נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – מכר – הבטחת השקעה בדירות

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מכר דירות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – הבטחת השקעה בדירות

תוכן ענינים

2

Go

אישור על השלמת דירה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, אני מתקין תקנות אלה:

אישור על השלמת דירה

1.    אישור מאת מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בדבר השלמת בנייתה של דירה, לפי המפרט שבהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, אשר המוכר המציא לקונה, ישמש הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו-2ב(1) לחוק.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976".

ה' בחשון תשל"ז (29 באוקטובר 1976)                  אברהם עופר

                                                                                                  שר השיכון* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 414.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות