Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד-1994

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

אספקת מים לפי תעריפים

Go

4

סעיף 2א

ריבית פיגורים

Go

4

סעיף 2ב

החזר תשלומי יתר

Go

5

סעיף 3

מס ערך מוסף

Go

5

סעיף 3א

תעריפי ספק מקומי רשותי

Go

5

סעיף 4

תעריפי ספק מקומי אחר

Go

6

סעיף 4ג

תעריפים בעד מים המשמשים לשירותי כבאות והצלה

Go

8

סעיף 5

אחזקת מערכות מים או ביוב

Go

8

סעיף 6

גביה על פי קריאת מדי מים

Go

9

סעיף 6א

פרסום תעריפים

Go

9

סעיף 9

הערכה של צריכת מים

Go

10

סעיף 10

עדיפות על חוקי עזר

Go

10

סעיף 10א

כמות נחרגת ותשלום מיוחד

Go

10

סעיף 11

ביטול

Go

10

 

כללים תשס"ז-2007 כללים תש"ע-2009


כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד-1994*

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

תקנות כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות), תשנ"ד-1994

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד-1994

כללים תשס"ז-2007

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 112 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 113 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 112(ב) לחוק המים, תשי"ט-1959, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות כללים תשס"ז-2007

1.    בכללים אלה –

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

1. בתקנות אלה בכללים אלה

כללים תש"ע-2009

          "רשות מקומית" – (נמחקה);

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

מחיקת הגדרת "רשות מקומית"

הנוסח הקודם:

"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית או מועצה אזורית המספקת מים, או תאגיד של רשויות כאמור, לרבות מי שבא במקומם לענין הספקת מים בתחומיהם, אך להוציא ישוב מתוכנן כמשמעותו בתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב), תשל"ו-1976;

כללים תש"ע-2009

          "הממונה", "חברה" – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

הוספת הגדרת "הממונה", "חברה"

כללים תש"ע-2009

          "חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

הוספת הגדרת "חוק תאגידי מים וביוב"

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

          "חברת מקורות" – מקורות, חברת מים בע"מ, המספקת מים לפי רישיון הפקה;

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1315

הוספת הגדרת "חברת מקורות"

כללים תש"ע-2009

          "יום התחילה" – יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

הוספת הגדרת "יום התחילה"

כללים תשע"ו-2015

          "כללי ההתייעלות הכלכלית" – כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה), התשע"ה-2014;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "כללי ההתייעלות הכלכלית"

כללים תשע"ו-2015

          "כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "כללי חישוב עלות"

כללים תש"ע-2009

          "כללי מקורות" – כללי המים (תעריפים למים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

הוספת הגדרת "כללי מקורות"

כללים תשע"ו-2015

          "כללי תאגידים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "כללי תאגידים"

כללים תשע"ו-2015

          "כללי תנאים ברישיון" – כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד-2014;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "כללי תנאים ברישיון"

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

          "כמות מוכרת" – כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ו-2016;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

הוספת הגדרת "כמות מוכרת"

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1073

"כמות מוכרת" – 2.5 3.5 מטרים מעוקבים של מים לחודש, במכפלת מספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 4א;

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1279

החלפת הגדרת "כמות מוכרת"

הנוסח הקודם:

"כמות מוכרת" – 3.5 מטרים מעוקבים של מים לחודש, במכפלת מספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 4א;

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

          "מע"מ" – השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1315

הוספת הגדרת "מע"מ"

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          "מ"ק" – מטר מעוקב של מים;

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 400

הוספת הגדרת "מ"ק"

כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2) תש"ע-2010

          "ספק מקומי" – עיריה, מועצה מקומית לרבות מועצה אזורית, ועד מקומי, איגוד ערים, תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה, לרבות מי שפועל בתחומה, כולו או חלקו, לעניין הספקת מים, ומעט חברה;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 458

הוספת הגדרת "ספק מקומי"

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1315

"ספק מקומי" – עיריה, מועצה מקומית לרבות מועצה אזורית, ועד מקומי, איגוד ערים, תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה, לרבות מי שפועל בתחומה, כולו או חלקו, לעניין הספקת מים, ומעט חברה ויישוב מתוכנן כמשמעותו בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976;

כללים תשע"ו-2015

          "ספק מקומי אחר" – ספק מקומי שאינו ספק מקומי רשותי;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "ספק מקומי אחר"

כללים תשע"ו-2015

          "ספק מקומי רשותי" – ספק מקומי שהוא עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית ומועצה מקומית תעשייתית;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "ספק מקומי רשותי"

כללים תשע"ו-2015

          "צריכה אחרת" – צריכה לכל מטרה או שימוש שלא פורטו לגביה תעריפים בכללים לאותו סוג ספק מקומי;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "צריכה אחרת"

כללים תש"ע-2009

          "צריכה בפועל" – כמות המים שמדדה הרשות המקומית במד-המים של כל צרכן ושפורטה בחשבון המים שמקבל הצרכן, ולרבות צריכת מים משותפת;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 459

הוספת הגדרת "צריכה בפועל"

כללים תשע"ו-2015

          "צרכן גדול" – כהגדרתו בכללי תאגידים;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת הגדרת "צרכן גדול"

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

          "גינה" – (נמחקה);

מיום 9.8.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6689 מיום 10.7.2008 עמ' 1119

מחיקת הגדרת "גינה"

הנוסח הקודם:

"גינה" - למעט גינת גג או גינה הנמצאת בתוך יחידת דיור;

          "צריכת מים משותפת" - הפרש הקריא של מד המים הראשי של הנכס, המותקן בגבול הנכס, ושל כלל הקריאים של מדי המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס, הכל בהתאם לענין, לרבות מים לחימום, מים חמים, מים לגינון נוי ומים לכל שימוש אחר בנכס;

כללים תש"ע-2009

          "צרכן עוסק" – עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מע"מ), אשר הצריכה בפועל משויכת רק לעסקו;

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 459

הוספת הגדרת "צרכן עוסק"

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

          "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת, מזמן לזמן, ברשומות;

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1315

הוספת הגדרת "ריבית פיגורים החשב הכללי"

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          "רשות הכבאות וההצלה" ו"הנציב" – כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012.

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2234

הוספת הגדרת ""רשות הכבאות וההצלה" ו"הנציב""

אספקת מים לפי תעריפים כללים (מס' 2) תש"ע-2010

2.    (א)  ספק מקומי לא יספק מים, אלא לפי כללים אלה ולפי צריכה בפועל ולא ישית על צרכניו היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק.

כללים (מס' 2)  תשע"א-2010

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

כללים (מס' 3)  תשע"א-2011

(1)   התעריפים המפורטים בכללים אלה לא יחולו לעניין המים המסופקים בידי ספק מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי אחר; סופקו מים בידי ספק מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי אחר ולא ניתנה לגביהם הוראה לפי סעיף 35א לחוק, יהיה התעריף כפי שאישר מנהל הרשות הממשלתית ובלבד שנקבע כתנאי ברישיון ההפקה; כל עוד לא נקבע או אושר תעריף כאמור, יהיה התעריף, לחודש, התעריף הקבוע בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המים והעניין – בתוספת התעריף הנקוב בסעיף 4(3)(3.2) ובסעיף 5(א) לכללים אלה;

(2)   כללים אלה, למעט סעיפים 4א ו-4ב ולמעט חיוב מרבי לצרכן, לא יחולו, לעניין המים המסופקים ביישוב מתוכנן כהגדרתו בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976; ואולם לבקשת ספק מקומי שהוא אגודה שיתופית, מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע תעריף אחר אם שוכנעה כי אין בתעריפים כאמור, להבטיח כי הספק ימלא את חובותיו למתן שירותי המים או הביוב, וזאת לא כתוצאה ממעשה או מחדל שלו; קביעת המועצה לפי סעיף זה תיעשה לאחר התייעצות עם רשם האגודות השיתופיות כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות ולאחר שנתנה לצרכני הספק הזדמנות להשמיע את טענותיהם ותפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית; לעניין פסקה זו, "חיוב מרבי לצרכן" – החיוב שישלם צרכן של ספק מקומי, שאינו עולה על מכפלת כמות המים שצרך בתעריפים הקבועים בסעיפים 4(1.1) ו-4(1.2), לפי העניין.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

2. רשות מקומית לא תספק מים בתחום שיפוטה, אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה.

 

מיום 9.8.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6689 מיום 10.7.2008 עמ' 1119

2. רשות מקומית לא תספק מים בתחום שיפוטה, אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה ולפי הצריכה בפועל.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 459

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

אספקת מים לפי תעריפים

2. רשות מקומית לא תספק מים בתחום שיפוטה, אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה ולפי הצריכה בפועל.

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1315

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

אספקת מים לפי תעריפים

2. ספק מקומי לא יספק מים, למי שאינו ספק כהגדרתו בכללי מקורות, אלא לפי התעריפים הנקובים בכללים אלה ולפי צריכה בפועל ולא ישית על צרכן היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 400

החלפת סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א):

(1) התעריפים לפי כללים אלה, לא יחולו לעניין המים המסופקים על ידי ספק מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי אחר;

(2) כללים אלה, למעט סעיפים 4א ו-4ב, לא יחולו, לעניין המים המסופקים ביישוב מתוכנן כהגדרתו בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1073

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) התעריפים המפורטים בכללים אלה לא יחולו לעניין המים המסופקים בידי ספק מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי אחר; סופקו מים בידי ספק מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי אחר ולא ניתנה לגביהם הוראה לפי סעיף 35א לחוק, יהיה התעריף כפי שאישר מנהל הרשות הממשלתית ובלבד שנקבע כתנאי ברישיון ההפקה; כל עוד לא נקבע או אושר תעריף כאמור, יהיה התעריף, לחודש, התעריף הקבוע בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המים והעניין – בתוספת התעריף הקבוע בסעיף 4(3)(3.2) הנקוב בסעיף 4(3)(3.2) ובסעיף 5(א) לכללים אלה;

ריבית פיגורים כללים (מס' 2) תש"ע-2010

2א.     (א)  בסעיף זה –

          "מועד החיוב" – היום הראשון שלאחר תום התקופה שנקבעה לתשלום החיוב בהודעת החיוב ששלח הספק המקומי ובלבד שתקופה זו לא תקצר מ-15 ימים מיום משלוח הודעת החיוב.

כללים תשע"ז-2016 כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

          (ב)  לא שולם תשלום המגיע לספק מקומי עד המועד החיוב, ישולם התשלום בתוספת ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011, ממועד החיוב עד לתשלומו בפועל.

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 459

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1315

החלפת סעיף 2א

הנוסח הקודם:

ריבית פיגורים

2א. לא שולם תשלום המגיע לספק מקומי עד המועד שנקבע לכך בחיוב שהוציא הספק, לא תיווסף עליו ריבית פיגורים העולה על ריבית פיגורים החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 124ט לחוק, בחישוב יומי ממועד החיוב ועד לתשלומו בפועל.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 435

(ב) לא שולם תשלום המגיע לספק מקומי עד המועד החיוב, תיווסף עליו ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי תיווסף עליו ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי, ממועד החיוב עד לתשלומו בפועל.

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1279

(ב) לא שולם תשלום המגיע לספק מקומי עד המועד החיוב, תיווסף עליו ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי ישולם התשלום בתוספת ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011, ממועד החיוב עד לתשלומו בפועל.

החזר תשלומי יתר כללים (מס' 2) תש"ע-2010

2ב.     (א)  בסעיף זה –

          "היום הקובע" – האחד בחודש בכל אחד מחודשי השנה;

          "הודעת הצרכן" – הודעת הצרכן, בכתב, לספק המקומי על חיובו בתשלום יתר, בצירוף מסמכים המאמתים את הודעתו, ככל שנדרש לפי נסיבות העניין;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מועד ההחזר" – היום הראשון שלאחר תום 30 ימים מיום הודעת הצרכן;

          "תשלום יתר" – תשלום ששילם צרכן לספק מקומי לפי הודעת החיוב, בלא שחב בו, או יתר תשלום כאמור ששילם על סכום שהוא חב בו.

          (ב)  שילם צרכן תשלום יתר יחזיר לו הספק המקומי את התשלום בהקדם באמצעות תשלומו בפועל או על ידי קיזוזו בהודעת החיוב הקרובה לכל המאוחר.

          (ג)   הספק המקומי יחזיר את תשלום היתר בתוספת הפרשים לפי שיעור העלייה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום החזרתו ובלבד שסך התשלום כאמור לא יפחת מתשלום היתר.

          (ד)  לא הוחזר תשלום היתר עד מועד ההחזר או על ידי זיכויו בהודעת החיוב הקרובה שלאחר הודעת הצרכן, לפי המאוחר, יחזיר הספק המקומי את התשלום שהצטבר כאמור בסעיף קטן (ג) ממועד החזר, בצירוף ריבית פיגורים ממועד ההחזר עד יום החזרתו בפועל.

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1316

הוספת סעיף 2ב

מס ערך מוסף כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2)  תש"ע-2010

3.       (א)  למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מע"מ, ככל שחב חיוב במס ערך מוסף לפי חוק מע"מ; נקבעו תעריפים לפי כללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים שאינם נקובים או רכיבים בתעריפים, הקבועים בדבר חקיקה אחר, ייווסף להם סכום בגובה המע"מ, ככל שלא נכלל שם חיוב במע"מ.

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים תשע"ז-2016

          (ב)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מע"מ, המספק מים לצרכן עוסק או הפטור ממע"מ לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985, יפחית מכל תעריף הנקוב בכללים אלה, לגבי כמות המים שהוא מספק לצרכן כאמור, סכום בגובה רכיב המע"מ.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

3. (א) התעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה כוללים את היטלי האיזון, כמשמעותם בתקנות בדבר היטלי איזון, המתפרסמות מפעם לפעם.

(ב) התעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף, פרט לתעריפים הנקובים בתקנה 4(1), הכוללים מס ערך מוסף, למעט לאילת.

(ג) תאגיד הבא במקום עיריה או מועצה מקומית לענין הספקת מים בתחומיהן, והוא רשאי להוציא חשבוניות מס לענין מס ערך מוסף, רשאי לגבות מס ערך מוסף מן המקבלים ממנו מים, בנוסף על אותם תעריפים הנקובים בתקנות אלה בכללים, שאינם כוללים מס ערך מוסף.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 459

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

התעריפים כוללים היטלי איזון ואינם כוללים מע"מ

3. (א) התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים את היטלי האיזון, כמשמעותם בתקנות בדבר היטלי איזון, המתפרסמות מפעם לפעם.

(ב) התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף, פרט לתעריפים הנקובים בתקנה 4(1), הכוללים מס ערך מוסף, למעט לאילת.

(ג) תאגיד הבא במקום עיריה או מועצה מקומית לענין הספקת מים בתחומיהן, והוא רשאי להוציא חשבוניות מס לענין מס ערך מוסף, רשאי לגבות מס ערך מוסף מן המקבלים ממנו מים, בנוסף על אותם תעריפים הנקובים בכללים אלה, שאינם כוללים מס ערך מוסף.

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1316

3. (א) למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מע"מ, ככל שחב חיוב במס ערך מוסף לפי חוק מע"מ; נקבעו תעריפים לפי כללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים שאינם נקובים או רכיבים בתעריפים, הקבועים בדבר חקיקה אחר, ייווסף להם סכום בגובה המע"מ, ככל שלא נכלל שם חיוב במע"מ.

(ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מע"מ, המספק מים לצרכן עוסק או הפטור ממע"מ לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985, יפחית מכל תעריף הנקוב בכללים אלה, לגבי כמות המים שהוא מספק לצרכן כאמור, סכום בגובה מכפלת שיעור המע"מ שקבע שר האוצר לפי סעיף 2 לחוק מע"מ, בתעריף הנקוב בכללים אלה.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 435

(ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מע"מ, המספק מים לצרכן עוסק או הפטור ממע"מ לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים), התשמ"ה-1985, יפחית מכל תעריף הנקוב בכללים אלה, לגבי כמות המים שהוא מספק לצרכן כאמור, סכום בגובה מכפלת שיעור המע"מ, בתעריף הנקוב בכללים אלה סכום בגובה רכיב המע"מ.

תעריפי ספק מקומי רשותי כללים תשע"ו-2015

3א.     התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספק ספק מקומי רשותי יהיה כמפורט להלן:

(1)  בעד צריכה ביתית המחויבת בשירותי מים ובשירותי ביוב, לכל יחידת דיור –

כללים תשע"ט-2018

(א)   בעד הכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי תאגידים בתוספת סכום בגובה רכיב המע"מ;

כללים תשע"ט-2018

(ב)   בעד כל כמות מעבר לכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי תאגידים בתוספת סכום בגובה רכיב המע"מ;

(2)  בעד צריכה אחרת המחויבת בשירותי מים ובשירותי ביוב –

(א)   לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – התעריף הנקוב בפסקה (1)(ב);

כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ט-2018

(ב)   לצרכן גדול המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – לפי פסקה (א), בהפחתה של 0.9 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תשע"ח-2017

(2א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

כללים תש"ף-2019

(א)   בעד שירותי מים וביוב – מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב, במ"ק, לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בחלוקה ל-7.0 ובמכפלת התעריף לשירותי מים וביוב לפי פסקה (1)(ב), ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תש"ף-2019 ת"ט תש"ף-2020

(ב)   בעד שירותי המים – בעד כמות המים המהווה את ההפרש שבין כמות המים שנצרכה לבין הכמות שחויבה בתעריף מים וביוב לפי פסקת משנה (א), התעריף הקבוע כ-R2 בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תש"ף-2019

(3)  (נמחקה);

כללים תש"ף-2019

(4)  לצרכן שלא הונחה בסמוך לנכסו תשתית ביוב המאפשרת את התחברותו למערכת ביוב למעט למטרת חקלאות –

(א)   בעד הכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 4(1)(1.1);

כללים תש"ף-2019

(ב)   בעד כל כמות מעבר לכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 4(1)(1.2) או 4(1)(1.2), לפי העניין;

כללים תש"ף-2019

(5)  בעד צריכה ביתית וצריכה אחרת המחויבת בשירותי ביוב בלבד ובעד מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב – תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה; כמות המים המחויבת בשירותי ביוב תהיה לפי סעיף 3(ה1) לכללי חישוב עלות, לפי העניין;

(6)  בעד מים שפירים לבתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – התעריף הנקוב בסעיף 4(2), ויחול הסעיף האמור;

(7)  בעד מים למטרת חקלאות – התעריף הנקוב בסעיף 4(3), ויחול הסעיף האמור;

(8)  בעד צריכת מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – התעריף הנקוב בסעיף 4(1)(1.3), ויחול הסעיף האמור;

(9)  על צרכן של ספק מקומי רשותי יחול סעיף 4(5) ו-(6) לכללים.

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 426

הוספת סעיף 3א

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 435

(2) בעד צריכה אחרת המחויבת בשירותי מים ובשירותי ביוב –

(א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – התעריף הנקוב בפסקה (1)(ב);

(ב) לצרכן גדול המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – לפי פסקה (א), בהפחתה של 0.9 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(ג) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

(1) בעד שירותי מים – התעריף הנקוב בפסקת משנה (א) לאחר שהופחת ממנו תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(2) בעד שירותי ביוב – תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 611

(2) בעד צריכה אחרת המחויבת בשירותי מים ובשירותי ביוב –

(א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – התעריף הנקוב בפסקה (1)(ב);

(ב) לצרכן גדול המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – לפי פסקה (א), בהפחתה של 0.9 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(ג) (2א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

(1) (א) בעד שירותי מים – התעריף הנקוב בפסקת משנה (א) לאחר שהופחת ממנו תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(2) (ב) בעד שירותי ביוב – תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2234

(3) בעד צריכה של שירותי מים בלבד, למעט למטרת חקלאות – התעריף הנקוב בפסקה (2)(ג)(1) (2א)(א);

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1661

(1) בעד צריכה ביתית המחויבת בשירותי מים ובשירותי ביוב, לכל יחידת דיור –

(א) בעד הכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(א) לכללי תאגידים בתוספת מע"מ בתוספת סכום בגובה רכיב המע"מ;

(ב) בעד כל כמות מעבר לכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 3(1)(ב) לכללי תאגידים בתוספת מע"מ בתוספת סכום בגובה רכיב המע"מ;

(2) בעד צריכה אחרת המחויבת בשירותי מים ובשירותי ביוב –

(א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – התעריף הנקוב בפסקה (1)(ב);

(ב) לצרכן גדול המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב – לפי פסקה (א), בהפחתה של 0.9 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(2א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

(א) בעד שירותי מים – התעריף הנקוב בפסקת משנה (א) לאחר שהופחת ממנו תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(ב) בעד שירותי ביוב – תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3450

(2א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

(א) בעד שירותי מים – התעריף הנקוב בפסקת משנה (א) לאחר שהופחת ממנו תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית התעריף הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 271

(2א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

(א) בעד שירותי מים – התעריף הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(ב) בעד שירותי ביוב – תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(א) בעד שירותי מים וביוב – מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב, במ"ק, לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בחלוקה ל-7.0 ובמכפלת התעריף לשירותי מים וביוב לפי פסקה (1)(ב), ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(ב) בעד שירותי המים – בעד כמות המים המהווה את ההפרש שבין כמות המים שנצרכה לבין הכמות שחויבה בתעריף מים וביוב לפי פסקת משנה (א), התעריף הקבוע כ-R2 בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.7 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.95 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3) בעד צריכה של שירותי מים בלבד, למעט למטרת חקלאות – התעריף הנקוב בפסקה (2א)(א);

(4) לצרכן שלא הונחה בסמוך לנכסו תשתית ביוב המאפשרת את התחברותו למערכת ביוב למעט למטרת חקלאות

(א) בעד הכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 4(1)(1.1);

(ב) בעד כל כמות מעבר לכמות המוכרת – התעריף הנקוב בסעיף 4(1)(1.2) או 4(1)(1.2), לפי העניין;

(5) בעד צריכה ביתית וצריכה אחרת המחויבת בשירותי ביוב בלבד ובעד מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב – התעריף הנקוב בפסקת משנה (2)(ג)(2); כמות המים המחויבת בשירותי ביוב תקבע לפי סעיף 3(ג) או (ד) ו-(ה) לכללי חישוב עלות, לפי העניין;

(5) בעד צריכה ביתית וצריכה אחרת המחויבת בשירותי ביוב בלבד ובעד מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב – תעריף הביוב שנקבע לספק המקומי הרשותי לפי פרק ד' לכללי ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול – התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה; כמות המים המחויבת בשירותי ביוב תהיה לפי סעיף 3(ה1) לכללי חישוב עלות, לפי העניין;

 

מיום 19.1.2020

ת"ט תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8329 מיום 19.1.2020 עמ' 443

(2א) לצרכן המחויב בשירותי מים ובשירותי ביוב, שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים –

(א) בעד שירותי מים וביוב – מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב, במ"ק, לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בחלוקה ל-7.0 ובמכפלת התעריף לשירותי מים וביוב לפי פסקה (1)(ב), ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(ב) בעד שירותי המים – בעד כמות המים המהווה את ההפרש שבין כמות המים שנצרכה לבין הכמות שחויבה בתעריף מים וביוב לפי פסקת משנה (א), התעריף הקבוע כ-R2 בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.7 1 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.95 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

תעריפי ספק מקומי אחר כללים תשס"ח-2008 כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים תשע"ו-2015 הודעה תשע"ו-2016

4.       התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

 

 

 

כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים (מס' 3) תשע"א-2011 כללים תשע"ו-2015

(1)  בעד צריכה אחרת –

 

 

כללים (תיקון) תש"ע-2010 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.813 שקלים חדשים למ"ק;

כללים (תיקון) תש"ע-2010 כללים תשע"ז-2016 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.773 שקלים חדשים למ"ק;

כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ט-2018 כללים תש"ף-2019

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.819 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 1.112 ש"ח למ"ק, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תשע"ו-2015 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 7.634 ש"ח למ"ק;

כללים תשע"ו-2015

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) עד (1.2ב) –

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים תשע"ט-2018 (הוראת שעה)

(א)   מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – 50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו היתה צריכת מים שפירים;

(ב)   הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג)    קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

(ד)   תעריף לכמות מים נחרגת –

(1)   בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2)   בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

(1.4) (נמחקה);

כללים תשע"א-2010 כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

(2)  בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.135 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א)   לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2)   מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3)   מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב)   לבית חולים אחד מאלה:

(1)   לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)   אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב)   מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2)   לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג)    בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד)   בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3)  למטרת חקלאות –

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.243 שקלים חדשים למ"ק;

 

כללים תשע"ה-2014

(4)  למטרת תעשייה – (בוטלה)

(5)  צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

כללים תש"ע-2009

5.1  קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הספק המקומי כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הספק המקומי לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לספק המקומי כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2  צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

כללים תש"ע-2009 כללים תשע"ג-2012 כללים (מס' 3) תשע"ג-2012 כללים תשע"ט-2018 כללים תש"ף-2019

5.3  נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך הספק המקומי את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הספק המקומי (להלן – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת, ולצרכן ביתי – עד 100 מטרים מעוקבים מעל אותה כמות; ישולם התעריף הקבוע בעד כמות מוכרת לצריכה ביתית לפי סעיף 3(1)(א) לכללי תאגידים ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן בסעיף זה – מלכ"ר) – בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ ולצרכן ביתי מעבר לכמות שהוכרה כנזילה מעבר לכמות שמעבר ל-100 מטרים מעוקבים מעל הכמות הממוצעת – תעריף בסכום 1 ש"ח למטר מעוקב ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כ-בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ, הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד;

כללים תש"ע-2009

(6)  צרכן יחויב בעד 1.5 מ"ק מים לתקופה של חודש, גם אם צרך פחות מן הכמות האמורה באותה תקופה, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד כמות זו.

מיום 6.7.1995

תק' תשנ"ח-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5689 מיום 6.7.1995 עמ' 1582

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 1.85 1.58

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 2.77 2.37

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 4.10 3.50

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 1.85 1.58

1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם גינה משותפת – בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה ולא יותר מאשר 500 מ"ר של גינה לכל בית; במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת – בהגבלה של 500 מ"ר של גינה לכל אחד מן הבתים.

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי העניין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה; החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת –

התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, לפי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל הכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאת חלוקה בשיעור של 0.145

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת – התעריף למים לחקלאות הקבוע בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987, על פי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

3.2 למשקי עזר –

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת –

כאמור בפסקה 3.1, לפי העניין.

3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו-3.2 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.145

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.14

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 3.00

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 1.85

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 4.10

4.4 לבתי מלון

2.958

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

בעבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה; בעבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בכללים אלה;

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(6) דמי שימוש קבועים לחודש

6.1 לצריכה ביתית – 5.55

6.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או למטה מזה לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן המשתמש בלמעלה מ-3 מ"ק לחודש לצריכה ביתית, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי העניין.

6.3 לכל שאר השימושים – 5.55

6.4 (1) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ-5.55 שקלים חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום העולה על 5.55 שקלים חדשים, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו כאמור.

מיום 15.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5782 מיום 5.9.1996 עמ' 1534

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 2.07 1.77

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 3.10 2.65

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 4.57 3.91

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 2.07 1.77

1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם גינה משותפת – בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה ולא יותר מאשר 500 מ"ר של גינה לכל בית; במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת – בהגבלה של 500 מ"ר של גינה לכל אחד מן הבתים.

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי העניין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה; החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת –

התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, לפי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל הכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאת חלוקה בשיעור של 0.16

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת – התעריף למים לחקלאות הקבוע בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987, על פי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

3.2 למשקי עזר –

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת –

כאמור בפסקה 3.1, לפי העניין.

3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו-3.2 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.16

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.14

4.1.1. רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה 4.1 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.16

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 3.35

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 2.07

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 4.57

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

בעבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה; בעבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בכללים אלה;

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(6) דמי שימוש קבועים לחודש

6.1 לצריכה ביתית – 6.20

6.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או למטה מזה לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן המשתמש בלמעלה מ-3 מ"ק לחודש לצריכה ביתית, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי העניין.

6.3 לכל שאר השימושים – 6.20

6.4 (1) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ-6.20 שקלים חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום העולה על 6.20 שקלים חדשים, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו כאמור.

 

מיום 9.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 383

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 2.19 1.87

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 3.29 2.81

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 4.84 4.14

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 2.19 1.87

1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם גינה משותפת – בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה ולא יותר מאשר 500 מ"ר של גינה לכל בית; במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת – בהגבלה של 500 מ"ר של גינה לכל אחד מן הבתים.

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי העניין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה; החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת –

התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, לפי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל הכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאת חלוקה בשיעור של 0.17

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת – התעריף למים לחקלאות הקבוע בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987, על פי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

3.2 למשקי עזר –

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת –

כאמור בפסקה 3.1, לפי העניין.

3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו-3.2 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.17

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון - לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.20

4.1.1. רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה 4.1 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.17

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 3.55

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 2.19

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 4.84

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

בעבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה; בעבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בכללים אלה;

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(6) דמי שימוש קבועים לחודש

6.1 לצריכה ביתית – 6.55

6.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או למטה מזה לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן המשתמש בלמעלה מ-3 מ"ק לחודש לצריכה ביתית, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי העניין.

6.3 לכל שאר השימושים – 6.55

6.4 (1) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ-6.20 שקלים חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום העולה על 6.20 שקלים חדשים, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו כאמור.

 

מיום 29.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5996 מיום 29.8.1999 עמ' 1144

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 2.40 2.05

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 3.62 3.09

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 5.31 4.54

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 2.40 2.05

1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם גינה משותפת – בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה ולא יותר מאשר 500 מ"ר של גינה לכל בית; במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת – בהגבלה של 500 מ"ר של גינה לכל אחד מן הבתים.

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי העניין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה; החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת –

התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, לפי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל הכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאת חלוקה בשיעור של 0.19

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת – התעריף למים לחקלאות הקבוע בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987, על פי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

3.2 למשקי עזר –

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת –

כאמור בפסקה 3.1, לפי העניין.

3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו-3.2 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.19

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.42

4.1.1. רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה 4.1 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.19

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 3.90

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 2.40

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 5.31

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

בעבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה; בעבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בכללים אלה;

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(6) דמי שימוש קבועים לחודש

6.1 לצריכה ביתית – 7.20

6.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או למטה מזה לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן המשתמש בלמעלה מ-3 מ"ק לחודש לצריכה ביתית, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי העניין.

6.3 לכל שאר השימושים – 7.20

6.4 (1) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ-7.20 שקלים חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום העולה על 7.20 שקלים חדשים, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו כאמור.

 

מיום 1.6.2003

תיקון תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 392 (ה"ח 25)

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 2.54 3.042 2.17 2.585

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 3.84 4.342 3.28 3.735

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 5.63 6.132 4.81 5.225

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 2.54 3.042 2.17 2.585

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.61 2.112

4.1.1. רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה 4.1 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.20

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 4.13 4.632

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 2.54 3.042

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 5.63 6.132

 

מיום 1.1.2005

תיקון תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 376 (ה"ח 143)

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.042 3.276 2.585 2.785

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 4.342 4.576 3.735 3.935

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 6.132 6.366 5.225 5.425

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.042 3.276 2.585 2.785

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.112 2.346

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 4.632 4.866

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.042 3.276

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 6.132 6.366

 

מיום 16.5.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6517 מיום 13.9.2006 עמ' 1180

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.276 3.366 2.785 2.861

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 4.576 4.703 3.935 4.043

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 6.366 6.543 5.425 5.575

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.276 3.366 2.785 2.861

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.346 2.411

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 4.866 5.001

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.276 3.366

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 6.366 6.542

 

מיום 16.11.2006

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 434

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.366 3.329 2.861 2.830

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 4.703 4.651 4.043 4.000

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 6.543 6.471 5.575 5.514

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.366 3.329 2.861 2.830

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.411 2.384

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.001 4.946

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.366 3.329

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 6.542 6.471

 

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבתי חולים, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בתקנות אלה בכללים אלה

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

עבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה. עבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בתקנות אלה בכללים.

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

 

מיום 16.5.2007

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשנ"ד מס' 6603 מיום 19.7.2007 עמ' 1052

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.329 3.249 2.830 2.762

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 4.651 4.539 4.000 3.904

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 6.471 6.316 5.514 5.382

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.329 3.249 2.830 2.762

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.384 2.327

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 4.946 4.827

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.329 3.249

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 6.471 6.316

 

מיום 18.9.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6621 מיום 8.11.2007 עמ' 96

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.249 3.444 2.762 2.928

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 4.539 4.811 3.904 4.138

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 6.316 6.695 5.382 5.705

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.249 3.444 2.762 2.928

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.327 2.467

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 4.827 5.117

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.249 3.444

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 6.316 6.695

 

מיום 14.1.2008 (בכפוף להוראת שעה להלן)

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6639 מיום 9.1.2008 עמ' 342

כללים (תיקון) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6640 מיום 13.1.2008 עמ' 386

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.444 2.928

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 4.811 4.138

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 6.695 5.705

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.444 2.928

1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם גינה משותפת – בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה ולא יותר מאשר ל-500 מ"ר של גינה לכל בית;

במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת – בהגבלה של 500 מ"ר של גינה לכל אחד מן הבתים.

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה. החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת –

התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, לפי הענין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל הכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאת חלוקה בשיעור של 0.20

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת – התעריף למים לחקלאות הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, על פי הענין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

3.2 למשקי עזר –

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת –

כאמור בפסקה 3.1, לפי הענין.

3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו-3.2 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.20

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי מלון, לבתי מרחץ ולמקוואות לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.467

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבתי חולים, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.117

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.444

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 6.695

(5) צריכה משותפת וחיוב עבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס.

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מדי-המים הנפרדים בנכס.

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכס, או, באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות הענין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס.

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

עבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה. עבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בכללים אלה.

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(6) דמי שימוש קבועים לחודש

6.1 לצריכה ביתית – 7.63

6.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או למטה מזה לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן המשתמש בלמעלה מ-3 מ"ק לחודש לצריכה ביתית, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי הענין.

6.3 לכל שאר השימושים – 7.63

6.4 (1) צרכן שחויב עבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ-7.63 שקלים חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן שחויב עבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום העולה על 7.63 שקלים חדשים, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו כאמור.

 

מיום 14.1.2008 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6639 מיום 9.1.2008 עמ' 346

כללים (תיקון) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6640 מיום 13.1.2008 עמ' 386

4.4 לבתי מלון

כאמור בתקנת משנה 4.3.1 2.958

 

מיום 1.4.2008 עד יום 30.9.2008 (ר' תיקונים להלן)

הוראת שעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6639 מיום 9.1.2008 עמ' 346

4.4 לבתי מלון

כאמור בתקנת משנה 4.3.1 3.458

 

מיום 16.6.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6695 מיום 24.7.2008 עמ' 1149

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.801 3.934 3.291 3.406

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.309 5.495 4.597 4.758

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.389 7.648 6.397 6.622

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 3.935 4.073 3.407 3.526

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.467 2.553

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.608 5.804

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 3.935 4.073

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 7.186 7.438

4.4 לבתי מלון 3.458 3.579

 

מיום 9.8.2008

כללים (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6689 מיום 10.7.2008 עמ' 1119

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.801 3.291

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.309 4.597

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.389 6.397

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 לגינון נוי 4.073 3.526

1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל מ"ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ"ק לכל גינה לשנה, בחודשים אפריל עד נובמבר.

1.2.2 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם גינה משותפת – בהגבלה של 0.6 מ"ק לכל 1 מ"ר של גינה ולא יותר מאשר 500 מ"ר של גינה לכל בית; במקרה של מספר בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת – בהגבלה של 500 מ"ר של גינה לכל אחד מן הבתים.

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי העניין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה; החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.553

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.804

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 עד 300 מ"ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ 4.073

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל 7.438

4.4 לבתי מלון 3.579

 

מיום 25.9.2008 (כפוף להוראת שעה להלן)

כללים (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1614

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.801 3.291

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.309 4.597

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.389 6.397

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 (נמחקה)

1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות 1.1 ו-1.2, לפי העניין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה; החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל-8 מ"ק הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור בה מתגורר אדם אחד – מעל 5 מ"ק הראשונים.

1.4 הזכאות לאמור בפסקאות משנה 1.1.3, ובפסקאות 1.2 ו-1.3 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

1.4 הזכאות לאמור בפסקת משנה 1.1.4 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.553

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.804

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 (נמחקה)

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו 7.438

4.4 לבתי מלון

כאמור בתקנת משנה 4.3.1 4.073

 

מיום 25.9.2008 עד יום 30.9.2008

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1614

4.4 לבתי מלון 4.073 3.579

 

מיום 16.12.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6738 מיום 1.1.2009 עמ' 315

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.934 3.977 3.406 3.443

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.495 5.555 4.758 4.810

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.648 7.732 6.622 6.694

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.553 2.581

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.804 5.868

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 (נמחקה)

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו 7.438 7.520

4.4 לבתי מלון

4.073 4.118

 

מיום 16.6.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6795 מיום 16.7.2009 עמ' 1141

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.977 3.901 3.443 3.378

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.555 5.449 4.810 4.718

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.732 7.585 6.694 6.567

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.581 2.532

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.868 5.757

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 (נמחקה)

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו 7.520 7.377

4.4 לבתי מלון

4.118 4.040

 

מיום 15.7.2009 עד יום 31.10.2009

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6797 מיום 23.7.2009 עמ' 1149

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.901 3.378

1.1.2 בעד 7 8 מ"ק נוספים 5.449 4.718

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.585 6.567

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

(א) מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, זכאי הצרכן ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – הכמות המוגדלת); עלתה צריכתם החודשית על הכמות המוגדלת בתוספת הכמות הנקובה בפסקת משנה 1.1.2, זכאי הצרכן ל-1.2 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.2 ובלבד שימסור לרשות המקומית את כל אלה:

(1) טופס דיווח לפי נוסח שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, הכולל את כל הפרטים שנדרש הצרכן למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים;

(2) צירוף תצלום ספח תעודות הזהות, של כל המתגוררים דרך קבע ביחידת הדיור של אותו צרכן, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף ספח תעודת הזהות של ההורה שבו מפורטים פרטי הילדים; מתגורר ביחידת הדיור, מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לספק המים צילום של דרכונו וכן אישור שהייה כדין, במקום תעודת הזהות כאמור, וכן אחד מאלה לפי בחירתו: תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי פרק ד'1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור;

(ב) מתגוררת ביחידת הדיור, נפש אשר מתקיים לגביה האמור בפסקת משנה (ג), זכאי הצרכן ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – הכמות הנוספת); עלתה צריכתם החודשית על הכמות הנוספת בתוספת הכמות המוגדלת, אם ישנה, ובתוספת הכמות הנקובה בפסקת משנה 1.1.2, זכאי הצרכן ל-1.2 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.2 ובלבד שימסור לרשות המקומית את כל אלה:

(1) אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לנפש כאמור בפסקת משנה (ג), לפי החוק שחל לגביה לעניין דרגת נכותה הרפואית, זכאותה להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או זכאותה לקצבה לשירותים מיוחדים, לפי העניין;

(2) אישור מאת רופא, ולפיו היא זקוקה לצריכת מים בשל הטיפול הרפואי השוטף בה; לעניין זה –

"רופא" – רופא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, במסגרת עבודתו במוסד רפואי;

"מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(ג) נפש הזכאית לדרגת נכות או להטבות לפי אחד מאלה:

(1) נקבעה לה נכות רפואית, לפי סעיף 118 או 208(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), בשיעור של 100% או יותר;

(2) נקבעה לה דרגת נכות רפואית של 100% או יותר לפי אחד מהחוקים האלה: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]; חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957; חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954; חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994; חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007;

(3) היא זכאית להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות, שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

(ד) על אף האמור בפסקת משנה (ב) מתגוררת ביחידת דיור נפש הזכאית לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי, בשיעור של 150% או יותר מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 200(ב) לחוק האמור, זכאי הצרכן ל-4.5 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – הכמות הנוספת לנפש); עלתה צריכתם החודשית על הכמות הנוספת לנפש, בתוספת הכמות המוגדלת, אם ישנה ובתוספת הכמות הנקובה בפסקת משנה 1.1.2, זכאי הצרכן ל-1.8 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.2 בכפוף למסירת המסמכים האמורים באותה פסקת משנה;

(ה) נמסר דיווח לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב), בתקופה שמיום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009) (להלן – יום התחילה) עד יום י"ג בחשוון התש"ע (31 באוקטובר 2009), יזוכה או יחויב צרכן, לפי העניין, בשל תקופת הדיווח שקדמה למועד הדיווח בהתאם לדיווח, בכפוף להמצאת מסמכים או נתונים, המאמצים את הדיווח האמור ובלבד שהזיכוי או החיוב כאמור, לא יקדם ליום התחילה;

(ו) ראתה הרשות המקומית כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח לה, כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לה, תודיע על כך בהודעת החיוב הקרובה, ותחייב בהתאם, רק החל מהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.

1.2 (נמחקה)

1.3 (נמחקה)

1.4 הזכאות לאמור בפסקת משנה 1.1.4 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

 

מיום 1.11.2009 עד יום 31.12.2009

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6797 מיום 23.7.2009 עמ' 1151

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.901 3.378

1.1.2 בעד 7 10 מ"ק נוספים 5.449 4.718

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.585 6.567

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

(א) מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, זכאי הצרכן ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – הכמות המוגדלת); עלתה צריכתם החודשית על הכמות המוגדלת בתוספת הכמות הנקובה בפסקת משנה 1.1.2, זכאי הצרכן ל-2 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.2 ובלבד שימסור לרשות המקומית את כל אלה:

(1) טופס דיווח לפי נוסח שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, הכולל את כל הפרטים שנדרש הצרכן למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים;

(2) צירוף תצלום ספח תעודות הזהות, של כל המתגוררים דרך קבע ביחידת הדיור של אותו צרכן, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף ספח תעודת הזהות של ההורה שבו מפורטים פרטי הילדים; מתגורר ביחידת הדיור, מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לספק המים צילום של דרכונו וכן אישור שהייה כדין, במקום תעודת הזהות כאמור, וכן אחד מאלה לפי בחירתו: תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי פרק ד'1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור;

(ב) מתגוררת ביחידת הדיור, נפש אשר מתקיים לגביה האמור בפסקת משנה (ג), זכאי הצרכן ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – הכמות הנוספת); עלתה צריכתם החודשית על הכמות הנוספת בתוספת הכמות המוגדלת, אם ישנה, ובתוספת הכמות הנקובה בפסקת משנה 1.1.2, זכאי הצרכן ל-2 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.2 ובלבד שימסור לרשות המקומית את כל אלה:

(1) אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לנפש כאמור בפסקת משנה (ג), לפי החוק שחל לגביה לעניין דרגת נכותה הרפואית, זכאותה להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או זכאותה לקצבה לשירותים מיוחדים, לפי העניין;

(2) אישור מאת רופא, ולפיו היא זקוקה לצריכת מים בשל הטיפול הרפואי השוטף בה; לעניין זה –

"רופא" – רופא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, במסגרת עבודתו במוסד רפואי;

"מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(ג) נפש הזכאית לדרגת נכות או להטבות לפי אחד מאלה:

(1) נקבעה לה נכות רפואית, לפי סעיף 118 או 208(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), בשיעור של 100% או יותר;

(2) נקבעה לה דרגת נכות רפואית של 100% או יותר לפי אחד מהחוקים האלה: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]; חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957; חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954; חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994; חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007;

(3) היא זכאית להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות, שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

(ד) על אף האמור בפסקת משנה (ב) מתגוררת ביחידת דיור נפש הזכאית לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי, בשיעור של 150% או יותר מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 200(ב) לחוק האמור, זכאי הצרכן ל-4.5 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – הכמות הנוספת לנפש); עלתה צריכתם החודשית על הכמות הנוספת לנפש, בתוספת הכמות המוגדלת, אם ישנה, ובתוספת הכמות הנקובה בפסקת משנה 1.1.2, זכאי הצרכן ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת כאמור, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.2 בכפוף למסירת המסמכים האמורים באותה פסקת משנה;

(ה) נמסר דיווח לפי פסקאות משנה (א), (ב) ו-(ד) בתקופה שמיום י"ד בחשוון התש"ע (1 בנובמבר 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), תשנה הרשות המקומית את מספר הנפשות הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח כאמור; השינוי יחול מהודעת החיוב הקרובה לאחר ההודעה כאמור, ואולם אם נמסרו מסמכים ונתונים, המאמתים את השינוי האמור לתקופה של 30 הימים שקדמו למועד הדיווח לרבות המצאת תעודת לידה או פטירה, יחול השינוי האמור גם לגבי תקופה זו והצרכן יזוכה או יחויב, לפי העניין;

(ו) ראתה הרשות המקומית כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח לה, כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לה, תודיע על כך בהודעת החיוב הקרובה, ותחייב בהתאם, רק החל מהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.

1.2 (נמחקה)

1.3 (נמחקה)

1.4 הזכאות לאמור בפסקת משנה 1.1.4 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

 

מיום 16.12.2009 עד יום 31.12.2009

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6879 מיום 24.3.2010 עמ' 958

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 3.901 4.045 3.378 3.472

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.449 5.650 4.718 4.850

1.1.3 בעל כל מ"ק נוסף 7.585 7.865 6.567 6.751

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.532

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.757 5.918

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 (נמחקה)

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו 7.377 7.584

4.4 לבתי מלון

4.040 4.153

 

מיום 16.12.2009

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6879 מיום 24.3.2010 עמ' 958

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.532 2.603

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 459

(1) מים לצריכה ביתית

באילת

שקלים חדשים שקלים חדשים

למ"ק למ"ק

1.1 לצורכי בית, לכל יחידת דיור –

1.1.1 בעד 8 מ"ק ראשונים או חלק מהם 4.045 3.472

1.1.2 בעד 7 מ"ק נוספים 5.650 4.850

1.1.3 בעד כל מ"ק נוסף 7.865 6.751

1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות, הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החודשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 (להלן – כמות מוגדלת).

1.2 (נמחקה)

1.3 (נמחקה)

1.4 הזכאות לאמור בפסקת משנה 1.1.4 תקום עם הגשת בקשה בכתב לרשות המקומית.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת –

התעריף למים לתעשיה, הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות, לפי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

שקלים חדשים

למ"ק

מעל הכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

2.2 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקה 2.1 הוצאת חלוקה בשיעור של 0.20

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הרשות המקומית –

בגבולות הכמות המוקצבת – התעריף למים לחקלאות הקבוע בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987, על פי העניין (להלן – המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת –

בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.36

בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת – המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.96

3.2 למשקי עזר –

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת –

כאמור בפסקה 3.1, לפי העניין.

3.3 רשות מקומית תגבה, נוסף על האמור בפסקאות 3.1 ו-3.2 הוצאות חלוקה בשיעור של 0.20

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1 לבתי חולים, לבתי מרחץ ולמקוואות – לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 2.603

4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני ביטחון, לבתי עלמין, למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, לרבות משרדים של מוסדות כאלה, למכבסות, לבריכות שחיה, לבניה באתרי הבניה, למלאכה ותעשיה זעירה בלא כמות מוקצבת ברישיון ההפקה, למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים, אולמי חתונות, חנויות, עסקים ומשרדים, לכל כמות המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לכל שימוש אחר שלא פורט בכללים אלה 5.918

4.3 לגינון ציבור מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית או ציבורית

4.3.1 (נמחקה)

4.3.2 בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו 7.584

4.4 לבתי מלון

4.153

(1) מים לכל מטרת צריכה או שימוש, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – יהיה סכום של 5.984 שקלים חדשים למטר מעוקב, שהוא צירוף הסכום 2.018 שקלים חדשים הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות, בתוספת – 3.966 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – יהיה סכום של 9.796 שקלים חדשים למטר מעוקב, שהוא צירוף הסכום 5.018 שקלים חדשים בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות, בתוספת – 4.778 שקלים חדשים למטר מעוקב.

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(2.3) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(1.4) תעריף לכמות מים נחרגת –

(א) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(ב) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות –

לכל כמות מים – 2.532 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של ספק מקומי שחלים עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה –

התעריפים למים לחקלאות, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי הכמויות הנקובות בסעיף 7(1)(ב) באותם כללים, והכל לפי סוג המים ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.20 שקלים חדשים למ"ק;

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הרשות המקומית בידי הספק המקומי כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הרשות המקומית בין הספק המקומי לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לרשות המקומית לספק המקומי כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, רשאית הרשות המקומית להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הרשות המקומית (להלן – הצריכה הממוצעת);

בעבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה; בעבור מים שלא נעשה בהם שימוש, כתוצאה מהנזילה הסמויה, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 8 מ"ק הראשונים לצורכי בית, כמפורט בכללים אלה;

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(5.3) נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך הספק המקומי את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הספק המקומי (להלן – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף המשולם בעד כמות מוכרת, כמפורט בכללים אלה; הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(6) דמי שימוש קבועים לחודש

6.1 לצריכה ביתית – 7.63

6.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק לחודש או למטה מזה לצריכה ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן המשתמש בלמעלה מ-3 מ"ק לחודש לצריכה ביתית, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים בפסקה 1.1 לפי העניין.

6.3 לכל שאר השימושים – 7.63

6.4 (1) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש שהוא פחות מ-7.63 שקלים חדשים ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

(2) צרכן שחויב בעבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום העולה על 7.63 שקלים חדשים, לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו כאמור.

(6) צרכן יחויב בעד 1.5 מ"ק מים לתקופה של חודש, גם אם צרך פחות מן הכמות האמורה באותה תקופה, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד כמות זו.

 

מיום 1.1.2010 עד יום 30.6.2010

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 465

החלפת פסקאות 4(1)(1.1), 4(1)(1.2)

הנוסח:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – יהיה הסכום של 4.614 שקלים חדשים למטר מעוקב שהוא הצירוף של הסכום של 1.080 בתוספת 3.534 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – יהיה הסכום של 8.431 שקלים חדשים למטר מעוקב, שהוא הצירוף של 4.080 בתוספת 4.351 שקלים חדשים למטר מעוקב.

 

מיום 1.7.2010

כללים (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1319

החלפת פסקאות 4(1)(1.1), 4(1)(1.2)

הנוסח הקודם:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – יהיה סכום של 5.984 שקלים חדשים למטר מעוקב, שהוא צירוף הסכום 2.018 שקלים חדשים הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות, בתוספת – 3.966 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – יהיה סכום של 9.796 שקלים חדשים למטר מעוקב, שהוא צירוף הסכום 5.018 שקלים חדשים בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות, בתוספת – 4.778 שקלים חדשים למטר מעוקב.

 

מיום 1.1.2010 עד יום 31.12.2013

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 465

הוספת פסקה 4(4)

הנוסח:

(4) למטרת תעשייה –

(4.1) לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי –

התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)(2.1) לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)(3) בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין;

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1316

4. התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות שמספקים ספקים מקומיים יהיו, לחודש, כמפורט להלן:

(1) מים לכל מטרת צריכה או שימוש מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.659 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 4.470 שקלים חדשים למ"ק.

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(2.3) בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(1.4) תעריף לכמות מים נחרגת –

(א) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(ב) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות –

לכל כמות מים – 2.532 שקלים חדשים 2.755 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 2.869 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של ספק מקומי שחלים עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה –

התעריפים למים לחקלאות, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי הכמויות הנקובות בסעיף 7(1)(ב) באותם כללים, והכל לפי סוג המים ולפי העניין;

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.20 שקלים חדשים 0.22 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.11.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 119

החלפת פסקה 4(2)

הנוסח הקודם:

(2) בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות –

2.755 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 2.869 שקלים חדשים למטר מעוקב;

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 401

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.659 3.477 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 4.470 4.204 שקלים חדשים למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) תעריף לכמות מים נחרגת –

(א) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(ב) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 2.755 שקלים חדשים למטר מעוקב, והחל בשנת 2011 – 2.869 2.901 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.22 0.222 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1073

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.477 3.476 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 4.204 4.362 שקלים חדשים למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 2.755 שקלים חדשים למטר מעוקב, והחל בשנת 2011 – 2.901 2.942 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.222 0.225 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 451

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 2.755 שקלים חדשים למטר מעוקב, והחל בשנת 2011 – 2.942 שקלים חדשים למטר מעוקב – 2.977 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.225 0.228 שקלים חדשים למ"ק;

(4) למטרת תעשייה –

(4.1) לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי –

התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)(2.1) לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)(3) בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין;

(4) למטרת תעשייה –

לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי – התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)3 לכללי מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית – לפי סעיף 7(2)4 לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין;

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1574

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.476 3.535 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 4.362 4.436 שקלים חדשים למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 2.977 3.028 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.228 0.232 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 344

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.535 3.036 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 4.436 3.953 שקלים חדשים למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.028 שקלים חדשים למטר מעוקב 3.063 שקלים חדשים למטר מעוקב

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.232 0.235 שקלים חדשים למ"ק;

(4) למטרת תעשייה –

לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי – התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)3 לכללי מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית – לפי סעיף 7(2)4 לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין;

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הספק המקומי כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הספק המקומי לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לספק המקומי כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך הספק המקומי את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הספק המקומי (להלן – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף המשולם בעד כמות מוכרת, כמפורט בכללים אלה הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)3.1.1.2 בכללי מקורות; הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד;

 

מיום 1.7.2013

כללים (מס' 3) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7263 מיום 30.6.2013 עמ' 1432

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.036 3.111 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.953 4.083 שקלים חדשים למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.063 שקלים חדשים למטר מעוקב 3.117 שקלים חדשים למטר מעוקב

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.235 0.239 שקלים חדשים למ"ק;

(4) למטרת תעשייה –

לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי – התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)3 ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)2 לכללי מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית – לפי סעיף 7(2)4 לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין;

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הספק המקומי כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הספק המקומי לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לספק המקומי כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך הספק המקומי את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הספק המקומי (להלן – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)3.1.1.2 בכללי מקורות הקבוע בסעיף 7(3)(ב) בפסקת משנה 3.1.1.2 בכללי מקורות; הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד;

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 379

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.111 3.088 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 4.083 3.933 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.117 שקלים חדשים למטר מעוקב 3.154 שקלים חדשים למטר מעוקב

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.239 0.242 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1438

ביטול פסקה 4(4)

הנוסח הקודם:

(4) למטרת תעשייה –

לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי – התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)2 לכללי מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית – לפי סעיף 7(2)4 לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין;

 

מיום 1.7.2014 עד יום 31.12.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014 הוראת שעה

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1438

הוספת פסקה 4(4)

הנוסח:

(4) למטרת תעשייה –

לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי – התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)2 לכללי מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית – לפי סעיף 7(2)4 לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין; ואולם בעד כל כמות מוקצית שמעבר ל-15,000 מ"ק מים שפירים לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – תעריפים כאמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1581

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.088 3.083 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.933 3.927 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.154 3.150 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.242 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 505

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 3.083 2.835 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.927 3.612 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.150 3.160 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.242 0.243 שקלים חדשים למ"ק;

(4) למטרת תעשייה –

לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי – התעריפים למים לתעשייה, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7(2)2 לכללי מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית – לפי סעיף 7(2)4 לכללי מקורות או בתוספת של 10% לקבוע בסעיף 7(2)3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין; ואולם בעד כל כמות מוקצית שמעבר ל-15,000 מ"ק מים שפירים לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – תעריפים כאמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1311

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה:

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.835 2.807 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.612 3.576 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.6 0.708 ש"ח למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.160 3.128 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.243 שקלים חדשים למ"ק;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.241 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 428

תעריפי מים חודשיים תעריפי ספק מקומי אחר

התעריפים למים שמספקים ספקים מקומיים יהיו, לחודש, כמפורט להלן התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) מים לכל מטרות צריכה או שימושים, שאינם מפורטים בכללים אלה: בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.807 2.933 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.576 3.645 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.708 0.702 ש"ח למ"ק;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 7.143 ש"ח למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) ו-(1.2) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) עד (1.2ב)

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין;

(ב) הוראות אלה לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת משנה (א), המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידו, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ד) תעריף לכמות מים נחרגת –

(1) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(2) בשיעור שעולה על 8% - 150% מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה חריגה;

(1.4) (נמחקה);

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.128 3.085 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג ספק המים, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(ב) לבית חולים אחד מאלה:

(1) לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(2) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים, ב-1 באוקטובר, אחת לשנתיים, את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, בתקופה העוקבת, בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(ד) בית חולים יגיש לספק המים, אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)(1) או את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)(2), לפי העניין; ב-1 בנובמבר, אחת לשנתיים, יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי פסקאות משנה (ב)(1) או (ב)(2), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת;

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.241 0.240 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1486

4. התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.933 2.926 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.645 3.637 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 ש"ח למ"ק;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 7.143 6.867 ש"ח למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.085 3.078 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.240 0.239 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 435

4. התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.926 2.895 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.637 3.606 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.994 ש"ח למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.078 3.085 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.239 0.240 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2017

פסקה 4(1)(1.1) מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1279

4. התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.895 2.721 שקלים חדשים למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.085 3.112 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.240 0.242 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 611

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.721 2.659 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.606 3.573 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2234

4. התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.659 2.689 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.573 3.612 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.994 ש"ח למ"ק;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 6.867 6.932 ש"ח למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.112 3.141 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.242 0.244 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1662

4. התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.689 2.746 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.612 3.707 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.994 ש"ח למ"ק, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 6.932 6.959 ש"ח למ"ק;

(5) צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

5.1 קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי הספק המקומי כדלקמן:

בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד-המים הנפרדים בנכס;

במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין הספק המקומי לבין כל הצרכנים בנכס, או באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת, הנראית לספק המקומי כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

5.2 צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בפסקה 5.1, תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת, לה משמשים המים בנכס;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך הספק המקומי את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הספק המקומי (להלן – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף הקבוע בסעיף 7(3)(ב) בפסקת משנה 3.1.1.2 בכללי מקורות; ולצרכן ביתי – עד 100 מטרים מעוקבים מעל אותה כמות; ישולם התעריף הקבוע בעד כמות מוכרת לצריכה ביתית לפי סעיף 3(1)(א) לכללי תאגידים ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן בסעיף זה – מלכ"ר) – בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ ולצרכן ביתי מעבר לכמות שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה (2) – תעריף בסכום 1 ש"ח למטר מעוקב ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כ-בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ, הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד;

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2020

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1662

4. התעריפים לכל מ"ק מים שמספק ספק מקומי אחר יהיו כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.746 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.707 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.994 ש"ח למ"ק, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 6.959 ש"ח למ"ק;

(1.3) על אף האמור בפסקאות משנה (1.1) עד (1.2ב) –

(א) מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין 50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו היתה צריכת מים שפירים;

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3450

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.746 2.806 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.707 3.767 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.994 ש"ח למ"ק, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 6.959 7.065 ש"ח למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.141 3.182 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.244 0.247 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 271

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.806 2.831 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.767 3.792 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.702 0.819 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.994 1.112 ש"ח למ"ק, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 7.065 7.634 ש"ח למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.182 3.161 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.247 0.245 שקלים חדשים למ"ק;

5.3 נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך הספק המקומי את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת הספק המקומי (להלן – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת, ולצרכן ביתי – עד 100 מטרים מעוקבים מעל אותה כמות; ישולם התעריף הקבוע בעד כמות מוכרת לצריכה ביתית לפי סעיף 3(1)(א) לכללי תאגידים ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן בסעיף זה – מלכ"ר) – בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ ולצרכן ביתי מעבר לכמות שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה (2) שמעבר ל-100 מטרים מעוקבים מעל הכמות הממוצעת – תעריף בסכום 1 ש"ח למטר מעוקב ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כ-בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ, הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד;

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1664

(1) בעד צריכה אחרת –

(1.1) בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.1) לכללי מקורות בתוספת – 2.831 2.813 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2) בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת – הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום הנקוב בסעיף (7)(3)(ב)(3.1.1.2) לכללי מקורות בתוספת – 3.792 3.773 שקלים חדשים למ"ק;

(1.2א) על אף האמור בפסקת משנה (1.2), בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת ומעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – התעריף המתקבל בפסקת משנה (1.2) בהפחתה של 0.819 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 1.112 ש"ח למ"ק, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(1.2ב) על אף האמור בפסקאות משנה (1.2) ו-(1.2א), בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים ברישיון – 7.634 ש"ח למ"ק;

(2) בעד בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות – לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין – 3.161 3.135 שקלים חדשים למטר מעוקב –

(3) למטרת חקלאות –

(3.1) למעט אם נאמר אחרת, תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה, או מועצה מקומית יהיו התעריפים – לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים בכללי מקורות, לפי התעריפים, הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף 7(1) באותם כללים, ולפי העניין;

(3.2) ספק מקומי כאמור בפסקת משנה (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת משנה (3.1) ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.245 0.243 שקלים חדשים למ"ק;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

4א.     (בוטל).

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 461

הוספת סעיף 4א

 

מיום 1.1.2010 עד יום 1.5.2010

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 465

(ט) במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה בכל שנה במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה שלאחר יום פרסום כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון), התש"ע-2009, ישלח הספק המקומי בדואר לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה שבה יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 2.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לספק המקומי לפי הוראות סעיף קטן (ג), בשינויים המחויבים; בהודעה כאמור יובהרו לצרכן הוראות סעיפים קטנים (י) עד (י"א).

(י) הספק המקומי יראה החל ביום התחילה את מספר הנפשות המוכר לפי דיווח הצרכן לספק המקומי על מספר הנפשות המוכר ביחידת דיור לפי טופס הדיווח ששלח לו, לעניין היטל בשל צריכת מים עודפת כמשמעותו בפרק כ"א לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, או לפי חישוב של שתי נפשות אם לא דיווח הצרכן כאמור; ואולם אם דיווח הצרכן כאמור בסעיף קטן (ט) עד 15 ימים מן המועד האחרון לתשלום לפי הודעת החיוב, יהיה מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור החל ביום התחילה לפי הדיווח.

(יא) על אף האמור בסעיף זה, מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור לא יפחת משתיים.

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1317

(ג) קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלח לספק המקומי בדואר, בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, את הדיווח לפי הטופס האמור בסעיף קטן (ב), כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – תמצית מרשם), של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים; והכל כך שיתקבלו אצל הספק המקומי בתוך שישים ימים; לא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה, יהיה מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור, החל באחד בינואר של השנה העוקבת, שתי נפשות.

(ג1) צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו (בסעיף קטן זה – מקום מגוריו הרשום), ישלח לספק המקומי במקום מגוריו בפועל –

(1) דיווח לפי הוראות סעיף קטן (ג);

(2) מסמך המאמת, להנחת דעת הספק המקומי, את מקום מגוריו בפועל; יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, כמסמך מאמת לעניין זה;

(3) אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום הממוען לספק המקומי במקום מגוריו בפועל, כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

(ד) היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לספק המקומי, במקום תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (ג), צילום של דרכונו וכן אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:

א. תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;

ב. ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

(ה) הצרכן ידווח לספק המקומי על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור; דוח כאמור יכלול את כל הפרטים כאמור בסעיף קטן (ג) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) וייערך לפי מתכונת הדיווח הקבועה בו.

(ו) בתוך 21 ימים מהיום שבו קיבל הספק המקומי דוח כאמור בסעיף קטן (ג) או (ה), ימסור לצרכן, בדואר בהודעת החיוב או באמצעי שבו העביר לו הצרכן את הדוח האמור, הודעה על מספר הנפשות שהוא מכיר בהן; הספק המקומי יציין בכל הודעת חיוב של אותו צרכן את מספר הנפשות כאמור.

(ו) קיבל הספק המקומי דיווח כאמור בסעיפים קטנים (ג), (ג1) או (ה), ימסור לצרכן בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהוא מכיר בהן וכן יציין בכל הודעת חיוב של צרכן את מספר הנפשות המוכר, לרבות עדכונו לפי הוראות סעיף קטן (ז); בכל מקרה שבו דיווח הצרכן כאמור אינו תואם את האסמכתאות שהתקבלו, ימסור הספק המקומי לצרכן, סמוך ככל שניתן ממועד שקיבל את הדיווח ממנו, בדואר או באמצעי שבו הועבר לו הדיווח כאמור, הודעה כי נמצאה אי-התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו ומספר הנפשות שניתן להכיר בהן.

(ז) שינה הספק המקומי את מספר הנפשות המוכר הרשומות אצלו כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדוח לפי סעיף קטן (ה), יחול אותו שינוי למן הודעת החיוב הקרובה לאחר הודעת הצרכן כאמור, ואולם אם מסר הצרכן מסמכים ונתונים המאמתים את השינוי האמור לתקופת 30 הימים שקדמה למועד הדוח, יחול השינוי האמור גם על תקופה זו.

(ז) שינה הספק המקומי את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלו כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה, יחול אותו שינוי לגבי צריכת המים המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף 6(ב), מיום קבלת הדיווח במשרדי הספק המקומי; ואולם אם מסר הצרכן נתונים או מסמכים המאמתים, להנחת דעת הספק המקומי, את השינוי לתקופה שקדמה למועד קבלת הדיווח כאמור, יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת תקופת החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר; יראו בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או פטירה, כמסמך מאמת לעניין פסקה זו; על אף האמור, במהלך השנה הראשונה ביום התחילה ובכל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי תקופות חיוב הקודמות לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר; ורשאי ספק המים לעדכן את העדכון החיוב בעקבות האמור על דרך של קיזוז בהודעת החיוב הקרובה.

(ח) ראה הספק המקומי כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח בידי הצרכן הביתי כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לו, יודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב הקרובה, ויחייב את הצרכן בהתאם, רק החל בהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.

(ט) במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה בכל שנה, ישלח הספק המקומי בדואר לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה שבה יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 2.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לספק המקומי לפי הוראות סעיף קטן (ג) סעיפים קטנים (ג) או (ג1), בשינויים המחויבים.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1073

(ט) במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה בכל שנה, ישלח הספק המקומי בדואר לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה שבה יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 2.5 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לספק המקומי לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) או (ג1), בשינויים המחויבים.

 

מיום 16.9.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7409 מיום 17.8.2014 עמ' 1649

הוספת סעיף קטן 4א(י)

 

מיום 1.1.2016

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1311

ביטול סעיף 4א

הנוסח הקודם:

מספר נפשות מוכר ביחידת דיור

4א. (א) מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן מים יוכר לעניין צריכה ביתית בהתאם להוראות סעיף זה.

(ב) אחת לשלוש שנים, החל ביום התחילה ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, ישלח ספק מקומי, בדואר, לכל צרכן לכתובתו שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה לעניין חובתו לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, לפי טופס הדיווח שצורף להודעה האמורה, וכן להצהיר על נכונות הפרטים הנכללים בו; טופס הדיווח שיצורף להודעה יהיה לפי נוסח שיפרסם מנהל רשות המים, באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(ג) קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלח לספק המקומי בדואר, בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, את הדיווח לפי הטופס האמור בסעיף קטן (ב), כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – תמצית מרשם), של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעיד על שמם ומקום מגוריהם, ולגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים; והכל כך שיתקבלו אצל הספק המקומי בתוך שישים ימים; לא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה, יהיה מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור, החל באחד בינואר של השנה העוקבת, שתי נפשות.

(ג1) צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו (בסעיף קטן זה – מקום מגוריו הרשום), ישלח לספק המקומי במקום מגוריו בפועל –

(1) דיווח לפי הוראות סעיף קטן (ג);

(2) מסמך המאמת, להנחת דעת הספק המקומי, את מקום מגוריו בפועל; יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, כמסמך מאמת לעניין זה;

(3) אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום הממוען לספק המקומי במקום מגוריו בפועל, כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

(ד) היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לספק המקומי, במקום תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (ג), צילום של דרכונו וכן אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:

א. תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;

ב. ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

(ה) הצרכן ידווח לספק המקומי על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור; דוח כאמור יכלול את כל הפרטים כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) וייערך לפי מתכונת הדיווח הקבועה בו.

(ו) קיבל הספק המקומי דיווח כאמור בסעיפים קטנים (ג), (ג1) או (ה), ימסור לצרכן בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהוא מכיר בהן וכן יציין בכל הודעת חיוב של צרכן את מספר הנפשות המוכר, לרבות עדכונו לפי הוראות סעיף קטן (ז); בכל מקרה שבו דיווח הצרכן כאמור אינו תואם את האסמכתאות שהתקבלו, ימסור הספק המקומי לצרכן, סמוך ככל שניתן ממועד שקיבל את הדיווח ממנו, בדואר או באמצעי שבו הועבר לו הדיווח כאמור, הודעה כי נמצאה אי-התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו ומספר הנפשות שניתן להכיר בהן.

(ז) שינה הספק המקומי את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלו כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה, יחול אותו שינוי לגבי צריכת המים המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף 6(ב), מיום קבלת הדיווח במשרדי הספק המקומי; ואולם אם מסר הצרכן נתונים או מסמכים המאמתים, להנחת דעת הספק המקומי, את השינוי לתקופה שקדמה למועד קבלת הדיווח כאמור, יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת תקופת החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר; יראו בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או פטירה, כמסמך מאמת לעניין פסקה זו; על אף האמור, במהלך השנה הראשונה ביום התחילה ובכל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי תקופות חיוב הקודמות לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר; ורשאי ספק המים לעדכן את העדכון החיוב בעקבות האמור על דרך של קיזוז בהודעת החיוב הקרובה.

(ח) ראה הספק המקומי כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח בידי הצרכן הביתי כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לו, יודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב הקרובה, ויחייב את הצרכן בהתאם, רק החל בהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.

(ט) במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה בכל שנה, ישלח הספק המקומי בדואר לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, הודעה שבה יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לספק המקומי לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) או (ג1), בשינויים המחויבים.

(י) ספק מקומי יציין בכל חשבון תקופתי של צרכן מהו מספר הנפשות הרשות אצלו וכי באפשרותו של צרכן לפנות אל הספק בבקשה לשנות את מספר הנפשות המוכר הרשום אצלו בצירוף האסמכתאות הנדרשות לפי סעיפים קטנים (ג) עד (ד), לפי העניין.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

4ב.     (בוטל).

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 462

הוספת סעיף 4ב

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1318

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.1 בסך 1.05 בסך כל מספר הנפשות שדיווח עליו הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל רשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ב-30, בהפחתה של ההפרש שבין כמות המים שהוכרה לספק המקומי לשנה הנוכחית ובין הכמות שהוא דיווח על מכירתה בפועל, ושהיה זכאי למכור לצרכניו לפי כללים אל בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1073

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.05 בסך כל מספר הנפשות שדיווח עליו הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל רשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ב-30, בהפחתה של ההפרש שבין כמות המים שהוכרה לספק המקומי לשנה הנוכחית ובין הכמות שהוא דיווח על מכירתה בפועל, ושהיה זכאי למכור לצרכניו לפי כללים אל בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.05 בסך כל מספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לספק המקומי עד לשנה הנוכחית לבין כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לספק מקומי למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה אצל הספק המקומי, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערך לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.

(ד) שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר הספק המקומי מספק להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר הספק המקומי בפועל לצרכניו והיה זכאי למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווח לפי סעיף זה, יקבע לספק המקומי מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א).

(ה) לא העביר ספק מקומי דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ר המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), מחצית מכמות המים שהוכרה לו לשנה השוטפת, ואולם לגבי ספק מקומי שהגיש דוח במועד מאוחר יותר וטרם סיום השנה העוקבת, תהיה כמות המים המוכרת, בהפחתת כמות המים המיוחסת לתקופה שלגביה לא ניתן דיווח במועד.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 451

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.05 1.02 בסך כל מספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לספק המקומי עד לשנה הנוכחית לבין כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

 

מיום 17.12.2012

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7192 מיום 17.12.2012 עמ' 312

4ב. (א) ספק מקומי יגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה לא יאוחר מן האחד בנובמבר מ-15 בנובמבר, דוח חתום ביד מורשה החתימה שלו ומאומת בתצהיר, שפורטו בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבל מדוחות הצרכנים לפי סעיף 4א, נכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה, וכן כמות המים במטרים מעוקבים אשר הספק המקומי מכר בפועל והיה זכאי למכור לצרכניו לפי כללים אלה, בתעריף כאמור בסעיף 4(1)(1.1), בתקופה שמ-1 באוקטובר של השנה הקודמת עד ה-30 בספטמבר של השנה השוטפת, לפי טופס ומתכונת דיווח שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט שלה, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה.

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.02 בסך כל מספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לספק המקומי עד לשנה הנוכחית לבין כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לספק מקומי למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה אצל הספק המקומי, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערך לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.

(ד) שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר הספק המקומי מספק להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר הספק המקומי בפועל לצרכניו והיה זכאי למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווח לפי סעיף זה, יקבע לספק המקומי מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א).

(ה) לא העביר ספק מקומי דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ר המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), מחצית שמונים אחוזים מכמות המים שהוכרה לו לשנה השוטפת, ואולם לגבי ספק מקומי שהגיש דוח במועד מאוחר יותר וטרם סיום השנה העוקבת, תהיה כמות המים המוכרת, בהפחתת כמות המים המיוחסת לתקופה שלגביה לא ניתן דיווח במועד ולפני יום 1 ביוני של השנה העוקבת, רשאי מנהל הרשות להעמיד את הכמות המוכרת לספק על תשעים אחוזים מהכמות שיש לקבוע בהתאם להוראת סעיף קטן (ב); החלטת מנהל הרשות תיעשה בשים לב לתפקודו של ספק המים ולמילוי חובותיו לפי כל דין.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 505

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.02 בסך כל מספר תחושב במכפלת 42 במספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לספק המקומי עד לשנה הנוכחית לבין כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

 

מיום 1.1.2016

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1311

ביטול סעיף 4ב

הנוסח הקודם:

כמות מוכרת לספק מקומי

4ב. (א) ספק מקומי יגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה לא יאוחר מ-15 בנובמבר, דוח חתום ביד מורשה החתימה שלו ומאומת בתצהיר, שפורטו בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבל מדוחות הצרכנים לפי סעיף 4א, נכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה, וכן כמות המים במטרים מעוקבים אשר הספק המקומי מכר בפועל והיה זכאי למכור לצרכניו לפי כללים אלה, בתעריף כאמור בסעיף 4(1)(1.1), בתקופה שמ-1 באוקטובר של השנה הקודמת עד ה-30 בספטמבר של השנה השוטפת, לפי טופס ומתכונת דיווח שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט שלה, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה.

(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב במכפלת 42 במספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לספק המקומי עד לשנה הנוכחית לבין כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לספק מקומי למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה אצל הספק המקומי, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערך לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.

(ד) שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר הספק המקומי מספק להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר הספק המקומי בפועל לצרכניו והיה זכאי למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווח לפי סעיף זה, יקבע לספק המקומי מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א).

(ה) לא העביר ספק מקומי דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ר המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), שמונים אחוזים מכמות המים שהוכרה לו לשנה השוטפת, ואולם לגבי ספק מקומי שהגיש דוח במועד מאוחר יותר ולפני יום 1 ביוני של השנה העוקבת, רשאי מנהל הרשות להעמיד את הכמות המוכרת לספק על תשעים אחוזים מהכמות שיש לקבוע בהתאם להוראת סעיף קטן (ב); החלטת מנהל הרשות תיעשה בשים לב לתפקודו של ספק המים ולמילוי חובותיו לפי כל דין.

תעריפים בעד מים המשמשים לשירותי כבאות והצלה כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

4ג.     בלי לגרוע מהחיוב בעד שירותי מים וביוב שמספק ספק מקומי לתחנות כיבוי אש, ספק מקומי רשותי או ספק מקומי אחר יחייב את רשות הכבאות וההצלה בתעריף הקבוע בסעיף 4(1)(1.2), לפי העניין –

(1)  בעד מים שסיפק לאתרי מילוי כבאיות – לפי כמות המים שנמדדה;

כללים תשע"ט-2018

(2)  בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, בכל שנה – כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר הנפשות בתחומו או בתחום הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל, לפי העניין, לפי הרשום ברשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, העדכני ליום שקדם למשלוח הודעת החיוב;

(3)  בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה במקרים שמנהל הרשות, בהתייעצות עם הנציב, הגדיר כאירועי כבאות חריגים – לפי אומדן של הספק המקומי שאישר הממונה.

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2234

הוספת סעיף 4ג

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1662

(2) בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, בכל שנה – כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר הנפשות בתחומו או בתחום הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל, לפי העניין, לפי הרשום במרשם האוכלוסין העדכני לפי הרשום ברשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, העדכני ליום שקדם למשלוח הודעת החיוב;

אחזקת מערכות מים או ביוב כללים תש"ע-2009 כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

5.    (א)  ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.091 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

 

 

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 3) תשע"א-2011 כללים תשע"ב-2011 כללים תשע"ה-2014 כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

          (ב)  ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.707 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.292 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

כללים תשע"ה-2014

          (ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הממונה, באישור מועצת הרשות הממשלתית, לאשר לספק מקומי לעשות שימוש בכספים המועברים לפי סעיף קטן (ב), בתנאים ולתקופה שיורה.

כללים תשע"ה-2014

          (ב2) הוראה כאמור בסעיף קטן (ב1) תינתן בשים לב למצב משק המים והביוב בתחום הספק האמור, וליעילות ניהול משק המים והביוב בידי אותו ספק, ובהתקיים התנאים האלה:

(1)   אם הספק הוא עירייה או מועצת מקומית, ההפחתה או ההעברה התבקשו בשל השקעות במערכות המים או הביוב בתחומו, והממונה נוכח לדעת כי יש הכרח או דחיפות בביצוען;

(2)   אם הספק הוא אגודה שיתופית – לאחר שקוימה היוועצות עם רשם האגודות השיתופיות, כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות.

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010 כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

          (ג)   ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.436 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010

          (ד)  אין בגביית תשלומים בעבור הקרן לפי סעיף זה כדי לבטל תשלומים אחרים בעבור שירותי מים או ביוב שאותם גובה הספק המקומי כדין לפי חוקי עזר.

כללים (מס' 2)  תש"ע-2010

          (ה)  ספק מקומי הגובה תשלומים בעד שירותי מים או ביוב לפי חוקי עזר יעביר את הכספים שגבה לחשבון נפרד ויחולו לגבי ניהול הכספים בחשבון הוראות סעיף קטן (ג).

מיום 6.7.1995

תק' תשנ"ח-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5689 מיום 6.7.1995 עמ' 1582

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים המפורטים להלן בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים:

שקלים חדשים למ"ק

מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים 0.10

מים לתעשיה ולחקלאות 0.05

(ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), בעד כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 8% לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 

מיום 15.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5782 מיום 5.9.1996 עמ' 1534

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים המפורטים להלן בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים:

שקלים חדשים למ"ק

מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים 0.12

מים לתעשיה ולחקלאות 0.06

(ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), בעד כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 8% לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 

מיום 9.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 383

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים המפורטים להלן בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים:

שקלים חדשים למ"ק

מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים 0.13

מים לתעשיה, לחקלאות ולבתי מלון 0.065

(ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), בעד כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 8% לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 

מיום 29.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5996 מיום 29.8.1999 עמ' 1144

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים המפורטים להלן בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים:

שקלים חדשים למ"ק

מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים 0.14

מים לתעשיה, לחקלאות ולבתי מלון 0.07

(ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), בעד כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 8% לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים הבאים בעבור שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים:

שקלים חדשים למ"ק

מים לצריכה ביתית, לשירותים ולשירותים ציבוריים 0.15

מים לתעשיה, לחקלאות ולבתי מלון 0.075

(ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בתקנת משנה (א), עבור כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 8% לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 463

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

גביה בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים

5. (א) רשות מקומית תגבה מצרכניה את הסכומים המפורטים להלן בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים:

שקלים חדשים

     למ"ק     

מים לצריכה ביתית, לשירותים, לשירותים ציבוריים 0.21

מים לתעשיה ולבתי מלון 0.135

מים לחקלאות 0.075

(ב) רשות מקומית המפיקה מים בעצמה, תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), בעד כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי פחת בשיעור של 8% לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות מקומיות, הפועלת באישורם של מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב והמנהל הכללי של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.

 

מיום 1.1.2010 עד יום 30.6.2010

כללים תש"ע-2009 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 465

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק – בניכוי פחת בשיעור של 8% - סכום של 2.079 1.943 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד שיקום, תחזוקה ופיתוח של מערכות מים וביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, יעביר בעד מים שסיפק, סכום של 2.079 1.943 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש להשקעות למטרת שיקום, תחזוקה ופיתוח של מערכות מים וביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1318

גבייה בעד שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב אחזקת מערכות מים או ביוב

5. (א) ספק מקומי שהוא רשות מקומית שלא הקימה חברה ושחלות עליה שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, תגבה מצרכניה נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.075 שקלים חדשים למ"ק, בעד שיקום, חידוש, תחזוקה 0.083 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% - סכום של 2.079 שקלים חדשים 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.975 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד שיקום, תחזוקה ופיתוח של מערכות מים וביוב בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 2.079 שקלים חדשים 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.975 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש להשקעות למטרת שיקום, תחזוקה ופיתוח של מערכות מים וביוב בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

(ד) אין בגביית תשלומים בעבור הקרן לפי סעיף זה כדי לבטל תשלומים אחרים בעבור שירותי מים או ביוב שאותם גובה הספק המקומי כדין לפי חוקי עזר.

(ה) ספק מקומי הגובה תשלומים בעד שירותי מים או ביוב לפי חוקי עזר יעביר את הכספים שגבה לחשבון נפרד ויחולו לגבי ניהול הכספים בחשבון הוראות סעיף קטן (ג).

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 401

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, תגבה מצרכניה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.083 0.084 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.975 1.997 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ומועצה מקומית תעשייתית, יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.975 1.997 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1073

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.084 0.085 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.997 2.025 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה בתוספת הצמדה למדד וריבית בשיעור של 2% לשנה.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ומועצה מקומית תעשייתית, יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.997 2.025 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 451

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.085 0.086 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 2.025  שקלים חדשים למ"ק סכום של 1.600 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת הצמדה למדד וריבית בשיעור של 2% לשנה בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ומועצה מקומית תעשייתית, יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 1.897 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 2.025 שקלים חדשים למ"ק סכום של 1.600 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1574

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.086 0.087 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 1.600 1.627 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ומועצה מקומית תעשייתית, יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 1.600 1.627 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 344

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.087 0.088 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 1.627 שקלים חדשים למ"ק סכום של 0.42 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הממונה, באישור מועצת הרשות הממשלתית, לאשר לספק מקומי שאינו עירייה או מועצת מקומית לעשות שימוש בכספים המועברים לפי סעיף קטן (ב), בתנאים ולתקופה שיורה; אישור כאמור לגבי ספק מקומי שהוא אגודה שיתופית המספקת מים יינתן רק לאחר שהממונה התייעץ עם רשם האגודות כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות; הממונה יפעיל את סמכותו בשים לב למצב משק המים והביוב בתחום הספק האמור, וליעילות ניהול משק המים והביוב לרבות הפקת המים ואספקתם בידי אותו ספק.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ומועצה מקומית תעשייתית, יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 1.627 שקלים חדשים למ"ק סכום של 0.42 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2013

כללים (מס' 3) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7263 מיום 30.6.2013 עמ' 1432

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.088 0.090 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 0.42 0.43 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 379

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.090 0.091 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ג) ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ומועצה מקומית תעשייתית שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.42 שקלים חדשים למ"ק סכום של 0.43 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1582

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 0.43 0.429 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.43 0.429 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 505

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 0.429 0.430 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הממונה, באישור מועצת הרשות הממשלתית, לאשר לספק מקומי שאינו עירייה או מועצת מקומית לעשות שימוש בכספים המועברים לפי סעיף קטן (ב), בתנאים ולתקופה שיורה; אישור כאמור לגבי ספק מקומי שהוא אגודה שיתופית המספקת מים יינתן רק לאחר שהממונה התייעץ עם רשם האגודות כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות; הממונה יפעיל את סמכותו בשים לב למצב משק המים והביוב בתחום הספק האמור, וליעילות ניהול משק המים והביוב לרבות הפקת המים ואספקתם בידי אותו ספק.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הממונה, באישור מועצת הרשות הממשלתית, לאשר לספק מקומי לעשות שימוש בכספים המועברים לפי סעיף קטן (ב), בתנאים ולתקופה שיורה.

(ב2) הוראה כאמור בסעיף קטן (ב1) תינתן בשים לב למצב משק המים והביוב בתחום הספק האמור, וליעילות ניהול משק המים והביוב בידי אותו ספק, ובהתקיים התנאים האלה:

(1) אם הספק הוא עירייה או מועצת מקומית, ההפחתה או ההעברה התבקשו בשל השקעות במערכות המים או הביוב בתחומו, והממונה נוכח לדעת כי יש הכרח או דחיפות בביצוען;

(2) אם הספק הוא אגודה שיתופית – לאחר שקוימה היוועצות עם רשם האגודות השיתופיות, כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.429 0.430 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1311

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.091 0.090 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 0.430 0.426 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.430 0.426 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 428

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – סכום של 0.426 שקלים חדשים אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.825 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.427 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.426 0.427 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1486

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.825 0.823 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.427 0.426 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.427 0.426 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 436

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.823 0.825 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.426 0.427 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.426 0.427 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1279

(א) ספק מקומי שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, יגבה מצרכניו נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה, לגבי מים לחקלאות – 0.090 0.091 שקלים חדשים למ"ק, בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב ופיתוח מערכות מים וביוב.

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.825 0.832 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.427 0.431 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.427 0.431 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 611

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.832 0.885 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.431 0.433 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2234

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.885 0.822 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.433 0.368 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.431 0.435 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1662

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.822 0.829 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר – 0.368 0.367 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.435 0.437 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3450

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.829 0.676 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר –0.367 0.286 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.437 0.443 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 271

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.676 0.712 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר –0.286 0.305 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.443 0.440 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1664

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה לרבות מי שבא במקומו לאספקת המים בתחומו ולמעט מועצה מקומית תעשייתית, המפיק מים בעצמו, יעביר בעד מים שהפיק, בתום כל רבעון – בניכוי פחת בשיעור של 8% – אם הוא ספק מקומי רשותי – 0.712 0.707 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר –0.305 0.292 ש"ח למ"ק – למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, וכן את הסכומים שעליו לגבות כאמור בסעיף קטן (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, לחשבון נפרד שבבעלותו, ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש בכספים כאמור; עם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמור, יעביר לה הספק המקומי, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, את סכום הכספים כאמור, בתוספת ריבית; לעניין זה, "ריבית" – ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת מזמן לזמן, ברשומות ובהפחתה של 1.25%.

(ג) ספק מקומי שלא מנוי בסעיף קטן (א), יעביר בעד מים שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, בתום כל רבעון, סכום של 0.440 0.436 שקלים חדשים למ"ק לכל המטרות והשימושים, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומו; ספק מקומי כאמור, לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו.

גביה על פי קריאת מדי מים כללים תשס"ז-2007 כללים תש"ע-2009

6.    (א)  ספק מקומי יגבה את התעריפים המפורטים בכללים אלה אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה אחת לחודשיים לפחות בהתאם לתקנות מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988, ובסמוך למתן הודעה לצרכנים על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות אחת לחודשיים לפחות (להלן - ההודעה לצרכנים); לא יגבה ספק מקומי תעריפי מים לפי כללים אלה בכל דרך אחרת.

          (ב)  חל שינוי בתעריפי המים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחסת ההודעה לצרכנים, יראו את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה, כאמור, והצרכן יחויב לשלם את התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ואת התעריף החדש בעד הימים למן יום השינוי.

מיום 31.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6583 מיום 1.5.2007 עמ' 784

(א) רשות מקומית תגבה את התעריפים המפורטים בתקנות אלה בכללים אלה אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה אחת לחודשיים לפחות בהתאם לתקנות מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988, ובסמוך למתן הודעה לצרכנים על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות אחת לחודשיים לפחות (להלן - ההודעה לצרכנים); לא תגבה רשות מקומית תעריפי מים לפי תקנות אלה כללים אלה בכל דרך אחרת.

 

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 463

(א) רשות מקומית תגבה ספק מקומי יגבה את התעריפים המפורטים בכללים אלה אך ורק על פי קריא מדי מים, שנעשה אחת לחודשיים לפחות בהתאם לתקנות מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח-1988, ובסמוך למתן הודעה לצרכנים על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות אחת לחודשיים לפחות (להלן - ההודעה לצרכנים); לא תגבה רשות מקומית לא יגבה ספק מקומי תעריפי מים לפי כללים אלה בכל דרך אחרת.

פרסום תעריפים כללים (מס' 2) תש"ע-2010

6א.     (א)  מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה לעניין התעריפים שהתקבלו –

(1)   לפי סעיף 4(1)(1.1) – לכמות שעד לכמות המוכרת;

כללים תשע"ד-2013

(2)   לפי סעיף 4(1)(1.2) ו-4(1)(1.2א) – לכמות שמעל לכמות המוכרת.

          (ב)  פורסמה הודעה כאמור, יראו בה כמחייבת לעניין התעריפים הנקובים בה.

מיום 1.7.2010

כללים (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1318

הוספת סעיף 6א

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 379

החלפת פסקה 6א(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) לפי סעיף 4(1)(1.2) – לכמות שמעל לכמות המוכרת.

כללים תש"ע-2009

7.    (בוטל).

מיום 1.1.2010

כללים תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 463

ביטול סעיף 7