נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990

מסים – מס הכנסה – פטור ממס: כללי – דמי שכירות והשכרה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פטור

סעיף 2

2

Go

תנאי לפטור

סעיף 3

2

Go

תיאום

סעיף 4

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 5

2

Go

ביצוע

סעיף 6

2

Go

תחילה ותחולה

סעיף 7


חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990*

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח 260)

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), תש"ן-1990

הגדרות

1.       בחוק זה –

(1)  תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה);

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 10) תשס"ג-2002

(2)  "דירת מגורים" – דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש לפי טיבה למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

(3)  "דמי שכירות" – דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח.

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 102 (ה"ח 2079)

(3) "דמי שכירות" – דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח.

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 90 (ה"ח 2475)

(2) "דירת מגורים" – דירה או חלק מדירה המשמשת המיועדת לשמש לפי טיבה למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק;

(3) "דמי שכירות" – דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 עמ' 143 (ה"ח 15)

(2) "דירת מגורים" – דירה או חלק מדירה דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש לפי טיבה למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק;

פטור (תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 11) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

2.       (א)  יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

           (ב)  יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

           (ג)   לענין סעיף זה, "התקרה המתואמת" – התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 90 (ה"ח 2475)

2. (א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה של דמי שכירות ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 2,600 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

(ב) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת.

(ג) לענין סעיף זה, "התקרה המתואמת" – התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 447 (ה"ח 99)

(א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 2,600 1,950 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 447 (ה"ח 99)

(א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 2,600 1,300 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח 260)

(א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 1,300 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

תנאי לפטור

3.       הפטור לפי סעיף 2 יחול רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

תיאום (תיקון מס' 8) תשס"א-2001

4.       הסכום הקבוע בסעיף 2, כפי שהוא ביום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001), יראו אותו כאילו היה סכום כמשמעותו בסעיף 120ב לפקודה.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 220 (ה"ח 2986)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. הסכום הקבוע בסעיף 2 יתואם בתחילת כל רבעון, ולראשונה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990), לפי שיעור עליית המדד ברבעון הקודם, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

סייג לתחולה

5.       מי שקיבל הטבה לפי חוק זה, לא יחולו לגביו תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), תשמ"ט-1989.

ביצוע

6.       שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

תחילה ותחולה (תיקון מס' 1) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1995 (תיקון מס' 5) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 6) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 7) תש"ס-2000 (תיקון מס' 8) תשס"א-2001 (תיקון מס' 9) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

7.       הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990).

מיום 8.1.1992

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 41 (ה"ח 2081)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום כ"ד בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991) ז' בטבת תשנ"ג (31 בדצמבר 1992).

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 102 (ה"ח 2079)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום ז' בטבת תשנ"ג (31 בדצמבר 1992) ח' בטבת תשנ"ו (31 בדצמבר 1995).

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 27 (ה"ח 2436)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום ח' בטבת תשנ"ו (31 בדצמבר 1995) ב' בטבת תשנ"ח (31 בדצמבר 1997).

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ח מס' 1653 מיום 11.2.1998 עמ' 126 (ה"ח 2682)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום ב' בטבת תשנ"ח (31 בדצמבר 1997) י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998).

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 135 (ה"ח 2804)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998) כ"ב בטבת תש"ס (31 בדצמבר 1999).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 187 (ה"ח 2860)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום כ"ב בטבת תש"ס (31 בדצמבר 1999) ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000).

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 220 (ה"ח 2986)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) ט"ז בטבת תשס"ב (31 בדצמבר 2001).

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1844 מיום 20.5.2002 עמ' 408 (ה"ח 3088)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום ט"ז בטבת תשס"ב (31 בדצמבר 2001) כ"ו בטבת תשס"ג (31 בדצמבר 2002).

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 עמ' 143 (ה"ח 15)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום כ"ו בטבת תשס"ג (31 בדצמבר 2002) ו' בטבת תשס"ד (31 בדצמבר 2003).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 447 (ה"ח 99)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום ו' בטבת תשס"ד (31 בדצמבר 2003) י"ט בטבת תשס"ה (31 בדצמבר 2004).

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח 260)

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990) וסיומה ביום י"ט בטבת תשס"ה (31 בדצמבר 2004).

                                        יצחק שמיר                                         יצחק שמיר

                                                   ראש הממשלה                                                       שר האוצר

           חיים הרצוג                                         דב שילנסקי

              נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תש"ן מס' 1318 מיום 13.6.1990 עמ' 148 (ה"ח תש"ן מס' 1986 עמ' 174).

תוקן ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 41 (ה"ח תשנ"ב מס' 2081 עמ' 18) – תיקון מס' 1 בסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), תשנ"ב-1992.

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 102 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 398) – תיקון מס' 2 בסעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.1.1992.

ס"ח תשנ"ו מס' 1554 מיום 8.1.1996 עמ' 27 (ה"ח תשנ"ו מס' 2436 עמ' 136) – תיקון מס' 3 בסעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ו-1995; תחילתו ביום 1.1.1996.

ס"ח תשנ"ו מס' 1563 מיום 23.2.1996 עמ' 90 (ה"ח תשנ"ו מס' 2475 עמ' 402) – תיקון מס' 4; תחילתו ביו 1.1.1996.

ס"ח תשנ"ח מס' 1653 מיום 11.2.1998 עמ' 126 (ה"ח תשנ"ח מס' 2682 עמ' 202) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 1.1.1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 135 (ה"ח תשנ"ט מס' 2804 עמ' 383) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 187 (ה"ח תש"ס מס' 2860 עמ' 328) – תיקון מס' 7; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 220 (ה"ח תשס"א מס' 2986 עמ' 544) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 1.1.2001.

ס"ח תשס"ב מס' 1844 מיום 20.5.2002 עמ' 408 (ה"ח תשס"ב מס' 3088 עמ' 356) – תיקון מס' 9; תחילתו ביום 1.1.2002.

ס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 עמ' 143 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 15 עמ' 176) – תיקון מס' 10 בסעיף 41 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), תשס"ג-2002; תחילתו ביום 1.1.2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 447 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 99 עמ' 408) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 2 לענין תחילה וסעיף 3 לענין תחולה בשנות המס 2005, 2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 65 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 12 בסעיף 24 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות