Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו-1976

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – שימוש במים

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

כמות מים מוקצית לשנה אחת

Go

4

סעיף 3

סייג לכמות מים מוקצית

Go

4

סעיף 4

הקטנת הקצאה

Go

4

סעיף 5

מים באיכות ירודה

Go

5

סעיף 6

חובת מסירת פרטים

Go

5

סעיף 7

ביקורת איכות מים

Go

5

סעיף 8

סדר עדיפויות

Go

5

סעיף 8א

הקטנת כמויות מים מוקצות עקב תנאים הידרולוגיים ואקלימיים

Go

5

פרק א1: כמויות מים מוקצות לחקלאות

Go

6

סעיף 8ב

הגדרות

Go

6

סעיף 8ג

כמויות המים המוקצות לחקלאות

Go

6

סעיף 8ד

השקיית גנים

Go

6

פרק ב': השימוש במים ברשויות מקומיות

Go

7

סעיף 9

מים למטרת צורכי בית בספק של מים לצורכי בית

Go

7

סעיף 11

איסור העברה ממטרת שימוש אחת לשניה

Go

8

סעיף 13

תנאים לקביעת כמות מים מוקצית לספק של מים לצורכי בית

Go

8

סעיף 15א

התאמת חיוב לכמות הצריכה

Go

8

סעיף 15ב

המשמעות הכספית לקביעת כמות לאספקה בתעריף מופחת

Go

9

סעיף 15ג

תיקון חשבונות המים לפי צריכה בפועל

Go

9

סעיף 16

תוספת כמויות מים מוקצית לחקלאות ולתעשיה

Go

9

פרק ב1: השימוש במים לשירותים ציבוריים

Go

9

סעיף 16א

גינון ציבורי

Go

9

פרק ג': השימוש במים בחקלאות

Go

9

סעיף 17

כמות מים מוקצית לחקלאות

Go

9

סעיף 18

כמות מים מוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן

Go

9

סעיף 18א

פרטים על משתמשים במים

Go

10

סעיף 19

חקלאות בתחום רשות מקומית

Go

10

פרק ד': השימוש במים בתעשיה

Go

10

סימן א': הקצאת מים לתעשיה

Go

10

סעיף 28

כמות מים מוקצית לתעשיה

Go

10

סעיף 29

מינימום כמות המים המוקצית לתעשיה

Go

10

סעיף 30

סוג ייצור שאינו בתוספת

Go

10

סעיף 31

מפעל תעשיה שאינו בתחום רשות מקומית

Go

11

סעיף 32

כמות מים מוקצית שלא לפי כמויות הצריכה בנסיבות מיוחדות

Go

11

סעיף 33

תוספות זמניות לתעשיה

Go

11

סעיף 34

שינויים בהקף הייצור החזוי

Go

11

סעיף 35

כמויות מים לשירותים וגינון

Go

11

סעיף 36

מפעל תעשיה בישוב מתוכנן

Go

11

פרק ה:

Go

11

סימן ב': הקצאת מים לתעשיית המלונות

Go

11

סעיף 36א

הגדרות

Go

11

סעיף 36ב

הכמויות המוקצות למלון

Go

11

סעיף 36ג

בקשה להגדלת הקצאה

Go

12

סעיף 36ד

תנאים להגדלת הקצאה

Go

12

סעיף 37

ביטול

Go

12

סעיף 38

השם

Go

12

תוספת ראשונה

Go

12

כמויות הצריכה המקסימליות לשימוש בחקלאות

Go

12

תוספת שניה

Go

13


כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו-1976*

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

תקנות כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו-1976

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 37 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 40 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים ועם ועדות ההספקה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.    בכללים אלה –

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

בתקנות בכללים אלה –

           "חברה" – כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

הוספת הגדרת "חברה"

           "חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

הוספת הגדרת "חוק תאגידי מים וביוב"

           "מפיק" - כל המפיק מים ממקור מים על פי רשיון הפקה, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

"מפיק" - כל המפיק מים ממקור מים על פי רשיון הפקה, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, לרבות תאגיד צרכן;

           "ספק" – כל המספק מים לאחר על פי רישיון הפקה ובתנאי שאם רכשם מאחר הוא חברה, רשות מקומית, תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה, וכן מי שמנהל הרשות הממשלתית התיר לו ברשיון, משיקולים של ניהול משק המים, לפעול בתחומם, כולו או חלקו, לעניין הספקת מים;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

החלפת הגדרת "ספק"

הנוסח הקודם:

"ספק" - כל המספק מים לאחר על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קבלם מספק אחר;

           "צרכן" – מי שהקצאת המים שלו פורטה ברישיון ההפקה של ספק;

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

"צרכן" - אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים על פי רשיון הפקה, בו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו לצריכתו העצמית, למעט מי שמפיק מים לצריכתו העצמית;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

החלפת הגדרת "צרכן"

הנוסח הקודם:

"צרכן" - אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים על פי רשיון הפקה, בו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו, למעט מי שמפיק מים לצריכתו העצמית;

           "תאגיד צרכן" – (נמחקה);

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

מחיקת הגדרת "תאגיד צרכן"

הנוסח הקודם:

"תאגיד צרכן" - תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עליו, ולרבות חבר בני-אדם, בין שהינם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצית;

           "משתמש במים" – אדם הצורך מים מספק לצרכיו ואינו צרכן;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

החלפת הגדרת "משתמש במים"

הנוסח הקודם:

"משתמש במים" - מי שנמנה על תאגיד צרכן ואינו רשום בנפרד ברשיון הפקה;

           "כמות מים מוקצית" - כמות המים המוקצית כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה, על פי רשיון הפקה;

           "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית וכן מועצה אזורית, המספקת מים, לרבות מי שבא במקומן לענין הספקת מים בתחומיהן;

           "צריכה לנפש" - (נמחק);

מיום 7.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1077

מחיקת הגדרת "צריכה לנפש"

הנוסח הקודם:

"צריכה לנפש" – הצריכה לנפש לשימוש מסוים ברשות המקומית בממוצע לשלש שנים שלפני השנה הקודמת לשנה עבורה נקבעת כמות המים המוקצית;

           "אזור קיצוב" – האזור הכלול באכרזת המים (אזור קיצוב), התשס"ט-2008;

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

החלפת הגדרת "אזורי קיצוב" בהגדרת "אזור קיצוב"

הנוסח הקודם:

"אזורי קיצוב" - האזור הכלול באכרזת המים (אזור קיצוב), תשכ"ב-1961, והאזור הכלול באכרזת המים (אזור קיצוב) (מס' 2), תשכ"ב-1962;

           "ישוב מתוכנן" - ישוב הכלול ברשימת ישובים שהוכרו כישובים מתוכננים על ידי שר החקלאות, החתומה ביד שר החקלאות ומופקדת ברשות המים;

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

"ישוב מתוכנן" - ישוב הכלול ברשימת ישובים שהוכרו כישובים מתוכננים על ידי שר החקלאות, החתומה ביד שר החקלאות ומופקדת בנציבות המים ברשות המים;

           "מפעל תעשיה" - מפעל הצורך מים בתהליכי הייצור, למעט בשירותים;

           "דרום הארץ" – (נמחקה);

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

מחיקת הגדרת "דרום הארץ"

הנוסח הקודם:

"דרום הארץ" - כל שטח המדינה שבאזורי הקיצוב, הנמצא דרומה לאפיק הירקון, ובהמשכו - דרומה לקו ישר הנמשך ממעינות הירקון בראש-העין עד לגבול המדינה המזרחי במקביל לקווי הרוחב, לרבות השטחים המושקים מהירקון ויובליו על פי רשיון הפקה;

           "מרכז הארץ" – (נמחקה);

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

מחיקת הגדרת "מרכז הארץ"

הנוסח הקודם:

"מרכז הארץ" - שטח המדינה שבאזורי הקיצוב, המשתרע מדרום לקו הרוחב 215, למעט דרום הארץ;

           "רשת אספקה ביתית" – מערכת אספקת מים המשמשת לאספקת מים לצורכי בית ביישוב המתוכנן;

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

הוספת הגדרת "רשת אספקת ביתית"

           "תכולת כלורידים במים" - שיעור יון הכלור (CI) בתרכבותיו, מחושב במיליגרמים לליטר מים;

           "גינון ציבורי" – גן הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבורית אחרת;

מיום 1.1.2009

כללים (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6712 מיום 21.9.2008 עמ' 1423

הוספת הגדרת "גינון ציבורי"

           "מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 297

הוספת הגדרת "מנהל הרשות הממשלתית"

           "תעריף מופחת" – כל תעריף הנקוב בסעיף 7 לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987, למעט התעריפים הנקובים בפסקאות 3.1.1.2, 3.1.1.2א, 3.1.1.2ב, ו-3.1.2.2.7 בסעיף 7(3)(ב) לכללים האמורים.

מיום 4.3.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7229 מיום 4.3.2013 עמ' 855

הוספת הגדרת "תעריף מופחת"

כמות מים מוקצית לשנה אחת

2.    (א)  כמות המים המוקצית תקבע על פי כללים אלה, אולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים, לסטות מהוראות כללים אלה ולקבוע אמות מידה מיוחדות לקביעת כמות מים מוקצית בכל מקרה לגופו.

           (ב)  כמות המים המוקצית לפי כללים אלה יקבע מנהל הרשות הממשלתית אחת לשנה, למשך שנה אחת, מלבד אם נאמר אחרת בכללים אלה או ברשיון הפקה.

           (ג)   (בוטל).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(א) כמות המים המוקצית תקבע על פי תקנות כללים אלה, אולם רשאי נציב המים, במקרים מיוחדים, לסטות מהוראות תקנות כללים אלה ולקבוע אמות מידה מיוחדות לקביעת כמות מים מוקצית בכל מקרה לגופו.

(ב) כמות המים המוקצית לפי תקנות כללים אלה יקבע נציב המים אחת לשנה, למשך שנה אחת, מלבד אם נאמר אחרת בתקנות בכללים אלה או ברשיון הפקה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296, 297

2. (א) כמות המים המוקצית תקבע על פי כללים אלה, אולם רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים, לסטות מהוראות כללים אלה ולקבוע אמות מידה מיוחדות לקביעת כמות מים מוקצית בכל מקרה לגופו.

(ב) כמות המים המוקצית לפי כללים אלה יקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית אחת לשנה, למשך שנה אחת, מלבד אם נאמר אחרת בכללים אלה או ברשיון הפקה.

(ג) ברשות מקומית בה קיים פיתוח מואץ או גידול אוכלוסין מואץ, רשאי נציב המים לחשב ולקבוע את כמות המים המוקצית פעמיים בשנה, לפי בקשת הרשות המקומית.

סייג לכמות מים מוקצית

3.    מלבד אם נאמר אחרת בכללים אלה, לא יקבל צרכן כמות מים מוקצית העולה על זו שהיתה קבועה לו ברשיון ההפקה שקדם לשנה שלגביה נקבעת כמות המים המוקצית; תוספות מים זמניות שנתנו לצרכן בשנה הקודמת כאמור, לא יובאו בחשבון בעת קביעת כמות המים המוקצית.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

3. מלבד אם נאמר אחרת בתקנות בכללים אלה, לא יקבל צרכן כמות מים מוקצית העולה על זו שהיתה קבועה לו ברשיון ההפקה שקדם לשנה שלגביה נקבעת כמות המים המוקצית; תוספות מים זמניות שנתנו לצרכן בשנה הקודמת כאמור, לא יובאו בחשבון בעת קביעת כמות המים המוקצית.

הקטנת הקצאה

4.    מי שלא צרך את מלוא כמות המים שהוקצתה לו בשנים שקדמו לשנת ההקצאה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל או לצמצם את ההקצאה לשנת ההקצאה בלבד, ובלבד שלפני עשותו כן, לעניין הקצאה למטרת חקלאות, יביא בחשבון את המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 297

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

חסכון במים

4. (א) מי שלא צרך למעשה את מלוא כמות המים המוקצית לו, לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותו לקבל בשנים הבאות מים בשיעור כמות המים המוקצית.

(ב) מי שלא צרך כלל את כמות המים המוקצית לו במשך שנתיים רצופות, רשאי נציב המים לבטל את הקצאת המים, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכותו של מי שהוקצו לו המים כאמור לשוב ולקבל את ההקצאה בשנים הבאות, אם יזדקק לכך.

מים באיכות ירודה

5.    צרכן המשתמש במי קולחין, מי שטפונות, מים מליחים או מים אחרים, שהוגדרו על ידי מנהל הרשות הממשלתית כמים באיכות ובזמינות ירודה, על פי היתר מאת מנהל הרשות הממשלתית, יכללו כמויות מים אלה בכמות המים המוקצית של אותו צרכן המחושבת על פי כללים אלה, בשיעור ובאופן שיורה מנהל הרשות הממשלתית, אלא אם הורה מנהל הרשות הממשלתית שהכמויות האמורות, במלואן או בחלקן, לא יכללו בכמות המים המוקצית של אותו צרכן.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

5. צרכן המשתמש במי ביוב, מי שטפונות, מים מליחים או מים אחרים, שהוגדרו על ידי נציב המים כמים באיכות ובזמינות ירודה, על פי היתר מאת נציב המים, יכללו כמויות מים אלה בכמות המים המוקצית של אותו צרכן המחושבת על פי תקנות כללים אלה, בשיעור ובאופן שיורה נציב המים, אלא אם הורה נציב המים שהכמויות האמורות, במלואן או בחלקן, לא יכללו בכמות המים המוקצית של אותו צרכן.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296, 297

5. צרכן המשתמש במי ביוב במי קולחין, מי שטפונות, מים מליחים או מים אחרים, שהוגדרו על ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כמים באיכות ובזמינות ירודה, על פי היתר מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, יכללו כמויות מים אלה בכמות המים המוקצית של אותו צרכן המחושבת על פי כללים אלה, בשיעור ובאופן שיורה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, אלא אם הורה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית שהכמויות האמורות, במלואן או בחלקן, לא יכללו בכמות המים המוקצית של אותו צרכן.

חובת מסירת פרטים

6.    (א)  כל מפיק, ספק וצרכן חייב למסור למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו, פרטים מלאים לגבי כמויות המים שהוא מפיק, מספק או צורך ופירוט איכות המים, השימוש במים ומטרות הצריכה, וכן פרטים מלאים לגבי מעמדו המשפטי וצורת ההתאגדות החוקית שלו.

           (ב)  מקום שבו שירותי המים ושירותי הביוב ניתנים בידי ספקים שונים, יעביר ספק שירותי המים לספק שירותי הביוב מידע על כמויות המים שסופקו לכל צרכן לפי שם וכתובת הצרכן שמסר לו ספק שירותי הביוב, והכל כדי לאפשר את אספקת שירותי הביוב והחיוב בעדם.

           (ג)   בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א) ונוסף על כל חובת דיווח אחרת, ספק ידווח על כמויות המים שהוא סיפק למטרות ולשימושים השונים במועדים המפורטים להלן:

(1)   למטרת גינון ציבורי –

(א)   באזורים שמצפון לקו מיעוט משקעים, כמשמעותו בסעיף 8ד(ב)(3) –

(1)   לא יאוחר מיום חמישה עשר באפריל ומיום חמישה עשר באוגוסט, כל שנה, לגבי הכמויות שסופקו במהלך שנת הרישוי עד סופו של החודש שקדם למועד הדיווח;

(2)   לא יאוחר מיום חמישה עשר בפברואר לגבי הכמויות שסופקו במהלך שנת הרישוי שקדמה למועד הדיווח;

(ב)   באזורים שמדרום לקו מיעוט משקעים, כמשמעותו בסעיף 8ד(ב)(3) –

(1)   לא יאוחר מיום חמישה עשר ביולי, כל שנה, לגבי הכמויות שסופקו במהלך השנה עד סופו של החודש שקדם למועד הדיווח;

(2)   לא יאוחר מיום חמישה עשר בפברואר לגבי הכמויות שסופקו במהלך כל השנה שקדמה למועד ההודעה;

(2)   לכל מטרה או שימוש אחר לגבי אספקה בשנה מסוימת – לא יאוחר מיום חמישה עשר בפברואר של השנה העוקבת.

           (ד)  העברת מידע כאמור בסעיף זה תיעשה במדיה ממוחשבת בהתאם להוראות הרשות הממשלתית, כפי שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

           (ה)  בלי לגרוע מיתרת סמכויותיו על פי דין, לא דיווח ספק בהתאם לאמור בסעיף זה רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע את הכמויות שהוא סיפק למטרות ולשימושים השונים בשים לב לנתונים המצויים בידו.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296, 297

6. כל מפיק, ספק וצרכן חייב למסור לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו, פרטים מלאים לגבי כמויות המים שהוא מפיק, מספק או צורך ולגבי השימוש בהן ופירוט איכות המים, השימוש במים ומטרות הצריכה, וכן פרטים מלאים לגבי מעמדו המשפטי וצורת ההתאגדות החוקית שלו.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 750

6. (א) כל מפיק, ספק וצרכן חייב למסור למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו, פרטים מלאים לגבי כמויות המים שהוא מפיק, מספק או צורך ופירוט איכות המים, השימוש במים ומטרות הצריכה, וכן פרטים מלאים לגבי מעמדו המשפטי וצורת ההתאגדות החוקית שלו.

(ב) מקום שבו שירותי המים ושירותי הביוב ניתנים בידי ספקים שונים, יעביר ספק שירותי המים לספק שירותי הביוב מידע על כמויות המים שסופקו לכל צרכן לפי שם וכתובת הצרכן שמסר לו ספק שירותי הביוב, והכל כדי לאפשר את אספקת שירותי הביוב והחיוב בעדם.

(ג) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א) ונוסף על כל חובת דיווח אחרת, ספק ידווח על כמויות המים שהוא סיפק למטרות ולשימושים השונים במועדים המפורטים להלן:

(1) למטרת גינון ציבורי –

(א) באזורים שמצפון לקו מיעוט משקעים, כמשמעותו בסעיף 8ד(ב)(3) –

(1) לא יאוחר מיום חמישה עשר באפריל ומיום חמישה עשר באוגוסט, כל שנה, לגבי הכמויות שסופקו במהלך שנת הרישוי עד סופו של החודש שקדם למועד הדיווח;

(2) לא יאוחר מיום חמישה עשר בפברואר לגבי הכמויות שסופקו במהלך שנת הרישוי שקדמה למועד הדיווח;

(ב) באזורים שמדרום לקו מיעוט משקעים, כמשמעותו בסעיף 8ד(ב)(3) –

(1) לא יאוחר מיום חמישה עשר ביולי, כל שנה, לגבי הכמויות שסופקו במהלך השנה עד סופו של החודש שקדם למועד הדיווח;

(2) לא יאוחר מיום חמישה עשר בפברואר לגבי הכמויות שסופקו במהלך כל השנה שקדמה למועד ההודעה;

(2) לכל מטרה או שימוש אחר לגבי אספקה בשנה מסוימת – לא יאוחר מיום חמישה עשר בפברואר של השנה העוקבת.

(ד) העברת מידע כאמור בסעיף זה תיעשה במדיה ממוחשבת בהתאם להוראות הרשות הממשלתית, כפי שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(ה) בלי לגרוע מיתרת סמכויותיו על פי דין, לא דיווח ספק בהתאם לאמור בסעיף זה רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע את הכמויות שהוא סיפק למטרות ולשימושים השונים בשים לב לנתונים המצויים בידו.

ביקורת איכות מים

7.    (א)  ספק או מפיק חייב לבדוק את איכות המים המסופקים או מופקים על ידיו, לרבות בדיקת תכולת הכלורידים בהם, אם הורה לו כך מנהל הרשות הממשלתית; הבדיקות ייעשו במועדים, באופנים ובצורות שיורה מנהל הרשות הממשלתית; תוצאות הבדיקות יועברו למנהל הרשות הממשלתית באופן ובמועד שקבע.

           (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערוך, הן בעצמו והן על ידי מי שהסמיך לענין זה, בדיקות נוספות של איכותם של מים המסופקים או מופקים כאמור, לרבות תכולת הכלורידים.

           (ג)   תוצאות הבדיקות יופקדו במקומות שיורה מנהל הרשות הממשלתית ויהיו פתוחות לעיון הציבור.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296, 297

7. (א) ספק או מפיק חייב לבדוק את איכות המים המסופקים או מופקים על ידיו לצריכתו העצמית, לרבות בדיקת תכולת הכלורידים בהם, אם הורה לו כך נציב המים מנהל הרשות הממשלתית; הבדיקות ייעשו במועדים, באופנים ובצורות שיורה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית; תוצאות הבדיקות יועברו לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית באופן ובמועד שקבע.

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערוך, הן בעצמו והן על ידי מי שהסמיך לענין זה, בדיקות נוספות של איכותם של מים המסופקים או מופקים כאמור, לרבות תכולת הכלורידים.

(ג) תוצאות הבדיקות יופקדו במקומות שיורה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ויהיו פתוחות לעיון הציבור.

סדר עדיפויות

8.    סדר העדיפות של השימוש במים באזורי קיצוב יהיה כמפורט להלן:

(1)  שימוש לצורכי בית, מלאכה, מסחר ושירותים, שירותים ציבוריים למעט גינון ציבורי;

(2)  תעשיה, חקלאות, ערכי טבע ונוף, שירותים ציבורים – גינון ציבורי.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 297

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

סדר העדיפויות

8. סדר העדיפות של השימוש במים באזורי קיצוב יהיה כדלקמן:

(1) שימוש לצרכי בית ושירותים;

(2) שימוש בתעשיה;

(3) שימוש בחקלאות;

(4) שימושים אחרים.

הקטנת כמויות מים מוקצות עקב תנאים הידרולוגיים ואקלימיים

8א.     (1)  מצא מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב שנתיים, או אפשרויות ההפקה וההספקה מחייבים הקטנת כמויות המים המוקצות על פי כללים אלה, רשאי הוא להקטין את כמויות המים המוקצות כאמור, לכל מטרות המים או למקצתן, לתקופה או לאורך זמן.

(2)  בהקטנת כמויות המים המוקצות, כאמור בסעיף קטן (1), יביא מנהל הרשות הממשלתית בחשבון את התפתחותו המשקית של הצרכן, את כמות המים שהוקצתה לו לפני ההקטנה, לרבות מים באיכות ירודה, או מים שאינם זמינים תמיד, שהוא מנצל, כמשמעותם בתקנה 5, בין אם מים אלה כלולים בכמות המים שהוקצתה לצרכן ובין אם לאו.

(3)  בהקטנת כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, יביא מנהל הרשות הממשלתית בחשבון את אמות המידה של התכנון המשקי הכולל, שנקבע לאותו ישוב ויתחשב לשם כך בהמלצות המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, הנוגעות לענין.

(4)  הקטנת כמויות מים מוקצות על פי סעיף זה, הנעשית בהיקף אזורי או ארצי, תפורסם כהצעת הסדר מפורטת, כמשמעותה בסעיף 38 לחוק ויחולו לגביה הוראות הסעיפים 40-37 לחוק.

מיום 19.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1029

הוספת תקנה 8א

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

8א. (1) מצא נציב המים כי התנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב שנתיים, או אפשרויות ההפקה וההספקה מחייבים הקטנת כמויות המים המוקצות על פי תקנות כללים אלה, רשאי הוא להקטין את כמויות המים המוקצות כאמור, לכל מטרות המים או למקצתן, לתקופה או לאורך זמן.

(2) בהקטנת כמויות המים המוקצות, כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (1), יביא נציב המים בחשבון את התפתחותו המשקית של הצרכן, את כמות המים שהוקצתה לו לפני ההקטנה, לרבות מים באיכות ירודה, או מים שאינם זמינים תמיד, שהוא מנצל, כמשמעותם בתקנה 5, בין אם מים אלה כלולים בכמות המים שהוקצתה לצרכן ובין אם לאו.

(3) בהקטנת כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, יביא נציב המים בחשבון את אמות המידה של התכנון המשקי הכולל, שנקבע לאותו ישוב ויתחשב לשם כך בהמלצות המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, הנוגעות לענין.

(4) הקטנת כמויות מים מוקצות על פי תקנה זו סעיף זה, הנעשית בהיקף אזורי או ארצי, תפורסם כהצעת הסדר מפורטת, כמשמעותה בסעיף 38 לחוק ויחולו לגביה הוראות הסעיפים 37-40 לחוק.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

8א. (1) מצא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב שנתיים, או אפשרויות ההפקה וההספקה מחייבים הקטנת כמויות המים המוקצות על פי כללים אלה, רשאי הוא להקטין את כמויות המים המוקצות כאמור, לכל מטרות המים או למקצתן, לתקופה או לאורך זמן.

(2) בהקטנת כמויות המים המוקצות, כאמור בסעיף קטן (1), יביא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בחשבון את התפתחותו המשקית של הצרכן, את כמות המים שהוקצתה לו לפני ההקטנה, לרבות מים באיכות ירודה, או מים שאינם זמינים תמיד, שהוא מנצל, כמשמעותם בתקנה 5, בין אם מים אלה כלולים בכמות המים שהוקצתה לצרכן ובין אם לאו.

(3) בהקטנת כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, יביא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בחשבון את אמות המידה של התכנון המשקי הכולל, שנקבע לאותו ישוב ויתחשב לשם כך בהמלצות המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, הנוגעות לענין.

(4) הקטנת כמויות מים מוקצות על פי סעיף זה, הנעשית בהיקף אזורי או ארצי, תפורסם כהצעת הסדר מפורטת, כמשמעותה בסעיף 38 לחוק ויחולו לגביה הוראות הסעיפים 40-37 לחוק.

פרק א1: כמויות מים מוקצות לחקלאות

מיום 16.2.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 389

החלפת פרק א1

לנוסח הפרק לפני החלפתו

מיום 2.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5747 מיום 2.5.1996 עמ' 804

החלפת כותרת פרק א1

הנוסח הקודם:

פרק א1: כמויות מים המוקצות לשנות הרישוי 1993-1995

הגדרות

8ב.     בפרק זה –

           "שנת הרישוי 1989" - שנת 1989 למנין הלוח הגרגוריאני;

           "כמות מים מוקצית" - כמות המים שהוקצתה כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה, על פי רשיון הפקה, כמשמעותו בסעיף 23 לחוק.

מיום 16.2.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 389

הוספת תקנה 8ב

מיום 2.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5747 מיום 2.5.1996 עמ' 804

החלפת תקנה 8ב

הנוסח הקודם:

8ב. בפרק זה –

"שנות הרישוי 1989, 1993, 1994, ו-1995" – השנים 1989, 1993, 1994, ו-1995 למנין הלוח הגרגוריאני, לפי הענין;

"כמות מים מוקצית" – כמות המים שהוקצתה כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה, על פי רשיון הפקה, כמשמעותו בסעיף 23 לחוק, לשנות הרישוי 1989, 1993, 1994 ו-1995, לפי הענין.

כמויות המים המוקצות לחקלאות

8ג.      כמויות המים המוקצות לחקלאות בכל שנת רישוי ייקבעו כמפורט להלן:

(1)  ב-1 בינואר של כל שנת רישוי תיקבע כמות המים המוקצית לחקלאות, בשיעור של 75 אחוזים מכמות המים המוקצית לחקלאות לשנת הרישוי 1989, לרבות כל השינויים שנעשו בה כדין מאז;

(2)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע את כמות המים כאמור בפסקה (1), בסטיה של עד 25% כלפי מעלה, בהתאם לתנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב-שנתיים מכל סוג ובכל איכות שהיא ואפשרויות ההפקה וההספקה סמוך למועד הקביעה של כמות המים כאמור;

(3)  לא יאוחר מ-1 באפריל של כל שנת רישוי, יקבע מנהל הרשות הממשלתית את יתרת כמות המים המוקצית לחקלאות לאותה שנת רישוי, בהתאם לתנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב-שנתיים מכל סוג ובכל איכות שהיא, ואפשרויות ההפקה וההספקה באותו מועד;

(4)  לענין כמות המים כאמור בפסקה (1), לא יובאו בחשבון מים מאיכות ירודה או מים שאינם זמינים תמיד;

(5)  במקרים ובאזורים שבהם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים הרב-שנתיים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאפשרים זאת, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע כבר ב-1 בינואר של שנת הרישוי את מלוא כמות המים המוקצית לחקלאות לכל שנת הרישוי, בשיעור הגבוה מהאמור בפסקה (1).

מיום 16.2.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 389

הוספת תקנה 8ג

מיום 2.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5747 מיום 2.5.1996 עמ' 804

החלפת תקנה 8ג

הנוסח הקודם:

8ג. כמויות המים המוקצות לחקלאות בכל אחת משנות הרישוי 1995-1993, לפי הענין, ייקבעו כמפורט להלן:

(1) ב- 1 בינואר של כל אחת משנות הרישוי 1995-1993 תיקבע כמות המים המוקצית לחקלאות, בשיעור של 70% אחוזים מכמות המים המוקצית לחקלאות לשנת הרישוי 1989, לרבות כל השינויים שנעשו בה כדין מאז (להלן – הכמות הבסיסית);

(2) נציב המים רשאי לקבוע את כמות המים הבסיסית כאמור בפסקה (1), בסטיה של עד 30% כלפי מעלה, בהתאם לתנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב שנתיים מכל סוג ובכל איכות שהיא ואפשרויות ההפקה וההספקה סמוך למועד הקביעה של כמות המים, כאמור;

(3) לא יאוחר מאשר 1 באפריל של כל אחת משנות הרישוי 1995-1993, יקבע נציב המים את יתרת כמות המים המוקצית לחקלאות לאותה שנת רישוי, בהתאם לתנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב- שנתיים מכל סוג ובכל איכות שהיא, ואפשרויות ההפקה וההספקה באותו מועד;

(4) לענין כמות המים כאמור בפסקה (1), לא יובאו בחשבון מים מאיכות ירודה או מים שאינם זמינים תמיד;

(5) במקרים ובאזורים שבהם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים הרב שנתיים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאפשרים זאת, רשאי נציב המים לקבוע כבר ב- 1 בינואר של כל אחת משנות הרישוי 1995-1993 את מלוא כמות המים המוקצית לחקלאות לכל אחת משנות הרישוי, בשיעור הגבוה מהכמות הבסיסית.

מיום 1.1.2005 עד יום 31.12.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 642

ביטול תקנה 8ג

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

8ג. כמויות המים המוקצות לחקלאות בכל שנת רישוי ייקבעו כמפורט להלן:

(1) ב-1 בינואר של כל שנת רישוי תיקבע כמות המים המוקצית לחקלאות, בשיעור של 75 אחוזים מכמות המים המוקצית לחקלאות לשנת הרישוי 1989, לרבות כל השינויים שנעשו בה כדין מאז;

(2) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע את כמות המים כאמור בפסקה (1), בסטיה של עד 25% כלפי מעלה, בהתאם לתנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב-שנתיים מכל סוג ובכל איכות שהיא ואפשרויות ההפקה וההספקה סמוך למועד הקביעה של כמות המים כאמור;

(3) לא יאוחר מ-1 באפריל של כל שנת רישוי, יקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית את יתרת כמות המים המוקצית לחקלאות לאותה שנת רישוי, בהתאם לתנאים ההידרולוגיים והאקלימיים, מצב מאגרי המים הרב-שנתיים מכל סוג ובכל איכות שהיא, ואפשרויות ההפקה וההספקה באותו מועד;

(4) לענין כמות המים כאמור בפסקה (1), לא יובאו בחשבון מים מאיכות ירודה או מים שאינם זמינים תמיד;

(5) במקרים ובאזורים שבהם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים הרב-שנתיים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאפשרים זאת, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבוע כבר ב-1 בינואר של שנת הרישוי את מלוא כמות המים המוקצית לחקלאות לכל שנת הרישוי, בשיעור הגבוה מהאמור בפסקה (1).

8ג1.    (בוטל).

מיום 4.4.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6028 מיום 4.4.2000 עמ' 433

הוספת תקנה 8ג1

מיום 24.4.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 615

החלפת תקנה 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2000

8ג1. (א) בתקנה זו, "שנת הרישוי 2000" – שנת 2000 למנין הלוח הגרגוריאני.

(ב) (1) כמות המים המוקצית לחקלאות בשנת 2000 תהיה בשיעור שלא יפחת מ-30% ולא יעלה על 80% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות לשנת הרישוי 1989 (להלן – כמות 1989).

(2) כמות המים המוקצית לחלקאות, כאמור בפסקה (1), תיקבע בידי נציב המים בהתאם למצאי המים, לכושר ההעברה של המים, לאזורים השונים ולסדרי העדיפויות של גידולים חקלאיים.

(3) בקביעת סדרי העדיפויות של גידולים חקלאיים, כאמור בפסקה (2), יפעל נציב המים על פי הנחיות שר החקלאות ופיתוח הכפר.

(ג) הקטנת כמויות המים המוקצות, במפורט בתקנת משנה (ב), תיעשה ממים שפירים בלבד.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור חרוד – גלבוע.

(ה) אין בהוראות תקנה זו כדי לפגוע בסמכויות של נציב המים על פי תקנות 8א, 8ג או כל תקנה אחרת מתקנות אלה.

מיום 30.3.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 339

החלפת תקנה 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2002

8ג1. (א) בתקנה זו –

"שנת הרישוי 2002" – שנת 2002;

"חורף 2002" – תקופת הגשמים, שתחילתה בשנת 2001 וסיומה בשנת 2002.

(ב) כמות המים לחקלאות –

(1) תוקצה בשנת הרישוי 2002 בשיעור שלא יפחת מ-20% ולא יעלה על 75% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות לשנת הרישוי 1989;

(2) תוקצה בידי נציב המים בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, בהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) הקטנת כמויות המים המוקצות, כמפורט בתקנת משנה (ב), תיעשה ממים שפירים בלבד.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד-גלבוע.

(ה) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע או להפחית מסמכויות של נציב המים על פי תקנות 8א, 8ג או כל תקנה אחרת בתקנות אלה.

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6385 מיום 9.5.2005 עמ' 642

החלפת תקנה 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2004

8ג1. (א) בתקנה זו –

"שנת הרישוי 2004" – שנת 2004;

"חורף 2004" – תקופת הגשמים שתחילתה בשנת 2003 וסיומה בשנת 2004.

(ב) כמות המים המוקצית לחקלאות –

(1) תהיה בשנת הרישוי 2004 בין 30% ל-100% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות לשנת הרישוי 1989;

(2) תוקצה בידי נציב המים בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, בהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) הקטנת כמויות המים המוקצות, כמפורט בתקנת משנה (ב), תיעשה ממים שפירים בלבד.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן, על מים לחקלאות המשמים למטרות המפורטות להלן, או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד-גלבוע.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6458 מיום 30.1.2006 עמ' 444

החלפת תקנה 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2005

8ג1. (א) בתקנה זו, "שנת הרישוי 2005" – שנת 2005.

(ב) כמות המים השפירים המוקצית לחקלאות –

(1) תהיה בשנת הרישוי 2005 בין 30% לבין 100% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989;

(2) תוקצה בידי נציב המים ב-1 בינואר של שנת הרישוי 2005, בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) נציב המים רשאי להקצות ב-1 באפריל של שנת הרישוי 2005 כמויות מים נוספות על אלה שהוקצו, כאמור בתקנת משנה (ב)(2), בהתאם לאמור באותה תקנת משנה; כמויות המים הכוללות שיוקצו בשנת הרישוי 2005 לא יעלו על כמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989.

(ד) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ תהיה בשנת הרישוי 2005 בשיעור של 91% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות ממפעל זה בשנת הרישוי 1991, בתוספת כל השינויים הקבועים שחלו מאז עד לשנת הרישוי 2004.

(ה) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן, או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד-גלבוע.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 433

החלפת תקנה 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2006

8ג1. (א) בתקנה זו –

"שנת הרישוי 2006" – שנת 2006;

(ב) כמות המים השפירים המוקצית לחקלאות –

(1) תהיה בשנת הרישוי 2006 בין 30% לבין 100% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989 ובלבד שלא תפחת מ-630 מיליון קוב;

(2) תוקצה בידי נציב המים ב-1 בינואר של שנת הרישוי 2006 , בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) נציב המים רשאי להקצות בשנת הרישוי 2006 כמויות מים נוספות על אלה שהוקצו, כאמור בתקנת משנה (ב)(2), בהתאם לאמור באותה תקנת משנה; כמויות המים הכוללות שיוקצו בשנת הרישוי 2006 לא יעלו על כמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989;

(ד) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ תהיה בשנת הרישוי 2006 בשיעור של 91% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות ממפעל זה בשנת הרישוי 1991 , בתוספת כל השינויים הקבועים שחלו מאז עד לשנת הרישוי 2005;

(ה) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן, או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד – גלבוע.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

8ג1. (א) בתקנה זו בסעיף זה, "שנת הרישוי 2007 " – שנת 2007.

(ב) כמות המים השפירים המוקצית לחקלאות –

(1) תהיה בשנת הרישוי 2007 בין 30% לבין 100% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989 ובלבד שלא תפחת מ-620 מיליון קוב;

(2) תוקצה בידי נציב המים ב-1 בינואר של שנת הרישוי 2007, בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) נציב המים רשאי להקצות בשנת הרישוי 2007 כמויות מים נוספות על אלה שהוקצו, כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (ב)(2), בהתאם לאמור באותה תקנת משנה; כמויות המים הכוללות שיוקצו בשנת הרישוי 2007 לא יעלו על כמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989.

(ד) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ תהיה בשנת הרישוי 2007 בשיעור של 91% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות ממפעל זה בשנת הרישוי 1991, בתוספת כל השינויים הקבועים שחלו מאז עד לשנת הרישוי 2006.

(ד1) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל תשלובת הקישון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן – המפעל), תהיה ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007), בשיעור של 90% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות מהמפעל כפי שהוקצתה בשנת הרישוי 1989, בתוספת כל השינויים שחלו מאז עד לשנת הרישוי 2006.

(ה) הוראות תקנה זו סעיף זה לא יחולו באזורים המפורטים להלן, או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד – גלבוע.

מיום 1.1.2008

כללים תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 167

החלפת סעיף 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2007

8ג1. (א) בסעיף זה, "שנת הרישוי 2007" – שנת 2007.

(ב) כמות המים השפירים המוקצית לחקלאות –

(1) תהיה בשנת הרישוי 2007 בין 30% לבין 100% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989 ובלבד שלא תפחת מ-620 מיליון קוב;

(2) תוקצה בידי נציב המים ב-1 בינואר של שנת הרישוי 2007, בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) נציב המים רשאי להקצות בשנת הרישוי 2007 כמויות מים נוספות על אלה שהוקצו, כאמור בסעיף קטן (ב)(2), בהתאם לאמור באותה תקנת משנה; כמויות המים הכוללות שיוקצו בשנת הרישוי 2007 לא יעלו על כמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989.

(ד) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ תהיה בשנת הרישוי 2007 בשיעור של 91% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות ממפעל זה בשנת הרישוי 1991, בתוספת כל השינויים הקבועים שחלו מאז עד לשנת הרישוי 2006.

(ד1) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל תשלובת הקישון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן – המפעל), תהיה ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007), בשיעור של 90% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות מהמפעל כפי שהוקצתה בשנת הרישוי 1989, בתוספת כל השינויים שחלו מאז עד לשנת הרישוי 2006.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו באזורים המפורטים להלן, או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד – גלבוע.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 297

ביטול סעיף 8ג1

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2008

8ג1. (א) בסעיף זה, "שנת הרישוי 2008" – השנה שתחילתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) וסיומה ביום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008).

(ב) כמות המים השפירים המוקצית לחקלאות –

(1) תהיה בשנת הרישוי 2008 בין 30% לבין 100% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות בשנת הרישוי 1989 בתוספת כל השינויים שחלו מאז, ובלבד שלא תפחת מכמות של 454 מיליון קוב;

(2) תוקצה בידי מנהל הרשות ב-1 בינואר של שנת הרישוי 2008, בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות נמוכות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לעניין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) מנהל הרשות רשאי להקצות בשנת הרישוי 2008 כמויות מים נוספות על אלה שהוקצו, כאמור בסעיף קטן (ב)(2), בהתאם לאמור באותו סעיף.

(ד) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ (להלן – המפעל), תהיה בשנת הרישוי 2008 בשיעור של 91% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות ממפעל זה בשנת הרישוי 1991, בתוספת כל השינויים הקבועים שחלו מאז ובלבד שלא תפחת מ-138 מיליון קוב.

(ד1) כמות המים המוקצית לחקלאות ממפעל תשלובת הקישון של מקורות חברת מים בע"מ תהיה בשנת הרישוי 2008 בשיעור של 90% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות מהמפעל, כפי שהוקצתה בשנת הרישוי 1989, בתוספת כל השינויים שחלו מאז ובלבד שלא תפחת מ-27 מיליון קוב.

(ד2) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות בשנת הרישוי 2008 כמויות מים נוספות על אלה שהוקצו, כאמור בסעיפים קטנים (ד) או (ד1) בשיעורים שיקבע ובהתאם למצאי המים בכל מפעל.

(ז) הוראות סעיף זה לא יחולו באזורים המפורטים להלן, או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד – גלבוע.

8ג2.    (בוטלה).

מיום 1.2.2001

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6084 מיום 1.2.2001 עמ' 400

הוספת תקנה 8ג2

מיום 24.4.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 615

ביטול תקנה 8ג2

הנוסח הקודם:

כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2001

8ג2. (א) בתקנה זו –

"שנת הרישוי 2001 – שנת 2001;

"חורף 2001" – תקופת הגשמים, שתחילה בשנת 2000 וסיומה בשנת 2001.

(ב) כמות המים לחקלאות -

(1) תוקצה בשנת הרישוי 2001 בשיעור שלא יפחת מ-20% ולא יעלה על 75% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות לשנת הרישוי 1989;

(2) תוקצה בידי נציב המים בהתאם למצאי המים ולכושר העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות נמכוות המצויים בידי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל הגידולים החקלאיים.

(ג) הקטנת כמויות המים המוקצות, כמפורט בתקנת משנה (ב), תיעשה ממים שפירים בלבד.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן או על מים המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

(1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן ושפעה;

(2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר הנגב;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור עמק חרוד – גלבוע.

(ה) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע או להפחית מסמכויותיו של נציב המים על פי תקנות 8א, 8ג או כל תקנה אחרת בתקנות אלה.

8ג3.    (בוטלה).

מיום 1.2.2001

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6084 מיום 1.2.2001 עמ' 400

הוספת תקנה 8ג3

מיום 24.4.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 615

בוטלה תקנה 8ג3

הנוסח הקודם:

קביעת כמויות מים מוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2001 בתנאים קיצוניים

8ג3. (א) לא יאוחר מח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001), יהיה נציב המים רשאי, באישור שר התשתיות הלאומיות, להקטין ולקבוע מחדש את כמויות המים המוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2001, אם מצא, על פי קביעות השירות ההידרולוגי וועדת התפעול הפועלת ליד נציב המים, כי יבולי המים של חורף 2001 נופלים מן הממוצע.

(ב) הקטנה וקביעה מחדש של כמויות המים המוקצות לחקלאות בשנת הרישוי 2001, כאמור בתקנת משנה (א), לא תעלה על ההקטנה המתחייבת ממצב יבולי המים בחורף 2001, ותיעשה בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 8ג2(ב)(2).

השקיית גנים

8ד.     (א)  בתקנה זו –

           "גן ציבורי" – גן נוי מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבורית אחרת;

           "גן פרטי" – גן שאינו גן ציבורי.

           (ב)  לא יצרוך אדם מים להשקיה –

(1)   בגן ציבורי או בגן פרטי אלא כאמור בפסקה (2) או (3) לפי העניין;

(2)   בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפקדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(3)   בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים אפריל עד נובמבר ובאזורים המצויים דרומית לקו המשורטט במפה שבתוספת הרביעית (להלן – קו מיעוט משקעים) – בכל חודשי השנה; ובלבד שההשקעה תיעשה בשעות שבין 17:00 ו-10:00 למחרת; ואולם לעניין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצריך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות;

(4)   בצדי דרכים ובאיי תנועה בין-עירוניים אלא אם כן הם מים שנועדו להשקיית צמחיה חסכונית במים באמצעות מערכת השקיה בטפטוף; לעניין סעיף קטן זה, "צמחיה חסכונית במים" – צמחיה שצריכת המים שלה למטר מרובע אינה עולה על 200 ליטר לשנה כאשר כמות המשקעים השנתית אינה פחותה מ-250 מילימטר לשנה.

           (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו על משתלות ועל השקיית צמחי נוי בעציצים.

           (ד)[1] העובר על סעיפים קטנים (א) עד (ג), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

           (ה)  מנהל הרשות הממשלתית, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, יפרסם המלצות בדבר תכנון גנים חסכוניים במים והשקיית גני נוי, וימציאן למעוניינים, בכתב או באינטרנט, וכן יפרסם המלצות בדבר מנת המים הממוצעת השנתית לגן נוי, לפי האזור הגאוגרפי, גיל הצמחיה, הרכב הצמחיה, אופיו של הגן וכיוצא באלה.

מיום 16.2.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 389

הוספת תקנה 8ד

מיום 8.8.2001

תק' (מס' 4) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 993

החלפת תקנה 8ד

הנוסח הקודם:

השקיית גינון ציבורי וגינון פרטי

8ד. (א) בתקנה זו-

"גינון ציבורי" – גינון מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבורית;

"גינון פרטי" – גינון מושקה שאינו גינון ציבורי;

"גינון חדש" – גינון ציבורי או גינון פרטי, שהוקמו לאחר תחילתו של פרק זה.

(ב) לא יספק ולא יצרוך אדם מים להשקיית גינון ציבורי וגינון פרטי בהמטרה אלא בחדשים מאי-אוקטובר ובין השעות 20.00 בערב ל-06.00 בבוקר בלבד.

(ג) המגבלות האמורות בתקנת משנה (ב) לא יחולו על השקיה בטפטוף.

(ד) לא יספק ולא יצרוך אדם מים להשקיית גינון חדש, אלא אם כן הותקנה בגינון החדש מערכת השקיה יעילה עם קציבת מים אוטומטית.

(ה) השקיית גינון ציבורי תיעשה אך ורק בפיקוחו של אדם, אשר יוסמך לענין זה בידי נציב המים או מי שהוא יסמיך לענין זה.

(ז) הוראות תקנה למעט תקנת משנה (ד), לא יחולו על גינון ציבורי, המושקה בקולחין מטוהרים, בהתאם להיתר שניתן על פי כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשנ"א-1981.

(ח) הוראות תקנה זו לא יחולו על משתלות ועל צמחי נוי בעציצים.

(ט) העובר על הוראה מהוראות תקנה זו, דינו – קנס שלא יעלה על האמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(א) בתקנה זו בסעיף זה -

"גן ציבורי" - גן נוי מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבור אחרת;

"גן פרטי" - גן שאינו גן ציבורי;

"גן חדש" - גן ציבורי או גן פרטי שהוקם לאחר תחילתה של תקנה זו תחילתו של סעיף זה;

"גן קיים" - גן ציבורי או גן פרטי שאינו גן חדש;

"מד-מים" - מכשיר המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצינורות, שיש לגביו תקן ישראלי או שאישר אותו נציב המים.

(ב) לא יצרוך אדם מים להשקיה -

(1) בגן ציבורי חדש, לרבות שבצדי דרכים ובאיי תנועה בין-עירוניים;

(2) בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(3) בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים מאי עד אוקטובר, בשעות שבין 19:00 ו-7:00 למחרת; ואולם לענין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצרוך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות.

(ג) הוראות תקנה זו סעיף זה לא יחולו על משתלות ועל השקיית צמחי נוי בעציצים.

(ד) העובר על תקנות משנה סעיפים קטנים (א) עד (ג), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 23.8.2008 (בכפוף להוראת שעה להלן)

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6695 מיום 24.7.2008 עמ' 1145

(א) בסעיף זה -

"גן ציבורי" - גן נוי מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבור אחרת;

"גן פרטי" - גן שאינו גן ציבורי;

"גן חדש" - גן ציבורי או גן פרטי שהוקם לאחר תחילתו של סעיף זה;

"גן קיים" - גן ציבורי או גן פרטי שאינו גן חדש;

"מד-מים" - מכשיר המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצינורות, שיש לגביו תקן ישראלי או שאישר אותו נציב המים.

(ב) לא יצרוך אדם מים להשקיה -

(1) בגן ציבורי חדש, לרבות שבצדי דרכים ובאיי תנועה בין-עירוניים;

(2) בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(3) בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים מאי עד אוקטובר, בשעות שבין 19:00 ו-7:00 למחרת; ואולם לענין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצרוך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות.

(ב) לא יצרוך אדם מים להשקיה –

(1) בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(2) בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים מאי עד אוקטובר, בשעות שבין 19.00 ובין 7.00 למחרת; ואולם לעניין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצרוך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות.

מיום 23.8.2008 עד יום 25.2.2009

הוראת שעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6695 מיום 24.7.2008 עמ' 1145

הוראת שעה (תיקון) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6758 מיום 25.2.2009 עמ' 556

הוספת פסקה 8ד(ב)(3)

הנוסח:

(3) בגן ציבורי חדש, לרבות בצדי דרכים ובאיי תנועה בין-עירוניים אלא אם כן הם מי קולחים או מים שפירים שנועדו להשקיית צמחיה חסכונית במים באמצעות מערכת השקיה בטפטוף; לעניין סעיף זה –

"גן ציבורי חדש" – גן שהוחל בשתילתו לאחר יום התחילה או חלק בגן ציבורי קיים, שהוחל בשתילתו לאחר יום התחילה;

"גן קיים" – גן שהוקם לפני יום התחילה;

"צמחיה חסכונית במים" – צמחיה שצריכת המים שלה למטר מרובע אינה עולה על 200 ליטר בשנה כאשר כמות המשקעים השנתית אינה פחותה מ-250 מילימטר לשנה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

8ד. (א) בסעיף זה -

"גן ציבורי" - גן נוי מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבור אחרת;

"גן פרטי" - גן שאינו גן ציבורי;

"גן חדש" – (נמחקה);

"גן קיים" – (נמחקה);

"מד-מים" - מכשיר המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצינורות, שיש לגביו תקן ישראלי או שאישר אותו נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

(ב) לא יצרוך אדם מים להשקיה –

(1) בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(2) בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים מאי עד אוקטובר, בשעות שבין 19.00 ובין 7.00 למחרת; ואולם לעניין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצרוך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות;

(3) בגן ציבורי חדש, לרבות בצדי דרכים ובאיי תנועה בין-עירוניים אלא אם כן הם מי קולחים או מים שפירים שנועדו להשקיית צמחיה חסכונית במים באמצעות מערכת השקיה בטפטוף; לעניין סעיף זה –

"גן ציבורי חדש" – גן שהוחל בשתילתו לאחר יום התחילה או חלק בגן ציבורי קיים, שהוחל בשתילתו לאחר יום התחילה;

"גן קיים" – גן שהוקם לפני יום התחילה;

"צמחיה חסכונית במים" – צמחיה שצריכת המים שלה למטר מרובע אינה עולה על 200 ליטר בשנה כאשר כמות המשקעים השנתית אינה פחותה מ-250 מילימטר לשנה.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על משתלות ועל השקיית צמחי נוי בעציצים.

(ד) העובר על סעיפים קטנים (א) עד (ג), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ה) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, יפרסם המלצות בדבר תכנון גנים חסכוניים במים והשקיית גני נוי, וימציאן למעוניינים, בכתב או באינטרנט, וכן יפרסם המלצות בדבר מנת המים הממוצעת השנתית לגן נוי, לפי האזור הגאוגרפי, גיל הצמחיה, הרכב הצמחיה, אופיו של הגן וכיוצא באלה.

מיום 25.2.2009

כללים (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6758 מיום 25.2.2009 עמ' 556

החלפת סעיפים קטנים 8ד(א), 8ד(ב)

הנוסח הקודם:

(א) בסעיף זה –

"גן ציבורי" - גן נוי מושקה, הנמצא בבעלותה או בהחזקתה של רשות מקומית, רשות ממלכתית או רשות ציבור אחרת;

"גן פרטי" - גן שאינו גן ציבורי;

"גן חדש" – (נמחקה);

"גן קיים" – (נמחקה);

"מד-מים" - מכשיר המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצינורות, שיש לגביו תקן ישראלי או שאישר אותו מנהל הרשות הממשלתית.

(ב) לא יצרוך אדם מים להשקיה –

(1) בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפרדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(2) בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים מאי עד אוקטובר, בשעות שבין 19.00 ובין 7.00 למחרת; ואולם לעניין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצרוך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות.

מיום 15.9.2009

פסקה 8ד(ב)(4) מיום 14.11.2009

כללים (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6811 מיום 15.9.2009 עמ' 1337

(ב) לא יצרוך אדם מים להשקיה –

(1) בגן ציבורי או בגן פרטי אלא כאמור בפסקה (2) או (3) לפי העניין;

(2) בגן ציבורי או בגן פרטי ששטחו עולה על 50 מטרים רבועים, אלא אם כן הותקנה בו מערכת השקיה יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד-מים, או עם קציבת כמות מים או עם שילוב של שניהם, המאפשרת, בין השאר, השקיה נפקדת לפי קבוצות צמחים בהתאם למנת המים הדרושה להם;

(3) בגן ציבורי ובגן פרטי, אלא בחודשים מאי עד אוקטובר, בשעות שבין 19:00 ו-7:00 למחרת אפריל עד נובמבר ובאזורים המצויים דרומית לקו המשורטט במפה שבתוספת הרביעית (להלן – קו מיעוט משקעים) – בכל חודשי השנה; ובלבד שההשקעה תיעשה בשעות שבין 17:00 ו-10:00 למחרת; ואולם לעניין השקיה בטפטוף, רשאי אדם לצריך מים להשקיה בחודשים האמורים אף שלא בשעות האמורות;

(4) בצדי דרכים ובאיי תנועה בין-עירוניים אלא אם כן הם מים שנועדו להשקיית צמחיה חסכונית במים באמצעות מערכת השקיה בטפטוף; לעניין סעיף קטן זה, "צמחיה חסכונית במים" – צמחיה שצריכת המים שלה למטר מרובע אינה עולה על 200 ליטר לשנה כאשר כמות המשקעים השנתית אינה פחותה מ-250 מילימטר לשנה.

פרק ב': השימוש במים ברשויות מקומיות

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 751

פרק ב': השימוש במים ברשויות מקומיות למטרת צורכי בית

מים למטרת צורכי בית בספק של מים לצורכי בית

9.    (א)  בסעיף זה, "שנת רישוי" - שנה שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בדצמבר, למנין הלוח הגרגוריאני.

           (ב)  ספק של מים לצורכי בית רשאי לצרוך מים לצורכי בית לרבות גינות נוי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר ושימושים אחרים, שלא נזכרו במקום אחר בכללים אלה (להלן – למטרת צורכי בית), על פי צרכיו.

           (ג)   מנהל הרשות הממשלתית רשאי, אם ראה צורך לעשות כן עקב תנאים הידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה, להגביל ברשיון ההפקה את כמות המים שספק של מים לצורכי בית יורשה להפיק ממקור מים מסויים למטרת צורכי בית.

           (ג1) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע ברישיון הפקה של ספק, הרוכש מים לצורך אספקה לאחרים, כמות מים למטרת צורכי בית, המשקפת את הצריכה הצפויה למטרה זו; קבע מנהל הרשות הממשלתית כמות כאמור, תשמש הכמות לצורך חיוב בתעריפי מים; קביעת כמות לפי סעיף קטן זה לא תפגע באפשרות של הספק האמור לצרוך מים כאמור בסעיף קטן (ב).

           (ד)  (בוטל).

           (ה)  (בוטל).

           (ו)   הוגבלה ברשיון ההפקה כמות המים שספק של מים לצורכי בית רשאי להפיק ממקור מים מסוים למטרת צורכי בית, כאמור בסעיף קטן (ג), יחולו לגבי מקור המים האמור הוראות תקנות התשלום המיוחד.

           (ז)   למרות האמור בסעיף זה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע לספק של מים לצורכי בית ברשיון הפקה כמות מים מוקצית למטרת צורכי בית אם מצא, כי הספק של מים לצורכי בית אינו משתמש במים למטרת צורכי בית ביעילות ובחסכון; כן רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות כן, אם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאלצים אותו לעשות זאת.

מיום 13.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4380 מיום 13.7.1982 עמ' 1309

החלפת פרט 9(2)2.1

הנוסח הקודם:

2.1 לבתי מלון -

לבתי מלון בדרוג 3 כוכבים – 110 מ"ק לחדר;

לבתי מלון בדרוג 4 כוכבים – 200 מ"ק לחדר;

לבתי מלון בדרוג 5 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון.

מיום 7.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1077

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. כמות המים המוקצית לרשות מקומית תיקבע לפי החישוב המפורט להלן:

(1) לצרכי בית, לרבות גינות נוי – הצריכה לנפש לשימוש זה ברשות המקומית מוכפלת במספר הנפשות ברשות המקומית.

(2) לשירותים ושירותים ציבוריים -

2.1 לבתי מלון -

בדירוג 3 כוכבים –

125 מ"ק לחדר;

באזור אילת – 200 מ"ק לחדר;

בדירוג 4 כוכבים –

220 מ"ק לחדר;

באזורי אילת וים המלח – 300 מ"ק לחדר;

למיתקנים מיוחדים, שאינם מאפיינים בתי מלון בדירוג 3 ו-4 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון, ובתנאי שקיימת מדידת מים נפרדת למיתקן כאמור.

לבתי מלון בדירוג 5 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון.

2.2 לבתי חולים מ-400 מיטות ומעלה – לפי קביעת נציב המים לגבי כל בית חולים.

2.3 לקמפוסים אוניברסיטאים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל קמפוס.

2.4 למיתקני תחבורה – תחנות מרכזיות לאוטובוסים, נמלי תעופה, נמלים וכיוצא באלה – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מיתקן תחבורה.

2.5 למיתקני בטחון – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מיתקן ביטחוןץ

2.6 לשירותים כלליים, שהם מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים, וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר – לפי הצריכה לנפש לשימוש זה ברשות המקומית מוכפלת במספר הנפשות ברשות המקומית.

(3) לגינון ציבורי – לפי 600 מ"ק לדונם גינון מושקה.

3.1 ברשויות המקומיות הנמצאות בין קו ישר ממזרח למערב המחבר את הערים אשקלון וקרית גת, לבין קו ישר ממזרח למערב, העובר דרך העיר באר-שבע, לרבות הרשויות המקמויות האמורות – לפי 700 מ"ק לדונם גינון ציבורי מושקה.

3.2 ברשויות מקומיות הנמצאות בעמק בית-שאן – לפי 700 מ"ק לדונם גינון ציבורי מושקה.

3.3 ברשויות מקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח למערב, העובר דרך העיר באר שבע – לפי 800 מ"ק לדונם גינון מושקה.

מיום 1.9.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5130 מיום 1.9.1988 עמ' 1089

החלפת פרט 9(2)2.1

הנוסח הקודם:

2.1 לבתי מלון – בדירוג 3 כוכבים – 125 מ"ק לחדר;

באזור אילת – 200 מ"ק לחדר;

בדירוג 4 כוכבים – 220 מ"ק לחדר; באזור אילת וים המלח – 300 מ"ק לחדר;

למיתקנים מיוחדים, שאינם מאפיינים בתי מלון בדירוג 3 ו-4 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון, ובתנאי שקיימת מדידת מים נפרדת למיתקן האמור.

לבתי מלון בדירוג 5 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון.

מיום 11.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5550 מיום 12.10.1993 עמ' 19

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

כמות מים מוקצית לרשות מקומית

9. כמות מים המוקצית לרשות מקומית תיקבע לפי חישוב המפורט להלן:

(1) (א) לצרכי בית – לרבות גינות נוי, גינון צבורי, שירותים כללים, מלאכה, מסחר, וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר בתקנות אלה (להלן-לצרכי בית) – מספר הנפשות ברשות המקומית מוכפל ב-75. (להלן –המכפלה).

(ב) רשות מקומית שצריכה בפועל לצרכי בית בשנה שקדמה לשנה עבורה נקבעת כמות המים המוקצית (להלן – הצריכה בפועל), כמות מים הקטנה מן המכפלה, תהיה זכאית לכמות מים לצרכי בית בהתאם לצריכה בפועל.

(ג) רשות מקומית שהצריכה בפועל שלה בשנת 1986/87 היתה גדולה מן המכפלה ב-15%, תהיה זכאית בשנת 1987/88 בלבד למכפלה בצירוף מחצית ההפרש שבין הצריכה בפועל לבין המכפלה.

(2) לשירותים ציבוריים –

2.1 לבתי מלון –

לבתי מלון בדירוג 1-2 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון.

לבתי מלון בדירוג 3 כוכבים – 125 מ"ק לחדר. באזור אילת – 270 מ"ק לחדר. באזור ים המלח – 280 מ"ק לחדר.

לבתי מלון בדירוג 4 כוכבים – 220 מ"ק לחדר. באזור אילת – 370 מ"ק לחדר. באזור ים המלך – 420 מ"ק לחדר.

למיתקנים מיוחדים, שאינם מאפיינים בתי מלון בדירוג 3 ו-4 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון, ובתנאי שקיימת מדידת מים נפרדת למתקן כאמור.

לבתי מלון בדירוג 5 כוכבים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון.

2.2 לבתי חולים מ-400 מיטות ומעלה – לפי קביעת נציב המים לגבי כל בית חולים.

2.3 לקמפוסים אוניברסיטאים – לפי קביעת נציב המים לגבי כל קמפוס.

2.4 למתקני תחבורה – תחנות מרכזיות לאוטובוסים, נמלי תעופה, נמלים וכיוצא באלה – לפי קביעת נציב המים לגבי כל מיתקן תחבורה.

2.5 למיתקן בטחון- לפי קביעת נציב המים לגבי כל מתקן ביטחון.

מיום 1.2.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 678

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

כמות מים מוקצית לרשות מקומית לצריכה ביתית

9. (א) בתקנה זו, "שנת רישוי" - שנה שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בדצמבר, למנין הלוח הגרגוריאני.

(ב) כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצרכי בית, לרבות גינות נוי, גינון ציבורי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר בתקנות אלה, אך למעט חקלאות ותעשיה (להלן – צריכה ביתית), בשנת הרישוי 1994, תיקבע על פי צריכת מים בפועל של אותה רשות מקומית לצריכה ביתית בשנת הרישוי האחרונה שלגביה יש בידי נציב המים נתונים מעודכנים בדבר צריכת המים בפועל כאמור.

(ג) הפרש צריכה בשיעור העולה 10% מכמות המים המוקצית לרשות המקומית לצריכה ביתית, יחוייב בתשלום מיוחד, כמשמעותו בתקנות המים (תשלום מיוחד), התשל"ט-1978; לענין זה, "הפרש צריכה" – ההפרש בין כמות המים לצריכה ביתית שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים בשנת הרישוי, לפי הענין, ובין כמות המים שהוקצתה לרשות המקומית באותה שנת רישוי.

(ד) נציב המים רשאי, במקרים יוצאי דופן, להגדיל או להקטין את כמות המים המוקצית לרשות המקומית לצריכה ביתית, כאמור בתקנת משנה (ב), אם התנאים הקיימים ברשות המקומית, ההתפתחות שלה או שאר נסיבות הענין מחייבים זאת; כמו כן רשאי נציב המים, בשלוש שנות הרישוי החל בשנת 1994, להגדיל את השיעור של 10% הנקוב בתקנת משנה (ג), לרשויות המקומיות שבהן קיים הפרש צריכה גבוה מן הסביר והן נקטו פעולות משמעותיות להקטנתו.

(ה) בשנת הרישוי 1995 ובכל שנה שלאחריה, תיקבע כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצריכה ביתית על פי צריכת המים בפועל של אותה רשות מקומית לצריכה ביתית בשנת הרישוי שקדמה לה, בשינוי של 2% בשל גידול או ירידה צפויים באוכלוסיה, לפי הענין, ובניכוי הפרש הצריכה בשנה הקודמת, כאמור.

מיום 27.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 222

(ד) בנוסף לכל חובת דיווח המוטלת על רשות מקומית על פי חוק מדידת מים, תשט"ו-1955, ותקנותיו, או על פי תנאי רשיון ההפקה וההספקה, תדווח רשות מקומית לנציב המים על מכירת המים לצריכה ביתית למשתמשים במים בתחומיה (להלן - הכמות שנמכרה לצריכה ביתית), במועדים הבאים:

(1) לא יאוחר מאשר בסוף חודש יולי של כל שנת רישוי - לגבי סך כל כמויות המים לצריכה ביתית שנמכרו בששת החודשים הראשונים של שנת הרישוי;

(2) לא יאוחר מאשר בסוף חודש ינואר בסוף חודש אפריל של שנת הרישוי הבאה - לגבי סך כל כמויות המים לצריכה ביתית שנמכרו במשך כל שנת הרישוי הקודמת;

(2א) דיווח כאמור בפסקאות (1) ו-(2) יכול שייעשה במדיה ממוחשבת או בכל אופן אחר, שאישר נציב המים מראש;

(3) ברשות מקומית שלא תדווח לנציב המים, כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לעיל, יהיה רשאי נציב המים לקבוע את הכמות שנמכרה לצריכה ביתית לפי הנתונים המצויים בידיו.

(ה) על הפרש צריכה בשיעור העולה על 15% מהצריכה הביתית בפועל יחולו תקנות המים (תשלום מיוחד), תשל"ט-1978 (להלן – תקנות התשלום המיוחד) ; לענין זה, "הפרש צריכה" – ההפרש בין כמות המים לצריכה ביתית שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים בשנת הרישוי, לפי הענין, לבין הכמות שנמכרה לצריכה ביתית.

(ה) על הפרש צריכה בשיעור העולה על 13% יחולו תקנות המים (תשלום מיוחד), תשל"ט-1978 (להלן -  תקנות התשלום המיוחד); לענין זה, "הפרש צריכה" - ההפרש בין כמות המים שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים בשנת הרישוי, לפי הענין, לכל מטרות הצריכה, לבין כמות המים שסיפקה או מכרה לכל מטרות הצריכה.

מיום 15.12.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6132 מיום 15.11.2001 עמ' 83

(ה) על הפרש צריכה בשיעור העולה על 13% 12% יחולו תקנות המים (תשלום מיוחד), תשל"ט-1978 (להלן -  תקנות התשלום המיוחד); לענין זה, "הפרש צריכה" - ההפרש בין כמות המים שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים בשנת הרישוי, לפי הענין, לכל מטרות הצריכה, לבין כמות המים שסיפקה או מכרה לכל מטרות הצריכה.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

9. (א) בתקנה זו בסעיף זה, "שנת רישוי" - שנה שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בדצמבר, למנין הלוח הגרגוריאני.

(ב) החל בשנת הרישוי 1995, לא תיקבע ברשיון הפקה כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצורכי בית, לרבות גינות נוי, גינון ציבורי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר בתקנות בכללים אלה, אך למעט חקלאות ותעשיה (להלן - צריכה ביתית); רשות מקומית תהיה רשאית לצרוך מים לצריכה ביתית על פי צרכיה (להלן - צריכה ביתית בפועל).

(ג) נציב המים רשאי, אם ראה צורך לעשות כן עקב תנאים הידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה, להגביל ברשיון ההפקה את כמות המים שהרשות המקומית תורשה להפיק ממקור מים מסויים לצריכה ביתית.

(ד) בנוסף לכל חובת דיווח המוטלת על רשות מקומית על פי חוק מדידת מים, תשט"ו-1955, ותקנותיו, או על פי תנאי רשיון ההפקה וההספקה, תדווח רשות מקומית לנציב המים על מכירת המים לצריכה ביתית למשתמשים במים בתחומיה (להלן - הכמות שנמכרה לצריכה ביתית), במועדים הבאים:

(1) לא יאוחר מאשר בסוף חודש יולי של כל שנת רישוי - לגבי סך כל כמויות המים לצריכה ביתית שנמכרו בששת החודשים הראשונים של שנת הרישוי;

(2) לא יאוחר מאשר בסוף חודש אפריל של שנת הרישוי הבאה - לגבי סך כל כמויות המים לצריכה ביתית שנמכרו במשך כל שנת הרישוי הקודמת;

(2א) דיווח כאמור בפסקאות (1) ו-(2) יכול שייעשה במדיה ממוחשבת או בכל אופן אחר, שאישר נציב המים מראש;

(3) ברשות מקומית שלא תדווח לנציב המים, כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לעיל, יהיה רשאי נציב המים לקבוע את הכמות שנמכרה לצריכה ביתית לפי הנתונים המצויים בידיו.

(ה) על הפרש צריכה בשיעור העולה על 12% יחולו תקנות המים (תשלום מיוחד), תשל"ט-1978 (להלן -  תקנות התשלום המיוחד); לענין זה, "הפרש צריכה" - ההפרש בין כמות המים שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים בשנת הרישוי, לפי הענין, לכל מטרות הצריכה, לבין כמות המים שסיפקה או מכרה לכל מטרות הצריכה.

(ו) הוגבלה ברשיון ההפקה כמות המים שהרשות המקומית רשאית להפיק ממקור מים מסוים לצריכה ביתית, כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (ג), יחולו לגבי מקור המים האמור הוראות תקנות התשלום המיוחד.

(ז) למרות האמור בתקנה זו בסעיף זה, רשאי נציב המים לקבוע לרשות מקומית ברשיון הפקה כמות מים מוקצית לצריכה ביתית אם מצא, כי הרשות המקומית אינה משתמשת במים לצריכה ביתית ביעילות ובחסכון; כן רשאי נציב המים לעשות כן, אם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאלצים אותו לעשות זאת.

מיום 1.1.2009

כללים (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6712 מיום 21.9.2008 עמ' 1423

(ב) החל בשנת הרישוי 1995, לא תיקבע ברשיון הפקה כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצורכי בית, לרבות גינות נוי, גינון ציבורי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר בכללים אלה, אך למעט חקלאות ותעשיה (להלן - צריכה ביתית); רשות מקומית תהיה רשאית לצרוך מים לצריכה ביתית על פי צרכיה (להלן - צריכה ביתית בפועל).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296, 297

(ב) החל בשנת הרישוי 1995, לא תיקבע ברשיון הפקה כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצורכי בית, לרבות גינות נוי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר בכללים אלה (להלן - צריכה ביתית); רשות מקומית תהיה רשאית לצרוך מים לצריכה ביתית על פי צרכיה (להלן - צריכה ביתית בפועל).

(ב) הרשות המקומית רשאית לצרוך מים לצורכי בית לרבות גינות נוי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר ושימושים אחרים, שלא נזכרו במקום אחר בכללים אלה (להלן – צריכה ביתית), על פי צרכיה.

(ג) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי, אם ראה צורך לעשות כן עקב תנאים הידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה, להגביל ברשיון ההפקה את כמות המים שהרשות המקומית תורשה להפיק ממקור מים מסויים לצריכה ביתית.

(ד) בנוסף לכל חובת דיווח המוטלת על רשות מקומית על פי חוק מדידת מים, תשט"ו-1955, ותקנותיו, או על פי תנאי רשיון ההפקה וההספקה, תדווח רשות מקומית לנציב המים על מכירת המים לצריכה ביתית למשתמשים במים בתחומיה (להלן - הכמות שנמכרה לצריכה ביתית), במועדים הבאים:

(1) לא יאוחר מאשר בסוף חודש יולי של כל שנת רישוי - לגבי סך כל כמויות המים לצריכה ביתית שנמכרו בששת החודשים הראשונים של שנת הרישוי;

(2) לא יאוחר מאשר בסוף חודש אפריל של שנת הרישוי הבאה - לגבי סך כל כמויות המים לצריכה ביתית שנמכרו במשך כל שנת הרישוי הקודמת;

(2א) דיווח כאמור בפסקאות (1) ו-(2) יכול שייעשה במדיה ממוחשבת או בכל אופן אחר, שאישר נציב המים מראש;

(3) ברשות מקומית שלא תדווח לנציב המים, כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לעיל, יהיה רשאי נציב המים לקבוע את הכמות שנמכרה לצריכה ביתית לפי הנתונים המצויים בידיו.

(ה) על הפרש צריכה בשיעור העולה על 12% יחולו תקנות המים (תשלום מיוחד), תשל"ט-1978 (להלן - תקנות התשלום המיוחד); לענין זה, "הפרש צריכה" - ההפרש בין כמות המים שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים בשנת הרישוי, לפי הענין, לכל מטרות הצריכה, לבין כמות המים שסיפקה או מכרה לכל מטרות הצריכה.

(ו) הוגבלה ברשיון ההפקה כמות המים שהרשות המקומית רשאית להפיק ממקור מים מסוים לצריכה ביתית, כאמור בסעיף קטן (ג), יחולו לגבי מקור המים האמור הוראות תקנות התשלום המיוחד.

(ז) למרות האמור בסעיף זה, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבוע לרשות מקומית ברשיון הפקה כמות מים מוקצית לצריכה ביתית אם מצא, כי הרשות המקומית אינה משתמשת במים לצריכה ביתית ביעילות ובחסכון; כן רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לעשות כן, אם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאלצים אותו לעשות זאת.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 751

מים לצריכה ביתית למטרת צורכי בית ברשות מקומית בספק של מים לצורכי בית

9. (א) בסעיף זה, "שנת רישוי" - שנה שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בדצמבר, למנין הלוח הגרגוריאני.

(ב) הרשות המקומית רשאית ספק של מים לצורכי בית רשאי לצרוך מים לצורכי בית לרבות גינות נוי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר ושימושים אחרים, שלא נזכרו במקום אחר בכללים אלה (להלן – צריכה ביתית למטרת צורכי בית), על פי צרכיה צרכיו.

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי, אם ראה צורך לעשות כן עקב תנאים הידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה, להגביל ברשיון ההפקה את כמות המים שהרשות המקומית תורשה שספק של מים לצורכי בית יורשה להפיק ממקור מים מסויים לצריכה ביתית למטרת צורכי בית.

(ג1) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע ברישיון הפקה של ספק, הרוכש מים לצורך אספקה לאחרים, כמות מים למטרת צורכי בית, המשקפת את הצריכה הצפויה למטרה זו; קבע מנהל הרשות הממשלתית כמות כאמור, תשמש הכמות לצורך חיוב בתעריפי מים; קביעת כמות לפי סעיף קטן זה לא תפגע באפשרות של הספק האמור לצרוך מים כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) (בוטל).

(ה) (בוטל).

(ו) הוגבלה ברשיון ההפקה כמות המים שהרשות המקומית רשאית שספק של מים לצורכי בית רשאי להפיק ממקור מים מסוים לצריכה ביתית למטרת צורכי בית, כאמור בסעיף קטן (ג), יחולו לגבי מקור המים האמור הוראות תקנות התשלום המיוחד.

(ז) למרות האמור בסעיף זה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע לרשות מקומית לספק של מים לצורכי בית ברשיון הפקה כמות מים מוקצית לצריכה ביתית למטרת צורכי בית אם מצא, כי הרשות המקומית אינה משתמשת הספק של מים לצורכי בית אינו משתמש במים לצריכה ביתית למטרת צורכי בית ביעילות ובחסכון; כן רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות כן, אם התנאים ההידרולוגיים, מצב מאגרי המים או אפשרויות ההפקה וההספקה מאלצים אותו לעשות זאת.

9א.     (בוטל).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 297

הוספת סעיף 9א

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 751

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

דיווח על כמויות המים המסופקות

9א. (א) נוסף על כל חובת דיווח המוטלת על רשות מקומית לפי חוק מדידת מים, התשט"ו-1955, על פי תנאי רישיון ההפקה וההספקה או על פי כל הוראה אחרת, תדווח רשות מקומית למנהל הרשות על אספקת מים בתחומיה למטרות הצריכה והשימושים השונים, במועדים האלה:

(1) למטרת שירותים ציבוריים – גינון ציבורי –

(א) לא יאוחר מן החמישה עשר ביולי של שנת הרישוי – לגבי כמויות שנצרכו עד סוף חודש יוני;

(ב) לא יאוחר מן החמישה עשר בספטמבר של שנת הרישוי – לגבי כמויות שנצרכו עד סוף חודש אוגוסט;

(ג) לא יאוחר מן החמישה עשר בנובמבר של שנת הרישוי – לגבי כמויות שנצרכו עד סוף חודש אוקטובר;

(ד) לא יאוחר מן החמישה עשר בינואר של שנת הרישוי העוקבת – לגבי כמויות שנצרכו עד סוף חודש דצמבר;

(2) למטרות ולשימושים אחרים לא יאוחר מן האחד באפריל של שנת הרישוי הבאה – לגבי סך כל כמויות המים לשימושים ולמטרות הצריכה השונות שסופקו במשך כל שנת הרישוי הקודמת.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה במדיה ממוחשבת או באופן אחר שאישר מנהל הרשות הממשלתית או מי מטעמו מראש; הדוח יכלול את הפרטים שידרוש מנהל הרשות הממשלתית מזמן לזמן.

(ג) לא דיווחה רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע לגביה את הכמות שסופקה למטרות הצריכה והשימושים השונים לפי הנתונים המצויים בידו.

10.   (בוטלה).

מיום 7.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1077

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. (א) נציב המים רשאי לקבוע לרשות המקומית תוספת לכמות המים המוקצית בשל פחת מים, שלא תעלה על 10% מכמות המים המוקצית לאותה רשות מקומית, למעט כמויות מים מוקצות בנפרד לצרכנים לחקלאות ולתעשיה וכן תוספת בשל פחת מים, שלא תעלה על 5% מכלל כמות המים המוקצית מהנפרד לחקלאות ולתעשיה באותה רשות מקומית.

(ב) רשות מקומית אשר תוכיח, להנחת דעתו של נציב המים, כי יש לה בפועל פחת גדול יותר מ-10%, תהיה זכאית, במשך חמש שנים בלבד מיום תחילתן של תקנות אלה, לתוספת נוספת לכמות המים המוקצית, בשיעור של 20% מההפרש שבין הפחת בפועל לבין ה-10% האמורים בתקנת משנה (א).

מיום 11.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5550 מיום 12.10.1993 עמ' 19

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

פחת מים

10. (א) נציב המים רשאי להכיר לרשות מקומית בפחת מים, בכמות שלא תעלה על 10% מכמות המים המוקצית לה, למעט כמויות מים המוקצות בנפרד לצרכנים לחקלאות ולתעשיה; לגבי כמויות מים מוקצות בנפרד לצרכנים לחקלאות ולתעשיה, רשאי נציב המים להכיר בפחת מים בכמות שלא תעלה על 5% מכמויות המים המוקצות להם.

(ב) במקרים חריגים, ועל פי בקשת רשות מקומית, אשר תהיה מלווה במסמכים ובמפות להנחת דעתו של נציב המים, יהיה רשאי נציב המים להכיר לרשות המקומית בפחת מים, בכמות העולה על האחוזים הנקובים בתקנת משנה (א); נציב המים יכיר בפחת מים נוסף כאמור, רק אם מצא שהדבר מוצדק, על פי מודל הנדסי לענין פחת מחושב ברשויות מקומיות, הנהוג במחלקה למים עירוניים שבנציבות המים.

איסור העברה ממטרת שימוש אחת לשניה

11.   נקבעה כמות מים מוקצית לספק של מים לצורכי בית כמפורט בסעיף 9, לא יעביר ספק של מים לצורכי בית כמות מים ממטרת שימוש אחת למטרת שימוש אחרת.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

11. נקבעה כמות מים מוקצית לרשות מקומית כמפורט בתקנה בסעיף 9, לא תעביר הרשות המקומית כמות מים ממטרת שימוש אחת למטרת שימוש אחרת.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 751

11. נקבעה כמות מים מוקצית לרשות מקומית לספק של מים לצורכי בית כמפורט בסעיף 9, לא תעביר הרשות המקומית יעביר ספק של מים לצורכי בית כמות מים ממטרת שימוש אחת למטרת שימוש אחרת.

12.   (בוטלה).

מיום 7.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1078

12. קביעת מספר הנפשות ברשות מקומית תיעשה על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר תושבי אותה הרשות המקומית ושיעור הגידול הממוצע שלהם בשלש השנים שלפני השנה שקדמה לשנה שלגביה נעשית הקביעה; שיעור הגידול האמור יתווסף בהתאם לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר התושבים; על-פי בקשתה של רשות מקומית, ניתן להסתייע לשם עדכון מספר הנפשות ברשות המקומית גם בנתונים הקיימים לענין זה במשרד הפנים.

מיום 11.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5550 מיום 12.10.1993 עמ' 19

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

קביעת מספר נפשות

12. קביעת מספר הנפשות ברשות מקומית תיעשה על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר תושבי אותה הרשות המקומית ושיעור הגידול הממוצע שלהם בשלש השנים שלפני השנה שקדמה לשנה שלגביה נעשית הקביעה; שיעור הגידול האמור יתווסף בהתאם לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר התושבים; על-פי בקשתה של רשות מקומית, ניתן להסתייע לשם עדכון מספר הנפשות ברשות המקומית גם בנתונים הקיימים לענין זה במשרד הפנים.

תנאים לקביעת כמות מים מוקצית לספק של מים לצורכי בית

13.   (א)  הקצאת מים לספק של מים לצורכי בית כמפורט בסעיף 9 מותנית בקיום התנאים כלהלן:

(1)   הוא מספק מים לכל צרכניו ולכל משתמש במים בתחומו תוך קיום של מדידה נפרדת של הכמויות המסופקות לכל מטרה ולכל שימוש, וביישוב מתוכנן במדידה נפרדת בהתאם להוראות מנהל הרשות הממשלתית, ונתוני האספקה מועברים למנהל הרשות הממשלתית כדין; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לספק למדוד את כמויות המים, המסופקות לצרכן או למשתמש במים מסוימים, באופן שונה מן האמור בסעיף קטן זה וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו;

(2)   הספק של מים לצורכי בית מנהל רישום מסודר ומפורט של כמויות המים המסופקות ומחולקות על ידיו לצרכנים ולמשתמשים במים בתחומו, בהתאם למטרות ולשימושים השונים במים, ופרטי הרישום מועברים למנהל הרשות הממשלתית לפי דרישתו;

(3)   קיים בספק של מים לצורכי בית חיוב עבור צריכת מים, בנפרד מכל חיוב אחר, וגביית מחירי מים נעשית אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה לפחות אחת לחדשיים, ובצמוד להודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם לפחות אחת לחדשיים, זולת אם אישר מנהל הרשות הממשלתית לספק של מים לצורכי בית לנהוג אחרת בנדון.

           (ב)  ליישוב מתוכנן, שבו לא קיימת מדידה נפרדת של כמות המים המסופקת לכל מטרה, תוקצה בעד כל נפש ביישוב המתוכנן כמות של 300 מטרים מעוקבים לשנה, אך לא יותר מסך כל הכמות שסופקה לרשת האספקה הביתית בשנה הקודמת לשנת ההקצאה, בהקצאה למטרת צורכי בית; קביעת מספר הנפשות ביישוב המתוכנן תיעשה לפי כמות הנפשות הדיווח היישוב המתוכנן בהתאם לחובתו לפי סעיף 4ב לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

13. הקצאת מים לרשות מקומית כמפורט בתקנה בסעיף 9 מותנית בקיום התנאים כלהלן:

(1) קיימת בה מדידת מים נפרדת לכל אחת ממטרות השימוש של המים, לכל הצרכנים ולכל המשתמשים במים בתחומה, לרבות מדידה נפרדת למטרות ושימושים שונים של אותו צרכן או משתמש במים, כמפורט בתקנה בסעיף 9, ותוצאות המדידה מועברות באורח שוטף וסדיר לנציב המים;

(2) הרשות המקומית מנהלת רישום מסודר ומפורט של כמויות המים המסופקות ומחולקות על ידיה לצרכנים ולמשתמשים במים בתחומה, בהתאם למטרות ולשימושים השונים במים, ופרטי הרישום מועברים לנציב המים לפי דרישתו;

(3) קיים ברשות המקומית חיוב עבור צריכת מים, בנפרד מכל חיוב אחר, וגביית מחירי מים נעשית אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה לפחות אחת לחדשיים, ובצמוד להודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם לפחות אחת לחדשיים, זולת אם אישר נציב המים לרשות המקומית לנהוג אחרת בנדון.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

13. הקצאת מים לרשות מקומית כמפורט בסעיף 9 מותנית בקיום התנאים כלהלן:

(1) קיימת בה מדידת מים נפרדת לכל אחת ממטרות השימוש של המים, לכל הצרכנים ולכל המשתמשים במים בתחומה, לרבות מדידה נפרדת למטרות ושימושים שונים של אותו צרכן או משתמש במים, כמפורט בסעיף 9, ותוצאות המדידה מועברות באורח שוטף וסדיר לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית;

(2) הרשות המקומית מנהלת רישום מסודר ומפורט של כמויות המים המסופקות ומחולקות על ידיה לצרכנים ולמשתמשים במים בתחומה, בהתאם למטרות ולשימושים השונים במים, ופרטי הרישום מועברים לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית לפי דרישתו;

(3) קיים ברשות המקומית חיוב עבור צריכת מים, בנפרד מכל חיוב אחר, וגביית מחירי מים נעשית אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה לפחות אחת לחדשיים, ובצמוד להודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם לפחות אחת לחדשיים, זולת אם אישר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לרשות המקומית לנהוג אחרת בנדון.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 751

תנאים לקביעת כמות מים מוקצית לרשות מקומית לספק של מים לצורכי בית

13. (א) הקצאת מים לרשות מקומית לספק של מים לצורכי בית כמפורט בסעיף 9 מותנית בקיום התנאים כלהלן:

(1) קיימת בה מדידת מים נפרדת לכל אחת ממטרות השימוש של המים, לכל הצרכנים ולכל המשתמשים במים בתחומה, לרבות מדידה נפרדת למטרות ושימושים שונים של אותו צרכן או משתמש במים, כמפורט בסעיף 9, ותוצאות המדידה מועברות באורח שוטף וסדיר למנהל הרשות הממשלתית;

(1) הוא מספק מים לכל צרכניו ולכל משתמש במים בתחומו תוך קיום של מדידה נפרדת של הכמויות המסופקות לכל מטרה ולכל שימוש, וביישוב מתוכנן במדידה נפרדת בהתאם להוראות מנהל הרשות הממשלתית, ונתוני האספקה מועברים למנהל הרשות הממשלתית כדין; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לספק למדוד את כמויות המים, המסופקות לצרכן או למשתמש במים מסוימים, באופן שונה מן האמור בסעיף קטן זה וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו;

(2) הרשות המקומית מנהלת הספק של מים לצורכי בית מנהל רישום מסודר ומפורט של כמויות המים המסופקות ומחולקות על ידיה על ידיו לצרכנים ולמשתמשים במים בתחומה בתחומו, בהתאם למטרות ולשימושים השונים במים, ופרטי הרישום מועברים למנהל הרשות הממשלתית לפי דרישתו;

(3) קיים ברשות המקומית בספק של מים לצורכי בית חיוב עבור צריכת מים, בנפרד מכל חיוב אחר, וגביית מחירי מים נעשית אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה לפחות אחת לחדשיים, ובצמוד להודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם לפחות אחת לחדשיים, זולת אם אישר מנהל הרשות הממשלתית לרשות המקומית לספק של מים לצורכי בית לנהוג אחרת בנדון.

(ב) ליישוב מתוכנן, שבו לא קיימת מדידה נפרדת של כמות המים המסופקת לכל מטרה, תוקצה בעד כל נפש ביישוב המתוכנן כמות של 300 מטרים מעוקבים לשנה, אך לא יותר מסך כל הכמות שסופקה לרשת האספקה הביתית בשנה הקודמת לשנת ההקצאה, בהקצאה למטרת צורכי בית; קביעת מספר הנפשות ביישוב המתוכנן תיעשה לפי כמות הנפשות הדיווח היישוב המתוכנן בהתאם לחובתו לפי סעיף 4ב לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994.

14.   (בוטלה).

מיום 7.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1079

14. רשות מקומית, אשר לא ממלאה את התנאים האמורים בתקנה 13 ולא נקבעה לה כמות מים מוקצית כאמור בתקנה 9 תהיה זכאית לצריכה לנפש בפועל לכלל השימושים, כמות שלא תעלה על 80 מ"ק לנפש ברשות המקומית 75 מ"ק לנפש ברשות מקומית; כמות זו כוללת את השימוש במים לצרכי בית, גינות נוי, שירותים ושירותים ציבוריים, גינון ציבורי ומשקי עזר.

מיום 11.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5550 מיום 12.10.1993 עמ' 19

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

כמות מים מוקצית לרשות מקומית שאינה מקיימת תנאים

14. רשות מקומית, אשר לא ממלאה את התנאים האמורים בתקנה 13 ולא נקבעה לה כמות מים מוקצית כאמור בתקנה 9 תהיה זכאית לצריכה לנפש בפועל לכלל השימושים, כמות שלא תעלה על 75 מ"ק לנפש ברשות מקומית; כמות זו כוללת את השימוש במים לצרכי בית, גינות נוי, שירותים ושירותים ציבוריים, גינון ציבורי ומשקי עזר.

15.   (בוטל).

מיום 11.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5550 מיום 12.10.1993 עמ' 19

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

15. (א) בישובים שאינם רשות מקומית, למעט ישובים מתוכננים, תיקבע כמות המים המוקצית לצרכי הבית, לרבות גינות נוי וגינון ציבורי, לפי הצריכה לנפש בפועל לשימושים האמורים, ובלבד שלא תעלה על 70 מ"ק לנפש בקשות המקומית; קביעת מספר הנפשות בישוב תיעשה בדרך האמורה בתקנה 12.

(ב) קיים בישוב שימוש במים לשירותים ושירותים ציבוריים, מתוך השימושים המפורטים בתקנה 9(2), יהיה הישוב זכאי להקצאת כמות מים נוספת בהתאם לאותו שימוש.

(ג) נציב המים רשאי לקבוע לישוב כאמור תוספת לכמות המים המוקצית בשל פחת מים, בדרך האמורה בתקנה 10.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

15. בישובים שאינם רשות מקומית, למעט ישובים מתוכננים, תיקבע כמות המים המוקצית לצריכה ביתית בדרך האמורה בתקנה בסעיף 9, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

כמות מים לצריכה ביתית בישובים שאינם רשות מקומית

15. בישובים שאינם רשות מקומית, למעט ישובים מתוכננים, תיקבע כמות המים המוקצית לצריכה ביתית בדרך האמורה בסעיף 9, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

התאמת חיוב לכמות הצריכה

15א.   (א)  קיבל מנהל הרשות הממשלתית מספק, הרוכש מים מספק אחר, דיווח על אספקת המים לפי סעיף 6, יחליט מנהל הרשות הממשלתית מהן הכמויות שסופקו בפועל למטרת צורכי בית ויודיע לספק, שסיפק את המים לספק, לערוך את חשבון המים לפי כמות זו.

           (ב)  לא העביר ספק את הדיווח במועד הנקוב בסעיף 6, יחליט מנהל הרשות הממשלתית מהן הכמויות שסיפק הספק למטרות השונות לפי סעיף 6(ה) ויודיע לספק המספק מים לספק האמור לערוך את חשבון המים לפי הכמות שעליה החליט.

           (ג)   קיבל ספק המספק מים לספק אחר הודעה לפי סעיף קטן (א) או (ב), יתקן את חיובי המים ויערכם לפי הכמויות הנקובות בהודעת מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

הוספת סעיף 15א

מיום 4.3.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7229 מיום 4.3.2013 עמ' 856

החלפת סעיף 15א

הנוסח הקודם:

עדכון כמויות מים למטרת צורכי בית ביישוב מתוכנן

15א. (א) קיבל מנהל הרשות הממשלתית מספק שהוא יישוב מתוכנן, הרוכש מים מספק אחר, דיווח על אספקת המים, בהתאם לחובתו על פי סעיף 6, רשאי הוא לקבוע מחדש את כמויות המים לפי סעיף 9(ג1), בשים לב לדיווח שהתקבל, ויודיע לספק האחר את הכמויות שנקבעו כאמור.

(ב) לא העביר היישוב המתוכנן את הדיווח במועד הנקוב בסעיף 6, יקבע מנהל הרשות הממשלתית את הכמויות שסיפק היישוב המתוכנן למטרות השונות, לפי סעיף 6(ה) ויודיע לספק המספק מים ליישוב המתוכנן את הכמויות שקבע כאמור.

(ג) קיבל ספק המספק מים ליישוב המתוכנן הודעה לפי סעיף קטן (א) או (ב), יתקן את החיוב שנשלח ליישוב המתוכנן, לפי הכמויות שנקבעו בהודעת מנהל הרשות הממשלתית.

המשמעות הכספית לקביעת כמות לאספקה בתעריף מופחת

15ב.   כמות המים שקבע מנהל הרשות הממשלתית ברישיון ככמות מים לאספקה בתעריף מופחת, תשמש לצורך עריכת ההתחשבנות במהלך שנת האספקה.

מיום 4.3.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7229 מיום 4.3.2013 עמ' 856

הוספת סעיף 15ב

תיקון חשבונות המים לפי צריכה בפועל

15ג.   קיבל מנהל הרשות הממשלתית מבעל רישיון, שנקבעה לצרכניו הקצאה של מים לתעשייה, לגינון ציבורי או לחקלאות, דיווח לפי סעיף 6 על כמות המים שסיפק לצרכנים אלה, והתברר כי כמות המים שסופקה שונה מהכמות שנקבעה לספק לאותה מטרה, יודיע מנהל הרשות הממשלתית לספק המים שסיפק את המים לערוך את חשבון המים לפי הכמויות שיחליט כי סופקו בפועל למטרות אלה; אין בהוראות סעיף זה או בהחלטת מנהל הרשות הממשלתית לפיו כדי להתיר לספק או לכל אדם לספק מים שלא לפי תנאי הרישיון.

מיום 4.3.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7229 מיום 4.3.2013 עמ' 856

הוספת סעיף 15ג

תוספת כמויות מים מוקצית לחקלאות ולתעשיה

16.   סםק של מים לצורכי בית הזכאי לכמויות מים מוקצות לצרכנים לחקלאות או לתעשיה, יווספו כמויות מים שהקציב לו מנהל הרשות הממשלתית למטרות האמורות לכמות המים המוקצית שנקבעה לספק של מים לצורכי בית בהתאם לכללים אלה.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

16. רשות מקומית הזכאית לכמויות מים מוקצות לצרכנים לחקלאות או לתעשיה, יווספו כמויות מים שהקציב לה נציב המים למטרות האמורות לכמות המים המוקצית שנקבעה לרשות המקומית בהתאם לתקנות לכללים אלה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

16. רשות מקומית הזכאית לכמויות מים מוקצות לצרכנים לחקלאות או לתעשיה, יווספו כמויות מים שהקציב לה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית למטרות האמורות לכמות המים המוקצית שנקבעה לרשות המקומית בהתאם לכללים אלה.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

16. רשות מקומית הזכאית ספק של מים לצורכי בית הזכאי לכמויות מים מוקצות לצרכנים לחקלאות או לתעשיה, יווספו כמויות מים שהקציב לה לו מנהל הרשות הממשלתית למטרות האמורות לכמות המים המוקצית שנקבעה לרשות המקומית לספק של מים לצורכי בית בהתאם לכללים אלה.

פרק ב1: השימוש במים לשירותים ציבוריים

מיום 1.1.2009

כללים (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6712 מיום 21.9.2008 עמ' 1423

הוספת פרק ב1

גינון ציבורי

16א.   (א)  כמות המים המוקצית לגינון ציבורי תיקבע על יסוד כמויות הצריכה המשקפות שימוש יעיל במים כמפורט בתוספת השלישית ובהתבסס על היקף שטחי הגינון הציבורי בכל רשות מקומית בחלוקה לסוגי הצמחייה השונים, המצוינים בטבלה בתוספת השלישית.

           (ב)  הכמות שתיקבע על יסוד האמור בסעיף קטן (א) תוכפל במקדם, המשקף את המחסור במים בכל שנה; המקדם ייקבע על ידי מנהל הרשות עד סוף חודש דצמבר בשנה הקודמת לשנת ההקצאה; הודעה על קביעת המקדם ושיעורו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

           (ב1)        ראה מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההידרולוגיים ומצב מאגרי המים הרב-שנתיים מחייבים או מאפשרים שינויו של המקדם שנקבע לפי סעיף קטן (ב), רשאי הוא, באישור מועצת הרשות הממשלתית ולא יאוחר מיום 31 במרס של שנת ההקצאה, לשנות את המקדם.

           (ג)   רשות מקומית המבקשת לקבל הקצאה לגינון הציבורי תעביר לרשות הממשלתית למים ולביוב דיווח על שטחי הגינון הציבורי שלה בהתאם לסוגי הצמחייה המפורטים בתוספת השלישית; לעניין סעיף זה, "רשות מקומית" – למעט חברה.

           (ד)  ביישובים שאינם רשות מקומית, למעט יישובים מתוכננים, תיקבע כמות המים המוקצית לגינון ציבורי בדרך האמורה בסעיף זה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

מיום 1.1.2009

כללים (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6712 מיום 21.9.2008 עמ' 1423

הוספת תקנה 16א

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

(ב) הכמות שתיקבע על יסוד האמור בסעיף קטן (א) תוכפל במקדם, המשקף את המחסור במים בכל שנה; המקדם ייקבע על ידי מנהל הרשות עד סוף חודש נובמבר עד סוף חודש דצמבר בשנה הקודמת לשנת ההקצאה; הודעה על קביעת המקדם ושיעורו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(ב1) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההידרולוגיים ומצב מאגרי המים הרב-שנתיים מחייבים או מאפשרים שינויו של המקדם שנקבע לפי סעיף קטן (ב), רשאי הוא, באישור מועצת הרשות הממשלתית ולא יאוחר מיום 31 במרס של שנת ההקצאה, לשנות את המקדם.

(ג) רשות מקומית המבקשת לקבל הקצאה לגינון הציבורי תעביר לרשות הממשלתית למים ולביוב דיווח על שטחי הגינון הציבורי שלה בהתאם לסוגי הצמחייה המפורטים בתוספת השלישית; לעניין סעיף זה, "רשות מקומית" – למעט חברה.

פרק ג': השימוש במים בחקלאות

כמות מים מוקצית לחקלאות

17.   (א)  כמות המים המוקצית לחקלאות, למעט כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, תיקבע על יסוד כמויות הצריכה המקסימליות לשימוש בחקלאות והתנאים המיוחדים, כמפורט בתוספת הראשונה (להלן - כמויות הצריכה בחקלאות והתנאים המיוחדים).

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שנקבעה לו ברשיון הפקה בשנה הקודמת לשנה שלגביה נקבעת כמות המים המוקצית, כמות מים מוקצית שלא על יסוד כמויות צריכה מקסימליות.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(ב) הוראות תקנת משנה סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שנקבעה לו ברשיון הפקה בשנה הקודמת לשנה שלגביה נקבעת כמות המים המוקצית, כמות מים מוקצית שלא על יסוד כמויות צריכה מקסימליות.

כמות מים מוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן

18.   (א)  כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן תיקבע בהתאם לכמות המים שנקבעה לו ברשיון ההפקה לשנה הקודמת לשנה שעבורה נקבעת כמות המים המוקצית, אולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית לשנות את כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, בהתאם לצרכי הישוב לקיומו ופיתוחו.

           (ב)  בעת קביעת כמות מים מוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, יביא מנהל הרשות הממשלתית בחשבון את אמות המידה של התכנון המשקי הכולל, שנקבע לאותו ישוב, ויתחשב לשם כך בהמלצות המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, הנוגעות לענין.

           (ג)   ישוב מתוכנן שנקבעה לו כמות מים מוקצית לחקלאות, לא יהיה זכאי לתוספת מים על פי התנאים המיוחדים.

           (ד)  (נמחק).

מיום 15.7.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5281 מיום 15.7.1990 עמ' 831

(ד) מתוך כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, כאמור בתקנת משנה (א) יסווגו 130 מ"ק 75 מ"ק לכל נפש בישוב האמור כמים לצרכי בית, גינות נוי וגינון ציבורי; קביעת מספר הנפשות בישוב המתוכנן תיע שה בדרך האמורה בתקנה 12.

מיום 14.1.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6077 מיום 14.1.2001 עמ' 279

(ד) מתוך כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, כאמור בתקנת משנה (א) יסווגו 75 מ"ק 100 מ"ק לכל נפש בישוב האמור כמים לצרכי בית, גינות נוי וגינון ציבורי; קביעת מספר הנפשות בישוב המתוכנן תיעשה בדרך האמורה בתקנה 12.

מיום 15.12.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6132 מיום 15.11.2001 עמ' 84

(ד) מתוך כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, כאמור בתקנת משנה (א) יסווגו 100 מ"ק וביישוב מתוכנן שבו לא קיימת מדידה נפרדת של מים לצרכי בית - 150 מ"ק לכל נפש בישוב האמור כמים לצרכי בית, גינות נוי וגינון ציבורי; קביעת מספר הנפשות בישוב המתוכנן תיעשה בדרך האמורה בתקנה 12 בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר תושבי היישוב המתוכנן.

מיום 15.12.2001

תק' (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6338 מיום 7.9.2004 עמ' 969

(ד) מתוך כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, כאמור בתקנת משנה (א) יסווגו 100 מ"ק וביישוב מתוכנן שבו לא קיימת מדידה נפרדת של מים לצרכי בית - 150 מ"ק לכל נפש בישוב האמור כמים לצרכי בית, גינות נוי וגינון ציבורי; ביישוב מתוכנן, שבו קיימת מדידה נפרדת של מים לצורכי בית, תסווג הצריכה לבית בפועל, כפי שנמדדה במדידה הנפרדת, כמים לצורכי בית; קביעת מספר הנפשות בישוב המתוכנן תיעשה בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר תושבי היישוב המתוכנן.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(ד) מתוך כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (א), יסווגו 100 מ"ק וביישוב מתוכנן שבו לא קיימת מדידה נפרדת של מים לצרכי בית - 150 מ"ק לכל נפש בישוב האמור כמים לצרכי בית, גינות נוי וגינון ציבורי; ביישוב מתוכנן, שבו קיימת מדידה נפרדת של מים לצורכי בית, תסווג הצריכה לבית בפועל, כפי שנמדדה במדידה הנפרדת, כמים לצורכי בית; קביעת מספר הנפשות בישוב המתוכנן תיעשה בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר תושבי היישוב המתוכנן.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

(א) כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן תיקבע בהתאם לכמות המים שנקבעה לו ברשיון ההפקה לשנה הקודמת לשנה שעבורה נקבעת כמות המים המוקצית, אולם רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לשנות את כמות המים המוקצית לישוב מתוכנן, בהתאם לצרכי הישוב לקיומו ופיתוחו.

(ב) בעת קביעת כמות מים מוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, יביא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בחשבון את אמות המידה של התכנון המשקי הכולל, שנקבע לאותו ישוב, ויתחשב לשם כך בהמלצות המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, הנוגעות לענין.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

מחיקת סעיף קטן 18(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) מתוך כמות המים המוקצית לחקלאות לישוב מתוכנן, כאמור בסעיף קטן (א), יסווגו 100 מ"ק וביישוב מתוכנן שבו לא קיימת מדידה נפרדת של מים לצרכי בית - 150 מ"ק לכל נפש בישוב האמור כמים לצרכי בית, גינות נוי וגינון ציבורי; ביישוב מתוכנן, שבו קיימת מדידה נפרדת של מים לצורכי בית, תסווג הצריכה לבית בפועל, כפי שנמדדה במדידה הנפרדת, כמים לצורכי בית; קביעת מספר הנפשות בישוב המתוכנן תיעשה בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר תושבי היישוב המתוכנן.

פרטים על משתמשים במים

18א.   (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש מכל ספק הזכאי לכמות מים מוקצית לחקלאות על פי כללים אלה, לרבות רשות מקומית וישוב מתוכנן, להמציא לו מדי שנה או מפעם לפעם רשימה של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות כמויות המים שהועמדו לרשותם בידי הספק מתוך כמות המים שהוקצתה לו, וכן נתונים בדבר מספר היחידות הפעילות בחקלאות, סוגי הגידולים החקלאיים ונתונים בדבר שאר השימושים במים בתחומיו.

           (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתנות המשך הקצבת מים לספק כאמור בהמצאת הרשימה והנתונים המפורטים בסעיף קטן (א).

           (ג)   הוכח למנהל הרשות הממשלתית כי ספק אינו מחלק את המים בין הנמנים עמו כדין או אינו פועל באופן סביר בנדון, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע ברשיון ההפקה את חלוקת המים בין הנמנים עם הספק.

מיום 21.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1377

הוספת תקנה 18א

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(א) נציב המים רשאי לדרוש מכל תאגיד-צרכן הזכאי לכמות מים מוקצית לחקלאות על פי תקנות כללים אלה, לרבות רשות מקומית וישוב מתוכנן, להמציא לו מדי שנה או מפעם לפעם רשימה של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות כמויות המים שהועמדו לרשותם בידי התאגיד הצרכן מתוך כמות המים שהוקצתה לו, וכן נתונים בדבר מספר היחידות הפעילות בחקלאות, סוגי הגידולים החקלאיים ונתונים בדבר שאר השימושים במים בתחומיו.

(ב) נציב המים רשאי להתנות המשך הקצבת מים לתאגיד-צרכן כאמור בהמצאת הרשימה והנתונים המפורטים בתקנת משנה בסעיף קטן (א).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

18א. (א) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש מכל תאגיד-צרכן הזכאי לכמות מים מוקצית לחקלאות על פי כללים אלה, לרבות רשות מקומית וישוב מתוכנן, להמציא לו מדי שנה או מפעם לפעם רשימה של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות כמויות המים שהועמדו לרשותם בידי התאגיד הצרכן מתוך כמות המים שהוקצתה לו, וכן נתונים בדבר מספר היחידות הפעילות בחקלאות, סוגי הגידולים החקלאיים ונתונים בדבר שאר השימושים במים בתחומיו.

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתנות המשך הקצבת מים לתאגיד-צרכן כאמור בהמצאת הרשימה והנתונים המפורטים בסעיף קטן (א).

(ג) הוכח לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית כי תאגיד-צרכן אינו מחלק את המים בין הנמנים עמו כדין או אינו פועל באופן סביר בנדון, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבוע ברשיון ההפקה את חלוקת המים בין הנמנים עם התאגיד-הצרכן.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

18א. (א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש מכל תאגיד-צרכן ספק הזכאי לכמות מים מוקצית לחקלאות על פי כללים אלה, לרבות רשות מקומית וישוב מתוכנן, להמציא לו מדי שנה או מפעם לפעם רשימה של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות כמויות המים שהועמדו לרשותם בידי התאגיד הצרכן הספק מתוך כמות המים שהוקצתה לו, וכן נתונים בדבר מספר היחידות הפעילות בחקלאות, סוגי הגידולים החקלאיים ונתונים בדבר שאר השימושים במים בתחומיו.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתנות המשך הקצבת מים לתאגיד-צרכן לספק כאמור בהמצאת הרשימה והנתונים המפורטים בסעיף קטן (א).

(ג) הוכח למנהל הרשות הממשלתית כי תאגיד-צרכן ספק אינו מחלק את המים בין הנמנים עמו כדין או אינו פועל באופן סביר בנדון, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע ברשיון ההפקה את חלוקת המים בין הנמנים עם התאגיד-הצרכן הספק.

חקלאות בתחום רשות מקומית

19.   (א)  צרכן הזכאי לכמות מים מוקצית לחקלאות על פי הוראות כללים אלה בתחום רשות מקומית והמקבל את המים מן הרשות המקומית, וכן כמות המים המוקצית לו, יפורטו ברשיון ההפקה של אותה רשות מקומית.

           (ב)  (נמחק).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

19. (א) צרכן הזכאי לכמות מים מוקצית לחקלאות על פי הוראות תקנות כללים אלה בתחום רשות מקומית והמקבל את המים מן הרשות המקומית, וכן כמות המים המוקצית לו, יפורטו ברשיון ההפקה של אותה רשות מקומית.

(ב) בתחום רשות מקומית וכן בישוב שאינו רשות מקומית, למעט ישוב מתוכנן, רשאי נציב המים לקבוע למשק עזר שגדלו לפחות 1 דונם ואינו עולה על 3 דונם מושקים כמות מים מוקצית לחקלאות לפי 600 מ"ק לדונם מושקה ובלבד שאופיו החקלאי הוכח, להנחת דעתו של נציב המים והוא נכלל ברשימה מפורטת הנמצאת במשרדי נציבות המים, שאותה ערכה הרשות המקומית ומשרד האזורי של משרד החקלאות אישר אותה לפני תחילתן של תקנות תחילתם של כללים אלה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

(ב) בתחום רשות מקומית וכן בישוב שאינו רשות מקומית, למעט ישוב מתוכנן, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבוע למשק עזר שגדלו לפחות 1 דונם ואינו עולה על 3 דונם מושקים כמות מים מוקצית לחקלאות לפי 600 מ"ק לדונם מושקה ובלבד שאופיו החקלאי הוכח, להנחת דעתו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית והוא נכלל ברשימה מפורטת הנמצאת במשרדי נציבות המים, שאותה ערכה הרשות המקומית ומשרד האזורי של משרד החקלאות אישר אותה לפני תחילתם של כללים אלה.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

מחיקת סעיף קטן 19(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בתחום רשות מקומית וכן בישוב שאינו רשות מקומית, למעט ישוב מתוכנן, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע למשק עזר שגדלו לפחות 1 דונם ואינו עולה על 3 דונם מושקים כמות מים מוקצית לחקלאות לפי 600 מ"ק לדונם מושקה ובלבד שאופיו החקלאי הוכח, להנחת דעתו של מנהל הרשות הממשלתית והוא נכלל ברשימה מפורטת הנמצאת במשרדי נציבות המים, שאותה ערכה הרשות המקומית ומשרד האזורי של משרד החקלאות אישר אותה לפני תחילתם של כללים אלה.

20.   (בוטל).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(ב) היו המים שסופקו לצרכן או שהופקו על ידיו בעלי תכולת כלורידים נמוכה מן הנקוב בתקנת משנה בסעיף קטן (א), רשאי נציב המים להורות שהמים שיסופקו לאותו צרכן או יופקו על ידיו יהיו בתכולה האמורה.

(ג) צרכן שתכולת הכלורידים במים שסופקו לו או הופקו על ידיו ערב תחילתן של תקנות תחילתם של כללים אלה עלתה על הנקוב בתקנת משנה בסעיף קטן (א), ימשיך לצרוך מים בעלי אותה תכולה שצרך בעבר, אם לא ניתנה הוראה אחרת מאת נציב המים.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

תכולת כלורידים

20. (א) בכפוף לאמור להלן, תהיה תכולת הכלורידים המקסימלית במים המיועדים לשימוש בחקלאות באזורי הקיצוב –

(1) במרכז הארץ - 170 מיליגרם לליטר;

(2) בדרום הארץ - 250 מיליגרם לליטר.

(ב) היו המים שסופקו לצרכן או שהופקו על ידיו בעלי תכולת כלורידים נמוכה מן הנקוב בסעיף קטן (א), רשאי נציב המים להורות שהמים שיסופקו לאותו צרכן או יופקו על ידיו יהיו בתכולה האמורה.

(ג) צרכן שתכולת הכלורידים במים שסופקו לו או הופקו על ידיו ערב תחילתם של כללים אלה עלתה על הנקוב בסעיף קטן (א), ימשיך לצרוך מים בעלי אותה תכולה שצרך בעבר, אם לא ניתנה הוראה אחרת מאת נציב המים.

21.   (בוטל).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

מטעי אבוקדו

21. (א) נציב המים רשאי להורות כי תכולת הכלורידים במים המיועדים למטעי אבוקדו לא תעלה על 120 מיליגרם לליטר.

(ב) לא יורה נציב המים כאמור לספק, אלא בהמלצת המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות לגבי מטעי האבוקדו שלגביהם מוצדקים מבחינה משקית וכלכלית הסדרי הספקה מיוחדים, והוא נוכח כי הסדרי ההספקה המיוחדים ניתנים לביצוע.

(ג) ספק שקיבל הוראה כאמור, לא יספק למטעי האבוקדו שאליהם היא מתייחסת אלא מים באיכות, במועדים ובתנאים שקבע נציב המים בהוראתו.

22.   (בוטל).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

22. (א) מצא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההדרולוגיים, האקלימיים ותפעול משק המים מאפשרים מתן תוספות מים לכמות המים המוקצית לחקלאות, רשאי הוא להעניק תוספות מים כאמור לצרכנים בעלי כמויות מים מוקצות לחקלאות, כפי שימצא לנכון (להלן - תוספת גמישה לחקלאות).

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לבטל את התוספת הגמישה לחקלאות בכל עת, במלואה או בחלקה, לאחר התייעצות עם מועצת המים ולאחר מתן הודעה מתאימה לצרכן הנוגע בדבר, אם השתנו הנסיבות שבגינן נתאפשר מתן התוספת.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

תוספת גמישה לחקלאות

22. (א) מצא מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההדרולוגיים, האקלימיים ותפעול משק המים מאפשרים מתן תוספות מים לכמות המים המוקצית לחקלאות, רשאי הוא להעניק תוספות מים כאמור לצרכנים בעלי כמויות מים מוקצות לחקלאות, כפי שימצא לנכון (להלן - תוספת גמישה לחקלאות).

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לבטל את התוספת הגמישה לחקלאות בכל עת, במלואה או בחלקה, לאחר התייעצות עם מועצת המים ולאחר מתן הודעה מתאימה לצרכן הנוגע בדבר, אם השתנו הנסיבות שבגינן נתאפשר מתן התוספת.

23.   (בוטל).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

23. בהענקת תוספת גמישה לחקלאות, יתחשב נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, בין השאר, בתנאים ההדרולוגיים והאקלימיים; במאגרי המים הרב שנתיים; באפשרויות ההספקה וההובלה של המים; בערך התפוקה של המים; בגידולים מועדפים למשק המדינה; בגובה כמות המים המוקצית לחקלאות לצרכן; בהתפתחות המשקית של הצרכן; באפשרויותיו לנצל ביעילות את תוספת המים הגמישה לחקלאות; במקורות מים באיכות ובזמינות ירודה, בהם משתמש הצרכן הנוגע בדבר ובשאר הנימוקים שימצא כנחוצים לענין.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

סדרי עדיפויות במתן תוספת גמישה לחקלאות

23. בהענקת תוספת גמישה לחקלאות, יתחשב מנהל הרשות הממשלתית, בין השאר, בתנאים ההדרולוגיים והאקלימיים; במאגרי המים הרב שנתיים; באפשרויות ההספקה וההובלה של המים; בערך התפוקה של המים; בגידולים מועדפים למשק המדינה; בגובה כמות המים המוקצית לחקלאות לצרכן; בהתפתחות המשקית של הצרכן; באפשרויותיו לנצל ביעילות את תוספת המים הגמישה לחקלאות; במקורות מים באיכות ובזמינות ירודה, בהם משתמש הצרכן הנוגע בדבר ובשאר הנימוקים שימצא כנחוצים לענין.

24.   (בוטל).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(א) נציב המים רשאי להתנות מתן תוספת גמישה לחקלאות, כאמור בתקנה בסעיף 22, בין השאר, בתנאים אלה:

(1) התוספת הגמישה לא תעלה על 20% מכמות המים המוקצית לחקלאות לאותו צרכן;

(2) הצרכן יחזיר, על פי דרישת נציב המים, את התוספת הגמישה על ידי קיצוץ כמות המים המוקצית לו לחקלאות, בנוסף לביטול התוספת הגמישה כאמור למעלה 22(ב), במשך תקופה שיקבע נציב המים, ושלא תעלה על שלש שנים, ובשיעורים שהוא יקבע, ושלא יעלו על 10% מכמות המים המוקצית לחקלאות בכל שנה.

נציב המים רשאי, בנסיבות שיראו לו כמתאימות, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, לקבוע כי התקופה האמורה תתחיל החל מן השנה השניה שלאחר השנה בה קבל הצרכן את התוספת הגמישה.

(3) החזר התוספת הגמישה כאמור בפסקה (2) יחול לפני כל קיצוץ כללי של כמויות מים מוקצות לחקלאות; הוחלט על קיצוץ כללי של כמויות מים מוקצות לחקלאות, יחול הקיצוץ הכללי גם על אלה שקבלו תוספות גמישות כאמור, אולם הקיצוץ הכללי יוטל רק על אותו חלק שייוותר לאחר החזר התוספת הגמישה ולמעט כמות המים המוקצית לחקלאות במלואה.

(4) התוספת הגמישה תינתן בחדשים נומבמר עד מרס בלבד.

(ב) אם הוראת תקנת משנה סעיף קטן (א)(2) מחייבת החזר גדול יותר מ10% במשך שנה אחת, עקב מתן תוספות גמישות במשך מספר שנים רצופות, לא יעלה שיעור ההחזר, בכל מקרה, על 10% לשנה.

(ג) מצא נציב המים כי הצרכן יכול להחזיר את התוספת הגמישה על ידי קיצוץ מחצית התוספת שיקבל מדי שנה, רשאי הוא להעניק לצרכן תוספת גמישה העולה על 20% האמורים בתקנת משנה בסעיף קטן (א)(1); עשה כן, לא תחול המגבלה האמורה בתקנת משנה בסעיף קטן (ב).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

24. (א) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתנות מתן תוספת גמישה לחקלאות, כאמור בסעיף 22, בין השאר, בתנאים אלה:

(1) התוספת הגמישה לא תעלה על 20% מכמות המים המוקצית לחקלאות לאותו צרכן;

(2) הצרכן יחזיר, על פי דרישת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, את התוספת הגמישה על ידי קיצוץ כמות המים המוקצית לו לחקלאות, בנוסף לביטול התוספת הגמישה כאמור למעלה 22(ב), במשך תקופה שיקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, ושלא תעלה על שלש שנים, ובשיעורים שהוא יקבע, ושלא יעלו על 10% מכמות המים המוקצית לחקלאות בכל שנה.

נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי, בנסיבות שיראו לו כמתאימות, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, לקבוע כי התקופה האמורה תתחיל החל מן השנה השניה שלאחר השנה בה קבל הצרכן את התוספת הגמישה.

(3) החזר התוספת הגמישה כאמור בפסקה (2) יחול לפני כל קיצוץ כללי של כמויות מים מוקצות לחקלאות; הוחלט על קיצוץ כללי של כמויות מים מוקצות לחקלאות, יחול הקיצוץ הכללי גם על אלה שקבלו תוספות גמישות כאמור, אולם הקיצוץ הכללי יוטל רק על אותו חלק שייוותר לאחר החזר התוספת הגמישה ולמעט כמות המים המוקצית לחקלאות במלואה.

(4) התוספת הגמישה תינתן בחדשים נומבמר עד מרס בלבד.

(ב) אם הוראת סעיף קטן (א)(2) מחייבת החזר גדול יותר מ10% במשך שנה אחת, עקב מתן תוספות גמישות במשך מספר שנים רצופות, לא יעלה שיעור ההחזר, בכל מקרה, על 10% לשנה.

(ג) מצא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי הצרכן יכול להחזיר את התוספת הגמישה על ידי קיצוץ מחצית התוספת שיקבל מדי שנה, רשאי הוא להעניק לצרכן תוספת גמישה העולה על 20% האמורים בסעיף קטן (א)(1); עשה כן, לא תחול המגבלה האמורה בסעיף קטן (ב).

(ד) לישוב מתוכנן, שלא הגיע למלוא ההתפתחות המשקית שלו, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, בהמלצת המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, לקבוע שיעור החזר קטן יותר מ-10% במשך כל שנה של התוספת הגמישה.

(ה) בכל מקרה לא יעלה שיעור ההחזר הכללי על כלל התוספות הגמישות שקבל הצרכן.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

תנאים לתוספת גמישה לחקלאות

24. (א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתנות מתן תוספת גמישה לחקלאות, כאמור בסעיף 22, בין השאר, בתנאים אלה:

(1) התוספת הגמישה לא תעלה על 20% מכמות המים המוקצית לחקלאות לאותו צרכן;

(2) הצרכן יחזיר, על פי דרישת מנהל הרשות הממשלתית, את התוספת הגמישה על ידי קיצוץ כמות המים המוקצית לו לחקלאות, בנוסף לביטול התוספת הגמישה כאמור למעלה 22(ב), במשך תקופה שיקבע מנהל הרשות הממשלתית, ושלא תעלה על שלש שנים, ובשיעורים שהוא יקבע, ושלא יעלו על 10% מכמות המים המוקצית לחקלאות בכל שנה.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי, בנסיבות שיראו לו כמתאימות, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, לקבוע כי התקופה האמורה תתחיל החל מן השנה השניה שלאחר השנה בה קבל הצרכן את התוספת הגמישה.

(3) החזר התוספת הגמישה כאמור בפסקה (2) יחול לפני כל קיצוץ כללי של כמויות מים מוקצות לחקלאות; הוחלט על קיצוץ כללי של כמויות מים מוקצות לחקלאות, יחול הקיצוץ הכללי גם על אלה שקבלו תוספות גמישות כאמור, אולם הקיצוץ הכללי יוטל רק על אותו חלק שייוותר לאחר החזר התוספת הגמישה ולמעט כמות המים המוקצית לחקלאות במלואה.

(4) התוספת הגמישה תינתן בחדשים נומבמר עד מרס בלבד.

(ב) אם הוראת סעיף קטן (א)(2) מחייבת החזר גדול יותר מ10% במשך שנה אחת, עקב מתן תוספות גמישות במשך מספר שנים רצופות, לא יעלה שיעור ההחזר, בכל מקרה, על 10% לשנה.

(ג) מצא מנהל הרשות הממשלתית כי הצרכן יכול להחזיר את התוספת הגמישה על ידי קיצוץ מחצית התוספת שיקבל מדי שנה, רשאי הוא להעניק לצרכן תוספת גמישה העולה על 20% האמורים בסעיף קטן (א)(1); עשה כן, לא תחול המגבלה האמורה בסעיף קטן (ב).

(ד) לישוב מתוכנן, שלא הגיע למלוא ההתפתחות המשקית שלו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, בהמלצת המרכז לתכנון שבמשרד החקלאות, לקבוע שיעור החזר קטן יותר מ-10% במשך כל שנה של התוספת הגמישה.

(ה) בכל מקרה לא יעלה שיעור ההחזר הכללי על כלל התוספות הגמישות שקבל הצרכן.

25.   (בוטל).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

25. צרכן שלא נתבע להחזיר את התוספת הגמישה לחקלאות שניתנה לו כאמור בתקנה בסעיף 22(א) במשך שלש שנים רצופות שלאחר השנה שלגביה קבל את התוספת הגמישה, לא ייתבע להחזירה, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של נציב המים לבטל את התוספת הגמישה עצמה, כאמור בתקנה בסעיף 22(ב).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

25. צרכן שלא נתבע להחזיר את התוספת הגמישה לחקלאות שניתנה לו כאמור בסעיף 22(א) במשך שלש שנים רצופות שלאחר השנה שלגביה קבל את התוספת הגמישה, לא ייתבע להחזירה, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לבטל את התוספת הגמישה עצמה, כאמור בסעיף 22(ב).

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

סייג לתביעה להחזר התוספת הגמישה לחקלאות

25. צרכן שלא נתבע להחזיר את התוספת הגמישה לחקלאות שניתנה לו כאמור בסעיף 22(א) במשך שלש שנים רצופות שלאחר השנה שלגביה קבל את התוספת הגמישה, לא ייתבע להחזירה, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של מנהל הרשות הממשלתית לבטל את התוספת הגמישה עצמה, כאמור בסעיף 22(ב).

26.   (בוטל).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

26. (א) צרכן לא יקבל תוספת גמישה לחקלאות, אלא אם הוא –

(1) פנה בכתב לנציב המים והתחייב לקיים את כל התנאים שקבע, לרבות ביטול התוספת הגמישה והחזר התוספת מתוך כמות המים המוקצית, כאמור בתקנה בסעיף 24(א)(2), כאשר יידרש לעשות זאת.

(2) המציא לנציב המים את הסכמתו של הספק לספק לו את התוספת הגמישה לחקלאות.

(ב) נציב המים רשאי להסמיך את הספק לקבל בשמו מן הצרכן את ההתחייבות בכתב לפי תקנת משנה סעיף קטן (א)(1).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

26. (א) צרכן לא יקבל תוספת גמישה לחקלאות, אלא אם הוא –

(1) פנה בכתב לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית והתחייב לקיים את כל התנאים שקבע, לרבות ביטול התוספת הגמישה והחזר התוספת מתוך כמות המים המוקצית, כאמור בסעיף 24(א)(2), כאשר יידרש לעשות זאת.

(2) המציא לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית את הסכמתו של הספק לספק לו את התוספת הגמישה לחקלאות.

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להסמיך את הספק לקבל בשמו מן הצרכן את ההתחייבות בכתב לפי סעיף קטן (א)(1).

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

הסכמה מראש לתנאים

26. (א) צרכן לא יקבל תוספת גמישה לחקלאות, אלא אם הוא –

(1) פנה בכתב למנהל הרשות הממשלתית והתחייב לקיים את כל התנאים שקבע, לרבות ביטול התוספת הגמישה והחזר התוספת מתוך כמות המים המוקצית, כאמור בסעיף 24(א)(2), כאשר יידרש לעשות זאת.

(2) המציא למנהל הרשות הממשלתית את הסכמתו של הספק לספק לו את התוספת הגמישה לחקלאות.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להסמיך את הספק לקבל בשמו מן הצרכן את ההתחייבות בכתב לפי סעיף קטן (א)(1).

27.   (בוטל).

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(א) מתן תוספת גמישה לחקלאות, ביטולה, החזרתה וכיוצא באלה, בהתאם להוראות תקנות סעיפים 22-26, יבואו לידי ביטוי ברשיון ההפקה, המוצא כדין על ידי נציב המים למפיק או לספק, בהתאם להוראות החוק והתקנות על פיו.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

(א) מתן תוספת גמישה לחקלאות, ביטולה, החזרתה וכיוצא באלה, בהתאם להוראות סעיפים 26-22, יבואו לידי ביטוי ברשיון ההפקה, המוצא כדין על ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית למפיק או לספק, בהתאם להוראות החוק והתקנות על פיו.

מיום 14.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 752

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

מתן ביטוי לתוספת גמישה ברשיון הפקה

27. (א) מתן תוספת גמישה לחקלאות, ביטולה, החזרתה וכיוצא באלה, בהתאם להוראות סעיפים 26-22, יבואו לידי ביטוי ברשיון ההפקה, המוצא כדין על ידי מנהל הרשות הממשלתית למפיק או לספק, בהתאם להוראות החוק והתקנות על פיו.

(ב) העתק רשיון ההפקה יישלח לצרכן הנוגע בדבר.

פרק ד': השימוש במים בתעשיה

סימן א': הקצאת מים לתעשיה

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

הוספת סימן א'

כמות מים מוקצית לתעשיה

28.   כמות המים המוקצית לתעשיה תקבע על יסוד כמויות הצריכה המקסימליות לשימוש בתעשיה, המפורטות בתוספת השניה (להלן - כמויות הצריכה בתעשיה), ובהתאם לסוג הייצור ולכמותו, מלבד אם נאמר אחרת בכללים אלה.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

28. כמות המים המוקצית לתעשיה תקבע על יסוד כמויות הצריכה המקסימליות לשימוש בתעשיה, המפורטות בתוספת השניה (להלן - כמויות הצריכה בתעשיה), ובהתאם לסוג הייצור ולכמותו, מלבד אם נאמר אחרת בתקנות בכללים אלה.

מינימום כמות המים המוקצית לתעשיה

29.   (א)  לכמות מים מוקצית לתעשיה יהיה זכאי רק מפעל תעשיה, שלפי כמויות הצריכה בתעשיה זכאי לכמות מים העולה על 5,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי היצור בלבד, למעט שירותים.

           (ב)  מפעל תעשיה, הצורך כמות מים שאינה עולה על 10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי להודיע למנהל הרשות הממשלתית כי הוא מוותר על כמות מים מוקצית לתעשיה לפי סעיף 28 ומבקש להתיר לו לצרוך כל כמות מים נדרשת ; כמות המים שצורך מפעל התעשיה כאמור, תיווסף לכמות המים המוקצית לרשות המקומית, שבתחומה פועל אותו מפעל תעשיה.

           (ג)   נמצא, לאחר בדיקה, כי מפעל תעשיה כאמור בסעיף קטן (ב) צרך למעלה מ-10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לחייב את המפעל בשנה שלאחריה לחזור ולקבל כמות מים מוקצית לתעשיה לפי סעיף 28.

מיום 21.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1377

29. (א) לכמות מים מוקצית לתעשיה יהיה זכאי רק מפעל תעשיה, שלפי כמויות הצריכה בתעשיה זכאי לכמות מים העולה על 5,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי היצור בלבד, למעט שירותים.

(ב) מפעל תעשיה, הצורך כמות מים שאינה עולה על 10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי להודיע לנציב המים כי הוא מוותר על כמות מים מוקצית לתעשיה לפי תקנה 28 ומבקש להתיר לו לצרוך כל כמות מים נדרשת; כמות המים שצורך מפעל התעשיה כאמור, תיווסף לכמות המים המוקצית לרשות המקומית, שבתחומה פועל אותו מפעל תעשיה.

(ג) נמצא, לאחר בדיקה, כי מפעל תעשיה כאמור בתקנת משנה (ב) צרך למעלה מ-10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי נציב המים לחייב את המפעל בשנה שלאחריה לחזור ולקבל כמות מים מוקצית לתעשיה לפי תקנה 28.

מיום 1.4.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

(ב) מפעל תעשיה, הצורך כמות מים שאינה עולה על 10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי להודיע לנציב המים כי הוא מוותר על כמות מים מוקצית לתעשיה לפי תקנה סעיף 28 ומבקש להתיר לו לצרוך כל כמות מים נדרשת ; כמות המים שצורך מפעל התעשיה כאמור, תיווסף לכמות המים המוקצית לרשות המקומית, שבתחומה פועל אותו מפעל תעשיה.

(ג) נמצא, לאחר בדיקה, כי מפעל תעשיה כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (ב) צרך למעלה מ-10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי נציב המים לחייב את המפעל בשנה שלאחריה לחזור ולקבל כמות מים מוקצית לתעשיה לפי תקנה סעיף 28.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

(ב) מפעל תעשיה, הצורך כמות מים שאינה עולה על 10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי להודיע לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית כי הוא מוותר על כמות מים מוקצית לתעשיה לפי סעיף 28 ומבקש להתיר לו לצרוך כל כמות מים נדרשת ; כמות המים שצורך מפעל התעשיה כאמור, תיווסף לכמות המים המוקצית לרשות המקומית, שבתחומה פועל אותו מפעל תעשיה.

(ג) נמצא, לאחר בדיקה, כי מפעל תעשיה כאמור בסעיף קטן (ב) צרך למעלה מ-10,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לחייב את המפעל בשנה שלאחריה לחזור ולקבל כמות מים מוקצית לתעשיה לפי סעיף 28.

סוג ייצור שאינו בתוספת

30.   שוכנע מנהל הרשות הממשלתית שמפעל תעשיה, אשר סוג הייצור שלו אינו מפורט בתוספת השניה, זקוק לכמות מים מעל ל-5,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, יקבע מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם המפעל וניתוח תהליכי הייצור שלו, את כמות המים המוקצית לתעשיה לאותו מפעל.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

30. שוכנע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית שמפעל תעשיה, אשר סוג הייצור שלו אינו מפורט בתוספת השניה, זקוק לכמות מים מעל ל-5,000 מ"ק לשנה לשימוש בתהליכי הייצור, יקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם המפעל וניתוח תהליכי הייצור שלו, את כמות המים המוקצית לתעשיה לאותו מפעל.

מפעל תעשיה שאינו בתחום רשות מקומית

31.   מפעל תעשיה שאינו בתחום רשות מקומית, המפיק את המים בעצמו או מקבל את המים מספק שאינו רשות מקומית, וזכאי על יסוד כמויות הצריכה בתעשיה או על יסוד קביעות מנהל הרשות הממשלתית, לכמות מים הפחותה מ-5,000 מ"ק לשנה, כמות המים המוקצית לו תפורט ברשיון הפקה, אולם כמות המים המוקצית לא תחשב ככמות מים מוקצית לתעשיה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

31. מפעל תעשיה שאינו בתחום רשות מקומית, המפיק את המים בעצמו או מקבל את המים מספק שאינו רשות מקומית, וזכאי על יסוד כמויות הצריכה בתעשיה או על יסוד קביעות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לכמות מים הפחותה מ-5,000 מ"ק לשנה, כמות המים המוקצית לו תפורט ברשיון הפקה, אולם כמות המים המוקצית לא תחשב ככמות מים מוקצית לתעשיה.

כמות מים מוקצית שלא לפי כמויות הצריכה בנסיבות מיוחדות

32.   (א)  בנסיבות מיוחדות, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להתחשב בתנאי הייצור או בתהליכי הייצור המיוחדים של מפעל תעשיה או בתנאי האזור שבו מצוי המפעל, ולקבוע למפעל התעשיה כמות מים מוקצית שלא על יסוד כמויות הצריכה בתעשיה.

           (ב)  למפעל תעשיה שאינו נענה לדרישותיו של מנהל הרשות הממשלתית לחסכון וייעול השימוש במים ומשתמש בכמות מים נחרגת, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע כמות מים מוקצית על יסוד כמויות צריכה בתעשיה קטנות יותר מאלה המפורטות בתוספת לסוג הייצור של אותו מפעל תעשיה, וזאת בנוסף לסמכות מנהל הרשות הממשלתית לנקוט נגד אותו מפעל בהליכים שנקבעו בחוק למניעת חריגה מכמות מים המוקצית כדין.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

32. (א) בנסיבות מיוחדות, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית להתחשב בתנאי הייצור או בתהליכי הייצור המיוחדים של מפעל תעשיה או בתנאי האזור שבו מצוי המפעל, ולקבוע למפעל התעשיה כמות מים מוקצית שלא על יסוד כמויות הצריכה בתעשיה.

(ב) למפעל תעשיה שאינו נענה לדרישותיו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לחסכון וייעול השימוש במים ומשתמש בכמות מים נחרגת, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבוע כמות מים מוקצית על יסוד כמויות צריכה בתעשיה קטנות יותר מאלה המפורטות בתוספת לסוג הייצור של אותו מפעל תעשיה, וזאת בנוסף לסמכות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לנקוט נגד אותו מפעל בהליכים שנקבעו בחוק למניעת חריגה מכמות מים המוקצית כדין.

תוספות זמניות לתעשיה

33.   תוספות מים שניתנו למפעל תעשיה בשנים קודמות בגלל ליקויים או תקלות במיתקני המפעל, לא יובאו בחשבון בעת קביעת כמות המים המוקצית לתעשיה למפעל.

שינויים בהקף הייצור החזוי

34.   ניתנה למפעל תעשיה כמות מים מוקצית לתעשיה על יסוד הקף ייצור חזוי, והוברר בתום השנה כי הקף הייצור בפועל היה גדול או קטן מההקף החזוי תוגדל או תוקטן כמות המים המוקצית לתעשיה בהתאם לכך בתחולה מלמפרע, בתנאי שהנתונים הומצאו למנהל הרשות הממשלתית לא יאוחר מאשר תוך חדשיים מתום השנה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

34. ניתנה למפעל תעשיה כמות מים מוקצית לתעשיה על יסוד הקף ייצור חזוי, והוברר בתום השנה כי הקף הייצור בפועל היה גדול או קטן מההקף החזוי תוגדל או תוקטן כמות המים המוקצית לתעשיה בהתאם לכך בתחולה מלמפרע, בתנאי שהנתונים הומצאו לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית לא יאוחר מאשר תוך חדשיים מתום השנה.

כמויות מים לשירותים וגינון

35.   מפעל תעשיה, הצורך בנוסף לכמות המים המוקצית לתעשיה, כמויות מים לשירותים שאינם כלולים בתהליכי הייצור וכן לגינון שטח שאינו קטן מדונם אחד, יקציב לו מנהל הרשות הממשלתית, לפי שיקול דעתו ובהתחשב בתנאים של מפעל התעשיה, כמות מים לשירותים ולגינון שתיווסף לכמות המים המוקצית למפעל לתעשיה.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 296

35. מפעל תעשיה, הצורך בנוסף לכמות המים המוקצית לתעשיה, כמויות מים לשירותים שאינם כלולים בתהליכי הייצור וכן לגינון שטח שאינו קטן מדונם אחד, יקציב לו נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לפי שיקול דעתו ובהתחשב בתנאים של מפעל התעשיה, כמות מים לשירותים ולגינון שתיווסף לכמות המים המוקצית למפעל לתעשיה.

מפעל תעשיה בישוב מתוכנן

36.   הוראות פרק זה יחולו גם על מפעלי תעשיה בישוב מתוכנן.

פרק ה: (בוטל)

מיום 1.1.2008

כללים תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 169

הוספת כותרת פרק ה'

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

ביטול כותרת פרק ה'

הנוסח הקודם:

פרק ה: כמויות המים המוקצות לערכי טבע ונוף

36א.   (בוטל).

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1072

הוספת סעיף 36א

מיום 1.1.2008

כללים תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6625 מיום 28.11.2007 עמ' 169

החלפת סעיף 36א

הנוסח הקודם:

36א. (א) מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב יקצה, בהתייעצות עם מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, והמנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, את כמות המים השפירים הבסיסית המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף (כהגדרתה בחוק) (להלן – כמות הבסיס).

(ב) כמות המים השפירים המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף בשנת הרישוי 2007 תהיה 70% מכמות הבסיס; בסעיף קטן זה, "שנת הרישוי 2007" – השנה שתחילתה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) וסיומה ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בצדמבר 2007).

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

ביטול סעיף 36א

הנוסח הקודם:

כמויות מים המוקצות לטבע

36א. (א) מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב יקצה, בהתייעצות עם מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, את כמות המים השפירים הבסיסית המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף (כהגדרתה בחוק) (להלן – כמות הבסיס).

(ב) כמות המים השפירים המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף בשנת הרישוי 2008 תהיה 70% מכמות הבסיס; בסעיף קטן זה, "שנת הרישוי 2008" – השנה שתחילתה ביום כ"ג בטבת התשס"ז (1 בינואר 2008) וסיומה ביום ד' בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2008).

סימן ב': הקצאת מים לתעשיית המלונות

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

הוספת סימן ב'

הגדרות

36א.   "מלון" – מבנה או קבוצת מבנים במתחם אחוד המשמש להשכרת חדרי אירוח, הכולל 25 חדרים לפחות וצריכת המים שלו עולה על הכמות המזערית הקבועה בפרק זה;

           "מלון נופש" – מלון שהאכסון בו הוא למטרות מנוחה ומרגוע ואורחיו מבלים חלק ניכר מזמן השהייה, במשך היום והערב, במלון ובמיתקניו;

           "מלון עירוני" – מלון הממוקם בעיר, שהאורחים מתאכסנים בו בעיקר למטרת לינה, ומבלים חלק עיקרי מזמן השהייה בו, במשך היום והערב מחוץ למלון;

           "צריכת שנת הבסיס" – צריכת המים בשנה שבה תפוסת המלון היתה הגבוהה ביותר מתוך שלוש השנים האחרונות לשנת הגשת הבקשה, ובלבד שלא תעלה על 750 מ"ק לחדר תפוס בשנה במלון נופש ועל 430 מ"ק לחדר תפוס בשנה במלון עירוני.

מיום 1.1.2009

כללים תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6737 מיום 1.1.2009 עמ' 298

הוספת סעיף 36א

הכמויות המוקצות למלון

36ב.   (א)  מלון זכאי להגיש בקשה לקבלת הקצאת מים לתעשיה; הקצאת המים תהיה בשיעורים הנקובים להלן מתוך צריכת שנת הבסיס: