נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), תשנ"ה-1995

מסים – מס הכנסה – זיכויים ונק' זיכוי

מסים – הרשות הפלסטינית

תוכן ענינים

סעיף 1

זיכויים לתושבי אזור

Go

2


צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), תשנ"ה-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

זיכויים לתושבי אזור

1.       הוראות סעיפים 34, 36 ו-37 יחולו גם לגבי תושבי אזור שאינם אזרחים ישראליים, כאילו היו תושבי ישראל.

י"א באדר ב' תשנ"ה (13 במרס 1995)         אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                            שר האוצר* פורסם ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1356.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות