Nevo.co.il נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות אוויר נקי (איכות אויר), תשנ"ב-1992

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

זיהום אויר חזק או בלתי סביר

Go

2

סעיף 4

שמירת הוראות ודינים

Go

2

סעיף 5

ביטול

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

תוספת

Go

2

חלק א – מזהמים גזיים

Go

2

חלק ב – מזהמים חלקיקיים מרחפים

Go

2

חלק ג – מזהמים חלקיקיים שוקעים

Go

2


תקנות אוויר נקי (איכות אויר), תשנ"ב-1992*

מיום 31.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 977

תקנות למניעת מפגעים אוויר נקי (איכות אוויר), תשנ"ב-1992

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים[1], תשכ"א-1961 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

זיהום אויר חזק או בלתי סביר

1.    זיהום אויר חזק או בלתי סביר הוא הימצאות חומר מן המפורטים בטור א' בתוספת (להלן - מזהם) באויר, בריכוז ממוצע העולה על הריכוז שנקבע לצידו בטור ב' בתוספת, במדידה הנמשכת בפרק הזמן הנקוב לצידו בטור ג'.

2.    (בוטלה).

מיום 31.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 977

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

סייג

2. על אף האמור בסעיף 1 לא ייחשב זיהום אויר חזק או בלתי סביר הימצאות באויר של המזהם גופרית דו-חמצנית בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בתוספת, אם אינו עולה על 1.000 מיליגרם למטר מעוקב ואינו נמשך יותר מארבעים וחמישה פרקי זמן של חצי שעה במשך שנה רצופה.

3.    (בוטלה).

מיום 31.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 977

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

מדידת מזהמים

3. ריכוז המזהמים באויר לענין תקנות אלה יימדד בשיטות ובמכשירים שאישר המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה.

שמירת הוראות ודינים

4.    אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

ביטול

5.    תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), תשל"ב-1971 - בטלות.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

בתוספת זו –

           "ריכוז במ"ג/מ"ק" - כמות מזהם המבוטאת במיליגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

           "ריכוז בטון/קמ"ר" - כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

חלק א – מזהמים גזיים

(בוטל)

חלק ב – מזהמים חלקיקיים מרחפים

טור א'

טור ב'

טור ג'

מס' סדורי

המזהם

נוסח כימית

ריכוז במ"ג/מ"ק

פרק זמן מדידה

5

פוספאט (בחומר חלקיקי מרחף)

Phosphate (in Suspended Particulate Matter)

P2O5

0.250

0.100

0.040

חצי שעה

24 שעות

1 שנה

חלק ג – מזהמים חלקיקיים שוקעים

טור א'

טור ב'

טור ג'

מס' סדורי

המזהם

ריכוז בטון/קמ"ר

פרק זמן מדידה

נוסחה כימית

2

פוספאט

Phosphate

P2O5

0.25

5.0

24 שעות

30 ימים

ו' בניסן תשנ"ב (9 באפריל 1992)                           יצחק שמיר

                                                                                                ראש הממשלה

                                                                                          והשר לאיכות הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5435 מיום 16.4.1992 עמ' 972.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 977 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 31.5.2011.

[1] יראו אותן כאילו הותקנו עפ"י סעיף 6(א)(2) לחוק אוויר נקי; ר' סעיף 96 לחוק אוויר נקי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות