נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב-1982

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 1א

מטרת התקנות

Go

4

סעיף 2

איסור מכירה, ייצור וייבוא

Go

4

סעיף 2א

איסור שימוש בתכשיר שלא לפי תווית אריזתו

Go

4

סעיף 3

בקשה לרישום תכשיר

Go

4

סעיף 5

דרישות נוספות

Go

4

סעיף 6

בדיקת התכשיר

Go

4

סעיף 6א

ועדה בין משרדית

Go

4

סעיף 7

מועד להחלטת המנהל

Go

5

סעיף 8

החלטת המנהל לעניין רישום

Go

5

סעיף 8א

רישום תכשיר לחיטוי מזון

Go

5

סעיף 10

רישום זמני של תכשיר

Go

5

סעיף 11

רישום התכשיר

Go

5

סעיף 11א

שמירת דוגמאות של תכשיר

Go

5

סעיף 12

תעודת רישום

Go

5

סעיף 13

פנקס רישום

Go

5

סעיף 14

תקפה של תעודת רישום

Go

6

סעיף 15

קביעת תנאים בתעודת רישום, התלייתה וביטולה

Go

6

סעיף 16

תווית אריזה נוספת או שינוי תווית האריזה

Go

6

סעיף 17

שינוי תווית לפי דרישת המנהל

Go

6

סעיף 18

מכירת תכשיר באריזה המקורית

Go

6

סעיף 19

פרסום תכשיר

Go

6

סעיף 19א

פרסום תכשיר

Go

6

סעיף 20

אגרות

Go

7

סעיף 20א

אי פליליות

Go

7

סעיף 20ב

עונשין

Go

7

סעיף 21

ביטול

Go

7

 

תוספת

Go

7

 

תק' תשע"ו-2016


תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב-1982*

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1627

תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב-1982

תק' תשע"ו-2016

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א) ו-28(א1) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הפקודה ולפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1627

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 לפי סעיפים 22(א) ו-23(א1) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הפקודה ולפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשע"ו-2016

          "אבזר כימי וטרינרי" – חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים לשימוש חיצוני על גופו של בעל חיים, שאינם תכשירי הדברה, ואינם מיועדים לניקוי ולחיטוי בלבד;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "אבזר כימי וטרינרי"

תק' תשע"ד-2014

          "בעל תעודת רישום" – תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שקיבל, לפי בקשתו, תעודת רישום לפי תקנות אלה;

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

הוספת הגדרת "בעל תעודת רישום"

תק' תשע"ד-2014

          "הוועדה" – הוועדה הבין-משרדית שמונתה לפי תקנה 6א;

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

הוספת הגדרת "הוועדה"

          "מכירה" – לרבות הצגה, פרסום, החזקה ומסירה אף ללא תמורה;

תק' תשע"ו-2016

          "מזיק" – (נמחקה);

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 401

"מזיק" – חרק, קרצית או קרציון, קרציון או מיקרו-אורגניסם, הגורם נזק לבעל חיים בכל דרך שהיא;

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

מחיקת הגדרת "מזיק"

הנוסח הקודם:

"מזיק" – חרק, קרצית, קרציון או מיקרו-אורגניסם, הגורם נזק לבעל חיים בכל דרך שהיא;

תק' תשע"ו-2016

          "תכשיר" – (נמחקה);

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 401

"תכשיר" – חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, מיקרו-אורגניסמים, המשמשים לשם קטילת מזיקים או מיקרו-אורגניסמים, עיקורם, מניעת התרבותם, שינוי התפתחותם, דחייתם או משיכתם;

 

מיום 23.8.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1292

"תכשיר" – חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, מיקרו-אורגניסמים, המשמשים לשם קטילת מזיקים או מיקרו-אורגניסמים, עיקורם, מניעת התרבותם, שינוי התפתחותם, דחייתם או משיכתם ולמעט תכשיר רפואי כהגדרתו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), תשמ"ו-1986;

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

מחיקת הגדרת "תכשיר"

הנוסח הקודם:

"תכשיר" – חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, מיקרו-אורגניסמים, המשמשים לשם קטילת מזיקים או מיקרו-אורגניסמים, עיקורם, מניעת התרבותם, שינוי התפתחותם, דחייתם או משיכתם ולמעט תכשיר רפואי כהגדרתו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), תשמ"ו-1986;

תק' תשע"ו-2016

          "חומר פעיל" – (נמחקה);

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

מחיקת הגדרת "חומר פעיל"

הנוסח הקודם:

"חומר פעיל" – חומר כימי או ביולוגי הנמצא בתכשיר ושנוכחותו בו גורמת לפעולות שלהן משמש התכשיר;

תק' תשע"ו-2016

          "יצרן" – (נמחקה);

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

מחיקת הגדרת "יצרן"

הנוסח הקודם:

"יצרן" – לרבות יבואן תכשירים;

תק' תשע"ו-2016

          "טפילים חיצוניים" – כל אחד מאלה: חרק, קרצית או אקרית הגורם נזק לבעל חיים בכל דרך שהיא;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "טפילים חיצוניים"

תק' תשע"ו-2016

          "מיקרואורגניזם" – חיידק, נגיף או פטרייה;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "מיקרואורגניזם"

          "תעודת רישום" – תעודה מאת המנהל, לרבות תעודה זמנית, המעידה שהתכשיר נרשם בהתאם לתקנות אלה;

תק' תשע"ד-2014

          "המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;

תק' תשע"ו-2016

          "מיקרו-אורגניסם" – (נמחקה);

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 401

הוספת הגדרת "מיקרו-אורגניסם"

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

מחיקת הגדרת "מיקרו-אורגניסם"

הנוסח הקודם:

"מיקרו-אורגניסם" – חיידק, נגיף או טפיל העלול לחולל מחלה בבעל חיים;

תק' תשע"ו-2016

          "מיתקן להחזקת בעלי חיים" – רפת, לול, דיר, אורווה, כלוב, בריכה או כלי אחר המשמש כרגיל להחזקה או להובלה של בעלי חיים, לרבות כל חלק ממנו;

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 401

הוספת הגדרת "מיתקן להחזקת בעלי חיים"

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

החלפת הגדרת "מיתקן להחזקת בעלי חיים"

הנוסח הקודם:

"מיתקן להחזקת בעלי חיים" – רפת, לול, דיר, אורווה, כלוב או כל כלי אחר המשמש כרגיל להחזקה או להובלה של בעלי חיים, לרבות כל חלק ממנו ולרבות מיתקני שירות לבעלי חיים;

תק' תשע"ו-2016

          "מיתקן שירות לבעלי חיים" – מיתקן להאבסת בעלי חיים להשקייתם, או להובלת מזון לבעלי חיים, מיתקן המשמש להפקת תוצרת בעלי חיים, מיתקן שחיטה ומפעל לייצור מזון מן החי;

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 402

הוספת הגדרת "מיתקני שירות לבעלי חיים"

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

החלפת הגדרת "מיתקני שירות לבעלי חיים" בהגדרת "מיתקן שירות לבעלי חיים"

הנוסח הקודם:

"מיתקני שירות לבעלי חיים" – מיתקנים להאבסה או השקייה של בעלי חיים, מיתקנים להובלת מזון לבעלי חיים, מיתקנים המשמשים להפקת תוצרת בעלי חיים, כגון: מיתקני חליבה, איסוף ביצים או שחיטה, וכן מיתקני עזר וכיוצא באלה.

