Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), תשמ"ה-1985

מסים – מס הכנסה – אינפלציה – תיאומים בשל אינפלציה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

פרשנות

Go

3

פרק ב': תיאום הכנסה שלגביה נוהלו פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה

Go

3

סעיף 2

תחולת פרק ב'

Go

3

סעיף 3

ניכוי בשל פחת או הפחתה

Go

3

סעיף 4

תיאום הכנסה בשל מלאי

Go

3

סעיף 5

תיאום מקדמות מלקוחות ומקדמות לספקים

Go

4

סעיף 7

ניכוי או תוספת בשל אינפלציה

Go

4

סעיף 8

ניכוי מיוחד

Go

5

סעיף 9

הפסדים

Go

5

סעיף 10

ריבית בשל הון

Go

5

סעיף 11

הוצאות ריבית לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה

Go

6

סעיף 12

מכירת נכס מוגן או נכס קבוע

Go

6

סעיף 13

דין שותפות המנהלת פנקסים בשיטה הכפולה

Go

6

סעיף 14

דין חבר בני אדם בפירוק

Go

6

פרק ג': הכנסה שלגביה אין חובת ניהול פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה

Go

6

סעיף 15

תחולת פרק ג'

Go

6

סעיף 16

ניכוי בשל מלאי

Go

6

סעיף 17

הגבלת ניכוי הוצאות רבית

Go

7

סעיף 18

ניכוי נוסף בשל פחת

Go

7

פרק ד': הוראות שונות

Go

7

סעיף 19

דין חברה כחברה תעשייתית

Go

7

סעיף 20

דין מי שפנקסיו אינם קבילים

Go

7

סעיף 21

הפחתות על פי המוצהר

Go

7

סעיף 22

הוראות מיוחדות לגבי מוסד כספי

Go

7

סעיף 23

סייגים לתחולת חוקים אחרים

Go

8

סעיף 24

תחולת הוראות הפקודה

Go

8

סעיף 25

דו"ח תיאום אינפלציוני

Go

8

סעיף 26

סמכות לקביעת מקדמות ושינוין

Go

8

סעיף 27

אי תחולה על נישומים מסויימים

Go

8

סעיף 27א

דין חברה שבחרה בעבר או בשנת המס בהטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון

Go

8

סעיף 28

שותפות או יחיד שניהלו פנקסים בשיטה הכפולה

Go

9

סעיף 29

תיקון הפקודה

Go

9

סעיף 30

הוראות מיוחדות לתחולת חוק המיסוי

Go

10

סעיף 31

תיקון חוק מס שבח מקרקעין

Go

10

סעיף 31א

מועד ההשבחה או ההוצאה לגבי נכס קבוע

Go

10

סעיף 32

תחולה

Go

10

סעיף 33

ביצוע ותקנות

Go

10

סעיף 33א

הוראות מעבר לגבי תום התחולה

Go

11

סעיף 34

פרסום

Go

11

תוספת א'

Go

11

תוספת ב'

Go

13

תוספת ג'

Go

14

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987


חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985*

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 בעמ' 98 (ה"ח 1828)

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה), התשמ"ה-1985

פרק א': פרשנות

פרשנות

1.       בחוק זה –

(1)  תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) או בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן – חוק מס שבח), לפי הענין, זולת אם יש בחוק זה הוראה מפורשת אחרת;

(2)  "הכנסה חייבת" – לרבות שבח מקרקעין, ובחבר-בני-אדם – גם לרבות הכנסה שחייבים בשלה במס הכנסה שאיננו מס חברות;

(3)  "חוק המיסוי" – חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), תשמ"ב-1982;

(4)  "חוק עידוד התעשיה" – חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט-1969;

(5)  "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(6)  "מדד של חודש" פלוני – המדד של אותו חודש, המתפרסם בחודש שלאחריו;

(7)  "מלאי" – מלאי עסקי כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה;

(8)  "נכסים קבועים" – כהגדרתם בתוספת ב';

(9)  "סכום מתואם" – סכום כלשהו, בתוספת אותו סכום כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד;

(10) "עסק" – לרבות משלח-יד;

(11) "עקרונות חשבונאיים" – עקרונות חשבונאיים שהיו מקובלים בישראל ביום ז' בטבת תשמ"ה (31 בדצמבר 1984);

(12) "ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה;

(13) "שיעור עליית המדד" בתקופה פלונית – ההפרש שבין המדד של החודש שבו מסתיימת התקופה לבין המדד של החודש שקדם לחודש שבו מתחילה התקופה, מחולק במדד של החודש שקדם לחודש שבו מתחילה התקופה;

(14) "שנת מס" – לרבות תקופת שומה מיוחדת;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(15) "שער החליפין" למועד פלוני – השער היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שפרסם בנק ישראל באותו מועד, ואם לא פרסם באותו מועד – השער היציג שפרסם לאחרונה לפני אותו מועד.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 248 (ה"ח 1774)

(15) "שער החליפין" למועד פלוני – השער היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שפרסם בנק ישראל לאחרונה באותו מועד באותו מועד, ואם לא פרסם באותו מועד – השער היציג שפרסם לאחרונה לפני אותו מועד.

פרק ב': תיאום הכנסה שלגביה נוהלו פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה

תחולת פרק ב' (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

2.       הוראות פרק זה יחולו בקביעת ההכנסות שלהלן:

(1)  הכנסה של חבר-בני-אדם שאיננו שותפות;

(2)  הכנסה של יחיד ושל שותפות שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 248 (ה"ח 1774)

2. הוראות פרק זה יחולו בקביעת ההכנסות שלהלן בשנת המס 1985:

(1) הכנסה של חבר-בני-אדם שאיננו שותפות;

(2) הכנסה של יחיד ושל שותפות שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

ניכוי בשל פחת או הפחתה

3[1].     (א)  על אף האמור בכל דין, הפחת שהנישום זכאי לו לגבי נכסים קבועים יהא בשיעורים שייקבעו בתקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ב)  יותר ניכוי נוסף בשל פחת, או הפחתה לפי סעיף 2(ב) לחוק עידוד התעשיה, שהנישום זכאי להם לגבי נכסים קבועים, בסכום השווה לסכום המתקבל מהכפלת שיעור הפחת או ההפחתה שנקבע לגבי אותו נכס בסכומים המתקבלים מהכפלת כל חלק שהוצא או שולם על חשבון החלק מהמחיר המקורי שבעדו הוא זכאי לפחת בשיעור עליית המדד מהחודש שבו החלק שהוצא או שולם הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, והכל עד תום שנת המס; ואם היה זכאי בעבר לגבי אותו נכס לניכוי בשל פחת לפי סעיף 15 לחוק המיסוי או לפי סעיף 18 לחוק זה, יחושב שיעור עליית המדד מהחודש שבו רכש את הנכס, אך לא לפני תחילת שנת המס 1982, עד תום שנת המס.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ג)   לא יותרו בשנת המס תוספת פחת, ניכוי נוסף או ניכוי התחלתי, על פי כל דין אחר, למעט ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות ובעד מכונות להוצאת כרטיסי נסיעה ברכב ולמעט הניכויים על פי סעיף 11 לפקודה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יותר ניכוי נוסף בשל פחת לגבי רכב פרטי כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשל"ה-1975, שאינו רכב המשמש להשכרה בעסק להשכרת רכב או ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה.

(תיקון מס' 4) תשמ"ח-1988

           (ה)  הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) לא יחולו לגבי נכס שהנישום תבע בשלו בשנת המס ניכוי לפי סעיף 2 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א–1981 או פחת לפי סעיף 21(ד) לפקודה, וסעיף קטן (א) לא יחול לגבי בנין להשכרה שהפחת לגביו נקבע לפי סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ו)   (בוטל).

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 248 (ה"ח 1774)

3. (א) על אף האמור בכל דין, הפחת שהנישום זכאי לו לגבי נכסים קבועים יהא בשיעורים שייקבעו בתקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) יותר ניכוי נוסף בשל פחת או הפחתה שהנישום זכאי להם לגבי נכסים קבועים, למעט בנין, בסכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נכס קבוע שהיה לנישום בתום שנת המס 1984 ושלגביו היה זכאי לניכוי בשל פחת לפי סעיפים 4 או 15 לחוק המיסוי – סכום השווה לסכום הפחת כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו היה הנכס בידי הנישום נכס מוגן או מהחודש שבו סכום שהוצא בשלו נגרע מההון לפי חוק המיסוי, לפי המוקדם, והכל עד תום שנת המס;

(2) לגבי נכס קובע אחר – סכום השווה לסכום הפחת, ולגבי נכס, שסעיף 2(ב) לחוק עידוד התעשיה חל עליו – סכום השווה לסכום ההפחתה לפיו, והכל כשסכום הפחת או ההפחתה מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו סכום הנכס הקבוע כאמור בתוספת ב' הופחת מסיכום ההון לפי סעיף 7 או מהחודש שבו מלוא התמורה בשל רכישתו היוותה שינוי שלילי כאמור בתוספת ג', לפי הענין, והכל עד תום שנת המס.

(ב) יותר ניכוי נוסף בשל פחת, או הפחתה לפי סעיף 2(ב) לחוק עידוד התעשיה, שהנישום זכאי להם לגבי נכסים קבועים, בסכום השווה לסכום המתקבל מהכפלת שיעור הפחת או ההפחתה שנקבע לגבי אותו נכס בסכומים המתקבלים מהכפלת כל חלק שהוצא או שולם על חשבון החלק מהמחיר המקורי שבעדו הוא זכאי לפחת בשיעור עליית המדד מהחודש שבו החלק שהוצא או שולם הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, והכל עד תום שנת המס; ואם היה זכאי בעבר לגבי אותו נכס לניכוי בשל פחת לפי סעיף 15 לחוק המיסוי או לפי סעיף 18 לחוק זה, יחושב שיעור עליית המדד מהחודש שבו רכש את הנכס, אך לא לפני תחילת שנת המס 1982, עד תום שנת המס.

(ג) לא יותרו בשנת המס תוספת פחת, ניכוי נוסף או ניכוי התחלתי, על פי כל דין אחר, למעט ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות ובעד מכונות להוצאת כרטיסי נסיעה ברכב ולמעט הניכויים על פי סעיף 11 לפקודה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יותר ניכוי נוסף בשל פחת לגבי רכב פרטי כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשל"ה-1975, שאינו רכב המשמש להשכרה בעסק להשכרת רכב או ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה ואילו לגבי מטע ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע יותר ניכוי נוסף בשל פחת בדרך שתיקבע בתקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ה) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) לא יחולו לגבי נכס שהנישום תבע בשלו בשנת המס ניכוי לפי סעיף 2 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981.

(ו) לגבי נכס קבוע שהוא בנין, יותר ניכוי נוסף בשל פחת בסכום השווה לסכום הפחת כשהוא מחושב מהמחיר המקורי של הבנין, כשכל חלק שהוצא או שולם על חשבון המחיר מוכפל בשיעור עליית המדד מהמועד שבו הוא היה בידי הנישום נכס מוגן או נגרע מההון לפי חוק המיסוי או היווה שינוי שלילי כהגדרתו בתוספת ג', עד תום שנת המס.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 בעמ' 173 (ה"ח 1844)

(ה) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) לא יחולו לגבי נכס שהנישום תבע בשלו בשנת המס ניכוי לפי סעיף 2 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 או פחת לפי סעיף 21(ד) לפקודה, וסעיף קטן (א) לא יחול לגבי בנין להשכרה שהפחת לגביו נקבע לפי סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

תיאום הכנסה בשל מלאי צו תשס"ז-2007

4[2].     (א)  בסעיף זה –

(1)   "מלאי סופי" – המלאי לתום שנת המס כפי שנקבע לצורך קביעת ההכנסה;

(2)   "ערך המלאי הסופי" – הערך שנקבע למלאי הסופי לענין מס הכנסה;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(3)   "הערך הממוצע של המלאי" – מחצית ערך המלאי הסופי, בתוספת מחצית הערך האמור כשהוא מוכפל במדד של החודש האחרון של שנת המס הקודמת ומחולק במדד של החודש האחרון של שנת המס;

(4)   "תקופת החזקת מלאי" –

(א)   מספר חדשים כמספר המתקבל מהכפלת הערך הממוצע של המלאי במספר החדשים שבתקופת הדו"ח, מחולק בסכום עלות המכירות בתקופת הדו"ח; לענין זה, "עלות המכירות" – לפי עקרונות חשבונאיים בניכוי הוצאות ריבית שנזקפו לעלות כאמור;

(ב)   פסקת משנה (א) לא תחול אם הנישום בחר שלגבי כל חלק שבמלאי הסופי תיקבע תקופת החזקה נפרדת, לפי מספר החדשים שבהם החזיק באותו חלק בשנת המס, אם הוכיח את תקופת ההחזקה להנחת דעתו של פקיד השומה;

(5)   "סכום תיאום מלאי" – ערך המלאי הסופי בניכוי הוצאות הריבית שנזקפו לערך כאמור, כשהוא מוכפל במחצית שיעור עליית המדד בחדשים האחרונים של שנת המס שמספרם כמספר החדשים שבתקופת החזקת המלאי, כאמור בפסקה (4)(א), או במלוא שיעור עליית המדד בתקופת החזקת המלאי כאמור בפסקה (4)(ב); כללה תקופת החזקת המלאי חלק של חודש, יהיה שיעור עליית המדד בו, חלק יחסי משיעור עליית המדד בחודש הראשון מבין החדשים האמורים, כיחס חלק החודש האמור לחודש שלם.

           (ב)  יווסף להכנסה סכום תיאום מלאי, ויראוהו כהכנסה מעסק.

           (ג)   הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, שנזקפו לערך המלאי הסופי הוצאות רבית, יופחתו הוצאות הריבית האמורות מסכום תיאום המלאי, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום תיאום המלאי.

           (ד)  הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ערך המלאי הסופי בתוספת סכום תיאום המלאי עולה על שווי השוק של המלאי ביום האחרון של שנת המס, יוקטן סכום תיאום המלאי בסכום ההפרש שביניהם.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ה)  הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו על נישום שקבע את ערך המלאי הסופי לפי העלות של המלאי כשהעלות מתואמת לפי מלוא השינוי בשער החליפין ממועד רכישת המלאי עד תום שנת המס. בחר הנישום, בתקופת תחולתו של חוק זה, לקבוע כך את ערך המלאי הסופי, לא יוכל לחזור בו מבחירתו במשך שתי שנות מס לאחר השנה שבה בחר כאמור.

           (ו)   הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו על נישום שקבע את ערך המלאי הסופי לפי מחיר מכירה, והוא יהא רשאי לנכות מהסכום שבו העריך את המלאי כאמור את שני הסכומים האלה:

(1)   סכום השווה לערך המלאי הסופי כאמור כשהוא מוכפל ביחס שבין סך כל הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לבין סך כל המכירות, כפי שמתקבל מדו"ח ריווח והפסד לשנת המס;

(2)   סכום השווה לערך המלאי הסופי כאמור כשהוא מוכפל ביחס שבין 30% מהריווח התפעולי שנקבע לפי עקרונות חשבונאיים לאחר ניכוי הוצאות ריבית לבין סך כל המכירות, בשנת המס;

בסעיף קטן זה –

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

"מחירי מכירה" – לגבי מלאי שטרם הבשיל או טרם הגיע לגמר ייצורו, הכנתו או בנייתו (להלן – תהליך ייצור) – מחיר מכירה שלו אילו הסתיים תהליך ייצורו בניכוי חלק יחסי ממנו כיחס סך ההוצאות שיש להוציא להשלמת תהליך ייצורו לסך הוצאות ייצורו;

"הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות" – למעט –

(1)    הוצאות ריבית;

(2)    תשלומים כלשהם לבעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה, ובנישום יחיד – לקרובו כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ז)   לא יווסף להכנסתו של נישום סכום תיאום מלאי בשל מלאי סופי שהוא יבול שטרם נקטף או נקצר ובשל מלאי בעלי חיים המשמשים לייצור ההכנסה, אם הנישום העריך את המלאי הסופי האמור בדרך שקבע הנציב לענין זה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ח)  סכום שהוסף להכנסה לפי סעיף זה, יווסף לעלות המלאי ההתחלתי בשנת המס הבאה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 248 (ה"ח 1774)

4. (א) בסעיף זה -

(1) "מלאי סופי" - המלאי לתום שנת המס כפי שנקבע לצורך קביעת ההכנסה;

(2) "ערך המלאי הסופי" - הערך שנקבע למלאי הסופי לענין מס הכנסה;

(3) "הערך הממוצע של המלאי" - מחצית ערך המלאי הסופי, בתוספת מחצית הערך האמור כשהוא מוכפל במדד של החודש האחרון של שנת המס 1984 הקודמת ומחולק במדד של החודש האחרון של שנת המס 1985;

(4) "תקופת החזקת מלאי" -

(א) מספר חדשים כמספר המתקבל מהכפלת הערך הממוצע של המלאי במספר החדשים שבתקופת הדו"ח, מחולק בסכום עלות המכירות בתקופת הדו"ח; לענין זה, "עלות המכירות" - לפי עקרונות חשבונאיים בניכוי הוצאות ריבית שנזקפו לעלות כאמור;

(ב) פסקת משנה (א) לא תחול אם הנישום בחר שלגבי כל חלק שבמלאי הסופי תיקבע תקופת החזקה נפרדת, לפי מספר החדשים שבהם החזיק באותו חלק בשנת המס, אם הוכיח את תקופת ההחזקה להנחת דעתו של פקיד השומה;

(5) "סכום תיאום מלאי" - ערך המלאי הסופי בניכוי הוצאות הריבית שנזקפו לערך כאמור, כשהוא מוכפל במחצית שיעור עליית המדד בחדשים האחרונים של שנת המס שמספרם כמספר החדשים שבתקופת החזקת המלאי, כאמור בפסקה (4)(א), או במלוא שיעור עליית המדד בתקופת החזקת המלאי כאמור בפסקה (4)(ב); כללה תקופת החזקת המלאי חלק של חודש, יהיה שיעור עליית המדד בו, חלק יחסי משיעור עליית המדד בחודש הראשון מבין החדשים האמורים, כיחס חלק החודש האמור לחודש שלם.

(ב) יווסף להכנסה סכום תיאום מלאי, ויראוהו כהכנסה מעסק.

(ג) הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, שנזקפו לערך המלאי הסופי הוצאות רבית, יופחתו הוצאות הריבית האמורות מסכום תיאום המלאי, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום תיאום המלאי.

(ד) הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ערך המלאי הסופי בתוספת סכום תיאום המלאי עולה על שווי השוק של המלאי ביום האחרון של שנת המס, יוקטן סכום תיאום המלאי בסכום ההפרש שביניהם.

(ה) הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו על נישום שקבע את ערך המלאי הסופי לפי העלות של המלאי כשהעלות מתואמת לפי מלוא השינוי בשער החליפין ממועד רכישת המלאי עד תום שנת המס. בחר הנישום, בתקופת תחולתו של חוק זה, לקבוע כך את ערך המלאי הסופי, לא יוכל לחזור בו מבחירתו במשך שתי שנות מס לאחר השנה שבה בחר כאמור.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו על נישום שקבע את ערך המלאי הסופי לפי מחיר מכירה, והוא יהא רשאי לנכות מהסכום שבו העריך את המלאי כאמור את שני הסכומים האלה:

(1) סכום השווה לערך המלאי הסופי כאמור כשהוא מוכפל ביחס שבין סך כל הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לבין סך כל המכירות, כפי שמתקבל מדו"ח ריווח והפסד לשנת המס;

(2) סכום השווה לערך המלאי הסופי כאמור כשהוא מוכפל ביחס שבין 30% מהריווח התפעולי שנקבע לפי עקרונות חשבונאיים לאחר ניכוי הוצאות ריבית לבין סך כל המכירות, בשנת המס;

בסעיף קטן זה -

"מחירי מכירה" - לגבי מלאי שטרם הבשיל או טרם הגיע לגמר ייצורו, הכנתו או בנייתו (להלן - תהליך ייצור) - מחיר מכירה שלו אילו הסתיים תהליך ייצורו בניכוי שיעור ממנו כשיעור החלק החסר להשלמת תהליך ייצורו בניכוי חלק יחסי ממנו כיחס סך ההוצאות שיש להוציא להשלמת תהליך ייצורו לסך הוצאות ייצורו;

"הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות" - למעט -

(1) הוצאות ריבית;

(2) תשלומים כלשהם לבעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה, ובנישום יחיד - לקרובו כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה.

(ז) לא יווסף להכנסתו של נישום סכום תיאום מלאי בשל מלאי סופי שהוא יבול שטרם נקטף או נקצר ובשל מלאי בעלי חיים המשמשים לייצור ההכנסה שלא באמצעות מכירתם, אם הנישום העריך את המלאי הסופי האמור בדרך שקבע הנציב לענין זה.

(ח) סכום שהוסף להכנסה לפי סעיף זה, יווסף לעלות המלאי ההתחלתי בשנת המס 1986 הבאה.

תיאום מקדמות מלקוחות ומקדמות לספקים (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 צו תשס"ז-2007

5[3].     (א)  בסעיף זה, "סכום תיאום מקדמות" – סך כל המקדמות שקיבל או שילם נישום במזומן על חשבון מכירת מלאי או רכישתו (להלן – מקדמות) שהיו רשומות בפנקסיו בסוף שנת המס, כשכל אחת מהן מוכפלת בשיעור עליית המדד ממועד קבלתה או תשלומה או מתחילת שנת המס, לפי המאוחר, עד תום שנת המס; התקבלו או שולמו המקדמות האמורות במועדים שונים בשנת המס, יראו את מועדי קבלתן או תשלומן לפי הסדר מהמועד המאוחר בשנת המס ועד למועד המוקדם שבו התקבלו או שולמו.

           (ב)  סכום תיאום מקדמות בשל מקדמות שקיבל נישום ושאינן נושאות ריבית, או הנושאות ריבית בשיעור הנמוך משיעור עליית המדד או משיעור השינוי בשער החליפין, לפי הענין, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), יותר כהוצאה, ובלבד שהסכום שיותר כהוצאה לא יעלה על סכום תיאום המלאי לפי סעיף 4(ב) בתוספת סכום ההכנסה לפי סעיף קטן (ג); היו בין המקדמות האמורות מקדמות נושאות ריבית, יופחת סכום הריבית מהסכום שיותר כהוצאה על פי סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ג)   סכום תיאום מקדמות בשל מקדמות ששילם נישום ושאינן נושאות ריבית, או הנושאות ריבית בשיעור הנמוך משיעור עליית המדד או משיעור השינוי בשער החליפין, לפי הענין, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), יווסף להכנסה ויראוהו כהכנסה מעסק; היו בין המקדמות האמורות מקדמות נושאות ריבית, יופחת סכום הריבית מהסכום שהוסף על פי סעיף קטן זה.

           (ד)  הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) והוראות סעיף 4 לא יחולו לגבי מלאי שהוא יחידת עבודה כהגדרתה בסעיף 18(ד) לפקודה ולגבי קרקע שהינה מלאי עסקי שהוראות סעיף 18(ד) לפקודה חלות עליה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ה)  סכום שהותר כהוצאה על פי סעיף זה יווסף להכנסה בשנת המס הבאה, וסכום שהוסף להכנסה על פי סעיף זה ינוכה ממנה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 249 (ה"ח 1774)

5. (א) בסעיף זה, "סכום תיאום מקדמות" - סך כל המקדמות שקיבל או שילם נישום במזומן על חשבון מכירת מלאי או רכישתו (להלן - מקדמות) שהיו רשומות בפנקסיו בסוף שנת המס, כשכל אחת מהן מוכפלת בשיעור עליית המדד ממועד קבלתה או תשלומה או מתחילת שנת המס, לפי המאוחר, עד תום שנת המס; התקבלו או שולמו המקדמות האמורות במועדים שונים בשנת המס, יראו את מועדי קבלתן או תשלומן לפי הסדר מהמועד המאוחר בשנת המס ועד למועד המוקדם שבו התקבלו או שולמו.

(ב) סכום תיאום מקדמות בשל מקדמות שקיבל נישום ושאינן נושאות ריבית, או הנושאות ריבית בשיעור הנמוך משיעור עליית המדד או משיעור השינוי בשער החליפין, לפי הענין, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), יותר כהוצאה, ובלבד שהסכום שיותר כהוצאה לא יעלה על סכום תיאום המלאי לפי סעיף 4(ב) בתוספת סכום ההכנסה לפי סעיף קטן (ג); היו בין המקדמות האמורות מקדמות נושאות ריבית, יופחת סכום הריבית מהסכום שיותר כהוצאה על פי סעיף קטן זה.

(ג) סכום תיאום מקדמות בשל מקדמות ששילם נישום ושאינן נושאות ריבית, או הנושאות ריבית בשיעור הנמוך משיעור עליית המדד או משיעור השינוי בשער החליפין, לפי הענין, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), יווסף להכנסה ויראוהו כהכנסה מעסק; היו בין המקדמות האמורות מקדמות נושאות ריבית, יופחת סכום הריבית מהסכום שהוסף על פי סעיף קטן זה.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) והוראות סעיף 4 לא יחולו לגבי מלאי שהוא יחידת עבודה כהגדרתה בסעיף 18(ד) לפקודה ולגבי קרקע שהינה מלאי עסקי שהוראות סעיף 18(ד) לפקודה חלות עליה.

(ה) סכום שהותר כהוצאה על פי סעיף זה יווסף להכנסה בשנת המס 1986 הבאה, וסכום שהוסף להכנסה על פי סעיף זה ינוכה ממנה.

(תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

6.       (בוטל).

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 249 (ה"ח 1774)

(ב) יווסף להכנסה ריווח מניירות ערך או ינוכה ממנה הפסד מניירות ערך, לפי הענין; לגבי הכנסה שהינה ריווח כאמור, יחולו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור, יחולו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו-127 לפקודה, לפי הענין, ריווח מניירות ערך יראו לענין סעיף 28 לפקודה כהכנסה מהעסק;

לענין זה, "ריווח" או "הפסד" מניירות ערך – ההפרש בין  סכום הערך הכולל של ניירות הערך לפי מחירי הבורסה כפי שנקבעו בתום המסחר ביום האחרון לפני תום שנת המס שבו בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה, בתוספת סכום תמורת המכירות, לרבות הפדיון של ניירות הערך בשנת המס, ובקרן מסוייגת כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961 – בתוספת רווחים פטורים, וכן התמורה ממכירת זכויות לניירות ערך נסחרים במהלך שנת המס, לבין עלות הקניה של ניירות ערך כאמור במהלך שנת המס בתוספת סכום הערך הכולל של ניירות הערך לפי מחירי הבורסה כאמור, בסוף שנת המס הקודמת.

"סכום הערך הכולל" – לרבות ערכן של מניות הטבה שהנישום  זכאי להן וטרם הוקצו לו עד תום שנת המס- לפי מחיר הבורסה של מניות מסוג זהה, ולרבות ערכן של זכויות לניירות ערך נסחרים – לפי ערכן ביום המסחר הראשון;

"מחיר הבורסה" – המחיר שנקבע בתום המסחר במועד לחישוב הריווח או ההפסד מניירות הערך, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון לפניו שבו בוצעו עסקאות כאמור, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין אנשים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22(ג) ותאגיד החזקה בנקאית כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או חברה שאחד מהם מחזיק בה 25% לפחות מזכויות ההצבעה, במישרין או בעקיפין, שיש להם ניירות ערך שחל עליהן הסדר לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסם בילקוט הפרסומים 2971, התשמ"ד, ורשמו אותם בפנקסים, כפי שנהוג לרשום איגרות חוב שההכנסה מהן מדווחת על בסיס צבירה, יחושב הריווח או ההפסד מניירות הערך האמורים לפי הערך הכולל שלהם, כפי שהוא רשום בפנקסים בתום שנת המס.

(ג) סכום ההפרש הריאלי מניירות ערך יווסף להכנסה בשנת המס ויחולו לגביו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו-127 לפקודה; הסכום האמור יקוזז החל משנת המס 1986 שלאחריה רק כנגד הכנסה מניירות ערך, כשהוא מתואם מתום שנת המס 1985 שבה הוסף להכנסה עד תום שנת המס שבה הוא מקוזז; לענין זה –

"ההפרש הריאלי מניירות ערך" –

(1) סכום הערך הכולל של ניירות ערך לפי הרשום במאזן לתום שנת המס 1984, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס;

(1) סכום הערך הכולל של ניירות ערך שהיו לנישום ביום האחרון של שנת המס הקודמת לפי מחירם בבורסה באותו מועד, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס;

(2) בתוספת הסכומים שבהם עלה בכל אחד מחדשי שנת המס סכום עלות הקניות על תמורת המכירות של ניירות הערך ושל זכויות לניירות ערך נסחרים, כשהם מוכפלים בשיעור עליית המדד מהחודש האמור עד תום שנת המס;

(3) בתוספת הפסד מניירות ערך או בניכוי ריווח מניירות ערך, על פי סעיף קטן (ב) ואם קוזז מהריווח האמור הפרש ריאלי מניירות ערך המתייחס לשנות מס קודמות – בתוספת סכום ההפרש הריאלי שקוזז כאמור;

(4) בניכוי הסכומים שבהם עלה בכל אחד מחדשי שנת המס סכום תמורת המכירות של ניירות הערך ושל זכויות לניירות ערך נסחרים על עלות הקניות של ניירות הערך, כשהם מוכפלים לגבי כל חודש בשיעור עליית המדד מהחודש האמור עד תום שנת המס.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו –

(1) אם ההפרש הריאלי מניירות ערך הוא סכום שלילי;

(2) לגבי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22.

(3) לגבי איגרות חוב שהונפקו בידי המדינה.

(ה) במכירה או בקנייה של ניירות ערך מחוץ לבורסה, כאשר בין הצדדים קיימים יחסים מיוחדים, יחולו הוראות אלה:

(1) דווחה המכירה לבורסה, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שקדם ליום שבו נתקבל בבורסה הדיווח שחייבים בו על פי סעיף 144 לתקנון הבורסה, זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהמכירה שהיא בוצעה במועד אחר;

(2) לא דווחה המכירה לבורסה, או שהמכירה היתה בדרך העברה מחשבונו הפרטי של יחיד לעסקו או להיפך, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שבו נתקבלה ההוראה לביצוע ההעברה אצל הסוחר המוסמך; לא נתקבלה הוראה כאמור, רשאי פקיד השומה להתעלם מהמכירה או מהקניה;

(3) היתה התמורה בעד מכירת ניירות ערך במהלך שנת המס נמוכה מ-90% ממחיר הבורסה, יראו 90% ממחיר הבורסה כתמורה, ואם הסכום שהוצא לרכישת ניירות הערך במהלך שנת המס היה גבוה ממחיר הבורסה, יראו את מחיר הבורסה כעלות הקניה שלהם;

(4) הפרש בין סכום העלות שנרשם בספרי העסק לבין עלות הקניה שנקבעה על פי פסקה (3) על פי סעיף קטן זה, בידי חברה שרכשה את ניירות הערך מחבר בה, יראוהו לענין הפקודה ולענין חוק זה, כדיבידנד ששולם לחבר.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) לא יחולו על -

(1) ניירות ערך שהם נכסים קבועים;

(2) אופציות ומניות, שהיו לנישום בתחילת שנת המס שרכש הנישום לפני רישומן למסחר בבורסה ושנרשמו למסחר בבורסה במהלך שנת המס, לרבות מניות שהונפקו מכוחן, כל עוד הן בידו;

(3) מניות שליטה; ובלבד שמניות שהפכו בשנת המס, על פי בקשת הנישום, למניות שליטה, יראו אותן לענין סעיף זה כנמכרות ביום שבו הפכו למניות שליטה במחיר הבורסה באותו יום; לענין זה, "מניות שליטה" – מניות המקנות 10% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, שנרכשו במחיר שאינו פחות מ-90% ממחיר הבורסה במועד רכישתן ולא נמכרו עד תום שנת המס, והכל אם הנישום ביקש, תוך 30 ימים מהיום שהמניות הקנו לו את הזכויות האמורות, או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר, שיראו אותן מהיום שהמניות הקנו לו את הזכויות האמורות או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר כמניות שליטה או מתחילת שנת המס 1985, לפי המאוחר כמניות שליטה; דינן של מניות שהונפקו מכוח מניות שליטה, יהא כדין מניות שליטה.

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 בעמ' 35 (ה"ח 2079)

(ב) יווסף להכנסה ריווח מניירות ערך או ינוכה ממנה הפסד מניירות ערך, לפי הענין; לגבי הכנסה שהינה ריווח כאמור, יחולו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור, יחולו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו-127 לפקודה, לפי הענין, ריווח מניירות ערך יראו לענין סעיף 28 לפקודה כהכנסה מהעסק;

לענין זה, "ריווח" או "הפסד" מניירות ערך – ההפרש בין  סכום הערך הכולל של ניירות הערך לפי מחירי הבורסה כפי שנקבעו בתום המסחר ביום האחרון לפני תום שנת המס שבו בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה, בתוספת סכום תמורת המכירות, לרבות הפדיון של ניירות הערך בשנת המס, ובקרן מסוייגת כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961 – בתוספת רווחים פטורים, וכן התמורה ממכירת זכויות לניירות ערך נסחרים במהלך שנת המס, לבין עלות הקניה של ניירות ערך כאמור במהלך שנת המס בתוספת סכום הערך הכולל של ניירות הערך לפי מחירי הבורסה כאמור, בסוף שנת המס הקודמת.

"סכום הערך הכולל" – לרבות ערכן של מניות הטבה שהנישום  זכאי להן וטרם הוקצו לו עד תום שנת המס- לפי מחיר הבורסה של מניות מסוג זהה, ולרבות ערכן של זכויות לניירות ערך נסחרים – לפי ערכן ביום המסחר הראשון;

"מחיר הבורסה" – המחיר שנקבע בתום המסחר במועד לחישוב הריווח או ההפסד מניירות הערך, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון לפניו שבו בוצעו עסקאות כאמור, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין אנשים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22(ג) ותאגיד החזקה בנקאית כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או חברה שאחד מהם מחזיק בה 25% לפחות מזכויות ההצבעה, במישרין או בעקיפין, שיש להם ניירות ערך שחל עליהן הסדר לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסם בילקוט הפרסומים 2971, התשמ"ד, ורשמו אותם בפנקסים, כפי שנהוג לרשום איגרות חוב שההכנסה מהן מדווחת על בסיס צבירה, יחושב הריווח או ההפסד מניירות הערך האמורים לפי הערך הכולל שלהם, כפי שהוא רשום בפנקסים בתום שנת המס.

(ג) סכום ההפרש הריאלי מניירות ערך יווסף להכנסה בשנת המס ויחולו לגביו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו-127 לפקודה; הסכום האמור יקוזז החל משנת המס שלאחריה רק כנגד הכנסה מניירות ערך ובלבד שהסכום שיותר לקיזוז לא יעלה על הריווח הריאלי מניירות ערך , כשהוא מתואם מתום שנת המס שבה הוסף להכנסה עד תום שנת המס שבה הוא מקוזז; לענין זה –

"ההפרש הריאלי מניירות ערך" –

 (1) סכום הערך הכולל של ניירות ערך שהיו לנישום ביום האחרון של שנת המס הקודמת לפי מחירם בבורסה באותו מועד, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס;

(2) בתוספת הסכומים שבהם עלה בכל אחד מחדשי שנת המס סכום עלות הקניות על תמורת המכירות של ניירות הערך ושל זכויות לניירות ערך נסחרים, כשהם מוכפלים בשיעור עליית המדד מהחודש האמור עד תום שנת המס;

(3) בתוספת הפסד מניירות ערך או בניכוי ריווח מניירות ערך, על פי סעיף קטן (ב) ואם קוזז מהריווח האמור הפרש ריאלי מניירות ערך המתייחס לשנות מס קודמות – בתוספת סכום ההפרש הריאלי שקוזז כאמור;

(3) בתוספת הפסד מניירות ערך או בניכוי ריווח מניירות ערך על פי סעיף קטן (ב), ובניכוי ריבית ודיבידנד שהתקבלו בשנת המס מניירות ערך;

(4) בניכוי הסכומים שבהם עלה בכל אחד מחדשי שנת המס סכום תמורת המכירות של ניירות הערך ושל זכויות לניירות ערך נסחרים על עלות הקניות של ניירות הערך, כשהם מוכפלים לגבי כל חודש בשיעור עליית המדד מהחודש האמור עד תום שנת המס.

"ריווח ריאלי מניירות ערך" – הפרש ריאלי מניירות ערך כשהסכום הוא סכום שלילי.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו –

(1) אם ההפרש הריאלי מניירות ערך הוא סכום שלילי;

(2) לגבי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22.

(3) לגבי איגרות חוב שהונפקו בידי המדינה.

(ה) במכירה או בקנייה של ניירות ערך מחוץ לבורסה, כאשר בין הצדדים קיימים יחסים מיוחדים, יחולו הוראות אלה:

(1) דווחה המכירה לבורסה, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שקדם ליום שבו נתקבל בבורסה הדיווח שחייבים בו על פי סעיף 144 לתקנון הבורסה, זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהיא בוצעה במועד אחר;

(2) לא דווחה המכירה לבורסה, או שהמכירה היתה בדרך העברה מחשבונו הפרטי של יחיד לעסקו או להיפך, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שבו נתקבלה ההוראה לביצוע ההעברה אצל הסוחר המוסמך; לא נתקבלה הוראה כאמור, רשאי פקיד השומה להתעלם מהמכירה או מהקניה;

(3) היתה התמורה בעד מכירת ניירות ערך במהלך שנת המס נמוכה מ-90% ממחיר הבורסה, יראו 90% ממחיר הבורסה כתמורה, ואם הסכום שהוצא לרכישת ניירות הערך במהלך שנת המס היה גבוה ממחיר הבורסה, יראו את מחיר הבורסה כעלות הקניה שלהם;

(4) הפרש בין סכום העלות שנרשם בספרי העסק לבין עלות הקניה שנקבעה על פי סעיף קטן זה, בידי חברה שרכשה את ניירות הערך מחבר בה, יראוהו לענין הפקודה ולענין חוק זה, כדיבידנד ששולם לחבר.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) לא יחולו על -

(1) ניירות ערך שהם נכסים קבועים, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ז);

(2) אופציות ומניות, שרכש הנישום לפני רישומן למסחר בבורסה ושנרשמו למסחר בבורסה במהלך שנת המס, לרבות מניות שהונפקו מכוחן, כל עוד הן בידו;

(3) מניות שליטה; ובלבד שמניות שהפכו בשנת המס, על פי בקשת הנישום, למניות שליטה, יראו אותן לענין סעיף זה כנמכרות ביום שבו הפכו למניות שליטה במחיר הבורסה באותו יום; לענין זה, "מניות שליטה" – מניות המקנות 10% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, שנרכשו במחיר שאינו פחות מ-90% ממחיר הבורסה במועד רכישתן ולא נמכרו עד תום שנת המס, והכל אם הנישום ביקש, תוך 30 ימים מהיום שהמניות הקנו לו את הזכויות האמורות, או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר, שיראו אותן מהיום שהמניות הקנו לו את הזכויות האמורות או מתחילת שנת המס 1985, לפי המאוחר כמניות שליטה; דינן של מניות שהונפקו מכוח מניות שליטה, יהא כדין מניות שליטה.

(ז) (1) ריווח ממימוש ניירות ערך שהם נכסים קבועים יראו כרווח מניירות ערך לפי סעיף 6(ב); הפסד ממימוש ניירות ערך כאמור, יקוזז תחילה כנגד ריווח מניירות ערך לפי סעיף 6(ב) לפני הקיזוז לפי סעיף זה, עד לכסום השווה לריווח הריאלי מניירות ערך כמשמעותו בסעיף 6(ג), ויתרתו תועבר לשנת המס הבאה, ותיחשב החל מאותה שנה, כהפרש ריאלי שהועבר לפי סעיף 6(ג); לענין זה –

"ריווח או הפסד" ממימוש ניירות ערך שהם נכסים קבועים – ההפרש שבין התמורה שנתקבלה ממימוש ניירות הערך לבין המחיר המקורי המתואם שלהם;

"המחיר המקורי המתואם" – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס 1991, או בתום שנת המס שבה נרכש נייר הערך, לפי המאוחר שביניהם, ולענין מניות שליטה כהגדרתן בסעיף קטן (ו)(3) – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס שקדמה לשנת המס שבה נמכר, והכל – כשהוא מתואם מאותו מועד ועד החודש שקדם לחודש שבו מומש נייר הערך;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מניות שנרשמו למסחר בבורסה לפני היום הקובע, אם בעל המניות ביקש שלא יחול בשעת מכירתן לראשונה לאחר הרישום הפטור ממס על ריווח הון לפי סעיף 97(ג) לפקודה;

(3) על אף האמור בפסקה (1), במכירת נייר ערך שנרשם למסחר בבורסה לאחר היום הקובע, המחיר המקורי המתואם יהיה המחיר המקורי שלו כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, כשהוא מתואם מיום רכישת נייר הערך ועד החודש שקדם לחודש שבו נמכר;

(ח) מי שהיה ברשותו נייר ערך נסחר בבורסה שאינו מניית שליטה כהגדרתה בסעיף קטן (ו)(3), במועד שבו חדלו לחול עליו הוראות פרק זה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך במחיר הבורסה באותו יום.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 בעמ' 11 (ה"ח 2736)

6. (א) בסעיף זה -

"אופציה" – נייר ערך שהנפיקה חברה, המעניק זכות לרכישת ניירות ערך בתקופה ובתנאים שקבעה החברה בעת הנפקתו, למעט נייר ערך הניתן להמרה;

"נייר ערך" – נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות נייר ערך חוץ כמשמעותו בפסקה (8) שבסעיף 5(א) להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, נייר ערך חוץ מאושר כהגדרתו בסעיף 5(ב) להיתר האמור ותעודת השתתפות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, והכל אם הם רשומים בפנקסים שנוהלו לגבי הכנסת הנישום, למעט איגרות חוב בידי מוסד כספי אשר ההשקעה בה ניתנת להפחתה מסכום הנכסים הנזילים שהוא חייב להחזיק כנגד חסכונות, על פי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל"א-1971, וכן למעט איגרת חוב שהונפקה כנגד פוליסה לביטוח חיים והמוחזקת בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"ט-1981;

"בורסה" –

(1) בורסה שאושרה לענין חוק להשקעות מאושרות בנאמנות, התשכ"א-1961;

(2) בורסה לניירות ערך שאושרה באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;

(3) מסחר מעל הדלפק בארה"ב בנייר ערך הכלול ברשימה שמפרסם ארגון הסוחרים בניירות ערך בארה"ב (NASDAQ).

"רווח ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה התמורה מכל ניירות הערך שנמכרו בשנת המס על מחירם המקורי המתואם;

"הפסד ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה מחירם המקורי המתואם של כל ניירות הערך שנמכרו בשנת המס על התמורה ממכירתם;

"תמורה" – כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה, לרבות סכום פדיון, והכל כשהיא מתואמת מיום שנחשבה כשינוי חיובי ועד לתום שנת המס שבה בוצעה המכירה;

"מכירה" – כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה, לרבות פדיון;

"מחיר מקורי מתואם" – המחיר המקורי של נייר הערך כמשמעותו בחלק ה' לפקודה כשהוא מתואם מהמועד שנייר הערך נחשב כנכס קבוע או כשינוי שלילי לפי המוקדם, עד תום שנת המס שבה נמכר; ואולם לגבי נייר ערך כמפורט להלן, למעט לגבי נייר ערך שנרכש על ידי בעליו קודם שנרשם למסחר בבורסה והרישום כאמור היה לאחר מועד הבסיס, יחולו הוראות אלה:

(1) אם נרכש נייר הערך בתקופה שבין מועד הבסיס למועד הקובע – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס שבה נרכש, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

(2) אם נרכש נייר הערך עד מועד הבסיס – ערכו של נייר הערך בבורסה במועד הבסיס, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

"מועד הבסיס" – יום כ"ה בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991);

"המועד הקובע" – יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998);

"ערכו של נייר ערך", במועד פלוני – המחיר שנקבע למכירת נייר הערך בבורסה בתום המסחר במועד הפלוני, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקאות כאמור לפני המועד הפלוני, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר של נייר הערך;

"חבר בורסה" – כמשמעותו בתקנון הבורסה, ולגבי ניירות ערך הנסחרים מעל הדלפק בארה"ב – סוחר מורשה בניירות ערך כאמור לפי הדין בארה"ב;

(ב) יווסף להכנסה ריווח מניירות ערך או ינוכה ממנה הפסד מניירות ערך, לפי הענין; לגבי הכנסה שהינה ריווח כאמור, יחולו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור, יחולו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו-127 לפקודה, לפי הענין, ריווח מניירות ערך יראו לענין סעיף 28 לפקודה כהכנסה מהעסק;

לענין זה, "ריווח" או "הפסד" מניירות ערך – ההפרש בין  סכום הערך הכולל של ניירות הערך לפי מחירי הבורסה כפי שנקבעו בתום המסחר ביום האחרון לפני תום שנת המס שבו בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה, בתוספת סכום תמורת המכירות, לרבות הפדיון של ניירות הערך בשנת המס, ובקרן מסוייגת כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961 – בתוספת רווחים פטורים, וכן התמורה ממכירת זכויות לניירות ערך נסחרים במהלך שנת המס, לבין עלות הקניה של ניירות ערך כאמור במהלך שנת המס.

"סכום הערך הכולל" – לרבות ערכן של מניות הטבה שהנישום  זכאי להן וטרם הוקצו לו עד תום שנת המס- לפי מחיר הבורסה של מניות מסוג זהה, ולרבות ערכן של זכויות לניירות ערך נסחרים – לפי ערכן ביום המסחר הראשון;

"מחיר הבורסה" – המחיר שנקבע בתום המסחר במועד לחישוב הריווח או ההפסד מניירות הערך, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון לפניו שבו בוצעו עסקאות כאמור, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין אנשים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22(ג) ותאגיד החזקה בנקאית כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או חברה שאחד מהם מחזיק בה 25% לפחות מזכויות ההצבעה, במישרין או בעקיפין, שיש להם ניירות ערך שחל עליהן הסדר לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסם בילקוט הפרסומים 2971, התשמ"ד, ורשמו אותם בפנקסים, כפי שנהוג לרשום איגרות חוב שההכנסה מהן מדווחת על בסיס צבירה, יחושב הריווח או ההפסד מניירות הערך האמורים לפי הערך הכולל שלהם, כפי שהוא רשום בפנקסים בתום שנת המס.

(ג) סכום ההפרש הריאלי מניירות ערך יווסף להכנסה בשנת המס ויחולו לגביו, על אף האמור בכל דין, שיעורי המס כאמור בסעיף 121 או בסעיפים 126 ו-127 לפקודה; הסכום האמור יקוזז החל משנת המס שלאחריה ובלבד שהסכום שיותר לקיזוז לא יעלה על הריווח הריאלי מניירות ערך , כשהוא מתואם מתום שנת המס שבה הוסף להכנסה עד תום שנת המס שבה הוא מקוזז; לענין זה –

"ההפרש הריאלי מניירות ערך" –

(1) (נמחקה)

(2) הסכומים שבהם עלה בכל אחד מחדשי שנת המס סכום עלות הקניות על תמורת המכירות של ניירות הערך ושל זכויות לניירות ערך נסחרים, כשהם מוכפלים בשיעור עליית המדד מהחודש האמור עד תום שנת המס;

(3) בתוספת הפסד מניירות ערך או בניכוי ריווח מניירות ערך על פי סעיף קטן (ב), ובניכוי ריבית ודיבידנד שהתקבלו בשנת המס מניירות ערך;

(4) בניכוי הסכומים שבהם עלה בכל אחד מחדשי שנת המס סכום תמורת המכירות של ניירות הערך ושל זכויות לניירות ערך נסחרים על עלות הקניות של ניירות הערך, כשהם מוכפלים לגבי כל חודש בשיעור עליית המדד מהחודש האמור עד תום שנת המס.

"ריווח ריאלי מניירות ערך" – הפרש ריאלי מניירות ערך כשהסכום הוא סכום שלילי.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו –

(1) אם ההפרש הריאלי מניירות ערך הוא סכום שלילי;

(2) לגבי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22.

(3) (נמחקה).

(ה) במכירה או בקנייה של ניירות ערך מחוץ לבורסה, כאשר בין הצדדים קיימים יחסים מיוחדים, יחולו הוראות אלה:

(1) דווחה המכירה לבורסה, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שקדם ליום שבו נתקבל בבורסה הדיווח שחייבים בו על פי סעיף 144 לתקנון תקנון הבורסה, זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהיא בוצעה במועד אחר;

(2) לא דווחה המכירה לבורסה, או שהמכירה היתה בדרך העברה מחשבונו הפרטי של יחיד לעסקו או להיפך, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שבו נתקבלה ההוראה לביצוע ההעברה אצל הסוחר המוסמך חבר הבורסה; לא נתקבלה הוראה כאמור, רשאי פקיד השומה להתעלם מהמכירה או מהקניה;

(3) היתה התמורה בעד מכירת ניירות ערך במהלך שנת המס נמוכה מ-90% ממחיר הבורסה, יראו 90% ממחיר הבורסה כתמורה, ואם הסכום שהוצא לרכישת ניירות הערך במהלך שנת המס היה גבוה ממחיר הבורסה, יראו את מחיר הבורסה כעלות הקניה שלהם;

(3) היתה התמורה בעד מכירת נייר ערך במהלך שנת המס נמוכה מ-90% מערכו של נייר הערך, יראו 90% מערכו של נייר הערך כתמורה, ואם הסכום שהוצא לרכישת נייר הערך במהלך שנת המס היה גבוה מערכו של נייר הערך, יראו את ערכו כאמור בעלות הקניה שלו.

(4) הפרש בין סכום העלות שנרשם בספרי העסק לבין עלות הקניה שנקבעה על פי סעיף קטן זה, בידי חברה שרכשה את ניירות הערך מחבר בה, יראוהו לענין הפקודה ולענין חוק זה, כדיבידנד ששולם לחבר.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) לא יחולו על -

(1) ניירות ערך שהם נכסים קבועים, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ז);

(2) אופציות ומניות, שרכש הנישום לפני רישומן למסחר בבורסה ושנרשמו למסחר בבורסה במהלך שנת המס, לרבות מניות שהונפקו מכוחן, כל עוד הן בידו;

(3) מניות שליטה; ובלבד שמניות שהפכו בשנת המס, על פי בקשת הנישום, למניות שליטה, יראו אותן לענין סעיף זה כנמכרות ביום שבו הפכו למניות שליטה במחיר הבורסה באותו יום; לענין זה, "מניות שליטה" – מניות המקנות 10% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, שנרכשו במחיר שאינו פחות מ-90% ממחיר הבורסה במועד רכישתן ולא נמכרו עד תום שנת המס, והכל אם הנישום ביקש, תוך 30 ימים מהיום שהמניות הקנו לו את הזכויות האמורות, או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר, שיראו אותן מהיום שהמניות הקנו לו את הזכויות האמורות או מתחילת שנת המס 1985, לפי המאוחר כמניות שליטה; דינן של מניות שהונפקו מכוח מניות שליטה, יהא כדין מניות שליטה.

(ז) (1) ריווח ממימוש ניירות ערך שהם נכסים קבועים יראו כרווח מניירות ערך לפי סעיף 6(ב); הפסד ממימוש ניירות ערך כאמור, יקוזז תחילה כנגד ריווח מניירות ערך לפי סעיף 6(ב) לפני הקיזוז לפי סעיף זה, עד לכסום השווה לריווח הריאלי מניירות ערך כמשמעותו בסעיף 6(ג), ויתרתו תועבר לשנת המס הבאה, ותיחשב החל מאותה שנה, כהפרש ריאלי שהועבר לפי סעיף 6(ג); לענין זה –

"ריווח או הפסד" ממימוש ניירות ערך שהם נכסים קבועים – ההפרש שבין התמורה שנתקבלה ממימוש ניירות הערך לבין המחיר המקורי המתואם שלהם;

"המחיר המקורי המתואם" – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס 1991, או בתום שנת המס שבה נרכש נייר הערך, לפי המאוחר שביניהם, ולענין מניות שליטה כהגדרתן בסעיף קטן (ו)(3) – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס שקדמה לשנת המס שבה נמכר, והכל – כשהוא מתואם מאותו מועד ועד החודש שקדם לחודש שבו מומש נייר הערך;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מניות שנרשמו למסחר בבורסה לפני היום הקובע, אם בעל המניות ביקש שלא יחול בשעת מכירתן לראשונה לאחר הרישום הפטור ממס על ריווח הון לפי סעיף 97(ג) לפקודה;

(3) על אף האמור בפסקה (1), במכירת נייר ערך שנרשם למסחר בבורסה לאחר היום הקובע, המחיר המקורי המתואם יהיה המחיר המקורי שלו כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, כשהוא מתואם מיום רכישת נייר הערך ועד החודש שקדם לחודש שבו נמכר;

(ז) (1) (א) על אף האמור בכל דין, הכנסה שהיא רווח ריאלי מניירות ערך תיווסף להכנסתו של הנישום, ויחולו עליה שיעורי המס כאמור בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין; רווח ריאלי מניירות ערך יראוהו כהכנסה מעסק לענין סעיף 28 לפקודה;

(ב) (1) היה לנישום הפסד ריאלי מניירות ערך בשנת המס, יקוזז הפסד כאמור החל בשנת המס שלאחריה כנגד רווח ריאלי מניירות ערך בלבד, כשהוא מתואם מתום שנת המס שבה נוצר עד תום שנת המס שבה קוזז;

(2) על אף האמור בפסקת משנה (1), הפסד ריאלי מניירות ערך בידי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22, אשר הכנסה ממכירת ניירות הערך היתה בידו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה אילולא סעיף זה, יראוהו כהפסד מעסק, והוא יקוזז לפי סעיף 28 לפקודה;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מניות שנרשמו למסחר בבורסה לפני מועד הבסיס, אם ביקש בעל המניות שלא יחול בשעת מכירתם לראשונה לאחר הרישום פטור ממס על רווח ההון לפי סעיף 97(ג) לפקודה, ולא חזר בו.

(ח) מי שהיה ברשותו נייר ערך נסחר בבורסה שאינו מניית שליטה כהגדרתה בסעיף קטן (ו)(3), במועד שבו חדלו לחול עליו הוראות פרק זה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך במחיר הבורסה באותו יום.

(ח) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו חדלו לחול עליו הוראות פרק זה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך לפי ערכו באותו מועד.

(ט) (1) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו הוראות פרק זה, ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס האחרונה שבה לא חלו עליו ההוראות האמורות.

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי ניירות ערך שנרכשו על ידי הנישום קודם לרישומם למסחר בבורסה; לענין זה, "נייר ערך" – למעט מניות שבמכירתן חל סעיף 101(א) לפקודה, ובלבד שבשעת מכירתן בחר בעליהן לחזור מהבקשה כאמור באותו סעיף.

מיום 1.4.2000

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 בעמ' 11 (ה"ח 2736)

(א) בסעיף זה -

"אופציה" – נייר ערך שהנפיקה חברה, המעניק זכות לרכישת ניירות ערך בתקופה ובתנאים שקבעה החברה בעת הנפקתו, למעט נייר ערך הניתן להמרה;

"נייר ערך" – נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות נייר ערך חוץ כמשמעותו בפסקה (8) שבסעיף 5(א) להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, נייר ערך חוץ מאושר כהגדרתו בסעיף 5(ב) להיתר האמור ותעודת השתתפות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, והכל אם הם רשומים בפנקסים שנוהלו לגבי הכנסת הנישום, למעט איגרות חוב בידי מוסד כספי אשר ההשקעה בה ניתנת להפחתה מסכום הנכסים הנזילים שהוא חייב להחזיק כנגד חסכונות, על פי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל"א-1971, וכן למעט איגרת חוב שהונפקה כנגד פוליסה לביטוח חיים והמוחזקת בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"ט-1981;

"בורסה" –

(1) בורסה שאושרה לענין חוק להשקעות מאושרות בנאמנות, התשכ"א-1961;

(2) בורסה לניירות ערך שאושרה באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;

(3) מסחר מעל הדלפק בארה"ב בנייר ערך הכלול ברשימה שמפרסם ארגון הסוחרים בניירות ערך בארה"ב (NASDAQ).

"רווח ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה התמורה מכל ניירות הערך שנמכרו בשנת המס על מחירם המקורי המתואם;

"הפסד ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה מחירם המקורי המתואם של כל ניירות הערך שנמכרו בשנת המס על התמורה ממכירתם;

"תמורה" – כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה, לרבות סכום פדיון ורווחים שחילק מנהל קרן מסויגת מהקרן לבעל יחידה, ואשר מקורם בהכנסות שהיו פטורות ממס בידי הקרן, והכל כשהיא מתואמת מיום שנחשבה כשינוי חיובי ועד לתום שנת המס שבה בוצעה המכירה;

"מכירה" – כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה, לרבות פדיון וחלוקת רווחים על ידי מנהל קרן מסויגת מהקרן לבעל יחידה, ואשר מקורם בהכנסות שהיו פטורות ממס בידי הקרן;

"מחיר מקורי מתואם" – המחיר המקורי של נייר הערך כמשמעותו בחלק ה' לפקודה כשהוא מתואם מהמועד שנייר הערך נחשב כנכס קבוע או כשינוי שלילי לפי המוקדם, עד תום שנת המס שבה נמכר; ואולם לגבי נייר ערך כמפורט להלן, למעט לגבי נייר ערך שנרכש על ידי בעליו קודם שנרשם למסחר בבורסה והרישום כאמור היה לאחר מועד הבסיס, יחולו הוראות אלה:

(1) אם נרכש נייר הערך בתקופה שבין מועד הבסיס למועד הקובע – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס שבה נרכש, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

(2) אם נרכש נייר הערך עד מועד הבסיס – ערכו של נייר הערך בבורסה במועד הבסיס, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

"מועד הבסיס" – יום כ"ה בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991);

"המועד הקובע" – יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998);

"ערכו של נייר ערך", במועד פלוני – המחיר שנקבע למכירת נייר הערך בבורסה בתום המסחר במועד הפלוני, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקאות כאמור לפני המועד הפלוני, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר של נייר הערך;

"חבר בורסה" – כמשמעותו בתקנון הבורסה, ולגבי ניירות ערך הנסחרים מעל הדלפק בארה"ב – סוחר מורשה בניירות ערך כאמור לפי הדין בארה"ב;

"קרן מסויגת", "מנהל" ו"בעל יחידה" – כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

סעיף קטן 6(ח) מיום 1.1.2000

סעיף קטן 6(ט) מיום 1.1.2001

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 בעמ' 17 (ה"ח 3038)

(ח) (1) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו חדלו לחול עליו הוראות פרק זה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך לפי ערכו באותו מועד;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שהחל במועד שבו חדלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו עליה הכללים לפי סעיף 130א לפקודה.

(ט) (1) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו הוראות פרק זה, ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס האחרונה שבה לא חלו עליו ההוראות האמורות.

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי ניירות ערך שנרכשו על ידי הנישום קודם לרישומם למסחר בבורסה או על ידי שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שעד המועד שבו החלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו עליה הכללים לפי סעיף 130א לפקודה; לענין זה, "נייר ערך" – למעט מניות שבמכירתן חל סעיף 101(א) לפקודה, ובלבד שבשעת מכירתן בחר בעליהן לחזור מהבקשה כאמור באותו סעיף.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1863 מיום 4.8.2002 בעמ' 578 (ה"ח 3156)

תיקון מס' 16 (תיקון)

ס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 בעמ' 142 (ה"ח 15)

(א) בסעיף זה -

"אופציה" – נייר ערך שהנפיקה חברה, המעניק זכות לרכישת ניירות ערך בתקופה ובתנאים שקבעה החברה בעת הנפקתו, למעט נייר ערך הניתן להמרה;

"נייר ערך" – נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות נייר ערך חוץ כמשמעותו בפסקה (8) שבסעיף 5(א) להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, נייר ערך חוץ מאושר כהגדרתו בסעיף 5(ב) להיתר האמור ותעודת השתתפות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, והכל אם הם רשומים בפנקסים שנוהלו לגבי הכנסת הנישום, למעט איגרות חוב בידי מוסד כספי אשר ההשקעה בה ניתנת להפחתה מסכום הנכסים הנזילים שהוא חייב להחזיק כנגד חסכונות, על פי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל"א-1971, וכן למעט איגרת חוב שהונפקה כנגד פוליסה לביטוח חיים והמוחזקת בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"ט-1981;

"נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר וכן נייר ערך של חברה שחלק מניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה, לרבות עסקה עתידית ולרבות יחידת השתתפות בקרן נאמנות ויחידה כאמור במדינה מחוץ לישראל שאושרה בידי הרשות המוסמכת במדינה שבה הוצאה, ובלבד שהמדינה כאמור אושרה על ידי שר האוצר לענין זה;

"בורסה" –

(1) בורסה שאושרה לענין חוק להשקעות מאושרות בנאמנות, התשכ"א-1961;

(2) בורסה לניירות ערך שאושרה באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;

(3) מסחר מעל הדלפק בארה"ב בנייר ערך הכלול ברשימה שמפרסם ארגון הסוחרים בניירות ערך בארה"ב (NASDAQ).

"בורסה" – בורסה וכן שוק מוסדר, במדינות כפי שקבע שר האוצר;

"שוק מוסדר" – מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך או בעסקאות עתידיות על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

"עסקה עתידית" – התחייבות או זכות, למסור או לקבל בעתיד ניירות ערך, הפרשי ניירות ערך או מדד ניירות ערך וזאת בכמות, בסכום, במועד ובתנאים הנקובים בהתחייבות או בזכות, לפי הענין, וכן מכירה בחסר;

"רווח ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה התמורה מכל ניירות הערך שנמכרו וההכנסות מכל העסקאות העתידיות בשנת המס על מחירם המקורי המתואם;

"הפסד ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה מחירם המקורי המתואם של כל ניירות הערך שנמכרו בשנת המס על התמורה ממכירתם בתוספת הפסד מעסקה עתידית;

"תמורה" – כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה, לרבות סכום פדיון ורווחים שחילק מנהל קרן מסויגת מהקרן לבעל יחידה, ואשר מקורם בהכנסות שהיו פטורות ממס בידי הקרן, והכל כשהיא מתואמת מיום שנחשבה כשינוי חיובי ועד לתום שנת המס שבה בוצעה המכירה;

"תמורה" – כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, לרבות סכום פדיון ורווחים שחילק מנהל קרן נאמנות, והכל כשהיא מתואמת מהיום שנחשבה כשינוי חיובי או מהיום שבו נתקבלו הרווחים, לפי הענין, ועד תום שנת המס שבה בוצעה המכירה;

"מכירה" – כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה לרבות כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, לרבות חלוקת רווחים על ידי קרן נאמנות ולרבות פדיון וחלוקת רווחים על ידי מנהל קרן מסויגת מהקרן לבעל יחידה, ואשר מקורם בהכנסות שהיו פטורות ממס בידי הקרן;

"מכירה בחסר" – מכירת נייר ערך, הפרש ניירות ערך או מדד ניירות ערך, שאינו של המוכר.

"מחיר מקורי מתואם" – המחיר המקורי של נייר הערך כמשמעותו בחלק ה' לפקודה כשהוא מתואם מהמועד שנייר הערך נחשב כנכס קבוע או כשינוי שלילי לפי המוקדם, עד תום שנת המס שבה נמכר; ואולם לגבי נייר ערך כמפורט להלן, למעט לגבי נייר ערך שנרכש על ידי בעליו קודם שנרשם למסחר בבורסה והרישום כאמור היה לאחר מועד הבסיס, יחולו הוראות אלה:

(1) אם נרכש נייר הערך בתקופה שבין מועד הבסיס למועד הקובע – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס שבה נרכש, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

(2) אם נרכש נייר הערך עד מועד הבסיס – ערכו של נייר הערך בבורסה במועד הבסיס, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

"מועד הבסיס" – יום כ"ה בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991);

"המועד הקובע" – יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998);

"ערכו של נייר ערך", במועד פלוני – המחיר שנקבע למכירת נייר הערך בבורסה בתום המסחר במועד הפלוני, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקאות כאמור לפני המועד הפלוני, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר של נייר הערך;

"חבר בורסה" – כמשמעותו בתקנון הבורסה, ולגבי ניירות ערך הנסחרים מעל הדלפק בארה"ב – סוחר מורשה בניירות ערך כאמור לפי הדין בארה"ב;

"קרן מסויגת", "מנהל" ו"בעל יחידה" – כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

(ב) (בוטל).

(ב1) (בוטל).

(ג) (בוטל).

(ד) (בוטל).

(ה) במכירה או בקנייה של ניירות ערך מחוץ לבורסה, כאשר בין הצדדים קיימים יחסים מיוחדים, יחולו הוראות אלה:

(1) דווחה המכירה לבורסה, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שקדם ליום שבו נתקבל בבורסה הדיווח שחייבים בו על פי תקנון הבורסה, זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהיא בוצעה במועד אחר;

(2) לא דווחה המכירה לבורסה, או שהמכירה היתה בדרך העברה מחשבונו הפרטי של יחיד לעסקו או להיפך, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שבו נתקבלה ההוראה לביצוע ההעברה אצל חבר הבורסה; לא נתקבלה הוראה כאמור, רשאי פקיד השומה להתעלם מהמכירה או מהקניה;

(3) היתה התמורה בעד מכירת נייר ערך במהלך שנת המס נמוכה מ-90% מערכו של נייר הערך, יראו 90% מערכו של נייר הערך כתמורה, ואם הסכום שהוצא לרכישת נייר הערך במהלך שנת המס היה גבוה מערכו של נייר הערך, יראו את ערכו כאמור בעלות הקניה שלו.

(4) הפרש בין סכום העלות שנרשם בספרי העסק לבין עלות הקניה שנקבעה על פי סעיף קטן זה, בידי חברה שרכשה את ניירות הערך מחבר בה, יראוהו לענין הפקודה ולענין חוק זה, כדיבידנד ששולם לחבר.

(ו) (בוטל).

(ז) (1) (א) על אף האמור בכל דין, הכנסה שהיא רווח ריאלי מניירות ערך תיווסף להכנסתו של הנישום, ויחולו עליה שיעורי המס כאמור בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין; רווח ריאלי מניירות ערך יראוהו כהכנסה מעסק לענין סעיף 28 לפקודה;

(ב) (1) היה לנישום הפסד ריאלי מניירות ערך בשנת המס, יקוזז הפסד כאמור החל בשנת המס שלאחריה כנגד רווח ריאלי מניירות ערך בלבד, כשהוא מתואם מתום שנת המס שבה נוצר עד תום שנת המס שבה קוזז;

(2) על אף האמור בפסקת משנה (1), הפסד ריאלי מניירות ערך בידי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22, אשר הכנסה ממכירת ניירות הערך היתה בידו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה אילולא סעיף זה, יראוהו כהפסד מעסק, והוא יקוזז לפי סעיף 28 לפקודה;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מניות שנרשמו למסחר בבורסה לפני מועד הבסיס, אם ביקש בעל המניות שלא יחול בשעת מכירתם לראשונה לאחר הרישום פטור ממס על רווח ההון לפי סעיף 97(ג) לפקודה, ולא חזר בו.

(3) יחידה בקרן נאמנות פטורה או בקרן נאמנות מעורבת שלא נמכרה עד תום התקופה, תיחשב כנמכרת בתום התקופה ונרכשת מחדש ביום שלאחריו; לענין סעיף זה, "תום התקופה" - היום האחרון של שנת המס השניה שלאחר שנת המס שבה נרכשה היחידה, ולגבי מוסד כספי - היום האחרון של שנת המס שבו נרכשה היחידה.

(ח) (1) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו חדלו לחול עליו הוראות פרק זה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך לפי ערכו באותו מועד;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שהחל במועד שבו חדלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו עליה הכללים לפי סעיף 130א לפקודה.

(ט) (1) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו הוראות פרק זה ושאילו היה נמכר ביום שקדם לאותו מועד היה רווח ההון במכירתו פטור ממס, ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס האחרונה שבה לא חלו עליו ההוראות האמורות.

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי ניירות ערך שנרכשו על ידי הנישום קודם לרישומם למסחר בבורסה או על ידי שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שעד המועד שבו החלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו עליה הכללים לפי סעיף 130א לפקודה; לענין זה, "נייר ערך" – למעט מניות שבמכירתן חל סעיף 101(א) לפקודה, ובלבד שבשעת מכירתן בחר בעליהן לחזור מהבקשה כאמור באותו סעיף.

(3) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו הוראות חוק זה, הוראות לענין חישוב רווח ריאלי מניירות ערך, הפסד ריאלי מניירות ערך, קביעת יום רכישה ומחיר מקורי וכן הוראות בדבר שיעור המס.

(י) מסכום הפסד שנוצר במכירת נייר ערך יופחת סכום דיבידנד שהתקבל בשל נייר הערך הנמכר במשך 24 החודשים שקדמו למכירה, אך לא יותר מגובה ההפסד, למעט דיבידנד שהתקבל מחברה תושבת חוץ שחויב במס בשיעור של 25% לפחות.

(יא) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין זה קביעות כאמור בסעיף 105יד, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין נייר ערך שנמחק ממסחר בבורסה, בכלל זה הוראות לענין שיעורי המס, ה"מחיר המקורי" ו"יום הרכישה".

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 בעמ' 807 (ה"ח 186)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

ריווח או הפסד מניירות ערך נסחרים בבורסה

(א) בסעיף זה -

"אופציה" – (נמחקה);

"נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר וכן נייר ערך של חברה שחלק מניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה, לרבות עסקה עתידית ולרבות יחידת השתתפות בקרן נאמנות ויחידה כאמור במדינה מחוץ לישראל שאושרה בידי הרשות המוסמכת במדינה שבה הוצאה, ובלבד שהמדינה כאמור אושרה על ידי שר האוצר לענין זה;

"בורסה" – בורסה וכן שוק מוסדר, במדינות כפי שקבע שר האוצר;

"שוק מוסדר" – מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך או בעסקאות עתידיות על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

"עסקה עתידית" – התחייבות או זכות, למסור או לקבל בעתיד ניירות ערך, הפרשי ניירות ערך או מדד ניירות ערך וזאת בכמות, בסכום, במועד ובתנאים הנקובים בהתחייבות או בזכות, לפי הענין, וכן מכירה בחסר;

"רווח ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה התמורה מכל ניירות הערך שנמכרו וההכנסות מכל העסקאות העתידיות בשנת המס על מחירם המקורי המתואם;

"הפסד ריאלי מניירות ערך" – הסכום שבו עולה מחירם המקורי המתואם של כל ניירות הערך שנמכרו בשנת המס על התמורה ממכירתם בתוספת הפסד מעסקה עתידית;

"תמורה" – כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, לרבות סכום פדיון ורווחים שחילק מנהל קרן נאמנות, והכל כשהיא מתואמת מהיום שנחשבה כשינוי חיובי או מהיום שבו נתקבלו הרווחים, לפי הענין, ועד תום שנת המס שבה בוצעה המכירה;

"מכירה" –כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, לרבות חלוקת רווחים על ידי קרן נאמנות ולרבות פדיון וחלוקת רווחים על ידי מנהל קרן מסויגת מהקרן לבעל יחידה, ואשר מקורם בהכנסות שהיו פטורות ממס בידי הקרן;

"מכירה בחסר" – מכירת נייר ערך, הפרש ניירות ערך או מדד ניירות ערך, שאינו של המוכר.

"מחיר מקורי מתואם" – המחיר המקורי של נייר הערך כמשמעותו בחלק ה' לפקודה כשהוא מתואם מהמועד שנייר הערך נחשב כנכס קבוע או כשינוי שלילי לפי המוקדם, עד תום שנת המס שבה נמכר; ואולם לגבי נייר ערך כמפורט להלן, למעט לגבי נייר ערך שנרכש על ידי בעליו קודם שנרשם למסחר בבורסה והרישום כאמור היה לאחר מועד הבסיס, יחולו הוראות אלה:

(1) אם נרכש נייר הערך בתקופה שבין מועד הבסיס למועד הקובע – ערכו של נייר הערך בבורסה בתום שנת המס שבה נרכש, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

(2) אם נרכש נייר הערך עד מועד הבסיס – ערכו של נייר הערך בבורסה במועד הבסיס, כשהוא מתואם מאותו יום עד תום שנת המס שבה נמכר;

"מועד הבסיס" – יום כ"ה בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1991);

"המועד הקובע" – יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998);

"ערכו של נייר ערך", במועד פלוני – המחיר שנקבע למכירת נייר הערך בבורסה בתום המסחר במועד הפלוני, ואם לא בוצעו עסקאות באותם ניירות ערך בבורסה במועד האמור – בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקאות כאמור לפני המועד הפלוני, ובלבד שאם סבור פקיד השומה שהמחיר האמור הושפע, שלא בתום לב, מעסקאות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, רשאי הוא להתעלם מהשינוי במחיר הנובע מעסקאות אלה ולקבוע את המחיר של נייר הערך;

"חבר בורסה" – כמשמעותו בתקנון הבורסה, ולגבי ניירות ערך הנסחרים מעל הדלפק בארה"ב – סוחר מורשה בניירות ערך כאמור לפי הדין בארה"ב;

"קרן מסויגת", "מנהל" ו"בעל יחידה" – כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

(ב) (בוטל).

(ב1) (בוטל).

(ג) (בוטל).

(ד) (בוטל).

(ה) במכירה או בקנייה של ניירות ערך מחוץ לבורסה, כאשר בין הצדדים קיימים יחסים מיוחדים, יחולו הוראות אלה:

(1) דווחה המכירה לבורסה, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שקדם ליום שבו נתקבל בבורסה הדיווח שחייבים בו על פי תקנון הבורסה, זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהיא בוצעה במועד אחר;

(2) לא דווחה המכירה לבורסה, או שהמכירה היתה בדרך העברה מחשבונו הפרטי של יחיד לעסקו או להיפך, יהיה מועד המכירה או הקנייה, לפי הענין, היום שבו נתקבלה ההוראה לביצוע ההעברה אצל חבר הבורסה; לא נתקבלה הוראה כאמור, רשאי פקיד השומה להתעלם מהמכירה או מהקניה;

(3) היתה התמורה בעד מכירת נייר ערך במהלך שנת המס נמוכה מ-90% מערכו של נייר הערך, יראו 90% מערכו של נייר הערך כתמורה, ואם הסכום שהוצא לרכישת נייר הערך במהלך שנת המס היה גבוה מערכו של נייר הערך, יראו את ערכו כאמור בעלות הקניה שלו.

(4) הפרש בין סכום העלות שנרשם בספרי העסק לבין עלות הקניה שנקבעה על פי סעיף קטן זה, בידי חברה שרכשה את ניירות הערך מחבר בה, יראוהו לענין הפקודה ולענין חוק זה, כדיבידנד ששולם לחבר.

(ו) (בוטל).

(ז) (1) (א) על אף האמור בכל דין, הכנסה שהיא רווח ריאלי מניירות ערך תיווסף להכנסתו של הנישום, ויחולו עליה שיעורי המס כאמור בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין; רווח ריאלי מניירות ערך יראוהו כהכנסה מעסק לענין סעיף 28 לפקודה;

(ב) (1) היה לנישום הפסד ריאלי מניירות ערך בשנת המס, יקוזז הפסד כאמור החל בשנת המס שלאחריה כנגד רווח ריאלי מניירות ערך בלבד, כשהוא מתואם מתום שנת המס שבה נוצר עד תום שנת המס שבה קוזז;

(2) על אף האמור בפסקת משנה (1), הפסד ריאלי מניירות ערך בידי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22, אשר הכנסה ממכירת ניירות הערך היתה בידו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה אילולא סעיף זה, יראוהו כהפסד מעסק, והוא יקוזז לפי סעיף 28 לפקודה;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מניות שנרשמו למסחר בבורסה לפני מועד הבסיס, אם ביקש בעל המניות שלא יחול בשעת מכירתם לראשונה לאחר הרישום פטור ממס על רווח ההון לפי סעיף 97(ג) לפקודה, ולא חזר בו.

(3) יחידה בקרן נאמנות פטורה או בקרן נאמנות מעורבת שלא נמכרה עד תום התקופה, תיחשב כנמכרת בתום התקופה ונרכשת מחדש ביום שלאחריו; לענין סעיף זה, "תום התקופה" - היום האחרון של שנת המס השניה שלאחר שנת המס שבה נרכשה היחידה, ולגבי מוסד כספי - היום האחרון של שנת המס שבו נרכשה היחידה.

(ח) (בוטל).

(ט) (1) נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו הוראות פרק זה ושאילו היה נמכר ביום שקדם לאותו מועד היה רווח ההון במכירתו פטור ממס, ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס האחרונה שבה לא חלו עליו ההוראות האמורות.

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי ניירות ערך שנרכשו על ידי הנישום קודם לרישומם למסחר בבורסה או על ידי שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שעד המועד שבו החלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו עליה הכללים לפי סעיף 130א לפקודה; לענין זה, "נייר ערך" – למעט מניות שבמכירתן חל סעיף 101(א) לפקודה, ובלבד שבשעת מכירתן בחר בעליהן לחזור מהבקשה כאמור באותו סעיף.

(3) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול עליו הוראות חוק זה, הוראות לענין חישוב רווח ריאלי מניירות ערך, הפסד ריאלי מניירות ערך, קביעת יום רכישה ומחיר מקורי וכן הוראות בדבר שיעור המס.

(י) מסכום הפסד שנוצר במכירת נייר ערך יופחת סכום דיבידנד שהתקבל בשל נייר הערך הנמכר במשך 24 החודשים שקדמו למכירה, אך לא יותר מגובה ההפסד, למעט דיבידנד שהתקבל מחברה תושבת חוץ שחויב במס בשיעור של 25% לפחות.

(יא) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין זה קביעות כאמור בסעיף 105יד, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין נייר ערך שנמחק ממסחר בבורסה, בכלל זה הוראות לענין שיעורי המס, ה"מחיר המקורי" ו"יום הרכישה".

ניכוי או תוספת בשל אינפלציה

7[4].     (א)  בסעיף זה –

           "סיכום ההון" – סכום ההון כאמור בתוספת א' בתוספת סכום השינויים החיוביים כאמור בתוספת ג', ובניכוי סכום הנכסים הקבועים כאמור בתוספת ב' וסכום השינויים השליליים כאמור בתוספת ג';

           "הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת שהוראות פרק זה חלות בקביעתה, לפני כל אלה, ולמעט הכנסה חייבת שמקורה בחלוקת הכנסות לפי סעיף 62 לפקודה:

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(1)   ניכוי לפי סעיף זה שאינו יתרת ניכוי לפי סעיף זה המועברת משנת מס קודמת;

(2)   ניכוי מיוחד לפי סעיף 8;

(3)   יתרת ניכוי לשמירת ההון או יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(4)   ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 8) תשנ"ב-1992

           (ב)  כאשר סיכום ההון הוא סכום חיובי, ינוכה מההכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 70% מהכנסה החייבת; כללה ההכנסה החייבת הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, ייעשה הניכוי לפי הסדר החל מההכנסה שנקבע לגביה שיעור המס הגבוה ביותר, ובלבד שסכום הניכוי מכל אחד מסוגי ההכנסה לא יעלה על השיעור האמור ממנה; ואולם אם ההכנסה החייבת כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח, או לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, רשאי הנישום שלא לנכות את הניכוי לפי סעיף זה מההכנסות האמורות; יתרת הסכום שלא נוכה בשנת המס תנוכה מההכנסה בשנת המס הבאה, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הבאה; הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק.

           (ג)   הגבלת הניכוי מההכנסה החייבת כאמור בסעיף קטן (ב) לא תחול על הכנסה מפקדון שהופקד אצל החשב הכללי במשרד האוצר שלא בידי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22 וכן על הכנסה שהיא ריווח מניירות ערך כאמור בסעיף 6(ב) שמקורה מאיגרות חוב הנסחרות בבורסה כהגדרתה בסעיף 6, שהונפקו בידי המדינה או בערבותה, או מתעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות שהוצעו לציבור על פי תשקיף שבו התחייב המנפיק להשקיע לפחות 75% מנכסי הקרן באיגרות חוב כאמור וההתחייבות האמורה קויימה; השקעה של קרן כאמור בניירות ערך שחל עליהן הסדר לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסם בילקוט הפרסומים 2971 מיום ט"ז בחשון תשמ"ד (23 באוקטובר 1983), שנעשתה אחרי יום חתימת ההסכמים שבהסדר כאמור, יראוה כהשקעה באיגרות חוב כאמור.

           (ד)  כאשר סיכום ההון הוא סכום שלילי, יווסף להכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס ויראוהו כהכנסה מעסק; כללה ההכנסה החייבת מעסק הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, יווסף לכל אחד מסוגי ההכנסה חלק יחסי מסכום התוספת האמורה כיחס כל סוג הכנסה חייבת מעסק לכלל ההכנסה החייבת מעסק.

           (ה)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), הניכוי לפי סעיף קטן (ב) מהכנסה מעסק שהוא בניה של יחידות עבודה או התוספת להכנסה כאמור לפי סעיף קטן (ד) יהיו כמפורט להלן:

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(1)   הסכום המותר בניכוי בשנת המס לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לרבות ניכוי שלא נוכה בשנת המס הקודמת בשל הוראות סעיף קטן (ב) יוקטן באותו חלק מסכום הניכוי שהיה נזקף ליחידות עבודה או קרקע שהן מלאי עסקי שההכנסה ממכירתן לא דווחה בשנת המס אילו הניכוי היה הוצאות ריבית; הסכום שיוקטן כאמור יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס עד תום שנת המס שבה ההכנסה ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע האמורות דווחה לראשונה, וינוכה מההכנסה כפי שדווחה באותה שנת מס;

(2)   סכום התוספת האמורה בסעיף קטן (ד) יופחת מהוצאות הריבית לענין סעיף 18(ד) לפקודה, עד גובה הוצאות הריבית, ועל הסכום שבו עודף סכום התוספת על הוצאות הריבית כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (ד);

           לענין סעיף קטן זה, "יחידות עבודה" ו"הוצאות ריבית" – כהגדרתן בסעיף 18(ד) לפקודה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 250 (ה"ח 1774)

7. (א) בסעיף זה -

"סיכום ההון" -  סכום ההון כאמור בתוספת א' בתוספת סכום השינויים החיוביים כאמור בתוספת ג', ובניכוי סכום הנכסים הקבועים כאמור בתוספת ב' וסכום השינויים השליליים כאמור בתוספת ג';

"הכנסה חייבת" -  הכנסה חייבת שהוראות פרק זה חלות בקביעתה, לפני כל אלה, ולמעט הכנסה חייבת שמקורה בחלוקת הכנסות לפי סעיף 62 לפקודה:

(1) ניכוי לפי סעיף זה;

(1) ניכוי לפי סעיף זה שאינו יתרת ניכוי לפי סעיף זה המועברת משנת מס קודמת;

(2) ניכוי מיוחד לפי סעיף 8;

(3) יתרת ניכוי לשמירת ההון או יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(4) ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת.

(ב) כאשר סיכום ההון הוא סכום חיובי, ינוכה מההכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל ב-90% משיעור בשיעור עליית המדד בשנת המס, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על השיעורים המפורטים להלן מההכנסה החייבת:

(1) לגבי הכנסה חייבת של מוסד כספי כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) בהגדרת מוסד כספי בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 – 50%;

(2) לגבי הכנסה חייבת של נישום הפטור ממס מעסיקים לפי סעיף 2א(א) לחוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975 – 70%;

(3) לגבי הכנסה חייבת של נישום אחר – 60%;

70% מהכנסה החייבת; כללה ההכנסה החייבת הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, ייעשה הניכוי לפי הסדר החל מההכנסה שנקבע לגביה שיעור המס הגבוה ביותר, ובלבד שסכום הניכוי מכל אחד מסוגי ההכנסה לא יעלה על השיעורים האמורים ממנה; יתרת הסכום שלא נוכה בשנת המס תנוכה מההכנסה בשנת המס 1986, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 1986 השיעור האמור ממנה; ואולם אם ההכנסה החייבת כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח, רשאי הנישום שלא לנכות את הניכוי לפי סעיף זה מההכנסות האמורות; יתרת הסכום שלא נוכה בשנת המס תנוכה מההכנסה בשנת המס הבאה, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הבאה; הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק.

(ג) הגבלת הניכוי מההכנסה החייבת כאמור בסעיף קטן (ב) לא תחול על הכנסה מפקדון שהופקד אצל החשב הכללי במשרד האוצר שלא בידי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22 וכן על הכנסה שהיא ריווח מניירות ערך כאמור בסעיף 6(ב) שמקורה מאיגרות חוב הנסחרות בבורסה כהגדרתה בסעיף 6, שהונפקו בידי המדינה או בערבותה, או מתעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות שהוצעו לציבור על פי תשקיף שבו התחייב המנפיק להשקיע לפחות 75% מנכסי הקרן באיגרות חוב כאמור וההתחייבות האמורה קויימה; השקעה של קרן כאמור בניירות ערך שחל עליהן הסדר לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסם בילקוט הפרסומים 2971 מיום ט"ז בחשון תשמ"ד (23 באוקטובר 1983), שנעשתה אחרי יום חתימת ההסכמים שבהסדר כאמור, יראוה כהשקעה באיגרות חוב כאמור.

(ד) כאשר סיכום ההון הוא סכום שלילי, יווסף להכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס ויראוהו כהכנסה מעסק; כללה ההכנסה החייבת מעסק הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, יווסף לכל אחד מסוגי ההכנסה חלק יחסי מסכום התוספת האמורה כיחס כל סוג הכנסה חייבת מעסק לכלל ההכנסה החייבת מעסק.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), הניכוי לפי סעיף קטן (ב) מהכנסה מעסק שהוא בניה של יחידות עבודה או התוספת להכנסה כאמור לפי סעיף קטן (ד) יהיו כמפורט להלן:

(1) הסכום המותר בניכוי בשנת המס לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לרבות ניכוי שלא נוכה בשנת המס הקודמת בשל הוראות סעיף קטן (ב) יוקטן באותו חלק מסכום הניכוי שהיה נזקף ליחידות עבודה או קרקע שהיא שהן מלאי עסקי שההכנסה ממכירתן לא דווחה בשנת המס אילו הניכוי היה הוצאות ריבית; הסכום שיוקטן כאמור יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס עד תום שנת המס שבה ההכנסה ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע האמורות דווחה לראשונה, וינוכה מההכנסה כפי שדווחה באותה שנת מס;

(2) סכום התוספת האמורה בסעיף קטן (ד) יופחת מהוצאות הריבית לענין סעיף 18(ד) לפקודה, עד גובה הוצאות הריבית, ועל הסכום שבו עודף סכום התוספת על הוצאות הריבית כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (ד);

לענין סעיף קטן זה, "יחידות עבודה" ו"הוצאות ריבית" – כהגדרתן בסעיף 18(ד) לפקודה.

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 בעמ' 106 (ה"ח 2079)

(ב) כאשר סיכום ההון הוא סכום חיובי, ינוכה מההכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 70% מהכנסה החייבת; כללה ההכנסה החייבת הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, ייעשה הניכוי לפי הסדר החל מההכנסה שנקבע לגביה שיעור המס הגבוה ביותר, ובלבד שסכום הניכוי מכל אחד מסוגי ההכנסה לא יעלה על השיעור האמור ממנה; ואולם אם ההכנסה החייבת כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח, או לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, רשאי הנישום שלא לנכות את הניכוי לפי סעיף זה מההכנסות האמורות; יתרת הסכום שלא נוכה בשנת המס תנוכה מההכנסה בשנת המס הבאה, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הבאה; הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק.

ניכוי מיוחד

8.       (א)  יותר ניכוי מיוחד כמפורט להלן:

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 (הוראת שעה)  תשמ"ז-1986

(1)   היה שיעור עליית המדד בשנת המס בין 25% ל-50% – 2.5% מההכנסה החייבת;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 (הוראת שעה)  תשמ"ז-1986

(2)   עלה שיעור עליית המדד בשנת המס על 50% – ניכוי כאמור בפסקה (1) ו-2.5% נוספים מההכנסה החייבת לכל 100% נוספים של שיעור עליית המדד או חלק מהם.

           (ב)  כללה ההכנסה החייבת הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, ינוכה כנגד כל אחד מסוגי ההכנסה חלק יחסי מהניכוי האמור בסעיף קטן (א), כיחס אותה הכנסה לכלל ההכנסה החייבת.

           (ג)   בסעיף זה, "הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת שהוראות פרק זה חלות בקביעתה, לפני כל אלה, ולמעט הכנסה חייבת שמקורה בחלוקת הכנסה לפי סעיף 62 לפקודה:

(1)   ניכוי לפי סעיף זה;

(2)   יתרת ניכוי לשמירת ההון או יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(3)   ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת, למעט ניכוי לפי סעיף 7.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 251 (ה"ח 1774)

(א) יותר ניכוי מיוחד כמפורט להלן:

(1) היה שיעור עליית המדד בשנת המס בין 50% ל-150% - 5% מההכנסה החייבת;

(1) היה שיעור עליית המדד בשנת המס בין 25% ל-50% - 2.5% מההכנסה החייבת;

(2) עלה שיעור עליית המדד בשנת המס על 150% 50% - ניכוי כאמור בפסקה (1) ו-2.5% נוספים מההכנסה החייבת לכל 100% נוספים של שיעור עליית המדד או חלק מהם.

בשנת המס 1986

הוראת שעה תשמ"ז-1986

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 8 (ה"ח 1798)

(א) יותר ניכוי מיוחד כמפורט להלן:

(1) היה שיעור עליית המדד בשנת המס בין 25% מוכפל בשיעור התאמה ל-50% מוכפל בשיעור התאמה – 2.5% מההכנסה החייבת;

(2) עלה שיעור עליית המדד בשנת המס על 50% מוכפל בשיעור התאמה – ניכוי כאמור בפסקה (1) ו-2.5% נוספים מההכנסה החייבת לכל 100% נוספים של שיעור עליית המדד או חלק מהם מוכפל בשיעור התאמה.

הפסדים (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

9[5].     (א)  הפסדים משנים קודמות, הניתנים לקיזוז לפי הפקודה, וחלק ההפסדים הניתנים לקיזוז לפי סעיף 36 לחוק עידוד התעשיה, יתואמו בשנת המס לפי שיעור עליית המדד בשנת המס; ואולם הפסדים כאמור שקוזזו במהלך השנה כנגד ריווח הון או שבח מקרקעין שנוצרו באותה שנה, יתואמו לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס עד החודש שקדם לחודש שבו נוצר ריווח ההון או השבח.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יתואמו הפסדים מעסק בידי חבר-בני-אדם, שקוזזו עד תום שנת המס הקודמת כנגד הכנסה שאיננה חייבת במס חברות.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

           (ג)   במכירת נכס קבוע בר פחת שאינו רכב פרטי או בנין שחל עליו חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981, וכן במכירת נכס קבוע שהוא נייר ערך, יראו הפסד ריאלי כהפסד הון לענין סעיף 92 לפקודה; לענין זה, "הפסד ריאלי" – הסכום שבו נמוך ריווח ההון או השבח מהסכום המתקבל מצירופם של שני סכומים אלה:

(1)   יתרת המחיר המקורי של הנכס, למעט מחצית הוצאות ההחזקה שלא הותרו בניכוי ולמעט יתרת הוצאות השבחה, הכל כמשמעותן בחלק ה' לפקודה, כפול בשיעור עליית המדד מהיום שבו הנכס הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, ועד יום המכירה;

(2)   יתרת הוצאות כל השבחה כשהיא מוכפלת בשיעור עליית המדד מהיום שבו ההשבחה הובאה בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, עד יום המכירה;

מכירה שיש בה הפסד הון כאמור בסעיף 92 לפקודה יראוה, לענין זה, כמכירה בריווח הון ששיעורו הוא אפס.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 251 (ה"ח 1774)

תיאום הפסדים

9. (א) הפסדים משנים קודמות, הניתנים לקיזוז לפי הפקודה, וחלק ההפסדים הניתנים לקיזוז לפי סעיף 36 לחוק עידוד התעשיה, ואם היה חל על אלה או על אלה סעיף 7 לחוק המיסוי – כשהם מתואמים לפי אותו סעיף עד תחילת שנת המס, יתואמו בשנת המס לפי שיעור עליית המדד בשנת המס; ואולם הפסדים כאמור שקוזזו במהלך השנה כנגד ריווח הון או שבח מקרקעין שנוצרו באותה שנה, יתואמו לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס עד החודש שבו נוצר החודש שקדם לחודש שבו נוצר ריווח ההון או השבח.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יתואמו הפסדים מעסק בידי חבר-בני-אדם, שקוזזו עד תום שנת המס הקודמת כנגד הכנסה שאיננה חייבת במס חברות.

(ג) במכירת נכס קבוע בר פחת שאינו רכב פרטי או בנין שחל עליו חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981, יראו הפסד ריאלי כהפסד הון לענין סעיף 92 לפקודה; לענין זה, "הפסד ריאלי" – הסכום שבו נמוך ריווח ההון או השבח מהסכום המתקבל מצירופם של שני סכומים אלה:

(1) יתרת המחיר המקורי של הנכס, למעט מחצית הוצאות ההחזקה שלא הותרו בניכוי ולמעט יתרת הוצאות השבחה, הכל כמשמעותן בחלק ה' לפקודה, כפול בשיעור עליית המדד מהיום שבו הנכס הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, ועד יום המכירה;

(2) יתרת הוצאות כל השבחה כשהיא מוכפלת בשיעור עליית המדד מהיום שבו ההשבחה הובאה בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, עד יום המכירה;

מכירה שיש בה הפסד הון כאמור בסעיף 92 לפקודה יראוה, לענין זה, כמכירה בריווח הון ששיעורו הוא אפס.

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 בעמ' 807 (ה"ח 186)

(ג) במכירת נכס קבוע בר פחת שאינו רכב פרטי או בנין שחל עליו חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981, וכן במכירת נכס קבוע שהוא נייר ערך, יראו הפסד ריאלי כהפסד הון לענין סעיף 92 לפקודה; לענין זה, "הפסד ריאלי" – הסכום שבו נמוך ריווח ההון או השבח מהסכום המתקבל מצירופם של שני סכומים אלה:

ריבית בשל הון (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

10.    על אף האמור בכל דין, לא תותר בניכוי ריבית בשל פריט הון כאמור בתוספת א' או בתקנות לפי סעיף 33(ב), לרבות ריבית בשל פריטים המהווים שינוי חיובי כאמור בתוספת ג'.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 252 (ה"ח 1774)

10. על אף האמור בכל דין, לא תותר בניכוי ריבית בשל פריט הון כאמור בתוספת א' או בתקנות לפי סעיף 33(ב), לרבות ריבית בשל פריטים המהווים שינוי חיובי כאמור בתוספת ג'.

הוצאות ריבית לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה (תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

11[6].   (א)  הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה, יותרו בניכוי על אף האמור בסעיף 17 לפקודה, והוצאות ריבית כאמור שנזקפו לנכס קבוע על פי סעיף 18(ד) לפקודה יותרו בניכוי, ובלבד שסכום ריבית כלשהי שיותר בניכוי על פי סעיף קטן זה לא יעלה על כל סכום שהובא בחשבון בשל הנכס האמור כנכס קבוע או כשינוי שלילי, לפי הענין, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מתחילת שנת המס או מהיום שבו הובא בחשבון כאמור, לפי המאוחר, עד החודש שקדם לחודש שבו הנכס החל לשמש בייצור הכנסה או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

           (ב)  סכום הניכוי לפי סעיף קטן (א) לא יווסף למחיר המקורי של הנכס לצורך חישוב הפחת וחישוב ריווח ההון והשבח במכירת הנכס.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ג)   סעיף 17(1)(ב) לפקודה לא יחול אם הנישום קיבל ריבית או הפרשי הצמדה בשל מס יתר, כהגדרתו בתוספת א', שהובא בחשבון כנכס קבוע או כשינוי שלילי, לפי הענין.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 252 (ה"ח 1774)

11. (א) על אף האמור בסעיף 17 לפקודה, הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה, יותרו בניכוי, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על סכום הנכס הקבוע פחות ריבית שנזקפה לעלות הנכס, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מתחילת שנת המס או מהחודש שבו סכום ששולם בשל רכישתו היווה שינוי שלילי כהגדרתו בתוספת ג', לפי המאוחר, עד החודש שבו הנכס החל לשמש בייצור הכנסה או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

(א) הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה, יותרו בניכוי על אף האמור בסעיף 17 לפקודה, והוצאות ריבית כאמור שנזקפו לנכס קבוע על פי סעיף 18(ד) לפקודה יותרו בניכוי, ובלבד שסכום ריבית כלשהי שיותר בניכוי על פי סעיף קטן זה לא יעלה על כל סכום שהובא בחשבון בשל הנכס האמור כנכס קבוע או כשינוי שלילי, לפי הענין, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מתחילת שנת המס או מהיום שבו הובא בחשבון כאמור, לפי המאוחר, עד החודש שקדם לחודש שבו הנכס החל לשמש בייצור הכנסה או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

(ב) סכום הניכוי לפי סעיף קטן (א) לא יווסף למחיר המקורי של הנכס לצורך חישוב הפחת וחישוב ריווח ההון והשבח במכירת הנכס.

(ג) סעיף 17(1)(ב) לפקודה לא יחול אם הנישום קיבל ריבית או הפרשי הצמדה בשל מס יתר, כהגדרתו בתוספת א', שהובא בחשבון כנכס קבוע או כשינוי שלילי, לפי הענין.

מכירת נכס מוגן או נכס קבוע (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 4)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 5)  תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 9)  תשנ"ד-1994

12[7].   (א)  נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס שאינו נכס קבוע ושהיה נכס מוגן לפי חוק המיסוי, ושההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מההכנסה האמורה בשנת המס סכום השווה לסכום הנכס המוגן כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון, לפי הענין, עד תום שנת המס 1984, והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס (להלן – סכום ההפחתה); את סכום ההפחתה לא יראו כהכנסה; סכום ההפחתה החלקי, המתואם עד תום שנת המס 1993, יחוייב במס בשיעור של 10%; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה שהיא ריווח ממגרש שהוחלו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981, על הכנסה ממכירת בנין להשכרה שחלות לגביה הוראות סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ועל הכנסה ממכירת בנין או מגרש שחלות לגביה הוראות סעיף 85(ד) לפקודה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 9) תשנ"ד-1994

           (ב)  נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס קבוע שההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מהריווח ממכירת הנכס כאמור, סכום השווה לסכום הנכס הקבוע כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, או כפי שנקבע בתחילת שנת המס או כפי שנקבע לענין השינויים השליליים כאמור בתוספת ג', ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון או מתחילת שנת המס או מהיום שהובאו בחשבון כשינוי שלילי כאמור בתוספת ג', הכל לפי הענין, ועד חודש מכירת הנכס, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום הריווח ממכירת הנכס; סכום שהופחת כאמור לא יראוהו כהכנסה, והחלק היחסי של הסכום שהופחת, כשהוא מתואם עד תום שנת המס 1993, יחוייב במס בשיעור של 10% והמס ישולם תוך 30 ימים מהיום שבו נמכר הנכס או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר. את סכום המס שיש לשלם במהלך שנת המס יראו כמקדמה לפי סעיף 175 לפקודה ואותו חלק ממנו שלא שולם עד תום שנת המס יראו כחוב מס מתום שנת המס.

           (ג)   לענין סעיף זה, נכס – לרבות חלק מנכס.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 34(2) לחוק המיסוי, נישום שהיו לו בשנת המס הכנסה כאמור בסעיף קטן (א) ויתרת סכום מוסף כאמור בסעיף 34(2) לחוק המיסוי שלא קוזזה בשנת המס לפי הוראות הסעיף האמור, יקזז בשנת המס מהיתרה האמורה את סכום ההפחתה כאמור בסעיף קטן (א); עלה סכום ההפחתה על היתרה האמורה יופחת ההפרש מההכנסה כאמור בסעיף קטן (א); נותרה יתרת סכום מוסף לאחר הפעלת הוראות סעיף קטן זה יחולו עליה הוראות סעיף 34(2) לחוק המיסוי.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 252 (ה"ח 1774)

12. (א) נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס שאינו נכס קבוע ושהיה נכס מוגן לפי חוק המיסוי, ושההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מההכנסה החייבת יפחית מההכנסה האמורה בשנת המס סכום השווה לסכום הנכס המוגן כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון, לפי הענין, עד תום שנת המס 1984, והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד בשנת המס, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום ההכנסה החייבת; סכום שהופחת כאמור יחוייב במס בשיעור של 10% והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס (להלן – סכום ההפחתה); סכום ההפחתה יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה שהיא ריווח ממגרש שהוחלו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981.

(ב) נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס קבוע שההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מהריווח ממכירת הנכס כאמור, סכום השווה לסכום הנכס הקבוע כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, או כפי שנקבע בתחילת שנת המס או כפי שנקבע לענין השינויים השליליים כאמור בתוספת ג', ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון או מתחילת שנת המס או מהיום שהובאו בחשבון כשינוי שלילי כאמור בתוספת ג', הכל לפי הענין, ועד חודש מכירת הנכס, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום הריווח ממכירת הנכס; סכום שהופחת כאמור יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה והמס ישולם תוך 30 ימים מהיום שבו נמכר הנכס או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר. את סכום המס שיש לשלם במהלך שנת המס יראו כמקדמה לפי סעיף 175 לפקודה ואותו חלק ממנו שלא שולם עד תום שנת המס יראו כחוב מס מתום שנת המס.

(ג) לענין סעיף זה, נכס – לרבות חלק מנכס.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 34(2) לחוק המיסוי, נישום שהיו לו בשנת המס הכנסה כאמור בסעיף קטן (א) ויתרת סכום מוסף כאמור בסעיף 34(2) לחוק המיסוי שלא קוזזה בשנת המס לפי הוראות הסעיף האמור, יקזז בשנת המס מהיתרה האמורה את סכום ההפחתה כאמור בסעיף קטן (א); עלה סכום ההפחתה על היתרה האמורה יופחת ההפרש מההכנסה כאמור בסעיף קטן (א); נותרה יתרת סכום מוסף לאחר הפעלת הוראות סעיף קטן זה יחולו עליה הוראות סעיף 34(2) לחוק המיסוי.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 בעמ' 173 (ה"ח 1844)

(א) נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס שאינו נכס קבוע ושהיה נכס מוגן לפי חוק המיסוי, ושההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, יפחית מההכנסה האמורה בשנת המס סכום השווה לסכום הנכס המוגן כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון, לפי הענין, עד תום שנת המס 1984, והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס (להלן – סכום ההפחתה); סכום ההפחתה יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה שהיא ריווח ממגרש שהוחלו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 על הכנסה ממכירת בנין להשכרה שחלות לגביה הוראות סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ועל הכנסה ממכירת בנין או מגרש שחלות לגביה הוראות סעיף 85(ד) לפקודה.

מיום 26.7.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ט מס' 1281 מיום 26.7.1988 בעמ' 73 (ה"ח 1936)

(א) נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס שאינו נכס קבוע ושהיה נכס מוגן לפי חוק המיסוי, ושההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, יפחית רשאי להפחית מההכנסה האמורה בשנת המס סכום השווה לסכום הנכס המוגן כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון, לפי הענין, עד תום שנת המס 1984, והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס (להלן – סכום ההפחתה); סכום ההפחתה יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה שהיא ריווח ממגרש שהוחלו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א–1981 על הכנסה ממכירת בנין להשכרה שחלות לגביה הוראות סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, ועל הכנסה ממכירת בנין או מגרש שחלות לגביה הוראות סעיף 85(ד) לפקודה.

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 בעמ' 45 (ה"ח 2212)

(א) נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס שאינו נכס קבוע ושהיה נכס מוגן לפי חוק המיסוי, ושההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מההכנסה האמורה בשנת המס סכום השווה לסכום הנכס המוגן כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון, לפי הענין, עד תום שנת המס 1984, והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס (להלן – סכום ההפחתה); סכום ההפחתה יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה את סכום ההפחתה לא יראו כהכנסה; סכום ההפחתה החלקי, המתואם עד תום שנת המס 1993, יחוייב במס בשיעור של 10%; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה שהיא ריווח ממגרש שהוחלו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 על הכנסה ממכירת בנין להשכרה שחלות לגביה הוראות סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ועל הכנסה ממכירת בנין או מגרש שחלות לגביה הוראות סעיף 85(ד) לפקודה.

(ב) נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס קבוע שההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מהריווח ממכירת הנכס כאמור, סכום השווה לסכום הנכס הקבוע כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, או כפי שנקבע בתחילת שנת המס או כפי שנקבע לענין השינויים השליליים כאמור בתוספת ג', ובנכס בר פחת – סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון או מתחילת שנת המס או מהיום שהובאו בחשבון כשינוי שלילי כאמור בתוספת ג', הכל לפי הענין, ועד חודש מכירת הנכס, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום הריווח ממכירת הנכס; סכום שהופחת כאמור יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה סכום שהופחת כאמור לא יראוהו כהכנסה, והחלק היחסי של הסכום שהופחת, כשהוא מתואם עד תום שנת המס 1993, יחוייב במס בשיעור של 10% והמס ישולם תוך 30 ימים מהיום שבו נמכר הנכס או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר. את סכום המס שיש לשלם במהלך שנת המס יראו כמקדמה לפי סעיף 175 לפקודה ואותו חלק ממנו שלא שולם עד תום שנת המס יראו כחוב מס מתום שנת המס.

דין שותפות המנהלת פנקסים בשיטה הכפולה

13.    בקביעת הכנסתה של שותפות יחולו הוראות פרק זה בכפוף להוראות אלה:

(1)  לכל אחד מהשותפים שהשקעתו בשותפות רשומה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שהוראות פרק ב' חלות בקביעתה ייוחס חלק מההכנסה, לפני הניכוי או התוספת לפי סעיף 7 והניכוי המיוחד לפי סעיף 8, לפי החלק שהוא זכאי לו בהכנסת השותפות לפי סעיף 63 לפקודה;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)  יתרת ההכנסה או ההפסד שלא יוחסו לפי פסקה (1) ייוחסו לכל אחד מהשותפים שפסקה (1) לא חלה עליו, לפי החלק שהוא זכאי לו ביתרת ההכנסה כאמור; על הכנסה או הפסד שיוחסו לשותף כאמור יחולו יתר הוראות פרק ב' שלא הוחלו לפי פסקה (1); לענין סעיף 7(א) סיכום ההון של שותף כאמור יהא חלק יחסי מסיכום ההון של השותפים כאמור בשותפות, כיחס חלקו של השותף ביתרת ההכנסה או ההפסד כאמור;

(3)  הוראות סעיף זה לא יחולו בקביעת הכנסתה של אגודה שיתופית חקלאית שביקשה להחיל עליה את הוראות סעיף 62 לפקודה, ודינה לענין חוק זה יהא כדין חברה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

החלפת פסקה 13(2)

הנוסח הקודם:

(2) יתרת הכנסה שלא יוחסה על פי פסקה (1) ינוכה ממנה או יווסף לה, לפי הענין, סכום על פי סעיף 7, וינוכה ניכוי מיוחד על פי סעיף 8, והתוצאה תיוחס לכל אחד מהשותפים שפסקה (1) אינה חלה עליו לפי החלק שהוא זכאי לו ביתרת ההכנסה כאמור; יתרת הסכום שלא נוכה בשנת המס לפי סעיף 7(ב) תיוחס לכל אחד מהשותפים כאמור לפי היחס האמור, והסכום שייוחס ינוכה מהכנסתם בשנת המס 1986, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 1986;

דין חבר-בני-אדם בפירוק

14.    בחבר-בני-אדם שפירוקו הסתיים בשנת המס יחולו הוראות אלה:

(1)  יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי שלא קוזזה בשנת המס, תיווסף להכנסה בשנת המס;

(2)  לענין חישוב ריווח הון שחבר חייב בו לפי סעיף 93 לפקודה, יופחת מהתמורה לפי הסעיף האמור סכום השווה לחלק יחסי מסכום הניכוי בשל אינפלציה שלא נוכה בשנת המס מההכנסה של חבר-בני-אדם בשל הוראות סעיף 7(ב) או (ה) וחלק יחסי מסכום יתרת ניכוי לשמירת ההון לפי סעיף 34 לחוק המיסוי שלא נוכה כאמור, הכל לפי חלקו של החבר בזכות לקבלת הנכסים בפירוק.

פרק ג': הכנסה שלגביה אין חובת ניהול פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה

תחולת פרק ג' (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

15.    הוראות פרק זה יחולו בקביעת ההכנסה של יחיד או של שותפות, שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

15. הוראות פרק זה יחולו בקביעת ההכנסה בשנת המס 1985 של יחיד או של שותפות, שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

ניכוי בשל מלאי

16.    (א)  יותר ניכוי מההכנסה לפי הנמוך מבין אלה:

(1)   30% מההכנסה החייבת מעסק;

(2)   סכום המלאי הממוצע כשהוא מוכפל ב-50% משיעור עליית המדד מתחילת שנת המס עד תום התקופה שבה היתה לנישום הכנסה חייבת מעסק, כפי שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ב)  הניכוי לפי סעיף זה לא יינתן בשל עסק שבשלושת החדשים האחרונים של שנת המס הקודמת לא היה בו מלאי.

           (ג)   בסעיף זה –

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           "המלאי הממוצע" – מחצית ערך המלאי בתום שנת המס בתוספת מחצית ערך המלאי בתום שנת המס הקודמת, והכל כפי שנקבע לענין מס הכנסה; ואולם אם היחס בין המלאי הממוצע לעלות המכירות בשנת המס גדול מהיחס האמור בשנת המס שקדמה בשנתיים לשנת המס שמדובר בה, יהא המלאי הממוצע הסכום המתקבל מהכפלת היחס האמור בשנת המס שקדמה בשנתיים, בעלות המכירות בשנת המס; לא היה לנישום מלאי בשנת המס שקדמה בשנתיים, תיקרא הגדרה זו כאילו במקום "שקדמה בשנתיים" נאמר "הקודמת";

           "הכנסה חייבת" – לפני כל אלה:

(1)   ניכוי הוצאות ריבית לפי הוראות סעיף 17(א)(2);

(2)   הניכוי על פי סעיף זה;

(3)   הוספת יתרת הסכום המוסף או ניכוי יתרת הניכוי לשמירת ההון, לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(4)   ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

(ב) הניכוי לפי סעיף זה לא יינתן בשל עסק שבשנת המס 1984 עד יום 31 בדצמבר 1984 לא היה בו מלאי.

(ב) הניכוי לפי סעיף זה לא יינתן בשל עסק שבשלושת החדשים האחרונים של שנת המס הקודמת לא היה בו מלאי.

(ג) בסעיף זה –

"המלאי הממוצע" – מחצית ערך המלאי בתום שנת המס 1985, בתוספת מחצית ערך המלאי בתום שנת המס 1984, והכל כפי שנקבע לענין מס הכנסה; ואולם אם היחס בין המלאי הממוצע לעלות המכירות בשנת המס 1985 גדול מהיחס האמור בשנת המס 1983, יהא המלאי הממוצע הסכום המתקבל מהמכפלת היחס האמור בשנת המס 1983 בעלות המכירות בשנת המס 1985; לא היה לנישום מלאי בשנת המס 1983, תיקרא הגדרה זו כאילו במקום 1983 נאמר 1984;

"המלאי הממוצע" – מחצית ערך המלאי בתום שנת המס בתוספת מחצית ערך המלאי בתום שנת המס הקודמת, והכל כפי שנקבע לענין מס הכנסה; ואולם אם היחס בין המלאי הממוצע לעלות המכירות בשנת המס גדול מהיחס האמור בשנת המס שקדמה בשנתיים לשנת המס שמדובר בה, יהא המלאי הממוצע הסכום המתקבל מהכפלת היחס האמור בשנת המס שקדמה בשנתיים, בעלות המכירות בשנת המס; לא היה לנישום מלאי בשנת המס שקדמה בשנתיים, תיקרא הגדרה זו כאילו במקום "שקדמה בשנתיים" נאמר "הקודמת";

"הכנסה חייבת" – לפני כל אלה:

(1) ניכוי הוצאות ריבית לפי הוראות סעיף 17(א)(2);

(2) הניכוי על פי סעיף זה;

(3) הוספת יתרת הסכום המוסף או ניכוי יתרת הניכוי לשמירת ההון, לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(4) ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת.

הגבלת ניכוי הוצאות רבית

17.    (א)  הוצאות ריבית המותרות בניכוי על פי סעיף 17 לפקודה לא יותרו בניכוי אלא בשיעורים ועל פי כללים אלה:

(תיקון מס' 2)  תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

(1)   80% מהוצאות הריבית שהוצאו בשל רכישתם של נכסים קבועים;

(2)   הוצאות הריבית שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הוצאו בשל מימון הוצאות שוטפות או מימון רכישת מלאי, בסכום העולה על סכום הניכוי לפי סעיף 16.

(תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

(3)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את השיעור הקבוע בפסקה (1), בהתאם לשינוי במדד.

           (ב)  הוצאות הריבית שלא הותרו בניכוי בשל הוראות סעיף קטן (א) לא יווספו למחיר המקורי של הנכס לצורך חישוב הפחת וחישוב ריווח ההון והשבח במכירת הנכס.

בשנת המס 1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 בעמ' 98 (ה"ח 1828)

(א) הוצאות ריבית המותרות בניכוי על פי סעיף 17 לפקודה לא יותרו בניכוי אלא בשיעורים ועל פי כללים אלה:

(1) 20% 30% מהוצאות הריבית שהוצאו בשל רכישתם של נכסים קבועים;

(2) הוצאות הריבית שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הוצאו בשל מימון הוצאות שוטפות או מימון רכישת מלאי, בסכום העולה על סכום הניכוי לפי סעיף 16.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1863 מיום 4.8.2002 בעמ' 578 (ה"ח 3156)

(א) הוצאות ריבית המותרות בניכוי על פי סעיף 17 לפקודה לא יותרו בניכוי אלא בשיעורים ועל פי כללים אלה:

(1) 20% 80% מהוצאות הריבית שהוצאו בשל רכישתם של נכסים קבועים;

(2) הוצאות הריבית שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי הוצאו בשל מימון הוצאות שוטפות או מימון רכישת מלאי, בסכום העולה על סכום הניכוי לפי סעיף 16.

(3) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את השיעור הקבוע בפסקה (1), בהתאם לשינוי במדד.

ניכוי נוסף בשל פחת (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

18[8].   (א)  יותר ניכוי נוסף בשל פחת שהנישום זכאי לו לגבי נכס קבוע בסכומים שלהלן:

(1)   לגבי נכס שלגביו היה זכאי לניכוי בשל פחת לפי סעיף 4 או 15 לחוק המיסוי – סכום הפחת כשהוא מתואם מהחודש שבו החל השימוש בנכס בייצור הכנסה, אך לא לפני תחילת שנת המס 1982, ועד תום שנת המס הקודמת, והסכום המתקבל יתואם לפי מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס, והכל בניכוי סכום הפחת;

(2)   לגבי נכס שאינו כלול בפסקה (1), שנרכש לפני תחילת שנת המס – סכום הפחת כשהוא מתואם מהחודש שבו רכש את הנכס אך לא לפני תחילת שנת המס 1985, ועד תום שנת המס הקודמת, והסכום המתקבל יתואם לפי מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס, והכל בניכוי סכום הפחת;

(3)   לגבי נכס שנרכש בשנת המס – סכום הפחת כשהוא מוכפל במחצית משיעור עליית המדד מהחודש שבו רכש את הנכס ועד תום שנת המס.

           (ב)  ניכוי נוסף בשל פחת לפי סעיף זה, יותר בכפוף להוראות סעיף 3(ג) עד (ה).

           (ג)   על אף האמור בסעיף זה, לגבי מטע ונכסים קבועים, המשמשים בייצור הכנסה ממטע, יותר ניכוי נוסף בשל פחת בדרך שתיקבע בתקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

18. יותר ניכוי נוסף בשל פחת כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה) של סעיף 3 ובכפוף להורואותיהם, ואולם לענין זה –

(1) בסעיף 3(ב) רישה, יראו כאילו המלים "למעט בנין" נמחקו;

(2) בסעיף 3(ב)(1), במקום הסיפה המתחילה במלים "לסכום הפחת כשהוא" קרי "לסכום הפחת כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו היה זכאי לניכוי בשל פחת לפי סעיפים 4 או 15 לחוק המיסוי אך לא לפני תחילת שנת מס 1982, עד תחילת שנת המס, והסכום המתקבל יתואם לפי מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס;

(3) בסעיף 3(ב)(2), במקום הסיפה המתחילה במילים "וכשסכום הפחת" קרי "כשסכום הפחת מוכפל במחצית משיעור עליית המדד מתחילת שנת המס או מהחודש שבו נרכש הנכס בשנת המס, לפי המאוחר, עד תום שנת המס.

פרק ד': הוראות שונות

דין חברה כחברה תעשייתית

19.    חברה שאילולא הוראות חוק זה היתה בגדר חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה תמשיך להיחשב כחברה תעשייתית, וחברה כאמור בסעיף 49 לחוק עידוד התעשיה שאילולא הוראות חוק זה היתה זכאית להטבות על פי חוק עידוד התעשיה תמשיך להיות זכאית להטבות על פיו.

דין מי שפנקסיו אינם קבילים (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

20[9].   (א)  בקביעת הכנסה לשנת המס, שפקיד השומה קבע כי הפנקסים שנוהלו לגביה הינם בלתי קבילים, או כי חלה חובה לנהל לגביה פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה והם לא נוהלו כאמור, יחולו בנוסף להוראות כל דין אחר הוראות אלה:

(1)   ריווח הון שנוצר בשנת המס יהיה כולו ריווח הון ריאלי;

(2)   כשחלה לגביה חובת ניהול פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה יופעלו הוראות פרק ב', ובלבד שלא יותרו בניכוי ניכוי בשל פחת על פי סעיף 3, ניכוי בשל אינפלציה על פי סעיף 7 וניכוי מיוחד על פי סעיף 8, לא יתואמו הפסדים לפי סעיף 9, ותיווסף תוספת בשל אינפלציה לפי סעיף 7 לפי מיטב שפיטתו של פקיד השומה;

(3)   כשלא חלה לגביה חובת ניהול פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה לא יחולו הוראות פרק ג' ולא יותרו הוצאות ריבית לפי סעיף 17 לפקודה.

           (ב)  על החלטת פקיד השומה כי הפנקסים אינם קבילים או כי הפנקסים לא נוהלו בשיטת החשבונאות הכפולה ניתן לערור או לערער לפי סעיף 130 לפקודה, או לערער לפי סעיף 145ב לפקודה, הכל לפי הענין.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

(א) בקביעת הכנסה לשנת המס 1985, שפקיד השומה קבע כי הפנקסים שנוהלו לגביה הינם בלתי קבילים, או כי חלה חובה לנהל לגביה פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה והם לא נוהלו כאמור, יחולו בנוסף להוראות כל דין אחר הוראות אלה:

הפחתות על פי המוצהר

21.    על אף האמור בכל דין, הסכומים שיש להפחיתם מההכנסה על פי חוק זה לא יעלו על המוצהר לגביהם בדו"ח על פי סעיף 131 לפקודה, לרבות דו"ח שתיקן הנישום ביוזמתו, בטרם החלו הליכי שומה שאינה שומה עצמית, אלא אם כן שוכנע פקיד השומה שנפלה בו טעות והתיר לנישום לתקנו.

הוראות מיוחדות לגבי מוסד כספי (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

22.    (א)  הכנסה ממילווה חובה שנצברה בתקופת תחולתו של חוק זה בידי מוסד כספי, תהא פטורה ממס.

           (ב)  לענין קביעת הכנסה חייבת של מוסד כספי, ייקרא חוק זה כאילו במקום הגדרת "מדד של חודש" פלוני שבסעיף 1(6), נאמר "מדד של חודש פלוני – המדד המתפרסם באותו חודש".

           (ג)   בסעיף זה, "מוסד כספי" –

(1)   כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

(2)   מי שההכנסה מריבית בידיו היא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה ועיקר הכנסתו היא הכנסה כאמור.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

(א) הכנסה ממילווה חובה שנצברה בתקופת תחולתו של חוק זה בידי מוסד כספי, תהא פטורה ממס, גם אם פדיון המילווה הוא לאחר שנת המס 1985.

סייגים לתחולת חוקים אחרים

23.    בתקופת תחולתו של חוק זה –

(1)  הוראות סעיף 90 לפקודה וסעיף 48 לחוק מס שבח לא יחולו;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)  הוראות סעיפים 2(א) ו-4א לחוק עידוד התעשיה וסעיף 53טו(ב)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 לא יחולו;

(3)  הוראות סעיף 19 לפקודה לא יחולו –

(א)   בקביעת הכנסה שחלות עליה הוראות חוק זה;

(ב)   בקביעת הכנסתו של יהלומן יחיד מעסקו ביהלומים שהפנקסים לגביו נוהלו במטבע חוץ, בשל מילוות מועדפים שהיו לו ביום 31 במרס 1982 או שרכש לאחר מכן בכספי התמורה שנתקבלה מאלה:

(1)    מכירת מילוות כאמור;

(2)    מכירת נכסים שקיבל בירושה או במתנה;

(3)    מכירת נכסים שהיו לו לפני יום 1 באפריל 1982, למעט מילוות מועדפים ונכסים ששימשו בהשגת הכנסתו מעסקו האמור;

והכל בתנאי שתוך 90 ימים מיום פרסום חוק זה המציא לפקיד השומה דו"ח המפרט את המילוות המועדפים שהיו לו ביום 31 במרס 1985.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

(2) הוראות סעיפים 2(א) ו-4א לחוק עידוד התעשיה וסעיף 53טו(ב)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 לא יחולו;

תחולת הוראות הפקודה

24.    יראו חוק זה כאילו היה חלק מהפקודה, והוראות הפקודה יחולו לפי הענין ובשינויים המחוייבים על פי חוק זה.

דו"ח תיאום אינפלציוני

25[10]. (א)  נישום שחל עליו חוק זה, יגיש יחד עם הדו"ח שהוא חייב בהגשתו על פי סעיף 131 לפקודה דו"ח תיאום אינפלציוני בטופס שיקבע הנציב, כשהדו"ח מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 – אם הוא חייב להגיש דו"ח התאמה מאושר לענין הפקודה, ואם אינו חייב כאמור והוא הסתייע באדם שחל עליו סעיף 143 לפקודה – כשהוא מאושר בידי מי שסייע לו, והכל בנוסח שיקבע הנציב.

           (ב)  נישום החייב כאמור בהגשת דו"ח תיאום אינפלציוני ולא הגישו, יראוהו כאילו לא הגיש דו"ח על פי סעיף 131 לפקודה.

סמכות לקביעת מקדמות ושינוין (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

26.    שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר דרכי קביעת המקדמות או שינוין, כמתחייב מהוראות חוק זה, לרבות דרך השגה עליהן וכל דבר המתחייב מהשגה כאמור, דרך כלל או לגבי סוגי נישומים.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 253 (ה"ח 1774)

26. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר דרכי קביעת המקדמות לשנת המס 1985 או שינוין, כמתחייב מהוראות חוק זה, לרבות דרך השגה עליהן וכל דבר המתחייב מהשגה כאמור, דרך כלל או לגבי סוגי נישומים.

אי תחולה על נישומים מסויימים

27[11]. (א)  הוראות חוק זה, למעט סעיף 23(3)(ב), לא יחולו בקביעת הכנסתו של יהלומן מעסקו ביהלומים שלגביו בחר לנהל פנקסי חשבונות במטבע חוץ.

           (ב)  הוראות חוק זה לא יחולו בקביעת הכנסות אלה:

(1)   הכנסה של חברה בהשקעת חוץ כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן – חברה בהשקעת חוץ), שבחרה בהטבות לפי פרק שביעי 3 לאותו חוק;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)   הכנסה של שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שלגביה נוהלו בשנת המס פנקסי חשבונות במטבע חוץ בהתאם לכללים שקבע שר האוצר לפי סעיף 130א לפקודה, והכל אם ביקשו, עד יום כ"ו באב תשמ"ו (31 באוגוסט 1986) או תוך 30 ימים מתחילת שנת המס, לפי המאוחר, שלא יחולו על הכנסתן הוראות חוק זה;

(3)   הכנסה של חבר-בני-אדם שסעיף 9(2) לפקודה חל עליו;

(4)   הכנסה של אגודה שיתופית ממכירת מים, ובלבד שההכנסה פטורה ממס;

(5)   הכנסה של קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961.

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (ג)   הוראות חוק זה לא יחולו על נישומים כמפורט להלן שלא תבעו בשנת המס ניכוי הוצאות ריבית, אלא אם כן הודיעו בכתב לפקיד השומה, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, שבחרו כי יחולו עליהם הוראות חוק זה:

(1)     (תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998 (תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

(2)       נישום שאין לו הכנסה מעסק;

(תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998 (תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

(2)   חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, החייבת לנהל את פנקסי חשבונותיה לפי תוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973;

(תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998

(3)   יחיד או שותפות שכל שותפיה במשך כל שנת המס הם יחידים, ובלבד שאינם חייבים לנהל את פנקסיהם לפי השיטה הכפולה;

(תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

(4)   (נמחקה).

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 254 (ה"ח 1774)

(ב) הוראות חוק זה לא יחולו בקביעת הכנסות אלה:

(1) הכנסה של חברה בהשקעת חוץ כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן – חברה בהשקעת חוץ), שבחרה בהטבות לפי פרק שביעי 3 לאותו חוק;

(2) הכנסה של שותפות, שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם בשותפות וכל ההלוואות שנתנו לשותפות הם במטבע חוץ והנציב אישר אותה לענין סעיף 130א לפקודה והכנסה של חברה בהשקעת חוץ, שלגביהן נוהלו פנקסי חשבונות במטבע חוץ בשנת המס 1985 בהתאם לכללים שקבע שר האוצר לפי סעיף 130א לפקודה, והכל אם השותפות או החברה ביקשו שלא יחולו על הכנסתן הוראות חוק זה תוך 30 ימים מיום פרסום הכללים;

(2) הכנסה של שותפות או חברה כאמור בסעיף 130א(ג) לפקודה, שלגביה נוהלו בשנת המס פנקסי חשבונות במטבע חוץ בהתאם לכללים שקבע שר האוצר לפי סעיף 130א לפקודה, והכל אם ביקשו, עד יום כ"ו באב תשמ"ו (31 באוגוסט 1986) או תוך 30 ימים מתחילת שנת המס, לפי המאוחר, שלא יחולו על הכנסתן הוראות חוק זה;

(3) הכנסה של חבר-בני-אדם שסעיף 9(2) לפקודה חל עליו;

(4) הכנסה של אגודה שיתופית ממכירת מים, ובלבד שההכנסה פטורה ממס;

(5) הכנסה של קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961.

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על נישומים כמפורט להלן שלא תבעו בשנת המס 1985 ניכוי הוצאות ריבית, אלא אם כן הודיעו בכתב לפקיד השומה, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, שבחרו כי יחולו עליהם הוראות חוק זה:

(1) נישום שאין לו הכנסה מעסק;

(2) חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, החייבת לנהל את פנקסי חשבונותיה לפי תוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973;

(3) יחיד או שותפות שאינם חייבים לנהל את פנקסיהם בשיטה הכפולה.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 בעמ' 13 (ה"ח 2736)

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על נישומים כמפורט להלן שלא תבעו בשנת המס ניכוי הוצאות ריבית, אלא אם כן הודיעו בכתב לפקיד השומה, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, שבחרו כי יחולו עליהם הוראות חוק זה:

(1) נישום שאין לו הכנסה מעסק;

(2) חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, החייבת לנהל את פנקסי חשבונותיה לפי תוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973;

(3) יחיד או שותפות שאינם חייבים לנהל את פנקסיהם בשיטה הכפולה.

(1) נישום שאין לו הכנסה מעסק ושלא היו בידיו בשנת המס ניירות ערך;

(2) חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, החייבת לנהל את פנקסי חשבונותיה לפי תוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, ושלא היו בידה בשנת המס ניירות ערך;

(3) יחיד או שותפות שכל שותפיה במשך כל שנת המס הם יחידים, ובלבד שאינם חייבים לנהל את פנקסיהם לפי השיטה הכפולה;

(4) חברה שכל בעלי מניותיה במשך כל שנת המס הם יחידים, ואין לה הכנסה מעסק;

לענין זה, "נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 6(א).

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 בעמ' 807 (ה"ח 186)

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על נישומים כמפורט להלן שלא תבעו בשנת המס ניכוי הוצאות ריבית, אלא אם כן הודיעו בכתב לפקיד השומה, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, שבחרו כי יחולו עליהם הוראות חוק זה:

(1) נישום שאין לו הכנסה מעסק ושלא היו בידיו בשנת המס ניירות ערך;

(2) חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, החייבת לנהל את פנקסי חשבונותיה לפי תוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973 ושלא היו בידה בשנת המס ניירות ערך;

(3) יחיד או שותפות שכל שותפיה במשך כל שנת המס הם יחידים, ובלבד שאינם חייבים לנהל את פנקסיהם לפי השיטה הכפולה;

(4) חברה שכל בעלי מניותיה במשך כל שנת המס הם יחידים, ואין לה הכנסה מעסק;

לענין זה, "נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 6(א).

דין חברה שבחרה בעבר או בשנת המס בהטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

27א.   (א)  חברה שבשנת המס תבעה הטבות לפי סעיף 53יז לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (בסעיף זה – חוק עידוד השקעות הון), תפחית מסכום הניכוי על פי החוק האמור סכום השווה לסכומי השקעותיה בשותפויות ובניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה כהגדרתה בסעיף 6, לרבות תשלומים על חשבון ניירות ערך כאמור שבתוספת א' הוגדרו כהון אצל מקבל התשלומים, ושאינם מופחתים מהונה העצמי, הכל כפי שעולה מספרי העסק, כאשר כל אחד מסכומי השקעותיה האמורות מוכפל בשיעור עליית המדד מחודש ההשקעה או מתחילת שנת המס, לפי המאוחר, עד החודש שבו מומשה ההשקעה או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

           (ב)  חברה שבחרה שהוראות חוק זה יחולו בקביעת הכנסתה, למרות שהיתה זכאית, במועד שבחרה כאמור, להטבות לפי פרק שביעי 3 לחוק עידוד השקעות הון, יחולו עליה הוראות אלה:

(1)   היא לא תוכל לחזור בה מבחירתה כאמור;

(2)   אם היתה לה בתום שנת המס האחרונה, לפני שויתרה על ההטבות כאמור, יתרת הפרשה שלילית לייצוב ההון לפי סעיף 53י(ב) לחוק עידוד השקעות הון, יווסף להכנסתה מעסק בשנת המס הראשונה לאחר שבחרה כאמור, סכום היתרה האמורה כשהוא מתואם מתחילת שנת המס עד סופה;

(3)   יווסף להכנסתה מעסק סכום לתיאום שיעור הפרעון של הלוואות לזמן ארוך, כהגדרתו בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות הון, בשל שיעורי הפרעון של הלוואות לזמן ארוך בשנת המס שבה יש לפרען; הוראות פסקה זו יחולו על הלוואות שנתקבלו לפני שוויתרה החברה על ההטבות לפי החוק האמור;

(4)   על אף האמור בסעיף 3(ב), חברה שלא תבעה בשנת מס כלשהי הטבות חלופות כמשמעותן בחוק עידוד השקעות הון, תהא זכאית, לגבי נכסים קבועים שרכשה לפני שויתרה על ההטבות לפי החוק האמור, לניכוי נוסף בשל פחת בסכום השווה לסכום הפחת שהיא זכאית לו לגבי הנכס כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מיום רכישת הנכס אך לא לפני תחילת שנת מס 1982, ועד תום שנת המס; הניכוי הנוסף בשל פחת לפי סעיף זה יינתן במקום הניכוי לפי סעיף 3.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 254 (ה"ח 1774)

הוספת סעיף 27א

שותפות או יחיד שניהלו פנקסים בשיטה הכפולה (תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

28[12]. יחיד או שותפות שניהלו לגבי הכנסתם פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה ואינם חייבים לעשות כן, יחולו עליהם הוראות פרק ג', זולת אם הודיעו לפקיד השומה, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, שבחרו כי יחולו עליהם הוראות פרק ב'; הודיעו כאמור – יחולו עליהם, במקום הוראות פרק ג', הוראות פרק ב' והתוספות לחוק זה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 255 (ה"ח 1774)

28. יחיד או שותפות שניהלו לגבי הכנסתם פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה ואינם חייבים לעשות כן, יחולו עליהם הוראות פרק ג', זולת אם הודיעו לפקיד השומה, עם הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 1985, שבחרו כי יחולו עליהם הוראות פרק ב'; הודיעו כאמור – יחולו עליהם, במקום הוראות פרק ג', הוראות פרק ב' והתוספות לחוק זה.

תיקון הפקודה

29.    (א)  בסעיף 3 לפקודה –

(1)   בסעיף קטן (ט)(1), בפסקת משנה (ג), אחרי המלים "בזכות או בהלוואה" יבוא "שפסקאות משנה (א) או (ב) אינן חלות עליה" ובסופו יבוא "לענין סעיף קטן זה –

"הלוואה" – לרבות כל חוב;

"ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה;"

(2)   אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

"(י)   (1)   אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות המנוהלים בשיטת החשבונאות הכפולה, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, בין דרך כלל ובין לסוגי הלוואות או להלוואות למטרות שונות, יהא חייב במס בשיעור של 60% מהפרש הריבית, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם; לענין סעיף קטן זה –

"ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה;

"הלוואה" – לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:

(1)   חוב של לקוחות או ספקים בשל נכסים או שירותים;

(2)   חוב מס;

(3)   הלוואה לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם או למטרה מסויימת, שניתנה במישרין או בעקיפין כנגד פקדון שהפקידו המדינה או הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ובהתאם להוראות המפקידה.

(2)   שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב הפרש הריבית וכן את דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה.

(3)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על הלוואות או פקדונות כמפורט להלן:

(א)   הלוואה שסעיף קטן (ט) חל עליה;

(ב)   פקדון לזמן קצוב או יתרה בחשבון עובר ושב בתאגיד בנקאי שהוא בנק או בנק חוץ שהורשה על פי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(ג)    פקדון שהופקד אצל המדינה, רשות מקומית, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, והלוואה שניתנה להם;

(ד)   הלוואה שעל פי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985, היא נכס קבוע בידי המלווה;

(ה)   הלוואה שנתן מוסד כספי במהלך העסקים הרגיל, למעט הלוואה שנתן לחברה שבשליטתו או לחברה אחות; לענין זה –

"מוסד כספי" –

(א)   כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(ב)   מי שהכנסה מריבית בידיו היא הכנסה לפי סעיף 2(1) ועיקר הכנסתו היא הכנסה כאמור;

"שליטה" – 25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס;

"חברה אחות" – חברה שגם היא וגם המוסד הכספי נותן ההלוואה, נשלטים בידי חברה שלישית כלשהי.

(4)   החייב במס על פי פסקה (1) ישלם לפקיד השומה תוך שבעה ימים מתום כל חודש שבתקופה המתחילה ביום מתן ההלוואה ומסתיימת ביום גמר פרעונה, את המס שהוא חייב בו כאמור; לענין גביה, הפרשי הצמדה וריבית, קנסות ועונשין, יראו את סכום המס האמור כמס שנוכה במקור לפי סעיף 164, שמועד תשלומו לפקיד השומה הוא מועד תשלום המס כאמור.

(5)   מקבל הלוואה שחלה עליה פסקה (1) לא יהיה זכאי לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם בשל המס לפי הפסקה האמורה."

           (ב)  בסעיף 8א לפקודה, בסעיף קטן (ב) –

(1)   בפסקה (2), המלאה "לא" תימחק, ובסופו יבוא "רק לאחר שהנישום גמר לבצע 50% לפחות מההיקף הכספי של העבודה כפי שהוא מחושב לשנה שבה תבע את קיזוז ההפסד, או 50% לפחות מההיקף הכמותי של העבודה";

(2)   אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3)  נישום שחלה עליו פסקת משנה (1) או (2) יצרף לדו"ח שעל פי סעיף 131, דו"ח מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, שבו יפרט את דרך קביעת ההכנסה או ההפסד, לפי הענין, ואת דרך חישוב היקף הביצוע."

           (ג)   בסעיף 18(ד)(1) לפקודה, בהגדרת "הוצאות ריבית", בסופה יבוא "למדינה, לרשות מקומית, לחברה ממשלתית, לחברת בת ממשלתית, או לאדם אחר שקבע שר האוצר;".

           (ד)  בסעיף 130א לפקודה –

(1)   סעיף קטן (ג) יסומן (ד) ובו אחרי "כאמור בסעיף קטן (ב)" יבוא "ולגבי חברה בהשקעת חוץ ושותפות כאמור בסעיף קטן (ג)";

(2)   לפני סעיף קטן (ד) האמור יבוא:

"(ג)  שותפות, שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם וכל ההלוואות שנתנו לשותפות הם במטבע חוץ והנציב אישר אותה לענין סעיף זה, וחברה בהשקעת חוץ כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, יהיו רשאיות לנהל במטבע חוץ את פנקסי החשבונות שהן חייבות בניהולם על פי סעיף 130, לפי כללים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת."

הוראות מיוחדות לתחולת חוק המיסוי (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

30.    (א)  בסעיף 34 לחוק המיסוי, פסקאות (3)(א) ו-(4)(ג) לא יחולו בתקופת תקפו של חוק זה.

           (ב)  הוראות סעיף 34(5) לחוק המיסוי לא יחולו לגבי נכסים בלתי מוגנים בני פחת של נישום שחל עליו בכל תקופת תחולתו של חוק המיסוי סעיף 15(א)(1)(א) לחוק המיסוי.

           (ג)   על אף האמור בחוק המיסוי, יחיד שבשנת המס 1984 היה נישום זכאי כהגדרתו בחוק המיסוי, רשאי לבחור כי בקביעת הכנסתו לשנת המס 1984 יחולו שתי הוראות אלה:

(1)   שיעור הניכוי המיוחד לפי סעיף 6 לחוק המיסוי יהא 12.5% במקום 30%;

(2)   תשלומי מס ששילם בשנת המס 1984 על חשבון המס לשנת מס 1984, לא יהיו בגדר משיכה אישית או גריעה מההון העצמי, לפי הענין, לענין סעיף 4 לתוספת הראשונה לחוק המיסוי.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 255 (ה"ח 1774)

החלפת סעיף קטן 30(א)

הנוסח הקודם:

(א) בסעיף 34(3) לחוק המיסוי, פסקת משנה (א) לא תחול בשנת המס 1985.

תיקון חוק מס שבח מקרקעין

31.    בסעיף 4 לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), תשמ"ב-1982, אחרי "תשמ"ב-1982" יבוא "(להלן - חוק המיסוי), וסכום הניכוי בשל פחת לפי סעיפים 3 ו-18 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), תשמ"ה-1985", במקום "עליית המדד כהגדרתו בחוק האמור מתום שנת המס שבה הותר הניכוי" יבוא "עליית המדד כהגדרתו בחוק המיסוי מתום כל שנת מס שבה הותר ניכוי על פי החוקים האמורים", והמלים "או עד תום תקופת תחולתו של החוק האמור, לפי המוקדם" - יימחקו.

מועד ההשבחה או ההוצאה לגבי נכס קבוע (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

31א.   על אף האמור בחלק ה' לפקודה או בחוק מס שבח, במכירת נכס קבוע יראו כל השבחה או הוצאה על חשבון רכישה, שנעשו בידי הנישום בתקופת תחולת חוק המיסוי או בתקופת תחולת חוק זה, כהשבחה שנגמרה במועד שבו הובאה ההוצאה או ההשבחה בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או שינוי שלילי.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 255 (ה"ח 1774)

הוספת סעיף 31א

תחולה (תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 20) תשס"ח-2008

32.    (א)  תחולתו של חוק זה לגבי שנות המס 1985 עד 2007.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 10) תשנ"ד-1994

           (ב)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, תוך שלושה חדשים מיום תחילת שנת מס פלונית, כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי אותה שנת מס ואת התיאומים הנדרשים בעקבות קביעה כאמור.

(תיקון מס' 14) תשס"ב-2001

           (ב1)        שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, לגבי שנת מס פלונית, במהלך שנת המס או עד ה-28 בפברואר שלאחריה, כי אם שיעור עליית המדד בה לא יעלה או לא עלה, לפי הענין, על 3%, לא יחולו לגביה הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, כפי שיקבע, או שיראו את שיעור עליית המדד באותה שנת מס כ-0%, וכן את התיאומים הנדרשים בשל קביעה כאמור.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(תיקון מס' 2)  תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 3)  תשמ"ח-1987 (תיקון מס' 6)  תש"ן-1990

(1)   סעיפים 4 ו-5 לא יחולו בשנות המס 1985 עד 1989;

(תיקון מס' 20) תשס"ח-2008

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 20) תשס"ח-2008

(3)   תחולתם של סעיפים 20(א)(1) ו-(ב), 29 ו-31 – גם לאחר תום תחולתו של חוק זה;

(4)   תחולתו של סעיף 30(ג) – בשנת המס 1984;

(5)   תחולתו של סעיף 33(ב)(5) – גם בשנת המס 1984.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 255 (ה"ח 1774)

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

תחולה והוראות מעבר

32. (א) תחולתו של חוק זה בשנת המס 1985.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) תחולתם של סעיפים 4(ח), 5(ה), 7(ב) סיפה ו-13(2) סיפה – גם בשנת המס 1986;

(2) תחולתם של סעיפים 6(ג), 22(א), 29 ו-31 – גם לאחר שנת המס 1985;

(3) תחולתו של סעיף 30(ג) – בשנת המס 1984;

(4) תחולתו של סעיף 33(ב)(5) – גם בשנת המס 1984.

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 בעמ' 98 (ה"ח 1828)

32. (א) תחולתו של חוק זה בשנות המס 1985 ו-1986 ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך בצו את תחולתו של חוק זה בשנת מס אחת.

(א) תחילתו של חוק זה לגבי שנת המס 1985 ואילך.

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, תוך שלושה חדשים מיום תחילת שנת מס פלונית, כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי אותה שנת מס; צו כאמור יביא שר האוצר לאישור הועדה במועד שבו הממשלה מניחה על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב.

(ב) (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) סעיפים 4 ו-5 לא יחולו בשנת המס 1985 בשנות המס 1985 ו-1986;

(2) תחולתם של סעיפים 4(ח), 5(ה) ו-7(ב) סיפא - גם בשנת המס שלאחר תום תחולתו של חוק זה;

(3) תחולתם של סעיפים 6(ג), 22(א), 29 ו-31 - גם לאחר תום תחולתו של חוק זה;

(4) תחולתו של סעיף 30(ג) - בשנת המס 1984;

(5) תחולתו של סעיף 33(ב)(5) - גם בשנת המס 1984.

מיום 19.6.1987

ת"ט תשמ"ז-1987

ס"ח תשמ"ז מס' 1217 מיום 19.6.1987 בעמ' 129

(א) תחילתו תחולתו של חוק זה לגבי שנת המס 1985 ואילך.

מיום 30.12.1987

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ח מס' 1231 מיום 30.12.1987 בעמ' 14 (ה"ח 1860)

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) סעיפים 4 ו- 5 לא יחולו בשנות המס 1985 ו-1986 עד 1987;

מיום 10.1.1990

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ן מס' 1298 מיום 10.1.1990 בעמ' 37 (ה"ח 1946)

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) סעיפים 4 ו- 5 לא יחולו בשנות המס 1985 עד 1987 עד 1989;

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 בעמ' 51 (ה"ח 2212)

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, תוך שלושה חדשים מיום תחילת שנת מס פלונית, כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי אותה שנת מס; צו כאמור יביא שר האוצר לאישור הועדה במועד שבו הממשלה מניחה על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב ואת התיאומים הנדרשים בעקבות קביעה כאמור.

מיום 14.11.2001

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 בעמ' 17 (ה"ח 3038)

הוספת סעיף קטן 32(ב1)

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 227 (ה"ח 347)

32. (א) תחולתו של חוק זה לגבי שנת המס 1985 ואילך.

(א) תחולתו של חוק זה לגבי שנות המס 1985 עד 2007.

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, תוך שלושה חדשים מיום תחילת שנת מס פלונית, כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי אותה שנת מס ואת התיאומים הנדרשים בעקבות קביעה כאמור.

(ב1) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו, לגבי שנת מס פלונית, במהלך שנת המס או עד ה-28 בפברואר שלאחריה, כי אם שיעור עליית המדד בה לא יעלה או לא עלה, לפי הענין, על 3%, לא יחולו לגביה הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, כפי שיקבע, או שיראו את שיעור עליית המדד באותה שנת מס כ-0%, וכן את התיאומים הנדרשים בשל קביעה כאמור.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) סעיפים 4 ו-5 לא יחולו בשנות המס 1985 עד 1989;

(2) תחולתם של סעיפים 4(ח), 5(ה) ו-7(ב) סיפא - גם בשנת המס שלאחר תום תחולתו של חוק זה;

(3) תחולתם של סעיפים 6(ג), 22(א) 20(א)(1) ו-(ב), 29 ו-31 - גם לאחר תום תחולתו של חוק זה;

(4) תחולתו של סעיף 30(ג) - בשנת המס 1984;

(5) תחולתו של סעיף 33(ב)(5) - גם בשנת המס 1984.

ביצוע ותקנות

33.    (א)  שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

           (ב)  שר האוצר רשאי בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1)   לשנות או לסייג את התוספות;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)   לקבוע, על אף האמור בחוק זה, את ההון, הנכסים הקבועים והשינויים בהם וכן את סכום הנכסים הקבועים, לגבי קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי ומושב שיתופי, ואת הניכוי הנוסף בשל פחת לגבי הנכסים הקבועים כאמור;

(3)   לקבוע את ההון, והשינויים בהון במשך שנת המס, לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(4)   לקבוע על אף האמור בסעיף 16 – לגבי הכנסה של נישום ממשק חקלאי, שהוראות פרק ג' חלות בקביעתה – כללים להגנה בפני שחיקה אינפלציונית של סכומים שהשקיע במלאי עסקי של בעלי חיים וגידולי שדה במשקו;

(תיקון מס' 4)  תשמ"ח-1988

(5)   לקבוע לגבי הכנסה כאמור בסעיף 3 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"א-1981, ולגבי הכנסה מבנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, כללים לענין –

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(1)    ההון כאמור בתוספת א', השינויים כאמור בתוספת ג', וההון העצמי והתוספת להון כאמור בחוק המיסוי;

(2)    הטלת מקדמות על חשבון תשלום המס שיחול על ההכנסה, לרבות שיעורן והצמדתן של המקדמות;

(3)    מועדי החלת הכללים ותנאיה לרבות החלתם בשנת המס 1984.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(6)   לקבוע ניכוי מהכנסה של חברה העוסקת בשיווק גז שאושרה לענין זה בתקנות, בשל פקדונות ששולמו לחברה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 256 (ה"ח 1774)

(ב) שר האוצר רשאי בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת -

(1) לשנות או לסייג את התוספות;

(2) לקבוע, על אף האמור בחוק זה, את ההון, הנכסים הקבועים והשינויים בהם במשך שנת המס 1985 וכן את סכום הנכסים הקבועים, לגבי קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי ומושב שיתופי, ואת הניכוי הנוסף בשל פחת לגבי הנכסים הקבועים כאמור;

(3) לקבוע את ההון, והשינויים בהון במשך שנת המס, לגבי מפעל קבע של חבר-בני-אדם תושב חוץ;

(4) לקבוע על אף האמור בסעיף 16 - לגבי הכנסה של נישום ממשק חקלאי, שהוראות פרק ג' חלות בקביעתה - כללים להגנה בפני שחיקה אינפלציונית של סכומים שהשקיע במלאי עסקי של בעלי חיים וגידולי שדה במשקו;

(5) לקבוע לגבי הכנסה כאמור בסעיף 3 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"א-1981, כללים לענין –

(1) השינויים כאמור בתוספת ג';

(1) ההון כאמור בתוספת א', השינויים כאמור בתוספת ג', וההון העצמי והתוספת להון כאמור בחוק המיסוי;

(2) הטלת מקדמות על חשבון תשלום המס שיחול על ההכנסה, לרבות שיעורן והצמדתן של המקדמות;

(3) מועדי החלת הכללים ותנאיה לרבות החלתם בשנת המס 1984.

(6) לקבוע ניכוי מהכנסה של חברה העוסקת בשיווק גז שאושרה לענין זה בתקנות, בשל פקדונות ששולמו לחברה.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 בעמ' 173 (ה"ח 1844)

(5) לקבוע לגבי הכנסה כאמור בסעיף 3 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), תשמ"א-1981, ולגבי הכנסה מבנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, כללים לענין –

הוראות מעבר לגבי תום התחולה (תיקון מס' 20) תשס"ח-2008

33א.   עם תום תקופת תחולתו של חוק זה יחולו הוראות אלה:

(1)  סעיפים 1, 2, 15 ו-24 ותוספות א' עד ג' ימשיכו לחול ככל שהם נוגעים להוראות הממשיכות לחול לפי סעיף זה;

(2)  התקנות לפי סעיף 3(א) ימשיכו לחול;

(3)  סעיף 3(ב) עד (ה) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, לפחות באחת משנות המס 2002 עד 2007, ואולם בסעיף 3(ב), בכל מקום, במקום "עד תום שנת המס" יקראו "עד תום שנת המס 2007";

(4)  יתרת הסכום שלא נוכתה בשנת המס 2007 לפי הוראות סעיף 7(ב), תנוכה מההכנסה בשנת המס 2008, ואולם אם ההכנסה החייבת בשנת המס 2008 כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח או לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, רשאי הנישום שלא לנכות את הניכוי לפי סעיף זה מההכנסות האמורות; הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק;

(5)  סכום הניכוי שנזקף עד תום שנת המס 2007 ליחידות עבודה או קרקע שהן מלאי עסקי, לפי סעיף 7(ה), יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נזקף הניכוי כאמור עד תום שנת המס 2007, וינוכה בשנת המס שבה ההכנסה ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע האמורות דווחה לראשונה;

(6)  סעיף 9(ג) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס 2007, ואולם בכל מקום בסעיף האמור, במקום "יום המכירה" יקראו "תום שנת המס 2007";

(7)  סעיף 11(ב) ימשיך לחול לגבי סכום הוצאות ריבית על הון שהותר בניכוי לפי סעיף 11(א) לפני תום תקופת תחולתו של חוק זה;

(8)  סעיף 12(א) עד (ג) ימשיך לחול בשינויים אלה:

(א)   בסעיף 12(א), במקום "מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס" יקראו "מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס 2007";

(ב)   סעיף 12(ב) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס 2007, ואולם במקום "ועד חודש מכירת הנכס" יקראו "ועד תום שנת המס 2007";

(9)  סעיף 18(א)(1) ו-(2) ו-(ב) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שבידי הנישום, שהיו נכסים כאמור, בידיו, בתום שנת המס 2007, ואולם בסעיף 18(א)(1) ו-(2), בכל מקום, במקום "שנת המס הקודמת" יקראו "שנת המס 2007", ובכל מקום, המילים "והסכום המתקבל יתואם לפי מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס" – יימחקו;

(10) סעיף 18(ג) והתקנות לפיו ימשיכו לחול לגבי מטע ולגבי נכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע, שבידי הנישום, שהיו מטע או נכסים כאמור, בידיו, באחת משנות המס 2002 עד 2007;

(11) סעיף 20(א)(2) ו-(3) ימשיך לחול, ואולם בסעיף 20(א)(2), במקום הסיפה החל במילים "יופעלו הוראות פרק ב'" יקראו "לא יותר בניכוי ניכוי בשל פחת לפי סעיף 3" ובסעיף 20(א)(3), הסיפה החל במילים "ולא יותרו" – תימחק;

(12) סעיפים 21 ו-22 ימשיכו לחול;

(13) סעיף 25(א) ימשיך לחול, ואולם במקום הסיפה החל במילים "כשהדו"ח מאושר" יקראו "כחלק מהדו"ח שהוא חייב בהגשתו כאמור";

(14) סעיף 27 ימשיך לחול, ואולם בשנת המס 2008, בסעיף קטן (ב)(2), במקום "תוך 30 ימים מתחילת שנת המס" יקראו "תוך 90 ימים מתחילת שנת המס";

(15) סעיף 28 ימשיך לחול, ואולם במקום "יחולו עליהם הוראות פרק ג'" יקראו "יחולו עליהם הוראות פרק ג' הממשיכות לחול לפי סעיף 33א", במקום "יחולו עליהם הוראות פרק ב'" יקראו "יחולו עליהם הוראות פרק ב' הממשיכות לחול לפי סעיף 33א", ובמקום הסיפה החל במילים "במקום הוראות" יקראו "במקום הוראות פרק ג' האמורות, הוראות פרק ב' האמורות והתוספות לחוק זה";

(16) סעיף 31א ימשיך לחול;

(17) סעיף 33(א) והתקנות לפיו ימשיכו לחול לעניין ביצוע הוראות חוק זה הממשיכות לחול לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 227 (ה"ח 347)

הוספת סעיף 33א

פרסום

34.     חוק זה יפורסם ברשומות תוך עשרים ימים מיום קבלתו בכנסת.

תוספת א'

(סעיפים 7 ו-10)

הון

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

1.        בתוספת זו ובתוספת ב' ו-ג', "מס יתר" – המס העודף על המס המגיע על פי שומה לפי סעיף 145(א)(1) לפקודה, או על פי שומה או צו ששלושים ימים לפני יום הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה בשנת המס, היה לגביהם הסכם, ואם לא היה הסכם – שלא היו ניתנים עוד להשגה או לערעור.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 256 (ה"ח 1774)

הוספת סעיף 1

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

1א.      חבר-בני-אדם שאיננו שותפות

סכום ההון של חבר-בני-אדם שאיננו שותפות הוא סך כל הפריטים המפורטים בסעיף קטן (א) בניכוי סך כל הפריטים המפורטים בסעיף קטן (ב), והכל לפי הרשום במאזן לתום שנת המס הקודמת, כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים:

           (א)  (1)   הון מניות נפרע, לרבות השתתפות החברים בהון של אגודה שיתופית;

(2)   קרנות הון, למעט קרנות שערוך שמקורן בשערוך נכס שאינו נכס קבוע ושהריווח ממכירתו הוא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;

(3)   מענקים שנתקבלו מהסוכנות היהודית לארץ ישראל, מקרן קיימת לישראל, מקרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל (להלן – המוסדות הלאומיים) או מהמדינה;

(4)   תקבולים על חשבון מניות, שאינם נושאים ריבית ושלא הוחזרו עד תום שנת המס;

(5)   יתרת רווחים ועודפים;

(6)   דיבידנד מוצע לחלוקה;

תק' תשמ"ט-1988

(7)   שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק, שלא נפרעו עד תום שנת המס, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס;

תק' תשמ"ט-1988

(8)   שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק, הרשומים בבורסה והניתנים להמרה למניות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס, וכן אופציות שהנפיק;

(9)   עתודה להשוואת מסים שמקורה בשערוך נכסים קבועים;

(10)  הלוואה מהמדינה, מרשות מקומית או מהמוסדות הלאומיים שניתנה לתקופה של יותר מעשרים שנים בריבית שנתית ששיעורה נמוך מ-30% לשימושו של מקבל ההלוואה, ובלבד שהלוואה כאמור שניתנה על מנת לתיתה לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם או למטרה מסויימת, הכל בהתאם להוראות המלווה, יראוה כהון רק בידיו של מי שקיבל אותה לשימושו כאמור.

           (ב)  (1)   יתרת הפסדים;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)   הוצאותיו של מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, ברכישת ביטוח חיים, המובאות בחשבון בקביעת העתודות המותרות בניכוי על פי סעיף 50 לפקודה, שתבע את ניכוין לענין קביעת הכנסתו החייבת ושלא הופחתו עד תום שנת המס הקודמת מהריווח לענין קביעת ההון.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 256 (ה"ח 1774)

1 1א. חבר-בני-אדם שאיננו שותפות

סכום ההון של חבר-בני-אדם שאיננו שותפות הוא סך כל הפריטים המפורטים בסעיף קטן (א) בניכוי סך כל הפריטים המפורטים בסעיף קטן (ב), והכל לפי הרשום במאזן לתום שנת המס 1984 הקודמת, כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים:

(א) (1) הון מניות נפרע, לרבות השתתפות החברים בהון של אגודה שיתופית;

(2) קרנות הון, למעט קרנות שערוך שמקורן בשערוך נכס שאינו נכס קבוע ושהריווח ממכירתו הוא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;

(3) מענקים שנתקבלו מהסוכנות היהודית לארץ ישראל, מקרן קיימת לישראל, מקרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל (להלן – המוסדות הלאומיים) או מהמדינה;

(4) תקבולים על חשבון מניות, שאינם נושאים ריבית ושלא הוחזרו עד תום שנת המס;

(5) יתרת רווחים ועודפים;

(6) דיבידנד מוצע לחלוקה;

(7) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק, שלא נפרעו עד תום שנת המס, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם;

(8) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק, הרשומים בבורסה והניתנים להמרה למניות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם, וכן אופציות שהנפיק;

(9) עתודה להשוואת מסים שמקורה בשערוך נכסים קבועים;

(10) הלוואה מהמדינה, מרשות מקומית או מהמוסדות הלאומיים שניתנה לתקופה של יותר מעשרים שנים בריבית שנתית ששיעורה נמוך מ-30% לשימושו של מקבל ההלוואה, ובלבד שהלוואה כאמור שניתנה על מנת לתיתה לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני אדם או למטרה מסויימת, הכל בהתאם להוראות המלווה, יראוה כהון רק בידיו של מי שקיבל אותה לשימושו כאמור.

(ב) (1) יתרת הפסדים;

(2) הוצאותיו של מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, ברכישת ביטוח חיים, המובאות בחשבון בקביעת העתודות המותרות בניכוי על פי סעיף 50 לפקודה, שתבע את ניכוין לענין קביעת הכנסתו החייבת ושלא הופחתו עד תום שנת המס 1984 הקודמת מהריווח לענין קביעת ההון.

מיום 16.10.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5140 מיום 16.10.1988 בעמ' 82

החלפת פסקאות 1א(א)(7), 1א(א)(8)

הנוסח הקודם:

(7) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק, שלא נפרעו עד תום שנת המס, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם;

(8) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק, הרשומים בבורסה והניתנים להמרה למניות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם, וכן אופציות שהנפיק;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

2.        יחיד ושותפות

סכום ההון של יחיד ושל שותפות הוא סך כל הפריטים המפורטים בסעיף קטן (א), בניכוי הפריט המפורט בסעיף קטן (ב), והכל לפי הרשום במאזן לתום שנת המס הקודמת כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים, בתוספת או בניכוי של הפריט המפורט בסעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           (א)  (1)   יתרת הון לזכות בעל העסק, או השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם (להלן בסעיף זה – השותפים) בניכוי יתרה הרשומה בספרי העסק לחובת פקיד השומה למעט מס יתר שהובא בחשבון כנכס קבוע;

(2)   קרנות הון, ובשותפות – חלק יחסי מקרנות ההון לפי יחס חלקם של השותפים בהכנסת השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה, הכל למעט קרנות שיערוך שמקורן בשיערוך נכס שאינו נכס קבוע ושהריווח ממכירתו הוא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;

(3)   מענקים שנתקבלו מהמוסדות הלאומיים או מהמדינה, ובשותפות – חלק יחסי ממענקים כאמור לפי יחס חלקם של השותפים בהכנסת השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ב)  יתרה לחובת בעל העסק או השותפים, בתוספת יתרה הרשומה בספרי העסק לחובת פקיד השומה למעט מס יתר שהובא בחשבון כנכס קבוע.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ג)   ערך ממוצע של משיכות כשהוא לזכות או לחובה של בעל העסק או השותפים; לענין זה, "ערך ממוצע של משיכות" – יתרת החובה הגבוהה ביותר בחודש הראשון של שנת המס, של בעל העסק או השותפים, בתוספת סכום ההפרשים החדשיים שבין היתרה לחובה הגבוהה ביותר בכל חודש החל בחודש השני בשנת המס, לבין היתרה לחובה הגבוהה ביותר בחודש שקדם לה, כשהיתרה האמורה בחודש הראשון וכל הפרש חדשי מוכפלים בשיעור עליית המדד מהחודש לגביו חושבו עד תום שנת המס, ומחולקים בשיעור עליית המדד בשנת המס; תשלומי מס ששולמו בשנת המס על חשבון שנים קודמות, למעט מס יתר שהובא בחשבון כנכס קבוע, הרשומים בספרי העסק, ייחשבו כמשיכת בעל העסק או השותפים לפי הענין, וייכללו בחישוב הערך הממוצע של המשיכות; לא היתה יתרה לחובה בחודש כלשהו, תובא בחשבון לגבי אותו חודש היתרה הנמוכה ביותר לזכות; בחישוב היתרה וההפרשים לא יובאו בחשבון –

(1)   תשלומי מס על חשבון המס לשנת המס;

(2)   פריטים המפורטים בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב);

(3)   סכומים שמקורם בשערוך נכסים וכן רווחים או הפסדים המתייחסים לשנת המס, שנרשמו לזכות בעל העסק או השותפים או לחובתם.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 256 (ה"ח 1774)

2. יחיד ושותפות

סכום ההון של יחיד ושל שותפות הוא סך כל הפריטים המפורטים בסעיף קטן (א), בניכוי הפריט המפורט בסעיף קטן (ב), והכל לפי הרשום במאזן לתום שנת המס 1984 הקודמת כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים, בתוספת או בניכוי של הפריט המפורט בסעיף קטן (ג).

(א) (1) יתרת הון לזכות בעל העסק, או השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם (להלן בסעיף זה – השותפים) בניכוי יתרה הרשומה בספרי העסק לחובת פקיד השומה למעט מס יתר שהובא בחשבון כנכס קבוע;

(2) קרנות הון, ובשותפות – חלק יחסי מקרנות ההון לפי יחס חלקם של השותפים בהכנסת השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה, הכל למעט קרנות שיערוך שמקורן בשיערוך נכס שאינו נכס קבוע ושהריווח ממכירתו הוא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;

(3) מענקים שנתקבלו מהמוסדות הלאומיים או מהמדינה, ובשותפות – חלק יחסי ממענקים כאמור לפי יחס חלקם של השותפים בהכנסת השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה.

(ב) יתרה לחובת בעל העסק או השותפים, בתוספת יתרה הרשומה בספרי העסק לחובת פקיד השומה למעט מס יתר שהובא בחשבון כנכס קבוע.

(ג) ערך ממוצע של משיכות כשהוא לזכות או לחובה של בעל העסק או השותפים, לענין זה, "ערך ממוצע של משיכות" – סך כל היתרות הגבוהות ביותר לחובה בכל אחד מחדשי שנת המס, של בעל העסק או השותפים, למעט –

(1) תשלומי מס על חשבון המס לשנת המס;

(2) פריטים המפורטים בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב);

(3) רווחים או הפסדים המתייחסים לשנת המס שנרשמו לזכות או לחובת בעל העסק או השותפים;

והכל מחולק במספר החדשים שבתקופת הדו"ח; לא היתה יתרה לחובה בחודש כלשהו, תובא בחשבון לגבי אותו חודש היתרה הנמוכה ביותר לזכות.

(ג) ערך ממוצע של משיכות כשהוא לזכות או לחובה של בעל העסק או השותפים; לענין זה, "ערך ממוצע של משיכות" – יתרת החובה הגבוהה ביותר בחודש הראשון של שנת המס, של בעל העסק או השותפים, בתוספת סכום ההפרשים החדשיים שבין היתרה לחובה הגבוהה ביותר בכל חודש החל בחודש השני בשנת המס, לבין היתרה לחובה הגבוהה ביותר בחודש שקדם לה, כשהיתרה האמורה בחודש הראשון וכל הפרש חדשי מוכפלים בשיעור עליית המדד מהחודש לגביו חושבו עד תום שנת המס, ומחולקים בשיעור עליית המדד בשנת המס; תשלומי מס ששולמו בשנת המס על חשבון שנים קודמות, למעט מס יתר שהובא בחשבון כנכס קבוע, הרשומים בספרי העסק, ייחשבו כמשיכת בעל העסק או השותפים לפי הענין, וייכללו בחישוב הערך הממוצע של המשיכות; לא היתה יתרה לחובה בחודש כלשהו, תובא בחשבון לגבי אותו חודש היתרה הנמוכה ביותר לזכות; בחישוב היתרה וההפרשים לא יובאו בחשבון –

(1) תשלומי מס על חשבון המס לשנת המס;

(2) פריטים המפורטים בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב);

(3) סכומים שמקורם בשערוך נכסים וכן רווחים או הפסדים המתייחסים לשנת המס, שנרשמו לזכות בעל העסק או השותפים או לחובתם.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

3.        תיאומי הון

מסכום ההון כאמור בסעיף 1א ו-2 לתוספת זו יווספו או ייגרעו, לפי הענין:

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(1)  הסכומים שלהלן כפי שנרשמו בפנקסי העסק או בדו"חות שהגיש הנישום לפי סעיף 131 לפקודה, הכל לגבי שנות המס 1982 עד תום שנת המס הקודמת:

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(א)   יווסף סכום שנרשם בפנקסי העסק כהוצאה ולא הותר בניכוי לענין קביעת ההכנסה החייבת לפי הוראות סעיף 18 (ד) לפקודה, למעט הסכומים שהותרו בניכוי לפי סעיף 21 לחוק המיסוי וסעיף 11 לחוק זה;

(ב)   יווסף סכום כל הכנסה שנכלל בהכנסות בקביעת ההכנסה החייבת ולא נרשם כהכנסה בפנקסי העסק;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ג)    יווסף הפסד מעבודה ממושכת לפי סעיף 8א לפקודה שלא הובא בחשבון לענין חישוב ההכנסה החייבת, וסכום שנרשם בפנקסי העסק כהוצאה אך לא הוצא בפועל ולא הותר בניכוי לענין חישוב ההכנסה החייבת; הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות פחת, ניכוי או הפחתה של סכום מערכו של נכס קבוע, וסכומים הכלולים בפסקת משנה (א) ובפסקה (2); בפסקת משנה זו, "פחת" – למעט פחת שנרשם בספרים כהוצאה בשל נכס ששכר הנישום ולא נתבע בקביעת הכנסתו החייבת;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ד)   בחבר-בני-אדם שאינו שותפות ייגרע או יווסף, לפי הענין, ההפרש בין הסכום הכולל של המס המתחייב על פי שומותיו לשנת מס 1982 עד שנת המס הקודמת, לבין הסכום הכולל של המס על ההכנסה שנרשם כהוצאה או כהכנסה בפנקסי העסק בשל שנות המס האמורות, ואינו כולל סכום שהקטין עתודה להשוואת מסים שמקורה בשערוך נכסים וסכום מס החל על דיבידנד שחולק; לענין זה –

                                "שומה" – שומה עצמית כמשמעותה בסעיף 145(א)(1) לפקודה, וכן שומה או צו ששלושים ימים לפני יום הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס היה לגביהם הסכם, ואם לא היה הסכם – שלא היו ניתנים עוד להשגה או לערעור;

                                "מס" – לרבות מס שבח מקרקעין, ולמעט ריבית וקנסות בשל חוב מס;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ה)   ייגרע סכום השווה לסך ההכנסות שנרשמו בפנקסי העסק כהכנסה, אף אם אינן הכנסה לפי סעיף 1 לפקודה, ולא נכללו בחישוב ההכנסה החייבת, למעט –

(1)    הכנסות פטורות ממס שנתקבלו;

(2)    סכום שנוסף לערכו של נכס קבוע;

(3)    סכום שלא התחייב במס בשל הוראות סעיפים 95 ו-96 לפקודה;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ו)    ייגרע סכום כל הוצאה שהותר בניכוי בקביעת ההכנסה החייבת ולא נרשם כהוצאה בפנקסי העסק, למעט הוצאות פחת וסכום כל הוצאה או חלק ממנה שנרשם כנכס קבוע;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(ז)    לענין פסקאות משנה (ב) ו-(ו), "הכנסה" או "הוצאה" – למעט כל תוספת להכנסה, ניכוי או קיזוז ממנה, שמקורם בהוראות חוק המיסוי, בהוראות פרק שביעי 3 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ובהוראות חוק זה, אך לרבות הוצאה שהיא ניכוי על פי סעיף 21 לחוק המיסוי ולרבות כל הוצאה או הכנסה לפי סעיפים 4, 5 ו-11 לחוק זה.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)  יווספו הסכומים שלהלן כפי שהם רשומים במאזן כהגדרתו בתוספת ב' לתום שנת מס הקודמת:

(א)   עודף סכום העתודה לפיצויי פרישה על סכום היעודה לתשלום פיצויי פרישה; היה העודף סכום שלילי – ייגרע הסכום מההון;

(ב)   יתרת הפרשה לחופשה שלא הותרה בניכוי לענין קביעת ההכנסה החייבת על פי הוראות סעיף 18(א) לפקודה;

(ג)    יתרת הפרשה לחובות עסקיים מסופקים שלא הותרה בניכוי לענין קביעת ההכנסה החייבת.

(תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

(3)  ייגרע סכום ההפקדות בשנת המס בקופת גמל לפיצויים בשל שנות מס קודמות לשנות המס, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נעשתה ההפקדה עד תום שנת המס ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס; לענין זה, "קופת גמל" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ב-1992

(4)  (בוטלה).

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(5)  ייגרע מההון כל סכום שהובא בחשבון כגריעה מההון לפי סעיפים 1(20)(א) או (ב), וסעיף 20(ד1) לחוק המיסוי, או כשינוי שלילי לפי סעיף 2 בתוספת ג' ולא נרשם כנכס קבוע בפנקסי העסק עד תום שנת המס הקודמת; הוראה זו לא תחול על סכום המתייחס לנכס שהוא קרקע או ניירות ערך שלא נקבע לגביו בשנת המס שהוא נכס קבוע.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(6)  יווסף או ייגרע, לפי הענין, הסכום שבו עולה ערך המלאי הסופי, כמשמעותו בסעיף 4(א) לחוק זה, בתום שנת המס הקודמת על ערכו במאזן לאותו מועד.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 257 (ה"ח 1774)

3. תיאומי הון

מסכום ההון כאמור בסעיף 1 ו-2 לתוספת זו יווספו או ייגרעו, לפי הענין:

(1) הסכומים שלהלן כפי שנרשמו בפנקסי העסק או בדו"חות שהגיש הנישום לפי סעיף 131 לפקודה, הכל לגבי שנות המס 1982 עד 1984 תום שנת המס הקודמת:

(א) יווסף סכום שנרשם בפנקסי העסק כהוצאה ולא הותר בניכוי לענין קביעת ההכנסה החייבת לפי הוראות סעיף 18 (ד) לפקודה, למעט הסכומים שהותרו בניכוי לפי סעיף 21 לחוק המיסוי וסעיף 11 לחוק זה;

(ב) יווסף סכום כל הכנסה שנכלל בהכנסות בקביעת ההכנסה החייבת ולא נרשם כהכנסה בפנקסי העסק;

(ג) לגבי נישום המדווח על הכנסתו החייבת על בסיס מזומנים, יווסף סכום שנרשם בפנקסים כאמור כהוצאה אך לא הוצא בפועל ולא הותר בניכוי לענין חישוב הכנסתו החייבת;

(ג) יווסף הפסד מעבודה ממושכת לפי סעיף 8א לפקודה שלא הובא בחשבון לענין חישוב ההכנסה החייבת, וסכום שנרשם בפנקסי העסק כהוצאה אך לא הוצא בפועל ולא הותר בניכוי לענין חישוב ההכנסה החייבת; הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות פחת, ניכוי או הפחתה של סכום מערכו של נכס קבוע, וסכומים הכלולים בפסקת משנה (א) ובפסקה (2); בפסקת משנה זו, "פחת" – למעט פחת שנרשם בספרים כהוצאה בשל נכס ששכר הנישום ולא נתבע בקביעת הכנסתו החייבת;

(ד) בחבר-בני-אדם – ייגרע או יווסף, לפי הענין, ההפרש בין הסכום הכולל של המס המתחייב על פי שומה, משומתו לשנת המס 1982 עד שומתו לשנת מס 1984, לבין הסכום הכולל של המס על ההכנסה שנרשם כהוצאה בפנקסי העסק בשל שלוש שנות המס האמורות; לענין זה –

(ד) בחבר-בני-אדם שאינו שותפות ייגרע או יווסף, לפי הענין, ההפרש בין הסכום הכולל של המס המתחייב על פי שומותיו לשנת מס 1982 עד שנת המס הקודמת, לבין הסכום הכולל של המס על ההכנסה שנרשם כהוצאה או כהכנסה בפנקסי העסק בשל שנות המס האמורות, ואינו כולל סכום שהקטין עתודה להשוואת מסים שמקורה בשערוך נכסים וסכום מס החל על דיבידנד שחולק; לענין זה –

"שומה" – שומה עצמית כמשמעותה בסעיף 145(א)(1) לפקודה, וכן שומה או צו ששלושים ימים לפני יום הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס היה לגביהם הסכם, ואם לא היה הסכם – שלא היו ניתנים עוד להשגה או לערעור;

"מס" – לרבות מס שבח מקרקעין, ולמעט ריבית וקנסות בשל חוב מס;

(ה) ייגרע סכום השווה לסך ההכנסות שנרשמו בפנקסי העסק שאינן הכנסות פטורות ממס ולא נכללו בחישוב ההכנסה החייבת;

(ה) ייגרע סכום השווה לסך ההכנסות שנרשמו בפנקסי העסק כהכנסה, אף אם אינן הכנסה לפי סעיף 1 לפקודה, ולא נכללו בחישוב ההכנסה החייבת, למעט –

(1) הכנסות פטורות ממס שנתקבלו;

(2) סכום שנוסף לערכו של נכס קבוע;

(3) סכום שלא התחייב במס בשל הוראות סעיפים 95 ו-96 לפקודה;

(ו) ייגרע סכום כל הוצאה שהותר בניכוי בקביעת ההכנסה החייבת ולא נרשם כהוצאה בפנקסי העסק, למעט סכום למעט הוצאות פחת וסכום כל הוצאה או חלק ממנה שנרשם כנכס קבוע;

(ז) לענין פסקאות משנה (ב) ו-(ו) –

"הכנסה" או "הוצאה" – למעט כל תוספת להכנסה או ניכוי ממנה שמקורם בהוראות חוק המיסוי.

(ז) לענין פסקאות משנה (ב) ו-(ו), "הכנסה" או "הוצאה" – למעט כל תוספת להכנסה, ניכוי או קיזוז ממנה, שמקורם בהוראות חוק המיסוי, בהוראות פרק שביעי 3 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ובהוראות חוק זה, אך לרבות הוצאה שהיא ניכוי על פי סעיף 21 לחוק המיסוי ולרבות כל הוצאה או הכנסה לפי סעיפים 4, 5 ו-11 לחוק זה.

(2) יווספו הסכומים שלהלן כפי שהם רשומים במאזן כהגדרתו בתוספת ב' לתום שנת מס 1984 הקודמת:

(א) עודף סכום העתודה לפיצויי פרישה על סכום היעודה לתשלום פיצויי פרישה; היה העודף סכום שלילי – ייגרע הסכום מההון;

(ב) יתרת הפרשה לחופשה שלא הותרה בניכוי לענין קביעת ההכנסה החייבת על פי הוראות סעיף 18(א) לפקודה;

(ג) יתרת הפרשה לחובות עסקיים מסופקים שלא הותרה בניכוי לענין קביעת ההכנסה החייבת.

(3) ייגרע סכום ההפקדות בשנת המס בקופת גמל לפיצויים בשל שנות מס קודמות לשנות המס, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נעשתה ההפקדה עד תום שנת המס ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס; לענין זה, "קופת גמל" – כהגדרתה בסעיף 47 לפקודה.

(4) יווסף או ייגרע, לפי הענין, הסכום שבו עולה סכום הערך הכולל, לפי מחירי הבורסה בסוף שנת מס קודמת, של ניירות ערך שחל לגביהם בשנת המס סעיף 6(ב) כפי שחושב לצורך הסעיף האמור, על הערך שלהם כפי שהוא רשום במאזן העסק באותו מועד.

(5) ייגרע מההון כל סכום שהובא בחשבון כגריעה מההון לפי סעיפים 1(20)(א) או (ב), וסעיף 20(ד1) לחוק המיסוי, או כשינוי שלילי לפי סעיף 2 בתוספת ג' ולא נרשם כנכס קבוע בפנקסי העסק עד תום שנת המס הקודמת; הוראה זו לא תחול על סכום המתייחס לנכס שהוא קרקע או ניירות ערך שלא נקבע לגביו בשנת המס שהוא נכס קבוע.

(6) יווסף או ייגרע, לפי הענין, הסכום שבו עולה ערך המלאי הסופי, כמשמעותו בסעיף 4(א) לחוק זה, בתום שנת המס הקודמת על ערכו במאזן לאותו מועד.

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 בעמ' 35 (ה"ח 2079)

ביטול פסקה 3(4)

הנוסח הקודם:

(4) יווסף או ייגרע, לפי הענין, הסכום שבו עולה סכום הערך הכולל, לפי מחירי הבורסה בסוף שנת מס קודמת, של ניירות ערך שחל לגביהם בשנת המס סעיף 6(ב) כפי שחושב לצורך הסעיף האמור, על הערך שלהם כפי שהוא רשום במאזן העסק באותו מועד.

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 בעמ' 807 (ה"ח 186)

(3) ייגרע סכום ההפקדות בשנת המס בקופת גמל לפיצויים בשל שנות מס קודמות לשנות המס, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נעשתה ההפקדה עד תום שנת המס ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס; לענין זה, "קופת גמל" – כהגדרתה בסעיף 47 לפקודה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

4.        התאמות בהון השותפות –

(א)  לגבי שותף שסעיף 13(1) חל עליו יווסף או ייגרע, לפי הענין, חלק יחסי מסכום ההון המפורט בסעיף 2(א)(2) ו-(3) לתוספת זו לפי הרשום במאזן השותפות, ומהסכומים שנקבעו בסעיף 3 לתוספת זו לפי יחס חלקו בהכנסות השותפות לפי סעיף 63 לפקודה.

(ב)  לגבי חלקם של השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם יווסף או ייגרע, לפי הענין, חלק יחסי מתיאומי ההון המתחייבים לפי סעיף 3 לתוספת זו מהפנקסים שנוהלו לענין הכנסת השותפות, לפי יחס חלקם בהכנסות השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 256 (ה"ח 1774)

הוספת סעיף 4

תוספת ב'

(סעיפים 1(8), 3 ו-7)

1.        בתוספת זו –

           "אופציות" ו"בורסה" – כאמור בהגדרה שבסעיף 6;

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           "יחידת השתתפות" – כהגדרתה בחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983;

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           "מוסד כספי" – כהגדרתו בסעיף 22;

(תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998

           "ניירות ערך" – (נמחקה);

           "נכסים קבועים" –

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(1)   נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, לרבות הוצאות נידחות שאינן מותרות בניכוי ושאינן מסים, אך למעט –

(תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998

(א)   מזומנים, חייבים והלוואות;

(ב)   נכס ששכר הנישום אם לא הותרו לניכוי בשלו הוצאות ריבית או פחת;

(ג)    איגרות חוב ושטרי הון בידי מוסד כספי שאינם נסחרים בבורסה ואינם הון בידי המנפיק;

(תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998

(3)   מילוות חובה;

(4)   זכות במקרקעין וזכות באיגוד, כמשמעותם בחוק מס שבח, שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל אילולא הפטור לפי חוק מס שבח, למעט זכויות כאמור שהן מלאי עסקי;

תק' תשמ"ט-1988

(5)   שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר-בני-אדם אחר שהינם לתקופה של שנה אחת לפחות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 12) תשנ"ט-1998

(6)   פקדון במטבע חוץ שהפרשי השער עליו פטורים ממס, מס ששולם ביתר לרבות מקדמה בשל הוצאה עודפת שלא קוזזה בשנת המס שבה שולמה בהתאם לסעיף 181ג לפקודה, וחוב או תביעה שהפרשי ההצמדה, כהגדרתם בסעיף 16ב לפקודה, שנוספו לו, פטורים ממס;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(7)   השקעה של חבר בהון של אגודה שיתופית;

(8)   סכום השקעה בשותפות שהוראות פרק ב' אינן חלות בקביעת הכנסתה;

(9)   תשלום על חשבון הנכסים המפורטים בפסקאות (1) עד (8);

(10)  נכס ששכר או השכיר הנישום ושאינו רשום במאזן, אם הותרו לניכוי בשלו הוצאות ריבית או פחת;

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           "מאזן" – המאזן לתום שנת המס הקודמת, כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 259 (ה"ח 1774)

1. בתוספת זו –

"אופציות" ו"בורסה" – כאמור בהגדרה שבסעיף 6, לרבות איגרות חוב שמועטו מההגדרה האמורה;

"יחידת השתתפות" – כהגדרתה בחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983;

"מוסד כספי" – כהגדרתו בסעיף 22;

"ניירות ערך" – כאמור בהגדרה שבסעיף 6, לרבות איגרות חוב שמועטו מההגדרה האמורה;

"נכסים קבועים" –

(1) נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, למעט ניירות ערך, מזומנים, חייבים והלוואות, ולמעט נכס ששכר הנישום אם לא הותרו לניכוי בשלו הוצאות ריבית או פחת;

(1) נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, לרבות הוצאות נידחות שאינן מותרות בניכוי ושאינן מסים, אך למעט –

(א) ניירות ערך, מזומנים, חייבים והלוואות;

(ב) נכס ששכר הנישום אם לא הותרו לניכוי בשלו הוצאות ריבית או פחת;

(ג) איגרות חוב ושטרי הון בידי מוסד כספי שאינם נסחרים בבורסה ואינם הון בידי המנפיק;

(2) אופציות ומניות, הנסחרות בבורסה, שעל פי חוק המיסוי היו בידי הנישום נכס מוגן בתום שנת המס 1984, לרבות אופציות שנרכשו אופציות, ומניות שהונפקו, מכוחן, וכן אופציות ומניות נסחרות בבורסה שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו עד תומה, לרבות אופציות ומניות שהופקעו מכוחן, למעט אופציות ומניות שחל עליהם סעיף 6(ב1) שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו עד תומה;

(3) (א) תעודות השתתפות כמשמעותן בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו ולא נפדו עד תומה, למעט תעודות השתתפות כאמור כשהם בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(ב) איגרות חוב שהונפקו בידי המדינה או בערבותה וכן יחידות השתתפות, שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו ולא נפדו עד תומה, למעט איגרות חוב שמועטו מהגדרת ניירות ערך שבסעיף 6 למעט איגרות חוב ויחידות השתתפות כאמור בידי מוסד כספי;

(ג) מילוות חובה;

(4) זכות במקרקעין וזכות באיגוד, כמשמעותם בחוק מס שבח, שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל אילולא הפטור לפי חוק מס שבח, למעט זכויות כאמור שהן מלאי עסקי;

(5) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר-בני-אדם אחר והינם לתקופה של שנה אחת לפחות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30%;

(6) פקדון במטבע חוץ שהפרשי השער עליו פטורים ממס, מס ששולם ביתר וחוב או תביעה שהפרשי ההצמדה, כהגדרתם בסעיף 16ב לפקודה, שנוספו לו, פטורים ממס;

(7) מילוות חובה במוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22, לרבות ההכנסה שנצברה עליהם עד תום שנת המס 1984;

(7) השקעה של חבר בהון של אגודה שיתופית;

(8) סכום השקעה בשותפות שהוראות פרק ב' אינן חלות בקביעת הכנסתה;

(9) תשלום על חשבון הנכסים המפורטים בפסקאות (1) עד (8);

(10) נכס ששכר או השכיר הנישום ושאינו רשום במאזן, אם הותרו לניכוי בשלו הוצאות ריבית או פחת;

"מאזן" – המאזן לתום שנת המס 1984 הקודמת, כשהוא ערוך לפי עקרונות חשבונאיים.

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 בעמ' 343

(5) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר-בני-אדם אחר והינם לתקופה של שנה אחת לפחות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או על שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם;

מיום 16.10.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5140 מיום 16.10.1988 בעמ' 82

החלפת פסקה 1(5)

הנוסח הקודם:

(5) שטרי הון ואיגרות חוב שהנפיק חבר-בני-אדם אחר והינם לתקופה של שנה אחת לפחות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או על שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם;

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 בעמ' 35 (ה"ח 2079)

(2) (א) אופציות ומניות, הנסחרות בבורסה, שעל פי חוק המיסוי היו בידי הנישום נכס מוגן בתום שנת המס 1984, לרבות אופציות, ומניות שהונפקו, מכוחן, וכן אופציות ומניות נסחרות בבורסה שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו עד תומה, לרבות אופציות ומניות שהופקעו מכוחן, למעט אופציות ומניות שחל עליהם סעיף 6(ב1) שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו עד תומה;

(ב) מניות שליטה כהגדרתן בסעיף 6(ו)(3);

(3) (א) תעודות השתתפות כמשמעותן בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו ולא נפדו עד תומה, למעט תעודות השתתפות כאמור כשהם בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(ב) איגרות חוב שהונפקו בידי המדינה או בערבותה וכן יחידות השתתפות, שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו ולא נפדו עד תומה, למעט איגרות חוב שמועטו מהגדרת ניירות ערך שבסעיף 6 למעט איגרות חוב ויחידות השתתפות כאמור בידי מוסד כספי;

(ג) מילוות חובה;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 בעמ' 12 (ה"ח 2736)

בתוספת זו –

"אופציות" ו"בורסה" – כאמור בהגדרה שבסעיף 6, לרבות איגרות חוב שמועטו מההגדרה האמורה;

"יחידת השתתפות" – כהגדרתה בחוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד–1983;

"מוסד כספי" – כהגדרתו בסעיף 22;

"ניירות ערך" – כאמור בהגדרה שבסעיף 6, לרבות איגרות חוב שמועטו מההגדרה האמורה;

"נכסים קבועים" –

 (1) נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, לרבות הוצאות נידחות שאינן מותרות בניכוי ושאינן מסים, אך למעט –

(א) ניירות ערך, מזומנים, חייבים והלוואות;

(ב) נכס ששכר הנישום אם לא הותרו לניכוי בשלו הוצאות ריבית או פחת;

(ג) איגרות חוב ושטרי הון בידי מוסד כספי שאינם נסחרים בבורסה ואינם הון בידי המנפיק;

(2) (א) אופציות ומניות, הנסחרות בבורסה, שעל פי חוק המיסוי היו בידי הנישום נכס מוגן בתום שנת המס 1984, לרבות אופציות, ומניות שהונפקו, מכוחן, וכן אופציות ומניות נסחרות בבורסה שנרכשו לפני תחילת שנת המס ולא נמכרו עד תומה, לרבות אופציות ומניות שהופקעו מכוחן, למעט אופציות ומניות שחל עליהם סעיף 6(ב1) שנרכשו לפני תחילת שנת המס;

(ב) מניות שליטה כהגדרתן בסעיף 6(ו)(3);

(2) נייר ערך כהגדרתו בסעיף 6(א);

(3) (א) תעודות השתתפות כמשמעותן בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, שנרכשו לפני תחילת שנת המס, למעט תעודות השתתפות כאמור כשהם בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

(ב) איגרות חוב שהונפקו בידי המדינה או בערבותה וכן יחידות השתתפות, שנרכשו לפני תחילת שנת המס, למעט איגרות חוב שמועטו מהגדרת ניירות ערך שבסעיף 6 למעט איגרות חוב ויחידות השתתפות כאמור בידי מוסד כספי;

(ג) מילוות חובה;

(3) מילוות חובה;

מיום 5.11.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 בעמ' 11 (ה"ח 2730)

(6) פקדון במטבע חוץ שהפרשי השער עליו פטורים ממס, מס ששולם ביתר לרבות מקדמה בשל הוצאה עודפת שלא קוזזה בשנת המס שבה שולמה בהתאם לסעיף 181ג לפקודה וחוב או תביעה שהפרשי ההצמדה, כהגדרתם בסעיף 16ב לפקודה, שנוספו לו, פטורים ממס;

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 בעמ' 807 (ה"ח 186)

מחיקת פסקה 1(2)

הנוסח הקודם:

(2) נייר ערך כהגדרתו בסעיף 6(א);

2.        סכום הנכסים הקבועים הוא:

(א)  לגבי יחיד וחבר-בני-אדם שאיננו שותפות – סכום הנכסים הקבועים כאמור בפסקאות (1) עד (9) שבהגדרת "נכסים קבועים" לפי הרשום במאזן והמחיר המקורי של נכס כאמור בפסקה (10) שבהגדרה האמורה;

(ב)  לגבי שותף שסעיף 13(1) חל עליו, בשותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה – חלק יחסי מסכום הנכסים המפורטים בפסקאות (1) עד (9) שבהגדרת "נכסים קבועים" לפי הרשום במאזן השותפות וחלק יחסי מהמחיר המקורי של נכס כאמור בפסקה (10) שבהגדרה האמורה כיחס חלקו בהכנסות השותפות; לענין פסקה זו, שותף בשותפות – בין במישרין ובין באמצעות שותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה;

(ג)   לגבי שותפות, לענין חלקם של השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם – חלק יחסי מסכום הנכסים הקבועים כאמור בפסקאות (1) עד (9) שבהגדרת "נכסים קבועים", לפי הרשום במאזן השותפות, וחלק יחסי מהמחיר המקורי של נכס כאמור בפסקה (10) שבהגדרה האמורה כיחס חלקם של השותפים האמורים בהכנסות השותפות לפי סעיף 63 לפקודה.

תוספת ג'

(סעיפים 3, 7 ו-10 עד 12)

שינויים בהון ובנכסים קבועים במשך שנת המס

בתוספת זו, "שער החליפין" – לרבות השער היציג של מרק גרמני, לירה שטרלינג, פרנק שוויצרי, יין יפני, דולר קנדי, גולדן הולנדי, דולר אוסטרלי, פרנק צרפתי ופרנק בלגי.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

"מוסד כספי" – כהגדרתו בסעיף 22.

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 259 (ה"ח 1774)

הוספת הגדרת "מוסד כספי"

1.        "שינויים חיוביים" – כל אחד מהסכומים המפורטים להלן, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נתקבל עד תום שנת המס ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס:

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(1)   סכומים שנתקבלו על חשבון הקצאת מניות שכנגדם הונפקו מניות עד להגשת הדו"ח לשנת המס לפי סעיף 131 לפקודה, או עד למועד מאוחר יותר כפי שהתיר פקיד השומה, בניכוי ההוצאות שהוצאו בהנפקת המניות, או סכומים שנתקבלו על חשבון השתתפות החברים בהון של אגודה שיתופית; לענין זה יראו כסכום המתקבל בעד הנפקת מניות כנגד איגרות חוב או שטרי הון הניתנים להמרה שאינם בגדר הון, את סכום העלות שלהם בתוספת הריבית שנצברה עליהם עד תום שנת המס הקודמת ולא שולמה, ובלבד שנרשמה כהוצאה בספרי החברה;

תק' תשמ"ט-1988

(2)   סכומים שנתקבלו על חשבון שטרי הון ואיגרות חוב, שהנפיק הנישום לתקופה של שנה אחת לפחות, ושהריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס, וכן סכומים שנתקבלו על חשבון אופציות שהנפיק הנישום בניכוי ההוצאות שהוצאו בהנפקתן;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998

(3)   סכומים שנתקבלו תמורת נכסים קבועים בניכוי ההוצאות שהוצאו בקשר למימושם, ולגבי נכסים קבועים, שאינם ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 6(א), גם בניכוי המס החל עליהם; לענין זה, רישומן של מניות בבורסה במהלך שנת המס לא ייחשב כמכירתן, ושוויה בבורסה של יחידת השתתפות כאמור בסעיף 2(3) לתוספת זו, שלא בידי מוסד כספי, לפי ערכו של נייר הערך ביום המסחר הראשון שלאחר רישומה בבורסה, ייחשב כסכום שנתקבל תמורת נכס קבוע;

(4)   סכום מענקים בשל נכסים קבועים שנתקבלו במהלך שנת המס מהמדינה או מהמוסדות הלאומיים, למעט מענקים כאמור בסעיף 20א לפקודה;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(5)   בידי שותף שסעיף 13(1) חל עליו, בשותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בפסקה (3) או (4) כיחס חלקו של השותף בהכנסות השותפות לפי סעיף 63 לפקודה; לענין זה, שותף בשותפות – בין במישרין ובין באמצעות שותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה;

(6)   בשותפות לענין חלקם של השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בסעיף זה כיחס חלקם של השותפים האמורים בהכנסות השותפות;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(7)   סכומים שנתקבלו כהחזר מס יתר בתוספת סכום הפרשי הצמדה וריבית שנתקבלו בשלהם ואשר הצטברו מתחילת שנת המס 1983; הוראה זו לא תחול על מי שהכנסה מריבית היא בידו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;

           לענין סעיף זה –

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           "סכום שנתקבל" – חלק התמורה שנתקבל בשנת המס וכן חלק התמורה שלא נתקבל בשנת המס אך הוצמד במלואו למלוא שיעור עליית המדד או למלוא השינוי בשער החליפין, ובלבד שההכנסה מההצמדה האמורה מדווחת, לצרכי מס, על בסיס צבירה.

           "מזומן" – (נמחקה).

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 259 (ה"ח 1774)

1. "שינויים חיוביים" – כל אחד מהסכומים המפורטים להלן, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נתקבל עד תום שנת המס ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס:

(1) סכומים שנתקבלו על חשבון הקצאת מניות שכנגדם הונפקו מניות עד להגשת הדו"ח לשנת המס לפי סעיף 131 לפקודה, או עד למועד מאוחר יותר כפי שהתיר פקיד השומה, בניכוי ההוצאות שהוצאו בהנפקת המניות, או סכומים שנתקבלו או על חשבון השתתפות החברים בהון של אגודה שיתופית; לענין זה יראו כסכום המתקבל בעד הנפקת מניות כנגד איגרות חוב או שטרי הון הניתנים להמרה שאינם בגדר הון, את סכום העלות שלהם בתוספת הריבית שנצברה עליהם עד תום שנת המס הקודמת ולא שולמה, ובלבד שנרשמה כהוצאה בספרי החברה;

(2) סכומים שנתקבלו על חשבון שטרי הון ואיגרות חוב, שהנפיק הנישום לתקופה של שנה אחת לפחות, ושהריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30%;

(3) סכומים שנתקבלו תמורת מכירת נכסים קבועים בניכוי המס או מס השבח החל על המכירה; לענין זה, רישומן של מניות בבורסה במהלך שנת המס לא ייחשב כמכירתן;

(3) סכומים שנתקבלו תמורת נכסים קבועים בניכוי ההוצאות שהוצאו בקשר למימושם בניכוי המס החל עליהם; לענין זה, רישומן של מניות בבורסה במהלך שנת המס לא ייחשב כמכירתן, ושוויה בבורסה של יחידת השתתפות כאמור בסעיף 2(3) לתוספת זו, שלא בידי מוסד כספי, לפי מחירי הבורסה ביום המסחר הראשון שלאחר רישומה בבורסה, ייחשב כסכום שנתקבל תמורת נכס קבוע;

(4) סכום מענקים בשל נכסים קבועים שנתקבלו במהלך שנת המס מהמדינה או מהמוסדות הלאומיים, למעט מענקים כאמור בסעיף 20א לפקודה;

(5) בידי שותף שסעיף 13(1) חל עליו, בשותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בפסקה (3) או (4) כיחס חלקו של השותף בהכנסות השותפות לפי סעיף 63 לפקודה; לענין זה, שותף בשותפות – בין במישרין ובין באמצעות שותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה;

(6) בשותפות לענין חלקם של השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בסעיף זה כיחס חלקם של השותפים האמורים בהכנסות השותפות;

(7) סכומים שנתקבלו כהחזר מס יתר בתוספת סכום הפרשי הצמדה וריבית שנתקבלו בשלהם ואשר הצטברו מתחילת שנת המס 1983; הוראה זו לא תחול על מי שהכנסה מריבית היא בידו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה;

לענין סעיף זה –

"סכום שנתקבל" – חלק התמורה שנתקבל בשנת המס במזומן וכן חלק התמורה שלא נתקבל בשנת המס במזומן אך הוצמד במלואו למלוא שיעור עליית המדד או למלוא השינוי בשער החליפין, ובלבד שההכנסה מההצמדה האמורה מדווחת, לצרכי מס, על בסיס צבירה.

"מזומן" – לרבות המחאה ביום פרעונה בפועל.

מיום 14.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 בעמ' 343

(2) סכומים שנתקבלו על חשבון שטרי הון ואיגרות חוב, שהנפיק הנישום לתקופה של שנה אחת לפחות, ושהריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או על שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם;

מיום 16.10.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5140 מיום 16.10.1988 בעמ' 82

החלפת פסקה 1(2)

הנוסח הקודם:

(2) סכומים שנתקבלו על חשבון שטרי הון ואיגרות חוב, שהנפיק הנישום לתקופה של שנה אחת לפחות, ושהריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% או על שיעור עליית המדד בשנת המס, לפי הנמוך ביניהם;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 בעמ' 13 (ה"ח 2736)

(3) סכומים שנתקבלו תמורת נכסים קבועים בניכוי ההוצאות שהוצאו בקשר למימושם למימושם, ולגבי נכסים קבועים, שאינם ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 6(א), גם בניכוי המס החל עליהם; לענין זה, רישומן של מניות בבורסה במהלך שנת המס לא ייחשב כמכירתן, ושוויה בבורסה של יחידת השתתפות כאמור בסעיף 2(3) לתוספת זו, שלא בידי מוסד כספי, לפי מחירי הבורסה ערכו של נייר הערך ביום המסחר הראשון שלאחר רישומה בבורסה, ייחשב כסכום שנתקבל תמורת נכס קבוע;

2.        "שינויים שליליים" – כל אחד מהסכומים המפורטים להלן, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו שולם עד תום שנת המס, ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס:

(1)   סכום דיבידנד ששולם, לרבות דיבידנד ששולם מתוך רווחי חברה משפחתית, ולמעט דיבידנד ששולם מתוך דיבידנד שנתקבל במהלך שנת המס;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2)   סכומים ששולמו בשל נכסים קבועים;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

(2א) מס יתר ששילם חבר-בני-אדם שאינו שותפות ושהכנסה מריבית אינה בידו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, בשל שנות מס קודמות;

(3)   סכומים ששולמו לרכישת יחידת השתתפות דרך הקצאה במקור בניכוי המס הנחסך שנוכה כנגד מקדמות שהנישום חייב בהם לפי סעיף 175 לפקודה; לענין פסקה זו, "יחידת השתתפות", "הקצאה במקור" ו"מס נחסך" – כהגדרתם בחוק מס הכנסה (הטבות להשקעות בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983;

(תיקון מס' 11) תשנ"ט-1998

(4)   (נמחק);

(5)   הקטנה בדרך כלשהי של פריט הון המפורט בתוספת א';

(6)   סכום ששילם חבר-בני-אדם לחבר בו בשל חלוקת נכסים עקב פירוקו;

(7)   בידי שותף שסעיף 13(1) חל עליו בשותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בפסקאות (2) עד (6) כיחס חלקו של השותף בהכנסות השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה; לענין זה, שותף בשותפות – בין במישרין ובין באמצעות שותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה;

(8)   בשותפות, לגבי חלקם של השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בפסקאות (2) עד (6) כיחס חלקם של השותפים האמורים בהכנסות השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה.

           לענין סעיף זה –

(תיקון מס' 1) תשמ"ו-1986

           "סכום ששולם" – חלק מהתמורה ששולם בשנת המס וכן חלק מהתמורה הנושא ריבית, ובנכס שהחל לשמש בייצור הכנסה – גם חלק עלות הנכס שטרם שולם ביום בו החל השימוש בנכס; ברכישת נכס קבוע שהוא קרקע שהתמורה בשל רכישתו היא בבניית בנין על אותה קרקע, יראו סכומים שהוציא הרוכש לבניית הבנין האמור והמהווה תמורה בעד הקרקע, כסכומים ששולמו.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1986

           "מזומן" – (נמחקה).

מיום 17.8.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 בעמ' 259 (ה"ח 1774)

2. "שינויים שליליים" – כל אחד מהסכומים המפורטים להלן, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהחודש שבו שולם עד תום שנת המס, ומחולק בשיעור עליית המדד בשנת המס:

(1) סכום דיבידנד ששולם, לרבות דיבידנד ששולם מתוך רווחי חברה משפחתית, ולמעט דיבידנד ששולם מתוך דיבידנד שנתקבל במהלך שנת המס;

(2) סכומים ששולמו לרכישת נכסים קבועים;

(2) סכומים ששולמו בשל נכסים קבועים;

(2א) מס יתר ששילם חבר-בני-אדם שאינו שותפות ושהכנסה מריבית אינה בידו הכנסה לפי סעיף
2(1) לפקודה, בשל שנות מס קודמות;

(3) סכומים ששולמו לרכישת יחידת השתתפות דרך הקצאה במקור בניכוי המס הנחסך שנוכה כנגד מקדמות שהנישום חייב בהם לפי סעיף 175 לפקודה; לענין פסקה זו, "יחידת השתתפות", "הקצאה במקור" ו"מס נחסך" – כהגדרתם בחוק מס הכנסה (הטבות להשקעות בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד–1983;

(4) סכום השווה למחיריהן בבורסה של מניות שליטה כהגדרתן בסעיף 6(ו) ביום שבו ראו אותן כנמכרות לפי הסעיף האמור, ויראו את הסכום האמור כאילו שולם באותו מועד;

(5) הקטנה בדרך כלשהי של פריט הון המפורט בתוספת א';

(6) סכום ששילם חבר-בני-אדם לחבר בו בשל חלוקת נכסים עקב פירוקו;

(7) בידי שותף שסעיף 13(1) חל עליו בשותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בפסקאות (2) עד (6) כיחס חלקו של השותף בהכנסות השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה; לענין זה, שותף בשותפות – בין במישרין ובין באמצעות שותפות שהוראות פרק ב' חלות בקביעת הכנסתה;

(8) בשותפות, לגבי חלקם של השותפים שסעיף 13(2) חל עליהם – חלק יחסי מהסכומים המפורטים בפסקאות (2) עד (6) כיחס חלקם של השותפים האמורים בהכנסות השותפות, לפי סעיף 63 לפקודה.

לענין סעיף זה –

"סכום ששולם" – חלק מהתמורה ששולם בשנת המס במזומן וכן חלק מהתמורה שלא שולם בשנת המס במזומן אך הוצמד למדד או לשער החליפין; ובנכס שהחל לשמש בייצור הכנסה – גם חלק עלות הנכס שטרם שולם בשנת המס"

"סכום ששולם" – חלק מהתמורה ששולם בשנת המס וכן חלק מהתמורה הנושא ריבית, ובנכס שהחל לשמש בייצור הכנסה – גם חלק עלות הנכס שטרם שולם ביום בו החל השימוש בנכס; ברכישת נכס קבוע שהוא קרקע שהתמורה בשל רכישתו היא בבניית בנין על אותה קרקע, יראו סכומים שהוציא הרוכש לבניית הבנין האמור והמהווה תמורה בעד הקרקע, כסכומים ששולמו.

"מזומן" – לרבות המחאה ביום פרעונה בפועל.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 בעמ' 11 (ה"ח 2736)

מחיקת פסקה 2(4)

הנוסח הקודם:

(4) סכום השווה למחיריהן בבורסה של מניות שליטה כהגדרתן בסעיף 6(ו) ביום שבו ראו אותן כנמכרות לפי הסעיף האמור, ויראו את הסכום האמור כאילו שולם באותו מועד;

                                                          שמעון פרס                      יצחק מודעי

                                                                            ראש הממשלה                              שר האוצר

                     חיים הרצוג

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ה מס' 1154 מיום 6.8.1985 עמ' 172 (ה"ח תשמ"ה מס' 1727 עמ' 170).

תוקן ס"ח תשמ"ו מס' 1194 מיום 17.8.1986 עמ' 248 (ה"ח תשמ"ו מס' 1774 עמ' 152) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 32 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 8 (ה"ח תשמ"ו מס' 1798 עמ' 311) – הוראת שעה בסעיף 30(ב)(2) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), תשמ"ז-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 170 – צו תשמ"ז-1986 בענין הארכת תחולת החוק לשנת המס 1987.

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 98 (ה"ח תשמ"ז מס' 1828 עמ' 244) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 4 לענין תחולה. ת"ט ס"ח תשמ"ז מס' 1217 מיום 19.6.1987 עמ' 129.

ס"ח תשמ"ח מס' 1231 מיום 30.12.1987 עמ' 14 (ה"ח תשמ"ח מס' 1860 עמ' 80) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק מס עזבון (ביטול) (תיקון), תשמ"ח-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5078 מיום 14.1.1988 עמ' 343 – תק' תשמ"ח-1988.

ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 173 (ה"ח תשמ"ז מס' 1844 עמ' 305) – תיקון מס' 4 בסעיף 3 לחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 34), תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5140 מיום 16.10.1988 עמ' 82 – תק' תשמ"ט-1988; ר' תקנה 4 לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ט מס' 1281 מיום 26.7.1989 עמ' 73 (ה"ח תשמ"ט מס' 1936 עמ' 100) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תש"ן מס' 1298 מיום 10.1.1990 עמ' 37 (ה"ח תשמ"ט מס' 1946 עמ' 138) – תיקון מס' 6 בסעיף 15 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 80), תש"ן-1990.

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 35 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 380) – תיקון מס' 7 בסעיף 3 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשנ"ב-1992.

ס"ח תשנ"ב מס' 1386 מיום 6.3.1992 עמ' 106 (ה"ח תשנ"א מס' 2079 עמ' 398) – תיקון מס' 8 [במקור מס' 9] בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.1.1992.

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 45 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 16) – תיקון מס' 9 בסעיף 6 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1994.

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 16) – תיקון מס' 10 בסעיף 27 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5574 מיום 13.1.1994 עמ' 496 – צו תשנ"ד-1994; תוקפו לשנת המס 1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588 – צו תשנ"ה-1995; תוקפו לשנת המס 1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5731 מיום 18.1.1996 עמ' 438 – צו תשנ"ו-1996; תוקפו לשנת המס 1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 278 – צו תשנ"ז-1996; תוקפו לשנת המס 1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5878 מיום 3.2.1998 עמ' 360 – צו תשנ"ח-1998; תוקפו לשנת המס 1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 175 – צו תשנ"ט-1998; תוקפו לשנת המס 1999.

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 עמ' 11 (ה"ח תשנ"ח מס' 2736 עמ' 461) – תיקון מס' 11; תחילתו ביום 1.1.1999 ור' סעיף 6 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ט מס' 1690 מיום 5.11.1998 עמ' 11 (ה"ח תשנ"ח מס' 2730 עמ' 434) – תיקון מס' 12 בסעיף 7 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 118), תשנ"ט-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6028 מיום 4.4.2000 עמ' 431 – צו תש"ס-2000; תוקפו לשנת המס 2000.

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 229 (ה"ח תש"ס מס' 2874 עמ' 386) – תיקון מס' 13; תחילתו ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 501 – צו תשס"א-2001; תוקפו לשנת המס 2001. ת"ט ק"ת תשס"א מס' 6123 מיום 30.8.2001 עמ' 1042.

ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 עמ' 17 (ה"ח תשס"ב מס' 3038 עמ' 3) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשס"ב מס' 1811 מיום 25.11.2001 עמ' 20 (ה"ח תשס"ב מס' 3038 עמ' 2) – תיקון מס' 15 [במקור מס' 14] בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 127), תשס"ב-2001; ר' סעיף 3(ב) לענין תחילה.

ק"ת תשס"ב מס' 6147 מיום 21.1.2002 עמ' 348 – צו תשס"ב-2002; תוקפו לשנת המס 2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1863 מיום 4.8.2002 עמ' 578 (ה"ח תשס"ב מס' 3156 עמ' 770) – תיקון מס' 16 [במקור מס' 15] בסעיף 86 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.1.2003. תוקן בס"ח תשס"ג מס' 1881 מיום 18.12.2002 עמ' 142 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 15 עמ' 176) – תיקון מס' 16 (תיקון) בסעיף 39 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון), תשס"ג-2002; תחילתו ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ג מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 527 – צו תשס"ג-2003; תוקפו לשנת המס 2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 342 – צו תשס"ד-2004; תוקפו לשנת המס 2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341 – צו תשס"ה-2005; תוקפו לשנת המס 2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 807 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 186 עמ' 914) – תיקון מס' 18 בסעיף 63 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2006 ור' סעיף 80(יח) לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 915 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 19 בסעיף 79 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 140 – צו תשס"ו-2005; תוקפו לשנת המס 2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 426 – צו תשס"ז-2007; תוקפו לשנת המס 2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 227 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 347 עמ' 258) – תיקון מס' 20; תחילתו ביום 1.1.2008 (ת"ט מס' 2147 מיום 8.4.2007 עמ' 448; תחילתו ביום 1.1.2008). החוק בוטל למעט חלקו שימשיך לחול כאמור בסעיף 33א.

[1] ר' סעיף 33א(3) לענין תחולה משנת 2008.

[2] סעיף 4 לא יחול בשנת המס 2005 (ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341), בשנת המס 2006 (ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 140) ובשנת המס 2007 (ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 426).

[3] סעיף 5 לא יחול בשנת המס 2005 (ק"ת תשס"ה מס' 6363 מיום 20.1.2005 עמ' 341), בשנת המס 2006 (ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 140) ובשנת המס 2007 (ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 426).

[4] ר' סעיף 33א(4), 33א(5) לענין תחולה משנת 2008.

[5] ר' סעיף 33א(6) לענין תחולה משנת 2008.

[6] ר' סעיף 33א(7) לענין תחולה משנת 2008.

[7] ר' סעיף 33א(8) לענין תחולה משנת 2008.

[8] ר' סעיף 33א(9), 33א(10) לענין תחולה משנת 2008.

[9] ר' סעיף 33א(11) לענין תחולה משנת 2008.

[10] ר' סעיף 33א(13) לענין תחולה משנת 2008.

[11] ר' סעיף 33א(14) לענין תחולה משנת 2008.

[12] ר' סעיף 33א(15) לענין תחולה משנת 2008.