נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

 

 

מסים – מס הכנסה

דיני חוקה  – בחירות

דיני חוקה  – כנסת – בחירות

דיני חוקה  – כנסת – מפלגות – בחירות מקדימות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

מסים – מיסוי תשלומים – בחירות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

4

Go

הוראות מיוחדות לגבי תשלום בתקופת בחירות

סעיף 2

5

Go

ניכוי מתשלומים אחרים

סעיף 3

5

Go

סמכות להתקין תקנות

סעיף 4

5

Go

תיאום תשלומים ועיגולם

סעיף 5

5

Go

תחולה

סעיף 6

 

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998


חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996*

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686מיום 7.8.1998 עמ' 372 (ה"ח 2729)

חוק מיסוי תשלומים ביום הבחירות בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

          "תקופת הבחירות" – כל אחת מאלה:

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

(1)   תקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 (להלן – חוק המפלגות);

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) תשפ"א-2020

(2)   תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות, כהגדרתן בסעיף 1 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

(3)   תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)), ולראש רשות מקומית לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה);

(4)   תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, שאינו היום האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש הרשות;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2003

(5)   תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 (להלן – חוק מועד בחירות כלליות), ולראש מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988 (להלן – חוק בחירת ראש מועצה אזורית);

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2003

(6)   תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית, לראש מועצה אזורית או לועד מקומי של יישוב, שאינו היום האמור בסעיף 3 לחוק מועד בחירות כלליות ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש מועצה אזורית;

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686 מיום 7.8.1998 עמ' 372 (ה"ח 2729)

החלפת הגדרת "יום הבחירות" בהגדרה "תקופת הבחירות"

הנוסח הקודם:

"יום הבחירות" – כל אחד מאלה:

(1) יום שבו נערכות בחירות מוקדמות, כמשמעותן בסעיף 17 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק המפלגות), וכן היום שקדם לו והיום שלאחריו;

(2) יום שבו נערכות הבחירות כהגדרתן בסעיף 1 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, וכן היום שקדם לו ושלושת הימים שלאחריו;

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

הוספת פסקאות (5), (6) להגדרת "תקופת הבחירות"

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 594 (ה"ח 130)

(1) תקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מוקדמות, כמשמעותן בסעיף 17 בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 (להלן - חוק המפלגות);

(2) תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות, כהגדרתן בסעיף 1 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 6 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 9 (ה"ח 839)

החלפת פסקה (2) להגדרת "תקופת הבחירות"

הנוסח:

(2) תקופה של 45 ימים המסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות לפי סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת;

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 7 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 202 (ה"ח 869)

החלפת פסקה (2) להגדרת "תקופת הבחירות"

הנוסח:

(2) תקופה של 60 ימים המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 3)  תשס"ג-2003

          "מקבל" – מי שמקבל תשלום מאת משלם או מטעמו ובלבד שהוא מועסק על ידי המשלם, או נותן לו שירות, לפי הענין, בתקופת הבחירות בלבד ואולם לענין מי שמועסק כמזכיר ועדת קלפי ביום הבחירות על ידי משלם כאמור בפסקה (2) להגדרה "משלם" – אף אם אינו מועסק בתקופת בחירות בלבד;

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686מיום 7.8.1998 עמ' 373 (ה"ח 2729)

"מקבל" - מי שמקבל תשלום מאת משלם או מטעמו ובלבד שהוא מועסק על ידי המשלם, או נותן לו שירות, לפי הענין, ביום הבחירות בתקופת הבחירות בלבד;

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

"מקבל" - מי שמקבל תשלום מאת משלם או מטעמו ובלבד שהוא מועסק על ידי המשלם, או נותן לו שירות, לפי הענין, בתקופת הבחירות בלבד ואולם לענין מי שמועסק כמזכיר ועדת קלפי ביום הבחירות על ידי משלם כאמור בפסקה (2) להגדרה "משלם" – אף אם אינו מועסק בתקופת בחירות בלבד;

          "משלם" – כל אחד מאלה:

(1)   מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות;

(2)   רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות;

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

(3)   מועמד בבחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

(4)   סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

(5)   מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה;

(תיקון מס' 3)  תשס"ג-2003

(6)   מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירות ראש מועצה אזורית;

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686מיום 7.8.1998 עמ' 373 (ה"ח 2729)

הוספת פסקאות (4), (5) להגדרת "משלם"

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

הוספת פסקה (6) להגדרת "משלם"

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 594 (ה"ח 130)

החלפת פסקה (3) להגדרת "משלם"

הנוסח הקודם:

(3) מועמד לבחירות מוקדמות, כמשמעותו בסעיף 16 לחוק המפלגות;

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "נער" – כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

מיום 7.2.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 181 (ה"ח 190)

הוספת הגדרת "נער"

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

מיום 7.2.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 181 (ה"ח 190)

הוספת הגדרת "הפקודה"

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 2)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7 – הוראת שעה)  תשפ"א-2020

          "תשלום" – תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686מיום 7.8.1998 עמ' 373 (ה"ח 2729)

"תשלום" - תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו ביום הבחירות בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, ביום הבחירות בתקופת הבחירות, עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים.

 

מיום 25.4.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 135 (ה"ח 2807)

"תשלום" - תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

 

מיום 7.2.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 181 (ה"ח 190)

"תשלום" - תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים 7,500 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 6 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 9 (ה"ח 839)

"תשלום" – תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים 11,700 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 7 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 202 (ה"ח 869)

"תשלום" – תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים 18,000 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

 

הוראות מיוחדות לגבי תשלום בתקופת בחירות (תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

2.    (א)  על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל –

 

(תיקון מס' 1) תשנ"ח-1998

(1)   כהכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה);

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

(1א) כשכר או כתמורה בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, למעט לגבי תשלום שניתן למקבל תמורת נכס שהוא מוכר במהלך עסקיו או תמורת שירות שהוא נותן במהלך עסקיו;

(2)   כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה;

(3)   כהכנסה לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, ולענין חוק מס מקביל, תשל"ג-1973.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 164 לפקודה.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב)  מקבל שאינו נער חייב במס בשיעור של 25% (להלן - המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם.

          (ג)   בשעת תשלום לפי סעיף זה –

(1)   ינכה המשלם ממנו את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות;

ת"ט תשנ"ו-1996

(2)   יעביר את דמי הביטוח כמשמעותם לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן - דמי ביטוח) למוסד לביטוח לאומי, בשיעור הקבוע בו בפרט 4 ללוח י', בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שיקבע המוסד לביטוח לאומי; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

          (ד)  יראו את המס המיוחד כמס הכנסה לענין שומה, גביה ועונשין לפי הפקודה; על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו.

מיום 28.5.1996

ת"ט תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1595 מיום 28.5.1996 עמ' 370

(ג) בשעת תשלום לפי סעיף זה –

(1) ינכה המשלם ממנו את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות;

(2) יעביר את דמי הביטוח כמשמעותם לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן - דמי ביטוח) למוסד לביטוח לאומי, בשיעור הקבוע בו בפרט 5 בפרט 4 ללוח י', בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שיקבע המוסד לביטוח לאומי; הוראות פרק ט"ז פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

 

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686מיום 7.8.1998 עמ' 373 (ה"ח 2729)

הוראות מיוחדות לגבי תשלום ביום הבחירות בתקופת הבחירות

(א) על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל –

(1) כהכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), כשכר או כתמורה, בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(1א) כשכר או כתמורה בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, למעט לגבי תשלום שניתן למקבל תמורת נכס שהוא מוכר במהלך עסקיו או תמורת שירות שהוא נותן במהלך עסקיו;

(2) כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה;

(3) כהכנסה לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, ולענין חוק מס מקביל, תשל"ג-1973.

 

מיום 7.2.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 181 (ה"ח 190)

(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 164 לפקודה.

(ב) מקבל שאינו נער חייב במס בשיעור של 25% (להלן - המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם.

ניכוי מתשלומים אחרים (תיקון מס' 2) תשנ"ט-1999

3.    (א)  בסעיף זה, "תשלום אחר" - תמורה שאינה תשלום בשל אחד או שניים אלה, בלבד:

(1)   בשל סכומה;

(2)   בשל הינתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

(תיקון מס' 2) תשנ"ט-1999

          (ב)  מי שמשלם למקבל תשלום אחר, ינכה בשעת התשלום האחר –

(1)   מס באופן ובשיעורים שיקבע שר האוצר, ויראו ניכוי זה כניכוי לפי סעיף 164 לפקודה;

(2)   דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה והרווחה, ובשיעורים שיקבע; לא קבע שר העבודה והרווחה הוראות כאמור, יחולו, לענין דמי ביטוח בשל תשלום אחר הוראות סעיף 2(ג)(2).

מיום 25.4.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 135 (ה"ח 2807)

3. (א) בסעיף זה, "תשלום אחר" - תמורה שאינה תשלום בשל אחד או שניים אלה, בלבד:

(1) בשל סכומה;

(2) בשל הינתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

(ב) מי שמשלם למקבל תמורה שאינה תשלום בשל סכומה בלבד (להלן – תשלום אחר), ינכה בשעת התשלום האחר - מי שמשלם למקבל תשלום אחר, ינכה בשעת התשלום האחר

(1) מס באופן ובשיעורים שיקבע שר האוצר, ויראו ניכוי זה כניכוי לפי סעיף 164 לפקודה;

(2) דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה והרווחה, ובשיעורים שיקבע; לא קבע שר העבודה והרווחה הוראות כאמור, יחולו, לענין דמי ביטוח בשל תשלום אחר הוראות סעיף 2(ג)(2).

סמכות להתקין תקנות

4.    שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה, ולענין דמי ביטוח יותקנו התקנות באישור שר העבודה והרווחה.

תיאום תשלומים ועיגולם

5.    הסכום שבהגדרה "תשלום" בסעיף 1, יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, יראו אותו כתקרת הכנסה והוא יעוגל ל-100 שקלים חדשים הקרובים.

תחולה (תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

6.    (א)  חוק זה יחול על הבחירות המוקדמות והבחירות לכנסת הארבע-עשרה ואילך.

 

(תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

          (ב)  חוק זה יחול על בחירות למועצה של רשות מקומית ועל בחירות לראש רשות מקומית שייערכו לאחר יום י' באלול תשנ"ח (1 בספטמבר 1998).

מיום 7.8.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1686מיום 7.8.1998 עמ' 373 (ה"ח 2729)

(א) חוק זה יחול על הבחירות המוקדמות והבחירות לכנסת הארבע-עשרה ואילך.

(ב) חוק זה יחול על בחירות למועצה של רשות מקומית ועל בחירות לראש רשות מקומית שייערכו לאחר יום י' באלול תשנ"ח (1 בספטמבר 1998).

 

 

                         שמעון פרס                    אברהם (בייגה) שוחט

                               ראש הממשלה                                    שר האוצר

       עזר ויצמן                   שבח וייס

        נשיא המדינה                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 236 (ה"ח תשנ"ו מס' 2516 עמ' 580).

ת"ט ס"ח תשנ"ו מס' 1595 מיום 28.5.1996 עמ' 370.

תוקן ס"ח תשנ"ח מס' 1686 מיום 7.8.1998 עמ' 372 (ה"ח תשנ"ח מס' 2729 עמ' 429) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 135 (ה"ח תשנ"ט מס' 2807 עמ' 413) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 47 עמ' 580) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק לתיקון דיני בחירות לרשויות המקומיות, תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 181 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 190 עמ' 76) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 594 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 130 עמ' 48) – תיקון מס' 5 בסעיף 27 לחוק המפלגות (תיקון מס' 14), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 8.8.2008.

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 9 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 839 עמ' 5) – תיקון מס' 6 – הוראת שעה בסעיף 13 לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), תש"ף-2019; תוקפה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 202 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 869 עמ' 62) – תיקון מס' 7 – הוראת שעה בסעיף 10 לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), תשפ"א-2020; תוקפה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות