נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תעריף ונורמות מים (מחיר מים בגוש דן), תשכ"א-1960

משפט פרטי וכלכלה – כספים – פיקוח ויציבות מחירים

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח ויציבות מחירים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

תוכן ענינים

2

Go

מחיר מים

סעיף 1

2

Go

תחולה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3

2

Go

תוספת


תעריף ונורמות מים (מחיר מים בגוש דן), תשכ"א-1960*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-112 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני קובע תעריפי מים ונורמות אלה:

מחיר מים

1.    בתחומי הרשויות המקומיות המפורטות בתוספת יהיה מחיר המים לצרכן כמפורט להלן:

           (1)  לצרכי בית - לכל יחידת דיור לחודש –

(א)   בעד 10 מ"ק הראשונים או חלק מהם - לא פחות מ-12 אגורות למ"ק;

(ב)   בעד 6 מ"ק נוספים או חלק מהם - לא פחות מ-20 אגורות למ"ק;

(ג)    בעד כל מ"ק נוסף יהיה המחיר לכל מ"ק פי שנים וחצי מהמחיר לכל מ"ק בעד 10 המ"ק הראשונים;

(ד)   לגבי דירה שהצפיפות הממוצעת בה עולה על שתים וחצי נפש לחדר, תינתן הנחה של 20% לתצרוכת העולה על 10 מ"ק לחודש או 15 מ"ק לחדשיים.

           (2)  לצרכי השקאת גנים, גינות נוי ודשאים: לא פחות מ-7 ולא יותר מ-9 אגורות למ"ק בשים לב לשטח המושקה למעשה שהצהיר עליו הצרכן. לא הצהיר הצרכן כאמור יהיה המחיר כאמור בפסקה (1);

           (3)  לצרכי עסק ותעשיה - לא פחות מ-12 אגורות למ"ק.

תחולה

2.    הוראות אלה לא יחולו על צרכן הצורך למעלה מ-20000 מ"ק מים לשנה.

השם

3.    לתעריף ונורמות אלה ייקרא "תעריף ונורמות מים (מחיר מים בגוש דן), תשכ"א-1960".

תוספת

העיריות

בני ברק                      חולון

בת ים                         פתח תקוה

גבעתיים                      רמת גן

           אני מסכים.

ט' בתשרי תשכ"א (30 בספטמבר 1960)                 גיורא יוספטל

                                                                                                 שר העבודה

                                                                                            מ"מ שר החקלאות

                                    חיים משה שפירא

                                                       שר הפנים* פורסם ק"ת תשכ"א מס' 1057 מיום 12.10.1960 עמ' 89.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות