Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

רשויות ומשפט מנהלי – מכרזים – חובת מכרזים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 1א

עקרונות המכרז

Go

6

סעיף 1ב

עדיפות המכרז הפומבי

Go

6

סעיף 1ג

פרסום והחלטות

Go

7

פרק ב': התקשרויות של משרדים

Go

7

סעיף 2

הגדרות

Go

7

סעיף 3

פטור מחובת מכרז

Go

7

סעיף 3א

בחינת קיומם של ספקים

Go

12

סעיף 3ב

בחינת קיומם של מיזמים

Go

13

סעיף 3ג

מימוש זכות בחירה

Go

13

סעיף 3ד

התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית

Go

13

סעיף 4

מכרז סגור

Go

14

סעיף 5

התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

Go

14

סעיף 5א

התקשרות עם מתכננים

Go

16

סעיף 6

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

Go

16

סעיף 6א

תנאים לדחיית הצעה

Go

16

סעיף 7

ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז

Go

17

סעיף 8

ועדת מכרזים

Go

18

סעיף 8א

תפקידי ועדת המכרזים

Go

18

סעיף 9

סיווג התקשרויות

Go

19

סעיף 10

עבודת ועדת מכרזים

Go

19

סעיף 10א

ועדת פטור משרדית

Go

20

סעיף 11

ועדת פטור

Go

21

סעיף 12

אישור ועדת פטור

Go

21

סעיף 12א

אישור חשב כללי

Go

21

סעיף 13

דיווח על החלטות

Go

21

סעיף 14א

פנייה מוקדמת לקבלת מידע

Go

21

סעיף 14ב

ריכוז התקשרויות

Go

21

סעיף 15

פרסום מכרז פומבי

Go

22

סעיף 16

רשימת מציעים

Go

22

סעיף 16א

עריכת מכרז סגור ופנייה תחרותית לקבלת הצעות

Go

22

סעיף 16ב

ערבות מכרז

Go

23

סעיף 17

מסמכי מכרז

Go

23

סעיף 17א

אמדן שווי ההתקשרות

Go

23

סעיף 17ב

סוגי הליכים תחרותיים

Go

24

סעיף 17ג

מכרז עם שלב מיון מוקדם

Go

24

סעיף 17ד

מכרז עם בחינה דו שלבית

Go

24

סעיף 17ה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף

Go

24

סעיף 17ו

מכרז מסגרת

Go

24

סעיף 18

הגשת ההצעות

Go

25

סעיף 19

תיבת המכרז

Go

25

סעיף 19א

סוגי מכרזים ממוכנים

Go

26

סעיף 19ב

ניהול המערכת הממוכנת

Go

26

סעיף 19ג

מכרז ממוכן

Go

26

סעיף 19ד

מכרז ממוכן מתפתח

Go

26

סעיף 19ה

מכרז ממוכן מהיר

Go

26

סעיף 20

בדיקת ההצעות

Go

27

סעיף 21

החלטות ועדת המכרזים

Go

27

סעיף 22

אמות מידה

Go

28

סעיף 23

הצעה יחידה

Go

28

סעיף 24

תקנון כספים ומשק

Go

28

פרק ב'1: אתר אינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים

Go

29

סעיף 24א

אתר האינטרנט

Go

29

סעיף 24ב

ניהול אתר האינטרנט

Go

29

סעיף 24ג

אתר האינטרנט הממשלתי

Go

30

סעיף 24ד

סמכויות מיוחדות לחשב הכללי

Go

30

סעיף 24ה

בקרה על ועדת פטור משרדית

Go

30

פרק ג': התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין

Go

30

סעיף 25

פטור מחובת מכרז לעיסקה במקרקעין

Go

30

סעיף 26

מכרז סגור או הגרלה

Go

34

סעיף 27

מכרז למקרקעי קרן קיימת לישראל

Go

34

סעיף 28

ועדת פטור של המינהל

Go

34

סעיף 29

תחולת הוראות פרק ב'

Go

34

סעיף 30

המחיר בהתקשרות ללא מכרז

Go

34

פרק ד': התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה  או וועדת הבחירות המרכזית לכנסת

Go

34

סעיף 31

התקשרות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת ומשרד מבקר המדינה או ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

Go

34

פרק ה': התקשרויות של חברה ממשלתית וחברת-בת ממשלתית

Go

35

סעיף 32

הגדרה

Go

35

סעיף 33

תחולת הוראות פרק ב'

Go

35

סעיף 34

פטור ממכרז

Go

35

סעיף 35

ועדת מכרזים

Go

35

סעיף 36

דיווח לועדת ביקורת

Go

35

פרק ו': התקשרויות של תאגיד

Go

36

סעיף 37

הגדרה

Go

36

סעיף 38

תחולת הוראות פרק ב'

Go

36

סעיף 39

פטור ממכרז

Go

36

סעיף 40

אישור

Go

36

פרק ו'1 – התקשרויות של קופת חולים

Go

36

סעיף 40א

הגדרות

Go

36

סעיף 40ב

תחולת הוראות פרק ב'

Go

36

סעיף 40ג

פטור ממכרז

Go

36

סעיף 40ד

ועדת מכרזים

Go

37

סעיף 40ה

דיווח

Go

37

פרק ז': הוראות שונות

Go

37

סעיף 42א

הוראות לגוף ציבורי

Go

37

סעיף 42ב

הכשרה לחברי ועדה

Go

38

סעיף 43

שמירת סודות

Go

38

סעיף 44

אמנה בינלאומית

Go

38

סעיף 45

שמירת דינים

Go

38

סעיף 46

תחילה ותחולה

Go

38


תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו-7 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות תק' תשס"ט-2009

1.    בתקנות אלה –

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 442

החלפת תקנה 1

לנוסח תקנה 1 לפני החלפתה

          "אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בסעיף 3א(3) לחוק;

          "אתר האינטרנט" –

(1)   לעניין משרד ממשלתי – אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי (להלן – אתר האינטרנט הממשלתי);

(2)   לעניין גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי – אתר האינטרנט של הגוף הציבורי או של כמה גופים ציבוריים כאמור;

          "גוף ציבורי" – כל אחד מהגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק, למעט מערכת הביטחון;

          "דיני עבודה" – החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "הזדהות" – התחברות למערכת אלקטרונית באופן המבטיח כי אדם מסוים, והוא בלבד, התחבר למערכת או ביצע בה פעולות;

          "החשב הכללי" – החשב הכללי במשרד האוצר;

          "הצעה אלקטרונית" – הצעה המוגשת כמסר אלקטרוני לתיבת מכרזים אלקטרונית;

          "השמאי הממשלתי" – השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, או שמאי מטעמו; לעניין זה, "שמאי מטעמו" – לרבות שמאי שאינו עובד מדינה, שייבחר מתוך מאגר שמאים שזכו במכרז שפרסמו השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים והחשב הכללי, בהתאם לתקנון כספים ומשק;

          "ועדה לבחינת התקשרויות" –

(1)   חברי הוועדה לבחינת התקשרויות של משרד, למעט לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה וגוף ציבורי שאינו משרד, הם: החשב הכללי או סגנו והוא יהיה היושב ראש; היועץ המשפטי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או נציגו; היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו;

(2)   חברי הוועדות לבחינת התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה וגוף ציבורי שאינו משרד, הם, בכל אחד מהם, לפי העניין: החשב או סגנו, והוא יהיה היושב ראש, היועץ המשפטי או נציגו ומנהל מחלקת הרכש או נציגו;

תק' תשע"ד-2014

          "חוק להגברת האכיפה" – חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011;

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

הוספת הגדרת "חוק להגברת האכיפה"

          "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני" – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

תק' תשע"ב-2012

          "יום עבודה" – כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, מועד ממועדי ישראל, המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, וערביהם, חול המועד ויום העצמאות;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

הוספת הגדרת "יום עבודה"

          "מכרז" – מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל או מכרז סגור;

          "מכרז ממוכן" – כמשמעותו בתקנה 19ג;

          "מכרז ממוכן מהיר" – כמשמעותו בתקנה 19ה;

          "מכרז ממוכן מתפתח" – כמשמעותו בתקנה 19ד;

          "מכרז מסגרת" – כמשמעותו בתקנה 17ו;

          "מכרז מרכזי" – מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים;

          "מכרז סגור" – מכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד, לפי תקנה 4;

          "מכרז עם בחינה דו-שלבית" – כמשמעותו בתקנה 17ד;

          "מכרז עם שלב מיון מוקדם" – כמשמעותו בתקנה 17ג;

          "מכרז פומבי" – מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15;

          "מכרז פומבי מוגבל" – מכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו משא ומתן עם מציעים במכרז;

          "מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף" – כמשמעותו בתקנה 17ה;

          "מכרז פומבי רגיל" – מכרז פומבי שאינו מכרז פומבי מוגבל;

          "משרד" – כל משרד ממשרדי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור, למעט משרד הביטחון;

תק' תשע"ב-2012

          "ניקוד איכות" – הניקוד שנתנה ועדת מכרזים להצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (6);

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

"ניקוד איכות" – הניקוד שנתנה ועדת מכרזים להצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (5) (6);

          "ניקוד איכות מזערי" – ניקוד איכות שנקבע במסמכי המכרז כי הצעה שניקוד האיכות שלה נמוך ממנו, תידחה;

          "ספק" – ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים;

תק' תשע"ד-2014

          "עבודה או שירותי עתירי כוח אדם" – שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה וכן כל תחום או ענף נוסף שיורה החשב הכללי ולעניין גוף ציבורי שאינו משרד – המנהל הכללי של הגוף הציבורי בשים לב להוראתו של החשב הכללי;

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

"עבודה או שירותי עתירי כוח אדם" – שירותי שמירה, אבטחה וניקיון שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה וכן כל תחום או ענף נוסף שיורה החשב הכללי ולעניין גוף ציבורי שאינו משרד – המנהל הכללי של הגוף הציבורי בשים לב להוראתו של החשב הכללי;

          "עיתון בשפה הערבית" – עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בשפה הערבית;

          "עיתון נפוץ" – עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בשפה העברית, בעל תפוצה רחבה, בהתחשב בנושא המכרז ולפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים;

          "פנייה מוקדמת לקבלת מידע" – כמשמעותה בתקנה 14א;

תק' תשס"ט-2009

          "פנייה תחרותית לקבלת הצעות" – כמשמעותה בתקנה 5(ד);

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת הגדרת "פנייה תחרותית לקבלת הצעות"

          "קבוצת מציעים סופית" – כל המציעים שעמדו בתנאי הסף, ובניקוד האיכות המזערי – ככל שנקבע במסמכי המכרז;

          "שווי ההתקשרות" – סך כל התשלומים, לרבות מסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה –

(1)   כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר;

תק' תשע"ב-2012

(2)   אמדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות;

(3)   סך התשלומים, לרבות תשלומים כאמור בפסקאות (1) או (2), הכלולים בזכות ברירה של הגוף הציבורי לפי אותה התקשרות;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(2) אמדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם המשרד הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות;

          "תיבת מכרזים אלקטרונית" – מערכת ממוכנת שמוגשות אליה הצעות אלקטרוניות במכרז;

          "תקנון כספים ומשק" – הוראות מינהל שקובע החשב הכללי.

עקרונות המכרז תק' תשס"ט-2009

1א.     (א)  גוף ציבורי יערוך מכרז, או פנייה פרטנית בעקבות מכרז מרכזי, באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני, המבטיח את מרב היתרונות לגוף הציבורי.

          (ב)  גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, ינהל את ההליכים לקראת ההתקשרות האמורה ככל הניתן לפי העקרונות כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 444

הוספת תקנה 1א

עדיפות המכרז הפומבי תק' תשס"ט-2009

1ב.     (א)  גוף ציבורי יעדיף לבצע התקשרויות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.

          (ב)  החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי מוגבל תיעשה לפי תקנות אלה, לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי רגיל, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.

          (ג)   החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור תיעשה לפי תקנות אלה, לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי.

          (ד)  החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, תתקבל לפי תקנות אלה לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, וככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין.

          (ה)  גוף ציבורי יעשה כל שניתן כדי שהתקשרות לא תהפוך דחופה, באופן המצריך התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(2) או באופן המצריך עריכת מכרז ממוכן מהיר לפי תקנה 19ה.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 444

הוספת תקנה 1ב

פרסום והחלטות תק' תשס"ט-2009

1ג.     (א)  גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, למעט התקשרות לפי תקנה 3(1), יפרסם את החלטתו המנומקת באתר האינטרנט בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  גוף ציבורי יהיה רשאי שלא לפרסם או לפרסם באופן חלקי את החלטתו כאמור בתקנת משנה (א) מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, קשרי מסחר בין-לאומיים, ביטחון הציבור, או לפרסם באופן שאינו מגלה סוד מסחרי או מקצועי של המשרד.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   תקנת משנה (א) לא תחול על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית בפעולות שבהן פטר אותה שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מתחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 2(9) לחוק.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 444

הוספת תקנה 1ג

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(ב) גוף ציבורי יהיה רשאי שלא לפרסם או לפרסם באופן חלקי את החלטתו כאמור בתקנת משנה (א) מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, קשרי מסחר בין-לאומיים או ביטחון הציבור ביטחון הציבור, או לפרסם באופן שאינו מגלה סוד מסחרי או מקצועי של המשרד.

(ג) תקנת משנה (א) לא תחול על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית ששר המשפטים באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת פטר אותה לגבי כל פעילותה מתחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 2(9) לחוק.

(ג) תקנת משנה (א) לא תחול על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית בפעולות שבהן פטר אותה שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מתחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 2(9) לחוק.

פרק ב': התקשרויות של משרדים

הגדרות

2.    בפרק זה –

          "ועדת מכרזים" - ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8;

          "ועדת הפטור" - ועדה שמונתה לפי תקנה 11;

תק' תשס"ט-2009

          " ועדת פטור משרדית" – כמשמעותה בתקנה 10א.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת הגדרת "ועדת פטור משרדית"

פטור מחובת מכרז

3.[1]   התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא אחת מאלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)  התקשרות ששווייה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז, לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 100,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך, כהגדרתה בפסקה (4), להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(1)  התקשרות ששוויה אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו התקשרויות ללא מכרז בין המשרד לבין מתקשר מסוים לפי פסקה זו בשווי מצטבר העולה על 50,000 שקלים חדשים;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1105

(1)  התקשרות ששוויה אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו התקשרויות ללא מכרז בין המשרד לבין מתקשר מסוים לפי פסקה זו בשווי מצטבר העולה על 50,000 שקלים חדשים; הסייג בפסקה זו לא יחול על התקשרות לרכישת מוצרי מזון טריים;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1)  התקשרות ששוויה אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו התקשרויות ללא מכרז בין המשרד לבין מתקשר מסוים לפי פסקה זו בשווי מצטבר העולה על 50,000 שקלים חדשים; הסייג בפסקה זו לא יחול על התקשרות לרכישת מוצרי מזון טריים;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1) התקשרות ששווייה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ובלבד שהתקשרות שווייה עולה על 30,000 שקלים חדשים תיערך לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון; ואולם בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז, לפי פסקה זו –

(א) ביותר מהתקשרות אחת באותו עניין או אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;

(ב) בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 100,000 שקלים חדשים, ובניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך, כמשמעותה בתקנה 3(4), להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו; אין באמור כדי למנוע מהחשב הכללי לאשר לפי תקנה 3(4) התקשרות המשך בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים להתקשרות שנעשתה במקורה לפי תקנה זו;

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(2)  התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם ועדת הפטור המשרדית אשרה זאת;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו, אישר זאת, ולענין התקשרות אשר הדחיפות לה הינה של ארבעים ושמונה שעות או פחות - אם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר זאת;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

החלפת פסקה 3(2)

הנוסח הקודם:

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו, אישר זאת, ולענין התקשרות אשר הדחיפות לה הינה של ארבעים ושמונה שעות או פחות - אם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר זאת;

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצעה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר זאת ונימק את החלטתו בכתב אם ועדת הפטור המשרדית אשרה זאת;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצעה להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם ועדת הפטור המשרדית אשרה זאת;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(3)  התקשרות בעיסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(3) התקשרות בעיסקה אשר גילויה עלול עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד, ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו, אישר זאת;

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(3) התקשרות בעיסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד, ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו, אישר זאת; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

תק' תשס"ט-2009

(4)  (א)   בפסקה זו –

"התקשרות ראשונה" – התקשרות של משרד, לרבות כל זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה באותה התקשרות;

"הרחבת התקשרות ראשונה" – הגדלה של כמות הטובין, העבודה, המקרקעין או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה;

"הארכת התקשרות ראשונה" – הארכת משך תוקפה של התקשרות ראשונה;

"התקשרות המשך" – התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה;

"התקשרות המשך בלא עלות נוספת" – התקשרות המשך כאשר שווי ההתקשרות הראשונה בתוספת התקשרות ההמשך אינה עולה על שווי ההתקשרות הראשונה;

(ב)   התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות:

(1)   באישור ועדת המכרזים אם התקיימו בה כל אלה:

(א)   היא נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או סמוך לאחריה;

תק' תשע"ד-2014

(ב)   היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים;

(2)   באישור ועדת פטור משרדית, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1)(א), או אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1)(ב) ונתקיימו בה כל אלה:

(א)   ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות;

(ב)   התקשרות ההמשך נעשתה בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרותה ראשונה;

(ג)    שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה;

(ד)   שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים;

(ה)   בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא פוצלה התקשרות ההמשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;

(3)   באישור החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1) או שלא התקיימו בה התנאים הנוספים לפי פסקת משנה (2);

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך על חמישים אחוזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה - טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך; החשב הכללי רשאי לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, התקשרות המשך אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, אף אם עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על שווי ההתקשרות הראשונה או אף אם היא נעשית שלא בעקבות מכרז;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך; החשב הכללי רשאי לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, התקשרות המשך אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, אף אם עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על שווי ההתקשרות הראשונה או אף אם היא נעשית או אף אם ההתקשרות הראשונה נעשתה שלא בעקבות מכרז;

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

החלפת פסקה 3(4)

הנוסח הקודם:

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך; החשב הכללי רשאי לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, התקשרות המשך אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, אף אם עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על שווי ההתקשרות הראשונה או אף אם ההתקשרות הראשונה נעשתה שלא בעקבות מכרז;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(4) (א) בפסקה זו –

"התקשרות ראשונה" – התקשרות של משרד, לרבות כל זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה באותה התקשרות;

"הרחבת התקשרות ראשונה" – הגדלה של כמות הטובין, העבודה, המקרקעין או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה;

"הארכת התקשרות ראשונה" – הארכת משך תוקפה של התקשרות ראשונה;

"התקשרות המשך" – התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה;

"התקשרות המשך בלא עלות נוספת" – התקשרות המשך כאשר שווי ההתקשרות הראשונה בתוספת התקשרות ההמשך אינה עולה על שווי ההתקשרות הראשונה;

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

(ב) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות:

(1) באישור ועדת המכרזים אם התקיימו בה כל אלה:

(א) היא נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או סמוך לאחריה;

(ב) היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים;

תק' תשס"ט-2009

(5)  (א)   התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3ד(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)   קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2)   החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז;

(ב)   התקשרות של משרד שאינו המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, תיעשה לפי החלטה של ועדת המכרזים שאושרה בידי ועדת הפטור של המשרד ובידי ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת במשמעותן כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו - החברה הממשלתית), באישור החשב הכללי, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו - החברה הממשלתית), באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל - באישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל ובלבד שיתקיימו כל אלה:

מיום 25.4.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5677 מיום 25.4.1995 עמ' 1378

החלפת פסקת משנה 3(5)(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אין בביצוע נושא ההתקשרות בידי החברה הממשלתית משום התחרות בשוק הפרטי;

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 467

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

החלפת פסקה 3(5)

הנוסח הקודם:

(5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו - החברה הממשלתית), באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל - באישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(א) החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או - החברה מבצעת מטלה או שירות שהוטלו עליה לפי דין, או מספקת שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה;

(ב) התקשרות למטרה יחודית אשר תושג באופן הטוב והמתאים ביותר אם ההתקשרות תבוצע בידי החברה הממשלתית עקב שליטת המדינה בחברה; לענין זה, שליטה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(ג) קיימת חברה ממשלתית אחת בלבד לביצוע המטלות האמורות בפסקת משנה (א); קיימות מספר חברות לענין זה - ייערך מכרז סגור ביניהן;

(ד) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14, ואם התקיימו, תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין;

תק' תשנ"ה-1994 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(5א) התקשרות עם חברה ממשלתית כהגדרתה בתקנה 3ד(א) אשר שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 6.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

הוספת פסקה 3(5א)

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(5א) התקשרות עם חברה ממשלתית כמשמעותה בפסקה (5) כהגדרתה בתקנה 3ד אשר שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה, באישור החשב הכללי או מי שהוא הסמיך; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(5א) התקשרות עם חברה ממשלתית כהגדרתה בתקנה 3ד(א) אשר שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

(6)  התקשרות, על פי החלטת הממשלה, עם תאגיד, במטרה להעביר אליו מטלות של יחידה ממשלתית, ביחד עם עובדים או נכסים של אותה יחידה, וההתקשרות היא להעברת העובדים או הנכסים, או לביצוע אותן מטלות, לתקופה שיאשר החשב הכללי ושלא תעלה על שלוש שנים;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(7)  התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שהתקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים היא באישור החשב הכללי, ולעניין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ובלבד שההתקשרות היא באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל, ונתקיימו התנאים האמורים בפסקאות משנה (1) ו-(2) שבפסקה (5)(א) בשינויים המחוייבים;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות הינה באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל - באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בשינויים המחוייבים; הענקת זכויות במקרקעין לפי פסקה זו על ידי מינהל מקרקעי ישראל טעונה אישור מועצת מקרקעי ישראל במקום אישור החשב הכללי;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות הינה באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל - באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בשינויים המחוייבים;

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות הינה באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – שהתקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים היא באישור החשב הכללי, ולעניין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ובלבד שההתקשרות היא באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בפסקה (5)(א) בשינויים המחוייבים;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שהתקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים היא באישור החשב הכללי, ולעניין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ובלבד שההתקשרות היא באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(א) בפסקאות משנה (1) ו-(2) שבפסקה (5)(א) בשינויים המחוייבים;

(8)  התקשרות של יחידת סמך אשר שר האוצר קבע כי התקשרויותיה פטורות מחובת מכרז –

(א)   מטעמים של בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה - באישור ועדת חוץ ובטחון של הכנסת;

(ב)   מטעמים מיוחדים אחרים - באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

תק' תשס"ט-2009

(9)  (נמחקה);

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(9) התקשרות עם מי שזכה בהגרלה שערך משרד הבינוי והשיכון באישור ועדת המכרזים, במסגרת ביצוע פרוגרמה שנתית לבניה למגורים ובמסגרת הזכיה;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

מחיקת פסקה 3(9)

הנוסח הקודם:

(9) התקשרות עם מי שזכה בהגרלה שערך משרד הבינוי והשיכון באישור ועדת המכרזים, במסגרת ביצוע פרוגרמה שנתית לבניה למגורים ובמסגרת הזכיה;

תק' תשס"ט-2009

(10) התקשרות שעניינה שיווק תוצרת חקלאית אשר ייצורה נובע ממחקר חקלאי שנעשה ביוזמת הממשלה; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר הליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ובלבד שניתן לכך ביטוי בפרסום פומבי;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(10) התקשרות שעניינה שיווק תוצרת חקלאית אשר ייצורה נובע ממחקר חקלאי שנעשה ביוזמת הממשלה; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר הליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ובלבד שניתן לכך ביטוי בפרסום פומבי;

תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1998

(11) התקשרות לרכישת שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי של יחידת סמך המבצעת מחקרים בתחום החקלאות, ובלבד שמנהל יחידת הסמך אישר זאת;

(12) התקשרות לרכישת שירותי תרבות, אמנות, בידור או הווי, ובלבד שעיקרי ההתקשרות אושרו בידי ועדת המכרזים;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי של יחידת סמך המבצעת מחקרים בתחום החקלאות, ובלבד שמנהל יחידת הסמך אישר זאת;

(12) התקשרות לרכישת שירותי שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי של יחידת סמך המבצעת מחקרים בתחום החקלאות, ובלבד שמנהל יחידת הסמך אישר זאת;

(12) (11) התקשרות לרכישת שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009

(12) התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

הוספת פסקה 3(12א)

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(12א) (12) התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(12) התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון;

תק' תשנ"ג-1993

(13) (א)   התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים;

תק' תשס"ט-2009

(ב)   (נמחקה);

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009

(ג)    התקשרות לרכישת בעלי חיים בעלי אפיונים מיוחדים, לצורכי מחקר, הוראה או רפואת בעלי חיים;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(13) (א) התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים;

(ב) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי ובלבדי ששווי ההתקשרות אינו עולה על 250,000 שקלים חדשים וועדת הפטור אישרה זאת;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(ב) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי ובלבדי ששווי ההתקשרות אינו עולה על 250,000 שקלים חדשים וועדת הפטור אישרה זאת;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

הוספת פסקת משנה 3(13)(ג)

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(13) (א) התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים;

(ב) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי ובלבד ששווי ההתקשרות אינו עולה על 250,000 שקלים חדשים;

(ג) התקשרות לרכישת בעלי חיים בעלי אפיונים מיוחדים, לצורך מחקר חקלאי לצורכי מחקר, הוראה או רפואת בעלי חיים;

תק' תשנ"ג-1993

(14) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון ובלבד שהחשב הכללי או מי שהוא הסמיך אישר זאת;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(14) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון ובלבד שהחשב הכללי או מי שהוא הסמיך אישר זאת;

תק' תשע"ב-2012

(14א) התקשרות שעניינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, וכן התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המשרד בשל אחד מאלה:

(א)   מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת;

(ב)   צורך דחוף מטעמים של ביטחון הציבור, בריאותו או לצורך קידומם של יעדים ציבוריים וזאת בהחלטה מנומקת, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות העניין;

(ג)    צורך בהמשך ההחזקה במקרקעין, אם מעבר מהמקרקעין יהיה בעל השלכות כלכליות משמעותיות ובלבד שסך כל ההתקשרויות בפטור ממכרז במקרקעין מסוימים לא יעלה על 25 שנים; ואולם החשב הכללי רשאי בהחלטה מנומקת לאשר התקשרות כאמור אף אם סך כל התקופות האמור עלה על 25 שנים;

מיום 6.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ג מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

הוספת פסקה 3(14א)

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

החלפת פסקה 3(14א)

הנוסח הקודם:

(14א) התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המשרד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת, וכן התקשרות שעניינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972;

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ט-2009

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה שנתיים לפחות ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

(1)   במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על 825,000 שקלים חדשים;

(2)   במחיר גבוה מ-825,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי קביעות של שמאי מקרקעין;

(3)   בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר;

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה-1995;

מיום 25.4.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5677 מיום 25.4.1995 עמ' 1378

הוספת פסקה 3(14ב)

מיום 9.5.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5748 מיום 9.5.1996 עמ' 832

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה ארבע שנים לפחות וההתקשרות ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, ובלבד שלא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בדירה במשך ארבע שנים ממועד הרכישה או שש שנים מיום שהוא מתגורר בפועל בדירה, לפי המוקדם, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

(1) במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על 500,000 שקלים חדשים;

(2) במחיר גבוה מ-500,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי קביעות של שמאי מקרקעין;

(3) בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר;

לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" - כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה-1995;

מיום 15.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 282

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה ארבע שנים לפחות שנתיים לפחות ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, ובלבד שלא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בדירה במשך ארבע שנים ממועד הרכישה או שש שנים מיום שהוא מתגורר בפועל בדירה, לפי המוקדם, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה שנתיים לפחות ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

(1) במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על 500,000 825,000 שקלים חדשים;

(2) במחיר גבוה מ-500,000 825,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי קביעות של שמאי מקרקעין;

(3) בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר;

לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה-1995;

תק' תשע"ב-2012

(14ג) התקשרות להענקת זכות במקרקעין שנעשית כדי להבטיח את זכויות המדינה במקרקעין, בהחלטה מנומקת, באישור החשב הכללי, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות העניין;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

הוספת פסקה 3(14ג)

תק' תשס"ט-2009

(15) (נמחקה);

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(15) התקשרות לשכירת מקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 500 מ"ר, ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי ממשלתי; החשב הכללי רשאי מנימוקים של יחודיות המושכר וחשיבותו עבור המשרד, לאשר התקשרות כאמור אף אם עלו דמי השכירות על מה שקבע השמאי הממשלתי;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

מחיקת פסקה 3(15)

הנוסח הקודם:

(15) התקשרות לשכירת מקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 500 מ"ר, ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי ממשלתי; החשב הכללי רשאי מנימוקים של יחודיות המושכר וחשיבותו עבור המשרד, לאשר התקשרות כאמור אף אם עלו דמי השכירות על מה שקבע השמאי הממשלתי;

(16) התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על פי דין;

תק' תשס"ט-2009

(17) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

מחיקת פסקה 3(17)

הנוסח הקודם:

(17) התקשרות עם נכה צה"ל לניהול מזנון במשרד, לפי המלצת אגף השיקום במשרד הבטחון, ובאישור החשב הכללי;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(18) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן – מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(א)   המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוז או יותר ולענין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל – חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשע"ב-2012

(ב)   המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4 או 5 ואם התקיימו – תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(18) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן - מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, והכל באישור החשב הכללי, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(א) המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוז או יותר ולענין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל - חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה;

(ב) המוסד הלאומי התחייב כי התקשרויותיו או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14 ואם התקיימו - תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(18) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן - מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, והכל באישור החשב הכללי, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(א) המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוז או יותר ולענין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל - חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה;

(ב) המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14 ואם התקיימו - תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

(ב) המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14 או 5 ואם התקיימו - תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(19) (א)   התקשרות עם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ב)   התקשרות עם קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, עם המגבית המאוחדת לישראל או עם המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, לביצוע מטרות ציבוריות;

תק' תשנ"ח-1998

(ג)    התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם קרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית בידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל; לענין זה, "קרנות ומוסדות" - כמשמעם בהגדרה "קרנותיה ושאר מוסדותיה של הסוכנות היהודית" בנספח לאמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ובהגדרה "קרנותיה ושאר מוסדותיה של ההסתדרות הציונית" בנספח לאמנה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית, למעט קרן קיימת לישראל והתאגידים הנשלטים בידיה;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(19) (א) התקשרות עם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים;

(ב) התקשרות עם קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, עם המגבית המאוחדת לישראל או עם המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, לביצוע מטרות ציבוריות;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

הוספת פסקת משנה 3(19)(ג)

תק' תשע"ב-2012

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי בעבור משטרת ישראל או הרשות להגנה על עדים או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע בדרכי פעולה או בשיטות עבודה של משטרת ישראל או של הרשות להגנה על עדים או לפגוע באופן אחר בפעילותן המבצעית, ובלבד שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או המנהל הכללי של המשרד לביטחון פנים, לפי העניין, אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולעניין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין";

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, "משטרת ישראל" - לרבות שירות בתי הסוהר, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר";

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, "משטרת ישראל" - לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר" "נציב בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, בהתאמה";

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" - לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, בהתאמה";

מיום 31.8.2012 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

החלפת פסקה 3(20)

הנוסח הקודם:

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" - לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, בהתאמה";

מיום 31.8.2012 עד יום 30.8.2013

תק' תשע"ב-2012 הוראת שעה

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1548

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי בעבור משטרת ישראל, נציבות כבאות והצלה או הרשות להגנה על עדים או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע בדרכי פעולה או בשיטות עבודה של משטרת ישראל, נציבות כבאות והצלה או של הרשות להגנה על עדים או לפגוע באופן אחר בפעילותן המבצעית, ובלבד שהמפקח הכללי של משטרת ישראל, נציבות כבאות והצלה או המנהל הכללי של המשרד לביטחון פנים, לפי העניין, אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולעניין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין"; נציב כבאות והצלה ידווח לחשב הכללי בדבר התקשרויות הנעשות מכוח פסקה זו;

תק' תשס"ט-2009

(20א) התקשרות של משטרת ישראל, עם ספק של מערכת הביטחון, שנבחר לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג-1993, בתנאים זהים או מיטיבים לתנאים שנקבעו בהתקשרות עם מערכת הביטחון, ובלבד שההתקשרות אושרה בידי החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך, ורשאי הוא לאשר מראש התקשרויות כאמור לרכישת טובין, עבודה או שירותים ובעלי מאפיינים שעליהם יורה;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת פסקה 3(20א)

תק' תשס"ט-2009

(21) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(21)

הנוסח הקודם:

(21) התקשרות במסגרת פעולותיה של הטלוויזיה הלימודית לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990;

(22) התקשרות עם מי שאינו עובד המדינה שעניינה מינוי מומחים רפואיים, וועדות רפואיות, או ועדות לקביעת דרגות נכות;

תק' תשס"ט-2009

(23) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(23)

הנוסח הקודם:

(23) התקשרות שעניינה שיווק בשר קפוא שיובא מחוץ לישראל;

תק' תשס"ט-2009

(24) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(24)

הנוסח הקודם:

(24) התקשרות הנדרשת לביצוע מטלה יחודית של יחידת סמך העוסקת בדפוס ובלבד ששוי ההתקשרות אינו עולה על 300,000 ש"ח ומנהל יחידת הסמך אישר זאת; עלה שווי ההתקשרות על 100,000 ש"ח - טעונה ההתקשרות גם אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו;

(25) התקשרות שביצועה במדינת חוץ ואשר עניינה הכנת מטבעות או שטרות, שהם הילך חוקי במדינת ישראל, הדפסתם של אלה או הובלתם ממדינת חוץ;

תק' תשס"ט-2009

(26) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(26)

הנוסח הקודם:

(26) התקשרות שעניינה ביצוע עבודות פיתוח כללי במתחם בניה, עם חברה אשר מבצעת עבודות בניה באותו המתחם לפי הסכם שנחתם כדין לפני תחילתו של החוק;

תק' תשס"ט-2009

(27) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(27)

הנוסח הקודם:

(27) התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות מכרז; התקשרות כאמור לאחר תום שלוש שנים ממועד כריתת החוזה בו היא כלולה, טעונה אישור ועדת המכרזים;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(28)[2] התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(28) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

(28) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל - ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

מיום 6.1.2011 עד יום 1.1.2012 לענין שיקום נזקי השריפה בכרמל

הוראת שעה (תיקון) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 468

(28) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל - ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, ולעניין התקשרויות של ועדת המכרזים הבין-משרדית שמונתה לפי תקנה 8(ד) לגבי התקשרויות לצורך שיקום הצפון בעקבות נזקי השריפה בכרמל שאירעה מיום כ"ה בכסלו התשע"א (2 בדצמבר 2010) עד יום כ"ט בכסלו התשע"א (6 בדצמבר 2010) – ועדת המכרזים שמונתה כאמור, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

תק' תשס"ט-2009

(29) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (בתקנות אלה – ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א);

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

הוספת פסקה 3(29)

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

החלפת פסקה 3(29)

הנוסח הקודם:

(29) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות, ובלבד שמי שהוא הסמכות המקצועית במשרד לאותו ענין חיווה דעתו בכתב על כך שהמתקשר הוא יחיד כאמור, והמנהל הכללי של המשרד אישר את ההתקשרות; חלה הוראה זו על התקשרות עם חברה ממשלתית כמשמעותה בפסקה (5), יחול על ההתקשרות התנאי האמור בתקנה 3(5)(ד);

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(29) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (בתקנות אלה – ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א), ובאישור המנהל הכללי של המשרד;

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(30) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, לאחר בחינת קיומם של מיזמים כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח -1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

הוספת פסקה 3(30)

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

(30) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, ובלבד שההתקשרות נעשית עם מי שתורם מחצית לפחות מעלות ביצוע המיזם. לאחר שפורסמה הודעה כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך מהגבוה מבין שני אלה:

(1) מחצית עלות ביצוע המיזם;

(2) חצי מיליון שקלים חדשים;

(ב) התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז;

מיום 1.6.2009 עד יום 30.6.2012

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1244

הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 800

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6977 מיום 17.2.2011 עמ' 702

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 878

החלפת פסקת משנה 3(30)(א)

הנוסח:

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

(30) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, לאחר שפורסמה הודעה בחינת קיומם של מיזמים כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך מהגבוה מבין שני אלה:

(1) מחצית עלות ביצוע המיזם;

(2) חצי מיליון שקלים חדשים;

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

(ב) התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה;

תק' תשס"ט-2009

(31) התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (בתקנות אלה – ספק חוץ), והכל אם היא אחת מאלה:

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(א)   עסקה לרכישת טובין או שירותים אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין או שירותים מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה – טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א); עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   התקשרות של נציגות או של סניף של המשרד במדינת חוץ, לשימושם העצמי; ועדת המכרזים תערוך התקשרות כאמור בפסקה זו לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ככל האפשר, בהתאם להוראות שיקבע החשב הכללי; נימוקי ההחלטה יירשמו בפרוטוקול;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת פסקה 3(31)

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(א) עסקה לרכישת טובין אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה – טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א), ובאישור החשב הכללי; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

(31) התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (בתקנות אלה – ספק חוץ), והכל אם היא אחת מאלה:

(א) עסקה לרכישת טובין או שירותים אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין או שירותים מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה – טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א); עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

(ב) התקשרות של נציגות או של סניף של המשרד במדינת חוץ, לשימושם העצמי; ועדת המכרזים תערוך התקשרות כאמור בפסקה זו לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ככל האפשר, בהתאם להוראות שיקבע החשב הכללי; נימוקי ההחלטה יירשמו בפרוטוקול;

תק' תשס"ט-2009

(32) התקשרות של משטרת ישראל עם בעל רעיון ייחודי וחדשני (בתקנות אלה – בעל רעיון), לבחינת הרעיון או לפיתוחו הראשוני של מוצר ביטחוני, לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(ב), באישור המנהל הכללי של המשרד והחשב הכללי;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת פסקה 3(32)

תק' תשע"ב-2012

(33) התקשרות של יחידת סמך שעיקר עיסוקה במחקר מדעי, לביצוע עסקה בטובין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אם היא התקשרות לרכישת מכשור מדעי, ספרות מדעית, ציוד מדעי ושירותים חיוניים למחקר (בפסקה זו – תשומות), הנדרשים בשל מאפייניהם היחודיים לצורך פעילות יחידת הסמך לרבות בשל הצורך לשמור על אמינות, אחידות או רציפות במחקר ובלבד שנערכה בהתאם לכללים שקבעו היועץ המשפטי של יחידת הסמך וחשב יחידת הסמך, אשר אושרו על ידי החשב הכללי, וששווייה של התקשרות כאמור אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

הוספת פסקה 3(33)

תק' תשע"ב-2012

(34) התקשרות של יחידת סמך שעיקר עיסוקה במחקר מדעי לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראות ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח, תיעשה, ככל האפשר, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1546

הוספת פסקה 3(34)

בחינת קיומם של ספקים תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

3א.     (א)  (1)   ביקשה יחידה מזמינה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29), או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ או שירותי חוץ, לפי תקנה 3(31), תביא היחידה המזמינה את הבקשה לאישור ועדת המכרזים לאחר שעשתה את כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   בעל הסמכות המקצועית במשרד, חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי הטובין או השירותים הם טובי חוץ או שירותי חוץ;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   פרסמה באתר האינטרנט לתקופה של עשרה ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה) –

(1)   הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד, או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, ואת עיקרי ההתקשרות;

(2)   את חוות הדעת לפי פסקת משנה (א) או את עיקריה;

(3)   הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (א)(2), והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור.

תק' תשע"ב-2012

(2)   אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מארבעה עשר ימי עבודה, החל במועד פרסום ההודעה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרות;

(3)   פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4)   יחידה מזמינה תצרף לבקשתה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, את חוות הדעת האמורה בפסקה (1)(א), את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן כאמור בפסקה (3);

(5)   ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

תק' תשע"ב-2012

          (א1) החשב הכללי רשאי לבחון ולקבוע את קיומם של ספקים לפי תקנת משנה (א) לנושאים ולסוגי התקשרויות שיקבע ולתקופה שיקבע, אשר לא תעלה על שנה אחת; נערכה בחינה כאמור, תתייתר חובת היחידה המזמינה לערוך הליך דומה בעצמה.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (1)   ביקשה יחידה של משטרת ישראל להתקשר עם בעל רעיון בהתאם לתקנה 3(32), תביא היחידה המזמינה את ההתקשרות לאישור ועדת המכרזים לאחר שפרסמה באתר האינטרנט לתקופה של חמישה עשר ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה), הודעה על –

(א)   כוונתה להתקשר עם בעל הרעיון החדשני, ואת עיקרי ההתקשרות;

(ב)   האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (2) והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה;

(2)   אדם הסבור כי הוא בעל רעיון שתוצאתו דומה לזה של בעל הרעיון או כי הרעיון אינו ייחודי וחדשני, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה, ולהודיע לה כאמור;

(3)   פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4)   יחידה מזמינה תצרף לבקשתה מוועדת המכרזים להתקשר עם בעל רעיון את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן;

(5)   ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   ועדת פטור משרדית רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר התקשרות עם ספק יחיד, עם ספק חוץ או עם בעל רעיון, בלא פרסום הודעה כאמור בתקנה זו או בלא קיום אחד מהתנאים הנוגעים לפרסום כאמור, ובלבד שדיווחה על החלטתה לוועדת הפטור; עלה שווי ההתקשרות על 1,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת תקנה 3א

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(ג) ועדת הפטור ועדת פטור משרדית רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר התקשרות עם ספק יחיד, עם ספק חוץ או עם בעל רעיון, בלא פרסום הודעה כאמור בתקנה זו או בלא קיום אחד מהתנאים הנוגעים לפרסום כאמור, ובלבד שדיווחה על החלטתה לוועדת הפטור; עלה שווי ההתקשרות על 1,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1546

(א) (1) ביקשה יחידה מזמינה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29), או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ או שירותי חוץ, לפי תקנה 3(31), תביא היחידה המזמינה את הבקשה לאישור ועדת המכרזים לאחר שעשתה את כל אלה:

(א) בעל הסמכות המקצועית במשרד, חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ או השירותים הם טובי חוץ או שירותי חוץ;

(ב) פרסמה באתר האינטרנט של המשרד לתקופה של שבעה עשרה ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה) –

(1) הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד, או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, ואת עיקרי ההתקשרות;

(2) את חוות הדעת לפי פסקת משנה (א) או את עיקריה;

(3) הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (א)(2), והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור.

(2) אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מעשרה ימי עבודה מארבעה עשר ימי עבודה, החל במועד פרסום ההודעה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרות;

(3) פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4) יחידה מזמינה תצרף לבקשתה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, את חוות הדעת האמורה בפסקה (1)(א), את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן כאמור בפסקה (3);

(5) ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

(א1) החשב הכללי רשאי לבחון ולקבוע את קיומם של ספקים לפי תקנת משנה (א) לנושאים ולסוגי התקשרויות שיקבע ולתקופה שיקבע, אשר לא תעלה על שנה אחת; נערכה בחינה כאמור, תתייתר חובת היחידה המזמינה לערוך הליך דומה בעצמה.

(ב) (1) ביקשה יחידה של משטרת ישראל להתקשר עם בעל רעיון בהתאם לתקנה 3(32), תביא היחידה המזמינה את ההתקשרות לאישור ועדת המכרזים לאחר שפרסמה באתר האינטרנט של המשרד לתקופה של חמישה עשר ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה), הודעה על –

(א) כוונתה להתקשר עם בעל הרעיון החדשני, ואת עיקרי ההתקשרות;

(ב) האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (2) והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה;

(2) אדם הסבור כי הוא בעל רעיון שתוצאתו דומה לזה של בעל הרעיון או כי הרעיון אינו ייחודי וחדשני, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה, ולהודיע לה כאמור;

(3) פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4) יחידה מזמינה תצרף לבקשתה מוועדת המכרזים להתקשר עם בעל רעיון את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן;

(5) ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

בחינת קיומם של מיזמים תק' תשע"ב-2012

3ב.     (א)  ביקשה יחידה מזמינה להתקשר לביצוע מיזם לפי תקנה 3(30), תביא היחידה המזמינה את הבקשה לדיון לפני ועדת המכרזים אשר תדון בבקשה, בהתאם להוראות שייקבעו על ידי החשב הכללי.

          (ב)  החליטה ועדת המכרזים כי מדובר בבקשה לרכישת שירותים ולא לתמיכה, תפרסם את החלטתה קודם להתקשרות באתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-14 ימי עבודה ותשלח לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה) –

(1)   הודעה על כוונתה להתקשר לביצוע מיזם משותף ואת עיקרי ההתקשרות;

(2)   את נימוקי החלטתה ולפיה מדובר בהתקשרות ולא בתמיכה;

(3)   הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ג)   אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו פורסמה הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי לפנות לוועדת המכרזים במהלך התקופה שנקבעה בתקנת משנה (ב); ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקיבלה, בשים לב לאמור בתקנת משנה (א), ולאחר מכן תקבל את החלטתה.

          (ד)  ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל הוועדה כאמור בתקנת משנה (ג).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 448

הוספת תקנה 3ב

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1546

החלפת תקנה 3ב

הנוסח הקודם:

בחינת קיומם של מיזמים

3ב. (א) החליטה ועדת המכרזים על ביצוע מיזם כאמור בתקנה 3(30), יפרסם המשרד את דבר ההתקשרות באתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-21 ימי עבודה.

(ב) אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שעליו פורסמה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לפנות ליחידה המזמינה, באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה בבקשה לביצוע מיזם הדומה למיזם שאושר כאמור.

(ג) פנה גורם נוסף, כאמור בתקנת משנה (ב), תשקול ועדת המכרזים את הפנייה, בשים לב לצורך לשמור על השוויון בין תורמים שונים למיזמים ובין נהנים שונים ממיזמים.

(ד) יחידה מזמינה המבקשת כי ועדת מכרזים תאשר ביצוע מיזם נוסף עם מי שהמשרד התקשר עמו לפי תקנה 3(30), באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה, תביא את הבקשה לפני הוועדה בצירוף כל פנייה שהתקבלה כאמור בתקנת משנה (ב); הודעה על החלטה של ועדת המכרזים בנוגע לבקשה כאמור תישלח גם לכל פונה כאמור.

מימוש זכות בחירה תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

3ג.     (א)  התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה טעונה את אישור ועדת המכרזים.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 448

הוספת תקנה 3ג

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

3ג. (א) התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות מכרז טעונה את אישור ועדת המכרזים.

(ב) התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת שלא בעקבות מכרז, טעונה את אישור ועדת המכרזים ואם שווי ההתקשרות עולה על מיליון שקלים חדשים, טעונה גם את אישור ועדת הפטור.

התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית תק' תשס"ט-2009

3ד.     (א)  בתקנה זו ובתקנה 3(5) –

          "חברה ממשלתית" – חברה ממשלתית, לרבות חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור ובלבד שעם בעלי מניותיה של החברה המעורבת נמנים רק המדינה וגופים ציבוריים; לעניין זה, "גוף ציבורי" – כל תאגיד שבתקנונו או בחוק או בחיקוק שהקימו נקבעו מטרות ציבוריות כמפורט בתוספת לפי סעיף 345א לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "צוות המנכ"לים" – צוות שחברים בו המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד האוצר, החשב הכללי ומנהל רשות החברות הממשלתיות.

          (ב)  משרד ממשלתי רשאי לערוך התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית, אם נתקיימו בה שני אלה:

(1)   צוות המנכ"לים, בשים לב לעקרונות השוויון, השקיפות, טוהר המידות והחיסכון, תוך מזעור הפגיעה בתחרות הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות בתחומים השונים, קבע אחת מאלה:

(א)   כי החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה, בתחומי פעילות שבהם אין לחברה הממשלתית תחרות או בתחומי פעילות הקשורים באופן שאינו ניתן להפרדה לפעילות ליבה של החברה שבה אין לחברה הממשלתית תחרות;

(ב)   כי החברה הממשלתית מהווה, על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע ביצוע של הממשלה, בתחומי הניהול, וכי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הפעילות באמצעותה היא חיונית לשם הגשמת מטרת מדיניות של הממשלה בצורה המיטבית;

(2)   החברה אינה חברה בהפרטה כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אלא אם כן קבע החשב הכללי כי התקשרות מסגרת בין החברה שבהפרטה ובין המשרד חיונית להמשך פעילותה או לקידום החלטת ההפרטה.

          (ג)   התקשרות מסגרת תיערך כך:

(1)   המנהל הכללי של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, בתיאום עם המנהל הכללי של משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי, יגבש עקרונות להסכם מסגרת, שבהם ייקבע, בין השאר, תיחום הסכם המסגרת בהיקף כספי, בתקופה ובתחומי פעילות;

(2)   עקרונות הסכם מסגרת בקשר עם חברה ממשלתית כאמור בתקנת משנה (ב)(1)(ב), יפורסמו באתר האינטרנט;

(3)   עקרונות הסכם המסגרת יובאו לאישור ועדת שרים שתסמיך הממשלה לעניין זה ואשר בראשה עומד שר האוצר; דיון של ועדת השרים לאישור עקרונות הסכם מסגרת, בקשר עם חברה ממשלתית כאמור בתקנת משנה (ב)(1)(ב), יתקיים לא מוקדם מ-14 ימים מפרסום עקרונות ההסכם באתר האינטרנט, בהתאם לפסקת משנה (2);

(4)   המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית יערוך הסכם מסגרת, בהתאם לעקרונות הסכם המסגרת שאושרו כאמור בפסקה (3), ולאחר שוועדת הפטור המשרדית אישרה כי הוא עומד בעקרונות האמורים; הסכם המסגרת יכלול, נוסף על העקרונות כאמור בפסקה (1), גם מנגנוני בקרה ופיקוח בקשר עם פעילות החברה ליישום הסכם המסגרת; הסכם המסגרת יפורסם באתר האינטרנט.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 3ד

מכרז סגור תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

4.    התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה:

תק' תשס"ט-2009

(1)   (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(2)   התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) ו-(ה) בשינויים המחויבים;

תק' תשס"ט-2009

(3)   (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

(4)   (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

(5)   (נמחקה);

(6)   התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

תק' תשס"ט-2009

(7)   התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(א)(2);

תק' תשס"ט-2009

(8)   התקשרות בעסקה אשר פרסום מכרז פומבי על אודותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור;

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(9)   התקשרות עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד, לפי רשימת מציעים שעליהם המליץ אגף השיקום במשרד הביטחון ויראו רשימה זו כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) בשינויים המחויבים.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

4. התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 100,000 200,000 שקלים חדשים;

(2) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים;

(3) התקשרות לרכישת ציוד רפואי, או לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שאינם יחודיים;

(4) התקשרות בעיסקה שעניינה ביטוח;

(5) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן שירותי פרסום או יחסי ציבור;

(6) התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(ג), סיפה.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 448

4. התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 200,000 שקלים חדשים;

(2) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור;

(3) התקשרות לרכישת ציוד רפואי, או לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שאינם יחודיים;

(4) התקשרות בעיסקה שעניינה ביטוח;

(5) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן שירותי פרסום או יחסי ציבור;

(6) התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(ג), סיפה;

(8) התקשרות בעסקה אשר פרסום מכרז פומבי על אודותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור;

(9) התקשרות עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד, לפי רשימת מציעים שעליהם המליץ אגף השיקום במשרד הביטחון ויראו רשימה זו כרשימת המציעים למכרז סגור.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 470

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(ג), סיפה 3(5)(א)(2);

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(2) התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) ו-(ה) בשינויים המחויבים;

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) (נמחקה);

(6) התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(א)(2);

(8) התקשרות בעסקה אשר פרסום מכרז פומבי על אודותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור;

(9) התקשרות עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד, לפי רשימת מציעים שעליהם המליץ אגף השיקום במשרד הביטחון ויראו רשימה זו כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) בשינויים המחויבים.

התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

5.    (א)  התקשרות משרד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה:

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(1)   התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין, למעט התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי;

(2)   התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר;

(3)   התקשרות לביצוע עבודה מדעית או ספרותית;

(4)   התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          (ב)  מכרז להתקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי, יכול שייעשה לפי סדרים וכללים שייקבעו בידי ועדת המכרזים, על אף האמור בתקנות אלה.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

          (ג)   (1)   התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות, לפי תקנת משנה (ד);

(2)   קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית להצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה);

(3)   קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) –

(א)   אם קיימת רשימת מציעים של המשרד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב)   אם קיימת רשימת מציעים של החשב הכללי, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ועדת הפטור המשרדית;

(4)   תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו ליושב ראש או לחבר ועדת ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', מגשר או מומחה שהתמנה מטעם בית המשפט, ובלבד שהמומחה, הבורר או המגשר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך:

(1)   ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 16, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, בהתאמה, הוראות תקנה 17ד;

(2)   אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת, לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים ברשימת המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תיערך כך:

(1)   ועדת המכרזים תערוך פנייה לקבלת הצעות, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד;

(2)   בפנייה יצוינו פרטים לעניין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

תק' תשס"ט-2009

          (ו)   (1)   ועדת המכרזים רשאית לערוך הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה, כאמור בתקנת משנה (א), שלא בעקבות מכרז, אם נעשה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ונתקיימו בהסכם המסגרת כל אלה:

(א)   ההסכם הוא לתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים, ובשווי התקשרות מצטבר שלא יעלה על 4,000,000 שקלים חדשים;

(ב)   ההסכם נערך לתחומי פעילות מוגדרים;

לעניין זה, "תקופה מצטברת" ו"שווי התקשרות מצטבר" – לרבות כל זכות ברירה וכל הארכה לפי תקנה 3(4).

(2)   על כל הזמנה של עבודה או שירותים במסגרת התקשרות המסגרת, תדווח היחידה המזמינה לוועדת המכרזים.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

5. (א) התקשרות משרד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין, והכל בידי בעל מקצוע מומחה למעט התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי;

(2) התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר;

(3) התקשרות לביצוע עבודה מדעית או ספרותית;

(4) התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית.

(ב) מכרז להתקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי, יכול שייעשה לפי סדרים וכללים שייקבעו בידי ועדת המכרזים, על אף האמור בתקנות אלה.

(ב) (ג) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא באמצעות מכרז תיערך לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון; הפניה לקבלת הצעות תיעשה, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד. בפניה יצויינו פרטים לענין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

מיום 15.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 282

(ג) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא באמצעות מכרז תיערך לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון; הפניה לקבלת הצעות תיעשה, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד. בפניה יצויינו פרטים לענין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה. תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו כיושב ראש או כחבר ועדה ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהמומחה או הבורר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 470

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(ג) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא באמצעות מכרז תיערך לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון; הפניה לקבלת הצעות תיעשה, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד. בפניה יצויינו פרטים לענין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה. תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו כיושב ראש או כחבר ועדה ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהמומחה או הבורר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

(ג) (1) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא בדרך של מכרז תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות, לפי תקנת משנה (ד);

(2) קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית להצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה);

(3) קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) –

(א) אם קיימת רשימת מציעים של המשרד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב) אם קיימת רשימת מציעים של החשב הכללי, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ועדת הפטור המשרדית;

(4) תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו ליושב ראש או לחבר ועדת ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהמומחה או הבורר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

(ד) פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך:

(1) ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 16, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, בהתאמה, הוראות תקנה 17ד;

(2) אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת, לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים במאגר המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

(ה) בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תיערך כך:

(1) ועדת המכרזים תערוך פנייה לקבלת הצעות, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד;

(2) בפנייה יצוינו פרטים לעניין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

(ו) (1) ועדת המכרזים רשאית לערוך הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה, כאמור בתקנת משנה (א), שלא בעקבות מכרז, אם נעשה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ונתקיימו בהסכם המסגרת כל אלה:

(א) ההסכם הוא לתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים, ובשווי התקשרות מצטבר שלא יעלה על 4,000,000 שקלים חדשים;

(ב) ההסכם נערך לתחומי פעילות מוגדרים;

לעניין זה, "תקופה מצטברת" ו"שווי התקשרות מצטבר" – לרבות כל זכות ברירה וכל הארכה לפי תקנה 3(4).

(2) על כל הזמנה של עבודה או שירותים במסגרת התקשרות המסגרת, תדווח היחידה המזמינה לוועדת המכרזים.

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(ג) (1) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא בדרך של מכרז תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות, לפי תקנת משנה (ד);

(2) קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית להצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה);

(3) קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) –

(א) אם קיימת רשימת מציעים של המשרד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב) אם קיימת רשימת מציעים של החשב הכללי, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ועדת הפטור המשרדית;

(4) תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו ליושב ראש או לחבר ועדת ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', מגשר או מומחה שהתמנה מטעם בית המשפט, ובלבד שהמומחה או הבורר הבורר או המגשר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

(ד) פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך:

(1) ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 16, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, בהתאמה, הוראות תקנה 17ד;

(2) אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת, לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים במאגר ברשימת המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

התקשרות עם מתכננים תק' תשס"ט-2009

5א.     (א)  בתקנה זו, "מתכנן" – בעל מקצוע בענף התכנון שהוא אחד מאלה: אדריכל, מהנדס, מתכנן, יועץ, מנהל פרויקט, מפקח, שמאי מקרקעין ומודד.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 5, התקשרות משרד עם מתכנן לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון תיעשה באופן זה:

(1)   התקשרות עד להיקף של מיליון וחצי שקלים חדשים – בדרך של בחירה ממאגר מתכננים ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, למעט לפי תקנת משנה (א)(1) שבה;

(2)   התקשרות מהיקף של מיליון וחצי שקלים חדשים ועד 3 מיליון שקלים חדשים או בעד פרויקט בלתי מוגדר – בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות;

(3)   התקשרות מהיקף של 3 מיליון שקלים חדשים ומעלה – בדרך של מכרז פומבי.

          (ג)   (1)   בכל התקשרות כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ו-(3) ייקבע כי 80% מהניקוד להצעות המוגשות יינתן לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (5) ו-20% מהניקוד להצעות יינתן לאמת המידה המפורטת בתקנה 22(א)(1);

(2)   הצעות החורגות בלמעלה מ-15%מחציון הצעות המחיר, אם הוגשו לפחות חמש הצעות, ייפסלו ובלבד שלא נפסלו מחצית מן ההצעות הכשרות שהוגשו למכרז.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 471

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 5א