תק' תשע"ו-2016

          "תופעת לוואי חמורה" – כל אחת מאלה, שנגרמה לאדם או לבעל חיים:

(1)   תופעה שגרמה למוות;

(2)   תופעה מסכנת חיים;

(3)   תופעה שגרמה לאשפוז או הארכת אשפוז;

(4)   תופעה שגרמה לנכות או מוגבלות קשה וממושכת;

(5)   מום מולד;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "תופעת לוואי חמורה"

תק' תשע"ו-2016

          "תכשיר" – תכשיר הדברה, תכשיר חיטוי, תכשיר ניקוי ואבזר כימי וטרינרי לבעל חיים, למעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "תכשיר"

תק' תשע"ו-2016

          "תכשיר הדברה" – חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים המשמשים לקטילת טפילים חיצוניים, עיקורם, מניעת התרבותם, שינוי התפתחותם, דחייתם או משיכתם, המיועדים לשימוש חיצוני על גופו של בעל חיים, במיתקן להחזקת בעל חיים או במיתקן שירות לבעלי חיים, למעט במפעל לייצור מזון;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "תכשיר הדברה"

תק' תשע"ו-2016

          "תכשיר חיטוי" – חומר כימי או ביולוגי או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים המשמשים לקטילת מיקרואורגניזמים או למניעת התפתחותם או התרבותם, המיועדים לשימוש במיתקן להחזקת בעל חיים או במיתקן שירות לבעלי חיים;

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

הוספת הגדרת "תכשיר חיטוי"

תק' תשע"ו-2016

          "תכשיר ניקוי" – חומר כימי או ביולוגי, או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים המשמשים להסרת חומרים זרים כגון לכלוך, אבק, דם, הפרשות, וכן חומר אורגני לשימוש במיתקן להחזקת בעל חיים או במיתקן שירות לבעלי חיים.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

הוספת הגדרת "תכשיר ניקוי"

מטרת התקנות תק' תשע"ו-2016

1א.     מטרתן של תקנות אלה להסדיר את הייצור, היבוא, הרישום והשימוש בתכשירי חיטוי, ניקוי והדברה לבעלי חיים, לשם מניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, ולאפשר עקיבות ואיתור ליקויים בתכשירים האמורים.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

הוספת תקנה 1א

איסור מכירה, ייצור וייבוא תק' תשע"ו-2016

2.       (א)  לא ימכור אדם, לא ייצר ולא ייבא תכשיר אלא אם יש לתכשיר תעודת רישום תקפה לפי תקנות אלה, ומצורפת לו תווית אריזה בנוסח שאישר לו המנהל.

          (ב)  לא ימכור אדם ולא ייבא תכשיר אם חלף התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן למכור תכשיר שפג תוקף הרישום שלו עד שנה ממועד פקיעת תעודת הרישום, ובלבד שלא חלף התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו ולא הותלתה או בוטלה תעודת הרישום כאמור בתקנה 15; הוראה זו לא תחול על יבוא תכשיר.

מיום 12.9.2016

לעניין תכשיר ניקוי תחילתה ביום 12.9.2018

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

איסור מכירת תכשיר ללא תעודת רישום

2. לא ימכור אדם תכשיר אלא אם יש לתכשיר תעודת רישום לפי תקנות אלה.

איסור שימוש בתכשיר שלא לפי תווית אריזתו תק' תשע"ו-2016

2א.     לא ישתמש אדם בתכשיר אחרי התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו, ולא ישתמש בו אלא לפי הוראות המפורטות בתווית האמורה.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

הוספת תקנה 2א

בקשה לרישום תכשיר תק' תשע"ד-2014

3.       המבקש לקבל תעודת רישום לתכשיר יגיש על כך בקשה למנהל ויצרף אליה נתונים ומסמכים כמפורט בתוספת.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

בקשה לרישום תכשיר

3. המבקש לקבל תעודת רישום לתכשיר שהוא מייצר או מייבא יגיש למנהל בקשה בטופס שקבע ויצרף אליה דוגמאות של התכשיר לפי דרישת המנהל.

תק' תשע"ד-2014

4.       (בוטלה).

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

פרטי בקשה לרישום תכשיר

4. בקשה לתעודת רישום של תכשיר תכלול נתונים אלה:

(1) שם היצרן ומענו;

(2) שם המפעל שבו יוצר התכשיר ומענו;

(3) הכינוי המסחרי של התכשיר;

(4) הפורמולציה;

(5) מטרת השימוש;

(6) שם ואחוז החומר הפעיל, בתכשיר מוצק – לפי משקל ובתכשיר נוזלי – לפי נפח;

(7) הכיל התכשיר סינרג'יסט יצויינו שמו, נוסחתו הכימית וריכוזו בתכשיר;

(8) קורוסיביות של התכשיר לכלי האריזה ולכלי היישום;

(9) דליקות התכשיר;

(10) יציבות התכשיר באחסון ופירוט תנאי האחסון;

(11) נתונים טוקסיקולוגיים מפורטים;

(12) השפעת הסביבה על יעילות התכשיר;

(13) אפשרויות שילוב התכשיר עם תכשירים אחרים;

(14) פירוט שיטות לבדיקת שאריות התכשיר במוצרים מן החי;

פרטים על החומר הפעיל

(15) נוסחתו הכימית;

(16) שם יצרן החומר הפעיל, מענו ושם המפעל שבו יוצר;

(17) נקודת ההתכה או נקודת הרתיחה;

(18) משקל סגולי;

(19) דרגת הטוהר;

(20) פירוט השיטה לאנליזה כימית;

(21) דוגמאות מהחומר הפעיל ומתוצרי פירוק, לפי דרישת המנהל.

דרישות נוספות תק' תשע"ד-2014

5.       (א)  הוגשה בקשה לרישום תכשיר, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, לדרוש מן המבקש להמציא לו מסמכים נוספים, ובכלל אלה תוצאות של בדיקות מעבדה.

          (ב)  לא מסר המבקש את המסמכים כאמור, רשאי המנהל לדחות את הבקשה לרישום תכשיר.

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 402

(3) המינון של התכשיר לשימוש בהתאם לסוג המזיק וסוג בעלי החיים או סוג המיתקן להחזקת בעלי חיים;

 

מיום 23.8.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1292

החלפת פסקה 5(4)

הנוסח הקודם:

(4) אישור טוקסיקולוגי לתכשיר מאת משרד הבריאות.

 

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

מצורפים לבקשה לרישום תכשיר

5. לבקשה לתעודת רישום של תכשיר יצרף יצרן:

(1) דוגמאות של האריזה;

(2) דוגמת תווית האריזה המוצעת, שיצויינו בה:

(א) הפרטים האמורים בתקנות 4(1) עד (7);

(ב) המשקל נטו של התכשיר או נפחו;

(ג) מספר הייצור, לפי דרישת המנהל;

(ד) מספר ותאריך תעודת הרישום בעלת תוקף שניתנה לפי תקנות אלה, אם הבקשה היא לחידוש רישום;

(ה) פרטים בדבר מטרת התכשיר ואופן השימוש בו, לרבות –

(1) המזיקים אשר נגדם מיועד התכשיר;

(2) בעלי החיים שלמענם נועד התכשיר;

(3) המינון של התכשיר לשימוש בהתאם לסוג המזיק וסוג בעלי החיים או סוג המיתקן להחזקת בעלי חיים;

(4) אופן הכנת התכשיר ודרך השימוש בו בבעלי חיים לסוגיהם;

(5) השפעות לוואי מזיקות לבעלי חיים ולאדם;

(6) אמצעי הזהירות הדרושים בעת האחסנה, ההכנה והשימוש בתכשיר;

(7) אנטידוט ואמצעי עזרה ראשונה במקרי הרעלה לאדם ולבעלי חיים לסוגיהם;

(8) סימון רעילות התכשיר כמפורט בתוספת;

(9) הוראות ומגבלות מיוחדות;

(ו) המגבלה ל"שימוש וטרינרי בלבד" באותיות גדולות ומודגשות;

(3) ספרות מקצועית על דרכי השימוש ויעילות התכשיר;

(4) אישור משרד הבריאות שאין לו התנגדות לרישום התכשיר.

בדיקת התכשיר

6.    (א)  הוגשה בקשה לרישום, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, להעביר דוגמאות מהתכשיר לבדיקה במעבדה או לניסויי שדה.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  בעד הבדיקה או ניסוי השדה ישלם מבקש הרישום את הוצאות הבדיקה או הניסוי, לפי העניין.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

(ב) בעד הבדיקה או ניסוי השדה ישלם היצרן הוצאות בסכום שיקבע המנהל לפי היקף הבדיקה או הניסוי מבקש הרישום את הוצאות הבדיקה או הניסוי, לפי העניין.

ועדה בין-משרדית תק' תשע"ד-2014

6א.     (א)  המנהל ימנה ועדה בין-משרדית לעניין רישום תכשירים לפי תקנות אלה, שיהיו בה שבעה חברים והם:

(1)   שני נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שאחד מהם הוא עובד השירותים הווטרינריים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שני נציגי משרד הבריאות;

(3)   שני נציגים של המשרד להגנת הסביבה, שאחד מהם הוא הממונה לפי תקנות חומרים מסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994, במשרד להגנת הסביבה או נציגו;

(4)   נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שהוא בעל ידע בתחום הבטיחות בעבודה.

          (ב)  תפקידי הוועדה יהיו לבדוק בקשות לרישום תכשירים ולייעץ למנהל לפי הוראות תקנות אלה, וכן לקבוע אם השימוש בתכשיר מסוכן או עלול להיות סכנה לבני אדם, לבעלי חיים או לסביבה.

          (ג)   הוועדה תחליט לעצמה את נוהלי עבודתה ואת סדרי דיוניה.

          (ד)  הוועדה תבדוק את הבקשה לרישום תכשיר ותגיש את המלצותיה למנהל, והיא רשאית לדון בבקשות בהרכב חסר שאינו פחות מארבעה חברים; החלטות הוועדה יינתנו ברוב דעות חבריה, לפי הרכבה מזמן לזמן; היו הדעות שקולות, תכריע דעת היושב ראש.

          (ה)  הוועדה רשאית לזמן לדיוניה מומחים ובעלי ידע בתחומים מקצועיים נוספים, וכן רשאית היא לדרוש ממבקש הרישום מידע נוסף, לרבות תוצאות של בדיקות מעבדה, אם ראתה כי הדבר נחוץ לגיבוש עמדתה בקשר לבקשה לרישום תכשיר.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564

הוספת תקנה 6א

מועד להחלטת המנהל תק' תשע"ד-2014

7.    (א)  הגיש מבקש הרישום בקשה לרישום תכשיר יודיע לו המנהל בכתב על רישומו או על הסירוב לרשום את התכשיר, תוך שנתיים.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  (נמחקה).

תק' תשע"ד-2014

          (ג)   מנין התקופות שבתקנת משנה (א) תחילתו ביום שבו הושלמה הגשת כל פרטי הבקשה.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1565

7. (א) הגיש יצרן מבקש הרישום בקשה לרישום תכשיר יודיע לו המנהל בכתב על רישומו או על הסירוב לרשום את התכשיר, תוך שנתיים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יודיע המנהל למבקש את החלטתו –

(1) אם פטר את התכשיר מניסויי שדה – תוך 4 חדשים;

(2) אם הבקשה היא לחידוש רישומו של תכשיר או אם פטר המנהל את התכשיר מבדיקת מעבדה וניסויי שדה – תוך חודש.

(ג) מנין התקופות שבתקנות משנה (א) ו-(ב) שבתקנת משנה (א) תחילתו ביום שבו הושלמה הגשת כל פרטי הבקשה.

החלטת המנהל לעניין רישום תק' תשע"ד-2014

8.       המנהל רשאי לסרב לאשר את הבקשה, להתנותה בתנאים, וכן הוא רשאי לסרב לרשום את התכשיר, בין השאר במקרים אלה:

(1)  הנתונים שצורפו לבקשה ומידע אחר או בדיקת התשכיר העלו כי אין התכשיר יעיל למטרתו;

(2)  האריזה אינה מגנה על התכשיר בפני קלקול;

(3)  תווית האריזה אינה כוללת את הפרטים הנדרשים לפי התוספת או שהפרטים אינם נכונים;

(4)  שם התכשיר מטעה;

(5)  התכשיר מהווה או עלול להוות סכנה לבני אדם, לבעלי חיים או לסביבה;

תק' תשע"ו-2016

(6)  מבקש תעודת הרישום לא מילא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה;

(7)  התכשיר נמצא מזוהם;

(8)  אין התאמה בין הנתונים הכלולים בבקשה למסמכים שצורפו לה;

(9)  קיים תכשיר רשום המיועד לאותן מטרות, המזיק פחות לבני אדם, לבעלי חיים או לסביבה.

מיום 14.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 402

(3) תווית האריזה אינה כוללת את הפרטים הנדרשים לפי תקנה 5(2) ו-(3) או שהפרטים אינם נכונים;

(4) שם התכשיר מטעה;

(5) התכשיר מהווה סכנה לבני אדם או לבעלי חיים;

(6) היצרן לא מילא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה;

(7) התכשיר נמצא בלתי יעיל בהתאם להמלצות היצרן;

(8) החומר נמצא מזוהם.

 

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1565

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

סירוב לרישום

8. המנהל רשאי לסרב לרשום תכשיר בכל אחד ממקרים אלה:

(1) הנתונים שצורפו לבקשה ומידע אחר או בדיקת התכשיר העלו כי אין התכשיר יעיל למטרתו;

(2) האריזה אינה מגינה על התכשיר בפני קלקול;

(3) תווית האריזה אינה כוללת את הפרטים הנדרשים לפי תקנה 5(2) ו-(3) או שהפרטים אינם נכונים;

(4) שם התכשיר מטעה;

(5) התכשיר מהווה סכנה לבני אדם או לבעלי חיים;

(6) היצרן לא מילא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה;

(7) התכשיר נמצא בלתי יעיל בהתאם להמלצות היצרן;

(8) החומר נמצא מזוהם.

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

(6) היצרן מבקש תעודת הרישום לא מילא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה;

רישום תכשיר לחיטוי מזון תק' תשע"ד-2014

8א.     על אף האמור בתקנה 8, לא תינתן תעודת רישום לתכשיר המיועד לחיטוי מזון במפעל לייצור מזון מן החי אלא אם כן הסכימו לכך נציגי משרד הבריאות בוועדה פה אחד.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

הוספת תקנה 8א

תק' תשע"ד-2014

9.    (בוטלה).

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

ערר על סירוב לרישום

9. על סירוב המנהל לרשום תכשיר כאמור בתקנה 8 רשאי המבקש לערור, תוך שלושים ימים מיום שקיבל את הודעת הסירוב, בפני ועדת ערר של שלושה שמינה שר החקלאות לענין זה.

רישום זמני של תכשיר תק' תשע"ד-2014

10.    (א)  נוכח המנהל לדעת כי התכשיר מתאים לייעודו אך הליך בדיקתו לא הושלם, הוא רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לרשום את התכשיר רישום זמני לשנה או לתקופה קצרה יותר שיורה ורשאי הוא להתנותו בתנאים; בתום תקופה זו רשאי המנהל להאריך את רישום התכשיר לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתן לבעל תעודת הרישום הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל בכל עת רישום זמני.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

10. (א) נוכח המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים שהוגשו לו, כי התכשיר מתאים ליעודו אך השימוש בו עדיין לא נבדק במספר מספיק של בעלי חיים, רשאי הוא לרשום את התכשיר רישום זמני לשנה; בתום השנה רשאי המנהל להאריך את התקופה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

(א) נוכח המנהל לדעת כי התכשיר מתאים לייעודו אך הליך בדיקתו לא הושלם, הוא רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לרשום את התכשיר רישום זמני לשנה או לתקופה קצרה יותר שיורה ורשאי הוא להתנותו בתנאים; בתום תקופה זו רשאי המנהל להאריך את רישום התכשיר לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

(ב) המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתן לבעל תעודת הרישום הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל בכל עת רישום זמני.

רישום התכשיר תק' תשע"ד-2014

11.    נוכח המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו כל המסמכים שהוגשו לו ולאחר קבלת המלצת הוועדה, כי התכשיר מתאים ליעודו ירשום אותו בפנקס ויכלול את רישום הפרטים של התכשיר הנוגעים להרכבו, תיאורו, אריזתו ותווית האריזה בנוסח שאישר.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

11. נוכח המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו כל המסמכים שהוגשו לו ולאחר קבלת המלצת הוועדה, כי התכשיר מתאים ליעודו ירשום אותו בפנקס ויכלול את רישום הפרטים של התכשיר הנוגעים להרכבו, תיאורו, אריזתו ותווית האריזה בנוסח שאישר.

שמירת דוגמאות של תכשיר תק' תשע"ו-2016

11א.  (א)  בעל תעודת רישום חייב לשמור אצלו שלוש דוגמאות מכל אצווה של התכשיר, בתנאים המוגדרים כמתאימים לשמירת התכשיר לפי בקשת הרישום, למשך שנה לאחר התאריך האחרון לשימוש בתכשיר מאותה אצווה.

          (ב)  בעל תעודת הרישום ידווח למנהל על כל שינוי במקום האחסנה של דוגמאות התכשיר לפי תקנת משנה (א).

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

הוספת תקנה 11א

תעודת רישום תק' תשע"ד-2014

12.    עם רישומו של התכשיר תינתן למבקש הרישום תעודת רישום או תעודת רישום זמנית, לפי הענין; התעודה תכלול כל הנתונים שבפרט 2 שבתוספת.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

12. עם רישומו של התכשיר תינתן ליצרן למבקש הרישום תעודת רישום או תעודת רישום זמנית, לפי הענין; התעודה תכלול כל הפרטים האמורים בתקנה 4 הנתונים שבפרט 2 שבתוספת.

פנקס רישום תק' תשע"ד-2014

13.    המנהל ינהל פנקס רישום של התכשירים שנרשמו לפי תקנות אלה.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

13. המנהל ינהל פנקס רישום שיכלול העתקי תעודות הרישום של התכשירים שנרשמו לפי תקנות אלה.

תקפה של תעודת רישום תק' תשע"ד-2014 תק' תשע"ו-2016

14.  (א)  תקפה של תעודת רישום הוא לשש שנים מיום הוצאתה או לתקופה קצרה ממנה כפי שיורה המנהל.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  רצה בעל תעודת רישום לחדש רישומו של תכשיר, יגיש למנהל בקשה חדשה לפי תקנות 3, 4 ו-5 לא יאוחר מתשעים ימים לפני פקיעת תקפה של תעודת הרישום שבידו.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

תקפה של תעודת רישום וחידושה

14. (א) תקפה של תעודת רישום הוא לשלוש שנים מיום הוצאתה או לתקופה קצרה ממנה כפי שיורה המנהל.

(ב) רצה יצרן בעל תעודת רישום לחדש רישומו של תכשיר, יגיש למנהל בקשה חדשה לפי תקנות 3, 4 ו-5 לא יאוחר משלושים מתשעים ימים לפני פקיעת תקפה של תעודת הרישום שבידו.

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

(א) תקפה של תעודת רישום הוא לשלוש שנים לשש שנים מיום הוצאתה או לתקופה קצרה ממנה כפי שיורה המנהל.

קביעת תנאים בתעודת רישום, התלייתה וביטולה תק' תשע"ד-2014

15.    (א)  המנהל רשאי להתלות תעודת רישום, או לבטלה לאחר שנתן לבעל תעודת הרישום הזדמנות להשמיע את טענותיו בענין זה, אם ראה שהתקיים אחד מאלה:

(1)   התכשיר אינו יעיל למטרות שלהן יועד, או השימוש בו, בהתאם להוראות השימוש, עלול להזיק לבני אדם, לבעלי חיים או לגרום להשפעה בלתי רצויה על הסביבה;

(2)   התווית שצורפה לתכשיר אינה זהה לתווית שאישר בעת הוצאת תעודת הרישום;

(3)   הרכב התכשיר אינו זהה להרכב הדוגמה שנמסרה בעת הגשת הבקשה לרישום;

(4)   בעל תעודת הרישום לא עמד בתנאים ובדרישות שבתעודת הרישום;

(5)   התקבל מידע חדש השונה מזה שעליו התבסס בעת מתן תעודת הרישום.

          (ב)  התקיימה אחת מהנסיבות המפורטות בתקנת משנה (א), רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה, להתנות בתעודת רישום שניתנה תנאים, לשנותם או להוסיף עליהם, לאחר שנתן לבעל תעודת הרישום הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין זה.

          (ג)   קבע המנהל תנאי חדש בתעודת הרישום – ייתן לבעל תעודת הרישום תקופה להתארגנות ליישומו של התנאי האמור, טרם כניסתו לתוקף.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1566

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

ביטול תעודת רישום

15. (א) המנהל רשאי, בהודעה בכתב שישלח ליצרן בדואר רשום, להתנות בתעודת רישום שניתנה תנאים, לשנותם או להוסיף עליהם, או לבטל את התעודה אם ראה אחת מאלה:

(1) התכשיר אינו יעיל למטרות שלהן יועד, או השימוש בו, בהתאם להוראות השימוש, עלול להזיק לבני אדם, לבעלי חיים או לגרום להשפעה בלתי רצויה על הסביבה;

(2) התווית שצורפה לתכשיר אינה זהה לתווית שאישר בעת הוצאת תעודת הרישום;

(3) הרכב התכשיר אינו זהה להרכב הדוגמה שנמסרה לבדיקה בעת הגשת הבקשה לרישום;

(4) היצרן לא עמד בתנאים ובדרישות שבתעודת הרישום;

(5) התקבל מידע חדש השונה מזה שעליו התבסס בעת מתן תעודת הרישום.

(ב) על החלטת המנהל לפי תקנת משנה (א) רשאי היצרן לערער בפני ועדת הערר שלפי תקנה 9 תוך שלושים ימים מיום מסירת החלטת המנהל.

תווית אריזה נוספת או שינוי תווית האריזה

16.    (א)  המנהל רשאי לדרוש שתווית האריזה תהיה בצבע מסויים לצורך זיהוי.

          (ב)  במקרה של אריזה כפולה רשאי המנהל לדרוש שכל אריזה תישא את התווית.

תק' תשע"ד-2014

          (ג)   בעל תעודת רישום רשאי בכל עת לבקש מהמנהל אישור אריזה נוספת של התכשיר או שינוי בכל פרט בתווית האריזה והמנהל רשאי להתיר שינוי בתווית האריזה או אריזה נוספת לאחר שקיבל את עמדת הוועדה לעניין זה.

תק' תשע"ד-2014

          (ד)  הוגשה בקשה לשינוי פרט מפרטי תווית האריזה המפורטים בתוספת, רשאי המנהל להעביר דוגמת התכשיר לניסוי בשדה; בעד ניסוי כאמור ישלם בעל תעודת הרישום את ההוצאות כאמור בתקנה 6.

תק' תשע"ד-2014

          (ה)  (נמחקה).

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1567

(ג) יצרן בעל תעודת רישום רשאי בכל עת לבקש מהמנהל אישור אריזה נוספת של התכשיר או שינוי בכל פרט בתווית האריזה והמנהל רשאי להתיר שינוי בתווית האריזה או אריזה נוספת לאחר שקיבל את עמדת הוועדה לעניין זה.

(ד) הוגשה בקשה לשינוי פרט מפרטי תווית האריזה המפורטים בתקנות 5(2)(א) או 5(2)(ה) פרטים (1) עד (3) בתוספת, רשאי המנהל להעביר דוגמת התכשיר לניסוי בשדה; בעד ניסוי כאמור ישלם היצרן בעל תעודת הרישום את ההוצאות כאמור בתקנה 6.

(ה) על סירוב המנהל לאשר אריזה נוספת או שינוי בתווית יחולו הוראות תקנה 9 כאילו היה סירוב לרישום התכשיר.

שינוי תווית לפי דרישת המנהל תק' תשע"ו-2016

17.    (א)  המנהל רשאי להורות לבעל תעודת הרישום לתקן או לשנות את תווית האריזה, אם לדעתו יש צורך בכך.

          (ב)  הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א), חייב בעל תעודת הרישום תוך תשעים ימים לשנות את תווית האריזה ולא להפיץ את התכשיר, אלא בצירוף התווית המתוקנת.

          (ג)   לא שינה בעל תעודת הרישום את תווית האריזה כאמור, רשאי המנהל לבטל את תעודת הרישום.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

17. (א) המנהל רשאי להורות ליצרן לבעל תעודת רישום לתקן או לשנות את תווית האריזה, אם לדעתו יש צורך בכך.

(ב) הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א), חייב היצרן בעל תעודת הרישום תוך תשעים ימים לשנות את תווית האריזה ולא להפיץ את התכשיר, אלא בצירוף התווית המתוקנת.

(ג) לא שינה היצרן בעל תעודת הרישום את תווית האריזה כאמור, רשאי המנהל לבטל את תעודת הרישום.

מכירת תכשיר באריזה המקורית תק' תשע"ו-2016

18.    (א)  לא ימכור אדם תכשיר, אלא באריזתו המקורית ובתווית המקורית של בעל תעודת הרישום.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לפי שיקול דעתו, להתיר בכתב מכירת תכשיר באריזה שונה מהאמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהיא תישא תווית שתכלול אותם הפרטים שנכללו בתווית שעל האריזה המקורית; המנהל רשאי בכל עת לבטל את ההיתר.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1628

(א) לא ימכור אדם תכשיר, אלא באריזתו המקורית ובתווית המקורית של היצרן בעל תעודת הרישום.

פרסום תכשיר

19.    (א)  לא יפרסם אדם שתכשיר הנמכר על ידו הומלץ בידי המנהל.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  לא יפרסם אדם תכשיר שלא בהתאם לרישום בתווית האריזה.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

(ב) לא יפרסם אדם תכשיר ולא יגרום לפרסום תכשיר שלא בהתאם לרישום בתווית האריזה.

פרסום תכשיר תק' תשע"ו-2016

19א.  נודע לבעל תעודת רישום על אחד מאלה, יודיע על כך למנהל, בלא דיחוי:

(1)  תופעות לוואי חמורות שיש יסוד סביר לחשד שנגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר;

(2)  הפסקת רישומו של התכשיר בחוץ לארץ;

(3)  החזרה יזומה של התכשיר בישראל או מחוץ לה.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1629

הוספת תקנה 19א

אגרות תק' תשמ"ז-1986 הודעה תשפ"א-2021

20.  (א)  בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,460.00 שקלים חדשים.

          (ב)  בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-10,070 עד 29,930.00 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

          (ג)   בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,460.00 שקלים חדשים.

          (ד)  בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 1,000.00 שקלים חדשים.

          (ה)  בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 1,030.00 שקלים חדשים.

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 190

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 120 180 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 700 עד 7,000 מ-1,050 עד 10,500 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 120 180 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 470 700 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 700 1,050 שקלים.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1119

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 180 275 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,050 עד 10,500 מ-1,600 עד 16,000 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 180 275 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 700 1,100 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 1,050 1,600 שקלים.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 157

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 275 410 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,600 עד 16,000 מ-2,350 עד 23,500 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 275 410 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 1,100 1,620 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 1,600 2,350 שקלים.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1108

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 410 860 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-2,350 עד 23,500 מ-4,900 עד 49,000 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 410 860 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 1,620 3,390 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 2,350 4,900 שקלים.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2666

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 860 1,870 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-4,900 עד 49,000 מ-10,700 עד 107,000 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 860 1,870 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 3,390 7,400 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 4,900 10,700 שקלים.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 692

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,870 3,300 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-10,700 עד 107,000 מ-19,000 עד 190,000 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,870 3,300 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 7,400 13,000 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 10,700 19,000 שקלים.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1201

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 3,300 4,200 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-19,000 עד 190,000 מ-25,000 עד 250,000 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 3,300 4,200 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 13,000 17,000 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 19,000 25,000 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1760

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 4,200 6,400 שקלים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-25,000 עד 250,000 מ-38,000 עד 380,000 שקלים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 4,200 6,400 שקלים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 17,000 26,000 שקלים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 25,000 38,000 שקלים.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 80

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 6,400 שקלים 7.90 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-38,000 עד 380,000 שקלים מ-46.60 עד 460 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 6,400 שקלים 7.90 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 26,000 שקלים 32 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 38,000 שקלים 46.6 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1532

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 7.90 12.50 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-46.60 עד 460 מ-73 עד 730 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 7.90 12.50 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 32 50 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 46.6 73 שקלים חדשים.

 

מיום 31.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4978 מיום 31.10.1986 עמ' 84

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 12.50 225 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-73 עד 730 מ-1,500 עד 4,500 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 12.50 225 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 50 140 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 73 150 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 283

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 225 237 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,500 עד 4,500 מ-1,580 עד 4,750 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 225 237 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 140 148 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 150 158 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 711

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 237 250 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,580 עד 4,750 מ-1,690 עד 5,070 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 237 250 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 148 160 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 158 170 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1143

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 250 260 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,690 עד 5,070 מ-1,770 עד 5,300 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 250 260 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 160 170 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 170 180 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 456

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 260 275 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,770 עד 5,300 מ-1,850 עד 5,600 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 260 275 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 170 180 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 180 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1056

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 275 305 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-1,850 עד 5,600 מ-2,050 עד 6,200 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 275 305 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 180 200 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 190 210 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 415

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 305 325 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-2,050 עד 6,200 מ-2,200 עד 6,600 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 305 325 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 200 215 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 210 225 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 878

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 325 345 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-2,200 עד 6,600 מ-2,350 עד 7,100 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 325 345 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 215 230 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 225 240 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 319

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 345 370 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-2,350 עד 7,100 מ-2,530 עד 7,650 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 345 370 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 230 250 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 240 260 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 526

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 370 400 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-2,530 עד 7,650 מ-2,750 עד 8,300 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 370 400 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 250 270 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 260 280 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 49

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 400 435 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-2,750 עד 8,300 מ-3,000 עד 9,000 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 400 435 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 270 295 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 280 305 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 432

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 435 460 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-3,000 עד 9,000 מ-3,150 עד 9,500 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 435 460 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 295 310 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 305 320 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 954

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 460 495 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-3,150 עד 9,500 מ-3,400 עד 10,200 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 460 495 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 310 330 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 320 345 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 309

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 495 530 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-3,400 עד 10,200 מ-3,650 עד 109,000 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 495 530 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 330 355 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 345 370 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1399

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 530 580 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-3,650 עד 109,000 מ-4,000 עד 119,000 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 530 580 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 355 385 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 370 405 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 759

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 580 616 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-4,000 עד 119,000 מ-4,247 עד 12,635 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 580 616 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 385 409 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 405 430 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 338

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 616 667 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-4,247 עד 12,635 מ-4,595 עד 13,671 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 616 667 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 409 443 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 430 465 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1130

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 667 706 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-4,595 עד 13,671 מ-4,866 עד 14,478 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 667 706 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 443 469 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 465 492 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 487

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 706 758 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-4,866 עד 14,478 מ-5,227 עד 15,553 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 706 758 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 469 504 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 492 529 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 300

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 758 821 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-5,227 עד 15,553 מ-5,664 עד 16,854 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 758 821 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 504 546 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 529 546 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1401

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 821 874 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-5,664 עד 16,854 מ-6,030 עד 17,942 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 821 874 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 546 581 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 546 610 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 618

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 874 929 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-6,030 עד 17,942 מ-6,409 עד 19,070 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 874 929 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 581 618 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 610 648 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1239

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 929 981 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-6,409 עד 19,070 מ-6,766 עד 20,132 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 929 981 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 618 652 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 648 684 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 402

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 981 1,061 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-6,766 עד 20,132 מ-7,319 עד 21,778 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 981 1,061 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 652 705 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 684 740 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1023

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,061 1,117 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-7,319 עד 21,778 מ-7,705 עד 22,927 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,061 1,117 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 705 742 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 740 779 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 18

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,117 1,182 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-7,705 עד 22,927 מ-8,155 עד 24,266 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,117 1,182 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 742 785 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 779 825 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 658

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,182 1,200 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-8,155 עד 24,266 מ-8,270 עד 24,600 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,182 1,200 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 785 800 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 825 840 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1133

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,200 1,260 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-8,270 עד 24,600 מ-8,660 עד 25,760 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,200 1,260 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 800 840 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 840 880 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1224

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,260 1,300 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-8,660 עד 25,760 מ-8,930 עד 26,550 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,260 1,300 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 840 870 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 880 910 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1588

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,300 1,340 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-8,930 עד 26,550 מ-9,200 עד 27,360 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,300 1,340 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 870 900 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 910 940 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1270

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1596

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,340 1,430 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-9,200 עד 27,360 מ-9,850 עד 29,290 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,340 1,430 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 900 970 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 940 1,010 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1469

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,430 1,440.00 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-9,850 עד 29,290 מ-9,920.00 עד 29,490.00 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,430 1,440.00 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 970 980.00 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 1,010.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2029

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,440.00 1,450.00 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-9,920.00 עד 29,490.00 מ-9,990.00 עד 29,690.00 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,440.00 1,450.00 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 980.00 990.00 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 1,010.00 1,020.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3343

20. (א) בעד בקשה לרשום תכשיר תשולם אגרה בסך 1,450.00 1,460.00 שקלים חדשים.

(ב) בעד בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך מ-9,990.00 עד 29,690.00 מ-10,070.00 עד 29,930.00 שקלים חדשים, בהתאם להיקף הבדיקה.

(ג) בעד תעודת רישום תשולם אגרה בסך 1,450.00 1,460.00 שקלים חדשים.

(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה תשולם אגרה בסך 990.00 1,000.00 שקלים חדשים.

(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר תשולם אגרה בסך 1,020.00 1,030.00 שקלים חדשים.

אי-פליליות תק' תשע"ד-2014

20א.  על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה, הפרת תקנות 3, 5, 6, 6א, 7, 8, 8א, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 אינה עבירה.

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1567

הוספת תקנה 20א

 

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1630

20א. על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה, הפרת תקנות 3, 5, 6, 6א, 7, 8, 8א, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 אינה עבירה והפרת תקנה 2א למעט בנסיבות המפורטות בתקנה 20ב(ב)(1), אינה עבירה.

עונשין תק' תשע"ו-2016

20ב.  (א)  על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה, העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס:

(1)   מוכר, מייצר או מייבא תכשיר שאין לו תעודת רישום תקפה או שלא מצורפת אליו תווית אריזה בנוסח שאישר לו המנהל, בניגוד לתקנה 2(א);

(2)   מוכר או מייבא תכשיר שחלף התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו, בניגוד לתקנה 2(ב);

(3)   בהיותו בעל תעודת רישום, לא שינה תווית אריזה של תכשיר לפי הוראות המנהל בניגוד לתקנה 17(ב);

(4)   מכר תכשיר שלא באריזתו המקורית ובלא תווית היצרן המקורית, בניגוד לתקנה 18(א).

          (ב)  על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה, העושה אחד מאלה, דינו – קנס:

(1)   השתמש בתכשיר אחרי התאריך האחרון לשימוש בו לפי תווית האריזה שלו או השתמש בו בניגוד להוראות המפורטות בה, בניגוד לתקנה 2א, אם התקיים אחד מאלה:

(א)   השימוש בתכשיר נעשה במסגרת עיסוקו של העושה;

(ב)   השימוש בתכשיר נעשה בבעל חיים המשמש לייצור מזון;

(2)   בהיותו בעל תעודת רישום, לא שמר דוגמאות מכל אצווה של תכשיר, בתנאים המתאימים, בניגוד לתקנה 11א(א);

(3)   בהיותו בעל תעודת רישום, לא דיווח למנהל על שינוי במקום האחסנה של דוגמאות תכשיר, בניגוד לתקנה 11א(ב);

(4)   פרסם שהמנהל המליץ על תכשיר שהוא מוכר, בניגוד לתקנה 19(א);

(5)   פרסם תכשיר שלא לפי רישום בתווית האריזה, בניגוד לתקנה 19(ב);

(6)   בהיותו בעל תעודת רישום, לא דיווח למנהל על מידע בקשר לתכשיר בלא דיחוי, בניגוד לתקנה 19א.

מיום 12.9.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1630

הוספת תקנה 20ב

ביטול

21.    תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשי"ט-1959 – בטלות.

 

תק' תשע"ד-2014

תוספת

(תקנות 3, 8, 12 ו-16(ד))

1.        בתוספת זו –

"אצווה" – כמות של תכשיר שיוצרה בתהליך ייצור אחד וסומנה בידי היצרן בסימן אחיד;

"גיליון בטיחות" – כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998;

"חומר פעיל" – חומר כימי או ביולוגי הנמצא בתכשיר ושכנוכחותו בו גורמת לפעולות שלהן משמש התכשיר;

"מדינה מוכרת" – כהגדרתה בתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986.

2.        נתונים שיש לצרף לבקשה לרישום תכשיר:

(1)  שם המבקש, פרטיו האישיים, עסקו, מענו, פרטי ההתקשרות עמו, ואם הוא מייצר את התכשיר או מייבא אותו;

(2)  בתכשיר מיובא, שם יצרן התכשיר ופרטי ההתקשרות עמו;

(3)  שם המפעל שבו יוצר התכשיר ומענו;

(4)  הכינוי המסחרי של התכשיר;

(5)  הצהרת היצרן הכוללת פירוט כל מרכיבי התכשיר, שיעורם באחוזים, המיתכון ומספר CAS של מרכיבי התכשיר או מספר זיהוי בין-לאומי אחר; לעניין זה, "מספר CAS" – מספר זיהוי לתרכובות כימיות לפי פרסום האגודה הכימית האמריקנית (Chemical Abstracts Services);

(6)  מטרת השימוש בתכשיר ואופן יישומו;

(7)  שם החומר הפעיל ושיעורו באחוזים; בתכשיר מוצק – לפי משקל ובתכשיר נוזלי – לפי נפח;

(8)  הנוסחה הכימית והשם המקובל של החומר הפעיל;

(9)  משקל או נפח נטו של התכשיר באריזה;

(10) מכיל התכשיר סינרג'יסט יצוינו שמו, נוסחתו הכימית וריכוזו בתכשיר;

(11) השפעת התכשיר על קורוסיביות כלי האריזה וכלי היישום;

(12) דליקות התכשיר;

(13) יציבות התכשיר באחסון ופירוט תנאי האחסון;

(14) נתונים טוקסיקולוגיים מפורטים לאדם, לחי ולסביבה, ולעניין תכשיר הדברה יצורפו לבקשה גם תיק טוקסיקולוגי מקורי מלא אחד ותקצירו, שיכלול נתוני רעילות חריפה וכרונית לאדם, לבעלי חיים ולסביבה ונתונים נוספים לפי דרישת המנהל; המנהל רשאי לפטור את המבקש מדרישה זו אם צורף לבקשה לרישום תכשיר שהיתה לו תעודת רישום, להנחת דעתו, אישור מקורי מיצרן התכשיר, שהרכב התשכיר, ייעודו ואופן יישומו לא שונו לעומת התכשיר שהיתה לו תעודת רישום;

(15) אפשרויות שילוב התכשיר עם תכשירים אחרים;

(16) פירוט שיטות לבדיקת שאריות התכשיר במוצרים מן החי, תוצאות בדיקות שאריות והוראות ברורות למניעתן, ואולם המנהל רשאי לפטור מדרישה זו אם מצא שהתכשיר מיועד לשימוש במיתקני בעלי חיים;

(17) ציון פרק הזמן המזערי לאכלוס מיתקנים לבעלי חיים לאחר יישום התכשיר;

(18) פרטים על החומר הפעיל: נוסחתו הכימית, שם יצרן החומר הפעיל, מענו ושם המפעל שבו יוצר, נקודת ההתכה או נקודת הרתיחה, משקל סגולי, דרגת הטוהר, פירוט השיטה לאנליזה כימית ודוגמאות מהחומר הפעיל ומתוצרי פירוק, הכול לפי דרישת המנהל;

(19) בבקשה לחידוש רישום תכשיר שנרשם בעבר – דוח בכתב על תופעות לוואי של התכשיר.

3.        רשימת מצורפים לבקשה לרישום תכשיר:

(1)  דוגמאות התכשיר והאריזה – לפי בקשת המנהל, יצרף מבקש הרישום שלוש דוגמאות של התכשיר באריזתו המקורית כפי שיוצר ונארז בידי היצרן; אם התכשיר מיוצר לשימוש באריזות שונות, יצרף המבקש שלוש דוגמאות מכל אריזה;

(2)  תווית האריזה המקורית של התכשיר ואם אינה בשפה האנגלית, גם תרגום נוטריוני של התווית לאנגלית או לעברית;

(3)  שני עותקים של גיליון הבטיחות של התכשיר ועותק אחד של גיליון הבטיחות של כל אחד ממרכיבי התכשיר;

(4)  תוצאות בדיקות יעילות התכשיר לרבות פרוטוקול הבדיקות, מאושרים בידי בעל השכלה אקדמית מוכחת בתחום הנוגע לעניין; ואם היה התכשיר מיוצר בישראל והבדיקות נערכו בבעלי חיים, היתר לעריכת הבדיקות לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994; אין בהוראה זו כדי להטיל על המדינה אחריות ליעילות תכשיר;

(5)  ספרות מקצועית על דרכי השימוש ויעילות התכשיר;

(6)  רישיון עסק לייצור או לשיווק של חומרים כימיים, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

(7)  היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, או אישור הממונה לפי החוק האמור כי התכשיר אינו טעון היתר רעלים לפיו;

(8)  בתכשיר המיוצר מחוץ לישראל –

(א)   אישור (Free Sale Certificate) מהרשויות המוסמכות במדינה מוכרת שבה משווק התכשיר;

(ב)   אישור של היצרן או מי שהוסמך במדינה המוכרת שממנה מיובא התכשיר, לעניין הרשאתו את המבקש (Authorization Letter) לייבא ולשווק את התכשיר בישראל;

(9)  דוגמת תווית האריזה המוצעת בשפה העברית, שצוינו בה:

(א)   הפרטים האמורים בפרט 2(1) עד (9);

(ב)   המשקל נטו של התכשיר או נפחו;

(ג)    מספר הייצור, לפי דרישת המנהל;

(ד)   המספר והתאריך של תעודת הרישום שניתנה לפי תקנות אלה, אם היתה לתכשיר תעודת רישום תקפה בעת הגשת הבקשה, ותאריך פקיעת תוקף הרישום;

(ה)   פרטים בדבר מטרת התכשיר ואופן השימוש בו, לרבות – הטפילים החיצוניים או המיקרואורגניזמים שנגדם מיועד התכשיר, בעלי החיים שלהם נועד התכשיר, המינון של התכשיר לשימוש לסוג המזיק וסוג בעלי החיים או סוג המיתקן להחזקת בעלי חיים, אופן הכנת התכשיר ודרך השימוש בו בבעלי חיים לסוגיהם, השפעות לוואי מזיקות לבעלי חיים, לאדם ולסביבה ואמצעי הזהירות הדרושים בעת האחסנה, ההכנה והשימוש בתכשיר;

(ו)    סימון רעילות התכשיר כמפורט להלן:

(1)   תכשיר שמנתו הקוטלת, דרך הפה, 50% מאוכלוסייה (LD 50) של חולדות היא עד 50 מיליגרם או קילוגרם אם הוא מוצק, ועד 200 מיליגרם או קילוגרם אם הוא נוזלי, תסומן תוויתו בדמות גולגולת עם עצמות שלובות ובמילה "רעל" באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית;

(2)   תכשיר שדרגת רעילותו פחותה מהאמור בפרט משנה (1) יסומן במילה "רעל" באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית;

(ז)    סותרן, אמצעי עזרה ראשונה במקרי הרעלה לאדם ולבעלי חיים לסוגיהם ומידע לעניין טיפול רפואי במקרה של הרעלה;

(ח)   התאריך האחרון לשימוש;

(ט)   הוראות לעניין טיפול במכלים או באריזות ריקים או פגומים של התכשיר;

(י)    הוראות ומגבלות מיוחדות;

(יא)  המגבלה ל"שימוש וטרינרי בלבד" באותיות גדולות ומודגשות ואזהרה בנוסח זה: "אין להשתמש אחרי התאריך האחרון לשימוש; שימוש בתכשיר שלא לפי הוראות התווית עלול להיות מסוכן למשתמש, לבעל החיים ולסביבה והוא עבירה על החוק".

מיום 31.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1567

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 5(2)(ה)(8))

1. תכשיר שמנתו הקוטלת, דרך הפה 50% מאוכלוסיה (50 (LD של חולדות היא עד 50 מ"ג/ק"ג אם התכשיר הוא מוצק, ועד 200 מ"ג/ק"ג אם התכשיר הוא נוזלי, תסומן תוויתו בדמות גולגולת עם עצמות שלובות ובמלה "רעל" באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית;

2. תווית של תכשיר שדרגת רעילותו פחותה מהאמור בסעיף 1 תסומן במלה "רעל" באותיות דפוס גדולות בעברית, בערבית ובאנגלית.

 

 

ז' באב התשמ"ב (27 ביולי 1982)                         שמחה ארליך

                                                                                           שר החקלאות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4407 מיום 16.9.1982 עמ' 1668.

תוקנו ק"ת תשמ"ג: מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 190 – הודעה תשמ"ג-1982 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1119 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 157 – הודעה תשמ"ד-1983 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1108 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2666 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 401 – תק' תשמ"ה-1984. מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 692 – הודעה תשמ"ה-1985 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985. מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1201 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985. מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1760 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 80 – הודעה תשמ"ו-1985 בסעיף 1(מט) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985. מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1532 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4978 מיום 31.10.1986 עמ' 84 – תק' תשמ"ז-1986. מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 283 – הודעה תשמ"ז-1986 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987. מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 711 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987. מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1143 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 463 – הודעה תשמ"ח-1988 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1056 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988 בסעיף 1(מז) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 415 – הודעה תשמ"ט-1989 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות, תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 878 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 319 – הודעה תש"ן-1990 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות, תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 526 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 49 – הודעה תשנ"א-1990 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990. מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 432 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991. מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 954 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 3), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 309 – הודעה תשנ"ב-1991 בסעיף 1(מח) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1399 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992 בסעיף 1(מז) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 759 – הודעה תשנ"ג-1993 בסעיף 1(מז) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 346 – הודעה תשנ"ד-1994 בסעיף 1(מו) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 2.1.1994. מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1130 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994. מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1292 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 487 – הודעה תשנ"ה-1994 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 300 – הודעה תשנ"ו-1995 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1401 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 618 – הודעה תשנ"ז-1997 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1239 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 402 – הודעה תשנ"ט-1999 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות, תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1023 – הודעה תשס"ב-2002 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות, תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 18 – הודעה תשס"ג-2002 בסעיף 1(מה) להודעות אגרות חקלאיות, תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 658 – הודעה תשס"ח-2008 בסעיף 1(מא) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ט: מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1133 – הודעה תשס"ט-2009 בסעיף 1(מא) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2008. מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1224 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 בסעיף 1(לט) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1588 – הודעה תש"ע-2010 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1270 – הודעה תשע"א-2011 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1596 – הודעה תשע"ג-2013 בסעיף 1(39) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.2014 עמ' 1564 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7688 מיום 14.7.2016 עמ' 1627 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנה 14 לענין תחילה.

14. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

 (ב) תחילתה של תקנה 2, לעניין תכשיר ניקוי, שנתיים מיום התחילה.

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 4.12.2018 עמ' 1469 – הודעה תשע"ט-2018 בסעיף 1(36) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2029 – הודעה תש"ף-2020 בסעיף 1(36) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3343 – הודעה תשפ"א-2021 בסעיף 1(36) להודעת אגרות חקלאיות, תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות