נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מניעת רעש

Go

2

סעיף 3

מניעת ריח

Go

2

סעיף 5

כללי ביצוע

Go

2

סעיף 6

חוקי עזר

Go

2

סעיף 7

הוראות כלליות

Go

2

סעיף 8

הוראות אישיות

Go

2

סעיף 9

רשיונות למפעלים

Go

2

סעיף 10

ראיות

Go

2

סעיף 10א

סמכויות בית משפט

Go

2

סעיף 11

עונשין

Go

2

סעיף 11א

סמכות לענין אזעקות ברכב

Go

3

סעיף 11א1

סמכות כניסה למקום לשם הפסקת רעש

Go

3

סעיף 11ב

צו לסילוק מפגע

Go

3

סעיף 11ב1

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

Go

3

סעיף 11ג

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

3

סעיף 11ד

שיעורי קנסות

Go

4

סעיף 11ה

קובלנה

Go

4

סעיף 11ו

תחולה על המדינה

Go

4

סעיף 13

מטרד היחיד

Go

4

סעיף 14

גרם מעשה

Go

4

סעיף 15

שמירת תוקף

Go

4

סעיף 16

פטור

Go

4

סעיף 17

אי תחולת החוק

Go

4

סעיף 18

ביצוע ותקנות

Go

4


חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 3) תשנ"ז-1997

          "השר" – השר לאיכות הסביבה;

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

החלפת הגדרת "השרים"

הנוסח הקודם:

"השרים" – שר הבריאות ושר הפנים יחדיו;

          "חוק זה" – לרבות התקנות, חוקי העזר וההוראות שניתנו לפיו.

מניעת רעש

2.    לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

מניעת ריח

3.    לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4.    (בוטל).

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

מניעת זיהום אויר

4. (א) לא יגרום אדם לזיהום חזק או בלתי סביר של האויר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

(ב) זיהום אויר, לענין סעיף זה – זיהום על ידי עשן, גזים, אדים, אבק וכיוצא בזה.

כללי ביצוע (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

5.    השר יתקין, בתקנות, כללים לביצוע סעיפים 2 ו-3, ובין השאר רשאי הוא לקבוע מה הם רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

5. השרים יתקינו השר יתקין, בתקנות, כללים לביצוע הסעיפים 2-4, ובין השאר רשאים הם רשאי הוא לקבוע מה הם רעש, ריח או זיהום אויר, חזקים או בלתי סבירים.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

5. השר יתקין, בתקנות, כללים לביצוע הסעיפים 2-4 סעיפים 2 ו-3, ובין השאר רשאי הוא לקבוע מה הם רעש, ריח או זיהום אויר, רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים.

חוקי עזר (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

6.    רשות מקומית רשאית בחוק עזר, באישור השר, לקבוע הוראות מיוחדות לענין חוק זה, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו, והוראות כאמור יכול שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי חוק זה, לרבות קביעת אי-תחולתן של התקנות באזורים, בימים או בשעות שהוגדרו בחוק העזר.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

6. רשות מקומית רשאית בחוק עזר, באישור השרים השר, לקבוע הוראות מיוחדות לענין חוק זה, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו, והוראות כאמור יכול שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי חוק זה, לרבות קביעת אי-תחולתן של התקנות באזורים, בימים או בשעות שהוגדרו בחוק העזר.

הוראות כלליות (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

7.    השר רשאי להורות, בתקנות, על הצעדים שיש לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 2 או 3; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לסוגים.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

7. השרים רשאים השר רשאי להורות, בתקנות, על הצעדים שיש לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 2, 3 או 4; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לסוגים.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

7. השר רשאי להורות, בתקנות, על הצעדים שיש לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 2, 3 או 4 2 או 3; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לסוגים.

הוראות אישיות (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

8.    (א)  השר או מי שהשר מינהו לכך, רשאי להורות לאדם פלוני על הצעדים שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 2 או 3.

          (ב)  התקנת תקנות לפי סעיף 7, או חוק עזר לפי סעיף 6, לא תגרע מהסמכות לתת הוראות לפי סעיף זה, למי שהתקנות או חוק העזר האמורים חלים עליו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

(א) השרים, או מי שהשרים מינוהו לכך, רשאים השר או מי שהשר מינהו לכך, רשאי להורות לאדם פלוני על הצעדים שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 2, 3 או 4.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

(א) השר או מי שהשר מינהו לכך, רשאי להורות לאדם פלוני על הצעדים שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 2, 3 או 4 2 או 3.

רשיונות למפעלים (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

9.    כל רשיון על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, או רשיון אחר הנדרש על פי כל חיקוק לניהול מפעל, יראוהו כאילו הוא מותנה בקיום הוראות חוק זה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

9. כל רשיון על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) חוק רישוי עסקים, תשכ"ח–1968, או רשיון אחר הנדרש על פי כל חיקוק לניהול מפעל, יראוהו כאילו הוא מותנה בקיום הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

9א.     (בוטל).

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 9א

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 743 (ה"ח 483)

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים

9א. (א) השר רשאי למנות מפקחים, מבין עובדי משרדו, לענין ביצוע חוק זה.

(ב) לא יתמנה מפקח אלא בהתקיים שניים אלה:

(1) משטרת ישראל לא הודיעה כי היא מתנגדת למינויו מטעמים של בטחון הציבור;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבע השר לאיכות הסביבה בתיאום עם השר לבטחון פנים.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

9ב.     (בוטל).

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 9ב

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 743 (ה"ח 483)

ביטול סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

סמכויות מפקחים

9ב. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח להיכנס לכל מקום, בכל עת סבירה, ובלבד שלא ייכנס –

(1) למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;

(2) למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.

(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וכן סמכותו של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969; הוראות החיקוקים האמורים יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים, הנעשים בידי מפקח כאילו נעשו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין, בשינויים המחויבים.

ראיות

10.  בכל הליך משפטי לפי חוק זה –

(1)   מפגע שנקבע כחזק או כבלתי סביר בתקנות לפי סעיף 5, חזקה שהוא עשוי לגרום הפרעה לאדם המצוי בקרבת מקום, כל עוד לא הוכח היפוכו;

(2)   העובדה שהנאשם או הנתבע מילא את כל המוטל עליו בהוראות שניתנו לפי סעיף 8, תהא לו הגנה טובה.

סמכויות בית משפט (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

10א.  (א)  הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם מפגעי רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים.

          (ב)  על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, תשי"ט-1959, בשינויים המחויבים.

          (ג)   בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו להסרת המפגע, אם הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית המשפט.

          (ד)  הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 137 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 10א

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

(א) הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם מפגעי רעש, ריח או זיהום אויר רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים.

עונשין (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

11.  (א)  העובר על הוראות אלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(1)   סעיפים 2 ו-3 לחוק זה;

(2)   הוראות השר, או מי שהוא מינה לכך, לפי סעיף 8(א) לחוק זה;

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(3)   תקנות שהתקין השר הקובעות מהם רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים, או תקנות הקובעות את הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע הפרת הוראות סעיפים 2 או 3 לחוק זה או תקנות לפי סעיף 57(א)(5) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (בחוק זה – פקודת מסילות הברזל), לעניין השפעה על הסביבה או צמצום ההשפעה או מניעתה כאמור באותה פסקה;

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

(4)   אי-ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב לחוק זה.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

          (ב)  העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

          (ב1) (1)   בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2)   לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

          (ג)   היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, "התראה" – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

          (ד)  הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

          (ה)  עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

          (ו)   קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 (להלן – הקרן לשמירת הנקיון).

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 138 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. (א) מי שעבר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס אלפיים לירות.

(ב) הורשע אדם על עבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל עליו, לצוות בגזר הדין להימנע מכל פעולה שגרמה לעבירה שעליה הורשע.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 861 (ה"ח 159)

11. (א) העובר על הוראות אלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1) סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק זה;

(2) הוראות השר, או מי שהוא מינה לכך, לפי סעיף 8(א) לחוק זה;

(3) תקנות שהתקין השר הקובעות מהם רעש, ריח או זיהום אויר חזקים או בלתי סבירים, או תקנות הקובעות את הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע הפרת הוראות סעיפים 2, 3 או 4 לחוק זה;

(4) אי-ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב לחוק זה.

(ב) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות, או הגורם לזיהום אויר על ידי חומר המכיל חומר מסוכן, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (א) מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב1) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

(א) העובר על הוראות אלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1) סעיפים 2, 3 ו-4 2 ו-3 לחוק זה;

(2) הוראות השר, או מי שהוא מינה לכך, לפי סעיף 8(א) לחוק זה;

(3) תקנות שהתקין השר הקובעות מהם רעש, ריח או זיהום אויר רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים, או תקנות הקובעות את הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע הפרת הוראות סעיפים 2, 3 או 4 2 או 3 לחוק זה;

(4) אי-ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב לחוק זה.

(ב) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות, או הגורם לזיהום אויר על ידי חומר המכיל חומר מסוכן, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

מיום 3.4.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 611 (ה"ח 868)

(א) העובר על הוראות אלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1) סעיפים 2 ו-3 לחוק זה;

(2) הוראות השר, או מי שהוא מינה לכך, לפי סעיף 8(א) לחוק זה;

(3) תקנות שהתקין השר הקובעות מהם רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים, או תקנות הקובעות את הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע הפרת הוראות סעיפים 2 או 3 לחוק זה או תקנות לפי סעיף 57(א)(5) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (בחוק זה – פקודת מסילות הברזל), לעניין השפעה על הסביבה או צמצום ההשפעה או מניעתה כאמור באותה פסקה;

(4) אי-ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב לחוק זה.

סמכות לענין אזעקות ברכב (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

11א.  (א)  שוטר רשאי לנקוט אמצעים על מנת להפסיק רעש הנגרם ממכשיר אזעקה המותקן בכלי רכב והנמשך למעלה מ-20 דקות.

          בסעיף זה, "נקיטת אמצעים" – לרבות פירוק או פגיעה בחלקים של הרכב או של מערכת האזעקה, פריצה לרכב או גרירתו.

          (ב)  נפתחה מכונית תוך נקיטת אמצעים כאמור בסעיף קטן (א), לא יהיה על המשטרה או על השוטר שגרם לפתיחת המכונית להציב שמירה ליד המכונית.

          (ג)   שוטר לא ישא באחריות בנזיקין על מעשה שעשה לפי סעיף זה, בתום לב.

          (ד)  הוצאות הגרירה וההחסנה של כלי רכב שנגרר לפי סעיף קטן (א) יחולו על בעל הרכב כאמור בסעיף 70א(3) לפקודת התעבורה.

מיום 7.10.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 186 (ה"ח 2106)

הוספת סעיף 11א

סמכות כניסה למקום לשם הפסקת רעש (תיקון מס' 8)  תשע"ג-2013

11א1. (א)  נוכח שוטר כי מתבצעת במקום מסוים, ובכלל זה בבית המשמש למגורים, עבירה של גרימת רעש לפי סעיף 11(א)(1), והיה לשוטר יסוד סביר לחשש כי המשך ביצוע העבירה גורם להפרעה ממשית לשלום הציבור, רשאי הוא להיכנס למקום כאמור בלא צו בית משפט לשם הפסקת ביצוע העבירה, ובלבד שיש צורך שאינו סובל דיחוי בהפעלת הסמכות כאמור לשם הפסקת העבירה, ועיכוב בהפעלת הסמכות לשם קבלת צו בית משפט יסכל את האפשרות להפסקת העבירה באופן מיידי.

          (ב)  לא יפעיל שוטר את סמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שהזדהה לפני מי ששוהה במקום בציון שמו, כינויו הרשמי והיותו שוטר, ולא ניתנה לו רשות להיכנס למקום אף שדרש באופן ברור להפסיק את ביצוע העבירה ודרישתו לא נענתה.

          (ג)   נכנס שוטר למקום כאמור בסעיף קטן (א), ידרוש להפסיק את ביצוע העבירה; סירב מי ששוהה במקום להפסיק את ביצוע העבירה כאמור לאחר שנדרש לעשות זאת, רשאי שוטר לנקוט באמצעי חיוני הדרוש לשם הפסקת ביצוע העבירה.

מיום 11.7.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ג מס' 2401 מיום 11.7.2013 עמ' 102 (ה"ח 765)

הוספת סעיף 11א1

צו לסילוק מפגע (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

11ב.  (א)  נוכח השר או מי שהוא הסמיך לענין זה כי נגרם רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים בניגוד להוראות לפי חוק זה או בניגוד להוראות לפי סעיף 57(א)(5) לפקודת מסילות הברזל לעניין השפעה על הסביבה או צמצום ההשפעה או מניעתה כאמור באותה פסקה (להלן – מפגע), וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:

(1)   לצוות על מי שגרם למפגע או על בעל הנכס שממנו נגרם המפגע, להפסיק את המפגע, או לסלקו למקום, באופן ובתוך תקופת הזמן שנקבעה בצו ושתחילתה במועד מסירתו, הכל כפי שיורה בצו;

(2)   לצוות על מי שגרם למפגע או על בעל הנכס שממנו נגרם המפגע בצו כאמור בפסקה (1), להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.

          (ב)  מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר או מי שהוא הסמיך לענין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה, אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

          (ג)   מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ד)  על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 138 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 11ב

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

(א) נוכח השר או מי שהוא הסמיך לענין זה כי נגרם רעש, ריח או זיהום אויר רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים (להלן – מפגע), וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:

מיום 3.4.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 611 (ה"ח 868)

(א) נוכח השר או מי שהוא הסמיך לענין זה כי נגרם רעש או ריח חזקים או בלתי סבירים בניגוד להוראות לפי חוק זה או בניגוד להוראות לפי סעיף 57(א)(5) לפקודת מסילות הברזל לעניין השפעה על הסביבה או צמצום ההשפעה או מניעתה כאמור באותה פסקה (להלן – מפגע), וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008

11ב1. (א)  הוראה את עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 11ב, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.

          (ב)  הגשת בקשה לביטול צו לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

          (ג)   בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 861 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 11ב1

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

11ג.   (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 11 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 11 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 138 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 11ג

שיעורי קנסות (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

11ד.  על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 138 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 11ד

קובלנה (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

11ה.  (א)  על עבירה לפי חוק זה רשאים המנויים להלן להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי:

(1)   כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;

(2)   רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(3)   כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992.

          (ב)  לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך 60 ימים לאחר מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 138 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 11ה

תחולה על המדינה (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

11ו.   (א)  חוק זה יחול על המדינה, ואולם –

(1)   הוא לא יחול על מיתקני הועדה לאנרגיה אטומית ועל מי שהוחל עליו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בניה והפעלה של כור גרעיני), תשל"ה-1974;

(2)   הוראות חוק זה לא יחולו על פעילות בטחונית או מבצעית או על תוצאות פעילות כאמור, של –

(א)   יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה;

(ב)   יחידות סמך של משרד הבטחון, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה;

(ג)    צבא הגנה לישראל,

ואולם פעילות כאמור תבוצע, ככל האפשר, בהתאם להוראות חוק זה.

          (ב)  הוראות חוק זה לא יחולו על חברה ממשלתית שהועברו אליה תחומי פעולה של מי מהמנויים בפסקה (א)(2) אחרי יום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997), בכל הנוגע לתחומי הפעולה שהועברו אליה.

מיום 9.12.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 138 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 11ו

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

12.  (בוטל).

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח 548)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. סעיף 19(1) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947, יחול על כל עבירה לפי סעיף 11, כאילו היתה אחת העבירות המפורטות בתוספת ב' לפקודה האמורה.

מטרד היחיד

13.  לענין פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, דין כל הפרה של הוראת חוק זה כדין מטרד היחיד.

גרם מעשה

14.  כל מקום בחוק שמדובר בו על גרימת מעשה פלוני, רואים אדם כאילו גרם לאותו מעשה גם אם הוא נעשה במקום הנתון לשליטתו או לפיקוחו, או על ידי מי שנתון לשליטתו או לפיקוחו, והוא לא נקט כל האמצעים הסבירים למניעתו; הטוען כי נקט אמצעים כאמור – עליו הראיה.

שמירת תוקף

15.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק ולא לגרוע מהן, ואין בהן כדי למנוע מרשות של המדינה או מרשות מקומית לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה בתחום סמכויותיהן כדין.

פטור (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

16.  השר רשאי לקבוע, בתקנות, פטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, אם ראה שהדבר דרוש לשם שמירה על זכות ציבורית שהיא עדיפה על הזכות שתיפגע על ידי כך.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 140 (ה"ח 2537)

16. השרים רשאים השר רשאי לקבוע, בתקנות, פטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, אם ראה שהדבר דרוש לשם שמירה על זכות ציבורית שהיא עדיפה על הזכות שתיפגע על ידי כך.

אי תחולת החוק (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

17.  (א)  הוראות חוק זה לא יחולו על רעש וריח, שפעולתם אינה חורגת מחוץ לרשות היחיד של הגורם להם.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ב)  הוראות חוק זה לא יחולו על רעש מכלי טיס שחל לגביהם סעיף 73 לחוק הטיס, התשע"א-2011.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח 111, ה"ח 210)

17. הוראות חוק זה לא יחולו על רעש, ריח וזיהום אויר רעש וריח, שפעולתם אינה חורגת מחוץ לרשות היחיד של הגורם להם.

מיום 13.4.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 902 (ה"ח 482)

17. (א) הוראות חוק זה לא יחולו על רעש וריח, שפעולתם אינה חורגת מחוץ לרשות היחיד של הגורם להם.

(ב) הוראות חוק זה לא יחולו על רעש מכלי טיס שחל לגביהם סעיף 73 לחוק הטיס, התשע"א-2011.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

18.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 8.6.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 140 (ה"ח 2537)

18. השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

     דוד בן-גוריון              ישראל ברזילי           חיים משה שפירא

       ראש הממשלה                      שר הבריאות                         שר הפנים

     יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 עמ' 58 (ה"ח תשכ"א מס' 444 עמ' 66).

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח תשכ"ג מס' 548 עמ' 161) – תיקון מס' 1 בסעיף
226(17) לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 186 (ה"ח תשנ"ב מס' 2106 עמ' 179) – תיקון מס' 2 בסעיף 19 לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח תשנ"ו מס' 2537 עמ' 697) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ז-1997; ר' סעיף 8 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 783 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 111 עמ' 126, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 210 עמ' 209) – תיקון מס' 4 בסעיף 84 לחוק אוויר נקי, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2011.

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 861 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 159 עמ' 216) – תיקון מס' 5 בסעיף 6 לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 743 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 483 עמ' 342) – תיקון מס' 6 בסעיף 22 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.8.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 902 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 482 עמ' 245) – תיקון מס' 7 בסעיף 183 לחוק הטיס, תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ג מס' 2401 מיום 11.7.2013 עמ' 102 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 765 עמ' 372) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 611 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 868 עמ' 686) – תיקון מס' 9 בסעיף 11 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות