נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה), תשכ"א-1960

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – שימוש במים

תוכן ענינים

2

Go

שימוש במים בבריכת שחיה

סעיף 1

2

Go

פטור כללי תיקון תשכא 1960

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4


כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה), תשכ"א-1960*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני קובע כללים אלה:

שימוש במים בבריכת שחיה

1.    לא יספק אדם מים לבריכת שחיה, ולא יצרוך מים בבריכת שחיה, אלא אם הותקן בה, על ידי מחזיקה, מיתקן טיהור לשימוש חוזר במים שאושר על ידי נציב המים.

פטור

2.    נציב המים יפטור מחזיק בריכת שחיה מהוראות סעיף 1 אם הוכיח להנחת דעתו –

כללים תשכ"א-1960

(1)   שבבריכה נצרכים מי ים, מים מלוחים, או מים שאינם ראויים לשתיה או להשקאה;

מיום 22.12.1960

כללים תשכ"א-1960

ק"ת תשכ"א מס' 1079 מיום 22.12.1960 עמ' 529

(1) שבבריכה נצרכים מי ים, מים מלוחים, או מים שאינם ראויים לשתיה או להשקאה;

(2)   שהבריכה משמשת גם כבריכת אגירה וויסות לצרכי שתיה, השקאה ותעשיה, ושהמים הנצרכים בה נכללים בכמויות המים שהותרו על ידי המוסדות המוסמכים לכך לשימוש במסגרת מטרת המים.

תחילה

3.    תחילתם של כללים אלה, לגבי בריכת שחיה שהיתה בשימוש ערב פרסומם של כללים אלה ברשומות, היא ביום י"ד בניסן תשכ"א (31 במרס 1961).

השם

4.    לכללים אלה ייקרא "כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה), תשכ"א-1960".

י"ד בחשון תשכ"א (4 בנובמבר 1960)                      משה דיין

                                                                                                שר החקלאות* פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1070 מיום 17.11.1960 עמ' 309.

תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1079 מיום 22.12.1960 עמ' 529 – כללים תשכ"א-1960.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות