.12.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6261 מיום 2.9.2003 עמ' 1069

החלפת תקנה 19

הנוסח הקודם:

הובלת בשר עוף

19. (א) בשר עוף לא יובל מבית שחיטה אלא במיכלים של מתכת בלתי מחלידה או בכל מיכל אחר שיאושר  על ידי המנהל.

(ב) לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא בכלי רכב המיועד רק להובלת בשר עוף והשטח של בית קיבולו סגור מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי של 8 ס"מ לפחות, או בחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות (להלן – מכונית להובלת בשר עוף).

תק' תשס"ג-2003

19א.   (בוטלה).

מיום 21.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1514

הוספת תקנה 19א

 

מיום 16.10.1980

תק'  תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 63

החלפת תקנה 19א

הנוסח הקודם:

19א. (א) לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא אם צורפה אליו תעודה שמולאה ונחתמה בידי הרופא הוטרינרי בהתאם לדוגמה שבתוספת.

(ב) תעודה שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) תוכן במקור ושלושה העתקים, המקור יימסר בידי נהג המכונית שבה מועבר בשר עוף למקום היעד, העתק אחד יישלח למנהל, העתק שני יישלח לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית אשר בתחומה יימכר בשר העוף והעתק שלישי יישאר בידי מוציא התעודה.

 

מיום 2.12.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6261 מיום 2.9.2003 עמ' 1069

ביטול תקנה 19א

הנוסח הקודם:

תעודה וטרינרית

19א. לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא אם צורפה אליו תעודה בנוסח שאישר המנהל ונחתמה בידי הרופא הוטרינרי במשחטה.

הוראות כלליות של המנהל תק' תשנ"א-1991

20.   המנהל רשאי לתת לרופאים הוטרינרים הוראות בדבר ביצוע תפקידיהם בבתי שחיטה לפי תקנות אלה.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

20. המנהל רשאי לתת לרופאים הוטרינריים לרופאים הוטרינרים הוראות בדבר ביצוע תפקידיהם בבתי שחיטה לפי תקנות אלה.

תסקירים מאת רופאים וטרינרים תק' תשנ"א-1991

21.   המנהל רשאי לדרוש מהרופאים הוטרינרים תסקירים בכל הנוגע לביצוע תפקידיהם בבתי שחיטה.

מיום 20.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

תסקירים מאת רופאים וטרינריים רופאים וטרינרים

21. המנהל רשאי לדרוש מהרופאים הוטרינריים מהרופאים הוטרינרים תסקירים בכל הנוגע לביצוע תפקידיהם בבתי שחיטה.

תסקירים מאת בעל בית השחיטה

22.   בעל בית שחיטה חייב, לפי דרישת המנהל, למסור לו תסקירים על פעולות בית השחיטה.

מינוי פקח תק' תש"ף-2020

23.   המנהל רשאי למנות מבין עובדי התאגיד לפיקוח וטרינרי פקח לבית שחיטה ולחייב את הבעלים בהוצאות העסקתו של הפקח.

מיום 1.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 672

23. המנהל רשאי למנות מבין עובדי התאגיד לפיקוח וטרינרי פקח לבית שחיטה ולחייב את הבעלים בהוצאות העסקתו של הפקח.

תפקידי פקח תק' תשנ"א-1991

24.   פקח שיתמנה כאמור בתקנה 23 ימלא את התפקיד בהתאם להוראות הרופא הוטרינר.

מיום 21.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

24. פקח שיתמנה כאמור בתקנה 23 ימלא את התפקיד בהתאם להוראות הרופא הוטרינרי  הרופא הוטרינר.

הפסקת פעולות תק' תשכ"א-1961

25.   המנהל רשאי, בהתייעצות עם מנהל שירותי הרפואה ועם הממונה על המחוז, להורות בכתב על הפסקת פעולה בבית שחיטה לתקופה שיקבע אם לא קויימה תקנה מתקנות אלה או כל הוראה שניתנה לפיהן לגבי אותו בית שחיטה.

מיום 7.9.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1196 מיום 7.9.1961 עמ' 2736

החלפת תקנה 25

הנוסח הקודם:

ביטול אישור

25. המנהל רשאי, בהתייעצות עם מנהל שירותי הרפואה ועם הממונה על המחוז, לבטל את האישור שניתן לפי תקנה 2, אם לא קויימה תקנה מתקנות אלה או כל הוראה שניתנה לפיהן לגבי אותו בית שחיטה.

ועדת ערר

26.   שר החקלאות ימנה ועדת ערר של שלושה חברים לענין תקנות אלה, ואחד מהם יושב ראש הועדה.

זכות ערר תק' תשכ"א-1961

27.   על החלטת המנהל לפי תקנות 23 ו-25 רשאי הנפגע לערור בפני ועדת הערר תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה. הועדה תתן החלטתה תוך 30 יום מיום הגשת הערר.

מיום 7.9.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1196 מיום 7.9.1961 עמ' 2736

27. על החלטת המנהל לפי תקנות 23 ו-25 רשאי הנפגע לערור בפני ועדת הערר תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה. הועדה תתן החלטתה תוך 30 יום מיום הגשת הערר.

עיכוב ביצוע תק' תשכ"א-1961

28.   הגשת הערר לא תעכב את ביצוע ההחלטה.

מיום 7.9.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1196 מיום 7.9.1961 עמ' 2736

28. הגשת הערר לא תעכב את ביצוע ההחלטה אלא אם יושב ראש ועדת הערר הורה אחרת.

שחיטת עופות תק' תשל"ז-1976 תק' תשע"ה-2015

29.     (א)  לא ישחוט אדם ולא ירשה לשחוט עוף, לא ימרוט ולא ירשה למרוט נוצות מעוף שחוט וכן לא יעסוק בפעולות לואי מחוץ לבית שחיטה; הוראה זו לא תחול על שחיטת עופות לצורך עצמי.

תק' תשע"ה-2015

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם לשחוט עוף, למרוט נוצות ולעסוק בפעולת הלוואי של הוצאת קרביים מעוף שחוט מחוץ לבית שחיטה, לפי היתר בכתב לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר לפי תקנת משנה זאת יינתן רק לשחיטה לשם קיום מנהג כפרות בין מוצאי ראש השנה לערב יום כיפור.

מיום 27.11.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3619 מיום 17.11.1976 עמ' 368

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

29. לא ישחוט אדם ולא ירשה לשחוט עוף וכן לא יעסוק בפעולות לוואי מחוץ לבית שחיטה; הוראה זו לא תחול על שחיטת עופות לצורך עצמי.

 

מיום 1.9.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7550 מיום 1.9.2015 עמ' 1879

29. (א) לא ישחוט אדם ולא ירשה לשחוט עוף, לא ימרוט ולא ירשה למרוט נוצות מעוף שחוט וכן לא יעסוק בפעולות לואי מחוץ לבית שחיטה; הוראה זו לא תחול על שחיטת עופות לצורך עצמי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם לשחוט עוף, למרוט נוצות ולעסוק בפעולת הלוואי של הוצאת קרביים מעוף שחוט מחוץ לבית שחיטה, לפי היתר בכתב לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר לפי תקנת משנה זאת יינתן רק לשחיטה לשם קיום מנהג כפרות בין מוצאי ראש השנה לערב יום כיפור.

מכירת בשר עוף

30.   לא ימכור אדם בשר עוף ולא ייצר ממנו מוצר מאכל לרבות שימורים אלא אם הוא נושא את החותם או הסימן של בית שחיטה בהתאם לתקנה 12.

הוראות מעבר לגבי בתי שחיטה קיימים

31.   הוראות תקנה 2 ו-3 לא יחולו על בית שחיטה שהופעל לראשונה לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן – בית שחיטה קיים) תוך 30 יום מיום תחילתן של תקנות אלה.

אישור לבית שחיטה קיים

32.   לא יסרב המנהל לתת את האישור לפי תקנות אלה לבית שחיטה קיים לפי בקשה שהוגשה תוך 15 יום מיום תחילתן של תקנות אלה, אולם הוא רשאי לכלול בו תנאים, לרבות תנאי בדבר כושר הקליטה של בית השחיטה.

שמירת דינים אחרים

33.   תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות כל דין אחר.

תחילה

34.   תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.

השם

35.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך-1960".

 

תק' תשנ"א-1991

תוספת ראשונה

(תקנות 9 ו-21)

הוראות לענין בדיקת עוף לפני השחיטה ולאחריה ולענין תסקיר

1.        בדיקת העוף לפני השחיטה תבוצע בידי הרופא הוטרינר או הפקח ביום השחיטה, באור יום מתאים או באור מלאכותי מספיק.

2.        העוף ייבדק לענין מצב בריאותו לרבות מצבו הגופני ומראהו החיצוני.

3.        הרופא הוטרינר או הפקח יאסור שחיטת עוף המגלה סימני מחלה המפורטת בתוספת השניה; עוף כאמור יושמד לפי הוראות המנהל.

4.        הרופא הוטרינר יודיע, ללא דיחוי, לרופא הוטרינר הממשלתי האזורי למחלות עופות, על גילוי מחלה או חשד למחלה, וידאג כי כל הלהקה החולה או החשודה במחלה כאמור תוחזק בהסגר, במקום מבודד ממקום החזקתו של כל עוף אחר בתחום בית השחיטה.

5.        נודע לרופא וטרינר שיש לחשוד, לגבי להקה מסויימת, שהובאה לשחיטה לאחר טיפול או מגע עם חומר העלול לגרום לשאריות ביולוגיות בעוף השחוט, יורה על החזרת הלהקה לבעליה, או על עיכובה לאחר שחיטה עד לקבלת החלטה סופית על פי בדיקות מעבדה, או על השמדתה.

6.        הבדיקה שלאחר השחיטה תיעשה בעקבות פתיחת הגופה והוצאת הקרביים, כך שכל פנים הגופה לרבות האיברים הפנימיים ייחשף לבדיקת הרופא הוטרינר או הפקח באופן חזותי ובאופן המאפשר מישוש.

7.        נתגלו בגופות של עופות או בחלקיהן סימני מחלה או פגמים כמפורט בתוספת השניה, ייעשה בהם בהתאם לאמור בה לגבי כל פגם או מחלה.

8.        הרופא הוטרינר ירשום כל להקה בהגיעה למשחטה ויגיש למנהל, באחד בכל חודש, תסקיר בכל הנוגע לשחיטת עופות; התסקיר יפרט את הלהקות והמשקים המגדלים, מספר העופות בלהקה, משקלה הכולל, מספר העופות הפסולים לפני השחיטה ואחריה וסיבות הפסילה באחוזים.

מיום 20.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוספת התוספת הראשונה

 

תק' תשנ"א-1991

תוספת שניה

(תקנה 11)

הוראות לענין אישור או פסילה של עוף שנשחט

א.        בתוספת זו –

"פסלות שלמה" – פסילה של עוף או בשר עוף;

"פסלות חלקית" – פסילת החלק מבשר עוף הפגום או המגלה סימני מחלה.

ב.        נתגלו בעוף פגם או סימני מחלה, יחולו לגביו ההוראות כמפורט להלן:

(1)  שחפת – פסלות שלמה;

(2)  לוקוזיס על כל צורותיה – פסלות שלמה;

(3)  אלח דם וטוקסמיה – פסלות שלמה;

(4)  סימנים בבשרו של עוף שחוט או באיבריו הפנימיים למחלה אשר הגורמים האטיולוגיים שלה או הרעלים שהם מייצרים עלולים לסכן את בריאות האדם – פסלות שלמה;

(5)  פסטרלוזיס –

(א)   במקרים של אילוחים כלליים ייערך עיקור בשר העוף בשיטה ובמפעל שאישר המנהל לביצוע העיקור; המנהל רשאי, לאחר שבוצע העיקור, בכתב, להרשות, שימוש בבשר העוף למטרות שיקבע;

(ב)   במקרים של אילוח מקומי – פסלות חלקית:

כל האיברים והחלקים הנגועים – פסולים;

(6)  מחלת נשימה כרונית –

(א)   עם סימנים של אלח דם וטוקסמיה – פסלות שלמה;

(ב)   בהעדר סימני אלח דם וטוקסמיה – פסלות חלקית:

כל האיברים והחלקים הנגועים – פסולים;

(7)  תהליכים דלקתיים – פסלות חלקית של איברים פנימיים וחלקי גופה המגלים תהליכים כאמור, ופסלות שלמה אם נתגלו תהליכים דלקתיים מערכתיים;

(8)  גידולים – כל חלק מגופה הנגוע בגידול – ייפסל; נתגלו סימנים להתפשטות גידולים – פסלות שלמה;

(9)  טפילים – כל חלק מגופה הנגוע או מאולח בטפילים או המגלה סימן של שינויים פתולוגיים שמקורם בטפילים – ייפסל;

(10) פצעים וחבלות – כל חלק נגוע – ייפסל; במקרה שיש פגיעה או חבלה ביותר מחלק אחד – פסלות שלמה; חלקי עוף שחוט המראים אודם קל מחבלה, יאושרו כראויים למאכל אדם;

(11) מוות מכל סיבה שאינה שחיטה – פסלות שלמה;

(12) זיהום – גופות שהזדהמו על ידי שמנים, צבעים, רעלים או מזהמים חיצוניים אחרים – פסלות שלמה;

בשר עוף או איברים פנימיים אשר זוהמו באופן מקרי תוך כדי עיבוד – פסלות חלקית;

(13) כוויות חמורות – פסלות שלמה, אולם רשאי המנהל, בכתב, להרשות, שימוש בגופות למטרות שהוא יורה;

(14) שברים בעצמות – פסלות חלקית;

(15) רקבון כתוצאה משינויים לאחר שחיטה – פסלות שלמה, אולם אם השינויים הם שטחיים בלבד ללא סימנים של תסיסה עם ריח רע – פסלות חלקית;

ת"ט תשנ"א-1991

(16) בשר עוף נגוע במחלה, מנוון, פגום, מקולקל, רקוב, מלוכלך, מצחין, מיוצר בתנאים בלתי סניטריים, מכיל חמרים רעילים או מקולקלים או חומר הדברה כימי או חומר נוסף או צבע העלולים לפגוע בבריאות אדם, או ארוז באריזה העלולה לפגוע בבריאות אדם – פסלות שלמה;

(17) ניוון כללי – פסלות שלמה, אולם המנהל רשאי בכתב, להרשות, שימוש בגופות למטרות שהוא יורה, למעט שימוש למאכל אדם;

ת"ט תשנ"א-1991

(18) שאריות ביולוגיות – בשר עוף אשר נמצאו בו שאריות ביולוגיות מעל הרמה המרבית – פסלות שלמה.

מיום 20.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

הוספת התוספת השניה

 

מיום 16.4.1991

ת"ט תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 797

(16) בשר עוף נגוע במחלה, מנוון, פגום, מקולקל, רקוב, מלוכלך, מצחין, מיוצר בתנאים בלתי סניטריים, מכיל חמרים רעילים או מקולקלים או חומר הדבר כימי חומר הדברה כימי או חומר נוסף או צבע העלולים לפגוע בבריאות אדם, או ארוז באריזה העלולה לפגוע בבריאות אדם – פסלות שלמה;

(17) ניוון כללי – פסלות שלמה, אולם המנהל רשאי בכתב, להרשות, שימוש בגופות למטרות שהוא יורה, למעט שימוש למאכל אדם;

(18) שאריות ביולוגיות – בשר עוף אשר נמצאו בו שאריות ביולוגיות הרמה המרבית שאריות ביולוגיות מעל הרמה המרבית – פסלות שלמה.

 

תוספת שלישית

טופס 1

(תקנה 9(ב))

תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה

מס' /............../../../../../../../../..../...................../

(מס' שוטף)              (תאריך)                  (מס' רישיון)

 

אני מאשר בזאת כי בתאריך ........................ בשעה ................ בדקתי קלינית, במשק הגידול, את להקת העופות כמפורט להלן:

 

שם המשק המגדל ............................. כתובת מדויקת ............................................................

מס' המשק            שם היישוב                 מיקוד

 

סוג העופות: תרנגולות / הודו / עופות מים*

סוג השלוחה: פיטום / רביה קלה / רביה כבדה / רביה הודים / הטלה*

סך כל העופות המיועדים לשחיטה: ........................................

משקל הלהקה (בטון) ...............................

 

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל

אני מצהיר כי הלהקה אשר פרטיה רשומים לעיל נמצאת בטיפולי הרפואי הרצוף מאז הגעתה למשק עד העברתה לשחיטה המתוכננת לתאריך ........................

בבדיקה קלינית שערכתי בעופות במשק הגידול –

(1)      לא מצאתי סימנים למחלה כהגדרתה בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, או מחלה אחרת הפוסלת את הלהקה לשחיטה למאכל אדם;

(2)      בעת הבדיקה הקלינית מצאתי סימנים למחלת ..................................

 

תאריך ..........................

 

.......................................        ...............................................

חותמת                                             חתימת הרופא הוטרינר

 

הצהרת מגדל העופות

אני מצהיר כי להקת העופות אשר פרטיה רשומים לעיל לא קיבלה טיפול רפואי כלשהו בלא אישור בכתב של הרופא הוטרינר שחתם לעיל וכי מאז יום האישור עד לשיווק העופות לשחיטה לא ניתן לעופות כל חומר העלול להשאיר בו שארית ביולוגית.

 

......................... ....................................... .................................

תאריך                                    שם פרטי ושם משפחה                                     חתימה

 

-----------------

* סמן את המתאים.

 

טופס 2

(תקנה 19(2))

תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף מס' .................

בהתאם לתקנה 19(4) לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960 (להלן – התקנות), אני מאשר כי –

(1)      בשר העוף הופק בבית שחיטה ......................................... / .......................................

שם מלא                          מספר האישור של בית השחיטה

           ומיועד לאחסון או לשיווק ל...........................................;

שם וכתובת מלאים

(2)      בשר העוף המפורט בטבלה שלהלן נבדק בידי ונמצא ראוי למאכל אדם;

(3)      בשר העוף הוצא מבית השחיטה במכלים שאישר המנהל לפי תקנה 19(3) לתקנות, והועמס על רכב ............................. שמיועד להובלת בשר עוף שמתקיימות בו הדרישות כאמור

מס רישוי

           בתקנה 19(5) לתקנות.

 

    תיאור בשר העוף                    תיאור האריזה             משקל בקילוגרם              תאריך השחיטה

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

תאריך ..............................

 

............................................................. ........................................................

         שם הרופא הווטרינר של בית השחיטה                                                              חתימה וחותמת

 

 

י"ג באייר תש"ך (10 במאי 1960)                                  משה דיין

                                                                                                       שר החקלאות

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תש"ך מס' 1015 מיום 26.5.1960 עמ' 1174.

תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1196 מיום 7.9.1961 עמ' 2736 – תק' תשכ"א-1961.

ק"ת תשכ"ט מס' 2292 מיום 4.10.1968 עמ' 43 – תק' תשכ"ט-1968.

ק"ת תשכ"ט מס' 2392 מיום 21.5.1969 עמ' 1514 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969.

ק"ת תשל"ז מס' 3619 מיום 17.11.1976 עמ' 368 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 63 – תק' תשמ"א-1980.

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746 – תק' תשנ"א-1991; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. ת"ט ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 797.

ק"ת תשנ"ו מס' 5710 מיום 2.11.1995 עמ' 56 – תק' תשנ"ו-1995.

ק"ת תשס"ג מס' 6261 מיום 2.9.2003 עמ' 1069 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ה מס' 7550 מיום 1.9.2015 עמ' 1879 – תק' תשע"ה-2015.

ק"ת תש"ף מס' 8361 מיום 26.2.2020 עמ' 672 – תק' תש"ף-2020; תחילתן ביום 1.3.2020 ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר.

5. אישור שניתן לפי תקנה 2(א) לתקנות העיקריות לפני יום התחילה, יעמוד בתוקפו עד תום שלושה חודשים מהיום האמור, ובלבד שלבית השחיטה קיימת תכנית בטיחות מזון כתובה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות