נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973

 

 

מסים – מס הכנסה – ניהול – פנקסי חשבונות

 

תוכן ענינים

 

פרק א': כללי

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

8

סעיף 2א

ניהול מערכת חשבונות בידי עוסק זעיר

Go

8

סעיף 3

פטור וסטיות  לא מהותיות

Go

8

סעיף 4

שותף בשותפות

Go

9

 

פרק ב': תעוד

Go

9

סעיף 5

שובר קבלה

Go

9

סעיף 6

ספר פדיון יומי

Go

9

סעיף 7

סרט קופה רושמת הוראות

Go

10

סעיף 8

תעודת משלוח הוראות

Go

10

סעיף 9

חשבונית

Go

10

סעיף 10

רשימת מפקד המצאי

Go

12

 

פרק ג': ספרי חשבון

Go

12

סעיף 11

ספר קופה

Go

12

סעיף 12

ספר תקבולים ותשלומים

Go

12

סעיף 13

ספר תנועת המלאי

Go

13

סעיף 14

ספר כניסת טובין

Go

13

סעיף 15

ספר הזמנות

Go

14

 

פרק ד': נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

Go

14

סעיף 16

עריכת תעוד

Go

14

סעיף 17

מועד עריכת התעוד

Go

14

סעיף 18

נוהלי רישום בתעוד פנים

Go

14

סעיף 18א

נוהלי רישום בסרט קופה רושמת

Go

14

סעיף 18ב

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים

Go

14

סעיף 19

תכנם וצורתם של ספרי חשבון

Go

15

סעיף 19א

נוהל רישום עסקאות מסויימות הוראות

Go

15

סעיף 19ב

נוהל רישום החזר דמי מכלי משקה

Go

17

סעיף 19ג

רישום הלוואה

Go

17

סעיף 20

מועדי רישום בספרי חשבון

Go

17

סעיף 21

אופן הרישום

Go

17

סעיף 22

מטבע ישראלי

Go

17

סעיף 23

נהלי רישום

Go

17

סעיף 23א

נוהל תיקון חשבונית

Go

18

סעיף 24

סימול הדדי

Go

18

סעיף 25

שמירת מערכת החשבונות

Go

18

סעיף 26

נוהל עריכת מפקד המצאי

Go

19

 

פרק ד1: ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

Go

20

סעיף 27

הגדרות

Go

20

סעיף 28

דין נישום שמנהל פנקסיו על פי פרק זה

Go

20

סעיף 29

רישום ביומן העסק

Go

20

סעיף 30

רישום חייבים וזכאים

Go

20

סעיף 31

רישום פחת

Go

21

סעיף 32

סיכום קניות ומכירות על פי חשבוניות

Go

21

סעיף 33

יומן העסק בספר תקבולים ותשלומים

Go

21

סעיף 34

תחילת רישום ביומן העסק

Go

21

סעיף 35

תחילה

Go

21

סעיף 36

נספחים

Go

21

 

נספח א'

Go

21

 

נספח ב'

Go

23

 

נספח ג'

Go

25

 

נספח ד'

Go

25

 

נספח ה'

Go

26

 

נספח ו'

Go

27

 

נספח ז'

Go

28

 

תוספת 1

Go

29

 

תוספת 2

Go

30

 

תוספת א'

Go

30

סעיף 1

הגדרות

Go

30

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

31

סעיף 3

רישום מכירות לצרכן

Go

32

סעיף 4

צורף

Go

32

סעיף 5

ציון פרטים

Go

32

סעיף 6

משלוח טובין

Go

32

 

תוספת ב'

Go

32

סעיף 1

הגדרות

Go

32

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

33

סעיף 3

ציון פרטים

Go

34

סעיף 4

משלוח טובין

Go

34

סעיף 5

מכירות תכשיטים

Go

34

סעיף 6

סיטונאי סיגריות

Go

34

 

תוספת ג'

Go

34

סעיף 1

הגדרות

Go

34

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

34

סעיף 3

החזקת כספי פדיון

Go

36

סעיף 4

גלריות לאמנות

Go

36

סעיף 5

מכירות תכשיטים

Go

36

סעיף 6

פטור

Go

37

 

תוספת ד'

Go

37

סעיף 1

הגדרות

Go

37

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

37

סעיף 3

ציוד מכני הנדסי

Go

38

 

תוספת ה'

Go

39

סעיף 1

הגדרות

Go

39

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

39

סעיף 3

ספר לקוחות

Go

39

 

תוספת ו'

Go

39

סעיף 1

הגדרות

Go

39

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

39

סעיף 3

יומן

Go

39

סעיף 4

רישום מוקדם של מתרפאים

Go

40

 

תוספת ז'

Go

40

סעיף 1

הגדרות

Go

40

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות הוראות

Go

40

סעיף 3

ספר הרכב

Go

40

סעיף 4

יומן הזמנות

Go

41

סעיף 5

ספר התלמידים

Go

41

 

תוספת ח'

Go

41

סעיף 1

הגדרות הוראות

Go

41

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

41

סעיף 3

ספר התלמידים

Go

42

 

תוספת ט'

Go

42

סעיף 1

הגדרות

Go

42

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות הוראות

Go

42

סעיף 3

ספר זכויות במקרקעין

Go

43

סעיף 4

ספר עסקאות

Go

43

סעיף 5

שמירת חוזים

Go

44

 

תוספת י'

Go

44

סעיף 1

הגדרות

Go

44

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

44

סעיף 3

ספר הסחר

Go

44

סעיף 4

ספר התיווך

Go

45

 

תוספת י"א

Go

45

סעיף 1

הגדרות

Go

45

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות הוראות

Go

45

סעיף 3

ספרים מיוחדים

Go

47

סעיף 4

מוניות

Go

49

סעיף 5

מוסכים הוראות

Go

49

 

תוספת י"ב

Go

49

סעיף 1

הגדרות

Go

49

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

49

סעיף 3

ספר המשק

Go

52

סעיף 4

ספר קניות

Go

52

סעיף 5

ספר מכירות

Go

52

סעיף 6

מכונות, כלים וציוד חקלאיים

Go

53

 

נספח

Go

53

 

תוספת י"ג

Go

53

 

תוספת י"ד

Go

54

סעיף 1

הגדרות

Go

54

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות הוראות

Go

54

סעיף 3

דו"ח יומי על מכירות דלק

Go

54

סעיף 4

שובר סיכה או רחיצה

Go

55

 

תוספת ט"ו

Go

55

סעיף 1

הגדרות

Go

55

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

55

סעיף 3

ספר פוליסות ביטוח

Go

56

סעיף 4

ספר הכנסות

Go

56

 

תוספת ט"ז

Go

56

סעיף 1

הגדרות

Go

56

סעיף 2

חובת ניהול מערכת חשבונות

Go

57

סעיף 3

ספר עסקאות

Go

58

סעיף 3א

פתקית קנייה

Go

58

סעיף 3ב

ציון פרטים נוספים בקבלה או בחשבונית

Go

58

סעיף 6

ספר תנועת מלאי

Go

59

 


הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973*

מיום 30.9.2002

הוראות תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 42

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור:

פרק א': כללי

הגדרות

1.       בהוראות אלה –

          "אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 795

הוספת הגדרת "אזור"

          "מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

"מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה לרבות מערכת חשבונות ממוחשבת;

 

מיום 1.7.2002

הוראות תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6163 מיום 28.4.2002 עמ' 659

"מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה לרבות, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת;

          "מערכת חשבונות ממוחשבת" - מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ה' שבסעיף 36, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה' שבסעיף 36 - ובלבד שנרשמה על ידי המנהל; ביטל המנהל רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(4) בנספח ה' האמור (להלן - ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים לאחר ביטול הרישום;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "מערכת חשבונות ממוחשבת"

 

מיום 1.7.2002

הוראות תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6163 מיום 28.4.2002 עמ' 659

"מערכת חשבונות ממוחשבת" – מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם לכללים שבנספח ה' שבסעיף 36, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה' שבסעיף 36 - ובלבד שנרשמה על ידי הנציב; ביטל הנציב רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(4) בנספח ה' האמור (להלן - ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים לאחר ביטול הרישום;

 

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

"מערכת חשבונות ממוחשבת" - מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ה' שבסעיף 36, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה' שבסעיף 36 - ובלבד שנרשמה על ידי הנציב המנהל; ביטל הנציב המנהל רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(4) בנספח ה' האמור (להלן - ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים לאחר ביטול הרישום;

          "ספר חשבון" - פנקסים אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה;

          "ספר" - פנקס שבו נרשמו פעולות, לרבות כרטסת או קובץ קבוע;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

החלפת הגדרת "ספר"

הנוסח הקודם:

"ספר" – פנקס שבו נרשמות פעולות, לרבות כרטסת או פלט מחשב אלקטרוני מודפס על-ידי מדפסת, אלא אם נאמר ספר כרוך;

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

"ספר" - פנקס שבו נרשמו פעולות, לרבות כרטסת, קובץ קבוע או פלט שהופק מקובץ קבוע לרבות כרטסת או קובץ קבוע;

 

          "קובץ" - קבוצת רשומות של מערכת חשבונות ממוחשבת;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "קובץ"

          "קובץ קבוע" - קובץ אשר מתקיימים בו כל אלה:

(1)   אין אפשרות למחוק רשומה בו;

(2)   הרשומות בו מוספרו באופן אוטומטי במספור עוקב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס;

(3)   אינו קובץ זמני;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "קובץ קבוע"

          "קובץ זמני" - קובץ המשמש כטיוטה בלבד;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "קובץ זמני"

          "ספר כרוך" -

(א)   ספר שהוא כרוך, ודפיו מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו; או

(ב)   דפים כרוכים בפנקס בעת הרישום, שכולם מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו, ובלבד שכאשר נתלש דף ישאר העתק הימנו כרוך ונושא מספר זהה למספר הדף שנתלש; או

(ג)    קובץ קבוע;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

"ספר כרוך" -

(א) ספר שהוא כרוך, ודפיו מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו; או

(ב) דפים כרוכים בפנקס בעת הרישום, שכולם מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו, ובלבד שכאשר נתלש דף ישאר העתק הימנו כרוך ונושא מספר זהה למספר הדף שנתלש; או

(ג) קובץ קבוע, לרבות פלט שהופק מקובץ קבוע באופן רציף;

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

(ג) קובץ קבוע, לרבות פלט שהופק מקובץ קבוע באופן רציף קובץ קבוע;

          "תעוד" - תעוד פנים ותעוד חוץ;

          "תעוד פנים" - רישום בגין פעולה שנעשתה על-ידי הנישום, או מטעמו;

          "תעוד חוץ" - רישום בגין פעולה, שנתקבל על-ידי הנישום או מטעמו מגורם חוץ ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב – רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד;

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

"תעוד חוץ" - רישום בגין פעולה, שנתקבל על-ידי הנישום או מטעמו מגורם חוץ ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב – רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד;

          "רישום" במערכת חשבונות ממוחשבת – העברת רשומות לקובץ קבוע או לקבצים קבועים;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "רישום"

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

החלפת הגדרת "רישום" בהגדרת "רישום" במערכת חשבונות ממוחשבת

הנוסח הקודם:

"רישום" – לרבות העברת רשומות לקובץ קבוע או לקבצים קבועים;

          "מסמך ממוחשב" – מסמך שמתקיים בו כל אחד מאלה:

(1)   הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים;

(2)   הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, של עורך התיעוד;

(3)   (נמחקה);

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

הוספת הגדרת "מסמך ממוחשב"

 

מיום 29.1.2004

הוראות (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 203

"מסמך ממוחשב" – מסמך שמתקיים בו כל אחד מאלה:

(1) הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים;

(2) הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת של הנישום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, של עורך התיעוד;

(3) צוינו בו בצורה בולטת לעין המילים "מסמך ממוחשב";

          "חתימה אלקטרונית מאובטחת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

הוספת הגדרת "חתימה אלקטרונית מאובטחת"

          "חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

הוספת הגדרת "חתימה אלקטרונית מאושרת"

          "תקבול" - כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, או בכרטיס אשראי, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו;

מיום 1.4.1986

הוראות תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4880 מיום 9.12.1985 עמ' 255

הוספת הגדרת "תקבול"

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

"תקבול" - כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, או בכרטיס אשראי, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו;

          "כרטיס אשראי" - כרטיס אשראי או כרטיס בנק, כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986;

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

הוספת הגדרת "כרטיס אשראי"

          "פעולה" - כל פעולה המשפיעה על הרכוש, על ההון, על ההתחייבויות או על התוצאה העסקית של עסקו של הנישום, לרבות תקבול, מכירה או מתן שירות, משלוח טובין והובלת טובין;

מיום 1.4.1986

הוראות תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4880 מיום 9.12.1985 עמ' 255

החלפת הגדרת "פעולה"

הנוסח הקודם:

"פעולה" – פעולה המשפיעה על הרכוש, על ההתחייבויות, על ההון או על התוצאות העסקיות של עסקו של הנישום והטעונה רישום לפי הוראות אלה;

          "עסק" - לרבות משלח יד;

          "מועסק" - לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים בעסק;

          לענין זה -

(א)   חניך, או מי שעובד לא יותר מארבע שעות ביום, ייחשב לחצי מועסק;

(ב)   מי שעבד בעסק חלק משנת המס, ייחשב לחלק ממועסק, כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;

          "מחזור" - אחד מאלה:

(א)   סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים - לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן - השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין.

לענין זה - "חודש" - לרבות חלק מחודש.

(ב)   לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת - אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

(1)   הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

(2)   הסכום האמור בסעיף קטן (א);

לענין זה, "שומה סופית" - שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

(ג)    לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת - אחד מאלה:

(1)   מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת;

(2)   לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת - אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם.

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1328

החלפת הגדרת "מחזור"

הנוסח הקודם:

"מחזור" – סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים, כולל מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת, או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכה שומה סופית, הכל לפי הסכום הגדול יותר; לענין זה, "שומה סופית" – קביעה סופית כמשמעותה בסעיף 178 לפקודה;

 

מיום 1.10.1986

הוראות (מס' 4) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1514

(א) סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים - לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן - השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין;

 

מיום 1.1.1988

הוראות (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1358

(ב) לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת - אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

(1) הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד כמשמעותו בסעיף 120א לפקודה, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

 

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 74

הוספת פסקה (ג) להגדרת "מחזור"

          "מזומן" - לרבות שיק שקיבל הנישום ושהתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו;

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

"מזומן" - לרבות שיק שהתאריך שקיבל הנישום והתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו;

 

מיום 31.12.1978

הוראות תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3928 מיום 31.12.1978 עמ' 426

החלפת הגדרת "מזומן"

הנוסח הקודם:

"מזומן" - לרבות שיק שקיבל הנישום והתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו;

 

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1328

"מזומן" – לרבות שיק שקיבל הנישום ושהתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו, ולרבות שווה כסף כולל שירות, וכן תשלום לצד שלישי לטובת המקבל, או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק, או קבלת תמורה בכל צורה אחרת.

 

"סרט קופה רושמת" - סרט ביקורת של קופה רושמת או של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה;

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

הוספת הגדרת "סרט קופה רושמת"

 

מיום 12.9.1975

הוראות תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3398 מיום 12.9.1975 עמ' 52

"סרט קופה רושמת" – סרט של קופה רושמת תקנית שאישר מנהל המכס והבלו לפי פרט 84.52.2000 84.52.2010 לתעריף המכס, וכל קופה רושמת אחרת שרכש הנישום עד יום פרסומן של הוראות אלה.

 

מיום 1.1.1976

הוראות (מס' 3) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3455 מיום 1.1.1976 עמ' 770

"סרט קופה רושמת" – סרט של קופה רושמת תקנית שאישר מנהל המכס והבלו לפי פרט 84.52.2010 לתעריף המכס, וכל קופה רושמת אחרת שרכש הנישום עד יום פרסומן של הוראות אלה.

 

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1994

החלפת הגדרת "סרט קופה רושמת"

הנוסח הקודם:

"סרט קופה רושמת" – סרט של קופה רושמת שאישר מנהל המכס והבלו לפי פרט 84.52.2010 לתעריף המכס, וכל קופה רושמת אחרת שרכש הנישום עד יום פרסומן של הוראות אלה.

 

מיום 17.11.1976

הוראות תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3619 מיום 17.11.1976 עמ' 369

"סרט קופה רושמת" – סרט ביקורת של קופה רושמת שאישר הנציב בהתאם לתנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 28 או סרט ביקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה לגבי נישומים שהורשו על ידי הנציב לשימוש בה מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה שאישר הנציב לגבי נישומים שהורשו על ידו לשימוש בה, או סרט ביקורת של קופה רושמת שאישר מנהל המכס והבלו עד יום ג' בתמוז תשל"ו (1 ביולי 1976) או סרט ביקורת של כל קופה רושמת אחרת שרכש הנישום עד יום י"ב בסיון תשל"ה (22 במאי 1975).

 

מיום 1.4.1986

הוראות (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 850

"סרט קופה רושמת" – סרט ביקורת של קופה רושמת שאישר הנציב בהתאם לתנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 28 שבסעיף 36 או סרט ביקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה שאישר הנציב לגבי נישומים שהורשו על ידו לשימוש בה, או סרט ביקורת של קופה רושמת שאישר מנהל המכס והבלו עד יום ג' בתמוז תשל"ו (1 ביולי 1976) או סרט ביקורת של כל קופה רושמת אחרת שרכש הנישום עד יום י"ב בסיון תשל"ה (22 במאי 1975).

 

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

החלפת הגדרת "סרט קופה רושמת"

הנוסח הקודם:

"סרט קופה רושמת" – סרט ביקורת של קופה רושמת שאישר הנציב בהתאם לתנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 36 או סרט ביקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה שאישר הנציב לגבי נישומים שהורשו על ידו לשימוש בה, או סרט ביקורת של קופה רושמת שאישר מנהל המכס והבלו עד יום ג' בתמוז תשל"ו (1 ביולי 1976) או סרט ביקורת של כל קופה רושמת אחרת שרכש הנישום עד יום י"ב בסיון תשל"ה (22 במאי 1975).

          "קופה רושמת" - קופה רושמת על פי פרט 84.70.5000 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשנ"א-1990, העונה על כל התנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 36;

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

הוספת הגדרת "קופה רושמת"

 

מיום 30.6.2000

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

"קופה רושמת" – קופה רושמת על פי פרט 84.70.5000 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"א-1990, העונה על כל התנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 36, וכן קופה רושמת שאישר הנציב או מנהל המכס והמע"מ ואשר נרכשה בידי הנישום קודם תחילת תוקפו של סעיף 1 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"א-1991;

          "תיק תיעוד חוץ" – תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי שיטה המאפשרת את איתור התיעוד, ואם הוא מסמך ממוחשב – אמצעי אחסון ממוחשב המאפשר את איתור התיעוד לפי שיטה כאמור;

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 780

הוספת הגדרת "תיק תיעוד חוץ"

 

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1328

"תיק תיעוד חוץ" – תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי סדר קבלתו לפי שיטה המאפשרת איתור התיעוד;

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

החלפת הגדרת "תיק תיעוד חוץ"

הנוסח הקודם:

"תיק תיעוד חוץ" – תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי שיטה המאפשרת איתור התיעוד;

          "רישום שיטתי" - רישום פעולות שנעשה באופן עקבי, בספר כרוך, או בכרטסת המהווה חלק בלתי נפרד ממערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1219

הוספת הגדרת "רישום שיטתי"

          "דפוס" - הדפסה בבית דפוס לרבות הדפסת מחשב;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "דפוס"

          "חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "חוק מע"מ"

          "חשבונית מס" - כמשמעותה בחוק מע"מ.

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

הוספת הגדרת "חשבונית מס"

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.       (א)  נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה; הוראה זו לא תחול על נישום שלא היתה לו, בשנת המס, הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה; לענין זה, "הכנסה" לפי סעיף 2(1) לפקודה - למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל אלה:

(1)   נוכה ממנה מס במקור בשיעור שאינו נמוך מ-40%, או, באישור פקיד השומה - בשיעור שאינו נמוך מ-30%;

(2)   הוא לא תבע בניכוי, לפי סעיף 17 לפקודה, הוצאות שהוצאו ביצורה;

(3)   ההכנסה היא ממתן שירותים וחובת תשלום מס ערך מוסף חלה על מקבל השירותים שמכח תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

          (ב)  נישום שבשל חלקים שונים של עסקו חלות עליו תוספות שונות להוראות אלה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת המתייחסת לחלק שהוא עיקר עסקו בתיאומים סבירים בנסיבות אותו עסק בהתחשב בתוספות האחרות החלות עליו.

מיום 31.12.1978

הוראות תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3928 מיום 31.12.1978 עמ' 426

(א) נישום שמחזור עסקו עולה על הסכום שנקבע על פי סעיפים 31(3) ו-126(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו ובהתאם לאמור בהוראות אלה;

 

מיום 1.1.1980

הוראות תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 697

(א) נישום שמחזור עסקו עולה על הסכום שנקבע על פי סעיפים 31(3) ו-126(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 למעט עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 חל עליו חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו ובהתאם לאמור בהוראות אלה;

 

מיום 1.1.1988

הוראות (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1358

החלפת סעיף קטן 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) נישום למעט עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו ובהתאם לאמור בהוראות אלה;

 

מיום 1.1.1990

הוראות (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 979

(א) נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה; הוראה זו לא תחול על עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, חל עליו, או על נישום שלא היתה לו, בשנת המס, הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה לפקודה; לענין זה, "הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה" – למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל אלה:

 

מיום 9.6.1995

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.6.1995 עמ' 1215

(א) נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה; הוראה זו לא תחול על עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, חל עליו, או על נישום שלא היתה לו, בשנת המס, הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה; לענין זה, "הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה" – למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל אלה:

ניהול מערכת חשבונות בידי עוסק זעיר

2א.     על אף האמור בסעיף 2, עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)  שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;

(2)  תיק תיעוד חוץ.

מיום 9.6.1995

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.6.1995 עמ' 1215

הוספת סעיף 2א

פטור וסטיות  לא מהותיות

3.       (א)  נישום אשר מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת החשבונות לפי הוראות אלה, יפנה לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות המבוקשות.

          (ב)  (1)   פנה נישום לפקיד השומה בבקשה כאמור בדואר רשום שלושה חדשים או יותר לפני תחילת שנת מס פלונית, ולא קיבל את החלטתו עד תחילת אותה שנת מס, תיראה בקשתו כמאושרת על-ידי פקיד השומה לאותה שנת מס בלבד;

(2)   פנה נישום בדואר רשום אחרי המועד האמור בפסקה (1), ולא קיבל החלטתו של פקיד השומה תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה, תיראה בקשתו כמאושרת מתום ארבעת החדשים כאמור ועד תום שנת המס.

          (ג)   נישום אשר ניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות שאישר לו פקיד השומה, או נישום אשר פנה לפקיד השומה כאמור בסעיף קטן (ב), ורואים בקשתו כמאושרת כפי שנקבע בפסקאות (1) או (2), וניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות המפורטות בבקשתו, יראוהו כאילו ניהל מערכת חשבונות לפי הוראות אלה.

          (ד)  נתגלתה סטיה מהוראות אלה, שאינה מהותית לענין קביעת הכנסתו של הנישום, לא יראו בסטיה זו בלבד אי-קיום הכללים לשיטת ניהול הפנקסים.

מיום 1.1.1992

הוראות (מס' 2) תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5404 מיום 16.12.1991 עמ' 522

(א) נישום אשר מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת החשבונות לפי הוראות אלה, יפנה לנציב לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות המבוקשות.

(ב) (1) פנה נישום לנציב לפקיד השומה בבקשה כאמור בדואר רשום שלושה חדשים או יותר לפני תחילת שנת מס פלונית, ולא קיבל את החלטתו עד תחילת אותה שנת מס, תיראה בקשתו כמאושרת על-ידי הנציב פקיד השומה לאותה שנת מס בלבד;

(2) פנה נישום בדואר רשום אחרי המועד האמור בפסקה (1), ולא קיבל החלטתו של הנציב פקיד השומה תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה, תיראה בקשתו כמאושרת מתום ארבעת החדשים כאמור ועד תום שנת המס.

(ג) נישום אשר ניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות שאישר לו הנציב פקיד השומה, או נישום אשר פנה לנציב לפקיד השומה כאמור בסעיף קטן (ב), ורואים בקשתו כמאושרת כפי שנקבע בפסקאות (1) או (2), וניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות המפורטות בבקשתו, יראוהו כאילו ניהל מערכת חשבונות לפי הוראות אלה.

שותף בשותפות

4.       לענין הוראות אלה, יראו עסק ששותפים בו מספר בני אדם כאילו הוא כולו שייך לכל אחד מהשותפים.

פרק ב': תעוד

שובר קבלה

5.       (א)  תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1)   מספר עוקב;

(2)   שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

(3)   תאריך;

(4)   שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5)   סכום התקבול;

(6)   מהות התקבול, או ציון החשבון שאותו יש לזכות;

(7)   חתימת המקבל, אלא אם כן נשלחה נקבלה כמסמך ממוחשב.

          (ב)  ניתן שובר קבלה בעד שטר או שיק, יכללו בו בנוסף לאמור פרטים מזהים; מספר השטר או השיק, שם הבנק וסניפו, זמן הפרעון או כיוצא באלה.

          (ג)   חשבונית שנערכה על-פי סעיף 9 ושתמורתה סולקה במלואה סמוך למסירת הטובין או לגמר השירות וצוינו עליה המלה "נפרע" והפרטים הנדרשים בסעיף קטן (ב), תשמש גם כשובר קבלה; חשבוניות שנערכו כאמור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

          (ד)  עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם.

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה יכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות;

 

מיום 30.10.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3421 מיום 30.10.1975 עמ' 317

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה יכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות;

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 5,000 לירות; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1994

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה יכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 5,000 לירות 6,000 לירות; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 31.12.1978

הוראות תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3928 מיום 31.12.1978 עמ' 426

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

 

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 780

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 6,000 לירות 600 שקלים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 30.4.1982

הוראות תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4341 מיום 30.4.1982 עמ' 924

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 600 שקלים 2,000 שקלים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1983

הוראות תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4478 מיום 1.4.1983 עמ' 1070

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 2,000 שקלים 5,000 שקלים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1219

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים 15,000 שקלים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1985

הוראות תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1260

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 15,000 שקלים 75,000 שקלים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1986

הוראות תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4880 מיום 9.12.1985 עמ' 255

הוספת סעיפים קטנים 5(ג), 5(ד)

 

מיום 1.4.1986

הוראות (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 850

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 75,000 שקלים 200 שקלים חדשים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.1.1987

הוראות תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4992 מיום 30.12.1986 עמ' 256

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 200 שקלים חדשים 500 שקלים חדשים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.1.1988

הוראות (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1359

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 500 שקלים חדשים 600 שקלים חדשים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 74

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 600 שקלים חדשים 700 שקלים חדשים; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.1.1990

הוראות תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5233 מיום 14.12.1989 עמ' 139

(א) תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול –

(1) מספר עוקב;

(2) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;  

(3) תאריך;

(4) שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 700 שקלים חדשים קמעוניות במזומן; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 29.1.2004

הוראות (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 203

החלפת פסקה 5(א)(7)

הנוסח הקודם:

(7) חתימת המקבל.

ספר פדיון יומי

6.       (א)  תעוד פנים שהוא ספר פדיון יומי יהיה ספר כרוך, ויכלול –

(1)   שם הנישום;

(2)   התאריך בתחילת כל יום;

(3)   סכום כל תקבול בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי או מסים עקיפים וכן סכום כל תקבול שנתקבל בשל חוב, בשל מכר או שירות או מסים עקיפים; אין חובה לרשום בספר פדיון יומי סכומים שקבלתם נרשמה בשובר קבלה, או בחשבונית, או ישירות בספר קופה, או בספר תקבולים ותשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בספר פדיון יומי; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום, או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען שבו ניתן השירות, או אשר אליו נשלחו הטובין;

(4)   סיכום בדיו של כל התקבולים, אשר ייעשה בסוף אותו יום, או למחרתו בבוקר.

          (ב)  בספר הפדיון היומי יצויינו פרטים מזהים של שיקים שקבלתם נכללה בספר, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך, או תיערך עם סיכום הפדיון היומי, רשימה נפרדת של השיקים בציון הפרטים המזהים כאמור.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1994

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

רשימת פדיון יומי

6. (א) תעוד פנים שהוא רשימת פדיון יומי יכלול –

(1) מספר עוקב הרשום או המודפס לפני תחילת הרישום בו;

(2) שם הנישום;

(3) תאריך;

(4) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בגין חובה בשל מכר או שירות; אין חובה שרשימת הפדיון היומי תכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית או ישירות בספר הקופה במועדים שבהם היו חייבים רישום ברשימת הפדיון היומי;

(5) סיכום בדיו של כל התקבולים שברשימה, אשר ייעשה בסוף אותו יום או למחרתו בבוקר.

(ב) ברשימת הפדיון היומי יצויינו פרטים מזהים של שיקים שקבלתם נכללה ברשימה, כגון מספר השיק או שם הבנק שעליו נמשך, או תיערך עם סיכום רשימת הפדיון היומי רשימה נפרדת של השיקים בציון הפרטים המזהים כאמור.

 

מיום 1.1.1980

הוראות תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 697

(3) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי או מסים עקיפים וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בשל חוב, בשל מכר או שירות או מסים עקיפים; אין חובה לרשום בספר פדיון יומי סכומים שקבלתם נרשמה בשובר קבלה, או בחשבונית, או ישירות בספר קופה, או בספר תקבולים ותשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בספר פדיון יומי; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום, או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען שבו ניתן השירות, או אשר אליו נשלחו הטובין;

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

(3) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי או מסים עקיפים וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בשל חוב, בשל מכר או שירות או מסים עקיפים; אין חובה לרשום בספר פדיון יומי סכומים שקבלתם נרשמה בשובר קבלה, או בחשבונית, או ישירות בספר קופה, או בספר תקבולים ותשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בספר פדיון יומי; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום, או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען שבו ניתן השירות, או אשר אליו נשלחו הטובין;

6א.     (בוטל).

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

הוספת סעיף 6א

 

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

ביטול סעיף 6א

הנוסח הקודם:

ספר פדיון יומי

6א. תיעוד פנים שהוא ספר פדיון יומי יהיה ספר כרוך ויכלול –

(1) שם הנישום;

(2) תאריך;

(3) סכום כל תקבול בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות וכן סכום כל תקבול שנתקבל בעד חוב בשל מכר או שירות; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען בו ניתן השירות או אשר אליו נשלחו הטובין;

(4) סיכום בדיו של כל התקבולים אשר ייעשה בסוף אותו יום או למחרתו בבוקר.

סרט קופה רושמת הוראות

7.       (א)  (1)   תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תקבול שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות, ואת הפרטים שבסעיף 1 לנספח א' שבסעיף 36.

(2)   תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תשלום לצרכן בעבור החזר דמי מכלי משקה; לענין זה, "החזר דמי מכלי משקה" – החזר לפי סעיף 6 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999.

          (ב)  אין חובה שסרט הקופה הרושמת, פרט לסרט ביקורת של מכונה להקצאת כרטיסי נסיעה, יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת.

          (ג)   עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת, תיערך רשימת השיקים שקבלתם נכללה בסרט, בציון פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק, מספר החשבון של המושך, שם הבנק שעליו נמשך וסניפו, ותאריך הפרעון.

          (ד)  אם בקופה הרושמת מונה הרקות חזותי בלבד, יצויין על סרט הקופה הרושמת, ביום הראשון של שנת המס, המספר הסידורי של מונה ההרקות.

          (ה)  בעסק שבו מתבצעות מכירות וניתנים שירותים, תבוצע הפרדה רישומית בסרט הקופה הרושמת בין תקבולים בעבור השירותים לבין תקבולים בעבור המכירות ולגבי תקבול אחד בעבור שירותים ומכירות, תיעשה הפרדה של חלקי התקבול כאמור.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

(א) תעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול –

(1) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות; אין חובה שסרט הקופה הרושמת יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית או ישירות בספר הקופה או בספר התקבולים והתשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת;

(2) סיכום יומי בדיו או בהדפסה של כל התקבולים שבסרט הקופה הרושמת, שייעשה בסוף יום קבלתם או למחרתו בבוקר בציון התאריך;

(3) סימול לאיתור רישומו של סיכום הסרט במערכת החשבונות.

 

מיום 17.11.1976

הוראות תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3619 מיום 17.11.1976 עמ' 369

(א) תעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול –

(1) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות; אין חובה שסרט הקופה הרושמת יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית או ישירות בספר הקופה או בספר התקבולים והתשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת;

(2) סיכום יומי בדיו או בהדפסה של כל התקבולים שבסרט הקופה הרושמת, שייעשה בסוף יום קבלתם או למחרתו בבוקר בציון התאריך;

(3) סימול לאיתור רישומו של סיכום הסרט במערכת החשבונות.

 

מיום 1.1.1980

הוראות תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 697

(1) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות לרבות מכר על תנאי וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות; אין חובה שסרט הקופה הרושמת יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת;

 

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 780

(1) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות; אין חובה שסרט הקופה הרושמת – פרט לסרט בקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה – יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת;

 

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) תעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול –

(1) סכום כל תקבול במזומן בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול במזומן שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות; אין חובה שסרט הקופה הרושמת – פרט לסרט בקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה – יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת;

 (2) סיכום יומי בדיו או בהדפסה של כל התקבולים שבסרט הקופה הרושמת, שייעשה בסוף יום קבלתם או למחרתו בבוקר בציון התאריך;

(3) סימול לאיתור רישומו של סיכום הסרט במערכת החשבונות.

(ב) עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת, תיערך רשימת השיקים שקבלתם נכללה בסרט בציון פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק והבנק שעליו נמשך.

(ג) אם בקופה הרושמת יש מונה פעולות, יצויין ביום הראשון של שנת המס המספר הסידורי של מונה הפעולות; אם אין מונה כאמור יירשם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת בסוף כל יום בשובר קבלה או בספר הקופה.

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

הוספת סעיף קטן 7(ה)

 

מיום 30.9.2002

הוראות תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 42

(א) (1) תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תקבול שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות, ואת הפרטים שבסעיף 1 לנספח א' שבסעיף 36.

(2) תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תשלום לצרכן בעבור החזר דמי מכלי משקה; לענין זה, "החזר דמי מכלי משקה" – החזר לפי סעיף 6 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999.

תעודת משלוח הוראות

8.       תעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול –

(1)  שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

(2)  תאריך המשלוח;

(3)  שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)  תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36: שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)  הכמות;

(7)  חתימת הנישום או אדם מטעמו.

          תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

(1) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות;

 

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

(1) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרדי רשם האגודות השיתופיות;

 

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1328

8. תעוד פנים שהוא תעודת משלוח יכלול ייערך לכל משלוח טובין מהעסק אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול

 

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1219

8. תעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח טובין מהעסק אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול –

(1) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרדי רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) תאריך המשלוח;

(3) שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4) תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36: שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5) היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6) הכמות;

(7) חתימת הנישום או אדם מטעמו.

 

מיום 1.4.1986

הוראות תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4880 מיום 9.12.1985 עמ' 256

8. תעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח טובין מהעסק מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול –

(1) שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרדי רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) תאריך המשלוח;

(3) שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4) תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36: שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5) היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6) הכמות;

(7) חתימת הנישום או אדם מטעמו.

תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

חשבונית

9.       (א)  תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח ויכלול –

(1)   שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2)   התאריך;

(3)   מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4)   שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן, אלא אם כן על המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5)   תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(6)   היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(7)   הכמות;

(8)   מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;

(9)   סכום החשבונית.

          (ב)  הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה רושמת, יצויין בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו תקבול.

          (ג)   כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1)   הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2)   על כל כרטיס יצויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי-קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה המנהל ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א)   דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב)   רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

          (ד)  כרטיס להולכת נוסעים ייחשב לחשבונית ושובר קבלה אם יתמלאו לגביו כל אלה:

(1)   הכרטיס יכלול:

(א)   שם הנישום ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ - הכל בדפוס;

(ב)   מספר סידורי עוקב - בדפוס;

(ג)    מחיר הכרטיס כולל מס ערך מוסף.

(2)   ינוהל רישום תנועת המלאי של הכרטיסים בספר כרוך, או בכרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך.

          (ה)  תיעוד פנים שהוא הודעת זיכוי יכלול:

 

(1)   שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2)   תאריך;

(3)   שם הלקוח;

(4)   מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת הזיכוי;

(5)   הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6)   סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף;

(7)   סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(8)   סכום הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;

 

(9)   חתימת הנישום או מטעמו אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשב.

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

9. תעוד פנים שהוא חשבונית יכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות;

 

מיום 30.10.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3421 מיום 30.10.1975 עמ' 317

9. תעוד פנים שהוא חשבונית יכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות;

(2) התאריך;

(3) שם הלקוח ומענו, להוציא מכירות במזומן להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 5,000 לירות; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

9. תעוד פנים שהוא חשבונית יכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(2) התאריך;

(3) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 5,000 לירות 6,000 לירות; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 31.12.1978

הוראות תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3928 מיום 31.12.1978 עמ' 426

9. תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

 

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 780

9. תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(2) התאריך;

(3) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 6,000 לירות 600 שקלים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 30.4.1982

הוראות תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4341 מיום 30.4.1982 עמ' 924

9. תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(2) התאריך;

(3) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 600 שקלים 2,000 שקלים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1983

הוראות תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4478 מיום 1.4.1983 עמ' 1070

9. תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות;

(2) התאריך;

(3) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 2,000 שקלים 5,000 שקלים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1219

9. (א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(3) (4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים 15,000 שקלים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4) (5) תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5) (6) היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6) (7) הכמות;

(7) (8) מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;

(8) (9) סכום החשבונית.

(ב) כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1) הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2) על כל כרטיס יצויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי-קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה הנציב ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א) דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב) רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

(ג) בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שניתנה הנחה, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי אחרי שנערכה חשבונית ומקורה הוצא מרשות הנישום, תיערך תעודת חיוב או תעודת זיכוי לפי הענין שתכלול:

(1) שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) תאריך;

(3) שם הלקוח;

(4) מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת החיוב או תעודת הזיכוי;

(5) הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6) סכום החיוב או הזיכוי;

(7) חתימת הנישום או מטעמו.

 

מיום 1.4.1985

הוראות תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1260

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 15,000 שקלים 75,000 שקלים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.4.1986

הוראות (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 850

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 75,000 שקלים 200 שקלים חדשים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.1.1987

הוראות תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4992 מיום 30.12.1986 עמ' 256

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 200 שקלים חדשים 500 שקלים חדשים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.1.1988

הוראות (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1359

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 500 שקלים חדשים 600 שקלים חדשים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 74

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 600 שקלים חדשים 700 שקלים חדשים; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 1.1.1990

הוראות תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5233 מיום 14.12.1989 עמ' 139

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות במזומן בסכום שאינו עולה על 700 שקלים חדשים קמעוניות במזומן; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 12

9. (א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמועניות במזומן; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5) תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(6) היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(7) הכמות;

(8) מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;

(9) סכום החשבונית.

(ב) הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה רושמת, יצויין בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו תקבול.

(ב) (ג) כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1) הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2) על כל כרטיס יצויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי-קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה הנציב ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א) דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב) רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

(ד) כרטיס להולכת נוסעים ייחשב לחשבונית ושובר קבלה אם יתמלאו לגביו כל אלה:

(1) הכרטיס יכלול:

(א) שם הנישום ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ - הכל בדפוס;

(ב) מספר סידורי עוקב - בדפוס;

(ג) מחיר הכרטיס כולל מס ערך מוסף.

(2) ינוהל רישום תנועת המלאי של הכרטיסים בספר כרוך, או בכרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך.

(ג) (ה) בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שניתנה הנחה, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי אחרי שנערכה חשבונית ומקורה הוצא מרשות הנישום, תיערך תעודת חיוב או תעודת זיכוי לפי הענין שתכלול: תיעוד פנים שהוא הודעת חיוב או הודעת זיכוי יכלול:

(1) שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2) תאריך;

(3) שם הלקוח;

(4) מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת החיוב או תעודת הזיכוי;

(5) הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6) סכום החיוב או הזיכוי, ללא מס ערך מוסף;

(7) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת החיוב או הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(7) (8) חתימת הנישום או מטעמו.

 

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

(ה) תיעוד פנים שהוא הודעת חיוב או הודעת זיכוי יכלול:

(1) שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2) תאריך;

(3) שם הלקוח;

(4) מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת החיוב או תעודת הזיכוי;

(5) הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6) סכום החיוב או הזיכוי, ללא מס ערך מוסף;

(7) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת החיוב או הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(8) סכום החיוב או הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;

(8) (9) חתימת הנישום או מטעמו.

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

(א) תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח, ויכלול –

(1) שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2) התאריך;

(3) מספר תעודות המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4) שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמועניות במזומן אלא אם כן על המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

 

מיום 29.1.2004

הוראות (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 203

(ה) תיעוד פנים שהוא הודעת חיוב או הודעת זיכוי יכלול:

(1) שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2) תאריך;

(3) שם הלקוח;

(4) מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת חיוב או תעודת הזיכוי;

(5) הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6) סכום החיוב או הזיכוי, ללא מס ערך מוסף;

(7) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת החיוב או הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(8) סכום החיוב או הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;

(9) חתימת הנישום או מטעמו, אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשב.

 

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

(ג) כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1) הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2) על כל כרטיס יצויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי-קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה הנציב המנהל ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א) דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב) רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

 

 

רשימת מפקד המצאי

10.    תעוד פנים שהוא רשימת מפקד המצאי ייערך כאמור בסעיף 26 ויכלול –

(1)  מספר עוקב לכל גיליון;

(2)  תאריך מפקד המצאי;

(3)  המקום בו מוחסן המצאי;

(4)  תיאורם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין; טובין מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו' וכן טובין השייכים לאחרים, יצויינו בסימון מתאים; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)  כמות הטובין;

(7)  שמות הפוקדים;

(8)  חתימת הפוקדים על כל גיליון.

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1220

(4) תיאורם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין; טובין מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו' וכן טובין השייכים לאחרים, יצויינו בסימון מתאים; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

פרק ג': ספרי חשבון

ספר קופה

11.    (א)  ספר קופה יהיה –

(1)   ספר כרוך; או

(2)   חשבון קופה במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

          (ב)  (1)   בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום בציון התיעוד והתאריך, ובאופן שניתן יהיה לקבוע מתוכו ומתוך התעוד שטרם נרשם בו את היתרה, ולתאם יתרה זו עם הקופה בעין; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת, ירשום בספר הקופה את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד;

(3)   על אף האמור בפסקה (1), נישום המפקיד בבנק את כל תקבוליו, או תקבולים מסוג מוגדר במלואם ביום קבלתם, או למחרתו אינו חייב לרשום תקבולים אלה בספר הקופה, ובלבד ששמר כחלק ממערכת החשבונות את העתקי החשבונות שקיבל מהבנק, ובתנאי שקיים שיטה לתיאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

          (ג)   ספר קופה, למעט חשבון קופה, יוחזק במקום החזקת המזומנים, ובלבד שמותר יהיה להוציאו באופן ארעי לצורך רישום, התאמה ובדיקה.

          (ד)  הדפים בספר הקופה יסוכמו בדיו, ולפחות בסוף כל חודש תירשם היתרה בדיו.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

11. (א) בסעיף זה ובסעיף 12, לגבי נישום שמערכת חשבונותיו איננה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני התאריך הנקוב בהם (להלן –שיקים מתועדים) ושל שטרות ייחשב כמזומן –

(1) שיק מעותד – בתאריך הנקוב בו;

(2) שיק מעותד או שטר, שהועבר לאחר, למעט העברה לבנק לגביה – ביום העברתו כאמור.

(ב) (א) ספר קופה יהיה –

(1) ספר כרוך; או

(2) חשבון קופה במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

(ג) (ב) (1) בספר הקופה יירשם כל תקבול במזומן וכל תשלום במזומן בציון התיעוד, ובאופן שניתן יהיה לקבוע מתוכו ומתוך התעוד שטרם נרשם בו את היתרה, ולתאם יתרה זו עם הקופה בעין; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך;

(2) על אף האמור בפסקה (1), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת, ירשום בספר הקופה את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד;

(3) על אף האמור בפסקה (1), נישום המפקיד בבנק את כל תקבוליו, או תקבולים מסוג מוגדר במלואם ביום קבלתם, או למחרתו אינו חייב לרשום תקבולים אלה בספר הקופה, ובלבד ששמר כחלק ממערכת החשבונות את העתקי החשבונות שקיבל מהבנק, ובתנאי שקיים שיטה לתיאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

(ד) (ג) ספר קופה, למעט חשבון קופה, יוחזק במקום החזקת המזומנים, ובלבד שמותר יהיה להוציאו באופן ארעי לצורך רישום, התאמה ובדיקה.

(ד) (ד) הדפים בספר הקופה יסוכמו בדיו, ולפחות בסוף כל חודש תירשם היתרה בדיו.

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 206

(ב) (1) בספר הקופה יירשם כל תקבול במזומן וכל תשלום במזומן בציון התיעוד, ובאופן שניתן יהיה לקבוע מתוכו ומתוך התעוד שטרם נרשם בו את היתרה, ולתאם יתרה זו עם הקופה בעין; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך;

(2) על אף האמור בפסקה (1), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת, ירשום בספר הקופה את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד;

(3) על אף האמור בפסקה (1), נישום המפקיד בבנק את כל תקבוליו, או תקבולים מסוג מוגדר במלואם ביום קבלתם, או למחרתו אינו חייב לרשום תקבולים אלה בספר הקופה, ובלבד ששמר כחלק ממערכת החשבונות את העתקי החשבונות שקיבל מהבנק, ובתנאי שקיים שיטה לתיאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

ספר תקבולים ותשלומים

12.    (א)  ספר תקבולים ותשלומים יהיה –

(1)   ספר כרוך; או

(2)   חשבון תקבולים ותשלומים במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

          (ב)  בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעודה והתאריך. כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך.

 

          (ג)   תקבול שממנו נוכה מס במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה במקור, אלא אם כן כוללת מערכת החשבונות של הנישום רישום שיטתי של הניכויים במקור, המאפשר איתור הדדי של הניכויים במקור ושל התקבולים שמהם נוכו.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי, או סרט קופה רושמת ירשום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד.

          (ו)   בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בספר תקבולים ותשלומים בטורים נפרדים, או בסימול מיוחד:

(1)   תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים, או למכירת נכסים אשר שימשו, או נועדו לשמש לנישום בעסקו;

(2)   תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק.

          (ז)   הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.

 

          (ח)  על-אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המפקיד את כל תקבוליו בבנק ביום קבלתם או למחרתו, רשאי לרשום בספר תקבולים ותשלומים מכירות וקניות בהתאם לחשבוניות שנערכו ושנתקבלו, ובלבד שיתמלאו כל אלה:

(1)   לגבי כל התקבולים ייערך תעוד מתאים כנדרש בהוראות אלה;

(2)   התקבולים כאמור יופקדו בחשבון העסקי של הנישום בלבד;

(3)   העתקי החשבונות שקיבל הנישום מהבנק יישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו;

(4)   תקויים שיטה לתאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

(ב) בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול במזומן וכל תשלום במזומן או בשיק הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעוד.

 

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

(ב) בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול במזומן וכל תשלום במזומן או בשיק הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעוד והתאריך.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי, או סרט קופה רושמת ירשום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד.

(ה) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר תקבולים ותשלומים בצורת ספר כרוך ירשום בדף נפרד תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים או למכירת נכסים.

(ג) (ו) הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.

 

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 780

(ב) בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול במזומן וכל תשלום במזומן או בשיק הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעוד והתאריך; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך.

(ג) תקבול שממנו נוכה מס במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה במקור.

(ג) (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

(ד) (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי, או סרט קופה רושמת ירשום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד.

(ה) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר תקבולים ותשלומים בצורת ספר כרוך ירשום בדף נפרד תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים או למכירת נכסים.

(ו) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בספר תקבולים ותשלומים בטורים נפרדים או בסימול מיוחד:

(1) תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים או למכירת נכסים;

(2) תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק.

(ו) (ז) הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.

(ח) נישום המנהל ספר תקבולים ותשלומים יחזיק כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, ולגבי כספים שהוצאו מהקופה ינוהל רישום מיוחד; רישום כאמור ייערך כל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

 

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1328

(ג) תקבול שממנו נוכה מס במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה במקור אלא אם כן כוללת מערכת החשבונות של הנישום רישום שיטתי של הניכויים במקור המאפשר איתור הדדי של הניכויים במקור ושל התקבולים שמהם נוכו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי, או סרט קופה רושמת ירשום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד.

(ו) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בספר תקבולים ותשלומים בטורים נפרדים או בסימול מיוחד:

(1) תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים או למכירת נכסים אשר שימושו או נועדו לשמש לנישום בעסקו;

(2) תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק.

(ז) הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.

(ח) נישום המנהל ספר תקבולים ותשלומים יחזיק כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, ולגבי כספים שהוצאו מהקופה ינוהל רישום מיוחד; רישום כאמור ייערך כל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

 

מיום 19.8.1986

הוראות (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4958 מיום 19.8.1986 עמ' 1225

הוספת סעיף קטן 12(ח)

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

(ב) בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול במזומן וכל תשלום במזומן או בשיק הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעוד והתאריך; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך.

ספר תנועת המלאי

13.    (א)  ספר תנועת המלאי ינוהל לפי סוגי הטובין.

          (ב)  בספר תנועת המלאי יירשמו –

(1)   כמות הטובין בתחילת השנה;

(2)   כל כניסת טובין אל העסק;

(3)   כל יציאת טובין מהעסק;

(4)   פעולות תיאום בציון הסבר;

(5)   כמות הטובין בסוף השנה.

          (ג)   הרישום בספר תנועת המלאי יכלול את תאריך, ציון התעוד, היחידה שלפיה נמדדת הכמות והכמות.

ספר כניסת טובין

14.    (א)  ספר כניסת טובין יהיה –

(1)   ספר כרוך; או

(2)   חשבון במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

          (ב)  בספר כניסת טובין תירשם כל כניסת טובין לעסק בציון –

(1)   תאריך כניסת הטובין;

(2)   שם הספק;

(3)   פירוט הטובין וכמותם; נתקבל עם כניסת הטובין תעוד-חוץ ובו פירוט הטובין, יצויין תעוד החוץ בלבד.

ספר הזמנות

15.    (א)  ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

          (ב)  בספר ההזמנות יירשמו –

(1)   מספר סידורי של ההזמנה;

(2)   תאריך קבלת ההזמנה;

(3)   שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)   תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התעוד שבו נכלל התיאור האמור.

פרק ד': נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

עריכת תעוד

16.    תעוד הכלול במערכת החשבונות אשר נישום חייב לנהל ואשר פורט בתוספת החלה עליו או בסעיף 2א וכן תעוד שאינו כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק או הלקוח ייערך כאמור בפרק זה ויכלול את הפרטים כנדרש בפרק ב' ובתוספת החלה עליו, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד אחר או בספר חשבון אם צויינו פרטים לאיתור התעוד האחר או ספר החשבון.

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 781

16. תעוד הכלול במערכת החשבונות אשר נישום חייב לנהל ואשר פורט בתוספת החלה עליו וכן תעוד שאינו כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק או הלקוח ייערך כאמור בפרק זה ויכלול את הפרטים כנדרש בפרק ב' ובתוספת החלה עליו, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד אחר או בספר חשבון אם צויינו פרטים לאיתור התעוד האחר או ספר החשבון.

 

מיום 9.6.1995

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.6.1995 עמ' 1216

16. תעוד הכלול במערכת החשבונות אשר נישום חייב לנהל ואשר פורט בתוספת החלה עליו או בסעיף 2א, וכן תעוד שאינו כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק או הלקוח ייערך כאמור בפרק זה ויכלול את הפרטים כנדרש בפרק ב' ובתוספת החלה עליו, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד אחר או בספר חשבון אם צויינו פרטים לאיתור התעוד האחר או ספר החשבון.

מועד עריכת התעוד

17.    (א)  תעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, אולם –

(1)   לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי שהחשבונית תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(2)   לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(3)   לגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התיעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - עם גמר נתינתו.

          (ב)  רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם, יערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; לענין זה, "תקבול בעקיפין" - תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 781

17. תעוד פנים על תקבולים במזומן ועל הנפקת טובין מהעסק, על הנפקת טובין מהעסק ועל שירות שניתן, לרבות התעוד המפורט בפרק ב' והמהווה רישום ראשון של פעולה, ייערך סמוך לביצוע הפעולה ובלבד שלגבי שירות שניתן חלקים חלקים ייערך התעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – עם גמר נתינתו.

 

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1220

17. תעוד פנים על תקבולים במזומן, לרבות תקבול בשיק שנתקבל לפני התאריך הנקוב בו, על הנפקת טובין מהעסק ועל שירות שניתן, לרבות התעוד המפורט בפרק ב' והמהווה רישום ראשון של פעולה, ייערך סמוך לביצוע הפעולה ובלבד שלגבי שירות שניתן חלקים חלקים ייערך התעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – עם גמר נתינתו.

 

מיום 1.4.1986

הוראות תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4880 מיום 9.12.1985 עמ' 256

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

מועדי רישום התעוד

17. תעוד פנים על תקבולים במזומן, לרבות תקבול בשיק שנתקבל לפני התאריך הנקוב בו, על הנפקת טובין מהעסק ועל שירות שניתן, לרבות התעוד המפורט בפרק ב' והמהווה רישום ראשון של פעולה, ייערך סמוך לביצוע הפעולה ובלבד שלגבי שירות שניתן חלקים חלקים ייערך התעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – עם גמר נתינתו.

 

מיום 19.8.1986

הוראות (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4958 מיום 19.8.1986 עמ' 1226

17. (א) תעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, ובלבד שלגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התעוד על כל חלק שניתן, ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – עם גמר נתינתו.

(ב) רישום תקבול בעקיפין, יערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; לענין זה, "תקבול בעקיפין" - תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 13

(א) תעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, ובלבד שלגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התעוד על כל חלק שניתן, ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – עם גמר נתינתו. אולם –

(1) לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי שהחשבונית תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(2) לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(3) לגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התיעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - עם גמר נתינתו.

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

(ב) רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם, יערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; לענין זה, "תקבול בעקיפין" - תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

נוהלי רישום בתעוד פנים

18.    (א)  (1)   שוברי קבלה, תעודות זיכוי או תעודות משלוח יוכנסו לשימוש בספר כרוך;

(2)   חשבוניות יוכנסו לשימוש בספר כרוך או בסדרות שהודפסו במיוחד בשביל הנישום כאשר המספרים העוקבים הודפסו על-ידי בית הדפוס, בתנאי שקיימת שיטה שלפיה ניתן לעקוב אחר רציפות המספרים העוקבים של ההעתקים אשר נשארו במערכת החשבונות;

(3)   הדפים בפנקסי התעוד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ימוספרו בצורה שישמר רצף המספרים העוקבים מפנקס לפנקס ולא יחזור מספר עוקב על עצמו בשנת מס אחת.

          (ב)  תיעוד פנים ייערך –

(1)   במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן שההעתק אשר נשאר במערכת החשבונות יהיה קריא;

(2)   במערכת חשבונות ממוחשבת - באופן המאפשר הפקה זמינה של העתק קריא, הזהה במהותו למקור בציון המלה "העתק".

          (ג)   בוטל תעוד המפורט בסעיף זה - יישמר ההעתק, ואם טרם הוצא המקור מרשות הנישום יישמר גם המקור.

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 781

הוספת פסקה 18(א)(3)

 

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1220

החלפת פסקה 18(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) שוברי קבלה ותעודות משלוח יוכנסו לשימוש בספר כרוך;

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 13

החלפת סעיף קטן 18(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תעוד פנים ייערך שההעתק אשר נשאר במערכת החשבונות יהיה קריא.

 

מיום 29.1.2004

הוראות (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 203

(א) (1) שוברי קבלה, תעודות חיוב, תעודות זיכוי או תעודות משלוח יוכנסו לשימוש בספר כרוך;

(2) חשבוניות יוכנסו לשימוש בספר כרוך או בסדרות שהודפסו במיוחד בשביל הנישום כאשר המספרים העוקבים הודפסו על-ידי בית הדפוס, בתנאי שקיימת שיטה שלפיה ניתן לעקוב אחר רציפות המספרים העוקבים של ההעתקים אשר נשארו במערכת החשבונות;

(3) הדפים בפנקסי התעוד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ימוספרו בצורה שישמר רצף המספרים העוקבים מפנקס לפנקס ולא יחזור מספר עוקב על עצמו בשנת מס אחת.

נוהלי רישום בסרט קופה רושמת

18א.  סרט קופה רושמת ייערך בהתאם לנהלי הפעלת קופה רושמת המפורטים בנספח ב' בסעיף 36.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

הוספת סעיף 18א

 

מיום 1.4.1986

הוראות (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 850

18א. סרט קופה רושמת ייערך בהתאם לנהלי הפעלת קופה רושמת המפורטים בנספח ב' בסעיף 28 בסעיף 36.

 

 

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים

18ב.  (א)  נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:

(1)   שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

(2)   חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

(3)   הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);

(4)   חשבונית מס, כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי הענין, ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב; שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב כאמור, יראו לענין סעיף 5(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.

          (ב)  נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.

          (ג)   המסמך הממוחשב יישלח רק למי שהביע את הסכמתו, בכתב או באופן ממוחשב לקבל מסמכים ממוחשבים מאותו שולח, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו לקבלת מסמכים ממוחשבים בכתב או באופן ממוחשב; הנישום ישמור את ההסכמה או את ביטולה, לפי הענין, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.

          (ד)  נישום המבקש לשלוח מסמך ממוחשב חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יקבל את התקבול בשל הפעולה באחד מאמצעים אלה בלבד, ובאופן המאפשר זהוים של הצדדים לעסקה:

(1)   כרטיס אשראי של הלקוח כאשר השובר ערוך לפקודת הנישום;

(2)   שיק משורטט על שם הלקוח, שנכתב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד;

(3)   העברה ישירה מחשבון הבנק של הלקוח לזכות חשבון הבנק של הנישום הכלול במערכת חשבונותיו.

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 796

הוספת סעיף 18ב

 

מיום 29.1.2004

הוראות (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 203

(א) נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:

(1) שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

(2) חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

(3) הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);

(4) חשבונית מס, כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, אשר נוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו וללא הקלדה נוספת או שנוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי הענין, ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב; שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב כאמור, יראו לענין סעיף 5(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.

תכנם וצורתם של ספרי חשבון

19.    (א)  ספרי חשבון הכלולים במערכת החשבונות שנישום חייב לנהל ואשר פורטו בתוספת החלה עליו, ינוהלו כאמור בפרק ג' בתוספת, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד, או בספר חשבון אחד אם צויינו פרטים לאיתור התעוד, או הרישום בספר החשבון האחר.

          (ב)  ניתן לרשום בספרי החשבון פעולות בסכום כולל של רשימה מרכזת אשר נערכה על פי תעוד, ובלבד שהרשימה תישמר כחלק ממערכת החשבונות.

          (ג)   נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, יכלול במערכת חשבונותיו כל חשבון בנק שלו הכולל פעולות שנעשו בעסקו.

          (ד)  נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, יציין בכרטיס חשבון של כל ספק את מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ של אותו ספק.

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1329

הוספת סעיף קטן 19(ג)

 

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

הוספת סעיף קטן 19(ד)

נוהל רישום עסקאות מסויימות הוראות

19א.  (א)  נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני התאריך הנקוב בהם ושטרות שנתקבלו (להלן - שיקים ושטרות לקבל) - ההוראות לגבי רישום תקבול במזומן בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים, או ביומן הרופא כמשמעותו בתוספת ו' יחולו עליו אף לגבי שיקים ושטרות לקבל; נישום כאמור שאינו מנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, אינו חייב לרשום שנית את התקבול בשל פרעון שיק או שטר כאמור.

          (ב)  (1)   בסעיף קטן זה –

"עסקת חליפין" - מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף;

"שווה כסף" - לרבות שירות.

(2)   נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך;

(3)   רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה.

          (ג)   (1)   בסעיף קטן זה –

"חברת אשראי" - נמחקה;

"מעביד" - לרבות ועד עובדים.

(2)   נישום המוכר טובין, או נותן שירותים תמורת התחייבות מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות, או השירותים, אם נתמלאו כל אלה:

(א)   יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה;

(ב)   ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.

          (ד)  נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו.

          (ה)  תקבול בשיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד ונקוב בו תאריך הפרעון, שנתקבל מחוץ למקום העסק הקבוע או מחוץ למקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו ייראוהו כנרשם במועד, אם הרישום נעשה בעת מסירת השיק במקום העסק הקבוע או במקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו, ולא יאוחר מהיום שלמחרת יום קבלתו.

          (ו)   במכירה קמעונית של עיתונים יומיים ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את מחיר המכירה של כל העיתונים היומיים שסופקו למכירה באותו יום מיד עם הספקתם; החזרת עיתונים שלא נמכרו תירשם בספר תקבולים ותשלומים כתשלום או כתקבול שלילי על-פי ההתחשבנות  השבועית עם סוכן המערכת.

          (ז)   (1)   במכירה קמעונית של כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן מפעל הפיס בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2)   נישום שבחר לרשום את תקבוליו ממכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך, שבו תירשם בסוף כל יום כמות כרטיסי ההגרלה למיניהם שטרם נמכרו;

(3)   כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן מפעל הפיס יישמרו כתעוד.

          (ח)  (1)   בקבלה של טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו מן המהמרים ייראה כרישום נאות של התקבולים, אם רשם הנישום בתעוד שבו הוא רושם את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן הספורטוטו או מסוכן מפעל הפיס, לפי הענין, בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2)   נישום שבחר לרשום את תקבוליו מקבלת טופסי הימורים כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך שבו יירשם בסוף כל יום לגבי כל סוג של טופסי הימורים בנפרד המספר הסידורי האחרון שהוטבע על טופסי ההימורים;

(3)   כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן הספורטוטו או מפעל הפיס יישמרו כתעוד.

          (ט)  נישום שכל עיסקו מכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וקבלת טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו או אחת מהן, פטור מהוראות פסקאות (ז)(2) או (ח)(2), לפי הענין.

          (י)   במכירה קמעונית של טובין, או במתן שירות באמצעות מכונות אוטומטיות המופעלות על ידי מטבעות, יראה רישום בשובר קבלה של הסכום, שהוצא מדי פעם מקופת המכונה, כרישום שנעשה במועד, אם התקיימו כל אלה:

(1)   המכונה מצויידת במונה, שאינו ניתן לאיפוס, או לשינוי לספירת המטבעות לסוגיהם שהוכנסו למכונה, או לספירת הפעולות השונות על פי מחיריהן;

(2)   בשובר הקבלה, שבו נרשם הסכום שהוצא מקופת המכונה יצויין זיהוי המכונה, מצב המונה בזמן פתיחת הקופה ושם האדם העורך את הרישום;

(3)   פתיחת הקופה ורישום הכסף שהצטבר בה נערך לפחות אחת לחודש ביום האחרון בחודש;

(4)   לענין זה תיראה הקופה של המכונה האוטומטית כקופת העסק.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

הוספת סעיף 19א

 

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1329

נהלי רישום של שיקים ושטרות לקבל נוהל רישום עסקאות מסויימות

19א. (א) נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני התאריך הנקוב בהם ושטרות שנתקבלו (להלן - שיקים ושטרות לקבל) - ההוראות לגבי רישום תקבול במזומן יחולו עליו אף לגבי שיקים ושטרות לקבל; נישום כאמור שאינו מנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, אינו חייב לרשום שנית את התקבול בשל פרעון שיק או שטר כאמור.

(ב) (1) בסעיף קטן זה –

"עסקת חליפין" - מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף;

"שווה כסף" - לרבות שירות, וכן תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

(2) נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך;

(3) רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה; רישום עסקת חליפין תמורת תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או תמורת העברה לזכות חשבון המקבל בבנק ייעשה ביום קבלת ההודעה על ידי המקבל על ביצוע הפעולה.

(ג) (1) בסעיף קטן זה –

"חברת אשראי" - חברה שעיסוקה במתן אשראי והמנפיקה ללקוחותיה כרטיסי אשראי המשתמשים בידי המחזיק בהם ראיה להתחייבות חברת האשראי לשלם תמורת הטובין או השירותים שרכש;

"מעביד" - לרבות ועד עובדים.

(2) נישום המוכר טובין, או נותן שירותים תמורת התחייבות חברת אשראי או מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מחברת האשראי או מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות או השירותים, אם נתמלאו כל אלה:

(א) יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית לחברת האשראי או למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה;

(ב) ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי או בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.

 

מיום 1.4.1986

הוראות תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4880 מיום 9.12.1985 עמ' 256

(א) נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני התאריך הנקוב בהם ושטרות שנתקבלו (להלן - שיקים ושטרות לקבל) - ההוראות לגבי רישום תקבול במזומן בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים או ביומן הרופא כמשמעותו בתוספת ו', יחולו עליו אף לגבי שיקים ושטרות לקבל; נישום כאמור שאינו מנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, אינו חייב לרשום שנית את התקבול בשל פרעון שיק או שטר כאמור.

 

מיום 19.8.1986

הוראות (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4958 מיום 19.8.1986 עמ' 1226

(ב) (1) בסעיף קטן זה –

"עסקת חליפין" - מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף;

"שווה כסף" - לרבות שירות, וכן תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק;

(2) נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך;

(3) רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה; רישום עסקת חליפין תמורת תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או תמורת העברה לזכות חשבון המקבל בבנק ייעשה ביום קבלת ההודעה על ידי המקבל על ביצוע הפעולה.

(ג) (1) בסעיף קטן זה –

"חברת אשראי" - חברה שעיסוקה במתן אשראי והמנפיקה ללקוחותיה כרטיסי אשראי המשתמשים בידי המחזיק בהם ראיה להתחייבות חברת האשראי לשלם תמורת הטובין או השירותים שרכש;

"מעביד" - לרבות ועד עובדים.

(2) נישום המוכר טובין, או נותן שירותים תמורת התחייבות חברת אשראי או מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מחברת האשראי או מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות או השירותים, אם נתמלאו כל אלה:

(א) יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית לחברת האשראי או למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה;

(ב) ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי או בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.

(ד) נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו.

(ה) תקבול בשיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד ונקוב בו תאריך הפרעון, שנתקבל מחוץ למקום העסק ייראוהו כנרשם במועד, אם הרישום נעשה בעת מסירת השיק למקום העסק ולא יאוחר מהיום שלמחרת יום קבלתו.

(ו) במכירה קמעונית של עיתונים יומיים ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את מחיר המכירה של כל העיתונים היומיים שסופקו למכירה באותו יום מיד עם הספקתם; החזרת עיתונים שלא נמכרו תירשם בספר תקבולים ותשלומים כתשלום או כתקבול שלילי על-פי ההתחשבנות  השבועית עם סוכן המערכת.

(ז) (1) במכירה קמעונית של כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן מפעל הפיס בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2) נישום שבחר לרשום את תקבוליו ממכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך, שבו תירשם בסוף כל יום כמות כרטיסי ההגרלה למיניהם שטרם נמכרו;

(3) כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן מפעל הפיס יישמרו כתעוד.

(ח) (1) בקבלה של טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו מן המהמרים ייראה כרישום נאות של התקבולים, אם רשם הנישום בתעוד שבו הוא רושם את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן הספורטוטו או מסוכן מפעל הפיס, לפי הענין, בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2) נישום שבחר לרשום את תקבוליו מקבלת טופסי הימורים כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך שבו יירשם בסוף כל יום לגבי כל סוג של טופסי הימורים בנפרד המספר הסידורי האחרון שהוטבע על טופסי ההימורים;

(3) כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן הספורטוטו או מפעל הפיס יישמרו כתעוד.

(ט) נישום שכל עיסקו מכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וקבלת טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו או אחת מהן, פטור מהוראות פסקאות (ז)(2) או (ח)(2), לפי הענין.

 

מיום 30.9.1988

פסקה 19א(י)(1) מיום 1.1.1990

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 74

הוספת סעיף קטן 19א(י)

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

(ג) (1) בסעיף קטן זה –

"חברת אשראי" – חברה שעיסוקה במתן אשראי והמנפיקה ללקוחותיה כרטיסי אשראי המשתמשים בידי המחזיק בהם ראיה להתחייבות חברת האשראי לשלם תמורת הטובין או השירותים שרכש;

"מעביד" - לרבות ועד עובדים.

(2) נישום המוכר טובין, או נותן שירותים תמורת התחייבות חברת אשראי או מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מחברת האשראי או מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות או השירותים, אם נתמלאו כל אלה:

(א) יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית לחברת האשראי או למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה;

(ב) ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי או בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.

(ד) נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו.

(ה) תקבול בשיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד ונקוב בו תאריך הפרעון, שנתקבל מחוץ למקום העסק הקבוע או מחוץ למקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו ייראוהו כנרשם במועד, אם הרישום נעשה בעת מסירת השיק למקום העסק מסירת השיק במקום העסק הקבוע או במקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו ולא יאוחר מהיום שלמחרת יום קבלתו.

נוהל רישום החזר דמי מכלי משקה

19ב.  (א)  נישום המשלם בעבור החזר דמי מכלי משקה, ומערכת חשבונותיו אינה כוללת סרט קופה רושמת, ירשום את ההחזר מיד עם תשלומו באחד מאלה:

(1)   בהודעת זיכוי;

(2)   בספר כרוך אשר יכלול:

(א)   שם הנישום;

(ב)   התאריך בתחילת כל יום;

(ג)    סכום של החזר דמי מכלי משקה אשר יירשם בנפרד;

(ד)   סיכום בדיו של כל החזרי דמי מכלי משקה אשר ייעשה בסוף אותו יום.

          (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על נישום שבחר לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ה) של תוספת ג'.

          (ג)   בסעיף זה, "החזר דמי מכלי משקה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)(2).

מיום 1.1.1980

הוראות תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 697

הוספת סעיף 19ב

 

מיום 15.5.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4494 מיום 15.5.1983 עמ' 1329

ביטול סעיף 19ב

הנוסח הקודם:

נוהלי רישום תקבולים מסויימים

19ב. נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה רשאי שלא לרשום בספר הקופה או בספר התקבולים והתשלומים תקבולים במזומן שהם שווה כסף, כולל שירות, תשלום לצד שלישי לטובת המקבל, העברה לזכות חשבון המקבל בבנק או קבלת תמורה בכל צורה אחרת – אם נרשמו תקבולים אלה לזכות חשבון ההכנסות לא יאוחר מהמועד שנקבע לרישום בספר קופה או בספר תקבולים ותשלומים.

 

מיום 30.9.2002

הוראות תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 43

הוספת סעיף 19ב

רישום הלוואה

19ג.   מי שחייב בניהול מערכת חשבונות לפי הוראות אלה, שקיבל הלוואה מתאגיד בנקאי כנגד פיקדון ששימש כבטוחה או כערבות למתן אותה הלוואה, במישרין או בעקיפין, ירשום בספר כרוך את פרטי הפיקדון, פרטי התאגיד הבנקאי, שם בעל הפיקדון, מספר החשבון, סכום ההלוואה וסכום הפיקדון.

מיום 28.12.2003

הוראות תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6280 מיום 28.12.2003 עמ' 106

הוספת סעיף 19ג

מועדי רישום בספרי חשבון

20.    הרישום בספרי חשבון ייעשה –

(1)  בספר הקופה - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה;

(2)  בספר הזמנות - מיד עם קבלת ההזמנה;

(3)  בספר תקבולים ותשלומים, בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; ואולם כניסת טובין שאין לגביה תיעוד חוץ תירשם בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי סמוך לביצוע הפעולה;

(4)  בספרי חשבונות המפורטים בתוספת שלא נקבע בהם מועד לרישום - סמוך לביצוע הפעולה.

מיום 1.1.1980

הוראות תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 697

20. הרישום בספרי חשבון ייעשה –

(1) בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים ובספר ההזמנות - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה; ובלבד שאם ספר תקבולים ותשלומים מנוהל על ידי אדם אחר שלא במקום עסקו של הנישום, ייעשה הרישום תוך 30 יום מיום ביצוע הפעולה, בתנאי שהתעוד המשמש אסמכתה לרישום בספר תקבולים ותשלומים הועבר לאותו אדם לרישום לא יאוחר מ-10 ימים מיום ביצוע הפעולה;

(2) בספר כניסת טובין – תוך ארבעה עשר יום מיום כניסת הטובין; לא נתקבל בעסקו של הנישום תעוד חוץ יחד עם הטובין, ייעשה הרישום סמוך לכניסת הטובין;

(3) בספר תנועת המלאי – תוך חודש מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; לא נרשמה כניסת טובין בספר כניסת טובין במועדים הנזכרים בפסקה (2) או בתעוד אחר, תירשם כל כניסת טובין בספר תנועת המלאי במועדים שנקבעו לרישום בספר כניסת טובין;

(4) בספר הזמנות - תוך 3 ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מיום ביצועה.

 

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 781

(4) בספר הזמנות - תוך 3 ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מיום ביצועה מתחילת ביצועה.

 

מיום 1.1.1988

הוראות (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1359

(1) בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה; ובלבד שאם ספר תקבולים ותשלומים מנוהל על ידי אדם אחר שלא במקום עסקו של הנישום, ייעשה הרישום תוך 30 יום מיום ביצוע הפעולה, בתנאי שהתעוד המשמש אסמכתה לרישום בספר תקבולים ותשלומים הועבר לאותו אדם לרישום לא יאוחר מ-10 ימים מיום ביצוע הפעולה;

(2) בספר כניסת טובין – תוך ארבעה עשר יום מיום כניסת הטובין; לא נתקבל בעסקו של הנישום תעוד חוץ יחד עם הטובין, ייעשה הרישום סמוך לכניסת הטובין;

(3) בספר תנועת המלאי – תוך חודש מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; לא נרשמה כניסת טובין בספר כניסת טובין במועדים הנזכרים בפסקה (2) או בתעוד אחר, תירשם כל כניסת טובין בספר תנועת המלאי במועדים שנקבעו לרישום בספר כניסת טובין;

(4) בספר הזמנות - תוך 3 ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מתחילת ביצועה.

(1) בספר הקופה - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה;

(2) בספר הזמנות - תוך שלושה ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מתחילת ביצועה;

(3) בספר תקבולים ותשלומים, בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; ואולם כניסת טובין שאין לגביה תיעוד חוץ תירשם בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי סמוך לביצוע הפעולה;

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 13

הוספת פסקה 20(4)

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

החלפת פסקה 20(2)

הנוסח הקודם:

(2) בספר הזמנות - תוך שלושה ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מתחילת ביצועה;

אופן הרישום

21.    (א)  מערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו, איתור המרכיבים של כל סכום שנרשם בספרי החשבון ואיתור התיעוד המתאים.

          (ב)  הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית, או בערבית בכתב יד, בדיו, או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי; רישום כאמור ייעשה באופן שהוא יישאר קריא וברור למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה.

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 781

(ב) (1) נישום רשאי לנהל את ספרי חשבונותיו באמצעות מחשב אלקטרוני, ובלבד שיתכנן את העיבוד באופן שיאפשר לפקיד השומה לעקוב אחר כל רישום למקורותיו ולהגיע אל הסיכומים הסופיים, ובשיטה המאפשרת את איתור המרכיבים של כל סעיף בספרי החשבון ואת איתור התעוד המתאים.

(2) פלט מחשב אלקטרוני ייחשב כספר כרוך אם דפיו ימוספרו אוטומטית בידי המחשב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס.

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 13

21. (א) מערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו, איתור המרכיבים של כל סכום שנרשם בספרי החשבון ואיתור התיעוד המתאים.

(א) (ב) הרישום במערכת החשבונות ייעשה בכתב יד בדיו או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי.

(ב) (1) נישום רשאי לנהל את ספרי חשבונותיו באמצעות מחשב אלקטרוני, ובלבד שיתכנן את העיבוד באופן שיאפשר לפקיד השומה לעקוב אחר כל רישום למקורותיו ולהגיע אל הסיכומים הסופיים, ובשיטה המאפשרת את איתור המרכיבים של כל סעיף בספרי החשבון ואת איתור התעוד המתאים.

(2) פלט מחשב אלקטרוני ייחשב כספר כרוך אם דפיו ימוספרו אוטומטית בידי המחשב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס.

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

(ב) הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית או בערבית בכתב יד בדיו או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי.

 

מיום 1.1.2007

הוראות תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6521 מיום 27.9.2006 עמ' 22

(ב) הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית, או בערבית בכתב יד, בדיו, או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי; רישום כאמור ייעשה באופן שהוא יישאר קריא וברור למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה.

מטבע ישראלי

22.    הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי. היה התקבול במטבע שאינו ישראלי, יצוין גם סוג המטבע והסכום ששולם באותו מטבע.

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

22. הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי. היה התקבול במטבע שאינו ישראלי, יצוין גם סוג המטבע והסכום ששולם באותו מטבע.

נהלי רישום

23.    (א)  תיקון, שינוי או ביטול ייעשה –

(1)   במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום המקורי;

(2)   במערכת חשבונות ממוחשבת, להוציא תיעוד פנים - באופן שהרישום המקורי והרישום המתוקן של הנתונים המחוייבים לפי פרק ג' יישמרו בספר כרוך;

ובלבד ששינוי בספרי חשבון של זיהוי החשבון, סכום הפעולה וסימן הפעולה ייעשה על ידי פעולה נוספת.

          (ב)  במערכת חשבונות ממוחשבת אין לתקן או לשנות תיעוד פנים, אלא באמצעות תיעוד נוסף.

          (ג)   במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת אין לפסוח על דפים בפנקסי תיעוד וספרי חשבון ואין לפסוח על שורות ולהמשיך ברישום באותו דף, אלא אם כן הועבר עליהם קו בדיו.

מיום 14.12.1989

הוראות תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5233 מיום 14.12.1989 עמ' 139

23. (א) תיקון, שינוי או ביטול במערכת החשבונות ייעשה בדיו באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום המקורי, ובלבד ששינוי סכום הפעולה, ציון החשבונות בספר הראשי וסימן הפעולה לחובה או לזכות, במערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה או במערכת חשבונות המנוהלת במחשב, יעשה על-ידי פעולה חשבונאית נוספת בלבד.

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 14

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

23. (א) תיקון, שינוי או ביטול במערכת החשבונות ייעשה בדיו באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום המקורי, ובלבד ששינוי סכום הפעולה, ציון החשבונות בספר הראשי וסימן הפעולה לחובה או לזכות, במערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה או במערכת חשבונות המנוהלת במחשב, יעשה על-ידי פעולה חשבונאית נוספת בלבד.

(ב) אין לפסוח על דפים בפנקסי תעוד ובספרי חשבון אלא אם הועבר עליהם קו בדיו.

(ג) אין לפסוח על שורות ולהמשיך ברישום באותו דף, אלא אם הועבר על השורות הריקות קו בדיו.

 

מיום 1.1.1992

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5392 מיום 20.10.1991 עמ' 318

(א) תיקון, שינוי או ביטול ייעשה –

(1) במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום המקורי;

(2) במערכת חשבונות ממוחשבת, להוציא תיעוד פנים - באופן שהרישום המקורי והרישום המתוקן של הנתונים המחוייבים לפי פרק ג' יישמרו בספר כרוך;

ובלבד ששינוי בספרי חשבון של זיהוי החשבון, סכום הפעולה וסימן הפעולה ייעשה על ידי פעולה נוספת.

נוהל תיקון חשבונית

23א.  בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהיא, ינהג הנישום כלהלן:

(1)  טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;

(2)  יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:

(א)   יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:

(1)   סכום החיוב או הזיכוי;

(2)   מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;

(3)   הסיבה לשינוי הסכום;

(4)   הסכום המתוקן;

(ב)   סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית;

(ג)    אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי;

(3)  הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א)   הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב)   הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,400 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג)    נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

(ד)   נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 14

הוספת סעיף 23א

 

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 400 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1992

הוראות (מס' 2) תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5404 מיום 16.12.1991 עמ' 522

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 400 שקלים חדשים 500 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1993

הוראות תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5486 מיום 15.12.1992 עמ' 183

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 500 שקלים חדשים 550 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1994

הוראות תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5564 מיום 28.11.1993 עמ' 239

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 550 שקלים חדשים 600 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1995

הוראות תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 381

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 600 שקלים חדשים 700 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1996

הוראות תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5717 מיום 1.12.1995 עמ' 183

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 700 שקלים חדשים 750 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1997

הוראות תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5797 מיום 3.12.1996 עמ' 187

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 750 שקלים חדשים 840 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1998

הוראות תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5861 מיום 17.11.1997 עמ' 77

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 840 שקלים חדשים 930 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.1999

הוראות תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5940 מיום 8.12.1998 עמ' 229

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 930 שקלים חדשים 985 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.2003

הוראות (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6222 מיום 21.1.2003 עמ' 455

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 985 שקלים חדשים 1,100 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 797

הוספת פסקת משנה 23א(3)(ד)

 

מיום 29.1.2004

הוראות (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 204

(2) יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:

(א) יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:

(1) סכום החיוב או הזיכוי;

(2) מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;

(3) הסיבה לשינוי הסכום;

(4) הסכום המתוקן;

(ב) סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית;

(ג) אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת חיוב או הודעת זיכוי, לפי הענין הודעת זיכוי;

 

מיום 1.1.2010

הוראות תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6838 מיום 21.12.2009 עמ' 281

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,100 1,250 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

(ד) נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

מיום 1.1.2015

הוראות תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7457 מיום 11.12.2014 עמ' 410

(3) הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,250 1,400 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

(ד) נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה;

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

סימול הדדי

24.    סימול, רישום או מיון במערכת החשבונות ייעשה באופן המאפשר מעקב אחר –

(1)  המספרים העוקבים כאשר הם מחוייבים לפי הוראות אלה;

(2)  הרישומים מהתעוד לספרי החשבון ולהיפך;

(3)  הרישומים מתעוד אחד למשנהו.

שמירת מערכת החשבונות

25.    (א)  מערכת החשבונות תוחזק במען העסק, כפי שציינו הנישום בדין וחשבון על ההכנסה, או בכל מקום אחר אשר הנישום הודיע עליו בכתב לפקיד השומה ואולם בעסק שהיתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה שרואים אותה כאילו הופקה בישראל לפי הוראת סעיף 5(5) לפקודה (להלן – הכנסה מחברת משלח יד זרה) – בכל מקום אחר בישראל או באזור שעליו הודיע הנישום לפקיד השומה.

          (ב)  למרות האמור בסעיף קטן (א) מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות או חלק ממנה מן המען האמור, וזאת לשם ביקורת ספרים, השלמת רישומים, עיון, הצגה לצורך העסקים או מתן עדות.

          (ג)   מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר.

(ג1) נישום המוכר טובין, או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי, ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו.

          (ג2) מסמך ממוחשב ששלח או קיבל הנישום, חתום בחתימה אלקטרונית, יישמר באמצעי אחסון ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום.

          (ד)  מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, מקור תיעוד אשר נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב, כאמור בסעיף 18ב(א), חוזים ופרוטוקולים, במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

          (ה)  ניתן לשמור –

(1)   מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים וביעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ד' שבסעיף 36;

(2)   תיעוד חוץ שהוא מסמך, כתוצר של סריקה ממוחשבת, אם התקיימו כל אלה:

(א)   סריקת המסמכים המקוריים נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' שבסעיף 36;

(ב)   קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז' שבסעיף 36;

לעניין זה, "מסמך", "סריקה ממוחשבת" ו"קובץ מחשב" – כהגדרתם בנספח ו' שבסעיף 36.

          (ו)   במערכת חשבונות ממוחשבת ינהגו כך:

(1)   היא תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים;

(2)   בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, ובלבד שאם היתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה מחברת משלח יד זרה – במקום כאמור שהוא בישראל או באזור בלבד;

(3)   תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי כאמור בפסקה (2).

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 781

(ד) מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, חוזים ופרוטוקולים, במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

 

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 74

הוספת סעיף קטן 25(ה)

 

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 15

הוספת סעיף קטן 25(ו)

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

(ג) (1) מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר.

(2) נישום המוכר טובין או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו.

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 797

25. (א) מערכת החשבונות תוחזק במען העסק, כפי שציינו הנישום בדין וחשבון על ההכנסה, או בכל מקום אחר אשר הנישום הודיע עליו בכתב לפקיד השומה ואולם בעסק שהיתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה שרואים אותה כאילו הופקה בישראל לפי הוראת סעיף 5(5) לפקודה (להלן – הכנסה מחברת משלח יד זרה) – בכל מקום אחר בישראל או באזור שעליו הודיע הנישום לפקיד השומה.

(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א) מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות או חלק ממנה מן המען האמור, וזאת לשם ביקורת ספרים, השלמת רישומים, עיון, הצגה לצורך העסקים או מתן עדות.

(ג) (1) מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר;

(ג1) (2) נישום המוכר טובין, או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי, ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו.

(ג2) מסמך ממוחשב ששלח או קיבל הנישום, חתום בחתימה אלקטרונית, יישמר באמצעי אחסון ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום.

(ד) מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, מקור תיעוד אשר נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב, כאמור בסעיף 18ב(א), חוזים ופרוטוקולים, במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

(ה) ניתן לשמור מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים ובעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ד' שבסעיף 36.

(ו) ניתן לשמור מערכת חשבונות או חלק ממנה על גבי אמצעי אחסון ממוחשבים ובלבד שתתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס של מערכת החשבונות או כל חלק ממנה.

(ו) במערכת חשבונות ממוחשבת ינהגו כך:

(1) היא תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים;

(2) בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, ובלבד שאם היתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה מחברת משלח יד זרה – במקום כאמור שהוא בישראל או באזור בלבד;

(3) תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי כאמור בפסקה (2).

 

מיום 1.1.2013

הוראות תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 364

החלפת סעיף קטן 25(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) ניתן לשמור מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים ובעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ד' שבסעיף 36.

נוהל עריכת מפקד המצאי

26.    (א)  נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי יפקוד את המצאי ליום המאזן של כל הטובין שבבעלותו או ברשותו, לרבות הטובין השייכים לאחרים.

          (ב)  נישום רשאי לפקוד את מצאי הטובין תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו ולערוך לאחר מכן את התיאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן, ובלבד שנישום הרוצה לערוך את מפקד המצאי יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או אחריו יודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה.

          (ג)   (1)   בכפוף לאמור בפסקה (2) נישום המנהל ספר תנועת המלאי בצורה המאפשרת קביעת יתרות רשאי לפקוד את מצאי הפריטים השונים במועדים שונים במשך השנה, בתנאי שפקד כל פריט לפחות אחת לשנה, וערך רשימות מצאי של הפריטים שנפקדו ליום המפקד או ציין את תוצאות המפקד בספר תנועת המלאי והביא בחשבון את התיאומים הדרושים בעת עריכת רשימת המלאי ליום המאזן;

(2)   בחר הנישום בשנת מס פלונית לפקוד את המצאי בהתאם לאמור בפסקה (1) יודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא יאוחר מתחילת שנת המס; פקיד השומה רשאי תוך ארבעה חדשים מתחילת שנת המס להורות לו בכתב על עריכת מפקד המצאי כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

          (ד)  רשימת המלאי על פי סעיף קטן (א) תיערך על יסוד רשימת מפקד המצאי או כהשלמתה, או על יסוד ספר תנועת המלאי במקרים שבהם בחר הנישום במפקד המצאי כאמור בסעיף קטן (ג); רשימת המלאי תכלול, בין היתר, את הכמויות ואת ערך היחידה לצורך חישוב המלאי שבבעלות הנישום, וכן את הטובין שברשותו של הנישום השייכים לאחרים, וזאת בציון שמות הבעלים ומעניהם.

פרק ד1: ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1085

הוספת פרק ד1

הגדרות

27.    בפרק זה –

(1)  "פעולה כספית" - תקבול או תשלום במזומן או בשיק;

(2)  "יומן העסק" - ספר כרוך, שבו תירשם בנפרד ובסדר כרונולוגי, כל פעולה כספית שבוצעה בקופה או בחשבון העסק בבנק בציון התיעוד והתאריך - לחובה או לזכות חשבון הקופה או חשבון הבנק, לפי הענין, ובמקביל תירשם בו אותה פעולה לחובה או לזכות החשבון או החשבונות הנגדיים המתאימים;

(3)  "חשבונות נגדיים" - מערכת הכוללת לפחות את החשבונות הבאים שבהם מפורטים בין היתר הפרטים שלצידם:

(א)   חשבון מכירות - תקבולים בשל מכירות שבוצעו או שירותים שניתנו וכן כל הכנסה אחרת;

(ב)   חשבון קניות - תשלומים בשל קניות;

(ג)    חשבון ריבית והפרשי הצמדה (להלן, בפרק זה - ריבית) - תקבולים מריבית ותשלומים בשל ריבית המותרת לניכוי במלואה על פי כל דין;

(ד)   חשבון הוצאות - תשלומים בשל הוצאות המותרות בניכוי על פי כל דין ואשר לא נרשמו בחשבון אחר;

(ה)   חשבון הוצאות מוגבלות - תשלומים בשל הוצאות אשר קיימת הגבלה על פי כל דין לגבי התרתן לרבות ריבית שהתרתה מוגבלת על פי כל דין;

(ו)    חשבון נכסי הון מוגנים - תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון מוגנים או מכירתם;

(ז)    חשבון נכסי הון בלתי מוגנים - תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון בלתי מוגנים או מכירתם;

(ח)   חשבון הלוואות - תקבולים או תשלומים בשל מתן הלוואות, קבלתן או פרעונן;

(ט)   חשבון בעלים - כל משיכה של בעל העסק מעסקו וכל הפקדה של בעל העסק בעסקו לרבות משיכות בשל הוצאות שאינן מותרות בניכוי;

(י)    חשבון חייבים וזכאים;

(4)  "נישום יחיד" - יחיד שאינו חייב על פי הוראות אלה לנהל ספרי חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1085

הוספת סעיף 27

דין נישום שמנהל פנקסיו על פי פרק זה

28.    נישום יחיד שבחר לנהל את פנקסי חשבונותיו בכפוף לאמור בפרק זה וניהלם כך יראוהו לענין חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), תשמ"ב-1982, כאילו ניהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1086

הוספת סעיף 28

רישום ביומן העסק

29.    נישום יחיד ירשום כל פעולה כספית ביומן העסק בתוך 3 ימים מיום ביצועה ויסכם בדיו את כל העמודות ביומן העסק לפחות אחת לחודש. ובלבד שאם יומן העסק מנוהל בידי אדם אחר שלא במקום עסקו של הנישום, ייעשה הרישום תוך 30 ימים מיום ביצוע הפעולה בתנאי שהתיעוד המשמש אסמכתה לרישום ביומן העסק הועבר לאותו אדם לרישום לא יאוחר מ-10 ימים מיום ביצוע הפעולה.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1086

הוספת סעיף 29

רישום חייבים וזכאים

30.    פעולות של חייבים וזכאים יירשמו וינוהלו כך:

(1)  במשך שנת המס –

(א)   בנפרד מיומן העסק ינוהל רישום תנועת חייבים וזכאים בציון שם הלקוח, הספק, החייב או הזכאי, התאריך והסכום של כל חיוב או זיכוי בנפרד;

(ב)   כל פעולה כאמור בפסקת משנה (א) תירשם בתוך 7 ימים מיום ביצועה.

(2)  בתום שנת המס –

(א)   יתרת חייבים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת חייבים לתום שנת המס; התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון מכירות או חשבון נגדי אחר, לפי הענין;

(ב)   יתרת זכאים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת זכאים לתום שנת המס; התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון קניות, הוצאות, הוצאות מוגבלות או חשבון נגדי אחר, לפי הענין.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1086

הוספת סעיף 30

רישום פחת

31.    פחת שהותר לניכוי לפי כל דין בשל נכסים בני פחת יירשם ביומן העסק בתום שנת המס לחובת חשבון הוצאות ולזכות חשבון נכסי ההון המתאימים.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1087

הוספת סעיף 31

סיכום קניות ומכירות על פי חשבוניות

32.    בדף נפרד ביומן העסק יירשם בתום כל חודש –

(1)  סיכום כל חשבוניות המכירה שהוצאו ללקוחות לרבות חשבוניות מכירה במזומן בציון מספר החשבונית הראשונה והאחרונה בשיטה שניתן לעקוב אחר רציפות מספר החשבוניות שהוצאו באותו חודש;

(2)  סיכום כל החשבוניות שנתקבלו בשל קניות, או הוצאות שוטפות אחרות לרבות חשבוניות כאמור שנפרעו במזומן.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1087

הוספת סעיף 32

יומן העסק בספר תקבולים ותשלומים

33.    בכפוף להוראות סעיפים 11(א)(2) ו-14(א)(2) להוראות אלה, ינוהל יומן העסק בנוסף לספרי החשבון והתיעוד שהנישום חייב לנהלם על פי התוספת להוראות החלה עליו, ובלבד שלגבי נישום החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים יבוא יומן העסק במקום ספר תקבולים ותשלומים.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1087

הוספת סעיף 33

תחילת רישום ביומן העסק

34.    עם תחילת ניהול יומן העסק על פי פרק זה –

(1)  יערוך נישום יחיד מאזן פתיחה ליום תחילת שנת המס או ליום פתיחת עסקו לגבי כל נכסיו, התחייבויותיו והונו העצמי, ובין היתר על פי הנתונים הבאים:

(א)   מזומנים בקופה - על פי ספר הקופה וספירת המזומנים בעין;

(ב)   חשבונות הבנק - על פי היתרה המותאמת;

(ג)    מלאי - על פי רשימת המלאי;

(ד)   חייבים וזכאים - על פי רשימת החייבים והזכאים;

(ה)   נכסים בני פחת - על פי טופס י"א לתביעת הפחת או על פי המחיר שהוצא לרכישתם, לפי הנמוך מביניהם;

(ו)    מקרקעין, השקעות והלוואות שניתנו - על פי מסמכים מקוריים או על פי הצהרת ההון האחרונה שהגיש, לפי הנמוך.

(2)  יפריד נישום יחיד בין חשבונותיו הפרטיים בבנק לבין חשבונות העסק בבנק, ואולם אם בוצעה פעולה עסקית כלשהי בחשבונו בבנק שאינו מיועד לעסק בלבד, ינוהל אותו חשבון במלואו במסגרת יומן העסק.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1087

הוספת סעיף 34

תחילה

35.    תחילתן של הוראות אלה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומן.

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1087

27. 35. תחילתן של הוראות אלה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומן.

 

נספחים

36.    אלה הנספחים:

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1995

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

ביטול

28. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 – בטלות.

 

מיום 1.4.1983

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1087

28. 36. אלה הנספחים:

 

 

נספח א'

תנאים להכרה בסרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 616

החלפת נספח א'

לנוסח נספח א' לפני החלפתו

יראו סרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת כנדרש בסעיף 7, אם הקופה הרושמת עונה על כל התנאים האלה:

1.        הקופה מסוגלת לספק סרט ביקורת שיכלול לפחות –

(א)  רישום כל הפעולות שבוצעו בקופה הרושמת ובין היתר:

(1)   מחיר כל פריט בנפרד;

(2)   הנחות, הפחתות, הוספות והיטלים;

(3)   סך כל המכירה;

(4)   תקבולים בגין חוב בשל מכר או שירות;

(5)   סימול המסכמים והפעולות;

(6)   מספר סידורי של הפעולה ושעת הפעולה;

(7)   פעולות אחרות שאינן מכירה או תקבול, מספרן ושעת ביצוען.

(ב)  סיכומי הנתונים שנרשמו על סרט הביקורת ולפחות:

(1)   סיכום המכירות: נרשמות מכירות במזומן, בנפרד ממכירות באשראי, יצוינו סיכומיהן בנפרד;

(2)   סיכום התקבולים, תוך הפרדת התקבולים על חשבון מכירות באשראי; נרשמו התקבולים תוך מיון על-פי אמצעי התשלום, יצוינו סיכומיהם בנפרד;

(3)   סיכום ההנחות וההפחתות שנרשמו על סרט הביקורת;

(4)   אחת ליום לפחות ייעשה סיכום סופי להרקת המסכמים (סיכום Z) ויצויין מספרו הסידורי (מספר Z).

(ג)   סרט ביקורת שאינו מודפס בצורה שוטפת, אלא נתוניו נצברים בזכרון הקופה, יסוכם בסיכום סופי (סיכום Z) ויודפס במקרים האלה:

(1)   בשינוי התאריך;

(2)   בהתמלא כל קיבולת הזכרון;

(3)   במוניות - בשינוי שם הנהג.

(ד)  בתחילת כל סרט ביקורת - רישום של שם הנישום ומענו, מספר הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד האגודות השיתופיות, או מספר הרשום כעוסק לצורך מס ערך מוסף לפי חוק מע"מ, ואם אין הקופה מסוגלת לכך יירשמו פרטים אלה בדיו.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 617

הוספת סעיף 1

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

הוספת סעיף קטן 1(ד)

2.        הקופה מסוגלת לספק לקונה תלוש מכירה שיכלול לפחות:

(א)  שם הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

(ב)  מחיר כל פריט בנפרד;

(ג)   הנחות, הפחתות, תוספות, היטלים וביטולים;

(ד)  סך כל המכירה;

(ה)  סימול מסכמים ופעולות;

(ו)   תאריך המכירה ושעת המכירה;

(ז)   מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 617

הוספת סעיף 2

3.        במקום האמור בסעיף 2 לנספח זה, ניתן להדפיס על גבי חשבונית שנערכה בהתאם לסעיף 9 את הנתונים האלה:

(א)  תאריך המכירה ושעת המכירה;

(ב)  מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת;

(ג)   סך כל התקבול.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 3

4.        הקופה מסוגלת לספק דו"ח סיכום קופה עם כל סיכום של סרט הביקורת, בין סיכום ביניים (סיכום X) ובין סיכום סופי (סיכום Z) שיכלול לפחות:

(א)  שם הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

(ב)  תאריך ושעת הסיכום;

(ג)   מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת;

(ד)  מספר סידורי של ההרקה (מספר Z) המופיע על סרט הביקורת, לגבי סיכום סופי בלבד (סיכום Z);

(ה)  סכום כל מסכם בנפרד תוך ציון סמל המסכם;

(ו)   סכום כל המכירות וסכום כל התקבולים;

(ז)   ציון מספר הפעולות שלא היו מכירה או תקבול.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 4

5.        הקופה מצוידת לפחות במונים האלה:

(א)  מונה פעולות המכיל לפחות 4 ספרות (9999) שלא ניתן לאיפוס;

(ב)  מונה הרקות המכיל לפחות 4 ספרות, שלא ניתן לאיפוס.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 5

6.        בקופה חלון הכרזה המורכב מצד אחד או משני צדדיה, שלפחות אחד מופנה לקונה, ובו מוצג הסכום לתשלום במלואו וסמל הפעולות המבוצעות בקופה.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 6

7.        למקרה של הפסקת זרם החשמל, מצוידת קופה רושמת אלקטרונית במנגנון המבטיח שלמות הנתונים הנשמרים בזכרונה למשך 120 שעות לפחות, ואילו קופה רושמת אלקטרומכנית – במנגנון המאפשר הפעלתה ביד.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 7

8.        בקופה אין כל אפשרות:

(א)  להפסיק את הדפסת תלוש המכירה, אלא במקרה של אישור חשבונית כאמור בסעיף 3;

(ב)  לבצע פעולות חישוב או רישום כלשהן שלא נרשמות בסרט הביקורת;

(ג)   לשנות או לבטל פרטי מכירה כלשהם אחרי סיכומה;

(ד)  לרשום תשלומים מן הקופה בשל החזרי סחורה או סיבות אחרות, פרט להפקדת כספים בקופה מרכזית. לענין זה, החזרי סחורה – למעט החזר דמי מכלי משקה, כהגדרתו בסעיף 7(א)(2).

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 8

 

מיום 30.9.2002

הוראות תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6199 מיום 30.9.2002 עמ' 43

(ד) לרשום תשלומים מן הקופה בשל החזרי סחורה או סיבות אחרות, פרט להפקדת כספים בקופה מרכזית. לענין זה, החזרי סחורה – למעט החזר דמי מכלי משקה, כהגדרתו בסעיף 7(א)(2).

9.        תנאים אלה יחולו בשינויים המחוייבים על מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה ובלבד:

(א)  שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן נקבעת על-ידי מונה המונית, יבוצע על-ידי העברה אוטומטית של הנתונים המופיעים במונה לרישום במכונה להוצאת כרטיסי נסיעה, כאשר רישום זה יכלול גם את המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותה נסיעה. בסרט הביקורת בסיכום היומי (Z) יירשם סך כל המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותו יום וכן קריאת מד הקילומטרים במונית לאחר נסיעות אותו יום;

(ב)  שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן אינה נקבעת על-ידי מונה המונית יבוצע באמצעות לוח מקשים מתאים;

(ג)   ביום חידוש רישוי המונית וביום שבו תופעל לראשונה המונית בעסקו של הנישום, יירשם בספר תקבולים ותשלומים לצד התאריך, מספר הקילומטרים המופיע במד הקילומטרים.

מיום 20.2.1991

הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 618

הוספת סעיף 9

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 207

9. תנאים אלה יחולו בשינויים המחוייבים על מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה ובלבד:

(א) שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן נקבעת על-ידי מונה המונית, יבוצע על-ידי העברה אוטומטית של הנתונים המופיעים במונה לרישום במכונה להוצאת כרטיסי נסיעה, כאשר רישום זה יכלול גם את המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותה נסיעה. בסרט הביקורת בסיכום היומי (Z) יירשם סך כל המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותו יום וכן קריאת מד הקילומטרים במונית לאחר נסיעות אותו יום;

(ב) שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן אינה נקבעת על-ידי מונה המונית יבוצע באמצעות לוח מקשים מתאים;

(ג) ביום חידוש רישוי המונית וביום שבו תופעל לראשונה המונית בעסקו של הנישום, יירשם בספר תקבולים ותשלומים לצד התאריך, מספר הקילומטרים המופיע במד הקילומטרים.

נספח ב'

נוהל הפעלת קופה רושמת

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1997

הוספת נספח ב'

1.        בנספח זה –

(1)  "חלון הכרזה", "תלוש מכירה", "סרט ביקורת", "מונה הרקות" - כמשמעותם בנספח א';

(2)  "קריאת קופה" - סיכום ביניים של הסכומים שנצברו במסכמים על-ידי הפעלת מפתח "X";

(3)  "הרקה" - סיכום סופי של הסכומים שנצברו במסכמים על-ידי הפעלת מפתח "Z" הגורם לאיפוס המסכמים.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1997

הוספת סעיף 1

2.        נוהל תחילת ההפעלה של קופה רושמת:

          נישום המתקין בעסקו קופה רושמת חייב –

(1)  לקבל מספק הקופה אישור בכתב על מצב של מונה ההרקות ושל מונה מספר סידורי בזמן הרכישה;

(2)  לבצע פעולת הרקה לכל המסכמים;

(3)  לרשום על סרט הביקורת את מספר מונה ההרקות בתחילת ההפעלה של הקופה, אם מספר זה אינו מודפס על סרט הביקורת על-ידי מנגנון הקופה;

(4)  לבדוק את שלמות החותמים הסוגרים את מנגנון הקופה ואת יומן השירות.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת סעיף 2

3.        נוהל הרישום בקופה רושמת:

(א)  בתחילת יום העבודה יכוון התאריך בתאריכון הקופה ואם התאריך אינו מודפס על-ידי מנגנון הקופה על סרט הביקורת יירשם התאריך על סרט הביקורת בדיו;

(ב)  מחיר כל פריט של סחורה שנמכרה יירשם בנפרד; כל מכירה תסוכם על-ידי הפעלת מקש "סך כל המכירה";

(ג)   על כל מכירה חייב מפעיל הקופה למסור לקונה תלוש מכירה המודפס על-ידי הקופה או חשבונית שהוחתמה על-ידי הקופה;

(ד)  בסוף יום העבודה יבוצעו הפעולות הבאות:

(1)   בקופה רושמת אלקטרומכנית תבוצע פעולת קריאת הקופה ("X") או פעולת הרקה ("Z") לכל המסכמים ויסוכם סך כל הפדיון, ובלבד שפעולת הרקה תבוצע בכל מקרה שהסכום שנצבר באחד מהמסכמים או בכולם ביחד יתקרב לגבול כושר הקליטה של מסכמי הקופה ובכל מקרה לא פחות מאשר אחת לחודש;

(2)   בקופה רושמת אלקטרונית תבוצע פעולת הרקה ("Z") לכל המסכמים ויסוכם סך כל הפדיון;

(3)   אחרי פעולת הרקה יירשם בסרט הביקורת מספר מונה ההרקות, אם הוא אינו מודפס על סרט הביקורת על-ידי מנגנון הקופה;

(ה)  אין להוציא מהקופה את סרט הביקורת לפני גמר גליל הנייר המיועד לזה;

(ו)   חלון ההכרזה של הקופה חייב להיות מופנה לקונה. אין להחזיק על יד הקופה שום דבר העלול להסתיר את חלון ההכרזה מעיני הקונה.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת סעיף 3

4.        נוהל תיקון טעות:

          לצורך ביטול רישום כתוצאה מטעות יש לבצע פעולות אלה:

(1)  להפסיק את רישום פריטי המכירה ולסיים את הרישום על-ידי הפעלת מקש "סך כל המכירה";

(2)  לבטל את תלוש המכירה שנתקבל מהפעולה כאמור בפסקה (1) על-ידי רישום על גבי התלוש: "מבוטל - הרישום המתוקן בפעולה מס'.........."; את הסכום שנרשם בטעות לסמן בעיגול;

(3)  לרשום מחדש את המכירה;

(4)  תלוש המכירה המבוטל כאמור בפסקה (2) יישמר כתעוד וירשם בספר תקבולים ותשלומים להפחתת הפדיון.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת סעיף 4

5.        נוהל רישום החזרת סחורה:

(א)  במקרה של החזרת סחורה על-ידי הקונה יבקש הנישום החזרת תלוש המכירה שבו נרשמה מכירת הסחורה האמורה;

(ב)  על גבי תלוש המכירה שהוחזר כאמור יצויין: התאריך, שם הקונה ומענו, פירוט הסחורה שהוחזרה, הסכום ששולם לקונה. פרטים אלה יאושרו בחתימת ידו של מחזיר הסחורה;

(ג)   במקרה של אי החזרת תלוש המכירה יערוך הנישום תעודת זיכוי, שבה יצויינו הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב);

(ד)  תלוש המכירה המבוטל או תעודת הזיכוי כאמור ישמשו כתעוד לרישום התשלום תמורת הסחורה שהוחזרה בספר הקופה או בספר התקבולים והתשלומים.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת סעיף 5

6.        נוהל החלפת גליל נייר לסרט הביקורת:

(א)  בגמר גליל הנייר של סרט הביקורת יש לרשום על הסרט קריאת הקופה על-ידי הפעלת מפתח "X";

(ב)  אחרי החלפת גליל הנייר תירשם בתחילת הסרט החדש קריאת הקופה על-ידי הפעלת מפתח "X";

(ג)   לפי אותם הכללים יש לפעול במקרה שסרט הנייר נקרע.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת סעיף 6

7.        נוהל הפעלת הקופה במקרה של הפסקת זרם החשמל או של תקלה טכנית:

(א)  במקרה של הפסקת זרם החשמל יש להמשיך להפעיל את הקופה הרושמת באמצעות המנגנונים המותקנים לצורך זה בקופה;

(ב)  במקרה של תקלה טכנית המונעת המשך הפעלת הקופה הרושמת יש לנהוג כדלהלן:

(1)   להודיע מיד לנותן השירות הטכני על התקלה;

(2)   לעבור מיד לרישום ידני של הפדיון בספר פדיון יומי;

(3)   אחרי תיקון התקלה יסוכם הרישום בספר הפדיון היומי וסכום זה יירשם בסרט הקופה הרושמת; תלוש המכירה אשר יתקבל מרישום זה יוצמד לספר הפדיון היומי;

(4)   אם לצורך תיקון התקלה בוצעו בקופה פעולות נסיוניות כלשהן, יבוטלו תלושי המכירה שיתקבלו מפעולות אלה על-ידי הטכנאי המבצע את התיקון בציון התאריך ושמו של הטכנאי ובחתימת ידו; תלושי המכירה המבוטלים כאמור יישמרו כתעוד להפחתת הפדיון היומי הנרשם בסרט הקופה הרושמת.

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת סעיף 7

נספח ג'

מיום 1.7.1976

הוראות (מס' 5) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1998

הוספת נספח ג'

 

מיום 31.3.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4218 מיום 31.3.1981 עמ' 782

ביטול נספח ג'

הנוסח הקודם:

1. מסחר קמעוני למעט מסחר במוצרי מזון;

2. שירותי אוכל;

3. מספרות ומכוני יופי;

4. מכבסות אוטומטיות וניקוי יבש.

 

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

הוספת נספח ג'

1.        מקלט או שפק של תמונה לטלביזיה;

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

הוספת סעיף 1

2.        מגבר סטריאו;

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

הוספת סעיף 2

3.        מקלט רדיו, לרבות המשולב עם מקלטים אחרים;

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

הוספת סעיף 3

4.        טלביזיה;

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

הוספת סעיף 4

5.        (נמחק).

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

הוספת סעיף 5

 

מיום 1.4.1986

הוראות (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4930 מיום 1.5.1986 עמ' 850

5. שעון יד שמחיר הקניה שלו הוא 10,000 שקלים 150 שקלים חדשים או יותר.

 

מיום 1.1.1987

הוראות תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4992 מיום 30.12.1986 עמ' 256

5. שעון יד שמחיר הקניה שלו הוא 150 שקלים חדשים 200 שקלים חדשים או יותר.

 

מיום 1.1.1988

הוראות (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1359

5. שעון יד שמחיר הקניה שלו הוא 200 שקלים חדשים 250 שקלים חדשים או יותר.

 

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 74

מחיקת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. שעון יד שמחיר הקניה שלו הוא 250 שקלים חדשים או יותר.

נספח ד'

כללים למזעור מערכת החשבונות ולבעורה

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 75

הוספת נספח ד'

1.        בנספח זה –

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 75

הוספת סעיף 1

          "מזעור" - צילום מזוער של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים על גבי מיקרופילם;

          "מיקרופילם" - לרבות מיקרופיש;

          "ממזער מוסמך" – מי שקיבל אישור "ממזער מוסמך" מהמנהל לתקופה שנקבעה באישור ובתנאים שנקבעו בו. אישור כאמור לא ינתן אלא לאדם שלא עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן האישור, ואם המבקש הוא תאגיד – שבעלי הזכויות בו ומנהליו לא עברו עבירה כאמור;

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

"ממזער מוסמך" – מי שקיבל אישור "ממזער מוסמך" מנציב מס הכנסה מהמנהל לתקופה שנקבעה באישור ובתנאים שנקבעו בו. אישור כאמור לא ינתן אלא לאדם שלא עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן האישור, ואם המבקש הוא תאגיד – שבעלי הזכויות בו ומנהליו לא עברו עבירה כאמור;

          "מזמין" - מי שמשתמש בשירותיו של ממזער מוסמך לצורך מזעור מערכת חשבונותיו.

2.        התנאים למזעור ולבעור:

(1)  המזעור נעשה על ידי ממזער מוסמך;

(2)  הצילומים המזוערים מהווים רצף במיקרופילם שלא נחתך ושלא חובר בכל דרך, בכל מקום שהוא;

(3)  בתחילת המיקרופילם נכללו האישורים הנדרשים בתקנה 3(3) לתקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל-1969, וכן אישור המנהל לממזער המוסמך כמפורט בסעיף 1;

(4)  הצילומים המזוערים קריאים;

(5)  המזמין יודיע למנהל על יום גמר מזעור המסמכים לשנת מס;

(6)  הצילומים המזוערים ימוספרו במספרים עוקבים; אותם מספרים יצוינו גם על המסמכים המקוריים;

(7)  המזמין מנהל רשימת איכון של המסמכים המזוערים.

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 75

הוספת סעיף 2

 

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

(3) בתחילת המיקרופילם נכללו האישורים הנדרשים בתקנה 3(3) לתקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל-1969, וכן אישור נציב מס הכנסה המנהל לממזער המוסמך כמפורט בסעיף 1;

(4) הצילומים המזוערים קריאים;

(5) המזמין יודיע לנציב למנהל על יום גמר מזעור המסמכים לשנת מס;

3.        בעור מערכת החשבונות המקורית:

          המזמין רשאי לבער את מערכת חשבונותיו המקורית לשנת מס פלונית בתנאים האלה:

(1)  עברו ששים יום מיום סיום מזעור המסמכים לשנת המס;

(2)  לא יאוחר מ-30 יום לאחר סיום המזעור יודיע המזמין למנהל על המועד שבו בכוונתו לבער את מערכת החשבונות המקורית;

(3)  המזמין קיבל את אישור המנהל לבעור, ובתנאים שנקבעו באישור.

מיום 30.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5139 מיום 30.9.1988 עמ' 75

הוספת סעיף 3

 

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

(2) לא יאוחר מ-30 יום לאחר סיום המזעור יודיע המזמין לנציב למנהל על המועד שבו בכוונתו לבער את מערכת החשבונות המקורית;

(3) המזמין קיבל את אישור הנציב המנהל לבעור, ובתנאים שנקבעו באישור.

נספח ה'

כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 15

הוספת נספח ה'

(א)      התוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת תענה על דרישות ההוראות לניהול פנקסי חשבונות, כפי שיחולו מזמן לזמן ותבצע בין היתר:

(1)  הפקה זמינה של פלט חזותי ופלט מודפס של כל רשומות הקובץ הקבוע או חלק מהן, לפי סדר רישומן, תוך ציון המספר העוקב של כל רשומה;

(2)  ציון הפרטים האלה בפלט חזותי ובפלט מודפס: שם הנישום, התקופה שאליה מתייחס הפלט, מהות הפלט, תאריך הפקת הפלט, מספר סידורי של כל דף וכן סימן סיום הפלט;

(3)  ציון בצורה בולטת של המלה "טיוטה" על גבי פלט חזותי או פלט מודפס, המופקים מקובץ זמני;

(4)  הפקת פלט מודפס של תיעוד פנים המפורט בפרק ב' מקובץ קבוע בלבד, בציון המלה "מקור" על גבי עותק אחד בלבד והמלה "העתק" על גבי העותקים האחרים;

(5)  בדיקת רצף המספרים העוקבים של תיעוד פנים;

(6)  גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות.

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 15

הוספת סעיף (א)

 

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 797

(1) הפקה זמינה של פלט חזותי, לרבות הדפסה פלט חזותי ופלט מודפס של כל רשומות הקובץ הקבוע או חלק מהן, לפי סדר רישומן, תוך ציון המספר העוקב של כל רשומה;

(2) ציון על גבי כל פלט חזותי של שם הנישום ציון הפרטים האלה בפלט חזותי ובפלט מודפס: שם הנישום, התקופה שאליה מתייחס הפלט, מהות הפלט, תאריך הפקת הפלט, מספר סידורי של כל דף וכן סימן סיום הפלט;

(3) ציון בצורה בולטת של המלה "טיוטה" על גבי פלט חזותי המופק או פלט מודפס, המופקים מקובץ זמני;

(4) הפקת פלט מודפס של תיעוד פנים המפורט בפרק ב' מקובץ קבוע בלבד, בציון המלה "מקור" על גבי עותק אחד בלבד והמלה "העתק" על גבי העותקים האחרים;

(5) בדיקת רצף המספרים העוקבים של תיעוד פנים;

(6) גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות.

(א1)    בתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המפיקה מסמכים ממוחשבים תתקיים שיטה לאיתור אותם מסמכים.

מיום 26.6.2003

הוראות (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6245 מיום 26.6.2003 עמ' 797

הוספת סעיף (א1)

(א2)    תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת להירשם במרשם, כמשמעותו בפסקה (ג)(1), תאפשר הפקת קבצים אשר יכילו את פרטי התיעוד וספרי החשבון כאמור בפרקים ב' וג' להוראות אלה ולתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, וכן את רשומות הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונות המנוהלת לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הכל כפי שיורה המנהל.

מיום 1.1.2007

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

הוספת סעיף (א2)

(ב)      מערכת חשבונות ממוחשבת, המפיקה תיעוד פנים, תצוייד במיתקן הגנה למקרה של הפסקת זרם החשמל.

מיום 1.1.1992

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5392 מיום 20.10.1991 עמ' 318

הוספת סעיף (ב)

(ג)       (1)  המנהל ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה, להשכרה או לשימושו של אחר (להלן - המרשם);

(2)  החייב ברישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן – המבקש) יגיש בקשה למנהל כמתואר בתוספת 1 שאליה יצרף עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה, כל חומרה הנמכרת עם התוכנה לניהול חשבונות שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה, כל תוכנה מיוחדת אחרת להפעלת התוכנה וכן כל מסמך, ציוד או מידע שידרוש המנהל לצורך בדיקת התוכנה; לענין נספח זה, לא יראו כאותה תוכנה את התוכנה שנערכו בה שינויים, למעט עדכוני סכומים על פי כל תיקון להוראות אלה;

(3)  המנהל ירשום תוכנה במרשם וישלח למבקש תעודת רישום, לאחר ששוכנע כי התקיימו הדרישות כאמור בפסקה (2); רישום כאמור יהא תקף עד תום שלוש שנות מס מהמועד שהופקה בו תעודת הרישום;

(4)  המנהל יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת עמידתה בדרישות הוראות אלה.

מיום 27.9.1990

הוראות תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5297 מיום 27.9.1990 עמ' 15

הוספת סעיף (ב)

 

מיום 1.1.1992

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5392 מיום 20.10.1991 עמ' 318

(ב) (ג) (1) הנציב ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה;

(2) המבקש למכור תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת יגיש בקשה לנציב כמתואר בתוספת 1;

(3) נרשמה התוכנה כאמור יינתן למבקש אישור כמתואר בתוספת 2, בתוקף לשנת מס אחת;

(4) הנציב יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת עמידתה בדרישות הוראות אלה.

 

מיום 30.12.1999

הוראות תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 208

(3) נרשמה התוכנה כאמור יינתן למבקש אישור כמתואר בתוספת 2, בתוקף לשנת מס אחת לשלוש שנות מס;

 

מיום 1.7.2002

הוראות תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6163 מיום 28.4.2002 עמ' 659

(ג) (1) הנציב ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה או להשכרה (להלן – המרשם);

(2) המבקש למכור תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת יגיש בקשה לנציב כמתואר בתוספת 1, שאליה יצרף עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה, כל חומרה הנמכרת עם התוכנה לניהול חשבונות שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה, כל תוכנה מיוחדת אחרת להפעלת התוכנה וכן כל מסמך, ציוד או מידע שידרוש הנציב לצורך בדיקת התוכנה; לענין נספח זה, לא יראו כאותה תוכנה את התוכנה שנערכו בה שינויים, למעט עדכוני סכומים על פי כל תיקון להוראות אלה;

(3) נרשמה התוכנה כאמור יינתן למבקש אישור כמתואר בתוספת 2, בתוקף לשלוש שנות מס;

(3) הנציב ירשום תוכנה במרשם וישלח למבקש תעודת רישום, לאחר ששוכנע כי התקיימו הדרישות כאמור בפסקה (2); רישום כאמור יהא תקף עד תום שלוש שנות מס מהמועד שהופקה בו תעודת הרישום;

(4) הנציב יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת עמידתה בדרישות הוראות אלה.

 

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

(ג) (1) הנציב המנהל ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה או להשכרה למכירה, להשכרה או לשימושו של אחר (להלן - המרשם);

(2) המבקש למכור החייב ברישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן – המבקש) יגיש בקשה לנציב למנהל כמתואר בתוספת 1 שאליה יצרף עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה, כל חומרה הנמכרת עם התוכנה לניהול חשבונות שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה, כל תוכנה מיוחדת אחרת להפעלת התוכנה וכן כל מסמך, ציוד או מידע שידרוש הנציב המנהל לצורך בדיקת התוכנה; לענין נספח זה, לא יראו כאותה תוכנה את התוכנה שנערכו בה שינויים, למעט עדכוני סכומים על פי כל תיקון להוראות אלה;

(3) הנציב המנהל ירשום תוכנה במרשם וישלח למבקש תעודת רישום, לאחר ששוכנע כי התקיימו הדרישות כאמור בפסקה (2); רישום כאמור יהא תקף עד תום שלוש שנות מס מהמועד שהופקה בו תעודת הרישום;

(4) הנציב המנהל יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת עמידתה בדרישות הוראות אלה.

(ד)      פקיד השומה יהא רשאי להשתמש לצורך ביצוע הוראות הפקודה, בתוכנה, בחומרה ובכל ציוד שהומצא למנהל במצורף לבקשה כאמור בסעיף (ג)(2).

מיום 1.7.2002

הוראות תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6163 מיום 28.4.2002 עמ' 660

הוספת סעיף (ד)

 

מיום 2.11.2006

הוראות תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6504 מיום 2.8.2006 עמ' 1033

(ד) פקיד השומה יהא רשאי להשתמש לצורך ביצוע הוראות הפקודה, בתוכנה, בחומרה ובכל ציוד שהומצא לנציב למנהל במצורף לבקשה כאמור בסעיף (ג)(2).

(ה)      נוסף על האמור בכל דין, ינהל המבקש ספר כרוך של לקוחות שיכלול רשימה של רוכשי התוכנה ושוכריה (להלן - לקוחות), הכוללת, לגבי כל לקוח, שם, כתובת עסק, מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ ומספר הטלפון.

מיום 1.7.2002

הוראות תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6163 מיום 28.4.2002 עמ' 660

הוספת סעיף (ה)

נספח ו'

כללים לסריקת מסמכים וביעורם

מיום 1.1.2013

הוראות תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 365

הוספת נספח ו'

1.        בנספח זה –

          "מסמך" – כל אחד מאלה שהתקבל בידי הנישום, למעט אם הוא התקבל כקובץ מחשב:

(1)   שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

(2)   תעודת משלוח, כאמור בסעיף 8;

(3)   חשבונית, כאמור בסעיף 9;

(4)   חשבונית מס, כאמור בסעיף 9א להוראות העיקריות כנוסחו לעניין מס ערך מוסף בתקנה 7 לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976;

(5)   הודעת זיכוי, כאמור בסעיף 9ה;

(6)   הזמנה, כמשמעותה בסעיף 15;

          "מסמך סרוק" – מסמך שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   המסמך נרשם במערכת החשבונות של הנישום בהתאם להוראות אלה;

(2)   המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת;

(3)   בקובץ המחשב הוספו בצורה בולטת לעין המילים "מסמך סרוק";

(4)   קובץ המחשב נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום או מי מטעמו, כאישור לכך שמסמך המקור נסרק בשלמותו;

(5)   אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו האלקטרונית המאושרת כאישור לכך;

(6)   ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור;

אם חל מעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את נאמנות קובץ המחשב למקור, לרבות החתימה שבה הוא נחתם;

          "סריקה ממוחשבת" – הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה למקור;

          "קובץ מחשב" – מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת.

2.        נישום רשאי לבער מסמך סרוק לשנת מס פלונית בתנאים אלה:

(1)  קובץ המחשב נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו  בנספח ז' שבסעיף 36;

(2)  הוגש דוח, בהתאם לסעיף 131 לפקודה – לאותה שנת מס;

(3)  לעניין מנכה כאמור בסעיף 166 לפקודה – הוגש הדוח לגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), במועד ובדרך הקבועים בסעיף האמור;

(4)  הנישום לא הורשע בעבירה על חוק מסים כהגדרתו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967, או בעבירה לפי סימן ו' או ז' שבפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בארבע השנים שלפני תחילתה של אותה שנת מס, ואם הנישום הוא תאגיד – בעלי הזכויות בו ומנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור;

(5)  פנקסי החשבונות המתייחסים לאותה שנת מס לא נמצאו כבלתי קבילים או שאינם נושאו של הליך תלוי ועומד לפי סעיף 130(ד), (ח) או (יא) או סעיף 145ב לפקודה.

מיום 14.3.2013

ת"ט תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7232 מיום 14.3.2013 עמ' 882

(4) הנישום לא הורשע בעבירה על חוק מסים כהגדרתו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967, או בעבירה לפי סימן ו' או ז' שבפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שנים לפני תחילתה של אותה שנת מס בארבע השנים שלפני תחילתה של אותה שנת מס, ואם הנישום הוא תאגיד – בעלי הזכויות בו ומנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור;

 

נספח ז'

כללים לניהול ארכיב דיגיטלי

מיום 1.1.2013

הוראות תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 366

הוספת נספח ז'

1.        בנספח זה –

          "ארכיב דיגיטלי" – מערכת לניהול רשומות אלקטרוניות (Electronic Record Management System);

          "הרשמה" (Registration) – פעולה המתבצעת בעת כניסה של רשומה אלקטרונית לתוך ארכיב דיגיטלי שבה היא מקבלת מזהה ייחודי;

          "לכידה" (Capture) – הרשמה, תיוק, הוספת מידע נלווה ושמירה של רשומה אלקטרונית על ידי מערכת לניהול רשומות אלקטרוניות;

          "מידע נלווה" (Metadata) – מידע מובנה המאפשר יצירה, ניהול ושימוש של רשומות אלקטרוניות לאורך זמן בהקשר שבו הן נוצרו;

          "מנהל מערכת" (Administrator) – מי שניתנה לו גישה לארכיב הדיגיטלי, לרבות גישה לבסיסי הנתונים שמתנהלים בו;

          "משתמש" (User) – מי שניתנה לו גישה לארכיב הדיגיטלי, למעט גישה לבסיסי הנתונים שמתנהלים בו;

          "רשומה אלקטרונית" (Electronic Record) – מסמך ממוחשב או מסמך סרוק כהגדרתו בנספח ו' שבסעיף 36;

          "תיוק" (Classification) – זיהוי ומיון שיטתי של רשומות אלקטרוניות וסידורן בהתאם לכללי סיווג שנקבעו על ידי הנישום.

2.        הארכיב הדיגיטלי יאפשר למשתמש לבצע לכידה של רשומות אלקטרוניות ושמירתן למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה.

3.        בעת תהליך הלכידה ייווסף לרשומה האלקטרונית מידע נלווה אשר יאפשר את אחזורה על פי כל אחד ממאפיינים אלה:

(1)  מזהה ייחודי שייקבע אוטומטית על ידי המערכת;

(2)  זיהוי המשתמש שיצר את הרשומה;

(3)  סוג המסמך נשוא הלכידה;

(4)  מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף של עורך המסמך נושא הלכידה;

(5)  תאריך המסמך נושא הלכידה;

(6)  מספר המסמך נושא הלכידה;

(7)  תאריך הלכידה.

4.        הארכיב הדיגיטלי צריך להיות בעל מנגנון חיפוש הכולל דרישות אלה:

(1)  כל רשומה אלקטרונית צריכה להיות ניתנת לחיפוש, על פי כל המאפיינים שנקבעו בסעיף 3, לפחות;

(2)  ממשק גרפי עם יכולת "עיון" (Browse) בכל תיקיות הארכיב;

(3)  למשתמש צריכה להיות אפשרות, בפעולת חיפוש אחת, לחפש רשומה אלקטרונית על פי מאפיין אחד או יותר, מהמאפיינים שנקבעו בסעיף 3, לרבות הגדרת יחס החיפוש ביניהם, ובעבור כל אחד מהם צריכה להיות אפשרות להזין טווח או ערך מדויק;

(4)  תוצאות החיפוש יוצגו ברשימה אשר הכותרות בה צריכות לכלול, או שישנה אפשרות לכלול בהן, את כל המאפיינים שנקבעו בסעיף 3, כולל האפשרות לייצא את הרשימה לקובץ בעל מבנה טבלאי, בכל כפי שיורה המנהל;

(5)  יהיה ניתן להפיק פלט חזותי או פלט מודפס של תוצאות החיפוש, בצורה של רשימה, כולל ערכי החיפוש ששימשו להפקתה.

5.        משתמש לא יהיה רשאי לעשות אחד מאלה, לאחר הלכידה:

(1)  לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית;

(2)  למחוק רשומה אלקטרונית או לסמן אותה כמחוקה.

6.        מנהל מערכת יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה, לאחר הלכידה:

(1)  לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית;

(2)  לסמן רשומה אלקטרונית כמחוקה.

7.        הארכיב הדיגיטלי יאפשר הפקת פלט חזותי או פלט מודפס של כל אחת מהרשומות האלקטרוניות, כולל המידע הנלווה שלהן, בין כתוצאה מעיון ישיר ובין כתוצאה מבחירת רשומה מתוך רשומה שהוצגה אגב חיפוש.

8.        הארכיב הדיגיטלי ישמור את החתימה הדיגיטלית שבה נחתם מסמך, ויהיה ניתן לאחזר מידע מתוך החתימה, בכל עת, לרבות תקפות החתימה.

9.        הארכיב הדיגיטלי יאפשר יצוא של כך אחת מהרשומות האלקטרוניות ויהיה מצויד בכלי המרה המסוגל לתרגם את הרשומות, לרבות המידע הנלווה שלהן, לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל; בחירת הרשומות האלקטרוניות להמרה צריכה להתבצע באופן דומה לחיפוש שהוגדר בסעיף 4.

10.      הארכיב הדיגיטלי ינהל, באופן אוטומטי, קובץ יומן אירועים (log), שלא ניתן למחיקה או לשינוי, ויאפשר יצוא של קובץ זה לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל.

11.      הארכיב הדיגיטלי מצויד במערכת גיבוי ושחזור של כל הרשומות האלקטרוניות לרבות המידע הנלווה שלהן, ובלבד שפעולות כאמור יתאפשרו למנהל המערכת בלבד.

 

תוספת 1

בקשה לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

    לתוכנה       למהדורה      

בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, מוגשת בזה בקשתנו לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן - התוכנה).

1.    פרטי המבקשים

שם      

כתובת       מיקוד      

מס' הטלפון       מס' פקס      

מס' העוסק לצורך מע"מ      

מס' התיק במס הכנסה      

שם האחראי      

2.    זיהוי התוכנה

השם המסחרי של התוכנה       מהדורה      

3.    תיאור כללי של התוכנה

     

4.    מספר לקוחות

מספר לקוחות המבקש (כאמור בסעיף (ה) לנספח ה') ליום הגשת הבקשה      ;

5.    הצהרה

אנו מצהירים כי:

(א)  כל הפרטים דלעיל נכונים ומדויקים;

(ב)  התוכנה עונה על דרישות הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג- 1973 (להלן - ההוראות) ובפרט ההוראות המתייחסות למערכת חשבונות ממוחשבת;

(ג)   ידוע לנו כי אין ברישום התוכנה כדי להוות אישור לגבי ביצועיה והתאמתה להוראות;

(ד)  ידוע לנו כי פקיד השומה רשאי להשתמש בתוכנה, בחומרה ובכל ציוד שהמצאנו למנהל במסגרת בקשה זו לצורך ביצוע הוראות הפקודה;

6.    התחייבות

אנו מתחייבים:

(א)  לנקוט כל צעד הדרוש לעדכון התוכנה בעתיד ולהתאמתה לכל שינוי שיחול בהוראות או לכל דרישה של המנהל שמטרתה מניעת שימוש בלתי נאות בתוכנה המאפשר הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה;

(ב)  לידע את לקוחותינו על השינויים שחלו בהוראות ולבצע עדכון לתוכנה הנמצאת בשימושם קודם לתחילת השינוי והעדכון;

(ג)   להימנע ממכירה, מהשכרה, מהפצה או משימוש בתוכנה אם לא נרשמה תוכנה או אם בוטל רישומה;

(ד)  להודיע לכל לקוח על ביטול הרישום מיד עם הביטול כאמור;

(ה)  לצרף לכל לקוח במועד מכירת התוכנה או השכרתה או במועד מסירתה לשימושו של אחר, העתק של תעודת רישום התוכנה שבתוקף;

7.    מצורפים בזה עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה וכן כל חומרה הנמכרת יחד עם התוכנה שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה וכל תוכנה אחרת המיוחדת להפעלת התוכנה.

 

תוספת 2

תעודת הרישום מס'      

1.    הנני מאשר, כי התוכנה       מהדורה       נרשמה בהתאם            לנספח ה' שבסעיף 36 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

2.    אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה להוראות לניהול פנקסי חשבונות.

3.    תוקף תעודות הרישום מיום       ועד יום      

 

                   תאריך                                          ______________

                                                                                                     חתימה

 

תוספת א'

ניהול פנקסי חשבונות על-ידי יצרנים

הגדרות

1.        בתוספת זו -

          "ייצור" - לרבות הפקה, הרכבה, השלמה, מיון ואריזה כשאינם פעילויות נלוות למסחר או לשירות ולרבות ייצור מוצרים מחומר גלם של אחר;

מיום 1.4.1984

הוראות תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4613 מיום 1.4.1984 עמ' 1221

"ייצור" - לרבות הפקה, הרכבה, השלמה, מיון ואריזה כשאינם פעילויות נלוות למסחר או לשירות ולרבות ייצור מוצרים מחומר גלם של אחר;

          "יצרן" - נישום שעסקו או חלק מעסקו ייצור מוצרים;

מיום 20.5.1973

הוראות תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3010 מיום 20.5.1973 עמ' 1377

"יצרן" - נישום שעסקו או חלק מעסקו ייצור מוצרים ומכירתם לאחר;

          "מוצר גמור" - מוצר שהושלם כיחידה בצורה שבה הוא נמכר בדרך כלל ללקוח של היצרן; מוצרים המוכנסים לייצור בסדרות רואים אותם כגמורים כאשר הושלמה הסדרה.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.        (א)  יצרן שמחזור עסקו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות –

(1)   ספר קופה;

(2)   ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;

(3)   ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 75% או יותר מסכום המכירות שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לענין פסקה זו יראו את גמר הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק;

(4)   ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת המלאי;

(5)   שוברי קבלה;

(6)   חשבוניות;

(7)   תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(8)   דו"ח ייצור שבו יירשמו באותו יום או למחרתו המוצרים הגמורים שהושלמו באותו יום והחייבים ברישום בספר תנועת המלאי כאמור בפסקה (3), זולת אם נרשמו המוצרים הגמורים במועד כאמור ישירות בספר תנועת המלאי.

          (ב)  יצרן שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 10,100,000 שקלים חדשים, או שמחזור עסקו נמוך מ-3,800,000 שקלים חדשים אך בעסקו 18 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות –

(1)   ספר קופה;

(2)   ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;

(3)   ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 75% או יותר מסכום המכירות שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לענין פסקה זו יראו את גמר הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק, אולם רשאי יצרן שלא לרשום כניסת מוצרים גמורים המיוצרים בעסקו אם שמר רישום של מפרט החומרים העיקריים ליחידת מוצר המאפשר חישוב אומדן הצריכה של החומרים;

(4)   ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת המלאי;

(5)   שוברי קבלה;

(6)   חשבוניות;

(7)   תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(8)   רשימת המלאי לסוף שנת המס.

          (ג)   יצרן שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו פחות מ-2,150,000 שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ-6 מועסקים ולא יותר מ-17 מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות –

(1)   ספר תקבולים ותשלומים;

(2)   ספר הזמנות לגבי מוצרים המיוצרים לפי הזמנה;

(3)   ספר כניסת טובין;

(4)   שובר קבלה;

(5)   חשבוניות;

(6)   תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(7)   רישום מפרט החמרים העיקריים ליחידה של מוצרים סטנדרטיים;

(8)   רישום או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל המכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל הקניות בהקפה;

(9)   רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(10)  רשימת המלאי לסוף שנת המס;

(11)  תיק תעוד חוץ.

          (ד)  יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מ-6 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)   ספר תקבולים ותשלומים;

(2)   ספר הזמנות;

(3)   שוברי קבלה;

(4)   תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(5)   חשבוניות;

(6)   תיק תעוד חוץ;

(7)   רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;

(8)   רשימת המלאי לסוף שנת המס.

מיום 22.5.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3341 מיום 22.5.1974 עמ' 1800

2. (א) יצרן שמחזור עסקו עולה על 2,000,000 3,500,000 לירות חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות –

(1) ספר קופה;

(2) ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;

(3) ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 75% או יותר מסכום המכירות שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לענין פסקה זו יראו את גמר הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק;

(4) ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת המלאי;

(5) שוברי קבלה;

(6) חשבוניות;

(7) תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(8) דו"ח ייצור שבו יירשמו באותו יום או למחרתו המוצרים הגמורים שהושלמו באותו יום והחייבים ברישום בספר תנועת המלאי כאמור בפסקה (3), זולת אם נרשמו המוצרים הגמורים במועד כאמור ישירות בספר תנועת המלאי;

(9) רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ב) יצרן שמחזור עסקו עולה על 750,000 1,250,000 לירות אך אינו עולה על 2,000,000 3,500,000 לירות, או שמחזור עסקו נמוך מ-750,000 1,250,000 לירות אך בעסקו 18 מועסקים או יותר, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות –

(1) ספר קופה;

(2) ספר תנועת המלאי של החומרים העיקריים;

(3) ספר תנועת המלאי של מוצרים גמורים, למעט מוצרים המיוצרים בשביל לקוח לפי מפרט מיוחד, ולמעט מוצריו של יצרן אשר 75% או יותר מסכום המכירות שבמחזורו הם מכירות של מוצרים לפי מפרט כאמור; לענין פסקה זו יראו את גמר הייצור של מוצרים ככניסת טובין לעסק, אולם רשאי יצרן שלא לרשום כניסת מוצרים גמורים המיוצרים בעסקו אם שמר רישום של מפרט החומרים העיקריים ליחידת מוצר המאפשר חישוב אומדן הצריכה של החומרים;

(4) ספר הזמנות של מוצרים המיוצרים לפי מפרט מיוחד שלגביהם לא מנוהל ספר תנועת המלאי;

(5) שוברי קבלה;

(6) חשבוניות;

(7) תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס.

(ג) יצרן שמחזור עסקו עולה על 250,000 400,000 לירות אך אינו עולה על 750,000 1,250,000 לירות או שמחזור עסקו פחות מ-250,000 400,000 לירות אך בעסקו יותר מ-6 מועסקים ולא יותר מ-17 מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות –

(1) ספר קופה;

(2) ספר הזמנות לגבי מוצרים המיוצרים לפי הזמנה;

(3) ספר כניסת טובין;

(4) חשבוניות;

(5) תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין;

(6) רישום מפרט החמרים העיקריים ליחידה של מוצרים סטנדרטיים;