נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים),
תשנ"ח-1998

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – מניעת זיהום מים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת הפרדת זרמים

סעיף 2

2

Go

איסור הזרמת תמלחות

סעיף 3

2

Go

בקרה על תמלחת מחליף יונים

סעיף 3א

3

Go

מחליף יונים ביתי

סעיף 3ב

3

Go

עונשין

סעיף 4

3

Go

תחילה

סעיף 5

3

Go

הוראות מעבר

סעיף 6


תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים),
תשנ"ח-1998*

תק' תשס"ד-2004

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(2) ו-(3) לחוק המים, תשי"ט-1959 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם שר הבריאות ושר התעשיה והמסחר, בידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת ובאישורה לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(2) ו-(3) לחוק המים, תשי"ט-1959 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם שר הבריאות ושר התעשיה והמסחר, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת ובאישורה לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מחליף יונים" – מיתקן או מיתקנים לריכוך ולהוצאת מינרלים ממים המסופקים למפעל, בשיטת חילוף יונים על גבי שרף, המייצר תמלחת בתהליך ריענונו;

תק' תשס"ד-2004

          "מחליף יונים ביתי" – מחליף יונים המיועד לשימוש ביתי, למעט מחליף יונים הנמצא במדיח כלים ביתי;

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

הוספת הגדרת "מחליף יונים ביתי"

תק' תשס"ד-2004

          "ממונה" – מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

הוספת הגדרת "ממונה"

          "מערכת ביוב" – מערכת המשמשת לאיסוף, טיפול וסילוק שפכים;

          "מפעיל" – כל אחד מאלה:

(1)   בעל רשיון עסק, כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, של מפעל;

(2)   אדם שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל;

          "מפעל" – מקום שבו עושים מלאכה, מייצרים מוצרים או נותנים שירותים, באופן הגורם ליצירת תמלחת;

          "מקור מים" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק, למעט בריכת אידוי כמשמעותה בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכת אידוי ואגירה), תשנ"ז-1997, המשמשת לריכוז תמלחת לפני סילוקה לים;

תק' תשס"ד-2004

          "ריענון" – תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית, דרך מחליף יונים לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו;

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

החלפת הגדרת "ריענון"

הנוסח הקודם:

"ריענון" – תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת דרך מחליף יונים לשם הדחת הקטיונים הדו-ערכיים שנסחפו על-גבי השרף בקטיונים חד-ערכיים לצורך הכשרתו מחדש לפעולת ריכוך מים;

          "שרף" – חומר המשמש לספיחת קטיונים;

תק' תשס"ד-2004

          "תמלחת" – אחד מאלה:

(1)   שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים בכמות העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה;

(2)   שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת;

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

החלפת הגדרת "תמלחת"

הנוסח הקודם:

"תמלחת" – שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים או שפכים במכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון, בורסקאות או טקסטיל, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת;

תק' תשס"ד-2004

          "תמלחת טקסטיל" – (נמחקה);

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

מחיקת הגדרת "תמלחת טקסטיל"

תק' תשס"ד-2004

          "תמלחת מזון ובורסקאות" – שפכים שמקורם בתהליכי הכשרת בשר, ייצור חמוצים, שימורים וטחינה, ייצור גבינות מלוחות, ועיבוד דגים או עורות;

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

"תמלחת מזון ובורסקאות" – שפכים שמקורם בתהליכי הכשרת בשר, ייצור חמוצים, שימורים וטחינה, ייצור גבינות מלוחות, ועיבוד דגים או עורות;

          "תמלחת מחליף יונים" – שפכים שמקורם בתמיסה המשמשת לריענון מחליף היונים יחד עם שטיפות בכמות של ארבעה נפחי שרף לפחות, המיועדות להדחת שאריות המלח לאחר הריענון.

חובת הפרדת זרמים

2.    מפעיל יפריד בין זרמי השפכים במפעלו כדי לבודד את התמלחת משאר שפכי המפעל.

איסור הזרמת תמלחות

3.    (א)  לא יזרים מפעל תמלחת ממפעלו לסביבה או למקור מים, לרבות למערכת ביוב של רשות מקומית, אלא כאמור בתקנת משנה (ב).

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מפעיל להזרים תמלחת ממפעלו –

תק' תשס"ד-2004

(1)   ישירות לים, או למערכת ביוב של רשות מקומית המסלקת שפכים לים או למערכת ביוב של רשות מקומית המתפילה את קולחיה ומסלקת את רכז ההתפלה באופן שאינו גורם לזיהום מקורות מים, הכל לפי היתר מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988 (להלן – חוק מניעת זיהום ים), ובאופן שאינו מזהם מקורות מים;

(2)   בדרך של החדרה לתת הקרקע באמצעות קידוחים, על פי רשיון לפי סעיף 44 לחוק, ובתנאי שלא נשקפת סכנה לזיהום מקורות מים;

תק' תשס"ד-2004

(3)   למערכת ביוב, אם מקורה בשטיפות מחליף יונים, ובלבד שכמות המלח בשטיפות כאמור אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו, ובתנאי שהמוליכות החשמלית של מי שטיפות מחליף היונים אינה עולה על 4,500 מיקרומוהו לסנטימטר; הממונה רשאי להחליט על ערך אחר למוליכות החשמלית בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

(א)   נפח השרף במחליף היונים עולה על 750 ליטר;

(ב)   הוכח, להנחת דעתו, כי כמות המלח בשטיפות המוזרמות לביוב אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו.

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מפעיל להזרים תמלחת ממפעלו –

(1) ישירות לים, או למערכת ביוב של רשות מקומית המסלקת שפכים לים או למערכת ביוב של רשות מקומית המתפילה את קולחיה ומסלקת את רכז ההתפלה באופן שאינו גורם לזיהום מקורות מים, הכל לפי היתר מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988 (להלן – חוק מניעת זיהום ים), ובאופן שאינו מזהם מקורות מים;

(2) בדרך של החדרה לתת הקרקע באמצעות קידוחים, על פי רשיון לפי סעיף 44 לחוק, ובתנאי שלא נשקפת סכנה לזיהום מקורות מים;

(3) למערכת ביוב, אם מקורה בשטיפות מחליף יונים, ובלבד שכמות המלח בשטיפות כאמור אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו, ובתנאי שהמוליכות החשמלית של מי שטיפות מחליף היונים אינה עולה על 4,500 מיקרומוהו לסנטימטר; הממונה רשאי להחליט על ערך אחר למוליכות החשמלית בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

(א) נפח השרף במחליף היונים עולה על 750 ליטר;

(ב) הוכח, להנחת דעתו, כי כמות המלח בשטיפות המוזרמות לביוב אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו.

בקרה על תמלחת מחליף יונים תק' תשס"ד-2004

3א.     מפעיל המרענן מחליף יונים –

(1)  יתקין מד למדידת כמות המים המטופלים במחליף יונים וכן מד מוליכות חשמלית המחובר לרשם או לאוגר נתונים ממוחשב בצנרת המנקזת את מי השטיפה ממחליף היונים;

(2)  ימסור לממונה, על פי דרישתו, במועד ובאופן שיורה, דוח תקופתי חתום בידי המפעיל ובו פירוט של נתוני התפעול של מחליפי היונים כפי שיורה הממונה.

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 990

הוספת תקנה 3א

מחליף יונים ביתי תק' תשס"ד-2004

3ב.     לא ישווק ולא יתקין אדם מחליף יונים ביתי.

מיום 13.11.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 990

הוספת תקנה 3ב

עונשין

4.    העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – כאמור בסעיף 20כא לחוק.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה לגבי –

(1)  תמלחת שמקורה מחליפי יונים – שנים עשר חודשים מיום פרסומן;

(2)  תמלחת מזון ובורסקאות – שמונה עשר חודשים מיום פרסומן;

(3)  תמלחת שמקורה בתי חולים – שנתיים מיום פרסומן;

(4)  תמלחת טקסטיל – ארבעים ושניים חודשים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

6.    הוראות תקנות אלה לא יחולו על מפעל שהגיש בקשה להיתר להזרים תמלחת לים לפי חוק מניעת זיהום ים וטרם נמסרה לו החלטה בענין, או הגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה כאמור וטרם נענה, ובלבד שהבקשה לדיון חוזר הוגשה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מסירת ההחלטה על הבקשה להיתר.

ט' בסיון תשנ"ח (3 ביוני 1998)                                          רפאל איתן

                                                                                                       השר לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 897.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6339 מיום 14.9.2004 עמ' 989 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן אך ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה ותחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות