נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנ"ט-1998

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

 

פרק א': כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת מכון הזרעה והפעלתו

Go

2

סעיף 3

הפצת זירמת צאן

Go

2

סעיף 4

מסירת זירמה

Go

2

 

פרק ב': היתר להקמת מכון הזרעה ולהפעלתו

Go

3

סעיף 5

תנאי להיתר

Go

3

סעיף 6

בקשה להיתר הקמה

Go

3

סעיף 7

בקשה להיתר הפעלה

Go

3

סעיף 8

היתר

Go

3

סעיף 9

אגרה הודעה תשע"ט 2018

Go

3

 

פרק ג': המבנים והחצר

Go

3

סעיף 10

מרחקים ודרכי גישה

Go

3

סעיף 11

מיתקני מכון

Go

3

סעיף 12

חצרי תחנת ההסגר והמכון

Go

3

סעיף 13

מיתקני חיטוי

Go

3

סעיף 14

מחסנים

Go

3

סעיף 15

חומרי בניה וניקוז

Go

4

 

פרק ד': הפעלה ותחזוקה

Go

4

סעיף 16

תנאים לאכלוס איליה

Go

4

סעיף 17

תנאים להכנסת זכרי צאן לתחנת הסגר

Go

4

סעיף 18

זכרי צאן בתחנת הסגר

Go

4

סעיף 19

הכנסת זכרי צאן לאיליה

Go

4

סעיף 20

הפרדת זכרי צאן

Go

4

סעיף 21

הפקת זירמה

Go

4

סעיף 22

כניסה ושהות במכון הזרעה

Go

4

 

פרק ה': הזרעה

Go

4

סעיף 23

היתר למזריע

Go

4

 

פרק ו': רישומים ודיווחים

Go

4

סעיף 24

רישומים בידי בעל מכון הזרעה

Go

4

סעיף 25

רישומים בידי מזריע

Go

5

סעיף 26

דיווחים

Go

5

 

פרק ז': הוראות כלליות

Go

5

סעיף 27

שמירת דינים

Go

5

סעיף 28

סייגים לתחולה

Go

5

סעיף 29

תחילה

Go

5


תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנ"ט-1998*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-23(4) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985 (להלן – הפקודה), וסעיף 11ב לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולענין תקנה 9 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה –

פרק א': כללי

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "האחראי לרביה" – רופא וטרינר ממשלתי שהמנהל מינהו להיות אחראי רביה;

          "איליה" – מקום משכן זכרי צאן, שסיימו את תקופת הבידוד בתחנת הסגר ועברו בדיקות רפואיות מקדימות;

          "היתר" – היתר הקמה או היתר הפעלה כאמור בתקנה 6;

          "המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "זכרי צאן" – אילים ותיישים שמיועדים לשמש להפקת זירמת צאן;

          "מכון הזרעה" – מיתקן להפקת זירמת צאן שהוא עסק טעון רישוי לפי פרט 3.2 ד' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

          "מזריע" – אדם שהמנהל התיר לו לבצע הזרעה מלאכותית בצאן;

          "תחנת הסגר" – מקום סגור ומבודד שאישר המנהל לצורך בדיקה ואישור זכרי צאן, לפני העברתם לאיליה.

הקמת מכון הזרעה והפעלתו

2.    לא יקים אדם ולא יפעיל מכון הזרעה, אלא בהיתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

הפצת זירמת צאן

3.    לא ישווק אדם, לא ימסור, לא יעביר ולא יפיץ זירמת צאן בישראל, אלא אם כן הופקה הזירמה במכון הזרעה, בהתאם להוראות תקנות אלה.

מסירת זירמה

4.    לא ימסור בעל מכון הזרעה זירמת צאן, אלא למזריע או לבעל עדר, לשם הזרעה בעדרו בלבד.

פרק ב': היתר להקמת מכון הזרעה ולהפעלתו

תנאי להיתר

5.    לא יינתן היתר להקמת מכון הזרעה ולהפעלתו, אלא אם כן מבקש ההיתר ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל.

בקשה להיתר הקמה

6.    מבקש היתר הקמה למכון הזרעה (להלן – היתר הקמה), יגיש למנהל בקשה בכתב על כך ויצרף לה את כל אלה:

          (1)  מפה מצבית – תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;

          (2)  תרשים המגרש בקנה מידה של 1:1250;

          (3)  תכניות מכון ההזרעה בקנה מידה של 1:100;

          (4)  מפרט טכני וסניטרי של המכון;

          (5)  רשימת ציוד וסימון הצבתו בתכניות המכון;

          (6)  הודעה בדבר מספר זכרי הצאן שיוחזקו במכון.

בקשה להיתר הפעלה

7.    (א)  מבקש היתר הפעלה למכון הזרעה (להלן – היתר הפעלה), שהוקם לפי היתר הקמה, יגיש למנהל בקשה על כך.

          (ב)  תוקף היתר הפעלה יהיה לשנה מיום נתינתו והוא ניתן לחידוש, לפי בקשה בכתב של מבקש החידוש.

          (ג)   לבקשה לחידוש היתר הפעלה, תצורף הצהרה בכתב של המבקש כי הנספחים שצורפו לבקשתו להיתר ההקמה, משקפים את המצב הקיים במכון ההזרעה בעת הבקשה לחידוש היתר ההפעלה.

היתר

8.    המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת היתר, לסרב לתיתו, להתנותו בתנאים, להתלותו, לשנותו או לבטלו.

אגרה הודעה תשפ"א-2021

9.    בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,810.00 שקלים חדשים.

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1016

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,390 1,463 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 19

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 658

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,463 1,480 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1133

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,480 1,550 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1224

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,550 1,600 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1589

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,600 1,650 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1271

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1597

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,650 1,770 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1470

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,770 1,780.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2030

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,780.00 1,790.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3344

9. בעד בקשה להיתר ישלם המבקש אגרה בסך 1,790.00 1,810.00 שקלים חדשים.

פרק ג': המבנים והחצר

מרחקים ודרכי גישה

10.  המרחק בין מכון הזרעה לבין תחנת הסגר או משק בקר או צאן אחר יהיה 100 מטרים לפחות; והמרחק בין מכון הזרעה או תחנת הסגר לבין דרך המשמשת להובלת בעלי חיים, יהיה 30 מטרים לפחות.

מיתקני מכון

11.  (א)  לכל מכון הזרעה תהיה תחנת הסגר שתמוקם מחוץ לשטחו.

          (ב)  מכון הזרעה יכלול את המדורים האלה:

(1)   איליה;

(2)   מדור להפקת הזירמה;

(3)   מדור לעיבוד הזירמה ואחסונה;

(4)   תחנה לשינוע הזירמה ממכון ההזרעה אל מחוצה לו;

(5)   מדור בית חולים, שיהיה נפרד ומרוחק מתאי זכרי הצאן ויהיו בו תאי בידוד.

          (ג)   התכנון המפורט של מכון ההזרעה, לרבות תחנת ההסגר, כולל רצף תנועת העובדים וכיוונה, סידורי התאורה והחיטוי, יהיו בהתאם לדרישות המנהל.

חצרי תחנת ההסגר והמכון

12.  (א)  חצרי תחנת ההסגר ומכון ההזרעה יהיו מגודרים ומצוידים בשערים עם מנעולים, למניעת כניסתם של אנשים ובעלי חיים שכניסתם לא אושרה בידי האחראי לרביה; המרחק שבין גדר החצר ובין כל קיר חיצוני של תחנת ההסגר או של מכון ההזרעה, לא יפחת מ-10 מטרים; החצר תהיה נקיה ומסודרת.

          (ב)  בחצרי תחנת ההסגר ומכון ההזרעה יותקנו מיתקנים אטומים לאשפה, ברזי מים וסדרי ניקוז, הכל לפי דרישת המנהל.

מיתקני חיטוי

13.  בכניסה לתחנת ההסגר ולמכון ההזרעה יהיו מיתקני חיטוי וחדרי הלבשה, הכל לפי דרישת המנהל.

מחסנים

14.  בתחנת ההסגר ובמכון ההזרעה, יהיו מחסנים לאחזקת אבזרים וחומרים הדרושים לעבודת התחנה והמכון; המחסנים יהיו סגורים ואטומים בפני כניסת מזיקים.

חומרי בניה וניקוז

15.  תחנת ההסגר ומכון ההזרעה יהיו בנויים מחומרים שאינם גורמים לפגיעה בבעלי חיים והניתנים בנקל לרחיצה, חיטוי וניקוי; התשתיות יאפשרו ניקוז יעיל של השפכים ממיתקני המכון.

פרק ד': הפעלה ותחזוקה

תנאים לאכלוס איליה

16.  לא יוכנסו זכרי צאן לאיליה, אלא לפי אישור בכתב מאת האחראי לרביה ולאחר שנתקיימו בהם כל התנאים, הבדיקות, הטיפולים, החיסונים וההסגרים המפורטים בתקנות אלה.

תנאים להכנסת זכרי צאן לתחנת הסגר

17.  (א)  בתקנה זו –

          "הרשימה" – רשימת מחלות מידבקות או תורשתיות ורשימת חיסונים, שערך המנהל מזמן לזמן ושהופקדה לעיון הציבור בלשכה הווטרינרית;

          "הלשכה הווטרינרית" – הלשכה הווטרינרית שבאזור שיפוטה נמצא משק המקור.

          (ב)  לא יוכנסו זכרי צאן לתחנת הסגר, אלא לפי אישורים בכתב מאת האחראי לרביה ומאת רופא וטרינר ממשלתי של הלשכה הווטרינרית, שיינתנו לאחר שנתקיימו בזכרי הצאן כל התנאים המפורטים להלן:

(1)   לא נתגלו במשק שממנו נלקחו (להלן – משק המקור), מחלות מידבקות או תורשיות הרשומות ברשימה;

(2)   העדר שממנו נלקחו זכרי הצאן, נבדק וחוסן נגד מחלות שברשימה;

(3)   זכרי צאן שנתקיימו בהם התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2), נבדקו במשק המקור ונמצא שאינם נושאים גורמי מחלה של המחלות ברשימה.

זכרי צאן בתחנת הסגר

18.  עם הכנסת זכרי הצאן לתחנת ההסגר הם –

(1)  יבודדו בקבוצות נפרדות, לפי מועד כניסתם וייבדקו בדיקה קלינית כללית;

(2)  ייבדקו, יטופלו ויחוסנו כפי שיורה המנהל ובהתאם ללוח זמנים ולתנאים שהורה עליהם.

הכנסת זכרי צאן לאיליה

19.  אישר האחראי לרביה כי הושלמו, להנחת דעתו, כל הבדיקות והטיפולים הנדרשים בזכרי הצאן לפי תקנה 18, יוכנסו זכרי הצאן לאיליה.

הפרדת זכרי צאן

20.  זכרי צאן חולים יוחזקו בנפרד במדור בית החולים, עד שיחליט האחראי לרביה על החזרתם לאיליה, על שחיטתם או על הרחקתם ממכון ההזרעה.

הפקת זירמה

21.  הפקת הזירמה מזכרי הצאן, תיעשה רק במדור הפקת הזירמה שבמכון ההזרעה; כל מירוק יילקח בבושת מלאכותית וכוסית נפרדות, נקיות ומחוטאות ועליהן תודבק תווית המזהה את הזכר שממנו נלקחה הזירמה ואת מועד לקיחתה.

כניסה ושהות במכון הזרעה

22.  (א)  לא ייכנס אדם למכון הזרעה אם ביקר במשק בקר או צאן בתוך עשרים וארבע שעות לפני כניסתו למכון. הוראה זו לא תחול על רופא וטרינר שנכנס למדור בית חולים.

          (ב)  לא ייכנס אדם למכון הזרעה, אלא אם כן החליף את בגדיו בחדר ההלבשה לבגדים נקיים ומחוטאים.

פרק ה': הזרעה

היתר למזריע

23.  (א)  לא יבצע אדם הזרעה מלאכותית בצאן, אלא בהיתר מאת המנהל (להלן – היתר למזריע), ובהתאם לתנאים שקבע המנהל בהיתר.

          (ב)  המנהל ייתן היתר למזריע אם הוכח, להנחת דעתו, כי המבקש קיבל הכשרה נאותה לביצוע הזרעה מלאכותית בצאן.

          (ג)   לא ישתמש מזריע בזירמת צאן, אלא אם כן הופקה במכון שקיבל היתר הפעלה לפי תקנות אלה.

פרק ו': רישומים ודיווחים

רישומים בידי בעל מכון הזרעה

24.  בעל מכון הזרעה ינהל רישום מלא ומדויק של זכרי הצאן בתחנת הסגר ובמכון, לרבות פרטים בדבר הפקת זירמת הצאן ומסירתה, הכל בטפסים שהורה עליהם המנהל.

רישומים בידי מזריע

25.  מזריע ינהל רישום יומי מלא ומדויק של ההזרעות שביצע, בטופס שהורה עליו המנהל וימסור העתק של הטופס לבעל מכון ההזרעה שממנו קיבל את הזירמה.

דיווחים

26.  (א)  בעל מכון הזרעה ידווח מיד לאחראי לרביה, על כל תחלואה בזכרי הצאן.

          (ב)  מזריע ובעל עדר שהוזרע בזירמה שהופקה במכון הזרעה, ידווחו ללשכה הווטרינרית המחוזית ולבעל מכון להזרעה על כל מחלה, חשד למחלה או הפלה בצאן שהוזרע.

פרק ז': הוראות כלליות

שמירת דינים

27.  אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

סייגים לתחולה

28.  הוראות תקנות אלה לא יחולו על –

          (1)  הפקת זירמה והזרעה בעדר הנמצא באותו אתר;

          (2)  זירמה המיובאת בהיתר המנהל;

(3)  זירמה לשימוש בניסויים במוסדות מדע או מחקר, ובתנאי שהפקתה והשימוש בה ייעשו בפיקוחו של רופא וטרינר ממשלתי.

תחילה

29.  תחילתן של תקנות אלה 18 חודשים מיום פרסומן.

 

 

ז' בכסלו תשנ"ט (26 בנובמבר 1998)                          רפאל איתן

                                                                                       שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 182.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1024 – הודעה תשס"ב-2002 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 19 – הודעה תשס"ג-2002 בסעיף 1(נב) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 658 – הודעה תשס"ח-2008 בסעיף 1(מו) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1133 – הודעה תשס"ט-2009 בסעיף 1(מו) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1224 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 בסעיף 1(מד) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1589 – הודעה תש"ע-2010 בסעיף 1(מג) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1271 – הודעה תשע"א-2011 בסעיף 1(מג) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1597 – הודעה תשע"ג-2013 בסעיף 1(44) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 4.12.2018 עמ' 1470 – הודעה תשע"ט-2018 בסעיף 1(41) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2030 – הודעה תש"ף-2020 בסעיף 1(41) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3344 – הודעה תשפ"א-2021 בסעיף 1(41) להודעת אגרות חקלאיות, תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות