נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

מטרות החוק  והדרכים להשגתן

Go

5

סעיף 2

הגדרות

Go

5

פרק ב': הפעלת משק המים והביוב באמצעות חברה

Go

8

סימן א': הקמת חברה

Go

8

סעיף 3

הקמת חברה בידי עיריה ומועצה מקומית

Go

8

סעיף 4

הקמת חברה בידי איגוד ערים

Go

8

סעיף 5

אישור להקמת חברה

Go

8

סעיף 6

חיוב הקמת חברה

Go

8

סעיף 6א

איסור הפעלה עצמית של שירותי המים והביוב

Go

8

סעיף 6ב

ביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת בידי חברה אזורית

Go

9

סעיף 6ג

הקמת חברה אזורית

Go

9

סעיף 6ד

הקמת חברה אזורית לחלק מקבוצה לפני המועד הקובע

Go

9

סעיף 6ה

החלת הוראות על מיזוג

Go

9

סעיף 6ו

פטור מביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית

Go

9

סעיף 6ז

שלבי ההקמה של חברה אזורית בידי רשות מקומית בלא חברה ובידי חברה שאין לה פטור ממיזוג לחברה אזורית

Go

10

סעיף 6ח

מינוי מנהל מורשה לרשות מקומית בלא חברה

Go

10

סעיף 6ט

הבטחת זכויות נושי חברה מתמזגת

Go

10

סעיף 7

אישור תקנון החברה

Go

11

סימן ב': העברת עובדים, נכסים, זכויות והתחייבויות

Go

11

סעיף 8

הסכם להעברת עובדים והסכם עבודה

Go

11

סעיף 9

העברת נכסים לחברה

Go

11

סעיף 10

העברת זכויות וחובות להפעלת המערכות ולמתן השירותים

Go

11

סעיף 11

תנאי ההעברה

Go

11

סעיף 12

תביעות ועילות

Go

12

סעיף 13

פטור ממסים ומאגרות

Go

12

סעיף 13א

פטור ממס חברות   הוראת שעה

Go

12

סימן ב'1: הפעלת שירותי הולכה וטיפול באמצעות חברת ביוב

Go

12

סעיף 13ב

מרחבי ביוב

Go

12

סעיף 13ג

העברת שירותי הולכה וטיפול לחברת ביוב

Go

12

סעיף 13ד

הוראות לעניין תשתית הולכה וטיפול

Go

12

סעיף 13ה

תקנון חברת ביוב

Go

13

סעיף 13ו

העברת עובדים לחברת ביוב

Go

13

סעיף 13ז

העברת נכסים לחברת ביוב

Go

13

סעיף 13ח

העברת זכויות והתחייבויות לחברת ביוב

Go

13

סעיף 13ט

תנאי ההעברה לעניין חברת ביוב

Go

13

סעיף 13י

תביעות ועילות לעניין חברת ביוב

Go

13

סעיף 13יא

פטור ממסים לעניין חברת ביוב

Go

14

סעיף 13יב

תחולת הוראות לעניין חברת ביוב

Go

14

סימן ג': רישוי

Go

14

סעיף 14

חובת רישיון

Go

14

סעיף 15

מתן רישיונות

Go

14

סעיף 16

שינוי תנאים ברישיון

Go

14

סעיף 17

פרסום

Go

15

סעיף 18

עיון

Go

15

סעיף 19

הגבלות על העברת רישיון, שעבוד ועיקול

Go

15

סעיף 20

ביטול רישיון או הגבלתו

Go

15

סעיף 21

העברת האחריות למתן השירותים ומערכות המים והביוב

Go

15

סעיף 21א

כללים לרישוי

Go

15

סימן ד': תפקידי חברה והנחיות לפעולתה

Go

15

סעיף 22

עיסוקים מותרים לחברה

Go

15

סעיף 23

תפקידי חברה בפעילות חיונית

Go

16

סעיף 24

ביצוע פעילות באמצעות אחר

Go

16

סעיף 25

ביצוע עיקר הפעילות באמצעות מי שמקבל רישיון משנה

Go

16

סעיף 26

עסקאות והתקשרויות עם הרשויות המקומיות

Go

16

סעיף 26א

רכישת שירותים מספק משותף

Go

17

סעיף 27

הפעילות   בכפוף לכל דין ורישיון אחר

Go

17

סימן ה': שינויים בחברה ובתחומה

Go

17

סעיף 28

שינויים בחברה

Go

17

סעיף 29

שינויים בתחומי חברות

Go

17

סעיף 30

שינויים בתחומי הרשות המקומית

Go

17

פרק ג': חובות וסמכויות של חברה

Go

18

סימן א': שירותי מים

Go

18

סעיף 31

חובת מתן שירותי מים

Go

18

סעיף 32

סמכויות במתן שירותי מים

Go

18

סימן ב': שירותי ביוב

Go

18

סעיף 33

חובת מתן שירותי ביוב

Go

18

סעיף 34

סמכויות במתן שירותי ביוב

Go

18

סעיף 35

חיבור נכס שמחוץ לתחום

Go

18

סימן ג': הוראות כלליות למים ולביוב

Go

18

סעיף 36

הודעה לבעלי מקרקעין

Go

18

סעיף 37

עבודות מחוץ לתחום החברה

Go

18

סעיף 38

מניעת מפגע

Go

18

סעיף 39

גביה

Go

18

סעיף 40

העברת מים ושפכים בעבור אחרים

Go

18

סימן ד': סמכויות חברה הקשורות למקרקעין

Go

19

סעיף 41

הגדרה

Go

19

סעיף 42

כניסה למקרקעין ופעולות אחרות

Go

19

סעיף 43

קבלת הסכמת בעל מקרקעין או הודעה

Go

19

סעיף 44

סייג

Go

19

סעיף 45

התנגדות

Go

19

סעיף 46

הרשאה

Go

19

סעיף 47

ערעור

Go

20

סעיף 48

עבודות דחופות

Go

20

סעיף 49

תשלום פיצויים

Go

20

סעיף 50

מיתקני החברה המחוברים למקרקעין

Go

20

סימן ה': סמכויות בדבר ביצוע עבודות

Go

20

סעיף 51

סמכות חברה לדרוש ביצוע עבודות מבעלי נכסים ומפעלים

Go

20

סעיף 52

ערר וערעור

Go

20

סעיף 53

סמכות חברה לצמצם שירותים ולבצע עבודות

Go

20

סימן ו': דוחות ומסירת מידע

Go

21

סעיף 54

דוחות כספיים   שנתי וביניים

Go

21

סעיף 55

דוחות מידיים

Go

21

סעיף 56

מסירת מידע

Go

21

סעיף 57

חובות דיווח  לצרכנים ולציבור

Go

21

סימן ז': מילוות ואיגרות חוב

Go

21

סעיף 58

פטור

Go

21

פרק ד': ניהול החברה

Go

21

סימן א': הגדרות

Go

21

סעיף 59

הגדרות לפרק ד'

Go

21

סימן ב': הדירקטוריון

Go

21

סעיף 60

תנאי כשירות

Go

21

סעיף 61

החלת הוראות על דירקטורים בחברה

Go

22

סעיף 62

החלת הוראות על חברה שאינה בשליטת רשות מקומית

Go

22

סעיף 63

החלת הוראות על חברה  בשליטת רשות מקומית

Go

22

סעיף 63א

ועדה למינוי דירקטורים חיצוניים

Go

23

סעיף 64

תפקידי הדירקטוריון

Go

23

סעיף 65

ישיבות הדירקטוריון

Go

23

סעיף 66

מנין חוקי בישיבות  ולהחלטות

Go

23

סעיף 67

ועדות הדירקטוריון

Go

24

סימן ג': המנהל הכללי ועובדי החברה

Go

24

סעיף 68

מינוי וכשירות מנהל כללי

Go

24

סעיף 69

עובדים

Go

24

סימן ד': ביקורת פנימית

Go

24

סעיף 70

ועדת ביקורת

Go

24

סעיף 71

מסירת דוחות ביקורת

Go

24

פרק ה': החזקת אמצעי שליטה בחברה

Go

24

סעיף 72

הגדרות

Go

24

סעיף 73

הבעלות במועד הקמת החברה

Go

24

סעיף 73א

החלטות של חברה אזורית ושל חברת ביוב משותפת הדורשות רוב מיוחד

Go

24

סעיף 74

העברת אמצעי שליטה בתקופה הראשונה

Go

25

סעיף 75

החלטה על העברה או על הקצאה של אמצעי שליטה

Go

25

סעיף 76

רכישה והחזקה של שליטה ואמצעי שליטה בחברה

Go

25

סעיף 77

תקנות לענין העברת אמצעי שליטה

Go

25

סעיף 78

איסורים מיוחדים

Go

25

סעיף 79

מכירת אמצעי שליטה המוחזקים שלא כדין

Go

25

פרק ו': הרשות הממשלתית למים ולביוב

Go

25

סימן א': הרשות, מטרותיה ותפקידיה לענין חוק זה

Go

26

סעיף 80

מטרות הרשות לענין חוק זה

Go

26

סעיף 81

תפקידי הרשות וביצועם

Go

26

סימן ב':

Go

26

סימן ג':

Go

26

סימן ד':

Go

27

סימן ה':

Go

27

סימן ו': קביעת אמות מידה לשירות

Go

27

סעיף 99

אמות מידה לשירות

Go

27

סעיף 100

פיצוי בשל הפרה

Go

27

סימן ז': קביעת כללים לחישוב עלות ותעריפים

Go

27

סעיף 101

כללים לחישוב עלות השירותים וכללי עדכון ותשלום

Go

27

סעיף 102

קביעת תעריפים לפי עקרון העלות המוכרת

Go

27

סעיף 103

תשלומים בעד הקמת מערכת מים או ביוב ומניעת כפל תשלומים

Go

28

סימן ח': הוראות שונות

Go

28

סעיף 104

כללי דיווח

Go

28

סעיף 105

דוח מתקן או נוסף

Go

28

סעיף 106

דרך קביעת כללים

Go

28

סעיף 107

שמיעת הצעות ועמדות

Go

28

סעיף 108

בירור תלונות

Go

28

סעיף 109

דוח שנתי ופרסום פומבי של כללים, החלטות ותעריפים

Go

28

פרק ז': הממונה

Go

29

סעיף 110

מינוי הממונה

Go

29

סעיף 111

תפקידי הממונה

Go

29

סעיף 112

אישור תכניות

Go

29

סעיף 113

הוראות בעניין חומרים ואבזרים

Go

29

סעיף 114

דיון נוסף במועצה

Go

29

פרק ח': פיקוח על ניהולה התקין של חברה ומילוי חובותיה

Go

29

סימן א': תיקון פגמים

Go

29

סעיף 115

הודעה לחברה על פגמים

Go

29

סעיף 116

צו לתיקון פגמים

Go

29

סימן ב': מינוי מנהל מיוחד וועדת הנהלה

Go

30

סעיף 117

מינוי מנהל מיוחד

Go

30

סעיף 118

תפקידי המנהל המיוחד

Go

30

סעיף 119

ועדת הנהלה

Go

30

סעיף 120

מתן ידיעות

Go

30

סעיף 121

סיום תפקיד

Go

30

סעיף 122

סייג לפירוק ולמינוי כונס נכסים

Go

30

סעיף 123

אחריות ושיפוי

Go

30

פרק ט': עונשין ועיצומים כספיים

Go

30

סימן א': עונשין

Go

30

סעיף 124

עבירות ועונשין

Go

30

סעיף 125

אחריות נושא משרה

Go

31

סעיף 126

השחתת מיתקן מים או ביוב

Go

31

סעיף 127

הפרעה לבעל רישיון

Go

31

סעיף 128

סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

Go

31

סעיף 129

צו איסור וצו עשה

Go

31

סימן ב': עיצום כספי

Go

31

סעיף 130

עיצום כספי

Go

31

סעיף 130א

הודעה על כוונת חיוב

Go

32

סעיף 130ב

זכות טיעון

Go

32

סעיף 130ג

דרישת תשלום

Go

32

סעיף 131

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

32

סעיף 131א

סכומים מופחתים

Go

32

סעיף 132

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

32

סעיף 133

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

33

סעיף 133א

פרסום

Go

33

סעיף 134

ערעור

Go

33

סעיף 135

הפרשי הצמדה

Go

33

סעיף 136

גביה

Go

33

סעיף 137

שמירת אחריות פלילית

Go

33

פרק י': תחולת חוקים והוראות שונות

Go

33

סעיף 138

אי תחולת פקודת העיריות

Go

33

סעיף 139

ביטול סמכויות הרשות המקומית

Go

33

סעיף 140

הסמכת עובד החברה כנותן אישור לעסק

Go

34

סעיף 141

תיקון חוק המים   מס' 14

Go

34

סעיף 142

תיקון חוק מדידת מים   מס' 2

Go

34

סעיף 143

תיקון חוק החברות הממשלתיות   מס' 12

Go

34

סעיף 144

תיקון חוק התכנון והבניה   מס' 55

Go

34

סעיף 145

דין המדינה

Go

34

סעיף 146

כללים לענין הפסקת שירותים

Go

34

סעיף 147

המצאת מסמכים

Go

34

סעיף 149

החלת החוק על חברה קיימת

Go

34

סעיף 149א

החלת החוק על חברה להפעלת משק המים והביוב

Go

35

סעיף 149ב

תחולת הוראות מסוימות על בעל רישיון הולכה וטיפול

Go

35

סעיף 150

שמירת זכויות

Go

35

סעיף 151

הגבלת התחולה על מועצות אזוריות

Go

35

סעיף 152

הוראות מעבר לענין תעריפים והפסקת שירות

Go

35

סעיף 152א

הוראות לענין ניהול חשבון בנק נפרד ברשות מקומית

Go

35

סעיף 153

הוראות מעבר לענין מינויים

Go

35

סעיף 155

ביצוע ותקנות

Go

36

סעיף 156

חובת התקנת תקנות

Go

36

סעיף 157

פרסום

Go

36

תוספת

Go

36


חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001*

פרק א': פרשנות

מטרות החוק  והדרכים להשגתן

1.    (א)  מטרותיו של חוק זה הן:

(1)   להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים ובלא הפליה, בתחום שירותי המים והביוב;

(2)   להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים והביוב, הפעלתן ומתן השירותים;

(3)   לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב, ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים;

(4)   להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות המקומיות;

(5)   לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים והנחלים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב;

(6)   לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב.

          (ב)  לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים, לפי חוק זה, חברות לשירות ציבורי, שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהן; על החברות יוטלו חובות לענין מתן השירותים, באיכות נאותה לכלל התושבים בלא הפליה, יוסמכו לגבות את התשלומים בעד השירותים, והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי הרשות, אשר תקבע גם את תעריפי השירותים.

הגדרות

2.    בחוק זה –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "בן משפחה", "החזקה" ו"רכישה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לענין הגדרות אלו יראו רשויות מקומיות המחזיקות אמצעי שליטה בחברה אחת או בחברה אזורית, כמחזיקות בהם יחד;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

"בן משפחה", "החזקה" ו"רכישה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לענין הגדרות אלו יראו רשויות מקומיות המחזיקות אמצעי שליטה בחברה אחת או בחברה אזורית, כמחזיקות בהם יחד;

          "בעל המקרקעין" – בעל המקרקעין, מי שזכאי להירשם כבעל המקרקעין, ואם המקרקעין מוחכרים בחכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, החוכר, וכן מי שחייב על פי דין בתשלום תשלומים חד-פעמיים בשל התקנה וחיבור של מערכת מים או מערכת ביוב למקרקעין;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "דיבידנד" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "דיבידנד"

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1)   לגבי רשות מקומית בלא חברה – ב' בכסלו התש"ף (30 בנובמבר 2019);

(2)   לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – ג' בכסלו התש"ף (1 בדצמבר 2019);

(3)   לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) – ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020);

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "המועד הקובע"

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

החלפת הגדרת "המועד הקובע"

הנוסח הקודם:

"המועד הקובע" – לגבי רשות מקומית בלא חברה יום ג' בסיוון התשע"ד (1 ביוני 2014) ולגבי חברה – י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015);

מיום 21.12.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח 580)

"המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – י"ג בסיוון התשע"ה (31 במאי 2015) כ"ג באייר התשע"ו (31 במאי 2016);

(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015) כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016);

(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) – כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016) י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015) – ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017);

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 51 (ה"ח 951)

"המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – כ"ג באייר התשע"ו (31 במאי 2016) י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018);

(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016) י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018);

(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015) – ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017) י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) – כ"ז באייר התשע"ט (1 ביוני 2019);

מיום 30.12.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 747)

"המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018) ב' בכסלו התש"ף (30 בנובמבר 2019);

(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018) ג' בכסלו התש"ף (1 בדצמבר 2019);

(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) – כ"ז באייר התשע"ט (1 ביוני 2019) כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) – ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020);

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "הקמה", של חברה או חברה אזורית – לרבות הצטרפות של רשות מקומית לחברה או לחברה אזורית או מיזוג של חברה לחברה אזורית, לפי העניין;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "הקמה"

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "הממונה" – מי שמונה לפי סעיף 110 להיות ממונה על עניני החברות לשירותי מים וביוב;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

"הממונה" – מי שהממשלה הסמיכה שמונה לפי סעיף 110 להיות ממונה על עניני החברות לשירותי מים וביוב;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "הצטרפות לחברה" – הקצאה של מניות בחברה או בחברה אזורית לרשות מקומית עקב העברת שירותי המים והביוב של הרשות המקומית להפעלה בידי החברה או החברה האזורית וכן, לעניין חברת ביוב משותפת – הקצאה של מניות בחברת ביוב משותפת בעת הקמתה או עקב הצטרפות של ספק שרותי ביוב לחברת הביוב המשותפת לפי סעיף 13ג;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "הצטרפות לחברה"

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"הצטרפות לחברה" – הקצאה של מניות בחברה או בחברה אזורית לרשות מקומית עקב העברת שירותי המים והביוב של הרשות המקומית להפעלה בידי החברה או החברה האזורית וכן, לעניין חברת ביוב משותפת – הקצאה של מניות בחברת ביוב משותפת בעת הקמתה או עקב הצטרפות של ספק שרותי ביוב לחברת הביוב המשותפת לפי סעיף 13ג;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "הרשות" – הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

החלפת הגדרת "הרשות"

הנוסח הקודם:

"הרשות" – הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 80;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "התקופה הראשונה" – שלוש שנים מיום תחילת פעילות החברה או החברה האזורית;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

"התקופה הראשונה" – שלוש שנים מיום תחילת פעילות החברה או החברה האזורית;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "חברה" – חברה למתן שירותי מים וביוב שהוקמה לפי סימן א' לפרק ב', והתאגדה בישראל לפי חוק החברות וכן חברה אזורית, למעט לעניין סעיפים 2, 3, 5, 6, 6א(ב) ו-(ג) ו-6ב עד 6ט;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

"חברה" – חברה למתן שירותי מים וביוב שהוקמה לפי סימן א' לפרק ב', והתאגדה בישראל לפי חוק החברות וכן חברה אזורית, למעט לעניין סעיפים 2, 3, 5, 6, 6א(ב) ו-(ג) ו-6ב עד 6ט;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "חברה אזורית" – חברה שהוקמה לפי סעיף 6ג;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "חברה אזורית"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "חברה מנהלת" – חברה שמספקת לחברה אחרת שירותי ניהול שוטף של ענייני החברה האחרת ושירותי ביצוע של תפקידיה לפי חוק זה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון של החברה האחרת ובכפוף להנחיותיו ולפיקוחו, וקיבלה רישיון משנה לפי סעיף 25;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "חברה מנהלת"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "חברת ביוב" – מי שקיבל רישיון חברת ביוב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חברת ביוב"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "חברת ביוב משותפת" – חברת ביוב כאמור בסעיף 15(ג1)(1)(ג);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חברת ביוב משותפת"

          "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999;

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975;

          "חוק החוזים (חלק כללי)" – חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973;

          "חוק המים" – חוק המים, תשי"ט-1959;

          "חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, תשל"ז-1977;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "יום המעבר" – לעניין חברת ביוב – היום שנקבע בהסכם בין ספק שירותי ביוב לבין חברת הביוב, באישור הממונה, לפי הוראות סעיף 13ט(ב) ו-(ג), להעברת שירותי ההולכה והטיפול מספק שירותי הביוב לחברת הביוב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "יום המעבר"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "יום תחילת פעילות החברה" – היום שנקבע, באישור הממונה, בהסכם בין רשות מקומית לבין חברה, להעברת תפעול משק המים והביוב לחברה, ובלבד שבאותו יום קיים בידי החברה רישיון; לא היה קיים באותו יום רישיון בידי החברה – יהיה יום תחילת פעילות החברה יום קבלת הרישיון; יום תחילת פעילות החברה לגבי רשות מקומית שהצטרפה לחברה או לחברה אזורית או הקימה חברה אזורית ולגבי חברה שמוזגה לחברה אזורית, יהיה היום שנקבע, באישור הממונה, להעברת שירותי המים והביוב שלה להפעלה בידי החברה או החברה האזורית, או מועד המיזוג שצוין בתעודת רשם החברות לפי סעיף 323(5) לחוק החברות, לפי העניין;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"יום תחילת פעילות החברה" – היום שנקבע, באישור הממונה, בהסכם בין רשות מקומית לבין חברה, להעברת תפעול משק המים והביוב לחברה, ובלבד שבאותו יום קיים בידי החברה רישיון; לא היה קיים באותו יום רישיון בידי החברה – יהיה יום תחילת פעילות החברה יום קבלת הרישיון; יום תחילת פעילות החברה לגבי רשות מקומית שהצטרפה לחברה או לחברה אזורית או הקימה חברה אזורית ולגבי חברה שמוזגה לחברה אזורית, יהיה היום שנקבע, באישור הממונה, להעברת שירותי המים והביוב שלה להפעלה בידי החברה או החברה האזורית, או מועד המיזוג שצוין בתעודת רשם החברות לפי סעיף 323(5) לחוק החברות, לפי העניין;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מועצת הרשות" או "המועצה" – מועצת הרשות, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

החלפת הגדרת "מועצת הרשות" או "המועצה"

הנוסח הקודם:

"מועצת הרשות" או "המועצה" – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 82;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מועצת הרשות הממשלתית" – (בוטל);

מיום 1.1.2007 עד יום 30.6.2008 (בוטל)

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "מועצת הרשות הממשלתית"

הנוסח:

"מועצת הרשות הממשלתית" – מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מנהל הרשות" – מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

החלפת הגדרת "מנהל הרשות"

הנוסח הקודם:

"מנהל הרשות" – מי שמונה מנהל הרשות לפי סעיף 92;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מנהל הרשות הממשלתית" – (בוטל);

מיום 1.1.2007 עד יום 30.6.2008 (בוטל)

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "מנהל הרשות הממשלתית"

הנוסח:

"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "מערכת ביוב" – כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים, ולעניין ספק שירותי ביוב – תשתית הולכה וטיפול;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"מערכת ביוב" – כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים, ולעניין ספק שירותי ביוב – תשתית הולכה וטיפול;

          "מערכת מים" – צנרת ומיתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מיתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מיתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים – אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן;

          "מפעל" – מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים, או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשיה;

          "מקרקעין פרטיים" – מקרקעין שאינם מקרקעין ציבוריים;

          "מקרקעין ציבוריים" – מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, או מקרקעין בבעלות של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם על פי חוק, ושהחזקה בהם היא בידי אחד מהם;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "מרחב ביוב" – כמשמעותו בסעיף 13ב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "מרחב ביוב"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "ספק שירותי ביוב" – חברה, חברה אזורית, חברת ביוב ורשות מקומית, לרבות מועצה אזורית ואיגוד ערים, שמספקים שירותי ביוב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "ספק שירותי ביוב"

          "פעילות חיונית" –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(1)   לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 3 או חברה אזורית שהוקמה לפי סעיף 6ג – מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים;

(2)   לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים, ככל שהם בגדר תפקידיו וסמכויותיו של איגוד הערים שהקים אותה;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(3)   לגבי חברת ביוב – מתן שירותי הולכה וטיפול לצרכנים;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

(1) לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 3 או חברה אזורית שהוקמה לפי סעיף 6ג – מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה (3) להגדרת "פעילות חיונית"

          "פעילות נוספת" – כל אחד מאלה:

(1)   הפקת מים;

(2)   התפלת מים;

(3)   השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים;

(4)   ניצול בוצה ומכירתה;

(5)   ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות;

(6)   פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו השרים בצו;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "צרכן" – לרבות רשות מקומית שבתחום החברה או החברה האזורית, לרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה או החברה האזורית;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"צרכן" – לרבות רשות מקומית שבתחום החברה או החברה האזורית, לרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה או החברה האזורית;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"צרכן" – לעניין חברה או חברה אזורית – לרבות רשות מקומית שבתחום החברה או החברה האזורית, לרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה או החברה האזורית, ולעניין חברת ביוב – מי שמקבל שירותי הולכה וטיפול או הצטרף לחברת ביוב משותפת לפי סעיף 13ג, וכן מי שזכאי לבקש לקבל שירותים או להצטרף כאמור;

          "קולחים" – שפכים מטוהרים;

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "רשות מקומית", לענין חברה שהוקמה לפי סעיפים 3, 6 ו-6ב ולעניין חברה אזורית – עיריה או מועצה מקומית, ולענין חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – גם איגוד ערים;

מיום 11.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 517 (ה"ח 46)

"רשות מקומית", לענין חברה שהוקמה לפי סעיפים 3 ו-6 ולענין הוראות סעיף 151א – עיריה או מועצה מקומית, ולענין חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – גם איגוד ערים;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"רשות מקומית", לענין חברה שהוקמה לפי סעיפים 3 ו-6 ולענין הוראות סעיף 151א סעיפים 3, 6 ו-6ב ולעניין חברה אזורית – עיריה או מועצה מקומית, ולענין חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – גם איגוד ערים;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "רשות מקומית בלא חברה"

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

מיום 21.12.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח 580)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) י"ח בטבת התשע"ו 30 בדצמבר 2015) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 51 (ה"ח 951)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום י"ח בטבת התשע"ו 30 בדצמבר 2015) י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

מיום 30.12.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 747)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

          "רישיון" – רישיון שניתן לפי סעיף 15;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "רישיון הולכה וטיפול" – רישיון למתן שירותי הולכה וטיפול שניתן לפי סעיף 15(א);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון הולכה וטיפול"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "רישיון חברת ביוב" – רישיון למתן שירותי הולכה וטיפול שניתן לפי סעיף 15(ג1)(1);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון חברת ביוב"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "שלבי ההקמה" – ביצוע פעולות כאמור באחת הפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 6ז(א), במועדים שנקבעו לכך באותן פסקאות;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "שלבי ההקמה"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "שירותי ביוב" – איסוף שפכים והולכתם, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוצה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשיה אל מערכת ביוב או באמצעותה, ולעניין חברת ביוב – שירותי הולכה וטיפול;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"שירותי ביוב" – איסוף שפכים והולכתם, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוצה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשיה אל מערכת ביוב או באמצעותה, ולעניין חברת ביוב – שירותי הולכה וטיפול;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "שירותי הולכה וטיפול" – שירותי ביוב שניתנים באמצעות תשתית הולכה וטיפול, ובכלל זה אלה: הולכת שפכים, טיהורם, סילוקם וטיפול בבוצה וסילוקה, לרבות הקמה, שדרוג, הרחבה, שיקום ותחזוקה של תשתיות ההולכה והטיפול;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "שירותי הולכה וטיפול"

          "שירותי מים" – מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים;

          "שליטה", "אמצעי שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

          "שפכי תעשיה" – שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים;

          "שפכים" – מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין;

          "שפכים סניטריים" – שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח – לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב;

          "תואר אקדמי מוכר" – תואר אקדמי שניתן על ידי מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה בו כמוסד להשכלה גבוהה;

          "תחום החברה" –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(1)   לגבי פעילות חיונית – כל השטח שבתחום הרשות המקומית או הרשויות המקומיות שהן בעלות אמצעי שליטה בחברה או בחברה האזורית;

(2)   לגבי פעילות נוספת – כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(3)   לגבי חברת ביוב – השטח במרחב הביוב שבו ניתן לה רישיון חברת ביוב ושבו מצויה תשתית הולכה וטיפול שלה או של ספקי שירותי ביוב שביקשו לקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול או הצטרפו אליה, לפי העניין, בהתאמות הנובעות מהוראות הממונה לפי סעיף 13ד;

והכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

(1) לגבי פעילות חיונית – כל השטח שבתחום הרשות המקומית או הרשויות המקומיות שהקימו את החברה, כפי שהיה ביום תחילת פעילותה שהן בעלות אמצעי שליטה בחברה או בחברה האזורית;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה (3) להגדרת "תחום החברה"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "תשלומים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותי מים וביוב שהיא מספקת, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, והתנאים לתשלומם, ולרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"תשלומים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותי מים וביוב שהיא מספקת, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, והתנאים לתשלומם, ולרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "תשלומים אחרים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותים שהיא מבצעת לפי חוק זה, שאינם שירותי מים ושירותי ביוב, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, לרבות החזר הוצאות לפי סעיף 53(א), והתנאים לתשלומם, לרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"תשלומים אחרים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותים שהיא מבצעת לפי חוק זה, שאינם שירותי מים ושירותי ביוב, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, לרבות החזר הוצאות לפי סעיף 53(א), והתנאים לתשלומם, לרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "תשתית הולכה וטיפול" – מערכת ביוב, שהיא אחד או יותר מאלה:

(1)   מיתקנים לטיהור שפכים ולסילוקם ומיתקנים לטיפול בבוצה;

(2)   מערכת ביוב שמצויה מחוץ לתחום חברה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "תחום החברה" או מחוץ לתחום רשות מקומית, ולעניין מועצה אזורית – מחוץ לתחום יישוב המצוי בתחום מועצה אזורית;

(3)   ביב מאסף ראשי וביוב ראשי על כל מיתקניהם, קווי סניקה ותחנות שאיבה ראשיים על כל מיתקניהם;

והכול למעט מערכת ביוב המחוברת ישירות לצרכן של ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, וכן בהתאמות הנובעות מהוראות הממונה לפי סעיף 13ד;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 84 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "תשתית הולכה וטיפול"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

          "השרים" – שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"השרים" – שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות שר האנרגיה והמים ושר האוצר.

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

"השרים" – שר הפנים, שר האנרגיה והמים שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר.

פרק ב': הפעלת משק המים והביוב באמצעות חברה

סימן א': הקמת חברה

הקמת חברה בידי עיריה ומועצה מקומית

3.    (א)  רשות מקומית רשאית להחליט כי פעילות חיונית שלה, או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלה, יבוצעו בידי חברה שהיא תקים למטרה זו, ומספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי פעילות חיונית שלהן, או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלהן, יבוצעו בידי חברה שהן יקימו במשותף למטרה זו; החליטו רשות מקומית או רשויות מקומיות כאמור, תוקם החברה לפי הוראות חוק זה, והוראות חוק זה יחולו על החברה.

          (ב)  החלטה כאמור בסעיף זה טעונה אישור מועצת הרשות המקומית, או אישור כל אחת ממועצות הרשויות המקומיות, לפי הענין, ובלבד שבכל מקרה ראש הרשות המקומית הצביע בעד ההחלטה.

          (ג)   לא תעביר רשות מקומית את משק המים או משק הביוב שבתחומה להפעלה בידי גורם אחר, אלא אם כן הוא חברה שהוקמה לפי חוק זה.

הקמת חברה בידי איגוד ערים

4.    (א)  איגוד ערים רשאי להחליט כי פעילות חיונית שלו, או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלו, יבוצעו בידי חברה שהוא יקים למטרה זו; החליט איגוד ערים כאמור, תוקם החברה לפי הוראות חוק זה, והוראות חוק זה יחולו על החברה.

          (ב)  החלטה לפי סעיף זה טעונה אישור של מועצת האיגוד, וכן אישור של כל אחת ממועצות הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד, ובלבד שכל אחד מראשי הרשויות המקומיות האמורות הצביע בעד ההחלטה.

          (ג)   הוקמה חברה לפי סעיף זה, והפעילות שהועברה לביצועה היתה עיקר תפקידיו וסמכויותיו של האיגוד, רשאית מועצת האיגוד להחליט על פירוק האיגוד; בצו המפרק יקבע שר הפנים הוראות בדבר הקניה לרשויות המקומיות של אמצעי השליטה בחברה ושל יתרת רכוש האיגוד שלא הועברה לחברה, והוראות סעיפים 17ב ו-18(1) לחוק איגודי ערים, תשט"ו–1955, יחולו, בשינויים המחויבים.

אישור להקמת חברה (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

5.    (א)  הקמת חברה לפי סעיפים 3 או 4 טעונה אישור מועצת הרשות לאחר קבלת חוות דעת של הממונה.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ב)  מועצת הרשות רשאית, לאחר קבלת חוות דעת של הממונה, לשם השגת יעילות כלכלית מנקודת ראות של המשק הלאומי או מטרותיו של חוק זה, להתנות את אישורה בכך שתחום החברה שתוקם יכלול תחום של רשות מקומית נוספת או של כמה רשויות מקומיות נוספות, אשר ישתתפו בהקמת החברה, או שלחברה שתוקם תינתן סמכות להפעיל את מערכות המים והביוב בשטחים מסוימים שבתחום רשות מקומית נוספת או רשויות מקומיות נוספות, הכל בהסכמתן של כל הרשויות המקומיות האמורות.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ג)   מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים לעריכת חוות דעת של הממונה לענין סעיף זה.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

5. (א) הקמת חברה לפי סעיפים 3 או 4 טעונה אישור שר הפנים ושר האוצר מועצת הרשות לאחר קבלת חוות דעת של הממונה.

(ב) שר הפנים ושר האוצר רשאים מועצת הרשות רשאית, לאחר קבלת חוות דעת של הממונה, לשם השגת יעילות כלכלית מנקודת ראות של המשק הלאומי או מטרותיו של חוק זה, להתנות את אישורם אישורה בכך שתחום החברה שתוקם יכלול תחום של רשות מקומית נוספת או של כמה רשויות מקומיות נוספות, אשר ישתתפו בהקמת החברה, או שלחברה שתוקם תינתן סמכות להפעיל את מערכות המים והביוב בשטחים מסוימים שבתחום רשות מקומית נוספת או רשויות מקומיות נוספות, הכל בהסכמתן של כל הרשויות המקומיות האמורות.

(ג) שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים לעריכת חוות דעת של הממונה לענין סעיף זה.

חיוב הקמת חברה (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

6.    (א)  לא החליטה רשות מקומית כאמור בסעיף 3 בתוך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, רשאית מועצת הרשות להורות לרשות המקומית להקים חברה למתן שירותי מים וביוב, ולהעביר את משק המים והביוב של הרשות המקומית להפעלת החברה.

          (ב)  ניתנה הוראה לפי סעיף קטן (א), תגיש ה