תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי

מסים – מסי שלטון מקומי

תוכן ענינים

2

Go

השם

סעיף 1

2

Go

פירוש

סעיף 2

2

Go

בקשות לפיטורין בעד נכסים השייכים לממשלה

סעיף 3

2

Go

הודעה על החכרת נכס השייך לממשלה

סעיף 4

2

Go

בקשות לפיטורין עי איגודים פרטיים

סעיף 5

2

Go

המועד להגשת בקשות

סעיף 6

2

Go

כוח והרשאה

סעיף 7

2

Go

הגשת בקשות מתקופה לתקופה

סעיף 8

2

Go

טפסים

סעיף 9

2

Go

התוספת הראשונה

3

Go

התוספת השניה

4

Go

התוספת השלישית


 תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940(2)

(עפ"י סעיף 16)

השם

1.    תקנות אלה תיקראנה תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940.

פירוש

2.    בתקנות אלה יהא למונח דלקמן הפירוש שבצדו חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:

           "פקודה" פירושה פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938.

בקשות לפיטורין בעד נכסים השייכים לממשלה

3.    בקשות לפיטורין עפ"י הסעיפים 7 ו-11 של הפקודה תהיינה ערוכות בטופס שבתוספת הראשונה לתקנות אלה.

הודעה על החכרת נכס השייך לממשלה

4.    הודעה על חכירת קרקע (לרבות בתים) או בניני תעשייה שבעליהם הוא הממשלה או כל אדם או איגוד המחזיק בהם מטעם הממשלה תהא ערוכה בטופס שבתוספת השניה לתקנות אלה.

בקשות לפיטורין ע"י איגודים פרטיים

5.    בקשות לפיטורי קרקע (לרבות בתים) או בניני תעשייה ממס עפ"י הסעיפים 8, 9, 12, או 13 של הפקודה תהיינה ערוכות בטופס שבתוספת השלישית לתקנות אלה.

המועד להגשת בקשות

6.    כל אדם התובע פיטורין מתשלום מס רכוש עירוני או מס רכוש חקלאי על פי הוראות הסעיפים 8, 9, 12 או 13 של הפקודה עליו להגיש לממונה על המחוז בקשה לפיטורי הנכסים הנ"ל בטופס הקבוע בתקנה 5 דלעיל; הבקשה תוגש תוך ששה חדשים מתאריך התקנות דלעיל, ואילו לגבי בנין שנבנה בזמן האחרון או קרקע שנרכשה בזמן האחרון צריך להגיש את הבקשה לא יאוחר מביום ה-31 ביולי שלאחר תאריך גמירת בנייתו של הבנין או רכישתה של הקרקע.

כוח והרשאה

7.    ממונה על מחוז רשאי להרשות לכל אדם או לכל בני אדם להכנס לכל נכס אשר תובעים בעדו פיטורין ממס בכל עת נאותה כדי לבקר בו ולקבל את הפרטים שיראה צורך לקבלם.

------------

(2) פורסמו ע"ר מס' 995 מיום 21.3.1940, תוס' 2, עמ' (ע) 407, (א) 469.

 

הגשת בקשות מתקופה לתקופה

8.    ממונה על מחוז רשאי לדרוש מכל אדם שנכסיו שוחררו מתשלום מס לחזור ולהגיש את בקשתו לפיטורין מתקופה לתקופה.

טפסים

9.    אפשר לקבל מכל משרד מחוזי את הטפסים המובאים בתקנות אלה.

התוספת הראשונה

מס רכוש חקלאי חלק ב.

מס רכוש חקלאי חלק ג.

מס'/19

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1934

  ממס רכוש חקלאי

בקשה לפיטורין   

  ממס רכוש עירוני

לכבוד ממונה על מחוז           

           הריני מגיש בזה בקשה עפ"י סעיף 7 או סעיף 11 של הפקודה לפיטורי הנכס המתואר לקמן מתשלום מס הרכוש החקלאי או מס הרכוש העירוני.

הבעלים           

מס הנכס של הממשלה           

האזור העירוני או הכפר           

מס' הגוש           

מס' החלקה           

שטח הקרקע           

תיאור הנכס           

הרישום במשרד ספרי האחוזה           

עפ"י כרך מס' , עמ'           

החתימה

מהות זכות הקנין

המקום           

התאריך           

 

החלטת הממונה על המחוז

ל          

המספר הסידורי

ממונה על מחוז

המקום           

התאריך           

           (יוגש בשתי העתקות).

רשימות אלה אינן חלק מן הטופס שנקבע לפי החוק.

לשימוש במשרד ההכנסות.

    מס הרכוש החקלאי

                            סכום                  לירות

    מס הרכוש העירוני

הפיטורים רשומים

                         (I)    בפנקס הפיטורין

בכרך מס' , עמ'

                         (II)   בפנקס משלם המיסים

בכרך מס' , עמ'

פקיד ההכנסות

התאריך          

  הערה: - יוגש בשתי העתקות, שאחת מהן תוחזר למבקש בצירוף החלטת הממונה על המחוז, והשניה תשאר למשמרת בתיקו של הממונה על המחוז.

התוספת השניה

המספר הסידורי

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938

הודעה על חכירת אדמת ממשלה

(תנאי לסעיף 7)

לכבוד ממונה על מחוז           

           הריני מסתמך על בקשתי לפיטורין שנרשמה במספר הסידורי  מיום  והריני להודיעך כי הנכס המוזכר לקמן הוחכר: -    

מס הנכס של הממשלה           

האזור העירוני או הכפר           

מס' הגוש           

מס' החלקה           

 

שטח הקרקע           

שם החוכר           

תקופת חוזה החכירה           

החתימה

מהות זכות הקנין

המקום           

התאריך           

ל          

רשמתי לפני את הנ"ל.

ממונה על מחוז

המקום           

התאריך           

           (יוגש בשתי העתקות).

רשימות אלה אינן חלק מן הטופס שנקבע לפי החוק.

לשימוש במשרד ההכנסות.

    ממס רכוש חקלאי

                            סכום                  לירות

    ממס רכוש עירוני

מס הרכוש החקלאי

מס הרכוש העירוני

השנה שבעדה מגיע       

השינוי שנעשה בפנקס משלם המסים

כרך  עמוד

התאריך          

פקיד ההכנסות

 

התוספת השלישית

מס רכוש חקלאי חלק ב.

מס רכוש חקלאי חלק ג.

המספר הסידורי/19

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938

ממס רכוש חקלאי

בקשה לפיטורין    

ממס רכוש עירוני

עפ"י הסעיפים 8, 9, 12, או 13

לכבוד ממונה על מחוז           

           הריני מתכבד לבקשכם כי תשחררו את הנכס דלקמן מתשלום מס הרכוש

החקלאי

     על יסוד הנימוקים המפורטים לקמן: -

העירוני

1.האזור העירוני או הכפר   

2.מספר הגוש  מספר החלקה      

3.תיאור הנכס, אם בנין, ציין:

מספר הקומות          

מספר החדרים שבכל קומה          

שטח הבנין          

4.אם המס הוא מס רכוש עירוני, ציין את שם הבעל הידוע

החקלאי

5.סכום הערכת מס הרכוש................................                                                     לירות      

העירוני

6.רישום במשרד ספרי אחוזה:

כרך מס'  עמוד מספר       

7.לאיזה צורך משמש הנכס

8.אם הנכס הוא חצר ציבורית, מגרש פתוח, מגרש שעשועים, או קרקע שאסור לבנות עליה ואשר יחדוה, באישורו של שר האוצר, לשימושו של הציבור, הזכר את האסמכתא לכך     

9.ציין אם תובעים פיטורין מכל סכום המס או מקצתו, ואם תובעים פיטורין חלקיים, סכום הפיטורין:  לירות.         

10.על יסוד איזה נימוקים מבקשים את הפיטורין

 

           הריני(ו) מצהיר(ים) בזה כי שום חלק מן הנכס המתואר לעיל אשר מוגשת בקשה לשחרורו ממס אינו משמש לכל צורך שתכליתו הוא השגת ריווח כספי, וכי לפי מיטב ידיעתי ואמונתי הפרטים דלעיל הם נכונים.

החתימה

זכות הקנין

הכתובת           

התאריך           

החלטת הממונה על המחוז

ממונה על מחוז

ל          

התאריך           

           (יוגש בשתי העתקות).

לשימוש במשרד ההכנסות

    מס הרכוש החקלאי

                            סכום                 לירות

    מס הרכוש העירוני

           רשמנו לפנינו את ההחלטה שניתנה ונרשמו הרשימות הדרושות בפנקס הפיטורין כרך מס'  עמוד

פקיד ההכנסות

התאריך          

רשימות אלה אינן חלק מן הטופס שנקבע לפי החוק.

  הערה: - יוגש בשלוש העתקות, שאחת מהן תוחזר למבקש, אחת תשמש למשרד ההכנסות, והשלישית תשאר למשמרת אצל מושל המחוז.

בפקודת הוד מעלתו