נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (אביזרים לצרכי בית), תשכ"ד-1964

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

התקנת אביזרים כללים תשכו 1965

סעיף 2

2

Go

חיבור רשת המים כללים תשכו 1965

סעיף 3

2

Go

הודעת נציב המים

סעיף 4

2

Go

חובת הודעה של ספק

סעיף 5

3

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

השם

סעיף 8


כללי המים (אביזרים לצרכי בית), תשכ"ד-1964*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני קובע כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

           "ספק" - כל מי שמספק מים בתמורה לצרכן, שקיבל הודעה בכתב מאת נציב המים שכללים אלה חלים עליו, וכן רשות מקומית שקיבלה הודעה כאמור;

כללים תשכ"ו-1965

           "אביזר בית" - אביזר המותקן ברשת מים של ספק או ברשת אחרת המקבלת מים מהספק וכן כלי או מיתקן המחוברים לרשת מים, המשמשים לצריכת מים ביתית וציבורית.

מיום 28.10.1965

כללים תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1789 מיום 28.10.1965 עמ' 149

"אביזר בית" - אביזר המותקן ברשת מים של ספק או ברשת אחרת המקבלת מים מהספק וכן כלי או מיתקן המחוברים לרשת מים, המשמשים לצריכת מים ביתית וציבורית.

התקנת אביזרים כללים תשכ"ו-1965

2.    לא יותקן בכל רשת מים אביזר ביתי שצורת פעולתו ואופן הרכבתו לא אושרה על ידי נציב המים לאחר התייעצות בועדת האספקה לצרכי בית, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת להוראות למיתקני תברואה שמונתה על ידי שר הפנים ושר הבריאות.

מיום 28.10.1965

כללים תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1789 מיום 28.10.1965 עמ' 149

2. לא יותקן בכל רשת מים אביזר ביתי שצורת פעולתו ואופן הרכבתו לא אושרה על ידי נציב המים לאחר התייעצות בועדת האספקה לצרכי בית, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת להוראות למיתקני תברואה שמונתה על ידי שר הפנים ושר הבריאות.

חיבור רשת המים כללים תשכ"ו-1965

3.    לא יחבר ספק לרשת המים שברשותו כל מבנה, מקום ציבורי, בנין או חלק ממנו (להלן - בנין) אשר בהקמתו החל לאחר המועד שנקבע בסעיף 4(ב) אלא אם האביזרים הביתיים שבבנין הם אביזרים שאושרו בהתאם להוראות כללים אלה.

מיום 28.10.1965

כללים תשכ"ו-1965

ק"ת תשכ"ו מס' 1789 מיום 28.10.1965 עמ' 149

3. לא יחבר ספק לרשת המים שברשותו כל מבנה כל מבנה, מקום ציבורי, בנין או חלק ממנו (להלן - בנין) אשר בהקמתו החל לאחר המועד שנקבע בסעיף 4(ב) אלא אם האביזרים הביתיים שבבנין הם אביזרים שאושרו בהתאם להוראות כללים אלה.

הודעת נציב המים

4.    (א)  נציב המים יודיע בכתב לספקים על כל אביזר שהוא אישר לענין כללים אלה, ויציין את סוגי הצרכנים החייבים בהתקנתם. נציב המים רשאי לפטור סוגי צריכה או סוגי צרכנים מהחובה להתקין אביזרים מאושרים כאמור, בתנאים שהוא יקבע.

           (ב)  בהודעה לפי סעיף קטן (א) ייקבע המועד שממנו ואילך יש להתקין את האביזרים שאושרו לענין כללים אלה.

חובת הודעה של ספק

5.    ספק יביא לידיעתו של כל מי שמקים בנין בתחום הספקתו כי לא יחבר את הבנין לרשת המים ברשותו אלא אם הותקנו בו אביזרים שאושרו בהתאם לכללים אלה.

שמירת דינים

6.    כללים אלה אינם באים לגרוע מהוראות כל דין.

תחילה

7.    תחילתם של כללים אלה היא ביום י"ט בניסן תשכ"ד (1 באפריל 1964).

השם

8.    לכללים אלה ייקרא "כללי המים (אביזרים לצרכי בית), תשכ"ד-1964".

ב' בניסן תשכ"ד (15 במרס 1964)                            משה דיין

                                                                                                שר החקלאות* פורסמו ק"ת תשכ"ד מס' 1563 מיום 26.3.1964 עמ' 1032.

תוקנו ק"ת תשכ"ו מס' 1789 מיום 28.10.1965 עמ' 149 – כללים תשכ"ו-1965.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות