נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (אביזרים לחסכון במים באילת), תשכ"ו-1966

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

החלפת ברזי שטיפה

סעיף 2

2

Go

שימוש במזרמים בבניני ציבור

סעיף 3

2

Go

התקנת מכשירי ויסות

סעיף 4

2

Go

התקנת משאבות ומכשירים אחרים

סעיף 5

2

Go

רשות כניסה

סעיף 6

2

Go

הגשת תסקיר

סעיף 7

2

Go

התקנה על ידי  הספק

סעיף 8

2

Go

השם

סעיף 9


כללי המים (אביזרים לחסכון במים באילת), תשכ"ו-1966*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם מועצת המים, אני מתקין כללים אלה:

הגדרות

1.    בצו זה –

           "הספק" - עירית אילת וכן כל מי שמספק מים בתחום שיפוטה של עירית אילת;

           "צרכן" - בעל נכס בתחום עירית אילת, או המחזיק בו והמקבל מים או הזכאי לקבלם מהספק.

החלפת ברזי שטיפה

2.    לא יספק הספק מים לצרכן כל עוד לא החליף הצרכן לפי דרישת הספק את ברז השטיפה בבית השימוש שבבית מגוריו במיכל הדחה (נייגרה).

שימוש במזרמים בבניני ציבור

3.    במקומות ציבוריים ובבנייני ציבור ניתן להשתמש במזרמים אם אישר הספק לנציב המים כי קיים צורך בכך וכי קיים במקום פיקוח שרברבי מתמיד המניח את דעתו.

התקנת מכשירי ויסות

4.    לא יספק הספק מים לצרכן כל עוד לא התקין הצרכן מכשירי ויסות לכמויות המים בברזים של כיורים ומקלחות בבתי מגורים, משרדים, חנויות, בתי מלון ובבנינים ציבוריים אחרים.

התקנת משאבות ומכשירים אחרים

5.    (א)  לא יספק הספק מים לצרכן כל עוד לא התקין הצרכן משאבות לסחרור חוזר של מים או מכשיר אחר המקציב כמות מים קבועה במצנני מים בבתי מגורים, משרדים, חנויות, בתי מלון ובנינים ציבוריים אחרים.

           (ב)  ספק שנצטווה על ידי נציב המים להתקין מכשירים נוספים לחסכון במים שאושרו על ידי הנציב ידאג לכך שהמכשירים יותקנו על ידי הצרכן, בהתאם להוראות הנציב.

רשות כניסה

6.    נציב מים וכן אדם שהוסמך על ידיו רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שבו יש להתקין אביזרים כאמור בצו זה.

הגשת תסקיר

7.    (א)  הספק יגיש לנציב המים בתחילת כל חודש תסקיר על מילוי אחר הוראות צו זה, על ידיו ועל ידי הצרכנים בחודש שקדם.

           (ב)  נציב המים רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שנכללו בתסקיר והספק ימלא אחר דרישת הנציב כאמור.

התקנה על ידי הספק

8.    לא התקין הצרכן את האביזרים שחוייב להתקינם על פי הוראות צו זה רשאי הנציב להתרות בצרכן ואם לא ציית הצרכן להתראתו רשאי נציב המים להורות על התקנתם ועל גביית ההוצאות של ההתקנה, לרבות מחיר האביזרים, מן הצרכן.

השם

9.    לכללים אלה ייקרא "כללי המים (אביזרים לחסכון במים באילת),  תשכ"ו-1966".

ג' בטבת תשכ"ו (26 בדצמבר 1965)                        חיים גבתי

                                                                                                שר החקלאות* פורסמו ק"ת תשכ"ו מס' 1818 מיום 6.1.1966 עמ' 603.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות