נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מלגות – מרשם מלגות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מסירת ידיעות על ידי מוסד חינוך

סעיף 2

2

Go

חובת רישום

סעיף 2א

2

Go

חובותיה של קרן רשומה

סעיף 3

2

Go

מדריך מלגות עדכני

סעיף 4

2

Go

הצהרה מאת מבקש מלגה

סעיף 4א

3

Go

דין המדינה

סעיף 5

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6


חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           "מוסד חינוך" – כל בית ספר וכל מוסד לימודים אחר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובלבד שמשך הלימודים בו אינו פוחת משנה;

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

החלפת הגדרת "מוסד חינוך"

הנוסח הקודם:

"מוסד חינוך" – כל בית ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ולענין תלמיד – החל בלימודים בכיתה ז' וכלה בלימודים לקראת תואר אקדמי מוכר ראשון;

           "מילגה" – תשלום, זיכוי או הסדר של פטור מתשלום, הניתנים במישרין או בעקיפין לאדם באשר הוא תלמיד במוסד חינוך, בין בדרך מענק ובין בדרך הלוואה, בין לצורך מימון שכר לימודיו ובין לצורך קיומו בתקופת לימודיו, לרבות הקלה בתשלום שכר לימוד ולמעט אלה:

(1)   תשלום המותנה בהתחייבות לתקופת שירות של מקבלו במוסד פלוני או בעיסוק פלוני;

(2)   תשלום הניתן מכוח התחייבות שקיבל על עצמו הנותן בחוזה עבודה עם המקבל או עם בן משפחתו של המקבל;

"מרכז הקרנות" – מרכז הקרנות במשרד החינוך והתרבות;

"קרן" –

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

(1)   מוסד חינוך המעניק מלגות;

(2)   תאגיד שעיקר מטרתו מתן מילגות;

(3)   המעמיד כספים, שלא באורח חד-פעמי, לצורך מתן מילגות בסכום שנתי כולל העולה על סכום שנקבע בתקנות לענין זה;

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

(1) מוסד חינוך המעניק מלגות;

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           "קרן רשומה" – קרן החייבת ברישום לפי הוראות סעיף 2א;

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

החלפת הגדרת "קרן רשומה"

הנוסח הקודם:

"קרן רשומה" – קרן ששר החינוך והתרבות ציווה על רישומה במרכז הקרנות לפי סעיף 2.

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           "תלמיד" – תלמיד במוסד חינוך, החל בכיתה ז' ואילך;

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

הוספת הגדרת "תלמיד"

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           "הועדה" – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

הוספת הגדרת "הועדה"

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

           "השר" – שר החינוך.

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

הוספת הגדרת "השר"

מסירת ידיעות על ידי מוסד חינוך (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

2.    השר רשאי –

(1)  לצוות על מוסד חינוך להמציא למרכז הקרנות דין וחשבון על סוגי מילגות שאותו מוסד מעניק לתלמידיו ופרטים שבידיעת המוסד על קרנות ומקורות אחרים שמידיהם מוענקות מילגות לתלמידים במוסד;

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001

(2)  (נמחקה).

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

מסירת ידיעות ורישום קרנות על ידי מוסד חינוך

2. שר החינוך והתרבות השר רשאי –

(1) לצוות על מוסד חינוך להמציא למרכז הקרנות דין וחשבון על סוגי מילגות שאותו מוסד מעניק לתלמידיו ופרטים שבידיעת המוסד על קרנות ומקורות אחרים שמידיהם מוענקות מילגות לתלמידים במוסד;

(2) לצוות על רישומה של קרן במרכז הקרנות.

חובת רישום (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

2א.     קרן שחלק מתקציבה או כולו מקורו באוצר המדינה או בכספי רשות מקומית, וכן קרן הנהנית מהטבת מס בישראל, חייבות ברישום במרכז הקרנות.

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 2א

חובותיה של קרן רשומה (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

3.    (א)  (1)   קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות, בכל שנה, דין וחשבון שנתי על הסכום הכולל של מלגות שהיא מעניקה, ועל מספר הזכאים למלגות באותה שנה (להלן – דוח שנתי).

(2)   הדוח השנתי יוגש עד יום א' בסיון ויתייחס לאותה שנת לימודים שבה הוא מוגש.

(3)   קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות, עד למועד האמור בפסקה (2), בכל שנה, הודעה הכוללת את כל אלה:

(א)   דרך הפניה לבקשת מלגה מן הקרן;

(ב)   הכתובת ומספר הטלפון של הקרן;

(ג)    המועד האחרון להגשת בקשה למלגה;

(ד)    מטרות המלגות והמבחנים להענקתן;

(ה)   פרטים נוספים על טיב המלגות, כפי שקבע השר.

           (ב)  היתה הענקת מילגות מטעם קרן רשומה מסורה בידי מוסד חינוך, תחול החובה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו מוסד.

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח 2932)

החלפת סעיף קטן 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות דין וחשבון שנתי על הסכום הכולל של מילגות שהעניקה בשנה שחלפה ותוגיע למרכז הקרנות מה יהיה הסכום הכולל של מילגות שיעמוד לרשותה בשנה הנכנסת, מטרות המילגות, המבחנים להענקתן ופרטים נוספים על טיב המילגות, הכל כפי שנקבע בתקנות.

מדריך מלגות עדכני (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

4.    (א)  השר יערוך, עד יום ט"ו בתמוז בכל שנה, מדריך מלגות עדכני, שיכלול את כל פרטי ההודעות שנמסרו לפי סעיף 3, ויפרסמו ברשת תקשורת המחשבים.

           (ב)  מדי שנה, החל במועד האמור בסעיף קטן (א), יופץ מדריך המלגות העדכני למכירה ויוצג לעיון במשרד החינוך ובכל מוסד שקיבל הכרה, היתר, אישור, רישיון או רישיון זמני לפי סעיפים 9, 21א, 25ג ו-25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

           (ג)   השר יפרסם, מדי שנה, סמוך לאחר פרסום מדריך המלגות כאמור בסעיף קטן (א), מודעות בדבר פרסומו של מדריך המלגות העדכני, והמקומות שבהם ניתן לעיין בו או לרכוש אותו; פרסום לפי סעיף קטן זה ייעשה ברשת תקשורת המחשבים, בשני עיתונים יומיים בעלי התפוצה הרחבה ביותר בשפה העברית, וכן בעיתונים יומיים בשפות הערבית, האמהרית, הרוסית והאנגלית, ובאין עיתון יומי בשפה כאמור – בעיתון המתפרסם, מדי שבוע לפחות, בשפה זו.

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 153 (ה"ח 2932)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. (א) כתום שנה מיום תחילתו של חוק זה יפרסם מרכז הקרנות מדריך קרנות רשומות, שיכלול פרטים מתוך ההודעות שנמסרו לפי סעיף 3, כפי שייקבע בתקנות; ואולם אם לפי תקנותיה של קרן רשומה נוהגים במילגות על דרך של מתן בסתר – ישמיט מרכז הקרנות את שמה של הקרן וכל פרט אחר שיש בו כדי לזהותה, ודין פרט שהושמט כך כדין ידיעה חשאית כאמור בסעיף 387 לפקודת החוק הפלילי, 1936.

(ב) מדי שנה לאחר פרסום המדריף לפי סעיף קטן (א) יפרסם מרכז הקרנות רשימת תיקונים למדריך, ככל שיתחייב מן ההודעות שנמסרו במשך השנה לפי סעיף 3.

הצהרה מאת מבקש מלגה (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

4א.     קרן רשאית לדרוש ממבקש מלגה, כי יצהיר האם ביקש מלגה מקרן אחרת לאותה שנת לימודים ומהו סכום המילגה שביקש, והאם קיבל מלגה מקרן אחרת, בתקופה שפירטה הקרן בדרישתה, ומהו סכום המלגה שקיבל.

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 153 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 4א

דין המדינה

5.    לענין חוק זה דין המדינה כקרן כדין כל קרן אחרת.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשס"א-2001

6.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם הועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

מיום 15.3.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ב מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 153 (ה"ח 2932)

6. שר החינוך והתרבות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת הועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

                                                           יצחק רבין                        אהרן ידלין

                                                                            ראש הממשלה                     שר החינוך והתרבות

                    אפרים קציר

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשל"ז מס' 833 עמ' 19 (ה"ח תשל"ו מס' 1237 עמ' 225).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1779 מיום 15.3.2001 עמ' 152 (ה"ח תשס"א מס' 2932 עמ' 124) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 8 לענין הוראת מעבר.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות