Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת המילדות

בריאות – הריונות – מיילדות

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מיילדות

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מיילדות

תוכן ענינים

2

Go

השם הקצר

סעיף 1

2

Go

פירוש

סעיף 2

2

Go

לא יעסקו ביילוד אלא נשים מוסמכות

סעיף 3

2

Go

מי מוסמכת לעסוק ביילוד

סעיף 4

3

Go

רשיון

סעיף 5

3

Go

תעודת היתר ארעית

סעיף 5א

4

Go

ללא כותרת

סעיף 6

4

Go

ביטול רשיון והפסקתו

סעיף 7

4

Go

השימוש בתואר מילדת

סעיף 8

4

Go

אזורים קבועים

סעיף 9

5

Go

רישומן של נשים בלתי מוסמכות העוסקות ביילוד מחוץ לאזורים הקבועים

סעיף 10

5

Go

מחיקת שמות מפנקס המילדות הבלתי מוסמכות

סעיף 11

5

Go

אסור למילדת לעסוק במקצוע רפואי אחר או למנות ממלאת מקום בלתי מוסמכת או לתת תעודות רפואיות

סעיף 12

6

Go

סייגים לפרסומת

סעיף 12א

6

Go

הנהלת בתי חולים ליולדות

סעיף 13

6

Go

החזקת סמים

סעיף 14

6

Go

בשעת הצורך בעזרת רופא יש להזמין אדם מוסמך לכך

סעיף 15

6

Go

הפסקת עבודתה של מילדת כדי למנוע התפשטותה של הדבקות

סעיף 16

6

Go

בקורת והשגחה

סעיף 17

6

Go

עבירה ועונשין

סעיף 18

7

Go

תקנות

סעיף 19

7

Go

אגרות

סעיף 19א

7

Go

אצילת סמכות

סעיף 19ב

7

Go

הוראות בדבר רשיונות עפי הפקודה

סעיף 20

7

Go

משמעותו של רשיון

סעיף 21


פקודת המילדות*

חא"י, פרק צ"ג[1]

מס' 20 לש' 1929

פקודה המסדירה את מקצוע היילוד

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת המילדות.

פירוש

2.    (1)  בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

(א)   "מנהל" פירושו - מנהל משרד הבריאות;

(ב)   "רופא הממשלה" פירושו - פקיד משרד הבריאות הממונה על עניני הבריאות בנפה;

           (2)  אין פקודה זו באה למנוע –

(א)   רופא בעל רשיון מלעסוק ביילוד; או

(ב)   כל אדם מהגשת עזרה שלא על מנת לקבל פרס במקרה דחוף.

לא יעסקו ביילוד אלא נשים מוסמכות

3.    (1)  כל שאינה מוסמכת לפי פקודה זו, לא תשמש ולא תציג את עצמה כמשמשת או כנכונה לשמש במקצוע הילוד אלא אם כן הורשתה בכך עפ"י פקודה זו.

           (2)  כל המציגה את עצמה, בין במישרין ובין בדרך רמז, כמוכנה לבדוק אשה בקשר עם לידה, לקבוע לה דיאגנוזה, לרשום לה רפואות, לטפל בה או לילדה, הרי היא נחשבת כעוסקת במקצוע היילוד.

מי מוסמכת לעסוק ביילוד

4.    ואלה הנשים המוסמכות לעסוק ביילוד –

(א)   מי שיש לה רשיון לפי סעיף 5;

(ב)   מי ששמה נרשם בפנקס הנשים שאינן מוסמכות העוסקות ביילוד כנזכר בסעיף 10;

(תיקון מס' 1)  תש"ך-1960

(ג)    בעלת רשיון זמני לפי סעיף 5;

(תיקון מס' 1)  תש"ך-1960

(ד)   בעלת תעודת היתר ארעית לפי סעיף 5א:

           בתנאי שאף אחת מאלה לא תעסוק ביילוד באזור שייקבע עפ"י סעיף 9 אלא אם כן קיבלה תעודת היתר לכך בהתאם להוראות אותו סעיף.

מיום 19.1.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 2 (ה"ח 390)

ת"ט תש"ך-1960

ס"ח תש"ך מס' 300 מיום 27.1.1960 עמ' 8

הוספת פסקאות 4(ג), 4(ד)

רשיון

5.    (1)  הבקשה לקבלת רשיון לעסוק ביילוד תוגש למנהל, והוא יתן את הרשיון לכשיתברר לו כי הבקשה –

(א)   היא בעלת אופי הגון,

(ב)   למדה את תורת היילוד לפחות ששה חדשים במוסד המוכר ע"י המנהל וקיבלה דיפלומה ליילוד שהמנהל מכיר בה, וכי

(ג)    היא אזרח ישראלי או קיבלה רשות לשבת בישראל ישיבת קבע.

(תיקון מס' 2) תשל"א-1971

           (2)  (בוטלה).

           (3)  כל שניתן לה רשיון לעסוק ביילוד יפורסמו שמה ומעונה ברשומות.

(תיקון מס' 1) תש"ך-1960

           (4)  רשאי המנהל - בכל מקרה שימצא לנכון, או עד אשר יושלמו הענינים הפורמליים בדבר מתן רשיון - להעניק רשיון זמני, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, למבקשת לעסוק ביילוד, ורשאי המנהל להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

(תיקון מס' 2) תשל"א-1971

           (5)  (בוטלה).

(תיקון מס' 1) תש"ך-1960

           (6)  תם תקפו של רשיון זמני - תחזירנו בעלת הרשיון הזמני למנהל.

מיום 19.1.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 2 (ה"ח 390)

5. (1) הבקשה לקבלת רשיון לעסוק ביילוד תוגש למנהל, והוא יתן את הרשיון לכשיתברר לו כי הבקשה –

(א) היא בעלת אופי הגון,

(ב) למדה את תורת היילוד לפחות ששה חדשים במוסד המוכר ע"י המנהל וקיבלה דיפלומה ליילוד שהמנהל מכיר בה, וכי

(ג) היא אזרח ישראלי או קיבלה רשות לשבת בישראל ישיבת קבע.

(2) מס של מאתים וחמישים מיל חמש לירות ישולם בעד הרשיון.

(3) כל שניתן לה רשיון לעסוק ביילוד יפורסמו שמה ומעונה ברשומות.

(4) רשאי המנהל - בכל מקרה שימצא לנכון, או עד אשר יושלמו הענינים הפורמליים בדבר מתן רשיון - להעניק רשיון זמני, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, למבקשת לעסוק ביילוד, ורשאי המנהל להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

(5) בעד רשיון זמני תשולם אגרה של חמש לירות.

(6) תם תקפו של רשיון זמני - תחזירנו בעלת הרשיון הזמני למנהל.

מיום 5.3.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 618 מיום 5.3.1971 עמ' 68 (ה"ח 887)

5. (1) הבקשה לקבלת רשיון לעסוק ביילוד תוגש למנהל, והוא יתן את הרשיון לכשיתברר לו כי הבקשה –

(א) היא בעלת אופי הגון,

(ב) למדה את תורת היילוד לפחות ששה חדשים במוסד המוכר ע"י המנהל וקיבלה דיפלומה ליילוד שהמנהל מכיר בה, וכי

(ג) היא אזרח ישראלי או קיבלה רשות לשבת בישראל ישיבת קבע.

(2) מס של חמש לירות ישולם בעד הרשיון.

(3) כל שניתן לה רשיון לעסוק ביילוד יפורסמו שמה ומעונה ברשומות.

(4) רשאי המנהל - בכל מקרה שימצא לנכון, או עד אשר יושלמו הענינים הפורמליים בדבר מתן רשיון - להעניק רשיון זמני, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, למבקשת לעסוק ביילוד, ורשאי המנהל להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

(5) בעד רשיון זמני תשולם אגרה של חמש לירות.

(6) תם תקפו של רשיון זמני - תחזירנו בעלת הרשיון הזמני למנהל.

תעודת היתר ארעית (תיקון מס' 1)  תש"ך-1960

5א.     (1)  רשאי המנהל להעניק תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד למבקשת הממלאת אחרי התנאים הנקובים בפסקאות (א) ו-(ב) לסעיף 5(1) והיא בעלת רשיון לישיבת ארעי בישראל כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

           (2)  תעודת היתר ארעית תוענק לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ורשאי המנהל להאריכה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, ובלבד שגמר תקופתה של תעודת ההיתר הארעית שהוענקה או שהוארכה כאמור לא יהיה מאוחר מתום תקפו של הרשיון לישיבת ארעי של המבקשת.

(תיקון מס' 2) תשל"א-1971

           (3)  (בוטלה).

           (4)  תם תקפה של תעודת היתר ארעית - תחזירנה בעלת התעודה למנהל.

מיום 19.1.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 2 (ה"ח 390)

הוספת סעיף 5א

מיום 5.3.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 618 מיום 5.3.1971 עמ' 68 (ה"ח 887)

ביטול סעיף קטן 5א(3)

הנוסח הקודם:

(3) בעד תעודת היתר ארעית תשולם אגרה של חמש לירות

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

6.    (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח הממשלה 77)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

ערעור על הסרוב לתת רשיון

6. כל הרואה את עצמה מקופחת מחמת שסרבו לתת לה רשיון לעסוק ביילוד, רשאית בתוך ששה חדשים מיום הודעת הסרוב לערער בפני בית המשפט העליון שישב כבית משפט גבוה ופסק דינו של בית המשפט העליון יהא סופי ומכריע.

ביטול רשיון והפסקתו

7.    (1)  כל אימת שנראה לו לשר הבריאות, על יסוד תלונות מצד המנהל או מצד כל הרואה את עצמו מקופח, כי בעלת הרשיון לעסוק ביילוד אשמה בהתנהגות שאינה הולמת את המקצוע, או שהשיגה את רשיונה מתוך טענות כוזבות או שנמצאה חסרת יכולת או מתרשלת התרשלות חמורה במילוי תפקידה המקצועי, או שהתמידה באי קיום הוראות פקודה זו, או שנתחייבה בדין על עבירה פלילית, יכול שר הבריאות לבטל את הרשיון או לצוות שיפסיקוהו למשך זמן שייקבע על ידו:

           בתנאי שלא יינתן צו בדבר ביטול הרשיון או הפסקתו, אלא אם כן ניתנה לנאשמת ההזדמנות להגיש לשר הבריאות הודעה שבה תלמד זכות על עצמה.

           (2)  משניתן צו לביטול הרשיון או להפסקתו, חייבת בעלת הרשיון להחזיר את רשיונה למנהל.

           (3)  כל שבוטל או הופסק רשיונה יפורסמו שמה ומעונה ברשומות.

השימוש בתואר "מילדת" (תיקון מס' 1) תש"ך-1960

8.    בכפוף להוראות סעיף 10, אסור לשום אשה, פרט לבעלת רשיון עפ"י סעיף 5 או בעלת תעודת היתר ארעית על פי סעיף 5א ליטול לעצמה תואר של מילדת, או להשתמש בו, בין בתואר זה בלבד ובין בצירוף מלה או מלים אחרות, או כל שם, תוספת או תיאור שמשתמע מתוכם כי היא מוסמכה לפי פקודה זו לעסוק ביילוד.

מיום 19.1.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 3 (ה"ח 390)

8. בכפוף להוראות סעיף 10, אסור לשום אשה, פרט לבעלת רשיון עפ"י סעיף 5 או בעלת תעודת היתר ארעית על פי סעיף 5א ליטול לעצמה תואר של מילדת, או להשתמש בו, בין בתואר זה בלבד ובין בצירוף מלה או מלים אחרות, או כל שם, תוספת או תיאור שמשתמע מתוכם כי היא מוסמכה לפי פקודה זו לעסוק ביילוד.

אזורים קבועים

9.    (1)  בכל אותם האזורים שייקבעו בצו מאת שר הבריאות אסור לשום אשה, פרט למילדת בעלת רשיון, לעסוק ביילוד:

           בתנאי כי כל העוסקת ביילוד באיזור בתאריך אותו צו ונרשם שמה בפנקס הנשים שאינן מוסמכות העוסקות ביילוד, הרי אם הגישה בקשה תוך שלושה חדשים מתאריך מתן הצו, יוכל המנהל לתת לה תעודת היתר להוסיף ולעסוק ביילוד, לכשימצא כי המבקשת ראויה ומוכשרת לכך.

           (2)  כדי לברר אם המבקשת עפ"י הסעיף הקטן הקודם היא אשה ראויה ומוכשרה יכול המנהל לדרוש ממנה, בטרם יתן לה את תעודת ההיתר, לעבור קורס הכשרה שיאושר על ידו.

(תיקון מס' 1) תש"ך-1960

           (3)  אגרה של חמש לירות תשולם עם מתן תעודת ההיתר.

           (4)  תעודת היתר כוחה יפה כל זמן שבעליה כלול בפנקס הנשים הבלתי מוסמכות העוסקות ביילוד.

מיום 19.1.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 3 (ה"ח 390)

(3) אגרה של מאתים וחמישים מיל חמש לירות תשולם עם מתן תעודת ההיתר.

רישומן של נשים בלתי מוסמכות העוסקות ביילוד מחוץ לאזורים הקבועים

10.   (1)  מחוץ לאזורים הקבועים אסור לשום אשה, פרט למילדת בעלת רשיון, לעסוק ביילוד, אלא אם כן רשום שמה בפנקס הנשים הבלתי מוסמכות העוסקות ביילוד, המתנהל ע"י רופא הממשלה.

           (2)  הבקשה לרישום תוגש לרופא הממשלה והוא ירשום את המבקשת אם יתברר לו כי היא מוכשרה ובעלת אופי הגון:

           בתנאי שלא ירשום רופא הממשלה את המבקשת אם סבור הוא כי באיזור שהמבקשת אומרת לעסוק בו ביילוד נרשמו מילדות די הצורך.

           (3)  כל הנרשמות תקבלנה תעודת רישום שכוחה יהא יפה למשך שנה אחת: את הבקשה לחידוש צריכה בעלת התעודה להגיש בעצמה ולא יאוחר משבועיים לפני תום מועדה של התעודה: העתיקה בעלת תעודה את דירתה מן האיזור שבו נרשמה לאיזור אחר, עליה לבקש את רופא הממשלה להעביר את שמה לפנקס של האיזור שבו היא קובעת את דירתה: אין מטילים אגרה על רישום או על חידושו של הרישום או על התעודה.

           (4)  כל שנרשם שמה בפנקס רשאית ליטול לעצמה תואר של "דאיה רשומה" ולהשתמש בו.

מחיקת שמות מפנקס המילדות הבלתי מוסמכות

11.   רופא הממשלה ימחק מרשימת הבלתי מוסמכות העוסקות ביילוד את שמה של כל אשה שנתחייבה בדין על הריגת אדם או על עבירה שעונשה למעלה ממאסר שנה אחת, או שחדלה לגור או לעסוק ביילוד בנפה, או שנתברר לרופא הממשלה שהתנהגותה אינה הוגנת או שנמצאה מתרשלת או חסרת הבנה מקצועית מספקת בעבודתה או שלא מלאה אחרי כל תקנה מהתקנות עפ"י פקודה זו.

אסור למילדת לעסוק במקצוע רפואי אחר או למנות ממלאת מקום בלתי מוסמכת או לתת תעודות רפואיות (תיקון מס' 4)  תש"ס-2000

12.   אסור לה לבעלת רשיון עפ"י פקודה זו, -

(א)   לעסוק בגינקולוגיה או במקצוע רפואי אחר מחוץ ליילוד;

(ב)   למלא את ידה של מי שאינה מוסמכת למלא את מקומה;

(ג)    (נמחקה):

           ואולם רשאית היא לסמן בשלט שעל גבי דירתה את שמה, הכשרתה ושעות הביקורים שלה;

(ד)   לתת איזו תעודה רפואית או תעודת פטירה או תעודת לידת-נפל;

(ה)   לקבל על עצמה את הטיפול במקרים בלתי רגילים או ביולדות חולות.

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 182 (ה"ח 2725)

אסור למילדת לעסוק במקצוע רפואי אחר או למנות ממלאת מקום בלתי מוסמכת או לפרסם מודעות או לתת תעודות רפואיות

12. אסור לה לבעלת רשיון עפ"י פקודה זו, -

(א) לעסוק בגינקולוגיה או במקצוע רפואי אחר מחוץ ליילוד;

(ב) למלא את ידה של מי שאינה מוסמכת למלא את מקומה;

(ג) לפרסם מודעות על מקצועה בין ישרות ובין בעקיפין, לשם איזו מטרה שהיא:

ואולם רשאית היא לסמן בשלט שעל גבי דירתה את שמה, הכשרתה ושעות הביקורים שלה;

(ד) לתת איזו תעודה רפואית או תעודת פטירה או תעודת לידת-נפל;

(ה) לקבל על עצמה את הטיפול במקרים בלתי רגילים או ביולדות חולות.

סייגים לפרסומת (תיקון מס' 4)  תש"ס-2000

12א.   (א)  מיילדת לא תעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקה שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע, או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).

           (ב)  שר הבריאות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת –

(1)   שיש בהם כדי להטעות;

(2)   שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

           (ג)   שר הבריאות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

           (ד)  לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק במיילדות או לעיסוקה של מיילדת, אשר אילו נעשתה בידי מיילדת היתה אסורה לפי סעיף קטן (א); המפר הוראה זו, דינו - קנס.

           (ה)  מיילדת, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקה, חייבת לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); הפרה המיילדת הוראה זו, דינה - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

           (ו)   הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין מיילדת מסוימת, חזקה היא כי אותה מיילדת הפרה את חובתה לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיחה המיילדת כי עשתה כל שאפשר כדי למלא את חובתה.

           (ז)   הוראות לפי סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 182 (ה"ח 2725)

הוספת סעיף 12א

הנהלת בתי חולים ליולדות

13.   כל שאינו רופא בעל נסיון, אסור לו לנהל בית חולים ליולדות.

החזקת סמים

14.   כל שיש בידה רשיון לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו, רשאית להחזיק ברשותה סמים בכמויות שייקבעו ולהשתמש בהם ככל אשר ייקבע.

בשעת הצורך בעזרת רופא יש להזמין אדם מוסמך לכך

15.   כל המוסמכת לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו חייבת להזקק לשירותו של רופא בעל רשיון בכל מקרה שנוצרו בו התנאים המצריכים עזרת רופא.

הפסקת עבודתה של מילדת כדי למנוע התפשטותה של הדבקות

16.   יכול רופא ממשלתי להפסיק את עבודתה של מיילדת שהוסמכה עפ"י פקודה זו, ולמשך זמן שיהא צורך בו, אם נראה לו כי יש צורך בכך כדי למנוע התפשטותה של הידבקות.

בקורת והשגחה

17.   פקיד משרד הבריאות המיופה לכך ע"י המנהל, רשאי להכנס בשעות המתאימות לדירתה של בעלת הרשיון או של בעלת תעודת הרישום, לשם ביקורת ופיקוח.

עבירה ועונשין

18.   (1)  כל שאינה מוסמכת לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו, והיא עוסקת באותו מקצוע או מציגה עצמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כעוסקת ביילוד או כמוכנה לעסוק בכך, תאשם בעבירה ותהא צפויה למאסר שלושה חדשים או לקנס של חמישים לירות.

           (2)  כל שאינה מוסמכת לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו והיא נוטלת לעצמה תואר של מילדת או "דאיה" או תואר דומה לזה המעיד על הכשרה שאין לה למעשה או משתמשת באותם תארים; או כל שלא מילאה בדרך אחרת אחר הוראת סעיף 8 או 10, תאשם בעבירה ותהא צפויה לקנס של חמישים לירות.

           (3)  כל שהיא מוסמכת לעסוק ביילוד והיא ממנה אשה שאינה מוסמכת לעסוק ביילוד למלא את מקומה, תאשם בעבירה ותהא צפויה לקנס של חמישים לירות.

           (4)  כל שהיא מוסמכת לעסוק ביילוד והיא שמה מכשולים או הפרעות על דרכו של פקיד הבא לבקר את הבית שבו היא עוסקת במקצוע, או אינה מקיימת כל הוראה מהוראות הפקודה הזאת שלא נקבע לה עונש אחר, תאשם בעבירה ותהא צפויה לקנס של עשרים לירות.

           (5)  יכול בית המשפט המחייב איזו מילדת בדין על עבירה עפ"י סעיף זה –

(א)   להציע לבטל או להפסיק את הרשיון ליילוד אשר בידי המיילדת שנתחייבה בדין; וגם

(ב)   לצוות להחרים את כל אותם החפצים שע"י השימוש בהם נעשתה העבירה שנתחייבה בה העבריינית בדין.

תקנות

19.   יכול המנהל באישורו של שר הבריאות להתקין תקנות בדבר –

(א)   הפרוצדורה שיש לנהוג בה בקשר עם הגשת בקשות למתן רשיון עפ"י פקודה זו, ביטול רשיונם של אלו שחדלו לעסוק ביילוד והחזרת רשיונות;

(ב)   בתי ספר והדיפלומות שיכירו בהם לצרכי פקודה זו;

(ג)    הדינים והחשבונות וההודעות שעל המוסמכות להגיש לפי פקודה זו למשרד הבריאות או לרשויות המקומיות;

(ד)   הפנקסים ושאר זכרונות-דברים שחייבות המוסמכות לפי פקודה זו לנהלם;

(ה)   הפרוצדורה שיש לנהוג בה ברישום מילדות בלתי מוסמכות, במתן תעודות ותעודות היתר לאותן מילדות ובחידושן של התעודות ותעודות ההיתר;

(ו)    השכר שיש לשלם לבעלות תעודות רישום העוסקות ביילוד מבחוץ לאזורים שנקבעו;

(ז)    הריהוט, המכשירים והחמרים שהמוסמכות לפי פקודה זו חייבות להשתמש בהם ולהחזיקם במצב מתוקן;

(ח)   החזקת סמים והשימוש בהם;

(ט)   קורס ההכשרה והבחינות במקצוע היילוד בישראל;

(י)    הפיקוח על מקצוע היילוד, צמצומו בגבולות הדרושים והסדרתו;

(יא)  התנאים שלפיהם מותר להפסיק את פעולתן של נשים מוסמכות לעסוק כמילדות, כדי למנוע התפשטות של הידבקות;

(יב)  כל דבר אחר המצריך תקנה.

אגרות (תיקון מס' 2) תשל"א-1971

19א.   (א)  שר הבריאות רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אגרות בעד רשיון, רשיון זמני ותעודת-היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידוש של רשיון זמני ותעודת-היתר ארעית, והאגרות ישולמו עם מתן הרשיון, עם מתן הרשיון הזמני או תעודת-ההיתר או עם חידושם.

           (ב)  הוענק לאשה רשיון לעסוק ביילוד ובתכוף לפני כן היה לה רשיון זמני או תעודת-היתר ארעית לעסוק ביילוד או רשיונות או תעודות כאמור רצופות, ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד הרשיונות הזמניים או בעד תעודות ההיתר הארעיות.

מיום 5.3.1971

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 618 מיום 5.3.1971 עמ' 68 (ה"ח 887)

הוספת סעיף 19א

אצילת סמכות (תיקון מס' 3)  תשל"ח-1977

19ב.   המנהל רשאי לאצול בכתב לעובד משרד הבריאות את סמכויותיו, כולן או מקצתן, לפי פקודה זו והתקנות לפיה, למעט הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף 19.

מיום 29.11.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 876 מיום 29.11.1977 עמ' 25 (ה"ח 1285)

הוספת סעיף 19ב

הוראות בדבר רשיונות עפ"י הפקודה

20.   כל שיש לה ביום תחילת תקפה של פקודה זו רשיון לעסוק כמילדת עפ"י חלק ו' של פקודת בריאות העם (מס' 1), 1918, יהא דינה, לאחר אותו יום, כדין בעלת רשיון לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו, ותהא כפופה לכל הוראותיה של פקודה זו.

משמעותו של 'רשיון' (תיקון מס' 1)  תש"ך-1960

21.   כל מקום בפקודה זו שנאמר בו "רשיון" - אף רשיון זמני ותעודת היתר ארעית במשמע.

מיום 19.1.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 3 (ה"ח 390)

ת"ט תש"ך-1960

ס"ח תש"ך מס' 300 מיום 27.1.1960 עמ' 8

הוספת סעיף 21* פורסמה חא"י, כרך ב', עמ' (ע) 903, (א) 931.

תוקנה ס"ח תש"ך מס' 299 מיום 19.1.1960 עמ' 2 (ה"ח תשי"ט מס' 390 עמ' 319) – תיקון מס' 1 (ת"ט מס' 300 מיום 27.1.1960 עמ' 8).

ס"ח תשל"א מס' 618 מיום 5.3.1971 עמ' 68 (ה"ח תש"ל מס' 887 עמ' 186) – תיקון מס' 2 בסעיף 3 לחוק מקצועות רפואיים (אגרות), תשל"א-1971.

ס"ח תשל"ח מס' 876 מיום 29.11.1977 עמ' 25 (ה"ח תשל"ז מס' 1285 עמ' 148) – תיקון מס' 3.

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 182 (ה"ח תשנ"ח מס' 2725 עמ' 406) – תיקון מס' 4 בסעיף 1 לחוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 5 בסעיף 6 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

[1] סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו הועברו לשר הבריאות: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22.