Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – מדידת מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

תיקון ובדיקה של מד מים

Go

4

סעיף 3

בקשה לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה

Go

4

סעיף 4

רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה

Go

4

סעיף 5

חידוש רשיון

Go

4

סעיף 6

מתן רשיון

Go

4

סעיף 7

הוראות במפרטים

Go

4

סעיף 8

ביצוע הוראות הכללים

Go

4

סעיף 9

מסירת פרטים

Go

4

סעיף 10

תעודת קבלה

Go

5

סעיף 11

אישור על תקינות מד מים רב סילוני

Go

5

סעיף 12

תעודת בדיקה ואישור תקינות מד מים מהירותי וולטמן

Go

5

סעיף 13

עותקים מתעודות בדיקה

Go

5

סעיף 14

החתמה בחותם

Go

5

סעיף 15

בדיקה נפרדת

Go

5

סעיף 16

בדיקת מד מים  רב סילוני

Go

5

סעיף 17

בדיקת מד מים מהירותי וולטמן

Go

6

סעיף 17א

בדיקת מד מים משולב

Go

6

סעיף 18

קביעת גודל מד המים

Go

6

סעיף 19

בדיקת דיוק המדידה

Go

7

סעיף 20

מדי מים משומשים

Go

8

סעיף 21

תנאים למתן רשיון למבדקה

Go

8

סעיף 22

סידור המבדקה

Go

8

סעיף 23

הספקת מים למבדקה

Go

8

סעיף 24

מכל מים גבוה במבדקה

Go

8

סעיף 25

משאבת מים במבדקה

Go

8

סעיף 26

צנרת פנימית במבדקה

Go

8

סעיף 27

משטח הבדיקה במבדקה

Go

8

סעיף 28

הציוד לבדיקת מדי מים רב סילוניים

Go

9

סעיף 29

הציוד לבדיקת  מדי מים מהירותיים וולטמן במבדקה

Go

10

סעיף 30

מכלים המכוילים במבדקה

Go

10

סעיף 31

מאגר מים במבדקה

Go

10

סעיף 32

שינוי מבנה וציוד במבדקה

Go

11

סעיף 33א

אישור דגם מד מים

Go

11

סעיף 33ב

אישור מד מים במקרים מסוימים

Go

11

סעיף 33ג

סימון מד מים

Go

11

סעיף 33ד

פרסום דגמי מד מים שאושרו והחלטות אחרות

Go

11

סעיף 33ה

בקשה לאישור דגם מד מים

Go

11

סעיף 33ו

דיווח ואישור שנתי

Go

12

סעיף 33ז

מד מים מותר לשימוש

Go

12

סעיף 33ח

ביטול אישור

Go

12

סעיף 33ט

הוראת שעה

Go

12

סעיף 34

החזקת מד מים

Go

13

סעיף 35

מד מים במקור מים וברשת מים

Go

13

סעיף 36

גביה מצרכן וממשתמש במים

Go

13

סעיף 37

התקנת מד מים במקום מד מים שהוסר

Go

13

סעיף 38

מד מים תקין

Go

13

סעיף 38א

התקנה והסרה של מד מים משולב

Go

13

סעיף 39

רישום קריא ומספר זיהוי

Go

13

סעיף 40

קשר למבדקה ולבית מלאכה

Go

13

סעיף 41

החזקה תקינה של הסביבה

Go

13

סעיף 42

חותם מצמיד

Go

13

סעיף 43

דרישת שינויים בהתקנה

Go

13

סעיף 44

מועדים לבדיקה וכיול של מדי מים ברשת מים

Go

13

סעיף 45

מועד לבדיקה וכיול של מד מים במקור מים

Go

14

סעיף 46

חיוב בהתקנה ובבדיקה של מד מים ומערכת קריאה מרחוק של מדי מים

Go

14

סעיף 47

דרישת הצרכן לבדיקת מד מים

Go

14

סעיף 48

רישום פרטים

Go

15

סעיף 49

אופן התקנת מד מים רב סילוני

Go

15

סעיף 50

אופן התקנת מד מים מהירותי וולטמן

Go

15

סעיף 51

גשר מתכתי

Go

15

סעיף 52

רישום קריא מד המים ודיווח

Go

15

סעיף 53

רישום קריאי מדי המים והודעה לצרכנים

Go

15

סעיף 55

ביטול

Go

15

סעיף 56

תחילה

Go

15

 

תוספת ראשונה

Go

15

 

תוספת שנייה

Go

16

 

תוספת שלישית

Go

17

 

כללים תשע"א-2011


כללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988*

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

תקנות כללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988

כללים תשע"א-2011

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות כללים תשע"א-2011

1.    בכללים אלה –

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

בתקנות בכללים אלה –

כללים תשע"ח-2017

          "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים, שכתובתו www.water.gov.il;

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

הוספת הגדרת "אתר האינטרנט"

כללים תשע"ח-2017

          "מד-מים" – מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות;

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

"מד מים" – מכשיר או מתקן מטיפוס רב סילוני או מהירותי-וולטמן, שאישר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית או מי שהנציב מינהו לכך, המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצנורות;

 

מיום 25.1.2016

כללים תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 637

"מד מים" – מכשיר או מתקן מטיפוס רב סילוני או מהירותי-וולטמן, שאישר מנהל הרשות הממשלתית או מי שהנציב שמנהל הרשות הממשלתית מינהו לכך, המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצנורות;

 

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

החלפת הגדרת "מד מים"

הנוסח הקודם:

"מד מים" – מכשיר או מתקן מטיפוס רב סילוני או מהירותי-וולטמן, שאישר מנהל הרשות הממשלתית או מי שמנהל הרשות הממשלתית מינהו לכך, המשמש למדידה ולסיכום של כמויות מים הזורמים בצנורות;

כללים תשע"א-2011

          "מד מים משולב" – מד מים המורכב ממד מים ראשי מטיפוס מהירותי-וולטמן, מד מים משני מטיפוס רב-סילוני וכן שסתום הידראולי הפועל אוטומטית בכוח המים העוברים דרכו, בלא כל מקור אנרגיה אחר, המשמש למדידה וסיכום של כמויות מים בספיקות משתנות, גבוהות ונמוכות, ושכמות המים הכללית הנמדדת בו היא סיכום הקריאים של שני מדי המים המרכיבים אותו;

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

הוספת הגדרת "מד מים משולב"

כללים תשע"א-2011

          "בית מלאכה" – בית מלאכה לתיקון מדי מים, שאישר מנהל הרשות הממשלתית לפי תקנות אלה;

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

"בית מלאכה" – בית מלאכה לתיקון מדי מים, שאישר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לפי תקנות אלה;

כללים תשע"א-2011

          "מבדקה" – מכון לבדיקת מדי מים ולכיולם, שאישר מנהל הרשות הממשלתית לפי תקנות אלה;

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

"מבדקה" – מכון לבדיקת מדי מים ולכיולם, שאישר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לפי תקנות אלה;

כללים תשע"א-2011

          "בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה" – מי שהורשה ברשיון שהוציא מנהל הרשות הממשלתית לנהל ולהפעיל בית מלאכה או מבדקה;

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

"בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה" – מי שהורשה ברשיון שהוציא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לנהל ולהפעיל בית מלאכה או מבדקה;

כללים תשע"ח-2017

          "הדירקטיבה האירופית" – הדירקטיבה האירופית EU/2014/32 בנוגע למדי-מים, על עדכוניה;

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

הוספת הגדרת "הדירקטיבה האירופית"

כללים תשע"ח-2017

          "חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג-1953;

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

הוספת הגדרת "חוק התקנים"

כללים תשע"ח-2017

          "מכון התקנים" – מכון התקנים הישראלי שהוקם לפי סעיף 2 לחוק התקנים;

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

הוספת הגדרת "מכון התקנים"

כללים תשע"א-2011

          "הממונה על בית מלאכה או מבדקה" – מי שהורשה ברשיון שהוציא מנהל הרשות הממשלתית לשמש ממונה על בית מלאכה או מבדקה;

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

"הממונה על בית מלאכה או מבדקה" – מי שהורשה ברשיון שהוציא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לשמש ממונה על בית מלאכה או מבדקה;

          "מפרט" – הוראות טכניות ומינהליות לביצוען של תקנות אלה;

          "מפרט מיא"מ" – מפרט שהכין המרכז הישראלי לאבזרי מים;

          "ת"י" – תקן ישראל בר תוקף;

          "גודל נומינלי של מד מים" –

מסוג רב סילוני – כנוי מספר השווה לספיקה הנומינלית של מד המים (במ"ק/שעה);

מסוג מהירותי-וולטמן – כנוי מספר השווה בקירוב לקוטר הפנימי של מבוא מד המים (במ"מ);

          "הספיקה הנומינלית" – הספיקה המרבית, שבה יפעל מד המים בעבודה רצופה באופן תקין, הן בזרימה רצופה והן בזרימה מקוטעת (במ"ק/שעה);

          "הספיקה המקסימלית" – הספיקה שבה יפעל מד המים במשך זמן מוגבל באופן תקין, בלא שיינזק ובלא שיחרוג מדרישות הפעולה הנקובות בת"י (במ"ק/שעה);

          "מפיק" – המפיק מים ממקור מים על-פי רשיון הפקה, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, לרבות תאגיד צרכן;

          "ספק" – המספק מים לאחר על פי רשיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר;

          "צרכן" – אדם, לרבות תאגיד צרכן, הצורך מים על-פי רשיון הפקה, שבו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו לצריכתו העצמית, למעט מי שמפיק מים לצריכתו העצמית;

          "תאגיד צרכן" – תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לענין כמויות המים המיועדות לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הנמנים עליו, ולרבות חבר בני אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצית;

          "משתמשים במים" – מי שנמנה על תאגיד צרכן ואינו רשום בנפרד ברשיון הפקה;

כללים תשע"ח-2017

          "תיק מוצר" – תיעוד טכני של מד המים, כפי שהוגש למכון התקנים או לגורם המאשר, הקבוע בהוראות הדירקטיבה האירופית, הכולל את פרטי המוצר על כל מרכיביו, אופן ייצורו ותפעולו ואת שאר הפרטים המאפשרים את הערכת התאמתו לדרישות התקן הישראלי או הדירקטיבה האירופית, לפי העניין.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

הוספת הגדרת "תיק מוצר"

תיקון ובדיקה של מד מים כללים תשע"א-2011

2.    (א)  לא יתקן אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לתיקון, אלא בבית מלאכה הפועל על פי הוראות כללים אלה וניתן לו רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית.

          (ב)  לא יבדוק אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לבדיקה, אלא במבדקה הפועלת על פי הוראות כללים אלה וניתן עבורה רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

2. (א) לא יתקן אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לתיקון, אלא בבית מלאכה הפועל על פי הוראות תקנות כללים אלה וניתן לו רשיון מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

(ב) לא יבדוק אדם מד מים ולא ימסור אדם מד מים לבדיקה, אלא במבדקה הפועלת על פי הוראות תקנות כללים אלה וניתן עבורה רשיון מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

בקשה לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה כללים תשע"א-2011

3.    (א)  בקשה למתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה יש להגיש למנהל הרשות הממשלתית בטופס 1 שבתוספת הראשונה, לפחות 30 ימים לפני המועד המתוכנן לפתיחת בית המלאכה או המבדקה.

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס האמור בסעיף קטן (א) ולבצע בדיקות הציוד בבית המלאכה או המבדקה, המבקשים את הרשיון, כדי לוודא את התאמתם להוראות כללים אלה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

3. (א) בקשה למתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה יש להגיש לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית בטופס 1 שבתוספת הראשונה, לפחות 30 ימים לפני המועד המתוכנן לפתיחת בית המלאכה או המבדקה.

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס האמור בתקנת משנה בסעיף קטן (א) ולבצע בדיקות הציוד בבית המלאכה או המבדקה, המבקשים את הרשיון, כדי לוודא את התאמתם להוראות תקנות כללים אלה.

רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה ומבדקה כללים תשע"א-2011

4.    רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה ינתן בטפסים מס' 2(1) ו-2(2) שבתוספת הראשונה, לפי הענין, ויצויין בו המועד שבו יפקע תקפו.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

4. רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה ינתן בטפסים מס' 2(1) ו-2(2) שבתוספת הראשונה, לפי הענין, ויצויין בו המועד שבו יפקע תקפו.

חידוש רשיון כללים תשע"א-2011

5.    בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה יגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה לחידוש רשיון לפחות 30 ימים לפני פקיעת תקפו של הרשיון הקודם, וזאת על גבי טופס מס' 1 שבתוספת הראשונה, בשינויים המחוייבים על פי הענין.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028, 1029

5. בעל רשיון לבית מלאכה או למבדקה יגיש לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית בקשה לחידוש רשיון לפחות 30 ימים לפני פקיעת תקפו של הרשיון הקודם, וזאת על גבי טופס מס' 1 שבתוספת הראשונה, בשינויים המחוייבים על פי הענין.

מתן רשיון כללים תשע"א-2011

6.    מתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה, סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, ביטולו או התלייתו, מסורים לשיקול דעתו של מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

6. מתן רשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה או מבדקה, סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, ביטולו או התלייתו, מסורים לשיקול דעתו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

הוראות במפרטים כללים תשע"א-2011

7.    מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת הוראות במפרטים או בכל דרך אחרת שתיראה לו, בדבר ניהול והפעלה של בית המלאכה או המבדקה וציודם.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

7. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת הוראות במפרטים או בכל דרך אחרת שתיראה לו, בדבר ניהול והפעלה של בית המלאכה או המבדקה וציודם.

ביצוע הוראות הכללים כללים תשע"א-2011

8.    בעל רשיון או הממונה על בית המלאכה או המבדקה, אחראים לביצוע הוראות שניתנו לפי כללים אלה. לא מילאו בעל הרשיון או הממונה אחרי הוראות כללים אלה או אחר הוראות שנתן להם מנהל הרשות הממשלתית במפרטים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל את הרשיון לניהול בית המלאכה או המבדקה או להתלותו.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

ביצוע הוראות התקנות הכללים

8. בעל רשיון או הממונה על בית המלאכה או המבדקה, אחראים לביצוע הוראות שניתנו לפי תקנות כללים אלה. לא מילאו בעל הרשיון או הממונה אחרי הוראות תקנות כללים אלה או אחר הוראות שנתן להם נציב המים מנהל הרשות הממשלתית במפרטים, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לבטל את הרשיון לניהול בית המלאכה או המבדקה או להתלותו.

מסירת פרטים כללים תשע"א-2011

9.    בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה ימסור למנהל הרשות הממשלתית, לפי דרישתו, כל פרט המתייחס לבדיקה או לתיקון של מדי מים ותוצאותיהם.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

9. בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה ימסור לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית, לפי דרישתו, כל פרט המתייחס לבדיקה או לתיקון של מדי מים ותוצאותיהם.

תעודת קבלה

10.  (א)  נמסר מד מים לתיקון או לבדיקה בבית מלאכה או מבדקה, הכל לפי הענין, יאושר למוסר, לפי בקשתו, דבר קבלת מד המים בטופס, שבו יצויינו פרטים אלה (להלן - תעודת קבלה):

שם בית המלאכה או המבדקה ומענם;

המספר הסידורי של תעודת הקבלה;

שם מוסר מד המים ומענו;

פרטי מד המים: מספר, גודל נומינלי, סוג, תוצרת;

קריא מד המים בעת קבלתו;

תאריך הקבלה.

          (ב)  רשות מקומית המנהלת בית מלאכה או מבדקה לצרכיה בלבד, פטורה ממתן תעודות קבלה.

          (ג)   נמסר לתיקון או לבדיקה מד מים המותקן או המיועד להיות מותקן במקור מים, תינתן למוסר תעודת קבלה, אף אם בית המלאכה או המבדקה מנוהלים בידי רשות מקומית לצרכיה בלבד.

אישור על תקינות מד מים רב-סילוני כללים תשע"ה-2014

11.  נמסר לבדיקה מד מים רב-סילוני, יאשר בעל הרשיון למבדקה או הממונה על המבדקה את תקינותו של מד המים, לאחר שתוקן וכוייל, על-ידי הטבעת חותמות על לוח הספרות או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14 של מד המים, אשר תכלול את הפרטים כלהלן:

(א)  מספר הרשיון לניהול המבדקה;

(ב)  החודש והשנה שבהם בוצעו התיקון והכיול.

מיום 30.12.2014

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 550

11. נמסר לבדיקה מד מים רב-סילוני, יאשר בעל הרשיון למבדקה או הממונה על המבדקה את תקינותו של מד המים, לאחר שתוקן וכוייל, על-ידי הטבעת חותמות על לוח הספרות או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14 של מד המים, אשר תכלול את הפרטים כלהלן:

תעודת בדיקה ואישור תקינות מד-מים מהירותי-וולטמן

12.  (א)  נמסר לבדיקה מד מים מסוג מהירותי-וולטמן, ימלא בעל רשיון למבדקה או הממונה על המבדקה למוסר מד המים, לפי בקשתו, לאחר הבדיקה, תעודת בדיקה שבו צויינו פרטים אלה:

(1)   שם המבדקה ומענה;

(2)   המספר הסידורי של תעודת הבדיקה;

(3)   שם מוסר מד המים ומענו;

(4)   פרטי מד המים: מספר, גודל נומינלי, סוג, תוצרת;

(5)   תוצאות הבדיקה;

(6)   קריא מד המים בגמר הבדיקה;

(7)   תאריך הבדיקה;

(8)   הצהרה זו: "אני מצהיר שמד המים נבדק בהתאם להוראות בדבר בדיקת מדי מים ונמצא תקין".

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  בכל מקרה שמד המים תוקן וכוייל, תוטבע חותמת על לוח הספרות או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14 של מד המים אשר תכלול פרטים אלה:

(1)   מספר הרשיון לניהול המבדקה;

(2)   החודש והשנה שבהם בוצע התיקון והכיול.

כללים תשע"א-2011

          (ג)   מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לבעל רשיון למבדקה או לממונה על מבדקה, לפי בקשתם, לאשר את תקינותו של מד המים גם בדרך אחרת, אם מצא זאת לנכון.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ג) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לבעל רשיון למבדקה או לממונה על מבדקה, לפי בקשתם, לאשר את תקינותו של מד המים גם בדרך אחרת, אם מצא זאת לנכון.

 

מיום 30.12.2014

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 550

(ב) בכל מקרה שמד המים תוקן וכוייל, תוטבע חותמת על לוח הספרות או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14 של מד המים אשר תכלול פרטים אלה:

עותקים מתעודות בדיקה

13.  בעל רשיון המבדקה או הממונה על המבדקה ימלא בכל מקרה תעודת בדיקה, וישמור עותק מכל תעודת בדיקה לפחות שלוש שנים מיום הוצאתה.

החתמה בחותם

14.  כל מד מים שעבר בדיקה או תיקון ייחתם בחותם, באופן שימנע הסרת הסגר ופקק בורג הוויסות שלו, ללא הורדת החותם.

בדיקה נפרדת

15.  בדיקה של כל מד מים תיעשה בנפרד, אולם מותר לבדוק יחד כמה מדי מים, המחוברים בטור, אם סידור המבדקה מאפשר זאת.

בדיקת מד מים  רב-סילוני

16.  (א)  בדיקת מד מים רב-סילוני תיעשה כך שכל מד מים ייבדק בשלוש ספיקות, בעזרת כמויות המים, באופן ובמידות הדיוק המפורטים בטבלה מס' 1:

טבלה מס' 1

* כמוגדר בת"י 63.

הערה: במדי מים 10 ו-15 מ"ק מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז (הכמות הקטנה ביותר 10 ליטר) יש להעביר בבדיקה ב' 200 ליטר ובבדיקה ג' 100 ליטר לפחות. מדי מים מסוג ישן ייבדקו כדלקמן:

סימון קודם 5-3 - לפי סימון 2.5 בטבלה לעיל;

סימון קודם 10-7 - לפי סימון 5 בטבלה לעיל.

          (ב)  בדיקת אטימות בלחץ של מד המים תיעשה לפי הנדרש בת"י 63.

בדיקת מד-מים מהירותי-וולטמן כללים תשע"א-2011

17.    בדיקת מד מים מהירותי-וולטמן תיעשה כך שכל מד מים ייבדק בשלוש ספיקות, כמפורט בטבלה מס' 2:

טבלה מס' 2

* חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופות הבדיקה.

הערה: מדי מים מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז לוח הספרות ייבדקו בהתאם להנחיות מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

הערה: מדי מים מסוג ישן עם מחוג אחד במרכז לוח הספרות ייבדקו בהתאם להנחיות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

בדיקת מד מים משולב כללים תשע"א-2011

17א.  (א)  בדיקת מד מים משולב תיעשה בשלוש ספיקות אלה:

(1)   בדיקה א' ו-ב' כמפורט בטבלה מס' 2 שבסעיף 17;

(2)   בדיקה ג' כמפורט בטבלה מס' 1 שבסעיף 16(א).

          (ב)  בדיקת פעולת השסתום ההידראולי תיעשה כלהלן:

(1)   ספיקת מד המים הראשי לא תפחת מהספיקה הנקובה בבדיקה ג' בטבלה מס' 2 שבסעיף 17, בהתאם לגודלו של מד המים הראשי;

(2)   ספיקת מד המים המשני לא תעלה על מכפלת הספיקה הנקובה בבדיקה א' בטבלה מס' 1 שבסעיף 16(א), ב-1.2, בהתאם לגודלו של מד המים המשני.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1029

הוספת סעיף 17א

קביעת גודל מד המים כללים תשע"א-2011

18.  קביעת סוג וגודל של מד מים תיעשה לפי כמות המים הזורמת דרכו ולא לפי גודל קוטר הצינור, ובהתאם למפורט בטבלה מס' 3:

טבלה מס' 3

                                                   ספיקה מקסימלית           ספיקה נומינלית            ספיקה מינימלית

       סוג וגודל של מד מים                  מ"ק/שעה                     מ"ק/שעה                     מ"ק/שעה

רב-סילוני

1.5                                              3                         1.5                       0.03

2.5                                              5                         2.5                       0.05

3.5                                              7                         3.5                       0.07

5                                               10                          5                        0.10

6                                               12                          6                        0.12

10                                              20                         10                       0.20

15                                              30                         15                       0.45

מהירותי-וולטמן

50                                              30                         15                        1.3

80                                              80                         40                        1.6

100                                           120                        60                        1.8

150                                           300                       150                       6.0

200                                           500                       250                       7.5

250                                           800                       400                      12.0

300                                          1200                      600                      18.0

משולב

50                                              30                         15                       0.05

80                                              80                         40                       0.05

100                                           120                        60                       0.10

150                                           300                       150                      0.20

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1029

18. קביעת גודלו של מד מים מהירותי-וולטמן קביעת סוג וגודל של מד מים תיעשה לפי כמות המים הזורמת דרכו ולא לפי גודל קוטר הצינור, ובהתאם למפורט בטבלה מס' 3:

טבלה מס' 3

הגודל הנומינלי ספיקה מקסימלית ספיקה נומינלית

של מד המים (מ"מ) (מ"ק שעה) (מ"ק שעה)

50 30 15

80 80 40

100 120 60

150 300 150

200 500 250

250 800 400

300 1200 600

טבלה מס' 3

ספיקה מקסימלית ספיקה נומינלית ספיקה מינימלית

סוג וגודל של מד מים מ"ק/שעה מ"ק/שעה מ"ק/שעה

רב-סילוני

1.5 3 1.5 0.03

2.5 5 2.5 0.05

3.5 7 3.5 0.07

5 10 5 0.10

6 12 6 0.12

10 20 10 0.20

15 30 15 0.45

מהירותי-וולטמן

50 30 15 1.3

80 80 40 1.6

100 120 60 1.8

150 300 150 6.0

200 500 250 7.5

250 800 400 12.0

300 1200 600 18.0

משולב

50 30 15 0.05

80 80 40 0.05

100 120 60 0.10

150 300 150 0.20

בדיקת דיוק המדידה כללים תשע"א-2011

19.    (א)  בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה בשיטה נפחית או בשיטת שקילה, כמפורט להלן:

(1)   יוזרמו מים בספיקה מסוימת וקבועה דרך מד המים; המים ייאספו לאחר מכן במכל מכויל; על סמך השוואת הפרש הקריא של מד המים בתחילת הבדיקה ובסופה לבין נפח המים במכל המכויל, ייקבע חישוב הסטייה בדיוק המדידה של מד המים;

(2)   הכמות שנרשמה במד המים תהיה ההפרש בין הקריא הסופי של מד המים לבין הקריא ההתחלתי; הסטייה בדיוק המדידה של מד המים תהיה ההפרש בין הכמות שנרשמה במד המים לבין הקריא של המכל המכויל;

(3)   הסטייה היחסית תחושב באחוזים (%) בדיוק המדידה של מד המים ובסימן של פלוס (+) או מינוס (-) לפי המשוואה הזו:

כאשר:

 e- סטייה (באחוזים) בדיוק המדידה של מד המים בספיקה מסוימת (חיובית כאשר ההפרש בין הקריאים של מדי המים גדול מאשר קריא המכל המכויל);

 A- קריא מד המים (בליטרים) בתחילת הבדיקה;

B - קריא מד המים (בליטרים) בסוף הבדיקה;

 V – כמות המים (בליטרים) שנאספו במכל המכויל בזמן הבדיקה;

(4)   בשיטת שקילה, בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ולעניין זה נפח המים המצטבר במכלים יחושב כמפורט בתוספת השנייה.

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר לבעל רישיון למבדקה, לפי בקשתו, שיטה אחרת לבדיקת דיוק המדידה, לפי שיקול דעתו של מנהל הרשות הממשלתית ובתנאים, ובלבד שהשיטה תבטיח את דיוק המדידה הנדרש בכללים אלה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1030

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

בדיקת דיוק המדידה

19. בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה בשיטה נפחית, כמפורט להלן:

(א) יוזרמו מים בספיקה מסויימת וקבועה דרך מד המים; המים ייאספו לאחר מכן במכל מכויל. על סמך השוואת הפרש הקריא של מד המים בתחילת הבדיקה ובסופה לבין נפח המים במכל המכוייל, ייקבע חישוב הסטיה בדיוק המדידה של מד המים.

(ב) הכמות שנרשמה במד המים תהיה ההפרש בין הקריא הסופי של מד המים לבין הקריא ההתחלתי; הסטיה בדיוק המדידה של מד המים תהיה ההפרש בין הכמות שנרשמה במד המים לבין הקריא של המכל המכוייל.

(ג) הסטיה היחסית תחושב באחוזים (%) בדיוק המדידה של מד המים ובסימן של פלוס (+) או מינוס (-) לפי המשוואה הבאה:

כאשר:

 e- סטיה (באחוזים) בדיוק המדידה של מד המים בספיקה מסויימת (חיובית כאשר ההפרש בין הקריאים של מדי המים גדול מאשר קריא המכל המכוייל).

 A- קריא מד המים (בליטרים) בתחילת הבדיקה.

B - קריא מד המים (בליטרים) בסוף הבדיקה.

 V - קריא המכל המכוייל (בליטרים).

מדי מים משומשים כללים תשע"א-2011

20.  הוראות סעיפים 16, 17 ו-19 יחולו על מדי המים אשר היו בשימוש לפני שנמסרו לבדיקה או לתיקון במבדקה או בית מלאכה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

20. הוראות תקנות סעיפים 16, 17 ו-19 יחולו על מדי המים אשר היו בשימוש לפני שנמסרו לבדיקה או לתיקון במבדקה או בית מלאכה.

תנאים למתן רשיון למבדקה כללים תשע"א-2011

21.  לא יתן מנהל הרשות הממשלתית רשיון לניהול והפעלה של מבדקה, אלא אם זו תימצא עומדת בדרישות כללים אלה. מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש דרישות נוספות ולהתנות תנאים נוספים, במידת הצורך.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

21. לא יתן נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשיון לניהול והפעלה של מבדקה, אלא אם זו תימצא עומדת בדרישות תקנות כללים אלה. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש דרישות נוספות ולהתנות תנאים נוספים, במידת הצורך.

סידור המבדקה

22.  (א)  הסידורים הפנימיים במבנה המבדקה יאפשרו גישה נוחה לשולחנות הבדיקה, למכלים ולכל מכשיר אחר, לשם בקורת או תיקון.

          (ב)  התאורה במבנה תהיה באיכות אשר תאפשר קריאת מכשירי המדידה ולוחות הספירה של מדי המים.

          (ג)   אמצעי חימום, כגון רדיאטורים או מכשירי חימום יורחקו ממתקני הבדיקה, כך שלא תהיה להם השפעה על מתקני הבדיקה.

          (ד)  אוורור החדרים שיאפשר תנאי עבודה נוחים.

          (ה)  מתקן הבדיקה על כל חלקיו, יבודד ממקורות רעידה, כגון מדחסים, משאבות וכיוצא באלה.

הספקת מים למבדקה

23.  (א)  הספקת המים למבדקה תיעשה כך, שיסופקו לה מים בטיב מי שתיה, בלחצים יציבים וללא תנודות, תוך מניעה מוחלטת של הופעת אויר חפשי בהם.

          (ב)  הספקת המים תיעשה בעזרת מכל מים גבוה או משאבת מים ובאופן שיאפשר ביצוע בדיקות מדי מים בתחום הספיקות, בהתאם לבדיקות, כנדרש בתקנות אלה.

          (ג)   בבדיקות בספיקות נמוכות כמפורט בתקנה 16(א) בטבלה 1 ובתקנה 17(א) בטבלה 2 כבדיקה ג', יסופקו המים –

(1)   בבדיקת מדי מים רב-סילוניים - ממכל מים גבוה;

(2)   בבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן - ממכל מים גבוה או באמצעים אחרים המונעים תנודות בספיקה.

מכל מים גבוה במבדקה

24.  מכל מים גבוה יורכב כך שיהיה בו מפלס מים קבוע וכן כך שגובהו וכמות המים שבו יבטיחו את הספיקה הדרושה במבדקה.

משאבת מים במבדקה

25.  (א)  מקום שהספקת המים למבדקה נעשית בעזרת משאבת מים אחת או יותר, יישאבו המים ממאגר המים ולא מרשת הספקת המים.

          (ב)  האופיין של המשאבה יהיה אופקי, בתחום רחב של הספיקות, וכל משאבה תעבוד רק בתחום זה; כאשר תחום הספיקות הדרושות לפעולת המבדקה גדול מהתחום האופקי של המשאבה, תותקן משאבה אחת נוספת או יותר, מותאמת לעבודה במקביל.

          (ג)   התקנת המשאבה ומנועיה ימנעו תנודות מכניות, הן כאשר המים זורמים דרך מדי המים והן כשהם אינם זורמים דרך מדי המים.

          (ד)  משאבה בלתי טבולה תותקן נמוך מהגובה המינימלי של מפלס המים במאגר המים.

צנרת פנימית במבדקה

26.  (א)  הצנרת הפנימית של המבדקה תותקן כך, שתמנע השפעה הדדית על הלחץ והספיקה בין תחנה אחת לשניה.

          (ב)  קוטר הצנרת במבדקה לא יהיה קטן מקוטר מבוא מד מים הנבדק.

          (ג)   התקנת הצנרת תיעשה כך, שתאפשר גישה וטיפול בצנרת בכל מקום ובכל זמן.

          (ד)  במקום שצינור עובר דרך קיר, ירופד הצינור, כדי למנוע השפעות כלשהן עליו.

משטח הבדיקה במבדקה

27.  המשטח להרכבת מדי מים לבדיקה ימלא אחר התנאים הבאים:

          (א)  משטח לבדיקת מדי מים רב-סילוניים:

(1)   משטח הבדיקה יהיה חזק ויציב;

(2)   משטח הבדיקה יכול להיות למד מים אחד ולטור של מדי מים;

(3)   המשטח יאפשר התקנת מדי מים בצורה המבטיחה את מצבם האופקי לפי פלס המים ואת האפשרות לקרוא את קריאיהם של מדי המים בנוחות ובדיוק;

(4)   המחברים יהיו בקוטר פנימי זהה לקוטר פתחי מדי המים; אטמי המחברים יורכבו בצורה שתמנע הקטנת המעבר;

(5)   בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים, בסדר כיוון הזרימה:

(א)   מכל שיכוך תנודות;

(ב)   מסנן;

(ג)    שסתום אויר;

(ד)   שסתום לפתיחה וסגירה מהירים;

(ה)   חיבור למתקן להגברת הלחץ;

(ו)    מד לחץ לבדיקת אטימות מד המים.

(6)   בצינור המוביל את המים ממד המים האחרון במשטח למכל המכויל יותקנו האביזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה:

(א)   התקן לכיוונון הספיקה הכולל מד ספיקה;

(ב)   צינור שפיכה למכל המכויל.

          (ב)  משטח לבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן:

(1)   התנאים המפורטים בפסקה (א)(1) עד (4);

(2)   בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה:

(א)   שסתום אויר;

(ב)   שסתום פתיחה וסגירה;

כללים תשע"א-2011

(ג)    צינור ישר וחלק בפנים, באורך של לא פחות מ-10 פעמים קוטר מד המים. במקרים מיוחדים, לפי אישור מנהל הרשות הממשלתית, ניתן לקצר את אורך הצינור בתנאי שמורכב בו מיישר זרם המתאים לתקן בינלאומי ISO;

(3)   בצינור המוביל את המים ממד המים האחרון במשטח למכל המכויל יותקנו האביזרים הבאים, בסדר כיוון הזרימה:

(א)   צינור ישר וחלק בפנים באורך של לא פחות מ-5 פעמים קוטר מד המים;

(ב)   התקן לכיוונון הספיקה הכולל מד ספיקה;

(ג)    מתקן הטיה לסילון המים או שסתום לסגירה ופתיחה מדורגת, או שניהם.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ב) משטח לבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן:

(1) התנאים המפורטים בפסקה (א)(1) עד (4);

(2) בצינור המוביל את המים לתחנת הבדיקה ולפני משטח הבדיקה יותקנו האבזרים הבאים בסדר כיוון הזרימה:

(א) שסתום אויר;

(ב) שסתום פתיחה וסגירה;

(ג) צינור ישר וחלק בפנים, באורך של לא פחות מ-10 פעמים קוטר מד המים. במקרים מיוחדים, לפי אישור נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, ניתן לקצר את אורך הצינור בתנאי שמורכב בו מיישר זרם המתאים לתקן בינלאומי ISO;

הציוד לבדיקת מדי מים רב-סילוניים

28.  פרטי הציוד הנדרש במשטח לבדיקת מדי מים רב-סילוניים, כמפורט בתקנה 27(א), יהיו כדלקמן:

(א)   מכל שיכוך תנודות יעבוד לפי עקרון של בלימה על ידי שימוש בכיס אויר דחוס;

(ב)   המסנן יתאים למפרט מיא"מ מס' 39380 ומידות הנקבים יהיו 30 מש;

(ג)    שסתום האויר יתאים למפרט מיא"מ 37372 ויהיה אוטומטי לשחרור אויר תמידי; גודל השסתום ומיקומו יבטיחו את הוצאת האויר כולו;

(ד)   בכל מצב של פתיחת השסתום ובכל ספיקת מים שתעבור דרכו, יהיו כל המרכיבים שלהם יציבים באופן מוחלט ולא יהיו כל תנועות או תנודות מכניות;

(ה)   (1)   מד הלחץ יהיה בתחום פעולה מ-0 עד 25 אטמוספירות;

(2)   קוטר הסקלה של מד הלחץ לא יהיה קטן מ-100 מ"מ;

(ו)    (1)   שסתום לשינוי הספיקה יאפשר שינוי עדין של הספיקה;

(2)   דיוק מד הספיקה יהיה 2%±;

(ז)    מוצא צינור השפיכה למכל המכויל יהיה במקום שיאפשר ראייתו בנוחיות ויהיה מצויד במיתקן הגורם למניעת טפטוף לאחר סגירת השסתום;

(ח)   התקן להגברת לחץ לבדיקת אטימות מד המים.

הציוד לבדיקת  מדי-מים מהירותיים-וולטמן במבדקה

29.  פרטי ציוד הנדרש במשטח לבדיקת מדי מים מהירותיים-וולטמן, כמפורט בתקנה 27(ב), יהיו כדלקמן:

(א)   שסתום האויר יתאים למפרט מיא"מ 37372 ויהיה אוטומטי לשחרור אויר תמידי. גודל השסתום ומיקומו יבטיחו את הוצאת האויר כולו;

(ב)   בכל מצב של פתיחת השסתום ובכל ספיקת מים שתעבור דרכו, יהיו כל המרכיבים שלהם יציבים באופן מוחלט ולא יהיו כל תנועות או תנודות מכניות;

                 (ג)    (1)   שסתום לשינוי הספיקה יאפשר שינוי עדין של הספיקה;

(2)   דיוק מד הספיקה יהיה 2%±;

                 (ד)   (1)   במתקן הטיה לסילון מים, מהירות ההטיה תהיה שווה בכל כיוון;

(2)   ממדיו וצורתו של המתקן יבטיחו קליטת המים בהעברתם.

מכלים המכוילים במבדקה כללים תשע"א-2011

30.    מכלים המכוילים במבדקה יכוילו לפי השיטה הנפחית ושיטת השקילה כמפורט להלן:

(1)  בשיטה הנפחית –

(א)   מכלים המכוילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת נפח המים הנמצאים בתוכם, ויכוילו בידי רשות מוסמכת לכיול מכלים מסוג זה, אחת לחמש שנים לפחות;

(ב)   המכלים יהיו מוגנים היטב מפני קורוזיה;

(ג)    שסתום הרקה יותקן בתחתית כל מכל ובאופן המבטיח אפס בגובה מפלס המים;

(ד)   מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין;

(ה)   המכלים יהיו מצוידים בצינור פיזומטרי שקוטרו הפנימי לא יהיה קטן מ-12 מ"מ;

(ו)    תחום סימן השנתות על הסרגל שליד הצינור הפיזומטרי באזור המדידה יהיה 10% + לפחות מכמות המים התקנית הדרושה לביצוע הבדיקות לפי טבלה מס' 1 בסעיף 16(א) ולפי טבלה מס' 2 בסעיף 17(א);

(ז)    המרחק בין השנתות באזור המדידה יציין 1% של נפח הנמדד ולא יהיה קטן מ-10 מ"מ;

(2)  בשיטת השקילה –

(א)   המאזניים המכוילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת כמות המים הנמצאים במכלים המונחים עליהם, ויכוילו בידי רשות מוסמכת לכיול מאזניים מסוג זה, אחת לשנה לפחות;

(ב)   המכלים יהיו מוגנים היטב מפני קורוזיה;

(ג)    מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין;

(ד)   מאזניים מכוילים יצוידו במכשיר תצוגה ויהיו בעלי דיוק של 0.1% לפחות מכמות המים הנמדדת;

(ה)   טמפרטורת המים המצטברים במכל תימדד במכשיר מד חום שמבטיח דיוק של ºc1;

(ו)    נפח המים המצטבר במכלים יחושב כמפורט בתוספת השנייה.

(3)  לעניין סעיף זה, "רשות מוסמכת" – כל גוף שהסמיך מנהל הרשות הממשלתית לצורך כך.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1031

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

מכלים מכויילים במבדקה

30. (א) המכלים המכויילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת נפח מים הנמצאים בתוכם, ויכויילו על-ידי רשות מוסמכת לכיול מכלים מסוג זה, לפחות פעם אחת ל-5 שנים.

(ב) המכלים יהיו מוגנים היטב בפני קורוזיה.

(ג) שסתום ההרקה יותקן בתחתית המכל ובמרחק כזה מעליו המבטיח אפס בגובה מפלס המים.

(ד) מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין.

(ה) המכלים יהיו מצויידים בצינור פיזומטרי שקטרו הפנימי לא יהיה קטן מ-12 מ"מ.

(ו) תחום סימן השנתות על הסרגל שליד הצינור הפיזומטרי באזור המדידה יהיה לפחות 10%± מכמות המים התקנית הדרושה לביצוע הבדיקות לפי תקנה 16(א) טבלה מס' 1, ולפי תקנה 17(א) טבלה מס' 2.

(ז) המרחק בין השנתות באזור המדידה יציין 1% של הנפח הנמדד ולא יהיה קטן מ-10 מ"מ.

מאגר מים במבדקה כללים תשע"ד-2014

31.  קיים במבדקה מאגר מים, יהיה המאגר מכוסה, כדי למנוע את זיהום המים; המים במאגר יוחלפו לעתים מזומנות ולפחות פעם אחת בחודש במקרים שבהם לא קיימת מערכת סינון מים; נפח המים במאגר יבטיח מניעת התחממות המים מעל 50 מעלות צלסיוס.

מיום 10.7.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7395 מיום 10.7.2014 עמ' 1493

31. קיים במבדקה מאגר מים, יהיה המאגר מכוסה, כדי למנוע את זיהום המים; המים במאגר יוחלפו לעתים מזומנות ולפחות פעם אחת בחודש במקרים שבהם לא קיימת מערכת סינון מים; נפח המים במאגר יבטיח מניעת התחממות המים מעל 30 מעלות צלסיוס 50 מעלות צלסיוס.

שינוי מבנה וציוד במבדקה כללים תשע"א-2011

32.  לא ייעשה שינוי במבנה או בציוד של מבדקה, ללא קבלת אישור מראש ממנהל הרשות הממשלתית. בעל רשיון למבדקה או הממונה על מבדקה, יודיע למנהל הרשות הממשלתית על כל שינוי שבדעתו להכניס במבדקה ויבקש אישורו כאמור; מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת את האישור המבוקש, גם אם אין פרטי השינויים עונים על כל הדרישות המפורטות בתקנות אלה, אם מצא זאת לנכון.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

32. לא ייעשה שינוי במבנה או בציוד של מבדקה, ללא קבלת אישור מראש מנציב המים ממנהל הרשות הממשלתית. בעל רשיון למבדקה או הממונה על מבדקה, יודיע לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית על כל שינוי שבדעתו להכניס במבדקה ויבקש אישורו כאמור; נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת את האישור המבוקש, גם אם אין פרטי השינויים עונים על כל הדרישות המפורטות בתקנות אלה, אם מצא זאת לנכון.

כללים תשע"ח-2017

33.    (בוטל).

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

ביטול סעיף 33

הנוסח הקודם:

התקן הישראלי

33. התקן הישראלי בדבר מדי מים יהיה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה.

אישור דגם מד-מים כללים תשע"ח-2017

33א.  (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר דגם מד-מים שמתקיימים בו כל המפורטים להלן והוא רשאי להתנות את אישורו בתנאים:

(1)   הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 63 או הדירקטיבה האירופית;

(2)   ניתן לגביו אישור מכון התקנים ולפיו הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5452 למוצרים הבאים במגע עם מי שתייה;

(3)   יש הוראות ברורות ומפורטות דיין, בעברית, להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד-המים;

(4)   יש תיק מוצר ברור ומפורט דיו, של דגם מד-המים;

(5)   יש שתי מבדקות לפחות שלפי הרישיון שניתן להן לפי סעיף 4 מוסמכות לבדוק מדי-מים מסוגו, ואחת מהן לפחות אינה צד קשור ליצרן מד-המים או לנציגו בישראל;

(6)   מנהל הרשות הממשלתית שוכנע כי תקופת תפקודו התקין עולה על תקופת הבדיקה והכיול של מד-מים מסוגו לפי סעיף 44, ובלבד שלא תפחת משנתיים;

(7)   במד-מים שאושר לטמפרטורה של פחות מ-50 מעלות צלסיוס – התקבל אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי ת"י 63.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל הרשות הממשלתית לא יאשר דגם מד-מים מטיפוס חד-סילוני או נפחי.

          (ג)   תקופת האישור לדגם מד-מים לא תעלה על עשר שנים, ובדגם מד-מים שקיבל אישור בשל עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופית – התקופה לגביה ניתן לו אישור לפי הדירקטיבה האירופית.

          (ד)  אישר מנהל הרשות הממשלתית דגם מד-מים, יפרט באישור את סימונו, ואם הוא אינו מסוג שמנוי בסעיף 44 – גם את מועדי הבדיקה והכיול שלו.

מיום 15.7.2011

סעיף קטן 33א(ב) מיום 15.12.2012

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1031

הוספת סעיף 33א

 

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284

החלפת סעיף 33א

הנוסח הקודם:

אישור דגם מד מים וסימונו לפי התקן הישראלי

33א. (א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר דגם מד מים, בהתאם לנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב.

(ב) ספק או מפיק לא ישתמש במד מים, לצורך הפקת מים או לצורך אספקת מים לצרכנים או למשתמשים במים, אלא אם כן מד המים או מדגם שאושר לשימוש כאמור בסעיף קטן (א) ומסומן כפי שהורה המנהל בנוהל לפי אותו סעיף קטן.

אישור מד-מים במקרים מסוימים כללים תשע"ח-2017

33ב.  שוכנע מנהל הרשות הממשלתית שאין אפשרות מעשית להתקין במקרה מסוים מד-מים מדגם שאושר לפי הכללים, רשאי הוא לאשר שימוש במד-מים אחר, ובלבד שיכלול באישור הוראות להתקנה, שימוש, אחזקה, בדיקה, כיול וסימון של מד-המים וכן את הנימוקים לאישור שניתן.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 285

הוספת סעיף 33ב

סימון מד-מים כללים תשע"ח-2017

33ג.   (א)  מד-מים יסומן בסימון שהורה עליו מנהל הרשות באישור לדגם מד-המים.

          (ב)  הסימון יעשה במקום נראה לעין, גודלו לא יקטן מגודל סימוני התקינה שמצוינים על מד-המים והוא יותקן כך שלא יהיה ניתן להסרה בלא פגיעה במד-המים.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 285

הוספת סעיף 33ג

פרסום דגמי מד-מים שאושרו והחלטות אחרות כללים תשע"ח-2017

33ד.  מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב את דגמי מד-המים שאושרו לפי סעיף 33א, סימונם ומועדי הבדיקה והכיול שלהם, את האישורים שניתנו לפי סעיף 33ב וכן החלטות שלא לאשר מד-מים; נקבעו תנאים באישור של מד-מים, יפרסמו התנאים; החלטות יפורסמו יחד עם הנימוקים להן.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 285

הוספת סעיף 33ד

בקשה לאישור דגם מד-מים כללים תשע"ח-2017

33ה.  (א)  יצרן של מדי-מים או נציגו בישראל המבקש לקבל אישור לדגם מד-מים יגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה בנוסח הערוך לפי נוסח טופס 3 בתוספת השלישית, בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס לתמיכה בבקשה.

          (ב)  הבקשה תוגש באמצעי אלקטרוני, כפי שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט.

          (ג)   מגיש הבקשה יציין בבקשה פרטים שלדעתו גילוים עלול לחשוף סוד מסחרי, ואם עשה כן – לא יגלה מנהל הרשות הממשלתית פרטים מהבקשה שלדעתו גילוים עלול לחשוף סוד מסחרי, ואם עשה כן – לא יגלה מנהל הרשות הממשלתית פרטים מהבקשה שלדעתו העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי כאמור, בכפוף לסעיפים 10 ו-11 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1988.

          (ד)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למבקש להעביר לו מידע ומסמכים נוספים הדרושים לצורך בחינת הבקשה, בתוך תקופה שיורה.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 285

הוספת סעיף 33ה

דיווח ואישור שנתי כללים תשע"ח-2017

33ו.   (א)  אדם שקיבל אישור לדגם מד-מים יודיע למנהל הרשות, בלא דיחוי, אם דגם מד-המים חדל לקיים איזה מהתנאים שבסעיף 33א.

          (ב)  אדם שקיבל אישור לדגם מד-מים בשל עמידה בדרישות הדירקטיבה האירופית, יגיש למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, אישור לפי הדירקטיבה האירופית לכך שמד-המים עומד בדרישותיה.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 286

הוספת סעיף 33ו

מד-מים מותר לשימוש כללים תשע"ח-2017

33ז.   ספק, מפיק או תאגיד צרכן לא ישתמש במד-מים, לצורך מדידת מים, אלא אם כן מד-המים הוא מדגם שאושר לשימוש לפי סעיף 33א או אושר לשימוש לפי סעיף 33ב, ומסומן לפי סעיף 33ג.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 286

הוספת סעיף 33ז

ביטול אישור כללים תשע"ח-2017

33ח.  מנהל הרשות הממשלתית רשאי, מנימוקים שיפורטו בהחלטתו ולאחר שנתן למי שקיבל את האישור הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל אישור שנתן לדגם מד-מים לפי סעיף 33א, בהתקיים אחד מאלה:

(1)  דגם מד-המים אינו עומד בתנאים שבסעיף 33א או בתנאים שנקבעו באישור;

(2)  לא התקבל אישור על עמידה בדרישות לפי סעיף 33ו;

(3)  התגלו ליקויים בתפקודו של דגם מד-המים.

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 286

הוספת סעיף 33ח

הוראת שעה כללים תשע"ח-2017

33ט.  (א)  בסעיף זה –

          "היום הקובע" – כ"ה באדר התשע"ט (31 במרס 2019);

          "המועד האחרון ליישום" – י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021);

          "המועד האחרון לכיול ולבדיקה" – המועד האחרון שבו ספק, מפיק או תאגיד צרכן חייב למסור מד-מים לבדיקה ולכיול לפי סעיפים 44 ו-45;

          "מד-מים מאושר" – מד-מים מדגם שאושר לשימוש לפי הכללים, וכן מד-מים שקיבל לפני היום הקובע תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים;

          "מד-מים מסומן" – מד-מים מאושר שסומן כפי שהורה באישור מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים 33א או 33ב.

          (ב)  על אף האמור בסעיף 33ז –

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

(1)   עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להתקין ולהשתמש במד-מים, גם אם הוא אינו מד-מים מאושר;

(2)   מהיום הקובע לא יתקין ספק, מפיק או תאגיד צרכן מד-מים, אלא אם כן הוא מד-מים מסומן;

(3)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים 44 ו-45 –

(א)   בתקופה שמהיום הקובע עד המועד האחרון ליישום, רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להמשיך ולהשתמש במד-מים שהותקן לפני היום הקובע, גם אם הוא אינו מד-מים מאושר;

(ב)   עד המועד האחרון ליישום יסיר ספק, מפיק או תאגיד צרכן כל מד-מים המשמש אותו שאינו מד-מים מאושר;

(ג)    מהמועד האחרון ליישום, רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להמשיך ולהשתמש במד-מים מאושר שהותקן לפני היום הקובע, גם אם הוא אינו מד-מים מסומן, עד המועד האחרון לכיול ולבדיקה;

(4)   ספק, מפיק או תאגיד צרכן ידווח למנהל הרשות הממשלתית עד ליום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) על מספר מדי-המים המשמשים אותו נכון ליום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) או למועד מאוחר יותר, שאינם מד-מים מסומן; הדיווח יכלול פירוט של מספר מדי-המים מכל דגם שלא אושר לשימוש לפי סעיף קטן (א), תוך הבחנה בין מדי-מים מדגם שאושר לשימוש לפי סעיף 54 לכללים העיקריים בנוסחם לפני יום התחילה או שקיבל תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים לפני היום הקובע ובין מדי-מים אחרים, וכן של מספר מדי-המים מכל דגם שאושר לשימוש לפי סעיף קטן (א), שאינם מד-מים מסומן.

מיום 5.12.2017 עד יום 31.3.2024

כללים תשע"ח-2017 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 288

ת"ט תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 654

הוספת סעיף 33ט

 

מיום 27.6.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2237

(ב) על אף האמור בסעיף 33ז –

(1) עד יום ט"ז בתמוז התשע"ח (29 ביוני 2018) כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) רשאי ספק, מפיק או תאגיד צרכן להתקין ולהשתמש במד-מים, גם אם הוא אינו מד-מים מאושר;

החזקת מד מים כללים תשע"א-2011

34.  מפיק או ספק חייב להחזיק את מדי המים ברשותו במצב תקין, להחליפם בעת הצורך ולדאוג לבדיקתם, לתקינותם ולכיולם על-ידי בית מלאכה או מבדקה למדי מים - הכל בהתאם לענין ובהתאם להוראות כללים אלה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

34. מפיק או ספק חייב להחזיק את מדי המים ברשותו במצב תקין, להחליפם בעת הצורך ולדאוג לבדיקתם, לתקינותם ולכיולם על-ידי בית מלאכה או מבדקה למדי מים - הכל בהתאם לענין ובהתאם להוראות תקנות כללים אלה.

מד מים במקור מים וברשת מים

35.  (א)  מד מים המודד את הפקת המים במקור מים, יותקן ויוחלף רק בידי בעל רשיון למבדקה או לבית מלאכה, או בידי הממונה על המבדקה או בית מלאכה או בא-כוחם, אשר המפיק הזמינם לצורך זה.

כללים תשע"א-2011

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר בכתב גם למי שאינו בעל רשיון לבית מלאכה או מבדקה להתקין ולהחליף מד מים במקור מים.

          (ג)   מד מים שאינו מותקן במקור מים, יותקן, יוחלף וימסר לבדיקה רק בידי ספק המים.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר בכתב גם למי שאינו בעל רשיון לבית מלאכה או מבדקה להתקין ולהחליף מד מים במקור מים.

גביה מצרכן וממשתמש במים

36.  (א)  ספק רשאי לגבות מהצרכן את מחיר מד המים המודד את המים המסופקים לו ואת הוצאות התקנתו והחזקתו, בתשלומים חדשיים או כתוספת יחסית למחיר המים.

כללים תשע"א-2011

          (ב)  תאגיד צרכן רשאי לגבות ממשתמש במים את מחיר מד המים, הוצאות התקנתו והחזקתו, כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ב) תאגיד צרכן רשאי לגבות ממשתמש במים את מחיר מד המים, הוצאות התקנתו והחזקתו, כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (א).

התקנת מד מים במקום מד מים שהוסר כללים תשע"א-2011

37.  לא יוסר מד מים ממקומו לצורך בדיקה, כיול, תיקון, החלפה, מילוי כל חובה אחרת לפי כללים אלה או לכל צורך אחר, אלא אם הותקן, בו-בזמן, מד מים תחתיו.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

37. לא יוסר מד מים ממקומו לצורך בדיקה, כיול, תיקון, החלפה, מילוי כל חובה אחרת לפי תקנות כללים אלה או לכל צורך אחר, אלא אם הותקן, בו-בזמן, מד מים תחתיו.

מד מים תקין כללים תשע"א-2011

38.  כל מד מים שמותקן, הן בפעם הראשונה והן במקום מד מים שהוסר ממקומו, חייב להיות תקין ולפעול באופן תקין, בהתאם להוראות כללים אלה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

38. כל מד מים שמותקן, הן בפעם הראשונה והן במקום מד מים שהוסר ממקומו, חייב להיות תקין ולפעול באופן תקין, בהתאם להוראות תקנות כללים אלה.

התקנה והסרה של מד מים משולב כללים תשע"א-2011

38א.  מד מים משולב יותקן במקומו ויוסר ממקומו כיחידה אחת בלבד.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1032

הוספת סעיף 38א

 

רישום קריא ומספר זיהוי

39.  (א)  המסיר מד מים ממקומו חייב לרשום את הקריא של מד המים שהוסר בעת הסרתו ואת הקריא של מד המים שהותקן תחתיו, וכן את מספרי הזיהוי של שני מדי המים האמורים.

כללים תשע"א-2011

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור רשויות מקומיות מן החובה האמורה בסעיף קטן (א) לגבי מדי מים שאינם מודדים הפקת מים במקור מים.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור רשויות מקומיות מן החובה האמורה בתקנת משנה בסעיף קטן (א) לגבי מדי מים שאינם מודדים הפקת מים במקור מים.

קשר למבדקה ולבית מלאכה כללים תשע"א-2011

40.  מפיק או ספק חייב להודיע למנהל הרשות הממשלתית באיזו מבדקה ובאיזה בית מלאכה, בעלי רשיון, כמשמעותם בכללים אלה, הינו מבצע את הבדיקות והתיקונים של מדי המים שברשותו.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

40. מפיק או ספק חייב להודיע לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית באיזו מבדקה ובאיזה בית מלאכה, בעלי רשיון, כמשמעותם בתקנות בכללים אלה, הינו מבצע את הבדיקות והתיקונים של מדי המים שברשותו.

החזקה תקינה של הסביבה כללים תשע"א-2011

41.  מפיק או ספק חייב להחזיק את הסביבה בה הותקן מד המים במצב נקי ומסודר, באופן שניתן יהיה לגשת למד המים בכל עת לשם ביצוע הוראות כללים אלה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

41. מפיק או ספק חייב להחזיק את הסביבה בה הותקן מד המים במצב נקי ומסודר, באופן שניתן יהיה לגשת למד המים בכל עת לשם ביצוע הוראות תקנות כללים אלה.

חותם מצמיד כללים תשע"א-2011

42.  מי שמתקין מד מים במקור מים, כאמור בכללים אלה, ישים חותם על מד המים המצמיד את מד המים למקום בו הוא מותקן. חותם כזה ייפתח רק בידי מי ששם אותו ולשם ביצוע הוראות כללים אלה בלבד.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

42. מי שמתקין מד מים במקור מים, כאמור בתקנות בכללים אלה, ישים חותם על מד המים המצמיד את מד המים למקום בו הוא מותקן. חותם כזה ייפתח רק בידי מי ששם אותו ולשם ביצוע הוראות תקנות כללים אלה בלבד.

דרישת שינויים בהתקנה כללים תשע"א-2011

43.  הותקן מד מים שלא בהתאם להוראות כללים אלה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לדרוש מהמפיק או מהספק לבצע שינוי בהתקנה, בהתאם למפרטים ולהוראות כללים אלה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

43. הותקן מד מים שלא בהתאם להוראות תקנות כללים אלה, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לדרוש מהמפיק או מהספק לבצע שינוי בהתקנה, בהתאם למפרטים ולהוראות תקנות כללים אלה.

מועדים לבדיקה וכיול של מדי-מים ברשת מים כללים תשע"ה-2014

44.  (א)  ספק וכן תאגיד צרכן חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן:

הוראת שעה תשע"ז-2016

(1)   מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים –

(א)   (פקעה);

(ב)   (פקעה);

הוראת שעה תשע"ט-2018

(ג)    ואולם מד-מים מהירותי – וולטמן מדגם H-4000 תוצרת חברת ELSTER יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות;

כללים תשע"ד-2014

(2)   מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ"ק עד 6 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2018

(3)   מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים;

כללים תשע"א-2011

(4)   מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות;

כללים תשע"ח-2017

(5)   מד-מים אחר – לפי הוראות שיורה מנהל הרשות הממשלתית באישור שנתן לדגם מד-המים או למד-מים לפי הכללים.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת, לתת פטור מן החובה האמורה בסעיף קטן (א) או להאריך את התקופה לביצועה.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028, 1032

44. (א) ספק מים חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן:

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים;

(2) מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ"ק עד 5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;

(3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים;

(4) מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות.

(ב) הוראות תקנת משנה סעיף קטן (א) יחולו על תאגיד צרכן לגבי מדי המים של המשתמשים במים הנמנים עליו, אולם רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיפורטו, לפטור תאגיד צרכן מן החובה האמורה לעיל או להאריך את התקופה כאמור.

 

מיום 20.1.2013 עד יום 1.7.2015

הוראת שעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 641

(א) ספק מים חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן:

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים, ואולם מד-מים מהירותי-וולטמן, מדגם wpd, תוצרת סנסוס (מיינקה), בגדלים 50 מ"מ עד 150 מ"מ יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;

 

מיום 10.7.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7395 מיום 10.7.2014 עמ' 1493

(2) מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ"ק עד 5 מ"ק 6 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;

 

מיום 30.12.2014

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 551

44. (א) ספק מים ספק וכן תאגיד צרכן חייב למסור מד מים המותקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול במבדקה, כדלקמן:

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים;

(2) מד מים רב-סילוני בגודל 1.5 מ"ק עד 6 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשלוש שנים;

(3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים;

(4) מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על תאגיד צרכן לגבי מדי המים של המשתמשים במים הנמנים עליו, אולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיפורטו, לפטור תאגיד צרכן מן החובה האמורה לעיל או להאריך את התקופה כאמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת, לתת פטור מן החובה האמורה בסעיף קטן (א) או להאריך את התקופה לביצועה.

 

מיום 1.7.2015 עד יום 1.3.2016

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 636

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים, ואולם מד-מים מהירותי-וולטמן, מדגם WPD, תוצרת סנסוס (מיינקה), בגדלים 40 מילימטרים עד 150 מילימטרים יימסר לבדיקה וכיול אחת לשלוש שנים לפחות;

 

מיום 25.1.2016 עד יום 1.10.2017

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 636

(3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים אחת לשש שנים;

 

מיום 1.3.2016 עד יום 1.4.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7723 מיום 1.11.2016 עמ' 52

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 290

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים –

(א) ואולם מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם WPD, תוצרת סנסוס (מיינקה), בגדלים 40 מילימטרים עד 150 מילימטרים יימסר לבדיקה וכיול אחת לשלוש שנים לפחות;

 

מיום 1.11.2016 עד יום 1.4.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7723 מיום 1.11.2016 עמ' 52

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 290

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים –

(א) ואולם מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם WPD, תוצרת סנסוס (מיינקה), בגדלים 40 מילימטרים עד 150 מילימטרים יימסר לבדיקה וכיול אחת לשלוש שנים לפחות;

(ב) מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם meistream, תוצרת סנסוס (מיינקה), יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות;

 

מיום 1.10.2017 עד יום 1.10.2018

הוראת שעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 652

(3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים אחת לשש שנים;

 

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 286

הוספת פסקה 44(א)(5)

 

מיום 22.10.2018 עד יום 30.9.2020

הוראת שעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 499

(1) מד מים רב-סילוני בגודל 10 מ"ק ומעלה ומד מים מהירותי-וולטמן יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לשנתיים –

(א) ואולם מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם WPD, תוצרת סנסוס (מיינקה), בגדלים 40 מילימטרים עד 150 מילימטרים יימסר לבדיקה וכיול אחת לשלוש שנים לפחות;

(ב) מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם meistream, תוצרת סנסוס (מיינקה), יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות;

(ג) ואולם מד-מים מהירותי – וולטמן מדגם H-4000 תוצרת חברת ELSTER יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות;

 

מיום 1.1.2019 עד יום 30.6.2020

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8134 מיום 30.12.2018 עמ' 1617

(3) מד מים רב-סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל 1.5 מ"ק עד 2.5 מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול לפחות אחת לחמש שנים אחת לשש שנים;

מועד לבדיקה וכיול של מד מים במקור מים כללים תשע"א-2011

45.  מפיק חייב למסור מד מים המותקן במקור מים לבדיקה ולכיול במבדקה לפחות אחת לשנתיים, זולת אם מנהל הרשות הממשלתית התיר לו למסור את מד המים לבדיקה ולכיול אחת לשלוש שנים.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

45. מפיק חייב למסור מד מים המותקן במקור מים לבדיקה ולכיול במבדקה לפחות אחת לשנתיים, זולת אם נציב המים מנהל הרשות הממשלתית התיר לו למסור את מד המים לבדיקה ולכיול אחת לשלוש שנים.

חיוב בהתקנה ובבדיקה של מד מים ומערכת קריאה מרחוק של מדי מים כללים תשע"א-2011

46.    (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק, לספק או לתאגיד צרכן להתקין מד מים או לבדוק כל מד מים שברשותו בכל עת.

 

כללים תשע"א-2011

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק –

(1)   להתקין במקור מים, על חשבונו, מערכת קריאה מרחוק של מדי המים שברשותו, המאפשרת שידור נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב; הוראה כאמור יכולה להיות כללית או מסויגת, והיא תפרט את אופן התקנת מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים, הטיפול בה וכל תנאי אחר שיורה מנהל הרשות הממשלתית;

(2)   לבדוק את תקינות מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים ולתקנה או להחליפה לפי הצורך.

כללים תשע"א-2011

          (ג)   מפיק ימלא אחר הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף זה ויחזיק את מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים שברשותו במצב תקין.

כללים תשע"א-2011

          (ד)  לעניין סעיף קטן זה, "מערכת קריאה מרחוק של מדי המים" – מערכת המורכבת ממד מים, המותקן ממקור מים, והתקנים נוספים לצורך שידור נתונים בתקשורת אלחוטית כלשהי, לרבות תקשורת אלחוטית בתדר יחיד ותקשורת סלולרית.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1032

חיוב בהתקנת מד מים ובדיקתו חיוב בהתקנה ובבדיקה של מד מים ומערכת קריאה מרחוק של מדי המים

46. (א) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק, לספק או לתאגיד צרכן להתקין מד מים או לבדוק כל מד מים שברשותו בכל עת.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק –

(1) להתקין במקור מים, על חשבונו, מערכת קריאה מרחוק של מדי המים שברשותו, המאפשרת שידור נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב; הוראה כאמור יכולה להיות כללית או מסויגת, והיא תפרט את אופן התקנת מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים, הטיפול בה וכל תנאי אחר שיורה מנהל הרשות הממשלתית;

(2) לבדוק את תקינות מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים ולתקנה או להחליפה לפי הצורך.

(ג) מפיק ימלא אחר הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף זה ויחזיק את מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים שברשותו במצב תקין.

(ד) לעניין סעיף קטן זה, "מערכת קריאה מרחוק של מדי המים" – מערכת המורכבת ממד מים, המותקן ממקור מים, והתקנים נוספים לצורך שידור נתונים בתקשורת אלחוטית כלשהי, לרבות תקשורת אלחוטית בתדר יחיד ותקשורת סלולרית.

דרישת הצרכן לבדיקת מד מים

47.  (א)  צרכן או משתמש במים רשאי לדרוש מספק המים או מהתאגיד הצרכן, הכל לפי הענין, שמד המים המותקן ברשת שבנכסו ייבדק על-ידי מבדקה.

          (ב)  צרכן או משתמש במים שידרוש בדיקת מד המים כאמור, ישלם את הוצאות הבדיקה לרבות הוצאות ההחלפה וההובלה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד המים לא היה במצב תקין.

כללים תשע"א-2011

          (ג)   מד מים ייחשב כתקין אם הסטיה בכל תחומי המדידה לא תעלה על פי שניים מהסטיה המותרת לפי טבלה מס' 1 בסעיף 16 בכיול מד מים רב-סילוני או לפי טבלה מס' 2 בסעיף 17 בכיול מד מים מהירותי-וולטמן.

תק' תשע"ו-2016

          (ד)  בעל רישיון למבדקה יעביר למנהל הרשות הממשלתית עד לתאריכים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל שנה, את פירוט כלל תוצאות הבדיקות של מדי-המים שבוצעו במבדקה לדרישת הצרכן במהלך ששת החודשים הקודמים למועד העברת הפירוט.

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2018

          (ה)  (פקע).

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ג) מד מים ייחשב כתקין אם הסטיה בכל תחומי המדידה לא תעלה על פי שניים מהסטיה המותרת לפי טבלה מס' 1 בתקנה בסעיף 16 בכיול מד מים רב-סילוני או לפי טבלה מס' 2 בתקנה בסעיף 17 בכיול מד מים מהירותי-וולטמן.

 

מיום 25.1.2016

כללים תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 637

הוספת סעיף קטן 47(ד)

 

מיום 25.4.2016 עד יום 1.10.2017

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 636

הוספת סעיף קטן 47(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), על סטייה בבדיקה של מד-מים רב סילוני בגודל 1.5 מטרים מעוקבים עד 2.5 מטרים מעוקבים יחולו הוראות אלה:

(1) המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:

* כמוגדר בתקן ת"י 63

** חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה.

(2) התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה (1) הגדולה מהסטייה המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין;

(3) התקבלו שתי תוצאות בדיקות או יותר לפי פסקה (1) הגדולות מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין;

(4) נמצא בבדיקה ד' לפי טור ב' ו-ד' כי מד-המים אינו מודד, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין.

 

מיום 1.10.2017 עד ים 1.10.2018

הוראת שעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 652

הוספת סעיף קטן 47(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), על סטייה בבדיקה של מד-מים רב-סילוני בגודל 1.5 מטרים מעוקבים עד 2.5 מטרים מעוקבים יחולו הוראות אלה:

(1)                                                                                                                                              המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:

* כמוגדר בתקן ת"י 63

** חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה.

(2) התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה (1) הגדולה מהסטייה המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין;

(3) התקבלו שתי תוצאות בדיקות או יותר לפי פסקה (1) הגדולות מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין;

(4) נמצא בבדיקה לפי טור ב' ו-ד' כי מד-המים אינו מודד, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין.

 

מיום 1.1.2019 עד יום 30.6.2020

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8134 מיום 30.12.2018 עמ' 1617

הוספת סעיף קטן 47(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), על סטייה בבדיקה של מד-מים רב-סילוני בגודל 1.5 מטרים מעוקבים עד 2.5 מטרים מעוקבים יחולו הוראות אלה:

(1)                                                                                                                                              המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:

* כמוגדר בתקן ת"י 63

** חייבת להיראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה.

(2) התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה (1), הגדולה מהסטייה המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין;

(3) התקבלו שתי תוצאות בדיקות או יותר לפי פסקה (1) הגדולות מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין;

(4) נמצא בבדיקה לפי טור ב' וטור ד' כי מד-המים אינו מודד, ייקבע כי מד-המים לא במצב תקין.

רישום פרטים כללים תשע"א-2011

48.  מפיק, ספק או תאגיד צרכן ינהל רישום מסודר של הפרטים הנוגעים להחלפת מדי מים והתקנתם, בציון תאריך ביצוע הפעולות האמורות; פרטי הרישום, לרבות אלה האמורים בסעיף 39, יימסרו למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

48. מפיק, ספק או תאגיד צרכן ינהל רישום מסודר של הפרטים הנוגעים להחלפת מדי מים והתקנתם, בציון תאריך ביצוע הפעולות האמורות; פרטי הרישום, לרבות אלה האמורים בתקנה בסעיף 39, יימסרו לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו.

אופן התקנת מד מים רב-סילוני

49.  (א)  מד מים רב-סילוני יותקן בצורה אפקית עם לוח הספרות כלפי מעלה.

          (ב)  האטמים המחברים של מד מים כאמור ייעשו מחומר ובמידות המפורטות בת"י וצורת התאמתם תבטיח שהאטם לא יבלוט לתוך מעבר המים.

          (ג)   שסתום יותקן בצינור המוביל את המים אל מד המים הרב-סילוני וכן אחרי מד המים בצינור המוביל את המים; אין להתקין ברז מעבר.

          (ד)  מקום שבו קיים ריכוז של מדי מים רב-סילוניים, יש להתקין שסתום בצינור המוביל את המים לפני ריכוז מדי המים.

אופן התקנת מד מים מהירותי-וולטמן

50.  (א)  הותקן מד מים מטיפוס מהירותי-וולטמן, יותקן לפני מד המים קטע צינור אפקי וישר, בעל קוטר זהה לגודל הנומינלי של מד המים, שאורכו יהיה לא פחות מפי עשרה מהגודל הנומינלי של מד המים, ואחרי מד המים כאמור יותקן קטע צינור אפקי וישר, בעל קוטר זהה לגודל הנומינלי של מד המים, שאורכו יהיה לא פחות מפי חמישה מהגודל הנומינלי של מד המים.

          (ב)  הצנרת בה הותקן מד מים מטיפוס מהירותי-וולטמן תותקן כך שתבטיח שמד המים יהיה תמיד מלא מים.

גשר מתכתי

51.  (א)  הותקן מד מים בצנרת מתכתית, לא יפרק אדם מד מים או יתקין בה מד מים אלא אם מותקן בה גשר מתכתי.

כללים תשע"א-2011

          (ב)  חובת פיקוח על מילוי ההוראה כאמור חלה על כל מי שהוראות כללים אלה חלות עליו וכן על מי שהוסמך לטפל במדי מים.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

(ב) חובת פיקוח על מילוי ההוראה כאמור חלה על כל מי שהוראות תקנות כללים אלה חלות עליו וכן על מי שהוסמך לטפל במדי מים.

רישום קריא מד המים ודיווח כללים תשע"א-2011

52.  (א)  מפיק ירשום את קריא מדי המים המותקנים במקורות מים אחת לחודש וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, על-גבי טפסים שייקבעו בידי מנהל הרשות הממשלתית.

כללים תשע"א-2011

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור מפיק, שברשותו מערכת קריאה מרחוק של מדי מים כמשמעותה בסעיף 46(ד), מהאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמערכת משדרת נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב באופן תקין.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028, 1032

52. (א) מפיק ירשום את קריא מדי המים המותקנים במקורות מים אחת לחודש וידווח על כך לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית, על-גבי טפסים שייקבעו בידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור מפיק, שברשותו מערכת קריאה מרחוק של מדי מים כמשמעותה בסעיף 46(ד), מהאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמערכת משדרת נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב באופן תקין.

רישום קריאי מדי המים והודעה לצרכנים כללים תשע"א-2011

53.  (א)  ספק ירשום את קריא מדי המים שבאמצעותו נמדדת כמות המים לצריכתו העצמית ולצרכנים המפורטים ברשיון, להם הוא מספק מים - אחת לחודש, וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, על גבי טופס שיורה מנהל הרשות הממשלתית ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

          (ב)  ספק יודיע לצרכן, לפחות אחת לחודשיים, על תצרוכת המים שלו, בהתאם לקריאים האמורים בתקנת משנה (א).

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028, 1032

(א) ספק ירשום את קריא מדי המים שבאמצעותו נמדדת כמות המים לצריכתו העצמית ולצרכנים המפורטים ברשיון, להם הוא מספק מים - אחת לחודש, וידווח על כך לנציב המים, אחת לחודשיים, לגבי כל חודש וחודש בנפרד, על-גבי טפסים שייקבעו בידי נציב המים וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, על גבי טופס שיורה מנהל הרשות הממשלתית ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

כללים תשע"ח-2017

54.  (בוטל).

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

54. מד מים שהוראות תקנות כללים אלה אינן חלות עליו, יותקן וייבדק בהתאם להוראות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

 

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 286

ביטול סעיף 54

הנוסח הקודם:

מדי מים אחרים

54. מד מים שהוראות כללים אלה אינן חלות עליו, יותקן וייבדק בהתאם להוראות מנהל הרשות הממשלתית.

ביטול

55.  תקנות מדידת מים (מדי מים), תשל"ו-1976 - בטלות.

תחילה כללים תשע"א-2011

56.  תחילתם של כללים אלה 14 ימים מיום פרסומם.

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028

56. תחילתן של תקנות תחילתם של כללים אלה 14 ימים מיום פרסומן פרסומם.

 

כללים תשע"א-2011

תוספת ראשונה

(סעיפים 3(א), 4 ו-5)

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1033

תוספת ראשונה

(תקנות 4-3) (סעיפים 3(א), 4 ו-5)

 

טופס 1

(תקנות 4-3)

]בקשה לרשיון/לחידוש רשיון לניהול והפעלה של בית-מלאכה למדי מים/מבדקה למדי מים[

 

כללים תשע"א-2011

טופס 2(1)

מדינת ישראל

משרד החקלאות – רשות המים הממשלתית

ת"ד 7043, תל-אביב

 

                                                                                        תאריך      

רשיון מס'       לניהול והפעלה של בית מלאכה לתיקון מדי מים

1.        בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לכללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988, אני נותן רשיון זה לניהול והפעלה של בית מלאכה לתיקון מדי מים.

2.        בעל הרשיון לניהול והפעלה של בית מלאכה      

3.        מען בית המלאכה      

4.        הממונה על בית המלאכה      

5.        מענו       מס' ת"ז      

6.        בית המלאכה רשאי לתקן מדי מים מהסוגים והגדלים כדלקמן:      

7.        תקפו של רשיון זה מיום       עד יום      

 

                                                                                                    

                                                                               מנהל הרשות הממשלתית

כללים תשע"א-2011

טופס 2(2)

מדינת ישראל

משרד החקלאות – רשות המים הממשלתית

ת"ד 7043, תל-אביב

 

                                                                                        תאריך      

 רשיון מס'       לניהול והפעלה של מבדקה למדי מים 

1.        בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לכללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988, אני נותן רשיון זה לניהול והפעלה של מבדקה למדי מים.

2.        בעל הרשיון להפעלת המבדקה למדי מים      

3.        מען המבדקה      

4.        הממונה על המבדקה למדי מים      

5.        מענו       מס' ת"ז      

6.        המבדקה רשאית לבדוק ולכייל מדי מים מהסוגים והגדלים כדלקמן:      

7.        תקפו של רשיון זה הוא מיום       עד יום      

 

                                                                                                    

                                                                               מנהל הרשות הממשלתית

 

כללים תשע"א-2011

תוספת שנייה

(סעיפים 19(א)(4) ו-30(2)(ו))

חישוב נפח מים בהתאם לטמפרטורה

מיום 15.7.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1033

הוספת תוספת שנייה

נפח מים (במ"ק) מחושב כחלוקת מסת המים (בק"ג) בצפיפות המים בטמפרטורה נתונה (ºC).

ערכי צפיפות המים (בר"ג/מ"ק) בטמפרטורות שונות מובאים בטבלה שלהלן:

                              צפיפות מים (ק"ג/מ"ק)                               טמפרטורה (ºC)

                               999.9648                                        5

                               999.9403                                        6

                               999.9012                                        7

                               999.8477                                        8

                               999.7802                                        9

                               999.6990                                       10

                               999.6045                                       11

                               999.4969                                       12

                               999.3767                                       13

                               999.2440                                       14

                               999.0992                                       15

                               998.9426                                       16

                               998.7745                                       17

                               998.5950                                       18

                               998.4045                                       19

                               998.2033                                       20

                               997.9914                                       21

                               997.7693                                       22

                               997.5370                                       23

                               997.2949                                       24

                               997.0430                                       25

                               996.7818                                       26

                               996.5110                                       27

                               996.2312                                       28

                               995.9425                                       29

                               995.6449                                       30

                               995.3386                                       31

                               995.0238                                       32

                               994.7005                                       33

                               994.3690                                       34

                               994.0293                                       35

                               993.6815                                       36

                               993.3257                                       37

                               992.9620                                       38

                               992.5905                                       39

                               992.2112                                       40

 

כללים תשע"ח-2017

תוספת שלישית

(סעיף 33ה)

מיום 5.12.2017

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 287

הוספת תוספת שלישית

טופס 3

בקשה לאישור דגם מד-מים

לפי כללי מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988

אני הח"מ,       [שם המבקש], מבקש אישור לדגם מד-המים המפורט להלן לפי סעיף 33א לכללי מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988.

1.        פרטי המבקש (נציג יצרן מד-המים)

שם המבקש:      

מס' זהות/ח"פ:      

מען:      

מס' טל':      

דואר אלקטרוני:      

אני מצהיר כי אני נציג היצרן בישראל/יצרן מד-המים (מחק את המיותר).

2.        פרטי יצרן מד-המים (יש למלא אם שונים מפרטי המבקש)

שם היצרן:      

מס' מזהה:      

מען:      

מס' טל':      

דואר אלקטרוני:      

3.        פרטי מד-המים

שם מד-המים (דגם):      

תיאור מד-המים:      

קטרים קיימים של מד-המים:      

הערות:      

4.        מסמכים המצורפים לבקשה

צירפתי לבקשה את המסמכים האלה:

(1)  לדגם מד-מים העומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 63 – אישור תקינה לפי תקן ישראלי ת"י 63; לדגם מד-מים אחר – כל אלה:

(א)   תעודת תעודת EC Type Examination, כולל דוח פרטני של הבדיקות התומך בתעודה שהוגשה;

(ב)   אישור EC DECLARATION OF CONFORMITY;

(ג)    אם המסמכים שבפסקאות (א) ו-(ב) אינם באנגלית – תרגום נוטריוני מאושר לעברית או לאנגלית שלהם;

(ד)   אם דגם מד-המים אושר לטמפרטורה של פחות מ-50 מעלות צלסיוס – אישור של מכון התקנים על התאמתו למים חמים לפי תקן ישראלי ת"י 63;

(2)  אישור מכון התקנים בדבר התאמה של דגם מד-המים למי שתייה לפי תקן ישראלי ת"י 5452;

(3)  הוראות להתקנה, שימוש, תחזוקה ותיקון של דגם מד-המים;

(4)  תיק מוצר של דגם מד-המים הכולל את כל אלה:

(א)   מפרט טכני, כולל תמונות, תרשימים ותכונות מטרולוגיות;

(ב)   שרטוט חתך מד-מים, כולל פירוט חלקים;

(ג)    הסבר מילולי המאפשר הבנת תפקודו של מד-המים;

(ד)   רשימת חלקים עיקריים ושמות יצרנים;

(ה)   פירוט מרכיבים אלקטרוניים;

(ו)    אורך חיים מובטח על ידי היצרן;

(ז)    קטלוג של מד-המים;

(5)  רשימת מבדקות שמוסמכות כדין לבדוק את מד-המים;

(6)  תמונת לוגו של יצרן מד-המים.

5.        פרטים בבקשה שהם סוד מסחרי (סמן במקום המתאים):

  הבקשה אינה כוללת סודות מסחריים.

  מצורפת רשימה של פרטים המופיעים בצרופות לבקשה שלדעתי גילוים עלול לחשוף סוד מסחרי, בצירוף נימוקים.

 

ולראיה באתי על החתום.

תאריך:                                                           __________________

                                                                                                             [שם המבקש]

 

 

י"ח באב תשמ"ח (1 באוגוסט 1988)                     אריה נחמקין

                                                                                           שר החקלאות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5132 מיום 8.9.1988 עמ' 1110.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7004 מיום 15.6.2011 עמ' 1028 – כללים תשע"א-2011; ר' סעיף 20 לענין תחילה והוראות מעבר.

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 640 – הוראת שעה תשע"ג-2013; תוקפה עד יום 1.7.2015.

ק"ת תשע"ד מס' 7395 מיום 10.7.2014 עמ' 1493 – כללים תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 550 – כללים תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 636 – הוראת שעה תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7609 מיום 25.1.2016 עמ' 637 – כללים תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7723 מיום 1.11.2016 עמ' 51 – הוראת שעה תשע"ז-2016. תוקנה ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 290 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 284 – כללים תשע"ח-2017. ת"ט ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 654.

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 652 – הוראת שעה תשע"ח-2017; תוקפה מיום 1.10.2017 עד יום 1.10.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2237 – כללים (מס' 2) תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 499 – הוראת שעה תשע"ט-2018; תוקפה עד יום 30.9.2020.

ק"ת תשע"ט מס' 8134 מיום 30.12.2018 עמ' 1617 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2018; תוקפה מיום 1.1.2019 עד יום 30.6.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות