Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998

רשויות ומשפט מנהלי – מכרזים – חובת מכרזים – העדפת תוצרת

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פירוש מונחים אחרים

Go

2

פרק ב': העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

Go

2

סעיף 3

תנאי קבלת הזמנה

Go

2

סעיף 4

שיעור ההעדפה

Go

2

סעיף 5

החלטה על הזוכה

Go

2

סעיף 6

העדפה יחסית

Go

3

סעיף 7

מכרז סגור באזור עדיפות לאומית

Go

3

סעיף 8

פיצול מכרזים

Go

3

פרק ג': תחולה

Go

3

סעיף 9

סייג לתחולה

Go

3

סעיף 10

פטור מתחולת התקנות

Go

4

סעיף 11

שינוי סכומים

Go

4

סעיף 12

תחולה

Go

4


תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיף 3א(א1)[1] לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אזור א'" או "אזור ב'" – כמשמעות "אזור עדיפות לאומית א'" ו"אזור עדיפות לאומית ב'" בצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), תשנ"ד-1993 (להלן – צו האזורים), וכן בהחלטת ממשלה שפורסמה ברשומות לענין הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, או לענין החוק;

          "אזור עדיפות לאומית" – כהגדרתו בסעיף 3א(א1) לחוק;

תק' תשנ"ט-1999

          "טובין מאזור א' או ב'" – טובין מתוצרת הארץ המיוצרים באזור א' או ב', לפי הענין, בידי מציע שמחצית לפחות מעובדיו מתגוררים, דרך קבע, באזור א' או ב', לפי הענין, ואולם לענין טובין מאזור ב', יכול שיתגוררו באזור א', ומרכיב העבודה בשל ייצור הטובין באותו אזור, ולענין טובין המיוצרים באזור ב' – גם באזור א', מהווה 40% לפחות ממחיר ההצעה;

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 868

"טובין מאזור א' או ב'" – טובין מתוצרת הארץ המיוצרים בידי המציע באזור א' או ב', לפי הענין, בידי מי מציע שמחצית לפחות מעובדיו מתגוררים, דרך קבע, באזור א' או ב', לפי הענין, ואולם לענין טובין מאזור ב', יכול שיתגוררו באזור א', ומרכיב העבודה בשל ייצור הטובין באותו אזור, ולענין טובין המיוצרים באזור ב' – גם באזור א', מהווה 40% לפחות ממחיר ההצעה;

          "שירותים מאזור א' או ב'" – עבודה או שירותים המבוצעים באזור עדיפות לאומית או מחוצה לו בידי מציע שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל, שמחצית לפחות מבין עובדיו המבצעים אותה עבודה או אותם שירותים מתגוררים, דרך קבע, באזור א' או ב', לפי הענין, ואולם לענין שירותים מאזור ב', יכול שיתגוררו באזור א', ומרכיב העבודה בשל ביצוע העבודה או השירותים מהווה 50% לפחות ממחיר ההצעה;

תק' תשס"א-2000

          "עובד" – אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל שהוא עובד שמעסיק המציע, ולענין טובין מאזור עדיפות לאומית – שמעסיק המציע בעסקו באזור עדיפות לאומית, וכן אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל שהוא עובד של קבלן משנה של המציע או של ספק של המציע שמעסיק קבלן המשנה או הספק בביצוע ההתקשרות נושא המכרז; לענין זה, "קבלן משנה של המציע" או "ספק של המציע", קבלן משנה או ספק המבצע שירותים או מספק טובין לענין ההתקשרות נושא המכרז;

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

"עובד" – עובד שמעסיק המציע בעסקו באזור עדיפות לאומית וכן אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל שהוא עובד שמעסיק המציע, ולענין טובין מאזור עדיפות לאומית – שמעסיק המציע בעסקו באזור עדיפות לאומית, וכן אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל שהוא עובד של קבלן משנה של המציע או של ספק של המציע שמעסיק קבלן המשנה או הספק בביצוע ההתקשרות נושא המכרז; לענין זה, "קבלן משנה של המציע" או "ספק של המציע", קבלן משנה או ספק המבצע שירותים או מספק טובין לענין ההתקשרות נושא המכרז;

          "מרכיב עבודה" – עלות עבודה, לרבות שכר עבודה והפרשות לקופת גמל כהגדרתם בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, תשלומים לביטוח לאומי, לרשויות המס, תנאי פרישה, גמלאות, או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה המשולמות לעובדים והכל בשל ההתקשרות;

          "מזמין" – משרד הבטחון, למעט לגבי מכרזים כמפורט בתקנה 9;

          "התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר" – התוצאה בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז;

תק' תשס"ו-2006

          "אזור קו העימות" – אזור עדיפות לאומית בשטחי היישובים ואזורי התעשיה בצפון ובשדרות רבתי ובשטחי יישובי עוטף עזה, המנויים בהחלטות ממשלה לענין העדפה במכרזים לפי סעיף 3א(א1) לחוק, והודעות על כך פורסמו ברשומות;

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 868

הוספת הגדרת "קרית שמונה"

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 100

"קרית שמונה" – אזור א' אזור עדיפות לאומית בשטח השיפוט של עיריית קרית שמונה;

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

החלפת הגדרת "קרית שמונה" בהגדרת "אזור קו העימות"

הנוסח הקודם:

"קרית שמונה" –אזור עדיפות לאומית בשטח השיפוט של עיריית קרית שמונה;

מיום 29.1.2004 עד יום 28.7.2004

הוראת שעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 199

"אזור קו העימות" – אזור עדיפות לאומית בשטחי היישובים ואזורי התעשיה בשטחי הישובים, אזורי התעשיה והמתחמים המנויים בהחלטת ממשלה ברשימת אזור קו העימות בצפון, לענין העדפה במכרזים לפי סעיף 3א(א1) לחוק, והודעה על כך פורסמה ברשומות;

מיום 10.4.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6380 מיום 10.4.2005 עמ' 609

החלפת הגדרת "אזור קו העימות"

הנוסח הקודם:

"אזור קו העימות" – אזור עדיפות לאומית בשטחי היישובים ואזורי התעשיה המנויים בהחלטת ממשלה ברשימת אזור קו העימות בצפון, לענין העדפה במכרזים לפי סעיף 3א(א1) לחוק, והודעה על כך פורסמה ברשומות;

מיום 28.2.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6465 מיום 28.2.2006 עמ' 510

החלפת הגדרת "אזור קו העימות"

הנוסח הקודם:

"אזור קו העימות" – אזור עדיפות לאומית בשטחי היישובים ואזורי התעשיה בצפון ובשדרות רבתי, המנויים בהחלטות ממשלה לענין העדפה במכרזים לפי סעיף 3א(א1) לחוק, והודעות על כך פורסמו ברשומות;

תק' תשס"א-2000

          "טובין מאזור קו העימות" – טובין מתוצרת הארץ המיוצרים באזור קו העימות, בידי מציע שמחצית לפחות מעובדיו מתגוררים, דרך קבע, באזור קו העימות, ומרכיב העבודה בשל ייצור הטובין באזור קו העימות מהווה 40% לפחות ממחיר ההצעה;

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 869

הוספת הגדרת "טובין מקרית שמונה"

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

החלפת הגדרת "טובין מקרית שמונה" בהגדרת "טובין מאזור קו העימות"

הנוסח הקודם:

טובין מקרית שמונה" – טובין מתוצרת הארץ המיוצרים בקרית שמונה, בידי מציע שמחצית לפחות מעובדיו מתגוררים, דרך קבע, בקרית שמונה, ומרכיב העבודה בשל ייצור הטובין בקרית שמונה מהווה 40% לפחות ממחיר ההצעה;

תק' תשס"א-2000

          "שירותים מאזור קו העימות" – עבודה או שירותים המבוצעים באזור קו העימות או מחוץ לו בידי מציע שהוא אזרח ישראלי, או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל, שמחצית לפחות מבין עובדיו המבצעים אותה עבודה או אותם שירותים מתגוררים, דרך קבע, באזור קו העימות, ומרכיב העבודה בשל ביצוע העבודה או השירותים מהווה 50% לפחות ממחיר ההצעה.

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 869

הוספת הגדרת "שירותים מקרית שמונה"

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

החלפת הגדרת "שירותים מקרית שמונה" בהגדרת "שירותים מאזור קו העימות"

הנוסח הקודם:

"שירותים מקרית שמונה" – עבודה או שירותים המבוצעים בקרית שמונה או מחוצה לה בידי מציע שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל, שמחצית לפחות מבין עובדיו המבצעים אותה עבודה או שירותים מתגוררים, דרך קבע, בקרית שמונה, ומרכיב העבודה בשל ביצוע העבודה או השירותים מהווה 50% לפחות ממחיר ההצעה;

פירוש מונחים אחרים

2.    מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה 1 יפורשו כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), תשנ"ג-1993 (להלן – תקנות מערכת הבטחון), ותקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי), תשנ"ה-1995 (להלן – תקנות תוצרת הארץ).

פרק ב': העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

תנאי קבלת הזמנה תק' תש"ס-1999  תק' תשס"א-2000

3.    כתנאי לקבלת העדפה יידרש מציע במסמכי המכרז, להצהיר כי ההצעה היא לענין טובין או שירותים מאזור קו העימות, מאזור א' או ב', לפי הענין, וכתנאי לקבלת ההזמנה יידרש להמציא אישור רואה חשבון על כך.

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 100

3. כתנאי לקבלת העדפה יידרש מציע במסמכי המכרז, להצהיר כי ההצעה היא לענין טובין או שירותים מקרית שמונה, מאזור א' או ב', לפי הענין, וכתנאי לקבלת ההזמנה יידרש להמציא אישור רואה חשבון על כך.

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

3. כתנאי לקבלת העדפה יידרש מציע במסמכי המכרז, להצהיר כי ההצעה היא לענין טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות, מאזור א' או ב', לפי הענין, וכתנאי לקבלת ההזמנה יידרש להמציא אישור רואה חשבון על כך.

שיעור ההעדפה

4.    (א)  המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעיתון, תנאי שלפיו תינתן בהתאם לתקנות אלה במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה להצעות של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית; שיעור ההעדפה האמור לא יעלה על מחיר ההצעה שהיתה אמורה לזכות במכרז ללא העדפה, בתוספת –

(1)   5% לגבי טובין או שירותים מאזור ב';

תק' תש"ס-1999  תק' תשס"א-2000

(2)   15% לגבי טובין או שירותים מאזור קו העימות, או מאזור א'.

          (ב)  שיעורי ההעדפה האמורים בתקנת משנה (א) ובתקנה 3 לתקנות תוצרת הארץ לא יעלו באופן מצטבר על 15%.

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 100

(א) המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעיתון, תנאי שלפיו תינתן בהתאם לתקנות אלה במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה להצעות של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית; שיעור ההעדפה האמור לא יעלה על מחיר ההצעה שהיתה אמורה לזכות במכרז ללא העדפה, בתוספת –

(1) 5% לגבי טובין או שירותים מאזור ב';

(2) 15% לגבי טובין או שירותים מקרית שמונה או מאזור א'.

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

(א) המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעיתון, תנאי שלפיו תינתן בהתאם לתקנות אלה במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה להצעות של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית; שיעור ההעדפה האמור לא יעלה על מחיר ההצעה שהיתה אמורה לזכות במכרז ללא העדפה, בתוספת –

(1) 5% לגבי טובין או שירותים מאזור ב';

(2) 15% לגבי טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות או מאזור א'.

החלטה על הזוכה תק' תש"ס-1999 תק' תשס"א-2000

5.    (א)  לא קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מאזור קו העימות את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא העדפה בתקנות אלה ובתקנות תוצרת הארץ, ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מאזור קו העימות, באופן שלענין אמת המידה של המחיר, יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(2), על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מאזור קו העימות ב-1.15 (להלן, בתקנה זו – השקלול הנוסף הראשון), ולא יחולו תקנות תוצרת הארץ.

תק' תש"ס-1999 תק' תשס"א-2000

          (ב)  קיבלה ההצעה של מציע טובין או שירותים מאזור קו העימות, לאחר השקלול הנוסף הראשון, את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, או תוצאה הזהה לזו של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור קו העימות, שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא השקלול הנוסף הראשון, יבחר אותו מציע במחיר הצעתו ובלבד שאינו עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר, ביותר מ-15%.

תק' תש"ס-1999

         (ג)   היה אמור לזכות במכרז, לאחר השקלול הנוסף הראשון, ספק חוץ, יחולו תקנות תוצרת הארץ; בתקנה זו, "ספק חוץ" – למעט ספק המשתתף במכרז מכוח הסכם הדדיות עם מדינת חוץ, שדין הצעתו לענין העדפת תוצרת הארץ כדין הצעת טובין מתוצרת הארץ.

תק' תש"ס-1999 תק' תשס"א-2000

          (ד)  לא זכה במכרז מציע טובין או שירותים מאזור קו העימות, כאמור בתקנת משנה (ב), והיה אמור לזכות במכרז, לאחר השקלול הנוסף הראשון, מי שאינו ספק חוץ, ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מאזור א' או ב', באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(1) או (2), לפי הענין, על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מאזור א' או ב' ב-1.15 או ב-1.05, לפי הענין (להלן, בתקנה זו – השקלול הנוסף השני).

תק' תש"ס-1999

          (ה)  קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף השני, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז.

תק' תש"ס-1999

          (ו)   קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מאזור א' או ב' את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף השני, או תוצאה הזהה לזו של ההצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא השקלול הנוסף השני (להלן בתקנה זו – ההצעה הטובה ביותר), יציע המזמין למציע ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות א' או ב', לפי הענין, להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע ההצעה הטובה ביותר.

תק' תשנ"ט-1999 תק' תש"ס-1999

          (ז)   קיבלה הצעה של טובין או שירותים מאזור א' תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', יציע המזמין למציע ההצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ההצעה הטובה ביותר.

תק' תש"ס-1999 תק' תשס"א-2000 תק' תשס"ד-2004

          (ח)  לא הסכים מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ו) או (ז), לפי הענין, יציע המזמין את הצעתו כאמור לשלושה מציעים נוספים של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית, ובלבד שהצעותיהם קיבלו, לאחר השקלול הנוסף השני, תוצאה משוקללת שאינה נמוכה מזו של ההצעה הטובה ביותר. הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, כאמור, מן הגבוהה אל הנמוכה.

תק' תש"ס-1999

          (ט)  לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה הטובה ביותר.

תק' תש"ס-1999

          (י)   לא נכללו במכרז אמות מידה זולת המחיר, יחולו הוראות תקנה זו עליו, בשינויים המחויבים.

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 869

(ג) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף או תוצאה הזהה לזו של ההצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, ללא השקלול הנוסף (להלן בתקנה זו – ההצעה הטובה ביותר), יציע המזמין למציע ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע ההצעה הטובה ביותר. היתה ההצעה של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה ההצעה שקיבלה, לאחר השקלול הנוסף, את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר או תוצאה זהה לזו של ההצעה הטובה ביותר, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז במחיר הצעתו, ובלבד שאינו עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר ביותר מ-15%;

(ד) קיבלה הצעה של טובין או שירותים מאזור א' תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', יציע המזמין למציע ההצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ההצעה הטובה ביותר. היתה ההצעה כאמור, שקיבלה תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', הצעתו של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז במחיר הצעתו, ובלבד שאינו עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר ביותר מ-15%.

מיום 18.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 100

5. (א) אמור לזכות במכרז, לאחר שקלול ההצעות בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז, ללא העדפה כאמור בתקנות אלה ובתקנות תוצרת הארץ, מי שאינו ספק חוץ ומי שאינו ספק של טובין או שירותים מאזור א', ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית, באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(1) או (2), לפי הענין, על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית ב-1.15 או ב-1.05, לפי הענין (להלן בתקנה זו – השקלול הנוסף); בתקנת משנה זו, "ספק חוץ" – למעט ספק המשתתף במכרז מכוח הסכם הדדיות עם מדינת חוץ שדין הצעתו לענין העדפת תוצרת הארץ מכוח תקנות תוצרת הארץ, כדין הצעת טובין מתוצרת הארץ.

(ב) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז.

(ג) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף או תוצאה הזהה לזו של ההצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, ללא השקלול הנוסף (להלן בתקנה זו – ההצעה הטובה ביותר), יציע המזמין למציע ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע ההצעה הטובה ביותר. היתה ההצעה של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה ההצעה שקיבלה, לאחר השקלול הנוסף, את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר או תוצאה זהה לזו של ההצעה הטובה ביותר, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז במחיר הצעתו, ובלבד שאינו עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר ביותר מ-15%;

(א) לא קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא העדפה בתקנות אלה ובתקנות תוצרת הארץ, ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מקרית שמונה, באופן שלענין אמת המידה של המחיר, יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(2), על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מקרית שמונה ב-1.15 (להלן, בתקנה זו – השקלול הנוסף הראשון), ולא יחולו תקנות תוצרת הארץ.

(ב) קיבלה ההצעה של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה, לאחר השקלול הנוסף הראשון, את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר או תוצאה הזהה לזו של מציע טובין או שירותים שאינם מקרית שמונה, שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא השקלול הנוסף הראשון, יבחר אותו מציע במחיר הצעתו ובלבד שאינה עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר, ביותר מ-15%.

(ג) היה אמור לזכות במכרז, לאחר השקלול הנוסף הראשון, ספק חוץ, יחולו תקנות תוצרת הארץ; בתקנה זו, "ספק חוץ" – למעט ספק המשתתף במכרז מכוח הסכם הדדיות עם מדינת חוץ שדין הצעתו לענין העדפת תוצרת הארץ כדין הצעת טובין מתוצרת הארץ.

(ד) לא זכה במכרז מציע טובין או שירותים מקרית שמונה, כאמור בתקנת משנה (ב), והיה אמור לזכות במכרז, לאחר השקלול הנוסף הראשון, מי שאינו ספק חוץ, ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מאזור א' או ב', באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(1) או (2), לפי הענין, על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מאזור א' או ב' ב-1.15 או ב-1.05, לפי הענין (להלן, בתקנה זו – השקלול הנוסף השני).

(ה) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף השני, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז.

(ו) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מאזור א' או ב' את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף השני, או תוצאה הזהה לזו של ההצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא השקלול הנוסף השני (להלן בתקנה זו – ההצעה הטובה ביותר), יציע המזמין למציע ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות א' או ב', לפי הענין, להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע ההצעה הטובה ביותר.

(ד) (ז) קיבלה הצעה של טובין או שירותים מאזור א' תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', יציע המזמין למציע ההצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ההצעה הטובה ביותר. היתה ההצעה כאמור, שקיבלה תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', הצעתו של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז במחיר הצעתו, ובלבד שאינו עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר ביותר מ-15%.

(ה) (ח) לא הסכים מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ג) או (ד), לפי הענין, יציע המזמין את הצעתו כאמור לשלושה מציעים נוספים של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית, ובלבד שהצעותיהם קיבלו, לאחר השקלול הנוסף, תוצאה משוקללת שאינה נמוכה מזו של ההצעה הטובה ביותר. הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, כאמור, מן הגבוהה אל הנמוכה.

(ו) (ט) לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה הטובה ביותר.

(ז) (י) לא נכללו במכרז אמות מידה זולת המחיר, יחולו הוראות תקנה זו עליו, בשינויים המחויבים.

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

(א) לא קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא העדפה בתקנות אלה ובתקנות תוצרת הארץ, ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות, באופן שלענין אמת המידה של המחיר, יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(2), על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות ב-1.15 (להלן, בתקנה זו – השקלול הנוסף הראשון), ולא יחולו תקנות תוצרת הארץ.

(ב) קיבלה ההצעה של מציע טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות, לאחר השקלול הנוסף הראשון, את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר או תוצאה הזהה לזו של מציע טובין או שירותים שאינם מקרית שמונה מאזור קו העימות, שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא השקלול הנוסף הראשון, יבחר אותו מציע במחיר הצעתו ובלבד שאינה עולה ובלבד שאינו עולה על מחיר ההצעה הטובה ביותר, ביותר מ-15%.

(ג) היה אמור לזכות במכרז, לאחר השקלול הנוסף הראשון, ספק חוץ, יחולו תקנות תוצרת הארץ; בתקנה זו, "ספק חוץ" – למעט ספק המשתתף במכרז מכוח הסכם הדדיות עם מדינת חוץ שדין הצעתו לענין העדפת תוצרת הארץ כדין הצעת טובין מתוצרת הארץ.

(ד) לא זכה במכרז מציע טובין או שירותים מקרית שמונה מאזור קו העימות, כאמור בתקנת משנה (ב), והיה אמור לזכות במכרז, לאחר השקלול הנוסף הראשון, מי שאינו ספק חוץ, ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין או שירותים מאזור א' או ב', באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתה ממחיר ההצעה של שיעור ההעדפה הקבוע בתקנה 4(א)(1) או (2), לפי הענין, על ידי חלוקת מחיר ההצעה של טובין או שירותים מאזור א' או ב' ב-1.15 או ב-1.05, לפי הענין (להלן, בתקנה זו – השקלול הנוסף השני).

(ה) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף השני, ייבחר אותו מציע כזוכה במכרז.

(ו) קיבלה הצעה של מציע טובין או שירותים מאזור א' או ב' את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף השני, או תוצאה הזהה לזו של ההצעה של מציע טובין או שירותים שאינם מאזור עדיפות לאומית שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, בלא השקלול הנוסף השני (להלן בתקנה זו – ההצעה הטובה ביותר), יציע המזמין למציע ההצעה של טובין או שירותים מאזור עדיפות א' או ב', לפי הענין, להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע ההצעה הטובה ביותר.

(ז) קיבלה הצעה של טובין או שירותים מאזור א' תוצאה משוקללת זהה לזו של טובין או שירותים מאזור ב', יציע המזמין למציע ההצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ההצעה הטובה ביותר.

(ח) לא הסכים מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ג) או (ד), לפי הענין, יציע המזמין את הצעתו כאמור לשלושה מציעים נוספים של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית, ובלבד שהצעותיהם קיבלו, לאחר השקלול הנוסף השקלול הנוסף השני, תוצאה משוקללת שאינה נמוכה מזו של ההצעה הטובה ביותר. הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, כאמור, מן הגבוהה אל הנמוכה.

מיום 29.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 199

(ח) לא הסכים מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ג) או (ד) (ו) או (ז), לפי הענין, יציע המזמין את הצעתו כאמור לשלושה מציעים נוספים של טובין או שירותים מאזור עדיפות לאומית, ובלבד שהצעותיהם קיבלו, לאחר השקלול הנוסף השני, תוצאה משוקללת שאינה נמוכה מזו של ההצעה הטובה ביותר. הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, כאמור, מן הגבוהה אל הנמוכה.

העדפה יחסית תק' תשנ"ט-1999  תק' תשס"א-2000

6.    העדפה בהתאם לתקנות 4 ו-5 תינתן גם להצעות של טובין מאזור עדיפות לאומית, שמרכיב העבודה ששימש בייצורם מהווה פחות מ-40% ממחיר ההצעה, אך לא פחות מ-20%; שיעור ההעדפה שבתקנה 4(א)(1) או (2), לפי הענין, והמספר שבו מחלקים את מחיר ההצעה שבתקנה 5(ד), לפי הענין, יפחתו לפי היחס שבין אחוז מרכיב העבודה שבהצעה לבין 40%.

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 869

6. העדפה בהתאם לתקנה 4 בהתאם לתקנות 4 ו-5 תינתן גם להצעות של טובין מאזור עדיפות לאומית שמרכיב העבודה ששימש בייצורם מהווה פחות מ-40% ממחיר ההצעה אך לא פחות מ-20%; שיעור ההעדפה שבתקנה 4(א)(1) או (2), לפי הענין, יפחת לפי היחס שבין אחוז מרכיב העבודה שבהצעה לבין 40%.

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58

6. העדפה בהתאם לתקנות 4 ו-5 תינתן גם להצעות של טובין מאזור עדיפות לאומית שמרכיב העבודה ששימש בייצורם מהווה פחות מ-40% ממחיר ההצעה אך לא פחות מ-20%; שיעור ההעדפה שבתקנה 4(א)(1) או
(2), לפי הענין, יפחת לפי הענין, והמספר שבו מחלקים את מחיר ההצעה שבתקנה 5(ד), לפי הענין, יפחתו לפי היחס שבין אחוז מרכיב העבודה שבהצעה לבין 40%.

מכרז סגור באזור עדיפות לאומית

7.    (א)  קיימים לגבי עסקה שסכומה עולה על 30,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 250,000 שקלים חדשים לענין טובין, או על 125,000 שקלים חדשים לענין שירותים, שני ספקים לפחות הכלולים ברשימת הספקים המוכרים של משרד הבטחון לפי תקנה 10 לתקנות מערכת הבטחון, שהם ספקים מאזור עדיפות לאומית העונים על דרישות המזמין לאותה עסקה, ייערך מכרז בין ספקים מאזור עדיפות לאומית בלבד; ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה בהתאם לתקנה 5 לפי שיעורי ההעדפה שבתקנה 4(א); בהתקשרות הנעשית בעקבות מכרז כאמור, רשאי המזמין לחרוג עד 10% מהסכומים האמורים.

          (ב)  לא הוגשה למכרז כל הצעה או נדונה הצעה יחידה וועדת המכרזים לא בחרה בה או לא בחרה בהצעה כלשהי ויש לערוך מכרז נוסף, לא יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א).

          (ג)   הוגשה במסגרת המכרז רק הצעה אחת או נותרה לדיון הצעה יחידה, אין ועדת המכרזים רשאית לבחור בה אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו, אם ראתה כי מכרז חדש לא יביא תועלת.

פיצול מכרזים

8.    (א)  במכרז לרכישת טובין שסכום העסקה בו עולה על 250,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 12,500,000 שקלים חדשים והניתן לפיצול, יכללו מסמכי המכרז הוראה שלפיה רשאי המזמין להקטין את היקף ההתקשרות עם מציע טובין שאינו מאזור עדיפות לאומית ל-70% ממנה ללא שינוי במחיר.

תק' תשנ"ט-1999

         (ב)  ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה בהתאם לתקנה 5, ואם אמור לזכות במכרז מציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית, יציע המזמין למציע הטובין מאזור עדיפות לאומית שהצעתו קיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, להתקשר עמו לגבי 30% מהיקף המכרז כאמור, במחיר ההצעה של מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית, שאמור לזכות במכרז.

          (ג)   הסכים מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית להתקשר במחיר ההצעה של מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית כאמור, ייחתם הסכם לאספקת 70% מהיקף המכרז עם מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית שזכה, והסכם לאספקת 30% הנותרים עם מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית שהצעתו היתה הזולה ביותר.

          (ד)  דחה מציע הטובין מאזור עדיפות לאומית שהצעתו היתה הזולה ביותר את ההצעה, ייחתם הסכם לאספקת כל הטובין נושא המכרז עם המציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית.

          (ה)  הפיצול לפי תקנה זו לא יחול על מכרז מיוחד כמשמעותו בתקנות מערכת הבטחון.

          (ו)   הוראות תקנה זו לא יחולו במכרזים שבהם השתתף מציע של טובין מיובאים.

          (ז)   המזמין יהיה רשאי, משיקולים של פיתוח יכולת הייצור באזורי עדיפות לאומית או של שימורה, ובתנאי שהודיע על כך במסמכי המכרז, להתקשר לגבי 30% מהיקף המכרז, עם יותר ממציע אחד של טובין מאזור עדיפות לאומית; הפניה לקבלת הצעות להתקשרות כאמור, תיעשה לשלושה מציעים של טובין מאזור עדיפות לאומית, לכל היותר, לפי סדר הצעותיהם מן הזולה אל היקרה.

מיום 28.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 869

(ב) ההחלטה על הזוכה במכרז תיעשה בהתאם לתקנה 5, ואם אמור לזכות במכרז מציע של טובין שאינם מאזור עדיפות לאומית, יציע המזמין למציע הטובין מאזור עדיפות לאומית שהצעתו היתה הזולה ביותר שהצעתו קיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, להתקשר עמו לגבי 30% מהיקף המכרז כאמור, במחיר ההצעה של מציע הטובין שאינם מאזור עדיפות לאומית, שאמור לזכות במכרז.

פרק ג': תחולה

סייג לתחולה

9.    תקנות אלה יחולו על מכרזים שעורך משרד הבטחון, למעט מכרזים –

(1)  שעורכת יחידת סמך כמשמעותה בתקנות מערכת הבטחון;

(2)  שעורכת יחידה במשרד הבטחון המתנהלת כמשק סגור ושבניהולה ובהפעלתה מעורבים שיקולים עסקיים;

(3)  לגבי עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

פטור מתחולת התקנות

10.  שר הבטחון רשאי, מטעמים שיירשמו, לפטור מראש מכרז מתחולת תקנות אלה.

שינוי סכומים

11.  (א)  הסכומים הנקובים בתקנות 7(א) ו-8(א) ישתנו ב-16 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפי יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם ב-15 בינואר 1998.

          (ב)  בשינוי הסכומים לפי תקנת משנה (א) ייעשה עיגול כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמשת אלפים שקלים חדשים.

תחולה

12.  תקנות אלה יחולו על מכרזים שפורסמו החל ביום כ"א בתמוז תשנ"ח (15 ביולי 1998).

י"ח בתמוז תשנ"ח (12 ביולי 1998)                                     יצחק מרדכי

                                                                                                              שר הבטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5911 מיום 16.7.1998 עמ' 1020.

תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 868 – תק' תשנ"ט-1999; תחולתן על מכרזים שפורסמו מיום 1.6.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 100 – תק' תש"ס-1999; תחולתן על מכרזים שפורסמו מיום תחילתן.

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 58 – תק' תשס"א-2000; תחולתן על מכרזים שפורסמו מיום תחילתן.

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 199 – תק' והוראת שעה תשס"ד-2004; תחולתן על מכרזים שפורסמו מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ה מס' 6380 מיום 10.4.2005 עמ' 609 – תק' תשס"ה-2005; תחולתן על מכרזים שפורסמו מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ו מס' 6465 מיום 28.2.2006 עמ' 510 – תק' תשס"ו-2006; תחולתן על מכרזים שפורסמו מיום פרסומן.

[1] מיום 2.10.2005 יראו את התקנות כאילו הותקנו מכוח סעיף 3א(א1) כנוסחו לאחר חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 17), תשס"ה-2005.