נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

מסים – מס הכנסה

דיני חוקה  – בחירות

דיני חוקה  – כנסת – בחירות

דיני חוקה  – כנסת – מפלגות – בחירות מקדימות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

מסים – מיסוי תשלומים – בחירות

תוכן ענינים

2

Go

תשלום ניכוי המס המיוחד ודוח לפקיד השומה

סעיף 1

2

Go

דוח מפורט

סעיף 2

2

Go

ניכוי מתשלומים אחרים

סעיף 3

2

Go

תחולה

סעיף 4


 תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996*

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5933 יום 29.10.1998 עמ' 39

תקנות מיסוי תשלומים ביום בחירות בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק מיסוי תשלומים ביום בחירות, תשנ"ו-1996 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הריני מתקין תקנות אלה:

תשלום ניכוי המס המיוחד ודו"ח לפקיד השומה תק' תשנ"ט-1998 תק' תשע"ט-2018

1.    (א)  משלם יגיש לפקיד השומה עד ה-16 בחודש, דין וחשבון על מספר מקבלי תשלום בתקופה שבין ה-14 בחודש הקודם ובין ה-13 בחודש הדיווח, על סכום כל התשלומים ששילם בתקופה האמורה ועל סכום המס המיוחד שנוכה מתשלומים אלה באותה תקופה; דין וחשבון כאמור יוגש בטופס 0102 נפרד, לגבי מקבלי תשלום כאמור.

           (ב)  משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (א), את סכום המס שנוכה כאמור.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5933 יום 29.10.1998 עמ' 39

(א) משלם יגיש לפקיד השומה עד ה-15 בחודש, דין וחשבון על מספר מקבלי תשלום מתקופה שבין ה-14 בחודש הקודם ועד ל-13 בחודש ובין ה-13 בחודש הדיווח, על סכום כל השתלומים ששילם בתקופה האמורה ועל סכום המס המיוחד שנוכה מתשלומים אלה באותה תקופה; דין וחשבון כאמור יוגש בטופס 0102 נפרד לגבי מקבלי תשלום כאמור.

מיום 2.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8077 מיום 2.10.2018 עמ' 306

(א) משלם יגיש לפקיד השומה עד ה-15 בחודש ה-16 בחודש, דין וחשבון על מספר מקבלי תשלום מתקופה שבין ה-14 בחודש הקודם ובין ה-13 בחודש הדיווח, על סכום כל השתלומים ששילם בתקופה האמורה ועל סכום המס המיוחד שנוכה מתשלומים אלה באותה תקופה; דין וחשבון כאמור יוגש בטופס 0102 נפרד לגבי מקבלי תשלום כאמור.

דו"ח מפורט תק' תשנ"ט-1998

2.    משלם יגיש לפקיד השומה תוך 90 ימים מתום תקופת הבחירות דיווח בטופס 0136, לגבי כל אחד ממקבלי התשלום או מהזכאים לקבל תשלום שיכלול את פרטיו האישיים, פרטים על סכום התשלום ששילם למקבל או שישולם לזכאי כאמור, לפי הענין, ועל סכום המס שניכה מהתשלום.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5933 יום 29.10.1998 עמ' 39

2. משלם יגיש לפקיד השומה תוך 90 ימים מיום הבחירות מתום תקופת הבחירות דיווח בטופס 0136 לגבי כל אחד ממקבלי התשלום או מהזכאים לקבל תשלום שיכלול את פרטיו האישיים, פרטים על סכום התשלום ששילם למקבל או שישולם לזכאי כאמור, לפי הענין, ועל סכום המס שניכה מהתשלום.

ניכוי מתשלומים אחרים

3.    (א)  משלם המשלם למקבל תשלום אחר כמשמעותו בסעיף 3 לחוק ואשר לא חלה לגביו חובת ניכוי מס במקור לפי כל דין אחר, ינכה בשעת התשלום האחר מס בשיעור 25% מתשלום זה.

           (ב)  פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנה זו יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי מס לפי השיעור האמור.

תק' תשנ"ט-1998 תק' תשע"ט-2018

           (ג)   משלם יגיש לפקיד השומה עד ה-16 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על סכום כל התשלומים האחרים ששילם בחודש הקודם ואשר חלה עליהם תקנת משנה (א) ועל סכום המס שנוכה.

           (ד)  משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (ג), את סכום המס שנוכה כאמור בתקנה זו.

תק' תשנ"ט-1998

           (ה)  משלם ששילם תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א) יתן למקבל לא יאוחר מיום 20 במרס בשנת המס שלאחר תחילת תקופת הבחירות, אישור בטופס 0857 על התשלום ששילם כאמור ועל המס שניכה מתשלום זה.

תק' תשנ"ט-1998

           (ו)   משלם יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום ה-31 במרס בשנת המס שלאחר תחילת תקופת הבחירות דין וחשבון לגבי כל אחד ממקבלי תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א). הדין וחשבון יכלול את פרטיו האישיים של המקבל, את סכום התשלום האחר ששילם למקבל ואת סכום המס שנוכה מהתשלום האחר.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5933 יום 29.10.1998 עמ' 39

(ג) משלם יגיש לפקיד השומה עד ל-15 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על מקבל תשלום אחר שחלה עליו תקנה (א), על סכום כל התשלומים האחרים ששילם שחלה עליהם תקנה (א) ועל סכום המס שנוכה, והכל לתקופה שמיום ה-14 בחודש הקודם ועד ליום ה-13 בחודש הדיווח.

(ג) משלם יגיש לפקיד השומה עד 15 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על סכום כל התשלומים האחרים ששילם בחודש הקודם ואשר חלה עליהם תקנת משנה (א) ועל סכום המס שנוכה.

(ד) משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (ג), את סכום המס שנוכה כאמור בתקנה זו.

(ה) משלם ששילם תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א) יתן למקבל לא יאוחר מיום 20 במרס בשנת המס שלאחר יום הבחירות תחילת תקופת הבחירות, אישור בטופס 0857 על התשלום ששילם כאמור ועל המס שניכה משתלום זה.

(ו) משלם יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום ה-31 במרס בשנת המס שלאחר יום הבחירות תחילת תקופת הבחירות דין וחשבון לגבי כל אחד ממקבלי תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א). הדין וחשבון יכלול את פרטיו האישיים של המקבל, את סכום השתלום האחר ששילם למקבל ואת סכום המס שנוכה מהתשלום האחר.

מיום 2.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8077 מיום 2.10.2018 עמ' 306

(ג) משלם יגיש לפקיד השומה עד 15 בחודש עד ה-16 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על סכום כל התשלומים האחרים ששילם בחודש הקודם ואשר חלה עליהם תקנת משנה (א) ועל סכום המס שנוכה.

תחולה

4.    תקנות אלה יחולו על הבחירות המוקדמות שנערכו לפני הבחירות לכנסת הארבע עשרה ועל הבחירות לכנסת הארבע עשרה ועל בחירות מוקדמות ובחירות לכנסת שייערכו לאחר הבחירות האמורות.

י"ב בניסן תשנ"ו (1 באפריל 1996)                                אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                                                      שר האוצר* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5748 מיום 9.5.1996 עמ' 821.

תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5933 מיום 29.10.1998 עמ' 39 – תק' תשנ"ט-1998; ר' תקנה 5 לענין תחולה.

5. תקנות אלה יחולו על הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות ועל בחירות לראשי הרשויות המקומיות שייערכו לאחר יום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).

ק"ת תשע"ט מס' 8077 מיום 2.10.2018 עמ' 306 – תק' תשע"ט-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות