תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

זיהום אוויר בלתי סביר

סעיף 2

2

Go

אין כותרת

סעיף 3

2

Go

אין כותרת

סעיף 4

2

Go

איסור פליטת עשן שחור

סעיף 5

2

Go

תחולה

סעיף 6

2

Go

שמירת דינים

סעיף 7

2

Go

סייג

סעיף 7א

2

Go

תחילה

סעיף 8

2

Go

השם

סעיף 9


תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962*

          בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים[1], תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשכ"ג-1963

          "רכב" – (נמחקה);

          "עשן" – לרבות אפר, פיח, אד, גאז ואבק הנוצרים על ידי שריפה, או שריפה בלתי שלמה, באש פתוחה, בתנור או בכל מיתקן לשריפה;

תק' תשכ"ג-1963

          "עשן שחור" – עשן בגוון מספר 2 בלוח למדידת עשן "רינגלמן" או "מיקרו-רינגלמן" או עשן כהה הימנו;

תק' תשכ"ג-1963

          "התנעה" – (נמחקה);

תק' תשכ"ג-1963

          "הנעה" – (נמחקה);

תק' תשכ"ג-1963

          "טמפרטורת עבודה" – (נמחקה).

מיום 25.7.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1795

"רכב" – כמשמעותו של רכב מנועי בפקודת התעבודה;

"עשן" – לרבות אפר, פיח, אד, גאז ואבק הנוצרים על ידי שריפה, או שריפה בלתי שלמה, באש פתוחה, בתנור או בכל מיתקן לשריפה;

"עשן שחור" - עשן בגוון מספר 2 בלוח למדידת עשן "רינגלמן" או "מיקרו-רינגלמן" או עשן כהה הימנו.

"התנעה" – הפעלת המנוע ברכב לאחר הפסקת פעולתו במשך חמש עשרה דקות לפחות;

"הנעה" – הסעת רכב ממקום שעמד בו;

"טמפרטורת עבודה" – מעלת חום שהמנוע זקוק לה בשביל התנעתו בהתאם להוראות היצרן.

זיהום אוויר בלתי סביר תק' תשכ"ה-1965

2.    פליטת עשן שחור לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא זיהום אויר בלתי סביר.

מיום 25.7.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1795

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

איסור על פליטת עשן

2. לא יפעיל אדם אדם ברשות הרבים מנוע ברכב הפולט עשן הנראה לעין.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2120

הוספת תקנה 2

תק' תשכ"ג-1963

3.    (בוטלה).

מיום 25.7.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1795

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

סייג

3. הוראות תקנה 2 לא יחולו על רכב הפולט עשן הנראה לעין –

(1) בשעת חימום המנוע, כדי להביאו לטמפרטורת עבודה; או

(2) בשעת הנעתו במשך זמן שלא יעלה על חמש שניות.

תק' תשכ"ג-1963

4.    (בוטלה).

מיום 25.7.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1795

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

וסת-חום

4. לא יפעיל אדם מנוע ברכב הפועל בקירור מים, אלא אם הותקן בו וסת-חום (טרמוסטט) תקין.

איסור פליטת עשן שחור

5.    לא יגרום אדם ולא ירשה לגרום פליטת עשן שחור מחצריו לרשות הרבים או לרשותם של אחרים.

תחולה

6.    הוראות תקנה 5 לא יחולו על המדליק תנור או דוד במשך לא יותר משש דקות בכל שעה.

שמירת דינים

7.    הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע אלא להוסיף על כל דין שמטרתו מניעת זיהום אויר.

סייג תק' תשכ"ה-1965

7א.     הוראות תקנות אלה לא יחולו על פליטת עשן מכלי שיט.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2120

הוספת תקנה 7א

תחילה

8.    תחילתן של תקנות אלה היא כתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

השם תק' תשכ"ג-1963

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962".

מיום 25.7.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1795

9. לתקנות אלה ייקרא "תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), תשכ"ב-1962".

כ"ג בסיון תשכ"ב (25 ביוני 1962)                                  חיים משה שפירא

                                                                                                     שר הפנים ושר הבריאות* פורסמו ק"ת תשכ"ב מס' 1328 מיום 28.6.1962 עמ' 2168.

תוקנו ק"ת תשכ"ג מס' 1472 מיום 25.7.1963 עמ' 1795 – תק' תשכ"ג-1963.

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2120 – תק' תשכ"ה-1965.

[1] יראו אותן כאילו הותקנו עפ"י סעיף 13 לחוק אוויר נקי; ר' סעיף 96 לחוק אוויר נקי.