נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכ"ט-1969

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

2

Go

איסור קיום תערוכה והחזקתה ללא היתר

סעיף 1

2

Go

בקשת היתר

סעיף 2

2

Go

איסור העברת היתר

סעיף 3

2

Go

אישור מאת רופא וטרינרי

סעיף 4

2

Go

ביטול והתליה

סעיף 5

2

Go

אין כותרת

סעיף 5א

2

Go

השם

סעיף 6


תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכ"ט-1969*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ד), (יב) ו-(טו) לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

איסור קיום תערוכה והחזקתה ללא היתר תק' תשל"ז-1977

1.    לא יקים אדם ולא יחזיק תערוכה של בעלי-חיים, אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות, או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן (להלן – המנהל), ובהתאם לתנאיו.

מיום 1.8.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3744 מיום 1.8.1977 עמ' 2334

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. לא יקים אדם ולא יחזיק תערוכה של בעלי-חיים, אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ( להלן – המנהל), ובהתאם לתנאיו.

בקשת היתר

2.    (א)  בקשה להיתר להקים ולהחזיק תערוכת בעלי-חיים תוגש למנהל לפחות שלושים יום לפני המועד המיועד לפתיחת התערוכה (להלן – הבקשה).

          (ב)  מגיש הבקשה יציין בה פרטים אלה:

(1)   מועד התערוכה;

(2)   מקום התערוכה;

(3)   סוג בעלי-חיים שיוצגו בתערוכה;

(4)   שמות המקומות או המשקים מהם יובאו בעלי-החיים;

(5)   פרטים נוספים שדרש המנהל.

איסור העברת היתר

3.    היתר שניתן לפי תקנות אלה אינו ניתן להעברה.

אישור מאת רופא וטרינרי

4.    ניתן היתר לתערוכה, לא יעביר בעל ההיתר בעלי-חיים למקום התערוכה או ממנו, אלא באישור בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי.

ביטול והתליה

5.    המנהל רשאי לבטל או להתלות היתר, אם לדעתו קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן.

תק' תשמ"ד-1984

5א.     תקנות אלה יחולו גם על תחרות של בעלי חיים.

מיום 23.8.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4691 מיום 23.8.1984 עמ' 2395

הוספת תקנה 5א

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות מחלות בעלי-חיים (תערוכות), תשכ"ט-1969".

י"ח באייר תשכ"ט (6 במאי 1969)                                        חיים גבתי

                                                                                                             שר החקלאות* פורסמו ק"ת תשכ"ט מס' 2398 מיום 29.5.1969 עמ' 1547.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3744 מיום 1.8.1977 עמ' 2334 – תק' תשל"ז-1977.

ק"ת תשמ"ד מס' 4691 מיום 23.8.1984 עמ' 2395 – תק' תשמ"ד-1984.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות