נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), תשנ"ו-1996

מסים – מס הכנסה – זיכויים ונק' זיכוי – החזקה במוסד

תוכן ענינים

סעיף 1

תנאי לזכאות

Go

2

סעיף 2

בקשה לקבלת זיכוי

Go

2

סעיף 3

הודעת הורה נטול יכולת

Go

2

סעיף 4

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 5

תחולה

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), תשנ"ו-1996*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44 ו-45 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

תנאי לזכאות תק' תשנ"ו-1996

1.       יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 44 לפקודה או לנקודות זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה, לפי הענין (להלן – המזכה), אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 160,000 שקלים חדשים בשנת המס, ואם אין למזכה בן זוג – אם לא עלתה על 100,000 שקלים חדשים בשנת המס; לענין זה, "הכנסה חייבת" – לרבות הכנסה פטורה ממס על פי דין.

מיום 9.7.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5771 מיום 9.7.1996 עמ' 1428

1. יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 44 לפקודה או לנקודות זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה, לפי הענין (להלן – המזכה), אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 100,000 160,000 שקלים חדשים בשנת המס, ואם אין למזכה בן זוג – אם לא עלתה על 60,000  100,000 שקלים חדשים בשנת המס; לענין זה, "הכנסה חייבת" – לרבות הכנסה פטורה ממס על פי דין.

בקשה לקבלת זיכוי תק' תשע"ח-2017

2.       לקבלת זיכוי ממס לפי סעיף 44 לפקודה או לקבלת נקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה יגיש יחיד כאמור בתקנה 1 בקשה לפקיד השומה בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו בסעיף 240ב לפקודה, ויצרף לבקשתו מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה.

מיום 3.10.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7871 מיום 3.10.2017 עמ' 96

2. לקבלת זיכוי ממס לפי סעיף 44 לפקודה או לקבלת נקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה יגיש יחיד כאמור בתקנה 1 בקשה לפקיד השומה ויצרף לבקשתו:

(1) תעודה רפואית של המזכה ערוכה לפי טופס א' שבתוספת; ואם ראה פקיד השומה צורך בכך – כתב ויתור של המזכה על סודיות רפואית בנוגע לעניינים הנדונים בתעודה הרפואית;

(2) מסמכים המעידים, להנחת דעתו של פקיד השומה, על הוצאות החזקתו במוסד – אם הבקשה הינה בשל החזקת קרוב במוסד;

(3) הודעת ההורה לפי תקנה 3 ערוכה לפי טופס ב' שבתוספת – אם הבקשה הינה בשל הורה נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה.

בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו בסעיף 240ב לפקודה, ויצרף לבקשתו מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה.

תק' תשע"ח-2017

3.       (בוטלה).

מיום 3.10.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7871 מיום 3.10.2017 עמ' 96

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

הודעת הורה נטול יכולת

3. (א) הורה נטול יכולת יודיע לפקיד השומה לגבי כל שנת מס, את פרטיו של אחד מבין ילדיו (להלן – הבן הזכאי), אשר בחישוב המס שלו או של בן זוגו יובאו בחשבון נקודות הזיכוי בשל ההורה לפי סעיף 45 לפקודה.

(ב) מונה להורה אפוטרופוס על פי דין, יודיע האפוטרופוס בשם ההורה את פרטי הבן הזכאי.

(ג) אין מצבו הרפואי של ההורה מאפשר לו מתן הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ולא מונה לו אפוטרופוס על פי דין,ימסור בן זוגו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ואם אין להורה בן זוג, ימסור את ההודעה המבוגר מבין ילדיו.

עדכון סכומים

4.       הסכומים הנקובים בתקנה 1 יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה, כאילו היו הנחות סוציאליות, והסכום המתקבל יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים.

תחולה

5.       תקנות אלה יחולו לגבי זיכוי ממס בשל הוצאות החזקת קרוב במוסד ולגבי נקודות זיכוי בשל נטול יכולת, שיובאו בחשבון בחישוב המס של היחיד כאמור בתקנה 1 לשנת המס 1995 ואילך.

תק' תשע"ח-2017

תוספת

(בוטלה)

מיום 3.10.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7871 מיום 3.10.2017 עמ' 96

ביטול תוספת

י"ז בשבט תשנ"ו (7 בפברואר 1996)                             אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 594.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5771 מיום 9.7.1996 עמ' 1428 – תק' תשנ"ו-1996; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ח מס' 7871 מיום 3.10.2017 עמ' 96 – תק' תשע"ח-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות