תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986

 

 

עבודה – הכנסה – מס הכנסה 

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית

Go

2

סעיף 3

תחולה

Go

3

 


תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות),
תשמ"ז-1986
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ולענין משמרת שניה ושלישית - לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה -

          "משמרת שניה" - מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משבע שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה 14.00;

          "משמרת שלישית" - מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משש שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השניה;

          "תוספת משמרות" - תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.

שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית

2.       (א)  יינתן זיכוי מהמס בשיעור של 15 אחוזים מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית של העובדים המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת מס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969, אם המעביד משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:

(1)   העובדים בייצור;

(2)   עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.

          (ב)  סכום הזיכוי לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 1800 שקלים חדשים לשנה; הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל ל-60 השקלים החדשים הקרובים.

          (ג)   יראו את הסכום של 1800 שקלים חדשים כאילו תואם ביום כ"ז באלול תשמ"ו (1 באוקטובר 1986).

תחולה תק' תשפ"ב-2021

3.       תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 עד תום שנת המס 2022.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5021 מיום 1.4.1986 עמ' 742

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום א' בניסן התשמ"ז (31 במרס 1987) יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987).

 

מיום 13.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1986 עמ' 536

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987) יום כ"ג בטבת התשמ"ט (31 בדצמבר 1988).

 

מיום 17.4.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5177 מיום 17.4.1989 עמ' 666

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ג בטבת התשמ"ט (31 בדצמבר 1988) יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989).

 

מיום 17.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 412

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989) יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991).

 

מיום 21.1.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5496 מיום 21.1.1993 עמ' 326

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991) יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).

 

מיום 6.1.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 322

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994).

 

מיום 12.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5652 מיום 12.1.1995 עמ' 559

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995).

 

מיום 25.1.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 502

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995) יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996).

 

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 277

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997).

 

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 378

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) עד יום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998).

 

מיום 17.12.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 176

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) עד יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999).

 

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 399

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999) עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).

 

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 502

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001).

 

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 609

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002).

 

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 526

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003).

 

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6312 מיום 2.5.2004 עמ' 486

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004).

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6386 מיום 17.5.2005 עמ' 648

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005).

 

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6449 מיום 29.12.2005 עמ' 295

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006).

 

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 428

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007).

 

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6660 מיום 31.3.2008 עמ' 686

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) עד יום ג' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008).

 

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6808 מיום 31.8.2009 עמ' 1280

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ג' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

 

מיום 1.1.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7029 מיום 31.8.2011 עמ' 1351

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).

 

מיום 1.1.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7096 מיום 29.2.2012 עמ' 844

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

 

מיום 6.5.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7314 מיום 18.12.2013 עמ' 310

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

 

מיום 20.9.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 2

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 ו-2016.

 

מיום 13.2.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 692

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 ו-2016 עד תום שנת המס 2018.

 

מיום 20.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8177 מיום 20.2.2019 עמ' 2886

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 עד תום שנת המס 2018 2020.

 

מיום 7.10.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9664 מיום 7.10.2021 עמ' 162

3. תחולתן של תקנות אלה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית בתקופה שמיום כ"ט בתשרי תשמ"ז (1 בנובמבר 1986) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) ובשנות המס 2015 עד תום שנת המס 2020 2022.

 

 

כ"ה בתשרי תשמ"ז (28 באוקטובר 1986)                              משה נסים

                                                                                                               שר האוצר

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 4979 מיום 9.11.1986 עמ' 98.

תוקנו ק"ת תשמ"ז מס' 5021 מיום 1.4.1987 עמ' 742 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 536 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5177 מיום 17.4.1989 עמ' 666 – תק' תשמ"ט-1988.

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 412 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ג מס' 5496 מיום 21.1.1993 עמ' 326 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 322 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5652 מיום 12.1.1995 עמ' 559 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 502 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 277 – תק' תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 378 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 176 – תק' תשנ"ט-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 399 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 502 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.1.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 609תק' תשס"ב-2002; תחילתן ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 526 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6312 מיום 2.5.2004 עמ' 486 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6386 מיום 17.5.2005 עמ' 648 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6449 מיום 29.12.2005 עמ' 295 – תק' תשס"ו-2005; תחילתן ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 428 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6660 מיום 31.3.2008 עמ' 686 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6808 מיום 31.8.2009 עמ' 1280 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.1.2009.

ק"ת תשע"א מס' 7029 מיום 31.8.2011 עמ' 1351 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7096 מיום 29.2.2012 עמ' 844 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7314 מיום 18.12.2013 עמ' 310 – תק' תשע"ד-2013; תחילתן ביום 6.5.2013.

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 2 – תק' תשע"ו-2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 692 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8177 מיום 20.2.2019 עמ' 2886 – תק' תשע"ט-2019.

ק"ת תשפ"ב מס' 9664 מיום 7.10.2021 עמ' 162 – תק' תשפ"ב-2021.