נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), תשמ"ב-1982

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

היתר הובלת בעלי חיים

סעיף 2

2

Go

הוראות ביצוע

סעיף 2א

2

Go

הובת בעלי חיים ברכב

סעיף 3

2

Go

רישום רכב להובלת בעלי חיים

סעיף 4

3

Go

ביטול

סעיף 5


תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), תשמ"ב-1982*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' (תיקון) תשנ"ד-1994

          "בעל חיים" - לרבות גוויות, זבל, מספוא ורפד;

מיום 7.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 920

החלפת הגדרת "בעל חיים"

הנוסח הקודם:

"בעל חיים" - לרבות גופות, נבלות, מצע, זבל ומספוא;

מיום 7.9.1994

תק' (תיקון) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1081

החלפת הגדרת "בעל חיים"

הנוסח הקודם:

"בעל חיים" - בקר, כבשים, עזים, חזירים, סוסים או עופות;

תק' תשנ"ד-1994

          "המנהל" - מי שמנהל השירותים הווטרינריים הסמיכו להיות המנהל לענין תקנות אלה;

מיום 7.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 920

הוספת הגדרת "המנהל"

תק' תשס"ז-2007

          "משק" – מיתקן, מבנה או שטח שניתן להחזיק בו בעל חיים;

מיום 4.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1002

הוספת הגדרת "משק"

תק' תשנ"ד-1994

          "רכב" - רכב מנועי וגרור שמצורף לרכב מנועי;

מיום 7.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 920

הוספת הגדרת "רכב"

תק' תשס"ז-2007

          "תחום רשות מקומית" – (נמחקה).

מיום 4.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1002

מחיקת הגדרת "תחום רשות מקומית"

הנוסח הקודם:

"תחום רשות מקומית" - תחום של עיריה, מועצה מקומית, מועצה כפרית, כפר, ישוב, מאהל, מושבה, מושב עובדים, מושב שיתופי, קיבוץ, קבוצה וכל תחום מיושב אחר ובכלל אלה בית מטבחיים.

היתר הובלת בעלי חיים תק' תשס"ז-2007

2.    (א)  לא יוציא אדם בעלי חיים ממשק, לא יובילם ולא יכניסם למשק אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר.

תק' תשע"ד-2014

          (א1)        על אף האמור בתקנת משנה (א), הובלה רגלית למרעה של כבשים או עזים (להלן – צאן), הוצאה של צאן ממשק לצורך הובלה כאמור והכנסה למשק של צאן שהובל מהמרעה כאמור, אינה טעונה היתר, ובלבד שהתקיימו שלושת אלה:

(1)   הצאן מסומן לפי תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשכ"ט-1969, או שאינו טעון סימון לפי התקנות האמורות;

(2)   הצאן חוסן נגד מחלת הפה והטלפיים ב-12 החודשים קודם יציאתו למרעה ונגד מחלת הברוצלוזיס לפי תקנה 1א(ג) לתקנות מחלות בעלי חיים (ביעוד מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ"ט-1989;

(3)   ההוצאה למרעה מהמשק וההכנסה בחזרה מהמרעה למשק בוצעו בתוך פרק זמן שאינו עולה על 48 שעות.

          (ב)  רופא וטרינר ממשלתי רשאי לתת היתר להובלת בעלי חיים, לשנותו או להתנות בו תנאים, ובלבד שההובלה תואמת הוראות לענין הובלת בעלי חיים לפי תקנות שהותקנו מכוח חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, ורשאי הוא לסרב לתתו.

          (ג)   בתקנה זו, "בעלי חיים" – בקר, גמלים, חזירים, כבשים, עזים ועופות.

מיום 4.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1002

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

היתרים להעברת בעלי חיים

2. ראה מנהל השירותים הוטרינריים כי קיימת סכנה של התפשטות מחלות בעלי חיים רשאי הוא בהודעה שיפרסם ברשומות להורות –

(1) שלא יוציא אדם בעל חיים ולא ירשה להוציאו מתחום רשות מקומית ולא יכניס אדם בעל חיים ולא ירשה להכניסו לתחום רשות מקומית אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר;

(2) שלא יעביר אדם בעל חיים ולא ירשה להעבירו מתחום רשות מקומית אחת לתחום רשות מקומית אחרת, אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר.

מיום 24.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1695

הוספת תקנת משנה 2(א1)

הוראות ביצוע תק' תשס"ז-2007

2א.     (א)  רופא וטרינר ממשלתי רשאי להורות בכתב לכל אדם שלא להעביר, להוביל, להוציא ממשק או להכניס למשק בעלי חיים, אם הופרו הוראות לפי הפקודה והדבר נחוץ למניעת הידבקות במחלה.

          (ב)  הורה רופא וטרינר ממשלתי בכתב כאמור, לא יעביר, לא יוביל אדם לא יוציא ולא יכניס בעל חיים בניגוד להוראה.

          (ג)   הוראה לפי תקנה זו תעמוד בתוקפה למשך 30 ימים, או עד שיוכח לרופא הווטרינר הממשלתי כי התנאים לנתינתה חדלו להתקיים, לפי המוקדם.

          (ד)  מנהל השירותים הווטרינריים רשאי להאריך תוקף הוראה כאמור מנימוקים שיירשמו. הוראה שהוארך תוקפה תעמוד בתוקף למשך 30 ימים נוספים או עד שיוכח למנהל השירותים הווטרינריים שהתנאים לנתינתה חדלו להתקיים, לפי המוקדם.

מיום 4.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1002

הוספת תקנה 2א

הובת בעלי חיים ברכב תק' תשנ"ד-1994 תק' (תיקון) תשנ"ד-1994 תק' תשס"ז-2007

3.    לא יוביל אדם בעל חיים ברכב אלא אם כן –

(1)  הרכב נרשם בידי המנהל כרכב להובלת בעלי חיים;

תק' תשס"ז-2007

(1א)        הוא מחזיק עמו את טופס רישום הרכב המקורי שנתן המנהל לפי תקנה 4(ג);

תק' תשס"ז-2007

(2)  הרכב נושא, משני צדיו ומאחוריו, שלטים עשויים פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן בגודל של 60 על 40 סנטימטרים שעליהם רשומות המילים "הובלת בעלי חיים" בירוק באותיות וספרות שגובהן 7 סנטימטרים לפחות, רוחבן עד 5 סנטימטרים ועוביין 1.5 סנטימטרים, ומתחתן מספר הרישום כאמור בתקנה 4(ג) ומספר הרישוי של הרכב;

(3)  אם נדרש היתר לפי תקנה 2 - ההיתר מצוי בידי נוהג הרכב.

מיום 7.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 920

הוספת תקנה 3

מיום 7.9.1994

תק' (תיקון) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1081

3. לא יוביל אדם בעל חיים מסוג בקר, כבשים, עזים, חזירים, סוסים או עופות ברכב אלא אם כן -

מיום 4.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1002

3. לא יוביל אדם בעל חיים מסוג בקר, כבשים, עזים, חזירים, סוסים או עופות ברכב אלא אם כן –

(1) הרכב נרשם בידי המנהל כרכב להובלת בעלי חיים;

(1א) הוא מחזיק עמו את טופס רישום הרכב המקורי שנתן המנהל לפי תקנה 4(ג);

(2) הרכב נושא, משני צדיו, שלטים בגודל של 60 סנטימטרים על 40 סנטימטר שעליהם רשומות בירוק על רקע לבן המלים "הובלת בעלי חיים", באותיות שגודלן 7 סנטימטרים לפחות ומתחתיהן יירשם מספר הרישום כאמור בתקנה 4(ג);

(2) הרכב נושא, משני צדיו ומאחוריו, שלטים עשויים פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן בגודל של 60 על 40 סנטימטרים שעליהם רשומות המילים "הובלת בעלי חיים" בירוק באותיות וספרות שגובהן 7 סנטימטרים לפחות, רוחבן עד 5 סנטימטרים ועוביין 1.5 סנטימטרים, ומתחתן מספר הרישום כאמור בתקנה 4(ג) ומספר הרישוי של הרכב;

(3) אם נדרש היתר לפי תקנה 2 - ההיתר מצוי בידי נוהג הרכב.

רישום רכב להובלת בעלי חיים תק' תשנ"ד-1994 תק' (תיקון) תשנ"ד-1994

4.       (א)  בעליו של רכב שיוביל בעל חיים מסוג כאמור בתקנה 3 יגיש למנהל, בקשה לרישום הרכב (להלן – בקשה), לפי הטופס שבתוספת.

תק' תשס"ז-2007

          (ב)  בעל הרכב יצרף לבקשה צילום של רשיון הרכב שלו; בקשה שלא צורף לה צילום של רישיון הרכב לא תטופל.

תק' (תיקון) תשנ"ד-1994 תק' תשס"ז-2007

          (ג)   הוגשה למנהל בקשה, וראה המנהל כי הרכב ניתן לניקוי ולחיטוי בנקל ומתאים להובלת בעל חיים כאמור, ירשום המנהל את הרכב, ימלא בטופס את גודל תא ההובלה, סוג בעלי החיים, המספר המרבי של בעלי החיים שמותר להוביל בו ואת מספר הרישום ושילחו לבעל הרכב תוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

תק' תשס"ז-2007

          (ד)  המנהל רשאי לסרב לרשום רכב או לבטל רישומו אם נעשה ברכב שלגביו מבוקש הרישום – או הרשום – שימוש תוך הפרת הפקודה או הוראות ביצוע כמשמעותן בסעיף 1 לפקודה או אם לא מתקיימים ברכב התנאים הנדרשים בתקנה 11 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006.

תק' תשס"ז-2007

          (ה)  מועד רישום הרכב לפי תקנת משנה (ג), מועד פקיעת תוקפו, מספר הרישוי של הרכב, סוגו, סוג בעלי החיים שמותר להוביל בו ופרטים נוספים שיורה עליהם המנהל, יירשמו במרשם שינוהל בשירותים הווטרינריים.

תק' תשס"ז-2007

          (ו)   תוקף רישום הרכב לשנתיים מיום עשייתו, וכל עוד רישיון הרכב בתוקף.

תק' תשס"ז-2007

          (ז)   על אף האמור בתקנת משנה (ו) רישום רכב שנעשה לפני י"ד בתשרי התשס"ז (6 אוקטובר 2006) יפקע תוקפו ביום י"ט בחשון התשס"ז (31 אוקטובר 2007).

מיום 7.9.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 920

הוספת תקנה 4

מיום 7.9.1994

תק' (תיקון) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1081

(א) בעליו של רכב שיוביל בעל חיים מסוג כאמור בתקנה 3 יגיש למנהל, בקשה לרישום הרכב (להלן – בקשה), לפי הטופס שבתוספת.

(ב) בעל הרכב יצרף לבקשה צילום של רשיון הרכב שלו.

(ג) הוגשה למנהל בקשה, וראה המנהל כי הרכב ניתן לחיטוי בנקל ומתאים להובלת בעלי חיים כאמור, ירושם המנהל את הרכב, ימלא בטופס את סוג בעל חיים שמותר להוביל בו ואת מספר הרישום וישלחו לבעל הרכב תוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

מיום 4.8.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1003

(ב) בעל הרכב יצרף לבקשה צילום של רשיון הרכב שלו; בקשה שלא צורף לה צילום של רישיון הרכב לא תטופל.

(ג) הוגשה למנהל בקשה, וראה המנהל כי הרכב ניתן לחיטוי לניקוי ולחיטוי בנקל ומתאים להובלת בעל חיים כאמור, ירשום המנהל את הרכב, ימלא בטופס את סוג בעל חיים את גודל תא ההובלה, סוג בעלי החיים, המספר המרבי של בעלי החיים שמותר להוביל בו ואת מספר הרישום ושילחו לבעל הרכב תוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

(ד) המנהל רשאי לסרב לרשום רכב או לבטל רישומו אם נעשה ברכב שלגביו מבוקש הרישום – או הרשום – שימוש תוך הפרת הפקודה או הוראות ביצוע כמשמעותן בסעיף 1 לפקודה או אם לא מתקיימים ברכב התנאים הנדרשים בתקנה 11 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006.

(ה) מועד רישום הרכב לפי תקנת משנה (ג), מועד פקיעת תוקפו, מספר הרישוי של הרכב, סוגו, סוג בעלי החיים שמותר להוביל בו ופרטים נוספים שיורה עליהם המנהל, יירשמו במרשם שינוהל בשירותים הווטרינריים.

(ו) תוקף רישום הרכב לשנתיים מיום עשייתו, וכל עוד רישיון הרכב בתוקף.

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו) רישום רכב שנעשה לפני י"ד בתשרי התשס"ז (6 אוקטובר 2006) יפקע תוקפו ביום י"ט בחשון התשס"ז (31 אוקטובר 2007).

ביטול

5.    תקנות מחלות בעלי חיים (הגבלות תנועת בהמות בשטח המדינה), תשמ"א-1981 - בטלות.

תק' תשס"ז-2007

תוספת

(תקנה 4(א))

[בקשה לרישום כלי רכב להובלת בעלי חיים]

ט' באייר תשמ"ב (2 במאי 1982)                       שמחה ארליך

                                                                                           שר החקלאות* פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4358 מיום 31.5.1982 עמ' 1118.

תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 920 – תק' תשנ"ד-1994; ר' תקנה 5 לענין תחילה (תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1081 – תק' (תיקון) תשנ"ד-1994; ר' תקנה 4 לענין תחילה).

ק"ת תשס"ז מס' 6600 מיום 5.7.2007 עמ' 1002 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1695 – תק' תשע"ד-2014.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות