Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), תשמ"ז-1987

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הספקת מים לפי תעריפים

Go

5

סעיף 3

מס ערך מוסף

Go

5

סעיף 4

סייג לתחולה

Go

5

סעיף 5

חיוב בתעריפים לפי רישיון

Go

5

סעיף 6

התחשבנות בין מקורות והצרכן

Go

5

סעיף 6א

ריבית פיגורים

Go

5

סעיף 7

תעריפים למים למטרות צריכה שונות

Go

5

סעיף 8

אחזקת מערכות מים וביוב

Go

12

סעיף 12א

פרסום תעריפים

Go

14

סעיף 12ב

כמות נחרגת ותשלום מיוחד

Go

14

סעיף 13

ביטול

Go

14

 

תוספת

Go

14

 

כללים תשס"ז-2007


כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), תשמ"ז-1987*

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

תקנות כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), תשמ"ז-1987

כללים תשס"ז-2007

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 112 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 113 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959, לאחר התייעצות במועצת המים ועם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות כללים תש"ע-2009

1.    בכללים אלה –

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

1. בתקנות אלה בכללים אלה

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 448

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

הגדרות

1. בכללים אלה -

"מקורות" - מקורות, חברת מים בע"מ, המספקת מים על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקה אותם בעצמה ובין אם קיבלה אותם מספק אחר;

"מפעלי מקורות" - מפעלים של מקורות באזורי הארץ השונים, שמתכונתם אושרה בידי נציב המים;

"צרכן" - אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים ממקורות על פי רשיון הפקה, שבו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו לצריכתו העצמית;

"תאגיד צרכן" - תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עמו, לרבות חבר-בני-אדם, בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצה;

"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית או מועצה אזורית, המספקת מים, לרבות מי שבא במקומן לענין הספקת מים בתחומיהן;

"נקודת מדידה" - הנקודה שבה נמדדת כמות המים המסופקת לצרכן, לצורך עריכת החשבון בין מקורות והצרכן בעד הספקת המים;

"כמות מים מוקצה" - כמות המים המוקצה כדין, בין להפקה, בין להספקה ובין לצריכה על פי רשיון הפקה, למעט תוספת גמישה לחקלאות, כמשמעותה בתקנות בדבר שימוש במים באזורי קיצוב;

"כמות מים מסופקת" - כמות המים המסופקת בפועל, כפי שנמדדה בנקודת המדידה;

"כמות מים נחרגת" - כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים המוקצה;

"שנה" - שנת כספים שתחילתה ב-1 באפריל וסופה ב-31 במרס שלאחריו.

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "אזור מורד" – אזור שעליו כריז מנהל הרשות הממשלתית, שהוא "אזור מורד" בהתחשב, בין השאר, בזרימה הטבעית של המים ובמניעת אובדן המים באותו אזור, בהודעה שפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות הממשלתית, מהמועד שנקבע בהודעה[1];

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

הוספת הגדרת "אזור מורד"

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "אזור מעלה" – אזור שעליו הכריז מנהל הרשות הממשלתית, שהוא "אזור מעלה", בהתחשב, בין השאר, במידת הקרבה למקור נביעתם של המים, בערכי הטבע והנוף באזור ובאפשרות לצמצום ההפקה באזור, בהודעה שפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות הממשלתית, מהמועד שנקבע בהודעה1;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

הוספת הגדרת "אזור מעלה"

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "אזור נסמך מים שפירים" – אזור שניתן למנהל בו במשותף את מצאי המים למטרת חקלאות, המסומן כאזור נסמך מים שפירים במפה שבתוספת, כל עוד לא מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   שיעור המים הנחותים מסך מצאי המים באזור גדול מ-25%;

(2)   הביקוש למים נחותים באזור קטן ממצאי המים הנחותים בו;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

הוספת הגדרת "אזור נסמך מים שפירים"

           "הממונה", "חברה" – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "הפקת סילוק" ו"הפקת שיקום" – כהגדרתן בכללי הפקה והולכה;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

הוספת הגדרת ""הפקת סילוק" ו"הפקת שיקום""

           "הרשות הממשלתית" – כהגדרתה בסעיף 124יא לחוק;

           "חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

           "כללי הספקים המקומיים" – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "כללי הפקה והולכה" – כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה), התשע"ז-2017;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

הוספת הגדרת "כללי הפקה והולכה"

           "כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

כללים תשע"ו-2015

           "כללי רישיון" – כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד-2014;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 438

הוספת הגדרת "כללי רישיון"

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

           "כללי שירותי תשתית" – כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית), התשע"א-2011;

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2232

הוספת הגדרת "כללי שירותי תשתית"

           "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

           "כמות מוחדרת" – כמות מים שהוחדרה לפי רישיון החדרה ושהוגדרה ברישיון ההפקה ככמות מוחדרת;

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2232

הוספת הגדרת "כמות מוחדרת"

כללים תשע"ט-2018

           "כמות מוכרת" – התוצאה המתקבלת מחלוקה בשנים עשר של כמות המים המוכרת לספק לגבי שנה מסוימת, לגבי סעיף 14ג לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ו-2016, כפי שמופיע ברישיון ההספקה של מקורות;

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1664

החלפת הגדרת "כמות מוכרת"

הנוסח הקודם:

"כמות מוכרת" – אחת מאלה:

(1) לספק שכל המים שהוא מספק למטרת צריכה ביתית, נצרכים מחברת מקורות – התוצאה המתקבלת מחלוקה בשנים עשר של כמות המים המוכרת לו לגבי שנה מסוימת, לפי סעיף 24(ב) לכללי חישוב עלות או לפי סעיף 4ב(ב) לכללי הספקים המקומיים, לפי העניין, כפי שתיקבע ברישיון ההפקה של מקורות;

(2) לכל ספק אחר – התוצאה המתקבלת מחלוקה בשנים עשר של ההפרש שבין כמות המים המוכרת לו לגבי שנה מסוימת לפי סעיף 24(ב) לכללי חישוב עלות או לפי סעיף 4ב(ב) לכללי הספקים המקומיים, לפי העניין; ובין הכמות בסיסית; לעניין זה, "הכמות הבסיסית" – הצירוף של הכמות להפקה בסיסית, כמשמעותה בהגדרה "הפקה בסיסית" שבפרט 1 בתוספת השניה לחוק, שנקבעה לו, ושל הכמות להפקה בסיסית שנקבעה לכל ספק אחר בעבורו, הכול כפי שייקבע ברישיונות ההפקה;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "כמות מים מוקצית" – כמות המים המוקצית כדין, בין להפקה, בין להספקה, ובין לצריכה על פי רישיון, למעט תוספת גמישה לחקלאות כמשמעותה בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

"כמות מים מוקצית" – כמות המים המוקצית כדין, בין להפקה, בין להספקה, ובין לצריכה על פי רישיון הפקה רישיון, למעט תוספת גמישה לחקלאות כמשמעותה בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976;

           "כמות מים מסופקת" – כמות המים המסופקת בפועל, כפי שנמדדה בנקודת המדידה;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "כמות מים נחרגת" – כל אחת מאלה:

(1)   כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים המוקצית;

(2)   כמות מים שפירים שנצרכה, כדין, לפי היתר של מנהל הרשות הממשלתית;

(3)   כמות מים שהופקה בהפקת חורף, כהגדרתה בכללי הפקה והולכה;

מיום 1.7.2010 עד יום 31.12.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1313

"כמות מים נחרגת" – כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים המוקצית, וכן כמות מים שנצרכה כהקצאה חקלאית מורחבת כמשמעותה בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התש"ע-2010;

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 398

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 706

"כמות מים נחרגת" – כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים המוקצית, וכן כמות מים שפירים שנצרכה, כדין, לפי היתר של מנהל הרשות הממשלתית, ולמעט תוספת לפי פסקת משנה 1.1.8 בסעיף 7(1);

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

החלפת הגדרת "כמות מים נחרגת"

הנוסח הקודם:

"כמות מים נחרגת" – כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים המוקצית, וכן כמות מים שפירים שנצרכה, כדין, לפי היתר של מנהל הרשות הממשלתית, ולמעט תוספת לפי פסקת משנה 1.1.8 בסעיף 7(1);

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "מדגה מתועש" – גידול דגים לשיווק בבריכות מצופות ביריעה פלסטית או בבטון, שבהן משך זמן שהיית המים פחות מ-24 שעות ומפיק המים מזרימם חזרה למקור מים לפי צו הרשאה שניתן לפי סעיף 20יא לחוק (להלן – צו הרשאה) ובהתאם לתנאיו;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

הוספת הגדרת "מדגה מתועש"

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

           "מחדיר" – מי שהחדיר מים שקיבל ממקורות לאקוויפר לפי רישיון החדרה;

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2232

הוספת הגדרת "מחדיר"

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "מים נחותים" – קולחין, מים מליחים ומים שפירים מאיכות נחותה;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

הוספת הגדרת "מים נחותים"

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

           "מ"ק" – מטר מעוקב של מים;

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 398

הוספת הגדרת "מ"ק"

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "מקורות" – מקורות חברת מים בע"מ, בין שהיא מספקת את המים לפי רישיון ובין שרואים אותה כאילו סיפקה אותם לפי סעיף 33א לחוק;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

החלפת הגדרת "מקורות"

הנוסח הקודם:

"מקורות" – מקורות, חברת מים בע"מ, המספקת מים על פי רישיון, בין אם הפיקה אותם בעצמה ובין אם קיבלה אותם מספק אחר;

           "מפעלי מקורות" – מפעלים של מקורות באזורי הארץ השונים, שמתכונתם אושרה בידי מנהל הרשות הממשלתית;

           "נקודת מדידה" – הנקודה שבה נמדדת כמות המים המסופקת לצרכן, לצורך עריכת החשבון בין מקורות והצרכן בעד הספקת המים;

כללים (מס' 2) תש"ע-2010 כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "ספק" – צרכן שמספק מים לצריכה ביתית או למטרת תעשייה או למטרת חקלאות, לפי רישיון, והוא אחד מאלה:

(1)   חברה, עיריה, מועצה מקומית לרבות מועצה אזורית, ועד מקומי, איגוד ערים, ובלבד שהם מספקים מים במדידה לצרכניהם לפי חוק מדידת מים, התשט"ו-1955, ומחייבים אותם לפי חשבון מים;

(2)   צרכן שיתופי;

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

(3)   אגודה שיתופית או תאגיד אחר שאינו חברה שמנהל הרשות הממשלתית שוכנע כי תכליתו אספקת מים בתחומו וכי הוא בא במקום אחד או יותר מן הגורמים, המנויים בפסקאות (1) או (2) לעניין אספקת מים בשטח, כולו או חלקו, של אותו גורם או גורמים, לפי העניין;

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1310

"ספק" – צרכן שמספק מים לצריכה ביתית או למטרת תעשייה או למטרת חקלאות, לפי רישיון הפקה, והוא אחד מאלה:

(1) חברה, עיריה, מועצה מקומית לרבות מועצה אזורית, ועד מקומי, איגוד ערים, ובלבד שהם מספקים מים במדידה לצרכניהם לפי חוק מדידת מים, התשט"ו-1955, ומחייבים אותם לפי חשבון מים;

(2) צרכן שיתופי;

(3) אגודה שיתופית או תאגיד אחר שאינו חברה, אשר מנהל הרשות הממשלתית אישר בהודעה או ברישיון ההפקה כי שוכנע שהוא בא במקום אחד או יותר מן הגורמים המפורטים בפסקה (1) או (2) ואשר תכליתו, כולה או חלקה, אספקת המים בתחומו;

(3) אגודה שיתופית או תאגיד אחר שאינו חברה שמנהל הרשות הממשלתית שוכנע כי תכליתו אספקת מים בתחומו וכי הוא בא במקום אחד או יותר מן הגורמים, המנויים בפסקאות (1) או (2) לעניין אספקת מים בשטח, כולו או חלקו, של אותו גורם או גורמים, לפי העניין;

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

"ספק" – צרכן שמספק מים לצריכה ביתית או למטרת תעשייה או למטרת חקלאות, לפי רישיון הפקה רישיון, והוא אחד מאלה:

כללים תשע"ו-2015

           "ספק אחר ברשות מקומית" – ספק ברשות מקומית שאינו ספק מקומי רשותי;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 438

הוספת הגדרת "ספק אחר ברשות מקומית"

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

           "ספק חד-רשותי" – ספק, למעט חברה ולמעט ספק ברשות מקומית, המספק מים בתוך תחום יישוב אחד או יותר ובלבד שאינו ספק רב-רשותי;

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 341

הוספת הגדרת "ספק חד-רשותי"

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3452

החלפת הגדרת "ספק חד-רשותי"

הנוסח הקודם:

"ספק חד-רשותי" – ספק למעט חברה ולמעט ספק ברשות מקומית, המספק מים בתוך תחום יישוב אחד או לספק אחר;

כללים תשע"ו-2015

           "ספק מקומי רשותי" – כהגדרתו בכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 438

הוספת הגדרת "ספק מקומי רשותי"

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

           "ספק רב-רשותי" – ספק שהוא מועצה אזורית ובכלל זה ספק המצוי בבעלות של המועצה כאמור, המספק שירותי מים וביוב בתוך תחום של יותר מיישוב אחד;

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 341

הוספת הגדרת "ספק רב-רשותי"

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3452

החלפת הגדרת "ספק רב-רשותי"

הנוסח הקודם:

"ספק רב-רשותי" – ספק למעט חברה ולמעט ספק ברשות מקומית, המספק מים בתוך תחום של יותר מיישוב אחד;

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

           "ספק רב-רשותי אזורי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1664

הוספת הגדרת "ספק רב-רשותי אזורי"

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3452

מחיקת הגדרת "ספק רב-רשותי אזורי"

הנוסח הקודם:

"ספק רב-רשותי אזורי" – ספק רב-רשותי, שהוא מועצה אזורית ובכלל זה ספק המצוי בבעלות של המועצה כאמור, המספק מים וביוב בתוך תחום של יותר מיישוב אחד;

כללים תשע"ג-2012

           "ספק ברשות מקומית" – ספק, שלא הקים חברה שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות ספק כאמור בפרט (3) להגדרת ספק, הפועל בתחום רשות מקומית שאינה מועצה אזורית, ולמעט ספק שהוא מועצה מקומית תעשייתית;

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 341

הוספת הגדרת "ספק ברשות מקומית"

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "צרכן" – מי שמסופקים לו מים ממקורות על פי רישיון;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

"צרכן" – מי שמסופקים לו מים ממקורות על פי רישיון הפקה רישיון;

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

           "צרכן ביתי" – (נמחקה);

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1310

מחיקת הגדרת "צרכן ביתי"

הנוסח הקודם:

"צרכן ביתי" – מי שמתקיימו בו שני אלה:

(1) הוא מתגורר ביחידת דיור וצורך בה מים;

(2) הוא אינו צרכן שיתופי;

           "צרכן שיתופי" – אגודה שיתופית שרשם האגודות השיתופיות, כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות, סיווג לפי הפקודה האמורה כקיבוץ, כקיבוץ שיתופי או כקיבוץ מתחדש, למעט קיבוץ עירוני, שמתקיימים לגביה כל אלה:

(1)   היא מספקת מים למטרת צורכי בית לכמה יחידות דיור, שאין בכל אחת מהן מדידה נפרדת של מים לצורכי בית, באמצעות מד-מים המותקן ביחידת הדיור;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

(2)   היא צורכת מים ממקורות על פי רישיון שנקבעה בו הכמות, לכל המים המוקצים לצריכה ביתית;

(3)   כמות המים שאינה למטרת צריכה ביתית נמדדת בה באמצעות מדי-מים נפרדים בכל אחד מן השטחים שאינם משמשים למטרה האמורה;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

(2) היא צורכת מים ממקורות על פי רישיון הפקה רישיון שנקבעה בו הכמות, לכל המים המוקצים לצריכה ביתית;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           "רישיון" – כהגדרתו בסעיף 23(ב) לחוק;

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

הוספת הגדרת "רישיון"

כללים תשע"ח-2017

           "רישיון החדרה" – כמשמעותו בסעיף 44ב לחוק;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 608

הוספת הגדרת "רישיון החדרה"

           "ש"ח" – שקלים חדשים;

           "שיעור המע"מ" – השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

           "תשלומים בעבור סידור האספקה" – תשלומים חד-פעמיים ששילם הספק, למקורות, לכל מ"ק, בעבור השקעות היסוד לפי חלקו היחסי במערכת המים, לרבות הגדלת חלקו היחסי, בין בהסכם ובין לפי הוראות החוק ובלבד שטרם חלפו 20 שנה מיום התשלום, ולמעט תשלומים שוטפים שנתיים ששילם עקב אי-תשלומם של התשלומים החד-פעמיים כאמור.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 398

הוספת הגדרת "תשלומים בעבור סידור האספקה"

הספקת מים לפי תעריפים כללים תשס"ז-2007 כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2) תשע"א-2010

2.    (א)  מקורות לא תספק מים אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה ולא תשית על צרכן, תשלומים נוספים שאינם מפורטים בכללים אלה, לרבות תשלומים בעבור סידור האספקה והיטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק.

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           (א1) דמי מים שעל בעל רישיון לשלם למקורות לפי סעיף 33א(ב) לחוק יחושבו לפי ההפרש בין תעריף ההפקה או תעריף ההפקה וההולכה שנקבע לו לפי כללי הפקה והולכה, לבין התעריף החל עליו לפי כללים אלה.

כללים תשס"ז-2007

           (ב)  הוראות כללים אלה עדיפות על כל הסכם שנעשה בין מקורות לצרכן לפני קביעת התעריפים הנקובים בכללים אלה.

כללים תש"ע-2009

           (ג)   חל שינוי בתעריפי המים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחס החשבון לצרכן, יראו את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה, והצרכן יחויב לשלם לפי התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ולפי התעריף החדש בעד הימים שלמן יום השינוי.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

2. (א) מקורות לא תספק מים אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה.

(ב) הוראות תקנות אלה כללים אלה עדיפות על כל הסכם שנעשה בין מקורות לצרכן לפני קביעת התעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 449

2. (א) מקורות לא תספק מים אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה ולא תשית על צרכן, היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק.

(ב) הוראות כללים אלה עדיפות על כל הסכם שנעשה בין מקורות לצרכן לפני קביעת התעריפים הנקובים בכללים אלה.

(ג) חל שינוי בתעריפי המים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחס החשבון לצרכן, יראו את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה, והצרכן יחויב לשלם לפי התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ולפי התעריף החדש בעד הימים שלמן יום השינוי.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 398

(א) מקורות לא תספק מים אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה ולא תשית על צרכן, היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק תשלומים נוספים שאינם מפורטים בכללים אלה, לרבות תשלומים בעבור סידור האספקה והיטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק.

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

הוספת סעיף קטן 2(א1)

מס ערך מוסף כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2)  תש"ע-2010

3.       למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או רכיבים בתעריפים הקבועים בדבר חקיקה אחר, יופחת מהם סכום בגובה שיעור מס ערך מוסף ככל שנכלל שם ולא הופחת בכללים אלה, והכל לפי העניין.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

3. התעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה כוללים את היטלי האיזון, הענקות מקרן איזון ותשלום מיוחד, כמשמעותם בתקנות בדבר היטלי איזון, הענקות מקרן האיזון ותשלום מיוחד, המתפרסמות כדין מפעם לפעם; התעריפים אינם כוללים מס ערך מוסף.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 450

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

תעריפים כוללים היטלי איזון, הענקות ותשלום מיוחד ואינם כוללים מע"מ

3. התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים את היטלי האיזון, הענקות מקרן איזון ותשלום מיוחד, כמשמעותם בתקנות בדבר היטלי איזון, הענקות מקרן האיזון ותשלום מיוחד, המתפרסמות כדין מפעם לפעם; התעריפים אינם כוללים מס ערך מוסף.

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1310

3. למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או רכיבים בתעריפים הקבועים בדבר חקיקה אחר, יופחת מהם סכום בגובה שיעור מס ערך מוסף ככל שנכלל שם ולא הופחת בכללים אלה, והכל לפי העניין.

סייג לתחולה כללים (מס' 2) תש"ע-2010

4.    התעריפים בכללים אלה יחולו לגבי מים שמספקת חברת מקורות לצרכניה.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

4. התעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה לא יחולו על מים שמספקות רשויות מקומיות בתחום שיפוטן ואשר לגביהם חלות התקנות חלים הכללים בדבר תעריפים למים ברשויות מקומיות, המתפרסמות המתפרסמים כדין מפעם לפעם.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 450

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

אי תחולה לגבי מים המסופקים בידי רשויות מקומיות בתחום שיפוטן

4. התעריפים הנקובים בכללים אלה לא יחולו על מים שמספקות רשויות מקומיות בתחום שיפוטן ואשר לגביהם חלים הכללים בדבר תעריפים למים ברשויות מקומיות, המתפרסמים כדין מפעם לפעם.

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1310

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה

4. התעריפים הנקובים בכללים אלה לא יחולו על מים שמספק ספק שחלים עליו כללי הספקים המקומיים או שמספקת חברה בתחום החברה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב.

 

חיוב בתעריפים לפי רישיון כללים תשס"ז-2007 כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

5.    החיוב בתעריפים הנקובים בכללים אלה ייעשה בהתאם לקביעותיו של רישיון, לרבות מטרות המים המפורטות בו.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

5. החיוב בתעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה ייעשה בהתאם לקביעותיו של רשיון הפקה, לרבות מטרות המים המפורטות בו.

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1280

חיוב בתעריפים לפי רשיון הפקה רישיון

5. החיוב בתעריפים הנקובים בכללים אלה ייעשה בהתאם לקביעותיו של רשיון הפקה רישיון, לרבות מטרות המים המפורטות בו.

 

התחשבנות בין מקורות והצרכן כללים תשס"ז-2007

6.       (א)  צרכן חייב לשלם למקורות את מחיר המים בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה, בהתאם לחשבון שיוגש לו מאת מקורות.

כללים תשס"ז-2007

           (ב)  בתום כל שנה תגיש מקורות לצרכן חשבון בעד כמות מים נחרגת, אם היתה כזאת, בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה; מקורות רשאית להגיש חשבון כאמור גם לפני תום שנה, בתום כל חודש או בתום כל חלק מן השנה, אם נוכחה בצריכה של כמות מים נחרגת.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 785

6. (א) צרכן חייב לשלם למקורות את מחיר המים בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה, בהתאם לחשבון שיוגש לו מאת מקורות.

(ב) בתום כל שנה תגיש מקורות לצרכן חשבון בעד כמות מים נחרגת, אם היתה כזאת, בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה; מקורות רשאית להגיש חשבון כאמור גם לפני תום שנה, בתום כל חודש או בתום כל חלק מן השנה, אם נוכחה בצריכה של כמות מים נחרגת.

ריבית כללים תשע"ז-2016 כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

6א.     (א)  תשלום לפי סעיף 112 לחוק, שעל רשות מקומית או צרכן אחר לשלם למקורות, שלא שולם במועד שבו היה עליהם לשלמו (להלן – מועד החיוב), ישולם בתוספת ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011, ממועד החיוב עד מועד התשלום בפועל.

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

           (ב)  שילם צרכן למקורות יתר תשלום על סכום שהוא חב בו לפי כללים אלה, ומקורות לא החזירה לו את יתר התשלום בתוך 30 ימים מיום תשלומו, תחזירו מקורות בתוספת ריבית בשיעור של 1% לשנה – מיום תשלומו עד יום החזרתו בפועל.

מיום 2.4.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 436

הוספת סעיף 6א

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1281

6א. תשלום לפי סעיף 112 לחוק, שעל רשות מקומית או צרכן אחר לשלם למקורות, שלא שולם במועד שבו היה עליהם לשלמו (להלן – מועד החיוב), ישולם בתוספת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011, ממועד החיוב עד מועד התשלום בפועל.

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2232

ריבית פיגורים

6א. (א) תשלום לפי סעיף 112 לחוק, שעל רשות מקומית או צרכן אחר לשלם למקורות, שלא שולם במועד שבו היה עליהם לשלמו (להלן – מועד החיוב), ישולם בתוספת ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011, ממועד החיוב עד מועד התשלום בפועל.

(ב) שילם צרכן למקורות יתר תשלום על סכום שהוא חב בו לפי כללים אלה, ומקורות לא החזירה לו את יתר התשלום בתוך 30 ימים מיום תשלומו, תחזירו מקורות בתוספת ריבית בשיעור של 1% לשנה – מיום תשלומו עד יום החזרתו בפועל.

תעריפים למים למטרות צריכה שונות כללים תשס"ח-2008 כללים (מס' 3) תשע"א-2011 ת"ט (מס' 2) תשע"א-2011 כללים תשע"ד-2013 הודעה תשע"ו-2016 כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

7.    התעריפים לכל מ"ק מים מכמות המים המסופקת מאת מקורות יהיו כמפורט להלן:

(1)  מים לחקלאות

1.1   מים שפירים

                                                                                                                      תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                המוקצית בכל חודשי השנה

                                              שם מפעל מקורות                                                              בש"ח למ"ק

כללים תש"ע-2009

1.1.1 (נמחקה)

כללים תשע"ג-2012

1.1.2 (נמחקה)

כללים תשע"ג-2012

1.1.3 (נמחקה)

כללים תשע"ג-2012

1.1.4 (נמחקה)

כללים תשע"ג-2012

1.1.5 (נמחקה)

כללים תש"ע-2009

1.1.6 (נמחקה)

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

1.1.6א    בשנת 2017 – 0.384;

בשנת 2018 – 0.487;

בשנת 2019 – 0.538;

בשנת 2020 – 0.589;

בשנת 2021 ואילך – 0.643

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017 כללים תשע"ט-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

1.1.7 – 1.841 ש"ח, ובאזור נסמך מים שפירים – 1.557 ש"ח

 

 

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

1.1.7א מים שפירים, ממיתקני הפקה למים עיליים –

(1) הממוקמים באזור מורד – 75% מהתעריף הנקוב בפסקה משנה 1.1.7;

(2) הממוקמים באזור מעלה – 125% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

1.1.7ב מים שפירים ששימשו למדגה מתועש –

(1) התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7 בעד כמות מים השווה למכפלה של שטח פני הבריכה ב-1,500 מ"ק לדונם, ולגבי בריכות ששטח פניהן מקורה ואינו חשוף לאור השמש – ב-750 מ"ק לדונם;

(2) בעד יתרת כמות המים –

(א) אם הוזרמו בהתאם לתנאים הקבועים בצו ההרשאה – 0.005 ש"ח למ"ק;

(ב) אם לא הוזרמו בהתאם לתנאים הקבועים בצו ההרשאה, או אם לא מולאו שאר התנאים הנקובים בצו ההרשאה, מהמועד שבו נמסרה לצרכן הודעה על כך ועד שתיקן את ההפרה – 0.01 ש"ח למ"ק;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017 כללים (מס' 3) תשע"ט-2019 כללים תש"ף-2019

1.1.7ג מים שפירים ששימשו להשקיית אדמות הכבול בעמק החולה לפי תנאי הרישיון – 0.872 ש"ח, ולבעל רישיון שלא עמד בתנאי הרישיון – התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7;

כללים תשע"ד-2013

1.1.8 (נמחקה)

כללים (מס' 2) תשע"ג-2013 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2014 כללים (מס' 3) תשע"ז-2017 כללים (מס' 3) תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

1.1.9 תעריף לכמות מים נחרגת –

1.  בשיעור שאינו עולה על 10% – 3.294 ש"ח למ"ק;

2.  בשיעור שעולה על 10% – התעריף הנקוב בפסקת משנה 7(3)(ב) בפסקת משנה 3.1.1.2.

 

 

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

1.2   שפד"ן

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

1.2.1

בשנת 2020 – 1.337 ש"ח למ"ק;

בשנת 2021 – 1.407 ש"ח למ"ק;

משנת 2022 ואילך – 1.452 ש"ח למ"ק;

1.2.2 תעריף לכמות מים נחרגת – התעריפים לפי פסקת משנה 1.1.9;

1.3   קולחין

כללים (מס' 2) תש"ע-2010 כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

1.3.1 תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקיה חקלאית בלא מגבלות, לרבות מי קולחין ממפעל תשלובת הקישון המסופקים ממאגרי תשלובת הקישון, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית – 1.186

כללים תש"ע-2009 כללים תשע"ג-2012

1.3.2 תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת משנה 1.3.1 או גבוהה ממוליכות חשמלית של 1.7 דציסימנס למטר, עד לכמות המוקצית – תעריף הנמוך ב-14% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.3.1.

הוראת שעה  תשע"ד-2014 כללים (מס' 4) תשע"ה-2015

1.3.2א (פקעה).

 

כללים תש"ע-2009

1.3.3 תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה.

כללים תש"ע-2009

1.3.4 –

(א) קביעת המוליכות החשמלית לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר; הקביעה תהווה בסיס לתעריף מי הקולחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב) דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, במוצא מיתקן טיהור השפכים;

(ג) את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(ד) הוראות פסקת משנה זו לא יחולו באזורים שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

כללים תש"ע-2009

1.4   (נמחקה)

כללים תש"ע-2009

1.5   (נמחקה)

1.6   מים מליחים

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(1)    בפסקת משנה זו, "תעריף בסיס", בש"ח – 1.374 ש"ח

(2)    לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – מים שמוליכותם החשמלית –

א.     בין 1.9 דציסימנס למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 10 אחוזים;

ב.     בין 2.65 דציסימנס למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 16 אחוזים;

ג.     בין 3.4 דציסימנס למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 24 אחוזים;

ד.     בין 4.1 דציסימנס למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 30 אחוזים;

ה.     בין 4.8 דציסימנס למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 34 אחוזים;

כללים תשע"ט-2018

ו.     בין 5.2 דציסימנס למטר ובין 10 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים;

כללים תשע"ט-2018

ז.     מעל 10 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 45 אחוזים;

(3)    מים שתכולת הסולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ-3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס, בהפחתה של 25 אחוזים;

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(3א)  מים מליחים, ממיתקני הפקה למים עיליים:

(א)   לכמות שהוקצתה בשנת הרישוי, 90% מהקבוע בסעיף 1.6(2);

(ב)   הממוקמים באזור מורד, 85% מהתעריף בפסקת משנה (א);

(ג)    הממוקמים באזור מעלה, 115% מהתעריף בפסקת משנה (א);

כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(3ב)  תעריף לכמות מים נחרגת –

א.     בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

ב.     בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(4)    א.     קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות;

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

ב.     הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנתיים מחודש יולי עד חודש אוקטובר של אותה שנה (להלן בסעיף זה – תקופת הקביעה); הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשתי שנות הרישוי העוקבות, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור בתקופת הקביעה;

ג.     הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר);

ד.     הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו;

ה.     תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לרשות הממשלתית, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; עותק מתוצאות הדגימות תעביר מקורות לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן;

כללים תשע"ט-2018

ו.     נמנע ממקורות לקחת דגימה בשל נסיבות התלויות בצרכן, תיעשה הקביעה בשנת הרישוי העוקבת על בסיס הנתונים הנמצאים ברשותה באותה עת ורשאית היא לצורך כך לקבל נתונים בדבר המוליכות החשמלית והיונים המומסים מאת הרשות הממשלתית וזאת עד לביצוע דגימה חוזרת שתילקח עד לסוף חודש מרס; תוצאות הבדיקה החוזרת ישמשו לצורך ההחלטה בדבר המוליכות החשמלית והיונים המומסים ממועד הבדיקה; מנע הצרכן ביצוע בדיקה חוזרת יחויבו המים מאותו מועד לפי התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7;

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

ז.     על אף האמור בפסקת משנה ב רשאים הצרכן או מקורות, לפי העניין, לערוך דגימה חוזרת גם בשנה העוקבת לשנת הבדיקה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות ממועד הדגימה הקודמת לאותו צרכן; ממצאי הבדיקה ישמשו לקביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים כאמור עד סוף תקופת הקביעה; ובלבד שאם נעשתה דגימה חוזרת בידי צרכן, תוצג לפני מקורות בדיקת מעבדה מוסמכת ומקורות תבצע דגימה חוזרת לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים, והצרכן יישא בעלות הדגימה החוזרת שתיעשה על ידי מקורות בסך 500 שקלים חדשים.

(5)    הזכאות לענין סעיף זה לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתו, תקום רק עם הגשת בקשה בכתב למנהל הרשות הממשלתית ותחל רק בשנת הרישוי העוקבת;

(6)    פסקת משנה (2)א עד ו תחול באזורים האלה בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת מנהל הרשות הממשלתית: עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק בית שאן; עמק חרוד; עמק יזרעאל; עמק זבולון; חוף הכרמל; הנגב הצפון מערבי; הר הנגב; מדבר יהודה; ערבה; כיכר סדום;

כללים תשע"ח-2017

(7)    על אף האמור בפסקות משנה (2) ו-(3), התעריף בעד מים מליחים שמנהל הרשות הורה כי השימוש בהם עלול לזהם מקורות מים, יהיה התעריף הנקוב בפסקה 1.1.7.

כללים תשע"ט-2018 כללים תש"ף-2019

1.7   מים שפירים שמנהל הרשות אישר שהם באיכות נחותה, ובעל הרישיון סיפקם כאמור ברישיון – 90% מהתעקיף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7, ואם נקבע ברישיון שיש לספקם לצורך הספקתם למפעל קולחין והמים סופקו כאמור – 50% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7; בסעיף זה, "איכות נחותה" – מים המהווים תוספת להפקה לגבי מקור מים מסוים ושהרכבם הכימי מונע מהם שימוש במי שתייה;

כללים תש"ף-2019

1.7א מים מליחים המופקים מקידוח שמנהל הרשות אישר שהם מים נחותים ושנקבע ברישיון שיש לספקם למפעל קולחין, בכמות שאינה עולה על 10 מלמ"ק לשנה, והמים סופקו כאמור – 70% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 1.6, לפי העניין; בפסקה זו, "מים נחותים" – מים שאינם מנוצלים ושאספקתם למפעל קולחין מביאה לתוספת הפקה ושמוליכותם מעל 2.65 דצמיסימנס למטר או שהרכבם הכימי מונע את אספקתם למערכות האספקה;

כללים תשע"ח-2017

1.8   מים שנקבע לגביהם ברישיון ההספקה כי הם מיועדים להעברה בין מפעלית למפעל קולחין – תעריף ההפקה וההולכה שנקבע לגביהם לפי כללי הפקה והולכה;

 

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

(2)  (פקעה).

 

כללים תש"ע-2009

(3)  מים לכל צריכה אחרת

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

(א)   בפסקה זו –

"Z1" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי התעריפים כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות מוכרת;

"Z2" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות נוספת;

כללים תשע"ד-2013

"W" – התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים כתעריף לשירותי מים בעד גינון ציבורי;

כללים תשע"ו-2015

"S" – המנה המתקבלת מחלוקת תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה), התשע"ה-2014, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ;

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

"D1" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת הראשונה לכללי חישוב עלות כתעריף לעלות נמוכה מוכרת;

"D2" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות כתעריף לעלות גבוהה מוכרת;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

"D3" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השלישית לכללי חישוב עלות כתעריף לגינון ציבורי;

"B" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בסעיף 6 לכללי התעריפים כתעריף לשירותי ביוב;

"R2" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

"K" – היחס בין הממוצע המשוקלל, של התעריף בעד כל כמות נוספת, בהפחתה של D2 ו-B ושל התעריף למוסד עירוני לפי כללי התעריפים, בהפחתה של D3 ו-B לבין התעריף בעד כל כמות נוספת בהפחתה של D2 ו-B; כפי שפורסם לפי כללים אלה;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

"יחס הצריכה" – היחס בין הכמות המוכרת לבין הכמות מעבר לכמות המוכרת שסיפקה החברה בשנה האחרונה שלפיה חושבו התעריפים לבעל הרישיון.

(ב)   בעד מים לכל מטרת צריכה או שימוש שאינם מפורטים בכללים אלה, בכל מפעלי מקורות –

3.1 – מים שפירים –

כללים (מס' 2) תש"ע-2010 כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.1 לספק חד-רשותי –

3.1.1.1 – בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 0.974 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 6.090 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3 – בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון – 4.804 ש"ח למ"ק;

כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.1א – לספק רב-רשותי –

3.1.1.1א – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – 0.702 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2א – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 5.818 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3א – בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון – 4.532 ש"ח למ"ק;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.1א1 לספק חד-רשותי שמפיק מים לפי רישיון הפקה –

3.1.1.1א1 בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 0.910 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2א1 בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 6.026 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3א1 בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון – 4.741 ש"ח למ"ק;

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.1א2 לספק רב-רשותי שמפיק מים לפי רישיון הפקה –

3.1.1.1א2 בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 0.639 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2א2 בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 5.755 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3א2 בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון – 4.469 ש"ח למ"ק;

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

3.1.1א3 – (נמחקה);

כללים (מס' 3) תשע"ט-2019

3.1.1א4 – (נמחקה);

כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.1ב – לספק אחר בתחום רשות מקומית –

3.1.1.1ב – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – 1.512 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2ב – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 6.627 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3ב – בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון – 5.050 ש"ח למ"ק;

כללים תשע"ו-2015

3.1.1ג – לספק מקומי רשותי –

3.1.1.1ג – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – הסכום (M) המתקבל מהחישוב לפי הנוסחה: M=Z1-(S/1.092)-1.13;

3.1.1.2ג – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום (N) המתקבל מהחישוב לפי הנוסחה: N=Z2-(S/1.092)-1.19;

3.1.2 לספק שהוא חברה (להלן בכללים אלה – ספק חברה) –

3.1.2.1 – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – הסכום (L) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

Z1-B-D1=L

3.1.2.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ולמעט בעד גינון ציבורי – הסכום (H) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

K*(Z2-B-D2)=H

3.1.2.3 – בעד גינון ציבורי – הסכום (G) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

W-D3=G

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

3.1.2.4 היה והסכום (L) המתקבל בפסקה 3.1.2.1 נמוך מ-0.30 ש"ח (להלן – הסכום המזערי), יופחתו מהסכום (H) המתקבל בפסקה 3.1.2.2, מכפלה של יחס הצריכה בהפרש שבין L ובין הסכום המזערי, ובלבד שהסכום (H) לא יפחת מהסכום המזערי, והסכום (L) ייקבע לפי הסכום המזערי;

(הוראת שעה) (מס' 2) תשע"ד-2014 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.2.5 בעד האספקת מעבר לגדר ההפרדה הביטחונית בירושלים עד גובה הכמות המוקצית – 0.908 ש"ח למ"ק;

 

כללים (מס' 4) תשע"ה-2015 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.2.5א בעד אספקת המים לירושלים לספקי מים שהוגדרו בהסכמים מדיניים עד גובה הכמות המוקצית – 3.254 ש"ח למ"ק;

3.1.3 – למי שאינו ספק –

כללים תשע"ד-2013

3.1.3.1 (נמחקה);

כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ז-2016

3.1.3.2 (א) בעד כל כמות שעד 15,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – R2, ואם סופקה כמות מוכרת, יהיה התעריף בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – R1; בפסקה זו, "R1" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.1) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ;

כללים תש"ף-2019

(ב) בעד כל כמות שמעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – בהפחתה של 0.7 ש"ח למ"ק;

כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ט-2018 כללים תש"ף-2019

(ג)  בעד כל כמות שמעבר ל-250,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – בהפחתה של 0.95 ש"ח למ"ק בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תשע"ו-2015

3.1.3.2א בעד צריכה שהוכרה כנזילה סמויה, לפי פסקה 5.3 בסעיף 4 לכללי הספקים המקומיים, בשינויים המחויבים מזהות הספק;

כללים תשע"א-2010 כללים תשע"ח-2017 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

3.1.3.3 על אף האמור בפסקאות משנה 3.1.3.1 ו-3.1.3.2, בעד בית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות שעד לכמות שנקבעה כאמור בפסקאות משנה (1) ו-(2) ושאושרה לפי פסקאות (3) או (4) לפי העניין – 2.685 ש"ח למ"ק;

(1) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ושהתקיימו כל אלה:

(א) נציג של מקורות, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(ג) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(2) לבית חולים אחד מאלה:

(א) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(3) בית מרחץ או מקווה יגיש למקורות, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א); הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה מקורות כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר יראה בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה 3.1.3.1 או 3.1.3.2, לפי העניין;

(4) בית חולים יגיש למקורות, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, תעביר מקורות את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקה לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר, תראה מקורות בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה 3.1.3.1 או 3.1.3.2, לפי העניין;

כללים תשע"ח-2017

3.1.3.4 על אף האמור בפסקת משנה 3.1.3.2, מים שנקבע לגביהם ברישיון כי הם מיועדים לסילוק מאקוויפר –

(1) לא יחויבו בתעריף אם מתקיים בהם אחד מאלה:

(א) הם הוחדרו בחזרה לאקוויפר לפי רישיון החדרה ליעד החדרה שלא נקבע לגביו ברישיון ההחדרה שהוא בעדיפות משנית;

(ב) נקבע לגביהם ברישיון כי הם מהווים הפקת שיקום והם הופקו וסופקו לפי תנאי הרישיון, ובלבד שכל המים שנקבע לגביהם ברישיון כי הם מהווים הפקת סילוק הופקו וסולקו לפי תנאי הרישיון;

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

(2) יחויבו בתעריף שיעור של 30% מהתעריף הקבוע בפסקת משנה 3.1.3.2 אם הם הוחדרו בחזרה לאקוויפר לפי רישיון החדרה ליעד שהוגדר ברישיון ההחדרה כיעד בעדיפות משנית;

3.2   על אף האמור בפסקת משנה 3.1 –

כללים תשע"ג-2012

(1)   מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם באיכות נחותה ומתאימים לשימושים אחרים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-56% מ-R2;

כללים תשע"ב-2011

(2)   (נמחקה);

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(3)   מים שמליחותם מעל 400 מיליגרם כלור לליטר ועד 22,000 מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע שימוש בהם למי שתייה, ומנהל הרשות אישר שהם מים מליחים – לספק המנוי בפסקאות משנה 3.1.1 עד 3.1.2 תעריף הנמוך ב-71% מ-R2, ואולם אם סופקו המים חלף כמות מוכרת לפי פסקת משנה 3.1.1.1 יהיה התעריף נמוך ב-96% מ-R2; ולמי שאינו ספק לפי פסקת משנה 3.1.3 למים שמליחותם מעל 400 מיליגרם כלור לליטר ועד 2,500 מיליגרם כלור לליטר תעריף הנמוך ב-50% מ-R2 ומעל 2,500 מילגרם כלור לליטר לפי הפירוט הזה:

מספר

מליחות (מיליגרם כלור לליטר)

תעריף בש"ח למ"ק

(1)

2,501 עד 6,000

3.496

(2)

6,001 עד 8,000

3.181

(3)

8,001 עד 10,000

2.865

(4)

10,001 עד 12,000

2.550

(5)

12,001 עד 14,000

2.235

(6)

14,001 עד 16,000

1.919

(7)

16,001 עד 18,000

1.604

(8)

18,001 עד 20,000

1.289

(9)

20,001 עד 21,999

0.975

כללים (מס' 3) תשע"ח-2018

(3א) מים שמליחותם מעל 22,000 מיליגרם כלור לליטר – לא יחויבו בדמי מים;

כללים תש"ף-2019

(3ב) נוסף על האמור בפסקת משנה (3), למי שאינו ספק, בעד כל כמות שמעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – התעריף בעד אותה רמת מליחות, לפי הטבלה שבפסקת משנה (3), בהפחתה של 0.7 ש"ח למ"ק במכפלת התעריף בעד אותה רמת מליחות ובחלוקה לR2; ובעד כל כמות שמעבר ל-250,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – התעריף בעד אותה רמת מליחות בהפחתה של 0.95 ש"ח למ"ק במכפלת התעריף בעד אותה רמת מליחות ובחלוקה לR2 בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תשע"ג-2012

(4)   מי קולחים, שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש, למעט מי השפד"ן – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-56% מ-R2;

כללים תשע"ג-2012

(5)   מי שפד"ן שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-40% מ-R2;

(6)   תעריף לכמות מים נחרגת –

1.     בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

2.     בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(7)   מקורות תקבע את תכולת הכלורידים והיונים המומסים לעניין סעיף זה לפי סעיף 7(1.6)(4)ב עד ז;

כללים תשע"ח-2017

(8)   על אף האמור בפסקה זו, התעריף בעד מים מליחים, מים נחותים או מי קולחין, לרבות שפד"ן, שמנהל הרשות קבע כי השימוש בהם עלול לזהם מקורות מים, יהיה התעריף הקבוע לאותו ספק בפסקה 3.1 בעד כל כמות מים שפירים שמעבר לכמות המוכרת.

 

כללים תשע"ח-2017

(4)  מים לשמירת ערכי טבע

בעד הזרמה של מים בבתי גידול לחים שמנהל הרשות הגדירם ברישיון כמיועדים לשמירת ערכי טבע –

(1)   שהפיק בעל הרישיון – תעריף ההפקה וההולכה שנקבע לו לפי כללי הפקה והולכה;

(2)   שסיפקה מקורות לבעל הרישיון – העלות הכרוכה בהפקתם ואספקתם, כפי שאישר מראש מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 14.1.2008

פסקת משנה 1.5 לעניין מפעל עיון זמר מיום 1.1.2007 עד יום 31.12.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6640 מיום 13.1.2008 עמ' 382

החלפת סעיף 7

לנוסח הסעיף לפני החלפתו

 

מיום 16.6.2008

הודעה (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6695 מיום 24.7.2008 עמ' 1146

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                                     שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                                     בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         0.951 0.984

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.093 1.131

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.395 0.409

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.499 0.516

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.422 0.437

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.142 1.182

1.1.7                                                                                                                                                         עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.302 1.348

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.534 1.588

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.005 2.075

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.005 2.075

1.1.9                                                                                                                                                         מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה "כמות 1989" לענין תעריפים אלה.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות המים הנצרכת -                                                                                                                                                         0.825 0.854

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת שהוקצתה                                                                                                                                                         0.611 0.632

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.356 0.368

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.631 0.653

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.808 0.836

עיון זמר – התעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7 בהפחתה של 0.442 שקלים חדשים למ"ק.

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 0.953 0.986 שקלים חדשים;

 (2)                                                                                                                                                                                                     מים לתעשיה

2.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

(א)                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

בית שאן – מעיינות                                                                                                                                                                        1.141 1.181

בית שאן – קידוחים                                                                                                                                                                        1.932 2.000

(ב)                                                                                                                                                                                  כל שאר מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                  2.744 2.840

2.2                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים

2.2.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-15% מ-2.565 2.655 שקלים חדשים למ"ק.

2.2.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-25% מ-2.565 2.655 שקלים חדשים למ"ק.

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לצריכה ביתית

בכל מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                            2.811 2.909

 

מיום 16.12.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6738 מיום 1.1.2009 עמ' 313

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                                     שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                                     בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         0.984 0.995

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.131 1.143

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.409 0.413

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.516 0.522

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.437 0.442

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.182 1.195

1.1.7                                                                                                                                                         עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.348 1.363

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.588 1.605

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.075 2.098

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.075 2.098

1.1.9                                                                                                                                                         מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה "כמות 1989" לענין תעריפים אלה.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות המים הנצרכת -                                                                                                                                                         0.854 0.863

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת שהוקצתה                                                                                                                                                         0.632 0.639

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.368 0.372

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.653 0.660

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.836 0.845

עיון זמר – התעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7 בהפחתה של 0.442 שקלים חדשים למ"ק.

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 0.986 0.997 שקלים חדשים;

 (2)                                                                                                                                                                                                     מים לתעשיה

2.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

(א)                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

בית שאן – מעיינות                                                                                                                                                                        1.181 1.194

בית שאן – קידוחים                                                                                                                                                                        2.000 2.022

(ב)                                                                                                                                                                                  כל שאר מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                  2.840 2.871

2.2                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים

2.2.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-15% מ-2.655 2.684 שקלים חדשים למ"ק.

2.2.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-25% מ-2.655 2.684 שקלים חדשים למ"ק.

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לצריכה ביתית

בכל מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                            2.909 2.941

 

מיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2009

הוראת שעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6821 מיום 29.10.2009 עמ' 94

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.368

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.653

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.836

עיון זמר – תעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7 בהפחתה של 0.2 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 16.6.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6795 מיום 16.7.2009 עמ' 1139

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                                     שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                                     בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         0.995 0.976

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.143 1.121

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.413 0.405

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.522 0.512

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.442 0.434

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.195 1.172

1.1.7                                                                                                                                                         עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.363 1.337

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.605 1.575

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.098 2.058

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.098 2.058

1.1.9                                                                                                                                                         מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה "כמות 1989" לענין תעריפים אלה.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות המים הנצרכת -                                                                                                                                                         0.863 0.847

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת שהוקצתה                                                                                                                                                         0.639 0.627

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.372 0.365

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.660 0.647

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.845 0.829

עיון זמר – תעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7 בהפחתה של 0.2 שקלים חדשים למ"ק.

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 0.997 0.978 שקלים חדשים;

(2)                                                                                                                                                                                                     מים לתעשיה

2.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

(א)                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

בית שאן – מעיינות                                                                                                                                                                        1.194 1.171

בית שאן – קידוחים                                                                                                                                                                        2.022 1.984

(ב)                                                                                                                                                                                  כל שאר מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                  2.871 2.816

2.2                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים

2.2.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-15% מ-2.684 2.633 שקלים חדשים למ"ק.

2.2.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-25% מ-2.684 2.633 שקלים חדשים למ"ק.

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לצריכה ביתית

בכל מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                            2.941 2.885

 

מיום 16.12.2009 עד יום 31.12.2009

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6879 מיום 24.3.2010 עמ' 959

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                                     שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                                     בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         0.976 1.003

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.121

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.405

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.512

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.434

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.172 1.205

1.1.7                                                                                                                                                         עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.337

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.575

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.058

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.058

1.1.9                                                                                                                                                         מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה "כמות 1989" לענין תעריפים אלה.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות המים הנצרכת -                                                                                                                                                         0.847 0.871

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת שהוקצתה                                                                                                                                                         0.627 0.645

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.365 0.375

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.647 0.665

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.829 0.852

עיון זמר – תעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7 בהפחתה של 0.2 שקלים חדשים למ"ק.

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 0.978 שקלים חדשים;

(2)                                                                                                                                                                                                     מים לתעשיה

2.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

(א)                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

בית שאן – מעיינות                                                                                                                                                                        1.171 1.204

בית שאן – קידוחים                                                                                                                                                                        1.984 2.040

(ב)                                                                                                                                                                                  כל שאר מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                  2.816 2.895

2.2                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים

2.2.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-15% מ-2.633 2.707 שקלים חדשים למ"ק.

2.2.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-25% מ-2.633 2.707 שקלים חדשים למ"ק.

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לצריכה ביתית

בכל מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                            2.885 2.966

 

מיום 16.12.2009

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6879 מיום 24.3.2010 עמ' 960

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                                     שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                                     בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         1.003

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.121 1.152

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.405 0.416

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.512 0.526

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.434 0.446

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.205

1.1.7                                                                                                                                                         עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.337 1.374

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.575 1.619

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.058 2.116

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.058 2.116

1.1.9                                                                                                                                                         מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה "כמות 1989" לענין תעריפים אלה.

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 0.978 1.005 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2010 (בכפוף להוראות שעה להלן)

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 450

7.                                                                                                                                                                                                                   התעריפים לכל מ"ק מים מכמות המים המסופקת מאת מקורות יהיו כמפורט להלן:

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

בפסקה זו –

"שנת הרישוי 1989" – שנת 1989 לפי הלוח הגרגוריאני;

"שנת הרישוי" – השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;

"כמות 1989" – כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות, בשנת הרישוי 1989, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרסומן של תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשנ"ג-1993, ובמקרים מיוחדים שיקבע מנהל הרשות הממשלתית אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברישיון ההפקה כמים זמניים או חד-פעמיים;

"כמות 1989" – כמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 1989 לאספקה לצרכן כדין, למטרת חקלאות, באמצעות חברת מקורות, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז, אך למעט מים שהוגדרו ברישיון ההפקה מים זמניים או חד-פעמיים; ולעניין מי שהוקצו לו מים כדין למטרת חקלאות לראשונה לאחר שנת הרישוי 1989, יראו כמות מים שהוקצתה לו בשנה הראשונה ככמות 1989 לעניין תעריפים אלה;

"כמות א" – 50% מכמות 1989;

"כמות ב" – 30% מכמות 1989;

"כמות ג" – ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות, בשנת הרישוי לבין כמות א וכמות ב יחדיו.

"כמות א" – 50% מכמות המים השפירים בכמות 1989, אך לא יותר מהכמות המוקצית למים שפירים לחקלאות;

"כמות ב" – 30% מכמות המים השפירים בכמות 1989 שמעבר לכמות א', אך לא יותר מהכמות המוקצית למים שפירים לחקלאות;

"כמות ג" – ההפרש שבין כמות המים המוקצית למים שפירים לחקלאות ובין כמות א וכמות ב יחדיו.

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         1.003

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.152

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.416

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.526

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.446

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.205

1.1.7                                                                                                                                                         עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון) וכל כל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.374

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.619

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.116

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.116

1.1.9                                                                                                                                                         מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה "כמות 1989" לענין תעריפים אלה.

1.1.9                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7;

2.                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות המים הנצרכת -                                                                                                                                                         0.871

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת –

בשנת 2010 – 0.905;

בשנת 2011 – 0.935;

בשנת 2012 – 0.964;

בשנת 2013 – 0.994;

בשנת 2014 – 1.023;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                              1.053

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                                                  תעריף לכמות מים נצרכת שהוקצתה                                                                                                                                                                                  0.645

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקייה חקלאית בלא מגבלות, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית –

בשנת 2010 – 0.735;

בשנת 2011 – 0.804;

בשנת 2012 – 0.834;

בשנת 2013 – 0.853;

בשנת 2014 – 0.873;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                                                       0.893.

1.3.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת משנה 1.3.1 או גבוהה ממוליכות חשמלית של 1.7 דציסימנס למטר, עד לכמות המוקצית – תעריף הנמוך ב-9% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.3.1.

1.3.3                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה.

1.3.4 –

(א)                                                                                                                                              קביעת המוליכות החשמלית לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר; הקביעה תהווה בסיס לתעריף מי הקולחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, במוצא מיתקן טיהור השפכים;

(ג)                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(ד)                                                                                                                                              הוראות פסקת משנה זו לא יחולו באזורים שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

1.4                                                                                                                                                                                            מים לשמירת ערכי טבע –

מקום שכרוכה עלות כלשהי בהזרמתם של מים שהגדיר מנהל הרשות הממשלתית כמיועדים לשמירת ערכי טבע, יהיה התעריף בגובה העלות האמורה, כפי שאושרה מראש בידי מנהל הרשות הממשלתית.

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.375

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.665

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.852

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 1.005 שקלים חדשים;

(2)                                                                                                                                                                                  לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – מים שמוליכותם החשמלית –

א.                                                                                                                                                                        בין 1.9 דציסימנס למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 10 אחוזים;

ב.                                                                                                                                                                        בין 2.65 דציסימנס למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 16 אחוזים;

ג.                                                                                                                                                                        בין 3.4 דציסימנס למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 24 אחוזים;

ד.                                                                                                                                                                        בין 4.1 דציסימנס למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 30 אחוזים;

ה.                                                                                                                                                                        בין 4.8 דציסימנס למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 34 אחוזים;

ו.                                                                                                                                                                        מעל 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים;

(3)                                                                                                                                                                                  מים שתכולת הסולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ-3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס, בהפחתה של 25 אחוזים;

(3א)                                                                                                                                                                                  תעריף לכמות מים נחרגת –

א.                                                                                                                                                                        בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

ב.                                                                                                                                                                        בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(4)                                                                                                                                                                                  א.                                                                                                                                                                                  קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות;

ב.                                                                                                                                                                        הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

ג.                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר);

ד.                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו;

ה.                                                                                                                                                                        תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לרשות הממשלתית, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; עותק מתוצאות הדגימות תעביר מקורות לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן.

(5)                                                                                                                                                                                  הזכאות לענין סעיף זה לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתו, תקום רק עם הגשת בקשה בכתב למנהל הרשות הממשלתית ותחל רק בשנת הרישוי העוקבת;

(6)                                                                                                                                                                                  פסקת משנה (2)א עד ו תחול באזורים האלה בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת מנהל הרשות הממשלתית: עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק בית שאן; עמק חרוד; עמק יזרעאל; עמק זבולון; חוף הכרמל; הנגב הצפון מערבי; הר הנגב; מדבר יהודה; ערבה; כיכר סדום.

(2)                                                                                                                                                                                                     מים לתעשיה

2.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

(א)                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

בית שאן – מעיינות                                                                                                                                                                        1.204

בית שאן – קידוחים                                                                                                                                                                        2.040

(ב)                                                                                                                                                                                  כל שאר מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                  2.895

2.2                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים

2.2.1                                                                                                                                                                                  מים נחותים לתעשיה, שנפסלו לשתיה בידי רשות בריאות במשרד הבריאות ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, למעט השפד"ן – לכמות המים שהוקצבה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-20% מהתעריפים הנקובים בפסקת משנה 2.1(ב), לפי העניין.

2.2.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-15% מ-2.707 שקלים חדשים למ"ק.

2.2.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-25% מ-2.707 שקלים חדשים למ"ק.

2.2.4                                                                                                                                                                                  קולחין לתעשיה, למעט השפד"ן – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריפים נמוכים ב-20% מהתעריפים הנקובים בפסקת משנה 2.1(ב), לפי הענין.

2.2.5                                                                                                                                                                                  (א)                                                                                                                                                                                  קביעת תכולת הכלורידים לעניין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות.

(ב)                                                                                                                                                                        הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי.

(ג)                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר).

(ד)                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו.

(ה)                                                                                                                                                                        תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 לחודש נובמבר של כל שנה; עותק מתוצאות הדגימות יועבר על ידי מקורות לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן.

2.2.6                                                                                                                                                                                  הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם מצא מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחין עלול לזהם מקורות מים.

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לצריכה ביתית

בכל מפעלי מקורות                                                                                                                                                                                            2.966

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לכל צריכה אחרת

(א)                                                                                                                                                                                            בפסקה זו –

"Z1" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות מוכרת לנכס ותיק;

"Z2" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות נוספת לנכס ותיק;

"W" – התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים, בטור א', כתעריף לשירותי מים בעד גינון ציבורי;

"D1" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת הראשונה לכללי חישוב עלות, בטור ב', כתעריף לעלות נמוכה מוכרת לנכס ותיק;

"D2" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ג', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת לנכס ותיק;

"D3" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ב', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת;

"B" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בסעיף 6 לכללי התעריפים, בטור ג', כתעריף לשירותי ביוב לנכס ותיק;

"R2" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ.

(ב)                                                                                                                                                                                            בעד מים לכל מטרת צריכה או שימוש שאינם מפורטים בכללים אלה, בכל מפעלי מקורות –

3.1 – מים שפירים –

3.1.1                                                                                                                                                                        לספק שאינו חברה –

3.1.1.1 – בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 2.018 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.1.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 5.018 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.2                                                                                                                                                                        לספק שהוא חברה (להלן בכללים אלה – ספק חברה) –

3.1.2.1 – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – הסכום (L) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

Z1-B-D1=L

3.1.2.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ולמעט בעד גינון ציבורי – הסכום (H) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

Z2-B-D2=H

3.1.2.3 – בעד גינון ציבורי – הסכום (G) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

W-D3=G

3.1.2.4 – היה והסכום (L) המתקבל בפסקה 3.1.2.1 נמוך מ-0.100 שקלים חדשים, יופחתו מהסכום (H) המתקבל בפסקה 3.1.2.2, 50% מן ההפרש שבין (L) ובין 0.100 שקלים חדשים ו-(L) יחושב כ-0.100 שקלים חדשים;

3.1.3 – למי שאינו ספק –

3.1.3.1                                                                                                                                                              עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) – מכפלת תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים, לתקופות הנקובות שם לפי העניין, ב-0.6;

3.1.3.2                                                                                                                                                              מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך – תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים הנקוב שם לתקופה החל ביום 1 ביולי 2010;

3.2                                                                                                                                                                                  על אף האמור בפסקת משנה 3.1 –

(1)                                                                                                                                                                        מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם באיכות נחותה ומתאימים לשימושים אחרים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעקיף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(2)                                                                                                                                                                        מים שמליחותם בין 400 מיליגרם כלור לליטר ובין 600 מיליגרם כלור לליטר, שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מליחים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-25% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(3)                                                                                                                                                                        מים שמליחותם מעל 600 מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מליחים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(4)                                                                                                                                                                        מי קולחים, שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש, למעט מי השפד"ן – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(5)                                                                                                                                                                        מי שפד"ן שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-10% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(6)                                                                                                                                                                        תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

2.                                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(7)                                                                                                                                                                        (א)                                                                                                                                                                        קביעת תכולת הכלורידים לעניין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, בנקודה שבה מועברים המים ממקורות לצרכניה (נקודת המעבר);

(ג)                                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה, בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(8)                                                                                                                                                                        הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחין, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים.

(4)                                                                                                                                                                                                     מים לשמירת ערכי טבע –

היתה הזרמה של מים שהגדיר מנהל הרשות הממשלתית, ברישיון ההפקה כמיועדים לשמירת ערכי טבע, כרוכה בעלות כלשהי, יהיה התעריף בגובה העלות האמורה שאותה אישר מראש מנהל הרשות הממשלתית.

 

מיום 1.1.2010 עד יום 30.6.2010

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לכל צריכה אחרת

(א)                                                                                                                                                                                            בפסקה זו –

"Z1" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות מוכרת לנכס ותיק;

"Z2" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות נוספת לנכס ותיק;

"W" – התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים, בטור א', כתעריף לשירותי מים בעד גינון ציבורי;

"D1" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת הראשונה לכללי חישוב עלות, בטור ג', כתעריף לעלות נמוכה מוכרת לנכס ותיק;

"D2" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ג', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת לנכס ותיק;

"D3" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ב', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת;

"B" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בסעיף 6 לכללי התעריפים, בטור ג', כתעריף לשירותי ביוב לנכס ותיק;

"R2" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ.

(ב)                                                                                                                                                                                            בעד מים לכל מטרת צריכה או שימוש שאינם מפורטים בכללים אלה, בכל מפעלי מקורות –

3.1 – מים שפירים –

3.1.1                                                                                                                                                                        לספק שאינו חברה –

3.1.1.1 – בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 2.018 1.080 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.1.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 5.018 4.080 שקלים חדשים למטר מעוקב;

 

מיום 1.1.2010 עד יום 30.6.2010

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 456

כללים תש"ע-2010 הוראת שעה (תיקון)

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1314

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                                                  עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן) 1.003 התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.152

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.416

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.526

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.446

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן 1.205 התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.7                                                                                                                                                         כל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.374

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.619

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.116

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.116

1.1.9                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7;

2.                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת –

בשנת 2010 – 0.905;

בשנת 2011 – 0.935;

בשנת 2012 – 0.964;

בשנת 2013 – 0.994;

בשנת 2014 – 1.023;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                              1.053

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקייה חקלאית בלא מגבלות, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית –

בשנת 2010 – 0.735;

בשנת 2011 – 0.804;

בשנת 2012 – 0.834;

בשנת 2013 – 0.853;

בשנת 2014 – 0.873;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                                                       0.893.

1.3.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת משנה 1.3.1 או גבוהה ממוליכות חשמלית של 1.7 דציסימנס למטר, עד לכמות המוקצית – תעריף הנמוך ב-9% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.3.1.

1.3.3                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה.

1.3.4 –

(א)                                                                                                                                              קביעת המוליכות החשמלית לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר; הקביעה תהווה בסיס לתעריף מי הקולחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, במוצא מיתקן טיהור השפכים;

(ג)                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(ד)                                                                                                                                              הוראות פסקת משנה זו לא יחולו באזורים שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

1.4                                                                                                                                                                                            (נמחקה)

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה 0.375 50% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

מעלה גמלא 0.665 80% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

גבעת יואב – לבננות 0.852 התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

 

מיום 1.1.2010 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 456

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1312

כללים תש"ע-2009 (תיקון) תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 381

החלפת פסקה 7(2)

הנוסח:

(2)                                                                                                                                                                                                     מים למטרת תעשייה, לכל מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                                                                            בפסקה זו –

"R2, D1" – כמשמעותם בפסקה 7(3) שבסעיף 5(3) לכללים אלה;

"R1" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.1) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ;

"S" – התעריף הנקוב בסעיף 7(3)(ב)(3.1.1.1) שבסעיף 5(3) לכללים אלה.

2.                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

2.1                                                                                                                                                                                  למי שאינו ספק יהיה תעריף:

1.                                                                                                                                                                        בשנת 2010 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.53;

2.                                                                                                                                                                        בשנת 2011 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.6;

3.                                                                                                                                                                        בשנת 2012 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.76;

4.                                                                                                                                                                        בשנת 2013 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.87;

2.2                                                                                                                                                                                  לספק חברה יהיה תעריף ביום התחילה עד יום 31.12.2013 – הסכום (NT) המתקבל בכל שנה, מהחישוב על פי הנוסחה:

N-D1=NT;

2.3                                                                                                                                                                                  לספק שאינו חברה יהיה תעריף מיום התחילה עד יום 31.12.2013 – הסכום (NR) המתקבל בכל שנה, מהחישוב על פי הנוסחה:

N-(R1-S)=NR;

3.                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים –

3.1                                                                                                                                                                                  מים נחותים לתעשייה, שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, למעט השפד"ן – לכמות המים שהוקצבה בשנת הרישוי – תעריף בשיעור תעריף נמוך ב-25% מ-NR;

3.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריף בשיעור תעריף נמוך ב-25% מ-NR;

3.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריף בשיעור תעריף נמוך ב-35% מ-NR;

3.4                                                                                                                                                                                  קולחין לתעשייה, למעט השפד"ן – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריף בשיעור תעריף נמוך ב-25% מ-NR;

3.5                                                                                                                                                                                  תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                                                        בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                                                        בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

3.6                                                                                                                                                                                  קביעת תכולת כלורידים –

3.6.1                                                                                                                                                                        קביעת תכולת הכלורידים לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות.

3.6.2                                                                                                                                                                        הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך בחודש אוקטובר של כל שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי.

3.6.3                                                                                                                                                                        דגימה של מים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר).

3.6.3                                                                                                                                                                        תוצאת דגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; עותק מהן תעביר מקורות לצרכן 10 ימים לפחות לפני כן.

3.7                                                                                                                                                                                  הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם מצא מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

מיום 1.7.2011

כללים תש"ע-2009 (תיקון מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1070

(2)                                                                                                                                                                                                     מים למטרת תעשייה, לכל מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                                                                            בפסקה זו –

"R2, D1" – כמשמעותם בפסקה 7(3);

"R1" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.1) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ;

"S" – התעריף הנקוב בסעיף 7(3)(ב)(3.1.1.1);

"N" – התעריף למים שפירים למי שאינו ספק, לפי הקבוע לגבי כל שנה בפסקה 2.

2.                                                                                                                                                                                            מים שפירים –

2.1                                                                                                                                                                                  למי שאינו ספק יהיה תעריף:

1.                                                                                                                                                                        בשנת 2010 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.53;

2.                                                                                                                                                                        בשנת 2011 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.6;

3.                                                                                                                                                                        בשנת 2012 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.76;

4.                                                                                                                                                                        בשנת 2013 – הסכום (N) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

N = מכפלת R2 ב-0.87;

2.1                                                                                                                                                                                  (1)                                                                                                                                                                                  בשנת 2011 – 4.829;

(2)                                                                                                                                                                        בשנת 2012 – 5.957;

(3)                                                                                                                                                                        בשנת 2013 – 6.866;

2.2                                                                                                                                                                                  לספק חברה יהיה תעריף ביום התחילה עד יום 31.12.2013 – הסכום (NT) המתקבל בכל שנה, מהחישוב על פי הנוסחה:

N-D1=NT;

2.3                                                                                                                                                                                  לספק שאינו חברה יהיה תעריף מיום התחילה עד יום 31.12.2013 – הסכום (NR) המתקבל בכל שנה, מהחישוב על פי הנוסחה:

N-(R1-S)=NR;

מיום 1.1.2012

כללים תש"ע-2009 (תיקון מס' 3) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 466

3.                                                                                                                                                                                            מים נחותים ומים מליחים –

3.1                                                                                                                                                                                  מים נחותים לתעשייה, שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, למעט השפד"ן – לכמות המים שהוקצבה בשנת הרישוי – תעריף נמוך ב-25% מ-NR;

3.2                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריף נמוך ב-25% מ-NR;

3.3                                                                                                                                                                                  מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריף נמוך ב-35% מ-NR;

3.4                                                                                                                                                                                  קולחין לתעשייה, למעט השפד"ן – לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – תעריף נמוך ב-25% מ-NR;

3.5                                                                                                                                                                                  תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                                                        בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                                                        בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

3.6                                                                                                                                                                                  קביעת תכולת כלורידים –

3.6.1                                                                                                                                                                        קביעת תכולת הכלורידים לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות.

3.6.2                                                                                                                                                                        הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך בחודש אוקטובר של כל שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי.

3.6.3                                                                                                                                                                        דגימה של מים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר).

3.6.3                                                                                                                                                                        תוצאת דגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; עותק מהן תעביר מקורות לצרכן 10 ימים לפחות לפני כן.

3.7                                                                                                                                                                                  הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם מצא מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

4.                                                                                                                                                                                            תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                                                                  בשיעור שאינו עולה על 8% – 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                                                                  בשיעור שעולה על 8% – 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה.

מיום 1.1.2014

כללים תש"ע-2009 (תיקון) תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 381

2.1                                                                                                                                                                                  (1)                                                                                                                                                                                  בשנת 2011 – 4.829;

(2)                                                                                                                                                                        בשנת 2012 – 5.957;

(3)                                                                                                                                                                        בשנת 2013 – 6.866;

(1)                                                                                                                                                                        בשנת 2014 – 7.785 (N);

2.2                                                                                                                                                                                  לספק חברה יהיה תעריף ביום התחילה עד יום 31.12.2013 31.12.14 – הסכום (NT) המתקבל בכל שנה, מהחישוב על פי הנוסחה:

N-D1=NT;

2.3                                                                                                                                                                                  לספק שאינו חברה יהיה תעריף מיום התחילה עד יום 31.12.2013 31.12.14 – הסכום (NR) המתקבל בכל שנה, מהחישוב על פי הנוסחה:

N-(R1-S)=NR;

מיום 1.7.2014

כללים תש"ע-2009 (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1438

2.1                                                                                                                                                                                  (1)                                                                                                                                                                                  בשנת 2014 – 7.785 (N);

(1)                                                                                                                                                                        בשנת 2014 – 7.773 (N); ואולם התעריף למי שאינו ספק בעד כל כמות מוקצית שמעבר ל-15,000 מ"ק לשנה מים שפירים שסופקה דרך מד-מים בודד – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

4.                                                                                                                                                                                            תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                                                                  בשיעור שאינו עולה על 8% – 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                                                                  בשיעור שעולה על 8% – 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה.

4.                                                                                                                                                                                            תעריף לכמות מים נחרגת – R2.

 

מיום 1.7.2010 עד יום 31.12.2010

כללים תש"ע-2010 הוראת שעה (תיקון)

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1314

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                                                  עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן) 1.003 80% התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.2                                                                                                                                                         בית שאן קידוחים                                                                                                                                                         1.152

1.1.3                                                                                                                                                         בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים                                                                                                                                                         0.416

1.1.4                                                                                                                                                         שפעה – מילוי מאגרי שפעה                                                                                                                                                         0.526

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה                                                                                                                                                         0.446

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן 1.205 80% התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.7                                                                                                                                                         כל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                              תעריף לכמות א                                                                                                                                              1.374

2.                                                                                                                                              תעריף לכמות ב                                                                                                                                              1.619

3.                                                                                                                                              תעריף לכמות ג                                                                                                                                              2.116

1.1.8                                                                                                                                                         לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי                                                                                                                                                         2.116

1.1.9                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% 10% - 125% 150% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7;

2.                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% 10% - 150% 200% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת –

בשנת 2010 – 0.905;

בשנת 2011 – 0.935;

בשנת 2012 – 0.964;

בשנת 2013 – 0.994;

בשנת 2014 – 1.023;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                              1.053

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                               בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                               בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקייה חקלאית בלא מגבלות, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית –

בשנת 2010 – 0.735;

בשנת 2011 – 0.804;

בשנת 2012 – 0.834;

בשנת 2013 – 0.853;

בשנת 2014 – 0.873;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                                                       0.893.

1.3.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת משנה 1.3.1 או גבוהה ממוליכות חשמלית של 1.7 דציסימנס למטר, עד לכמות המוקצית – תעריף הנמוך ב-9% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.3.1.

1.3.3                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה.

1.3.4 –

(א)                                                                                                                                              קביעת המוליכות החשמלית לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר; הקביעה תהווה בסיס לתעריף מי הקולחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, במוצא מיתקן טיהור השפכים;

(ג)                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(ד)                                                                                                                                              הוראות פסקת משנה זו לא יחולו באזורים שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

1.4                                                                                                                                                                                            (נמחקה)

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה 0.375

מעלה גמלא 0.665

גבעת יואב – לבננות 0.852

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה – 50% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7;

מעלה גמלא – 70% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7;

גבעת יואב – לבננות – 80% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7;

עיון זמר – התעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7, לפי העניין, בהפחתה של 0.4;

תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                                                                  בשיעור שאינו עולה על 10% - 150% מהתעריף הנקוב לכמות ג' בפסקת משנה 1.1.7;

(2)                                                                                                                                                                                  בשיעור שעולה על 10% - 200% מהתעריף הנקוב לכמות ג' בפסקת משנה 1.1.7;

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1310

(1)                                                                                                                                                                                                     מים לחקלאות

בפסקה זו –

"שנת הרישוי 1989" – שנת 1989 לפי הלוח הגרגוריאני;

"שנת הרישוי" – השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;

"כמות 1989" – כמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 1989 לאספקה לצרכן כדין, למטרת חקלאות, באמצעות חברת מקורות, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז, אך למעט מים שהוגדרו ברישיון ההפקה מים זמניים או חד-פעמיים; ולעניין מי שהוקצו לו מים כדין למטרת חקלאות לראשונה לאחר שנת הרישוי 1989, יראו כמות מים שהוקצתה לו בשנה הראשונה ככמות 1989 לעניין תעריפים אלה;

"כמות א" – 50% מכמות המים השפירים בכמות 1989, אך לא יותר מהכמות המוקצית למים שפירים לחקלאות;

"כמות ב" – 30% מכמות המים השפירים בכמות 1989, שמעבר הנצרכת בנוסף לכמות א', אך לא יותר מהכמות המוקצית למים שפירים לחקלאות;

"כמות ג" – ההפרש שבין כמות המים המוקצית למים שפירים לחקלאות ובין כמות א וכמות ב יחדיו.

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         1.003

1.1.2                                                                                                                                                               בית שאן קידוחים 1.152 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.3                                                                                                                                                               בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים 0.416 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.4                                                                                                                                                               שפעה – מילוי מאגרי שפעה 0.526 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה 0.446 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.205

1.1.6א                                                                                                                                                         בשנת 2010 – 0.118;

בשנת 2011 – 0.236;

בשנת 2012 – 0.354;

בשנת 2013 – 0.472;

בשנת 2014 – 0.590;

בשנת 2015 – 0.708;

החל בשנת 2016 – 0.826

1.1.7                                                                                                                                                         כל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                                    תעריף לכמות א 1.374 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

2.                                                                                                                                                    תעריף לכמות ב 1.619 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

3.                                                                                                                                                    תעריף לכמות ג 2.116 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.8                                                                                                                                                               לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי 2.116 התעריף לכמות ג שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.9                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7;

2.                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7.

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת –

בשנת 2010 – 0.905;

בשנת 2011 – 0.935;

בשנת 2012 – 0.964;

בשנת 2013 – 0.994;

בשנת 2014 – 1.023;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                              1.053

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת –

בשנת 2010 – 0.882;

בשנת 2011 – 0.911;

בשנת 2012 – 0.939;

בשנת 2013 – 0.969;

בשנת 2014 – 0.997;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                              1.026

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                              בשיעור העולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.2.2.1                                                                                                                                              עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) –

(1)                                                                                                                                       בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                       בשיעור שעולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.2.2.2                                                                                                                                              החל בשנת 2016 – התעריפים לפי פסקת משנה 1.1.9

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקייה חקלאית בלא מגבלות, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית –

בשנת 2010 – 0.735;

בשנת 2011 – 0.804;

בשנת 2012 – 0.834;

בשנת 2013 – 0.853;

בשנת 2014 – 0.873;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                                                       0.893.

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקיה חקלאית בלא מגבלות, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית –

בשנת 2010 – 0.716;

בשנת 2011 – 0.783;

בשנת 2012 – 0.813;

בשנת 2013 – 0.831;

בשנת 2014 – 0.851;

החל בשנת 2015 –                                                                                                                                                                       0.870.

1.3.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת משנה 1.3.1 או גבוהה ממוליכות חשמלית של 1.7 דציסימנס למטר, עד לכמות המוקצית – תעריף הנמוך ב-9% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.3.1.

1.3.3                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה.

1.3.4 –

(א)                                                                                                                                              קביעת המוליכות החשמלית לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר; הקביעה תהווה בסיס לתעריף מי הקולחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, במוצא מיתקן טיהור השפכים;

(ג)                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(ד)                                                                                                                                              הוראות פסקת משנה זו לא יחולו באזורים שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

1.4                                                                                                                                                                                            (נמחקה)

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.375

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.665

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.852

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" – 1.005 שקלים חדשים;

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס", בשקלים חדשים –

בשנת 2010 – 1.050;

בשנת 2011 – 1.094;

בשנת 2012 – 1.138;

בשנת 2013 – 1.182;

בשנת 2014 – 1.227;

בשנת 2015 – 1.271;

החל בשנת 2016 – 1.315;

(2)                                                                                                                                                                                  לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – מים שמוליכותם החשמלית –

א.                                                                                                                                                                        בין 1.9 דציסימנס למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 10 אחוזים;

ב.                                                                                                                                                                        בין 2.65 דציסימנס למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 16 אחוזים;

ג.                                                                                                                                                                        בין 3.4 דציסימנס למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 24 אחוזים;

ד.                                                                                                                                                                        בין 4.1 דציסימנס למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 30 אחוזים;

ה.                                                                                                                                                                        בין 4.8 דציסימנס למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 34 אחוזים;

ו.                                                                                                                                                                        מעל 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים;

(3)                                                                                                                                                                                  מים שתכולת הסולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ-3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס, בהפחתה של 25 אחוזים;

(3א)                                                                                                                                                                                  תעריף לכמות מים נחרגת –

א.                                                                                                                                                                        בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

ב.                                                                                                                                                                        בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(4)                                                                                                                                                                                  א.                                                                                                                                                                                  קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות;

ב.                                                                                                                                                                        הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

ג.                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר);

ד.                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו;

ה.                                                                                                                                                                        תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לרשות הממשלתית, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; עותק מתוצאות הדגימות תעביר מקורות לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן.

(5)                                                                                                                                                                                  הזכאות לענין סעיף זה לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתו, תקום רק עם הגשת בקשה בכתב למנהל הרשות הממשלתית ותחל רק בשנת הרישוי העוקבת;

(6)                                                                                                                                                                                  פסקת משנה (2)א עד ו תחול באזורים האלה בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת מנהל הרשות הממשלתית: עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק בית שאן; עמק חרוד; עמק יזרעאל; עמק זבולון; חוף הכרמל; הנגב הצפון מערבי; הר הנגב; מדבר יהודה; ערבה; כיכר סדום.

 

מיום 1.7.2010

פסקה (3)(א) מיום 1.1.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1312

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לכל צריכה אחרת

(א)                                                                                                                                                                                            בפסקה זו –

"Z1" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות מוכרת לנכס ותיק;

"Z2" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות נוספת לנכס ותיק;

"W" – התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים, בטור א', כתעריף לשירותי מים בעד גינון ציבורי;

"D1" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת הראשונה לכללי חישוב עלות, בטור ב' בטור ג', כתעריף לעלות נמוכה מוכרת לנכס ותיק;

"D2" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ג', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת לנכס ותיק;

"D3" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ב', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת;

"B" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בסעיף 6 לכללי התעריפים, בטור ג', כתעריף לשירותי ביוב לנכס ותיק;

"R2" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ.

(ב)                                                                                                                                                                                            בעד מים לכל מטרת צריכה או שימוש שאינם מפורטים בכללים אלה, בכל מפעלי מקורות –

3.1 – מים שפירים –

3.1.1                                                                                                                                                                        לספק שאינו חברה –

3.1.1.1 – בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 2.018 1.749 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.1.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 5.018 4.737 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.2                                                                                                                                                                        לספק שהוא חברה (להלן בכללים אלה – ספק חברה) –

3.1.2.1 – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – הסכום (L) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

Z1-B-D1=L

3.1.2.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ולמעט בעד גינון ציבורי – הסכום (H) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

Z2-B-D2=H

3.1.2.3 – בעד גינון ציבורי – הסכום (G) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

W-D3=G

3.1.2.4 – היה והסכום (L) המתקבל בפסקה 3.1.2.1 נמוך מ-0.100 שקלים חדשים, יופחתו מהסכום (H) המתקבל בפסקה 3.1.2.2, 50% מן ההפרש שבין (L) ובין 0.100 שקלים חדשים ו-(L) יחושב כ-0.100 שקלים חדשים;

3.1.3 – למי שאינו ספק –

3.1.3.1                                                                                                                                                              עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) – מכפלת תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים, לתקופות הנקובות שם לפי העניין, ב-0.6;

3.1.3.2                                                                                                                                                              מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך – תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים הנקוב שם לתקופה החל ביום 1 ביולי 2010;

3.2                                                                                                                                                                                  על אף האמור בפסקת משנה 3.1 –

(1)                                                                                                                                                                        מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם באיכות נחותה ומתאימים לשימושים אחרים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעקיף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(2)                                                                                                                                                                        מים שמליחותם בין 400 מיליגרם כלור לליטר ובין 600 מיליגרם כלור לליטר, שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מליחים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-25% 30% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(3)                                                                                                                                                                        מים שמליחותם מעל 600 מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מליחים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(4)                                                                                                                                                                        מי קולחים, שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש, למעט מי השפד"ן – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(5)                                                                                                                                                                        מי שפד"ן שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-10% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(6)                                                                                                                                                                        תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

2.                                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(7)                                                                                                                                                                        (א)                                                                                                                                                                        קביעת תכולת הכלורידים לעניין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, בנקודה שבה מועברים המים ממקורות לצרכניה (נקודת המעבר);

(ג)                                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה, בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(8)                                                                                                                                                                        הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחין, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים.

 

מיום 1.11.2010

פסקאות 1.1, 1.5 מיום 1.7.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 117

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                                                  עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן) 80% התעריף מהתעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.2                                                                                                                                                               בית שאן קידוחים 1.152 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.3                                                                                                                                                               בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים 0.416 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.4                                                                                                                                                               שפעה – מילוי מאגרי שפעה 0.526 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה 0.446 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן 80% התעריף מהתעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה – 50% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7;

מעלה גמלא – 70% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7;

גבעת יואב – לבננות – 80% מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7;

עיון זמר – התעריפים הנקובים בפסקת משנה 1.1.7, לפי העניין, בהפחתה של 0.4;

3.1.3 – למי שאינו ספק –

3.1.3.1                                                                                                                                                              עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) – מכפלת תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים, לתקופות הנקובות שם לפי העניין, ב-0.6;

3.1.3.2                                                                                                                                                              מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך – תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים הנקוב שם לתקופה החל ביום 1 ביולי 2010;

3.1.3.3                                                                                                                                                              על אף האמור בפסקאות משנה 3.1.3.1 ו-3.1.3.2, בעד בית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות שעד לכמות שנקבעה כאמור בפסקאות משנה (1) ו-(2) ושאושרה לפי פסקאות (3) או (4) לפי העניין – 2.375 שקלים חדשים למטר מעוקב, והחל בשנת 2011 – 2.473 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(1)                                                                                                                                                    לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ושהתקיימו כל אלה:

(א)                                                                                                                                             נציג של מקורות, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(ב)                                                                                                                                             מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(ג)                                                                                                                                             מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(2)                                                                                                                                                    לבית חולים אחד מאלה:

(א)                                                                                                                                             לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)                                                                                                                                       אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2)                                                                                                                                       מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב)                                                                                                                                             לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(3)                                                                                                                                                    בית מרחץ או מקווה יגיש למקורות, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א); הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה מקורות כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר יראה בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה 3.1.3.1 או 3.1.3.2, לפי העניין;

(4)                                                                                                                                                    בית חולים יגיש למקורות, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, תעביר מקורות את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקה לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר, תראה מקורות בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה 3.1.3.1 או 3.1.3.2, לפי העניין;

 

מיום 1.1.2011 (בכפוף להוראות שעה להלן)

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 398

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן)                                                                                                                                                         1.003

1.1.2                                                                                                                                                               בית שאן קידוחים 1.152 1.165 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.3                                                                                                                                                               בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים 0.416 0.421 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.4                                                                                                                                                               שפעה – מילוי מאגרי שפעה 0.526 0.532 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה 0.446 0.451 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן                                                                                                                                                         1.205

1.1.6א                                                                                                                                                         בשנת 2010 – 0.118;

בשנת 2011 – 0.236 0.239;

בשנת 2012 – 0.354 0.358;

בשנת 2013 – 0.472 0.477;

בשנת 2014 – 0.590 0.596;

בשנת 2015 – 0.708 0.716;

החל בשנת 2016 – 0.826 0.835

1.1.7                                                                                                                                                         כל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                                    תעריף לכמות א 1.374 1.389 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

2.                                                                                                                                                    תעריף לכמות ב 1.619 1.637 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

3.                                                                                                                                                    תעריף לכמות ג 2.116 2.139 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.8                                                                                                                                                               לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי התעריף לכמות ג שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.9                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% 10% - 125% 150% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7;

2.                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% 10% - 150% מהתעריף לכמות ג בפסקת משנה 1.1.7 התעריף הנקוב בפסקת משנה 7(3)(ב)(3.1)(3.1.1.2).

1.2                                                                                                                                                                                            שפד"ן –

לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי –

1.2.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נצרכת –

בשנת 2010 – 0.882;

בשנת 2011 – 0.911 0.921;

בשנת 2012 – 0.939 0.949;

בשנת 2013 – 0.969 0.980;

בשנת 2014 – 0.997 1.008;

החל בשנת 2015 – 1.026 1.037

1.2.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

1.2.2.1                                                                                                                                              עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) –

(1)                                                                                                                                       בשיעור שאינו עולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.36 שקלים חדשים למ"ק;

(2)                                                                                                                                       בשיעור שעולה על 10% - התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.2.1 בתוספת של 0.96 שקלים חדשים למ"ק.

1.2.2.2                                                                                                                                              החל בשנת 2016 – התעריפים לפי פסקת משנה 1.1.9

1.3                                                                                                                                                                                            קולחין –

1.3.1                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות של מי השקיה חקלאית בלא מגבלות, כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940, עד לכמות המוקצית –

בשנת 2010 – 0.716;

בשנת 2011 – 0.783 0.792;

בשנת 2012 – 0.813 0.822;

בשנת 2013 – 0.831 0.840;

בשנת 2014 – 0.851 0.860;

החל בשנת 2015 – 0.870 0.880.

1.3.2                                                                                                                                                         תעריף לכמות מי קולחים נצרכת, באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת משנה 1.3.1 או גבוהה ממוליכות חשמלית של 1.7 דציסימנס למטר, עד לכמות המוקצית – תעריף הנמוך ב-9% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.3.1.

1.3.3                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה.

1.3.4 –

(א)                                                                                                                                              קביעת המוליכות החשמלית לעניין פסקה זו תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר; הקביעה תהווה בסיס לתעריף מי הקולחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, במוצא מיתקן טיהור השפכים;

(ג)                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(ד)                                                                                                                                              הוראות פסקת משנה זו לא יחולו באזורים שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במי קולחים עלול לזהם מקורות מים.

1.4                                                                                                                                                                                            (נמחקה)

1.5                                                                                                                                                                                            תעריפים מיוחדים –

לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

חולתא – למדגה                                                                                                                                                                                  0.375

מעלה גמלא                                                                                                                                                                                  0.665

גבעת יואב – לבננות                                                                                                                                                                                  0.852

1.6                                                                                                                                                                                            מים מליחים

(1)                                                                                                                                                                                  בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס", בשקלים חדשים –

בשנת 2010 – 1.050;

בשנת 2011 – 1.094 1.106;

בשנת 2012 – 1.138 1.151;

בשנת 2013 – 1.182 1.195;

בשנת 2014 – 1.227 1.240;

בשנת 2015 – 1.271 1.285;

החל בשנת 2016 – 1.315 1.329;

(2)                                                                                                                                                                                  לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי – מים שמוליכותם החשמלית –

א.                                                                                                                                                                        בין 1.9 דציסימנס למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 10 אחוזים;

ב.                                                                                                                                                                        בין 2.65 דציסימנס למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 16 אחוזים;

ג.                                                                                                                                                                        בין 3.4 דציסימנס למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 24 אחוזים;

ד.                                                                                                                                                                        בין 4.1 דציסימנס למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 30 אחוזים;

ה.                                                                                                                                                                        בין 4.8 דציסימנס למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 34 אחוזים;

ו.                                                                                                                                                                        מעל 5.2 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים;

(3)                                                                                                                                                                                  מים שתכולת הסולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ-3.4 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס, בהפחתה של 25 אחוזים;

(3א)                                                                                                                                                                                  תעריף לכמות מים נחרגת –

א.                                                                                                                                                                        בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

ב.                                                                                                                                                                        בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(4)                                                                                                                                                                                  א.                                                                                                                                                                                  קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות;

ב.                                                                                                                                                                        הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

ג.                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת המעבר);

ד.                                                                                                                                                                        הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו;

ה.                                                                                                                                                                        תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לרשות הממשלתית, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה; עותק מתוצאות הדגימות תעביר מקורות לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן.

(5)                                                                                                                                                                                  הזכאות לענין סעיף זה לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתו, תקום רק עם הגשת בקשה בכתב למנהל הרשות הממשלתית ותחל רק בשנת הרישוי העוקבת;

(6)                                                                                                                                                                                  פסקת משנה (2)א עד ו תחול באזורים האלה בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת מנהל הרשות הממשלתית: עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק בית שאן; עמק חרוד; עמק יזרעאל; עמק זבולון; חוף הכרמל; הנגב הצפון מערבי; הר הנגב; מדבר יהודה; ערבה; כיכר סדום.

(3)                                                                                                                                                                                                     מים לכל צריכה אחרת

(א)                                                                                                                                                                                            בפסקה זו –

"Z1" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות מוכרת לנכס ותיק;

"Z2" – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, בטור ב', כתעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב בעד צריכה ביתית לגבי כמות נוספת לנכס ותיק;

"W" – התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים, בטור א', כתעריף לשירותי מים בעד גינון ציבורי;

"D1" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת הראשונה לכללי חישוב עלות, בטור ג', כתעריף לעלות נמוכה מוכרת לנכס ותיק;

"D2" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ג', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת לנכס ותיק;

"D3" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בתוספת השניה לכללי חישוב עלות, בטור ב', כתעריף לעלות גבוהה מוכרת;

"B" – התעריף הנקוב לכל חברה, כפי שמופיע בסעיף 6 לכללי התעריפים, בטור ג', כתעריף לשירותי ביוב לנכס ותיק;

"R2" – המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים, בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ.

(ב)                                                                                                                                                                                            בעד מים לכל מטרת צריכה או שימוש שאינם מפורטים בכללים אלה, בכל מפעלי מקורות –

3.1 – מים שפירים –

3.1.1                                                                                                                                                                        לספק שאינו חברה –

3.1.1.1 – בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – 1.749 1.931 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.1.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – 4.737 5.003 שקלים חדשים למטר מעוקב;

3.1.2                                                                                                                                                                        לספק שהוא חברה (להלן בכללים אלה – ספק חברה) –

3.1.2.1 – בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת – הסכום (L) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה:

Z1-B-D1=L

3.1.2.2 – בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ולמעט בעד גינון ציבורי – הסכום (H) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

Z2-B-D2=H

3.1.2.3 – בעד גינון ציבורי – הסכום (G) המתקבל מהחישוב על פי הנוסחה הזו:

W-D3=G

3.1.2.4 – היה והסכום (L) המתקבל בפסקה 3.1.2.1 נמוך מ-0.100 שקלים חדשים, יופחתו מהסכום (H) המתקבל בפסקה 3.1.2.2, 50% מן ההפרש שבין (L) ובין 0.100 שקלים חדשים ו-(L) יחושב כ-0.100 שקלים חדשים;

3.1.3 – למי שאינו ספק –

3.1.3.1                                                                                                                                                              עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) – מכפלת תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים, לתקופות הנקובות שם לפי העניין, ב-0.6;

3.1.3.2                                                                                                                                                              מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך – תעריף מים שפירים לגינון ציבורי כפי שמופיע בסעיף 4(1), טור ב', לכללי התעריפים הנקוב שם לתקופה החל ביום 1 ביולי 2010;

3.1.3.3                                                                                                                                                              על אף האמור בפסקאות משנה 3.1.3.1 ו-3.1.3.2, בעד בית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות שעד לכמות שנקבעה כאמור בפסקאות משנה (1) ו-(2) ושאושרה לפי פסקאות (3) או (4) לפי העניין – 2.375 שקלים חדשים למטר מעוקב, והחל בשנת 2011 – 2.473 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(1)                                                                                                                                                    לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ושהתקיימו כל אלה:

(א)                                                                                                                                             נציג של מקורות, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(ב)                                                                                                                                             מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(ג)                                                                                                                                             מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(2)                                                                                                                                                    לבית חולים אחד מאלה:

(א)                                                                                                                                             לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)                                                                                                                                       אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2)                                                                                                                                       מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב)                                                                                                                                             לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(3)                                                                                                                                                    בית מרחץ או מקווה יגיש למקורות, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א); הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה מקורות כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר יראה בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה 3.1.3.1 או 3.1.3.2, לפי העניין;

(4)                                                                                                                                                    בית חולים יגיש למקורות, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, תעביר מקורות את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקה לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר, תראה מקורות בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה 3.1.3.1 או 3.1.3.2, לפי העניין;

3.2                                                                                                                                                                                  על אף האמור בפסקת משנה 3.1 –

(1)                                                                                                                                                                        מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם באיכות נחותה ומתאימים לשימושים אחרים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעקיף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(2)                                                                                                                                                                        מים שמליחותם בין 400 מיליגרם כלור לליטר ובין 600 מיליגרם כלור לליטר, שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מליחים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-30% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(3)                                                                                                                                                                        מים שמליחותם מעל 600 מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מליחים – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2, ואולם אם סופקו המים חלף כמות מוכרת לפי פסקת משנה 3.1.1.1 יהיה התעריף, תעריף נמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.1;

(4)                                                                                                                                                                        מי קולחים, שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש, למעט מי השפד"ן – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(5)                                                                                                                                                                        מי שפד"ן שאושרו לצריכה לפי מטרת השימוש, ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מתאימים לשימוש – יחול על כמות המים שברישיון ההפקה, תעריף הנמוך ב-10% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2;

(6)                                                                                                                                                                        תעריף לכמות מים נחרגת –

1.                                                                                                                                                              בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

2.                                                                                                                                                              בשיעור שעולה על 8% - 150% מן התעריף שצריך היה לשלם אלמלא היתה חריגה;

(7)                                                                                                                                                                        (א)                                                                                                                                                                        קביעת תכולת הכלורידים לעניין סעיף זה תיעשה על ידי מקורות, על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, בחודש אוקטובר של אותה שנה; הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי;

(ב)                                                                                                                                                              דגימה של המים תיעשה על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו, בנקודה שבה מועברים המים ממקורות לצרכניה (נקודת המעבר);

(ג)                                                                                                                                                              את תוצאות הדגימה תעביר מקורות לרשות הממשלתית למים ולביוב, לא יאוחר מ-15 בחודש נובמבר של כל שנה, בצירוף אישור על העברת עותק שלהן לצרכן, 10 ימים לפחות לפני כן;

(8)                                                                                                                                                                        הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחין, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים.

 

 

מיום 1.1.2011 עד יום 31.12.2011

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 456

כללים תש"ע-2010 הוראת שעה (תיקון)

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1314

1.1                                                                                                                                                                                            מים שפירים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    תעריף בעד כמות המים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    המוקצית בכל חודשי השנה

                                                                                                                                                                                  שם מפעל מקורות                                                                                                                                                                                  בשקלים חדשים למ"ק

1.1.1                                                                                                                                                         עמק הירדן (תחום המועצה האזורית בית שאן) 1.003 התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.2                                                                                                                                                               בית שאן קידוחים 1.165 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.3                                                                                                                                                               בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים 0.421 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.4                                                                                                                                                               שפעה – מילוי מאגרי שפעה 0.532 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.5                                                                                                                                                         שפעה 0.451 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.6                                                                                                                                                         עמק הירדן 1.205 התעריף לכמות א שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.6א                                                                                                                                                         בשנת 2010 – 0.118;

בשנת 2011 – 0.239;

בשנת 2012 – 0.358;

בשנת 2013 – 0.477;

בשנת 2014 – 0.596;

בשנת 2015 – 0.716;

החל בשנת 2016 – 0.835

1.1.7                                                                                                                                                         כל שאר מפעלי מקורות –

1.                                                                                                                                                    תעריף לכמות א 1.389 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

2.                                                                                                                                                    תעריף לכמות ב 1.637 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

3.                                                                                                                                                    תעריף לכמות ג 2.139 בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.6א

1.1.8                                                                                                                                                               לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי התעריף לכמות ג שבפסקת משנה 1.1.7

1.1.9                                                                                                                                                         תעריף לכמות מים נחרגת –